Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten."

Transkript

1 Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli Klubbens formål Klubbens formål er at styrke kendskabet til og interessen for ishockeysporten i Århus og Østjylland. Dette mål søges nået gennem træning, ved deltagelse i turneringer og afholdelse af eventuelle egne kampe. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter Folkeoplysningsloven. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål. 3 Foreningens drift 3.1 Foreningens drift finansieres ved betaling af medlemskontingent samt offentlig og privat økonomisk støtte, herunder modtagelse af sponsor og reklameindtægter m.v. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. 4 Medlemskab og organisationer 4.1 Klubben skal være medlem af Danmarks Ishockey Union (DIU) og er som sådan underlagt DIU s love. Medlemmer 5 Optagelse af medlemmer 5.1 Klubben optager aktive medlemmer (spillere). Enhver interesseret kan blive medlem under forbehold af bestyrelsens accept. Foreningens bestyrelse kan med 2/3 majoritet nægte at tage en anmodning om optagelse til følge, såfremt den skønner, at en ansøger ikke vil fremme klubbens sportslige og klubmæssige interesser. 5.2 Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 14 dage efter at der er rykket for det. Indmeldelse af medlemmer sker ved indbetaling af kontingent. For nye medlemmer sker det i tillæg skriftligt ved udfyldelse af indmeldingsformular. Medlemmer der endnu ikke er fyldt 18 år, skal have forældres eller værges skriftlige samtykke hertil. 5.3 Interesserede, der ikke kan opnå bestyrelsens accept af deres medlemskab, kan indbringe spørgsmålet for næstkommende ordinære generalforsamling Side 1

2 5.4 Forudsætningen for at træne i IK Aarhus, er at man også kan spille kampe for IK Aarhus. Man kan derfor ikke træne i IK Aarhus og spille for en anden klub. Undtagelse kan forekomme med spiller tilknyttet ESAA, som ikke normalt er tilknyttet IK Aarhus, eller ved anden aftale med bestyrelsen. 6 Kontingent 6.1 Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen. Årskontingentet forfalder hvert års 1. september for perioden 1. september til 31. august og skal være indbetalt til foreningen senest den 30. september for det pågældende medlemsår. Generalforsamlingen kan beslutte særlige kontingenter for særlige grupper af medlemmer, herunder medlemmer af særlige hold. 6.2 Ved indmeldelse senere end 1. september forfalder det skyldige kontingent til betaling senest 14 dage efter indmeldelsen. Kontingentet for nystartende medlemmer nedskrives med 1/8 pr. måned startende fra og med 15. december. 7 Udmeldelse og kontingentrestance 7.1 Gyldig udmeldelse af klubben skal ske skriftligt med 14 dages varsel til henholdsvis 1. september eller 1. januar under forudsætning af, at medlemmet har betalt sit kontingent til klubben. 7.2 Et medlem i kontingentrestance kan bestyrelsen ekskludere med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsen kan fastsætte et gebyr (rykkergebyr) ved erindring om kontingentrestancer. Et medlem, der er ekskluderet på grund af kontingentrestancer, kan først genoptages som medlem, når vedkommende har betalt kontingent og det førnævnte rykkergebyr. 7.3 Medlemmer der ikke ved sæsonafslutning har betalt skyldigt kontingent, slettes som medlemmer af klubben. For aktive medlemmer skal det skyldige kontingent være indbetalt, førend vedkommende igen må deltage i træningen. 7.4 Bestyrelsen kan med 2/3 flertal ekskludere et medlem med øjeblikkelig virkning eller til et af bestyrelsen fastsat tidspunkt, på grund af kontingentrestance eller på grund af, at et medlem ikke overholder klubbens love, ordensforskrifter, sportslige regler eller på grund af sin adfærd i eller uden for klubben. Såfremt medlemmet kræver det, skal bestyrelsens beslutning forelægges den førstkommende ordinære generalforsamling. Medlemmets appel af eksklusionen medfører dog ikke, at den af bestyrelsen meddelte eksklusion får opsættende virkning. Eksklusionen er endelig, hvis 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer, stemmer for den. Eksklusion på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilken udelukkelsen finder sted. Generalforsamling, regnskabsår og revision 8 Generalforsamling Side 2

3 8.1 Generalforsamlingen er med de indskrænkninger lovgivningen foreskriver, klubbens øverste myndighed. 8.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senere end 2 måneder og højst 4 måneder efter regnskabsårets udløb. 8.3 Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 15. februar. 8.4 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst 30 dages varsel ved meddelelse på forsiden af klubbens hjemmeside, mail samt eventuelt i klubblad. 8.5 Den ordinære generalforsamling indkaldes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens årsregnskab 4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering 5. Aktivitetsplan for kommende sæson 6. Indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse (3 stk. ulige år). Genvalg kan finde sted. 8. Valg af bestyrelse (4 stk. lige år). Genvalg kan finde sted 9. Valg af 2 suppleanter (hvert år) 10. Eventuelt Generalforsamlingen ledes af en dirigent der vælges af generalforsamlingen og ikke må være medlem af bestyrelsen. 8.7 Adgang til stemmeret ved generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke på nogen måde er i kontingentrestance til klubben. Spillere under 15 år skal være repræsenteret ved forælder eller værge. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde og der kan således ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning foretages, såfremt ét stemmeberettiget medlem fremsætter ønske herom. Hvert medlem har én stemme. Generalforsamlingen træffer sin beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i vedtægterne. 8.8 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Under punktet Eventuelt kan intet besluttes (jf. pkt. 8.5) 9 Ekstraordinær generalforsamling 9.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, hvis et flertal i bestyrelse ønsker det, eller hvis mindst 20 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt krav herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt og afholdes senest 30 dage efter bestyrelsens beslutning eller modtagelse af skriftligt krav herom Side 3

4 9.2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. 10 Regnskabsår 10.1 Klubbens regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december. 11 Revision 11.1 Klubbens regnskab revideres af en ekstern regnskabskyndig. Revisionen skal hvert år være afsluttet senest den 1. februar. 12 Bestyrelsen og udvalg 12.1 Klubbens daglige ledelse varetages af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet der hver andet år afgår 3 eller 4 medlemmer, første gang ved lodtrækning, derefter efter anciennitet. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Et juniormedlem kan deltage i bestyrelsesarbejdet uden stemmeret Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem af klubben / foreningen, der er fyldt 18 år og som har stemmeret til generalforsamlingen. Børn der er fyldt 15 år og er under 18 år, og som har stemmeret til generalforsamlingen, er valgbare til posten som juniorbestyrelsesmedlem Bestyrelsen er ulønnet Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen: 12.7 Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.v. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til forening, samt 12.8 Advokater, revisorer, og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen, samt 12.9 Ejere af lokaler m.m. der udlejes til foreningen. De ovenstående habilitetsregler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge. Endvidere kan byrådet fravige habilitetsreglerne, når lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når byrådet skønner at en fravigelse ikke vil medføre, at uvedkommende interesser får muligheden for at påvirke beslutningsprocessen i denne folkeoplysende forening Bestyrelsen er ansvarlig overfor Århus Byråd for anvendelse af det herfra modtagne Side 4

5 tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst én gang årligt Formanden anvender i sin rolle som formand altid e mail adressen aarhus.dk Kasseren anvender i sin rolle som kasserer altid e mail adressen aarhus.dk Iskoordinator anvender i sin rolle som iskoordinator altid e mail adressen aarhus.dk Sportsudvalget anvender i sin rolle som sportsudvalg altid e mail adressen aarhus.dk. 13 Bestyrelsesmøder 13.1 Senest 7 dage efter generalforsamlingen, hvor der er foretaget valg til bestyrelsen, træder den nyvalgte bestyrelse sammen med den afgående bestyrelse for at overtage den afgående bestyrelses arbejdsopgaver, så den igangværende sæson kan afsluttes. Herefter konstituerer den nyvalgte bestyrelse sig Bestyrelsesmøder afholdes i sæsonen august marts mindst én gang månedligt og evt. færre gange udenfor sæsonen. Bestyrelsen indkaldes herudover, hvis formanden ønsker det, eller to bestyrelsesmedlemmer i foreningen forlanger det Bestyrelsen fastsætter selv varslingsfrist for indkaldelse til bestyrelsesmøder, frist for fremsendelse af punkter til dagsorden, samt frist for fremsendelse af dagsorden Adgang til bestyrelsesmøder har bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsens suppleanter og juniorbestyrelsesmedlemmet de to sidstnævnte uden stemmeret Møderne ledes af formanden, i dennes fravær af næstformanden. Sekretæren har fremsendt dagsorden til møderne, jf. ovenfor, og udsender denne sammen med referat af det sidst afholdte møde. Sekretæren fører referat, der efter bestyrelsens godkendelse offentliggøres på klubbens hjemmeside Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt Side 5

6 13.7 Alle bestyrelsesmøder er omfattet af tavshedspligt. 14 Økonomisk ansvar m.m Klubben tegnes af formanden. Ved dennes fravær kan klubben tegnes af en af bestyrelsen valgt stedfortræder. Stedfortræderen vælges ved bestyrelsens første konstituerende møde Der laves et driftsbudget ved sæsonstart, der underskrives af alle bestyrelsesmedlemmerne Ved enhver økonomisk disposition kræves underskrift af mindst to bestyrelsesmedlemmer, der af bestyrelsen har fået fuldmagt til økonomiske dispositioner. Ved dispositioner der går ud over det budgetterede, kræves dog bestyrelsens godkendelse a Ved enhver disposition på klubbens MasterCard kræves dog kun en underskrift af den af bestyrelsen godkendte ihændehaver af kortet I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formand, kasserer samt yderligere ét bestyrelsesmedlem i foreningen Alle sponsorindtægter, det være sig til såvel ungdom som senior, må kun anvendes til de økonomiske formål disse er sponsoreret til Bestyrelsens medlemmer kan ikke gøres til genstand for personligt økonomisk ansvar Bestyrelsen ansætter og afskediger klubbens lønnede personale, efter dette er drøftet på bestyrelsesmøde Det særlige tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Århus Kommune sammen med ansøgning om aktivitetsstøtte / lokaletilskud. Tilskudsregnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen samt revisor Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller udeladelse, der kan tilregnes pågældende som uagtsomt. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter Folkeoplysningsloven. 15 Udvalg Forpligtelser der påhviler foreningen i øvrigt hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue Bestyrelsen kan nedsætte efter dennes skøn stående eller ad hoc udvalg til at varetage opgaver. Kommissoriet for udvalgene fastsættes af bestyrelsen. Vedtægter og opløsning 16 Vedtægtsændringer 16.1 Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver lovlig indkaldt generalforsamling. Der kræves kvalificeret flertal på mindst to tredjedele af de afgivne stemmer Side 6

7 16.2 Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Aarhus Kommune Sport & Fritid, for at sikre, at vedtægterne til stadighed opfylder lovens krav. 17 Opløsning 17.1 Bestyrelsen kan til generalforsamlingen stille forslag om, at klubben opløses. Beslutningen om foreningens ophør eller likvidation sker ved en generalforsamlingsbeslutning, hvor et flertal på mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er påkrævet Opløsning kan dog ikke finde sted, såfremt blot 16 stemmeberettigede medlemmer ønsker klubben opretholdt Ved eventuel opløsning tilfalder klubbens midler, i form af eventuelt overskud efter honorering af eventuelle kreditorer, ishockeysporten. 18 Bemyndigelse 18.1 Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage vedtægtsændringer, i det omfang lovgivningen måtte stille krav herom eksempelvis som følge af ændring i Folkeoplysningsloven Såfremt ændring af vedtægterne som følge af punkt 18.1 er nødvendiggjort, gennemfører bestyrelsen ændring af vedtægterne og orienterer herefter medlemmerne ved opslag på klubbens hjemmeside herom Hvis mindst 20 stemmeberettigede medlemmer fremsætter krav herom skriftligt overfor bestyrelsen, indkaldes herefter til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes i overensstemmelse med de i vedtægterne nævnte bestemmelser herom herunder med hensyn til indhold af dagsorden Side 7

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

!" #$( !" #$ % & !" # '() !+($,-,.-!,-% /'' 67$ ! $! -'' 8 9-7 & 6:!; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! #$( ! #$ % & ! # '() !+($,-,.-!,-% /'' 67$ ! $! -'' 8 9-7 & 6:!; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !" #$!" #$ % &!" # '()!" #$( *!+($,-,.-!,-% /''!+($ 012.%3 4$!+($ 5$++- 67$! $! -'' 8 9-7 & 6:!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! " # $ %&'(%'% %)*!+ %&& $ ',& -./! %&'( 0#. 1. / 2 2! /!

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere