Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen."

Transkript

1 Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:høje-taastrup Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Høje-Taastrup Kommune Kontaktperson Henrik Frølund Søtorp Tlf. nr Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj. Der er indsat elementer fra Vejledningen om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde af 3. marts Skemaet er en del af det samlede materiale til kommunens redegørelse pr. 1. maj. Der indgår også skabelon til opgørelse af kommunes efterspørgsel af tilbud, skabelon til specifikation af efterspørgsel vedr. autister, skabelon til kommunens udbud af tilbud, og skabelon til venteliste. Skemaet er en erstatning for de tekstbokse, der indgik i materialet til kommunens redegørelse i Ændringen er foretaget, fordi teknikken med tekstbokse ikke fungerede tilfredsstillende. Opdeling i undergrupper følger mapperne om efterspørgsel og udbud. Der regnes med tekst på de enkelte områder og ønskes denne uddybet kan det ske under de enkelte målgrupper. Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Generelt Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Ingen bemærkninger. Evaluering af samarbejdet omkring Rammeaftalen: Ingen bemærkninger. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Høje-Taastrup Kommune

2 Side 2 af 12 sider. Børneområdet Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne Byrådet vedtog i 2007 Høje-Taastrup Kommunes sammenhængende børnepolitik. Et overordnet tema i politikken er reduktion af graden af eksklusion af udsatte børn og børn med særlige undervisningsmæssige behov på almenområdet. Det betyder, at skoleområdet og dagområdet organisatorisk og fagligt skal geares til denne opgave, og at ressourcer fra specialområdet skal flyttes til almenområdet. De strategiske overvejelser for social- og specialundervisningsområdet har udgangspunkt i, at kommunen så vidt muligt tilbyder et tilbud af høj faglig kvalitet, som modsvarer den enkeltes behov at nærhedsprincippet så vidt muligt forfølges, men med respekt for de individuelle behov. Det vil sige, at der gives et tilbud i eller udenfor Høje-Taastrup Kommune, alt efter hvor der bedst kan gives et fagligt og økonomisk velfunderet tilbud et tilbud, som sigter mod øget inklusion et sammenhængende tilbud og helhed i sagsbehandlingen en samlet tilbudsvifte, der er økonomisk rentabel. Dette evt. ved, at tilbud, hvor det er hensigtsmæssigt, indgår i samarbejdsaftaler kommuner imellem, eller på anden måde forfølger balance i køb og salg af pladser fleksible tilbud, som modsvarer markedssituationen. De strategiske overvejelser viser, at der på børneområdet ikke umiddelbart forventes at være behov for udvikling af nye undervisningstilbud, og der vil være opmærksomhed på at sikre et godt fagligt funderet arbejde i almenområdet, således at forebyggelse og vellykket inklusion opnås. På døgntilbudsområdet kan det blive nødvendigt at etablere egne tilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Et sådant tilbud kan åbne for salg af pladser til andre kommuner, herunder netværkskommunerne. Kommunernes vigende anvendelse af kommunens døgninstitution Sleipner åbner mulighed for, at Høje-Taastrup kommune i højere grad selv kan anvende den til udmøntning af børnepolitikken. Forebyggende foranstaltninger i kommunen: Kommunen har 2 fokuspunkter i den forebyggende indsats. Familier med mindre børn Unge med en utilpasset adfærd, herunder eventuel kriminalitet I 2004 etablerede kommunen et Familiehus som varetager al familiebehandling, psykologisk undersøgelse og forældrekompetenceundersøgelser. Udviklingen af Familiehusets tilbud på undersøgelsesområdet har bl.a. betydet at kommunen i dag selv kan foretage disse, også i situationer hvor en overvågning er nødvendig. Dette betyder at kommunen stort set ikke længere har behov for pladser på Familieinstitutioner, hvor forældre og børn anbringes sammen. Kommunen har ansat specialkonsulent som kommer i hjemmene hos forældre til børn og unge med generelle udviklingsforstyrrelser. Specialkonsulenten yder vejledning, støtte og undervisning til disse forældre. Specialkonsulenten har overtaget nogle af de rådgivningsfunktioner som gives på regionens dagtilbud til denne gruppe børn og unge. Kommunen har gennem etablering af et gadeplanskorps og gennem udvikling af SSP arbejdet iværksat en intensiv støtte til unge med en utilpasset adfærd. Arbejdet inddrager den unge, forældrene og den unges netværk. Formålet er at sikre at denne gruppe unge kommer i positiv udvikling, får et uddannelsesforløb, et arbejde eller en sund fritidsinteresse, således at den kriminelle aktivitet begrænses.

3 Side 3 af 12 sider. Børneområdet Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene Kommunen driver et dag/klub tilbud efter servicelovens 32 og 36, Højgården. Klubtilbuddet har i dag 51 pladser og er i de seneste år udvidet til dette tal. Kommunen har med baggrund i Børnepolitikken ønsket at give et lokalt klubtilbud til kommunens udviklingshæmmede børn og unge. Klubben tager udgangspunkt i det enkelte barns/unges behov og udvikler støtteredskaber, pædagogiske metoder, daglig struktur omkring det enkelte barn. Der laves udviklingsplaner ud fra det enkelte barns kompetencer. Klubben benytter i det daglige tegn til tale for at supplere talesproget. Klubben har en forældrebestyrelse som inddrages i de forhold der er omkring klubben, herunder behov for ændring af f.eks. åbningstider, ændring i struktur og lignende. Der er et tæt samarbejde med børn og forældre om støtten til det enkelte barn. Herudover er der i løbet af året flere arrangementer som indddrager såvel børn som forældre. Øvrige bemærkninger Høje-Taastrup Kommune overtog fra 2007 døgninstitutionen Sleipner med plads til 7 belastede unge med udadreagerende adfærd, samt unge, der har begået kriminalitet og er sanktionsdømt. Salget af pladser til andre kommuner var vigende gennem 2007 trods hensigtserklæringen. Høje-Taastrup Kommune har derfor med succes haft mulighed for at anvende de tomme pladser på Sleipner som et lokalt akuttilbud til unge i stedet for at sende disse til udenbys døgntilbud. Dette er i tråd med børnepolitikkens vægtning af lokale tilbud. Tilbagemeldingerne fra andre kommuner vil vise, om der fortsat er behov for at opretholde Sleipner med den oprindelige målgruppe, eller om Sleipner på sigt kan anvendes til et lokalt tilbud, der understøtter børnepolitikken. Uddybning af de enkelte målgruppe-områder Målgrupper: Autisme nedsat fysisk funktionsevne Målgruppen er børn med autismespektrumsforstyrrelser og børn, der har et differentieret funktionsniveau. Børnene har behov for struktur, visualisering, forudsigelighed samt en genkendelig hverdag med faste og trygge rammer i et pædagogiske tilbud. Børnene skal støttes i at opnå optimal udvikling både psykisk, fysisk og socialt, samt i så høj grad som muligt til at kommunikere med andre og blive selvhjulpne. Skabe sammenhæng og helhed i børnenes/ de unges hverdag, så de kan opnå en optimal psykisk, fysisk og social udvikling. Sikre kontinuitet mellem pædagogiske metoder og praksis. Styrke og udvikle barnet/den unges kontakt, kommunikation, forestillingsevne og leg. Opgørelsen af det faktiske forbrug for 2007 viser et langt højere forbrug af helårspladser på døgnophold end det var forudset i rammeaftalen for Desværre kan dette i væsentlig grad skyldes at kommunen ikke ved udarbejdelse af materialet til rammeaftalen for 2008 var i stand til at udskille på diagnose. Forbruget for 2007 danner baggrund for forventet forbrug fra 2009, idet vi kan se at et stigende antal børn får denne diagnose og har behov for en målrettet indsats. Målgruppen er børn og unge, der er født med - eller har erhvervet syns- og høre nedsættelser på førsprogligt niveau. Tilbuddet skal tilrettelægges så der på baggrund af en pædagogisk indsats i en struktureret hverdag, arbejdes med at børnene/de unge udvikler sig optimalt på det sproglige og kommunikative område, at de lærer undersøgende adfærd, praktiske færdigheder, sociale kompetencer bl.a. med henblik på at styrke egen identitet og selvværd. At sikre børn og unge fysisk og følelsesmæssig omsorg, opdragelse og træning samt at sørge for at dette foregår i en rolig og rytmisk forudsigelig hverdag med

4 Side 4 af 12 sider. Børneområdet Psykisk udviklingshæmning sindslidelse menneskelig indlevelse, forståelse og respekt. Dagligdagen bør bestå af planlagte aktiviteter, der er tilpasset den enkelte som leg, tilpasset træningsprogram eller planlagt social træning. Forbruget for 2007 viser et lidt højere forbrug end det var forventet ved udarbejdelse af rammeaftalen for Det samlede forbrug er placeret på Synscentret Refnæs og på Nyborgskolen. Målgruppens primære handicap er indlæringsvanskeligheder, herunder funktionsnedsættelser på flere områder og i varierende grad. Fritidstilbuddet skal understøtte børnene/de unge således at de personligt, fagligt og social bliver bedst muligt rustede til deres voksenliv. Udviklingen skal ske igennem bl.a. visualisering, konkretisering og sansning samt ved at skabe et aktivt fritidsliv med en social base til udvikling af interesser og venskaber. Tilbuddet skal ligeledes skabe aktiviteter og samværdsformer, der fremmer den enkeltes selvstændighed samt udvikler og støtter evnen til at indgå i et forpligtende fællesskab med andre. På døgntilbud til børn og unge er der en væsentlig ændring i forhold til rammeaftalen for Det faktiske forbrug 2007 er væsentlig mindre en det i rammeaftalen forventede. Dette kan dog forklares med at det ved opgørelse af tal til rammeaftalen 2008 ikke var muligt at adskille Autisme fra de psykisk udviklingshæmmede, hvorfor det mindre forbrug som fremtræder her opvejes af det merforbrug der har været på autisme i At sikre børn og unge intensiv psykosocial behandling samt fysisk og følelsesmæssig omsorg, opdragelse og træning samt at sørge for at dette foregår i en rolig og rytmisk forudsigelig hverdag med menneskelig indlevelse, forståelse og respekt. Ingen ændringer

5 Side 5 af 12 sider. Voksen området, handicap Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne Nedenfor er skitseret de områder, hvor HTK vurderer, at der med fordel kan ske ændret fokus i kommunens tilbudsvifte i tiden efter 2008 Indenfor social- og handicapområdet tages udgangspunkt i FNs Handicapkonvention. Dvs. at borgerne bør tilbydes et samlet, tidssvarende, attraktivt og fleksibelt tilbud, og at der bør arbejdes frem mod inklusion og afstigmatisering af udsatte borgere. Det peger på sigt for eksempel imod færre institutioner og flere specifikke tilbud. Imidlertid vil der også være områder, der er så specialiserede, og eksterne tilbud, som uagtet deres størrelse kan tilbyde et så fagligt kompetent tilbud til Høje-Taastrup Kommunes borgere, at det vil gå forud for andre principper. På området for udviklingshæmmede har Høje-Taastrup Kommune i tilbuddet Frøgård Allé et for regionen særegent tilbud. På dette område ser administrationen et potentiale for at udvikle tilbuddet også med henblik på salg af pladser til andre kommuner. Der er tale om et område med efterspørgsel på pladser internt som eksternt for Høje-Taastrup Kommune, og der forventes en stigende efterspørgsel på sigt. På området for autisme vurderes det, at der er potentiale for at indgå bilaterale samarbejdsaftaler med andre kommuner om køb af pladser. I en eventuel samarbejdsaftale vil der med fordel kunne indgå udveksling af viden og erfaring grundet Høje-Taastrup Kommunes faglige ekspertise på området. På området for ungdomsuddannelse og voksenspecialundervisning forventes et uændret køb af ydelser fra eksterne udbydere, som kan yde den nødvendige specialiserede indsats. For så vidt angår stofmisbrugsområdet, vurderer administrationen, at Høje-Taastrup Kommunes aktuelle forbrugsmønster, herunder køb af pladser og samarbejde med eksterne aktører om medicinsk og social behandling, ikke forventes at ændre sig markant i køb/salg situationen. Administrationen vurderer i den kommende periode mulighederne for at indgå bilaterale samarbejdsaftaler med andre kommuner om køb af tilbud på området, hvor der aktuelt mangler eller kun i begrænset omfang er et tilbud, for eksempel efterbehandlingstilbud og tilbud til unge. Det kan nævnes, at kommunen har iværksat en undersøgelse af misbrugsområdet, og at der er generel opmærksomhed på hvilke tilbud, som mest hensigtsmæssigt kan tænkes ind i kommunes tilbudsvifte til målgruppen. Forebyggende foranstaltninger i kommunen: Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene Øvrige bemærkninger Uddybning af de enkelte målgruppe-områder Målgrupper: Autisme De midlertidige og specialiserede botilbud til personer med autismespektret skal sikre at disse personer får: omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner,

6 Side 6 af 12 sider. Voksen området, handicap pleje, omsorg, behandling. Endvidere sætter HTK følgende krav til indsatsen overfor borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer er: - at forebygge mod at problemerne for den enkelte bliver værre, - at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, - at forbedre mulighederne for den enkelte livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje, - at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter loven om almene boliger eller i botilbud efter serviceloven. nedsat fysisk funktionsevne Med den nuværende viden om målgruppen forventes der ikke væsentlige ændringer i målgruppen med området følges løbende og der er opmærksomhed på udviklingen på børne- og ungeområdet. De specialiserede botilbud til fysisk handicappede, herunder døve og blinde samt senhjerneskadede skal sikre at disse personer får: omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner, pleje, omsorg, behandling. Endvidere sætter HTK følgende krav til indsatsen overfor borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne er: - at forebygge mod at problemerne for den enkelte bliver værre, - at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, - at forbedre mulighederne for den enkelte livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje, - at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter loven om almene boliger eller i botilbud efter serviceloven. Ingen bemærkninger. Psykisk udviklingshæmning De specialiserede botilbud til udviklingshæmmede, herunder udviklingshæmmede med fysiske handicaps skal sikre at disse personer får: omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner, pleje, omsorg, behandling. Endvidere sætter HTK følgende krav til indsatsen overfor borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer er: - at forebygge mod at problemerne for den enkelte bliver værre, - at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, - at forbedre mulighederne for den enkelte livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje

7 Side 7 af 12 sider. Voksen området, handicap - at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter loven om almene boliger eller i botilbud efter serviceloven. Generelt er der registreret et markant merforbrug i 2007 sammenholdt med det i rammeaftale 2008 budgetterede. Det er vurderingen at forbruget i 2007 også vil være gældende i overslagsårene.

8 Side 8 af 12 sider. Voksen området, psykiatri. Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne Fokus vil i tiden efter 2008 være på at videreudvikle tilbuddene i socialpsykiatrien, hvor Høje-Taastrup Kommune har særlige faglige kompetencer og en målgruppe af en vis størrelse. Der er i 2007 påbegyndt en flerårig udviklingsproces, herunder udarbejdet en vision for fremtidens socialpsykiatri. I denne proces vil der blive taget stilling til, hvor mange pladser Høje-Taastrup Kommune på sigt vil udbyde på tilbuddet Vestervænget. Forebyggende foranstaltninger i kommunen: Som led i projektering af socialpsykiatriplanen overvejes hvordan de forebyggende foranstaltninger bedst kan indgå i området. Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene Som led i realiseringen i fremtidens socialpsykiatri vil der blive arbejdet med reorganisering og fremtidssikring af de faglige kompetencer. Fokusområder vil være: Etablering af et attraktivt fagligt miljø med høj grad af tværfaglighed og specialisering Videndeling på tværs af medarbejdere Specialisering af medarbejdernes fagkompetencer, så de er tilpasset borgernes individuelle behov Øvrige bemærkninger Nedenstående er baseret på de eksisterende tilbud og ikke på visionen for fremtidens socialpsykiatri. Målgrupper: sindslidende De specialiserede socialpsykiatriske botilbud skal kunne give særlig social stø tte og rehabilitering og samtidig sætte fokus på beboernes behandlingsbehov. Botilbudene skal kunne varetage/håndtere en målrettet indsats på baggrund af den enkelte sindslidendes aktuelle funktionsnedsættelse. Elementer heri er at: sikre individuelle psykosociale indsatsformer som supplement til en eventuel den medicinske behandling, skabe balance i det at bo, så den enkelte inkluderes og rummes med sine særegne erfaringer og sin egen livsform, give den enkelte beboer et ståsted i tilværelsen, som modvægt til den psykiske sygdom, så beboeren bliver i stand til at fastholde sin bolig på institutionen og så vidt muligt bliver i stand til at leve et hverdagsliv ud fra egne ønsker og behov, sikre det pædagogiske arbejde med social rehabilitering, sikre struktur i dagligdagen gennem individuel støtte, hjælp og omsorg så den enkelte kan mestre hverdagslivet og få mulighed for at skabe nye relationer. Forbruget forventes uændret sammenholdt med det faktiske forbrug i 2007 men markant større end det i rammeaftale 2008 budgetterede for så vidt angår midlertidige ophold (da dette var 0)

9 Side 9 af 12 sider. Misbrug, forsorgshjem og krisecentre Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne For så vidt angår stofmisbrugsområdet forventes det aktuelle forbrugsmønster, herunder køb af pladser og samarbejde med eksterne aktører om medicinsk og social behandling, ikke at ændre sig markant i køb/salg situationen. Forebyggende foranstaltninger i kommunen: Kommunen er i gang med etablering af et værested for stofmisbrugere samt et værested for alkoholmisbrugere. Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene Kommunen overvejer aktuelt at etablere efterbehandlingstilbud for stofmisbrugere i forbindelse med værestedet. Øvrige bemærkninger Misbrug ambulant tilbud: Forbruget er markant lavere i 2007 end budgetteret i rammeaftale Divergensen kan skyldes fejlagtig opgørelsesmetode i foregående rammeaftale. Uddybning af de enkelte målgruppe-områder Målgrupper: Voldsramte kvinder Tilbuddene er i overensstemmelse med det i vejledningen beskrevne. Ingen bemærkninger. Hjemløse Ingen bemærkninger. Misbrug Døgn tilbud Tilbudene skal være sammenhængende og helhedsorienterede og det skal tilstræbes at det samlede tilbud bidrager til at give den enkelte en selvstændig tilværelse med respekt for den enkeltes ønsker, behov og muligheder for livsudfoldelse. Tilbudene skal forbedre muligheden for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje. På baggrund af en konkret vurdering og udredning af den enkelte borgers situation stilles der krav om følgende individuelt tilrettelagte tilbud: Døgnbehandling når borgeren i en afgrænset periode har behov for miljøskift og massiv og målretning indsats, både medicinsk og socialt, for at komme ud af sit misbrug. Misbrug Dagtilbud Der er registreret en svag stigning i 2007 sammenholdt med det i rammeaftale 2008 budgetterede.

10 Side 10 af 12 sider. Misbrug, forsorgshjem og krisecentre Dag/ambulant behandling skal finde sted i tilknytning til borgerens sædvanlige miljø. Behandlingen kan være mere eller mindre intensiv afhængig af det konkrete behov. Behandlingen skal kunne understøttes af substitutionsbehandling, indeholde rådgivning som kan suppleres med forskellige former for samtale, psykoterapi m.v. enkeltvis eller i grupper. Der er registreret et merforbrug i 2007 sammenholdt med rammeaftale 2008 Misbrug Ambulant tilbud Se ovenfor. Der opleves et markant merforbrug i 2007 sammenholdt med rammeaftale Niveauet for 2007 forventes også at være gældende fremover.

11 Side 11 af 12 sider. Specialundervisning for voksne og øvrige områder Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne Forebyggende foranstaltninger i kommunen: Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene Øvrige bemærkninger Uddybning af de enkelte del-områder Områder Hjælpemidler Fysio- og Ergoterapi Konsulent, rehabilitering og genoptræning Høje-Taastrup Kommune har behov for specialrådgivning i de meget komplekse sager. Hjælpemiddelcentralen i Rødovre har ydet denne rådgivning. Høje- Taastrup Kommune benytter denne specialrådgivning i mindre udstrækning end forventeligt ud fra indbyggertallet. Ligeledes benyttes den almindelige rådgivning ved åbent hus eller telefonisk til borgere og fagpersoner i mindre udstrækning end forventeligt ud fra antallet af indbyggere. Dette skyldes formentligt en kombination af geografiske barrierer og at området i Høje- Taastrup Kommune er organiseret, så en del af rådgivningen klares internt i Høje-Taastrup Kommune. Behovet for denne specielle rådgivning har ligget meget stabilt gennem de seneste 3 år på sager årligt. Hjælpemiddelcentralen har meldt ud, at der fra 2009 vil være en abonnementsafgift for at kommunen kan være tilsluttet på 5 kr. pr. borger og derudover timetakst for de forskellige ydelser. Med det forbrugsmønster, som Høje-Taastrup Kommune har, vil det blive en relativt dyr ordning for de relativt få borgere og fagpersoner, der benytter rådgivningen. Høje-Taastrup Kommune vil derfor undersøge, hvordan denne rådgivning mest hensigtsmæssigt sikres. Se under rehabilitering og genoptræning Se under rehabilitering og genoptræning Høje-Taastrup Kommune har etableret et træningscenter, som varetager almen genoptræning efter Sundhedsloven i forbindelse med sygehusbehandling, hvor borgeren har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning og er forsynet med en genoptræningsplan. Træningscenteret varetager desuden træning efter serviceloven, både for borgere, der har været udsat for funktionstab i forbindelse med akut sygdom, og for borgere, der har en kronisk lidelse og har behov for vedligeholdende træning. Behovet for træning forventes at følge den demografiske udvikling på ældreområdet.

12 Side 12 af 12 sider. Specialundervisning for voksne og øvrige områder Lands- og landsdelsdækkende tilbud. social delen Lands- og landsdelsdækkende tilbud, undervisnings delen Tale høre syn: Kommunikationscentre Øvrig specialundervisning Der forventes et uændret forbrug i overslagsårene.

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rødovre Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rødovre Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rødovre Kommune Kontaktperson Christian Hjorth Tlf. nr. 36377549 Mail.: rk@rk.dk (att. Christian Hjorth) Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:fredensborg Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Fredensborg Kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Kontaktperson Stine Bøgebjerg Hansen Tlf. nr. 7232 3500 Mail.: sbh@hillerod.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Bornholms Regionskommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Bornholms Regionskommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:bornholms Regionskommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Bornholms Regionskommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Halsnæs Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:glostrup Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Edda Heinskou Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:københavns kommune, Socialforvaltningen Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Københavns kommune, Socialforvaltningen Kontaktperson Solvejg Aaberg Sørensen Tlf. nr. 33 17 37

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Høje Taastrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Høje Taastrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:høje Taastrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Høje Taastrup kommune Kontaktperson Pernille Petersen Tlf. nr. 43591821 Mail.: pernillepet@htk.dk Skemaet er tænkt

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune

Lyngby-Taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:lyngby-taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Vedr. 20-67: Jørn Unnerup Tlf. nr. 4597 3087 Mail.: jun@ltk.dk Skemaet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune Rudersdal kommune Side 1 af 13 sider. Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:ishøj/vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Kontaktperson Pernille Petersen Tlf. nr. 43591821 Mail.: pernillepet@htk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Furesø kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Furesø kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:furesø kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Furesø kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rudersdal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rudersdal kommune 1 af 11 sider. Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v. på

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Albertslund kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Lisa Overgaard Jesper Bergenholttz 43 68 65 50 Tlf. nr. 43 68 61 06 Mail.: Lisa.Overggard@albrtslund.dk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune Bornholm kommune Side 1 af 15 sider. Bornholm kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hvidovre Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hvidovre Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:hvidovre Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hvidovre Kommune Kontaktperson Allan Christiansen, (specialundervisning). Morten BlicherHansen (det sociale område) Tlf.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Mark Jacobsen Tlf. nr. 43236279 Mail.: mark.jacobsen@glostrup.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Kontaktperson Simon Lund Tlf. nr. 48 49 11 71 Mail.: slu@horsholm.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Kontaktperson Jeanette de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune Brøndby kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Neel Lind Tlf. nr. 43282619 Mail.: negli@brondby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: mch@brondby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hillerød kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Egedal kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Kontaktperson Hans Nordskov Hansen Tlf. nr. 72596451 Mail.: hans.hansen@egekom.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Side 1 af 13 sider. Gribskov kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v.

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson:

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Michael Mogensen Tlf. nr. Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 20 stk 2 Undervisning på døgn

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt et værktøj til brug ved udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Halsnæs kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Stig Hjermind Tlf. nr. 24985493 Mail.: sthj@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Københavns kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:københavns kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hvidovre kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hvidovre kommune fra:hvidovre kommune fra: Hvidovre kommune Kontaktperson Søren Ethelberg Tlf. nr. 36393811 Mail.: set@hvidovre.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr.

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Allerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Kontaktperson Gitte Overgaard Tlf. nr. 4810 0244 Mail.: Giov@alleroed.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederiksberg kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:frederiksberg kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Claus Jarset Tlf. nr. 38215040 Mail.: Clja01@frederiksberg.dk Skemaet er tænkt

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Frederiksberg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Det sociale voksenområde: Claus Jarset Tlf. nr. 3821 5040 Mail.: clja01@frederiksberg.dk Skemaet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gentofte kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gentofte kommune Gentofte kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gentofte kommune Kontaktperson Jeanette Poulsen Tlf. nr. 3998 4071 Mail.: jeap@gentofte.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune Glostrup kommune Side 1 af 13 sider. Glostrup kommune Kontaktperson Social Service: Johan Kroesen PPR: Søren Post Mail.: johan.kroesen@glostrup. dk Soren.post@glostrup.dk Tlf. nr. Skemaet er tænkt som

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Albertslund kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:albertslund kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Line Friis Brorholt/ Unna Scherer Tlf. nr. 43686155/ 43686404 Mail.: Line.friis.brorholt@albertslund.dk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune dok

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune dok Tårnby Dragør kommune dok. 1996007 Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune dok. 1996007 Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Helsingør kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: euh43@helsingor.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften . Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper og giver et hurtigt samlet overblik i forhold

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr. 4477 2817 Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 36 Klub til børn

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2009 fra Tønder Kommune

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2009 fra Tønder Kommune Dato for afsluttet indberetning: 30 april 2008 Dato for politisk godkendelse: 29 maj 2008 Redegørelsen er godkendt i de respektive fagudvalg primo april og skulle efter planen have været forelagt Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Gentofte Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gentofte kommune Kontaktperson Jeanette Poulsen Tlf. nr. 3998 4071 Mail.: jeap@gentofte.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Tlf. nr.

Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Tlf. nr. J. nr. 00.01.00P27 Sag: 2007/0001777-004 Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Gladsaxe Kontaktperson: Rasmus Bækgaard (voksenområdet), Ninna Thomsen (børneområdet)

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Notat Til: Børne og Sundhedsudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 211 Bilag: - Hørsholm s informationer til Rammeaftalen 211 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Hørsholm

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Side 1 af 20 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Dato for afsluttet indberetning: 30.04.2009 Dato for politisk godkendelse: 09.10.2009 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

Indledning Kapitel 2: Opsummering af rammeaftalen... 9

Indledning Kapitel 2: Opsummering af rammeaftalen... 9 Indledning... 4 Kapitel 1: Baggrund for rammeaftalen... 5 Rammeaftalens opbygning og indhold... 5 Lovgrundlag... 6 Rammeaftalens parter og aktører... 6 Proces og tidsplan i forbindelse med udarbejdelse

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gentofte kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gentofte kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gentofte kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Ballerup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Ballerup kommune Ballerup kommune Side 1 af 15 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Ballerup kommune Kontaktperson Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr. 4477 2817 Mail.: tsd@balk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 14 sider. Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Kontaktperson Generelt Generelle kommentarer til rammeaftalen 39 57 55 75 39 57 53 33 PH@gladsaxe.dk marith@gladsaxe.dk Dorte Knudsen (voksen) Mads Thorning

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Rammeaftale Udviklingsstrategi. Præsentationsmateriale fra Fælleskommunalt sekretariat Marts 2012

Rammeaftale Udviklingsstrategi. Præsentationsmateriale fra Fælleskommunalt sekretariat Marts 2012 Rammeaftale 2013- Udviklingsstrategi Præsentationsmateriale fra Fælleskommunalt sekretariat Marts 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde Rammeaftale på det specialiserede

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:gribskov kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gribskov kommune Kontaktperson Jeanette Nina de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:lyngby-taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Børn: Jørn Unnerup Voksne: Mette Marie Juul Tlf. nr. 4597 3087 4597 3326 Mail.:

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale 2018 i kapacitet og belægning i styper fordelt på målgrupper i sstrategien 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune FuresØ kommune Side 1 af 13 sider. FuresØ kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Børn og unge med handicap

Børn og unge med handicap Kort fortalt 26-04-2019 Børn og unge med handicap Børn og unge med handicap og deres forældre kan modtage hjælp efter serviceloven, fx til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af barnet i

Læs mere