Det gode kulturbyggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gode kulturbyggeri"

Transkript

1 Det gode kulturbyggeri 7 cases MULTIMEDIEHUSET

2 Udarbejdet af NIRAS Konsulenter A/S for Multimediehuset Århus Kommunes Biblioteker Januar 2006 Layout: NIRAS Konsulenterne A/S Uddrag må kun gengives med tydelig kildeangivelse. Casestudierne er baseret på desk research og informationer fra institutionerne.

3 Indholdsfortegnelse Sct. Nicolai, Kolding side 4 Økolariet, Vejle side 8 DR Byen, København side 12 Dieselverkstaden, Stockholm side 18 Croydon Clocktower, London side 24 Fòrum Barcelona side 28 Eyebeam, New York side 32

4 Sct. Nicolai Kolding PROFIL Sct. Nicolai skal være et markant og levende center for kultur, kreativitet og erhvervsliv og fungere som katalysator for det tværgående kultur- og udviklingssamarbejde i Kolding Kommune. FAKTA Areal m² fordelt på fem huse og de mellemliggende udenomsarealer. De fem huse har hvert sit speciale: Hus 1 Film; Hus 2 Børnekultur, leg og fantasi; Hus 3 Lokalhistorie og Fortælling; Hus 4 Kunst, kunsthåndværk og design og Hus 5 Musik og dans. Økonomi Opførelsen af Sct. Nicolai er beregnet til 54 mio. kr., hvoraf Fonden Realdania yder 26,6 mio. kr. i støtte, mens det resterende be-løb betales af Kolding Kommune. Derudover støtter Lokale- og Anlægsfonden Børnekulturhuset med 4 mio. kr., mens Dansk Filminstitut støtter Filmhuset med kr. Ansatte Kolding Kommune ejer anlægget og er driftsherre overordnet set. Strukturerne i forhold til daglig ledelse og medarbejdere er endnu ikke fastlagt med undtagelse af Filmhuset, som skal drives af Film6000. Besøgende, åbningstider og betaling Kendes endnu ikke. Vil øjensynlig variere for de enkelte huse. 4

5 BELIGGENHED & BYRUM Kulturkomplekset er under opførelsen i det fredede skolekompleks Sct. Nicolai Skole (opført ), som har en central beliggenhed tæt på gågaden og inden for gåafstand til banegården. Men idet bygningerne har ligget mere eller mindre ubenyttede hen gennem en årrække, er der dog stadig en udfordring i at få etableret naturlige trafikstrømme til og fra anlægget. I etableringen af kulturkomplekset har man lagt vægt på, at det nære byrum integreres i de enkelte huses daglige liv og forlænger dem, så kulturen kommer så langt ud i gården som muligt. Således vil udenomsarealerne være de besøgendes indfaldsvinkel til komplekset, og de tænkes anvendt til et bredt udsnit af friluftsarrangementer. MÅLGRUPPER Aktiviteterne i Sct. Nicolai Kulturhus retter sig generelt mod Koldings borgere, således at enkelte tilbud primært er rettet mod særlige grupper: Børn og børnefamilier (Hus 2 - Børnekultur, leg og fantasi) Kunstnere, musikere og andre kreative (Hus 1 Film, Hus 4 Kunst, kunsthåndværk og design, Hus 5 Musik og dans) Desuden ses Sct. Nicolai Kulturhus som et væsentligt nyt initiativ i tiltrækningen af turister og som besøgsmål bl.a. for overnattende turister på byens hoteller og det nærliggende Kolding Byferie. Turisterne forventes at udgøre en relativt stor andel af de besøgende især i forbindelse med arrangementer. PRIMÆRE FUNKTIONER Nicolai Film Café, biografsal til 81 personer, multisal til 50 personer (med film- og videoforevisninger, videokunst og foredrag), videotek for enkeltpersoner eller mindre grupper og udstillingsområde. Desuden vil der på tagetagen blive indrettet videoværksted til brugerne af huset og studiefaciliteter til TV- Kolding. Lokalerne på tagetagen drives af Kolding Kommune, mens Film6000 (café-biograf i Kolding) overtager driften og forpagtningen af Nicolai Biograf og Café. Nicolai Børnekultur, leg og fantasi Kernen i Børnekulturhuset bliver Kulturgloben. Denne symboliserer forskellige lande og verdensdele, som på skift skal være tema for husets aktiviteter for eksempel musik, dans, workshops, fortælleværksted og teater. Nicolai Børnekultur, leg og fantasi vil rumme: - Grotten: til teater og andre former for kropslig udfoldelse - Skoven: et rum hvor børnenes motorik og kreative sans udfordres - Dyret: en trappe med hemmelige rum og alternative veje - Himlen: hvor man kan opholde sig i glasskyer, som giver overblik og tid til fordybelse Desuden vil der være forskellige fleksible værkstedsfaciliteter med bl.a. multimedieværksted med netadgang og videoudstyr, billedværksted med mulighed for at arbejde med form og farve, ler, maling osv. samt tekstilværksted med mulighed for at arbejde med tekstil, syning osv. Nicolai Lokalhistorie og Fortælling Kolding Stadsarkiv bliver omdrejningspunktet i huset. Det flyttes fra Koldinghus Staldgård til de nyrenoverede bygninger i begyndelsen af I huset vil der være en læsesal og rum indrettet til, at borgerne kan inddrages i fortællingen om livet i Kolding før og nu. Disse rum er følgende: - Et udstillingsrum - Et skriveværksted - Et fotoværksted - Lokaler til arbejdsgrupper/studiekredse, der beskæftiger sig med lokalhistorie, fortælling mv. - En foredragssal til cirka 50 personer for foreninger, seniorklubber, skoleklasser mv. 5

6 Sct. Nicolai Kolding PRIMÆRE FUNKTIONER (fortsat) Nicolai Kunst, kunsthåndværk og design Huset danner ramme for såvel amatører som professionelle. Ud over værksteder (der kan lejes) indrettes huset med udstillingsfaciliteter, som både vil byde på udstillinger med husets kunstnere og udefrakommende udstillinger. Også Kolding Kunstforenings aktiviteter bliver en del af huset. Nicolai Musik og dans Dette hus har allerede i en årrække fungeret som musikhus, og denne funktion styrkes med Musikskolen som den primære drivkraft. Musikkens Hus er fast base for en række orkestre og øvested for kor. Samtidig vil huset komme til at danne rammen om koncerter, åbne prøver, workshops og matineer med såvel amatører som professionelle aktører. Huset vil med sit udgangspunkt i den klassiske musik være et supplement til det rytmiske spillested Godset. Huset skal også skabe rammer for byens dansemiljø. ØVRIGE FUNKTIONER Der vil blive bygget ti ungdomsboliger på området som en del af Sct. Nicolai-projektet. Endvidere skal byrummet anvendes til et bredt udsnit af friluftsarrangementer. Blandt de planlagte faste elementer er en legeplads, udeservering fra café og tilskuerfaciliteter til udendørs arrangementer. BAGGRUND Kolding Kommune beskriver en investering i kultur som en investering i fremgang, forstået på den måde at der er en sammenhæng mellem et levende kulturelt liv, tiltrækningen af nye virksomheder, nye borgere, nye uddannelsesinstitutioner, turister og gæster der igen tiltrækker nye kulturtilbud. Etableringen af Sct. Nicolai-komplekset skal ses i dette lys. Det er således håbet, at komplekset vil skabe mulighed for at beholde nogle af de uddannede musikere og kunsthåndværkere i byen efter endt uddannelse, ligesom komplekset skal være basis for en synergieffekt på tværs af bygninger og kunstarter. IDEGRUNDLAG, MÅLSÆTNINGER OG PROFIL Visionen for Sct. Nicolai-komplekset er, at det skal fungere som et værdifuldt bidrag til byens arkitektur og kulturelle liv. Sct. Nicolai skal være center for kultur, kreativitet og erhverv og i den forbindelse katalysator for de tværgående kultur- og udviklingssamarbejder i Kolding kommune. Helt i tråd med Kolding Kommunes kulturpolitik skal det gamle skolekompleks via en unik arkitektur løftes ind i en fremtid, hvor det summer af liv, kunst og kultur i bygninger og skolegård. For hvert hus er der udarbejdet en projektbeskrivelse, som ligger til grund for den igangværende ombygning. Der har været afholdt en bredt anlagt arkitektkonkurrence, hvor firmaet Dorte Mandrup vandt. Ligeledes er Kulturarvsstyrelsen aktivt medvirkende i omdannelsen, idet to af de gamle skolebygninger er fredede. 6

7 ORGANISATION OG SAMARBEJDE Kolding Kommune ejer anlægget og er driftsherre. Teknisk Forvaltning og Kulturforvaltningen varetager i samarbejde denne opgave. Fonden Realdania er medlem i den overordnede styregruppe. Etableringen I forbindelse med udviklingen af konceptet for Sct. Nicolai-komplekset har de kommende brugergrupper vha. ekstern proceskonsulentbistand været inddraget bl.a. med det formål at afdække ideernes bæredygtighed og mulige forankring i driftssituationen. Der har endvidere over en toårig periode været nedsat brugergrupper, bl.a. med repræsentanter for børnekulturelt netværk, og gennemført dialoger med foreninger om at påtage sig ansvar for driftsopgaver. Driften Driftsorganiseringen omkring Sct. Nicolai kendes endnu ikke, men planen er, at lokale institutioner kan byde ind på driften af delelementer i komplekset som det allerede ses med Film6000 mens Kolding Kommune fortsat står som ejer og overordnet ansvarlig. DO S AND DON TS En markant kultur- og arkitektursatsning bør tage udgangspunkt i de eksisterende kulturmiljøer og de kommende brugere At inddrage kommende brugere i etableringsfasen, med stor fokus på proces, ejerskab og lokal forankring i miljøerne At tænke alle generationer ind med henblik på at have liv i komplekset hele dagen og aftenen. Børnekulturen har her haft et særligt fokus At etablere ungdomsboliger og lignende bebyggelse i nærområdet for dermed at skabe et sammenhængende, blandet byområde, som ikke ligger øde hen uden for åbningstiderne At afholde en arkitektkonkurrence på baggrund af bl.a. brugergruppernes proces og afrapporteringer At praktisere et godt samarbejde på tværs af de relevante forvaltninger At følge udviklingen på Sct. Nicolai for at indhente erfaringer med, hvordan man sikrer samarbejdet på tværs af fl ere kulturhuse set i lyset af satsningen i Århus kommune på forskellige kulturelle produktionscentre At følge udviklingen på Sct. Nicolai, hvad angår erfaringer i forhold til at skabe sammenhæng og dynamik mellem de indre og ydre faciliteter hvordan får man kulturinstitutionen til at blive en del af byrummet? At følge udviklingen på Sct. Nicolai i forhold til erfaringer med at lade lokale institutioner byde ind på driften af delelementer i huset som Film6000 i Kolding 7

8 Økolariet Vejle PROFIL Økolariet er et viden- og oplevelsescenter om miljø, natur, energi, planlægning, innovation, teknologi og arkitektur. Økolariet henvender sig i hovedtræk til fire målgrupper: familier, skoler, erhvervsliv og turister. Økolariet formidler sine aktiviteter via udstillinger, film, guidning, undervisning og natur og kulturvejledning. FAKTA Areal Økolariet omfatter et areal på m², fordelt på udstillinger, multimedierum, workshops, forsøgskøkken, kontorlokaler, møderum, undervisningslokaler, kantine og den centrale foyer på 120 m². Økonomi Anlægsudgifter: 55 mio. kr., heraf 10 mio. kr. fra samarbejdspartneren TRE-FOR (forsyningsselskab). Driftsudgifter: 5 mio. kr. pr. år. Økolariets primære drift er skatte- og afgiftsfinansieret, og en del af driften stammer fra, at man har lagt forskellige eksisterende aktiviteter i regi af hhv. Vejle Kommune, TRE-FOR og Green Network ind i Økolariet. De fl este at Økolariets tilbud er gratis, mens skoletjenestens tilbud til udenbys skoler, foreninger og virksomheder medfører indtægter svarende til kr. Ansatte - 11 faste medarbejdere fra Vejle Kommune og TRE-FOR som løst tilknyttede ungarbejdere (piloter) - Medarbejdere på timebasis fra Vejle Kommune og Vejle Amt Besøgende 2004 (1. driftsår): (måltal: ) 2005 (2. driftsår): (måltal: ) 8

9 Fordeling af skoleklasser og grupper i 2005: - Skoler: Virksomheder: 55 - Foreninger mv.: 57 Naturvejledning i natur- og kulturlandskabet: deltagere fordelt på 107 arrangementer. Åbningstider og betaling Økolariet holder åbent i perioden , hvor der er åbent alle ugens dage (undtagen fredag): kl Gratis adgang. BELIGGENHED & BYRUM Økolariet er et viden- og oplevelsescenter om miljø og natur. Det ligger midt i Vejle by, tæt ved det nye trafi kcenter med banegården og busterminalen og med Torvehallerne som nærmeste nabo. Der er over 200 parkeringspladser i nærheden, herunder to steder med plads til busser. Der er ikke umiddelbart sammenhæng mellem bygningens anvendelse og udenomsarealerne, og det betyder, at Økolariet hænger dårligt sammen med den øvrige by og de øvrige attraktioner. Skiltningen til og omkring centret er herudover ikke optimal. Selve bygningen er imidlertid interessant. Den er tegnet af Exners Tegnestue A/S og integrerer økologi i sit design og materialevalg samt indarbejder viden om ressourceforbrug og livscyklus. MÅLGRUPPER Økolariets undervisningstilbud henvender sig primært til børn i folkeskolealderen, børnefamilier og skoleklasser. Dette fokus understøttes af en skoletjeneste udelukkende for klassetrin. Forløbene kan dog også benyttes i andre sammenhænge, eksempelvis over for ung-domsuddannelserne, seminarier, designskoler og andre tilsvarende uddannelsessteder. Udstillingerne er opbygget, så hele klasser kan få udbytte af et besøg. Tilbuddene består dels af gør-det-selv -materialer, dels af egentlige undervisningsforløb, hvor Økolariets ansatte forestår undervisningen. Desuden kan Økolariets naturvejleder benyttes af Vejle Kommunes skoler og institutioner efter forudgående aftale. Der er i første omgang fokus på lokalområdet og Vejle Amt (60% af de besøgende), om end der dog samtidig er stor opmærksomhed på turister fra resten af Danmark (25%) og udlandet (15%). PRIMÆRE FUNKTIONER Foyer Indrettet med særligt fokus på børn, unge og nye medier, hvor bøger, brochurer og blade blandes med adgang til informationer via computerskærme mv. Der er ligeledes salg af materialer via receptionen. Udstillingerne Der er otte permanente udstillinger. De er inddelt i områder, der hver belyser et natur- og/eller miljøtema gennem sanselige oplevelser og opgaver. Særudstillingslokaler Der er tre lokaler til Økolariets særudstillinger. 9

10 Økolariet Vejle PRIMÆRE FUNKTIONER (fortsat) Undervisningslokaler Der er fi re undervisningslokaler. Biografen Med fi lm- og videofremvisning med særlige fremvisninger for skoleklasser og grupper. Taghave Anvendes som udstillingsområde for træbyggematerialer beregnet til udendørs brug og som et udendørs galleri for nature art-kunstnere. ØVRIGE FUNKTIONER Lokaler til workshops Der er to mødelokaler, der primært anvendes som mødelokaler af Økolariets og Teknisk Forvaltnings aktører og sponsorer og i forbindelse med udviklingsaktiviteter. Erhvervsudvikling Økolariets medarbejdere fungerer som rådgivere for virksomheder, hvad angår problemstillinger relateret til økologi og bæredygtighed. Man kan f.eks. få råd og ideer til energibesparelse, materialevalg og teknisk udstyr. BAGGRUND Vejle Kommune har gennem de seneste ca. 20 år ønsket at sætte og fastholde en markant dagsorden for miljø og grøn planlægning. I første omgang var indsatsen centreret om konkrete miljøinitiativer, som ledte frem til, at Vejle Kommune i 1992 etablerede Green Network sammen med Kolding Kommune, Fredericia Kommune, Middelfart Kommune, Horsens Kommune og Vejle Amt. Det seneste skridt i udviklingen har været etableringen af Økolariet, som åbnede med aktiviteter for offentligheden i oktober IDEGRUNDLAG, MÅLSÆTNINGER OG PROFIL Centret danner rammen om miljø-, energi- og naturformidling, som foregår i et interaktivt miljø med udstillinger, multimedier og aktiviteter. Publikum får et indblik i sammenhængen mellem adfærd i natur, hus, have, by, arbejde og det omgivende miljø gennem leg, eksperimenter, arbejdende værksteder, workshops og sanserum. Efter det første åbningsår stod det klart, at der i Økolariet er et øget marked for formidling af innovation og planlægning. Fra 2004 er Økolariets aktionsområde derfor udvidet i takt med, at 250 m² er ekstra inddraget til særudstillinger og workshops. Kommunikationen med brugerne foregår i forbindelse med undervisning, guidede ture og andre særarrangementer. Desuden deltager Økolariets naturvejleder en gang om ugen i et lokalt radioprogram, hvor lytterne kan få svar på spørgsmål om naturens verden. Økolariet indgår endvidere meget intensivt i formidlingsprojekter inden for natur- og kulturformidling specielt i Vejle Ådal. Her knyttes attraktionerne fortællingsmæssigt også til udstillingen mht. aspekter som kulturarv, tidlig industri og bebyggelse. 10

11 ORGANISATION OG SAMARBEJDE Etableringen Vejle Kommune og forsyningsselskabet TRE-FOR har i samarbejde med en række aktører udviklet Økolariet. Medarbejdere i Teknisk Forvaltning står for udviklingen af oplevelsescentret. Der er særdeles gode erfaringer med det processuelle forløb sammen med samarbejdspartnere, hvor Teknisk Forvaltning undervejs har siddet for bordenden hele tiden. Samarbejdspartnerne er: Green Network (Miljøforening med 230 private og offentlige virksomheder), Grønt Forum (Netværk af 40 foreninger med en Grøn Guide ansat), Vejleegnens Energi- og Miljøkontor, Vejleegnens Turistbureau, RST turismeudvikling i Sydøst- og Sønderjylland, Miljøsamarbejdet Trekant Vest: Miljøsamarbejde mellem seks kommuner, Vejle Amt Teknik og Miljø, Træ er Miljø (Træbranchens fælles informationsprojekt), Erhvervsministeriet, Miljøstyrelsen og Landbrugsraadet. Driften Økolariet indgår som en institution under Teknisk Forvaltning, Vejle Kommune (et selvstændigt omkostningssted). Hovedparten af driftsudgifterne afholdes af Vejle Kommune. Derudover fi nansieres det af indkomster fra undervisningsarrangementer og gennem sponsorater. Disse sponsorer bliver præsenteret for publikum ved hjælp af fjernsynsskærme i husets foyer. Her bliver der yderligere vist eksempler på lokale virksomheder, der har gjort en særlig indsats på miljøområdet. DO S AND DON TS Hvis en kommune ønsker at benytte en kulturinstitution til at sætte en stærk dagsorden, skal den dimensioneres rigtigt. Samarbejde med teknisk forvaltning i såvel Vejle Kommune som Vejle Amt Viser i praksis, hvordan multimedier kan anvendes til formidling og som pædagogisk redskab Gratis adgang sikrer et relativt stort besøgstal Skoletjeneste og natur-/kulturvejledere gør stedet synligt Har formået at få stor kontakt med de primære målgrupper bl.a. via internet, mail og direkte henvendelser God og givende kontakt med samarbejdspartnere og sponsorer Lidt kringlede adgangsforhold specielt inde i udstillingerne Vanskeligt at få naturlige trafikstrømme i forhold til det øvrige byrum, hvilket skaber en lav synlighed En del driftsproblemer mht. udstyr 11

12 DR Byen København PROFIL DR Byen er DR s nye domicil, der er tænkt som en by i byen, hvor der er lagt vægt på fleksibilitet og tværgående samarbejde både i byggeprocessen og i selve driften. DR Byen er indtil videre særlig kendt for at have udviklet en ny model for samarbejde i byggebranchen, DR-modellen for partnering, i kombination med en højt eksponeret miljøpolitik. FAKTA Areal Areal i alt: ca m², inkl. kælder Antal rum: ca Økonomi DR Byens samlede budget for byggeprojektet er på 3,3 mia. kr. (1999-priser), hvoraf de 700 mio. kr. skaffes ved salg af Radiohuset og TV-Byen. Det resterende beløb lånefinansieres. Derudover er der afsat 708 mio. kr. (2002-priser) til teknologiprojektet, som finansieres med driftsmidler. Indtægter: DR har årligt indtægter for ca. 3,4 mia. kr. (2004). 91% stammer fra licensmidlerne, og 9% kommer fra salg af programmer, overskud fra co-produktioner, sponsormidler m.v. Udgifter: DR har samlede driftsomkostninger på ca. 3 mia. kr. (2004). Ansatte I 2004 var der ansatte (omregnet til fuldtidsansatte) heraf fastansatte. 12

13 DR Byen er placeret i den nordlige del af Ørestaden, hvor bl.a. Københavns Universitets nye afdelinger ligger (IT Universitetet m.fl.). Der er arbejdet en del med ankomstområdet specielt i relation til Koncertsalen da der skal sikres en let afvikling af publikumstilstrømningen i forbindelse med arrangementer. Metrostationen hedder Universitetet/DR Byen. Herudover er der en lang række buslinjer samt gode vejforbindelser til og fra bebyggelsen. DR Byen ligger lige ud til Amager Fælled, som er et fredet område med et rigt dyreliv. Når DR Byen står færdig, vil Indre Gade slutte ud mod Amager Fælled. MÅLGRUPPER DR s målgrupper udgøres af Danmarks befolkning, dels i forhold til radio-, tv- og internetproduktion, dels i forhold til konkrete arrangementer som f.eks. koncerter. PRIMÆRE FUNKTIONER DR Byen kommer til at indeholde tre store tv-studier, tre filmstudier, et nyhedsstudie, tre store musikstudier, en koncertsal med siddepladser samt mere end 100 redigerings- og udsendelsesrum. Segment 1: De store studier Segment 1 er med m² det største segment. Her ligger Master Control & Channel Production (MCCP), hvorfra alle DR s programmer udsendes. Bygherren overtog segment 1 i april Segment 2: Nyheds- og sportsområdet samt direktion og fælles funktioner Segment 2 på m² bygges med stor gennemsigtighed, der udefra afslører et stort indre rum. Huset vil bl.a. være centrum for daglige sports- og nyhedsudsendelser samt for TV- og radiodirektørerne og deres stabe. Huset rummer også DR s arkivfunktioner. Segment 3: Administration og service Segment 3 bliver med m² det mindste segment. Bygningens indre karakteriseres ved et stort atrium og haverum, hvor beplantning og temperatur følger årets gang. Fleksibiliteten lægger op til kreativitet og tværgående samarbejde. Bygningen huser administrative medarbejdere, en række interne servicefunktioner og DR København. Segment 4: Koncerthuset DR Koncerthuset vil med sine ca m² placere København på arkitekturens verdenskort. Bygningen er 45 m i højden og med en karakteristisk koboltblå ydre skærm. Den skal virke som et lærred, hvorpå der kan projiceres billeder mv. Selve koncertsalen er et amfiteatralsk rum, hvor publikum sidder på alle sider af orkestret. Der er plads til gæster. Dertil kommer tre mindre sale til produktion, prøver og koncerter. Indre Gade De fi re segmenter bindes sammen af Indre Gade, som bliver på ca m², inkl. kælder. Gaden befi nder sig på 2. sals niveau og er et glasoverdækket strøg. Visionen er, at DR s medarbejdere mødes i Indre Gade på tværs af områder og enheder. Det vil også være muligt at bruge Indre Gade som samlingssted for større arrangementer med plads til maks. 600 personer. 13

14 DR Byen København BAGGRUND Byggestart: November 2002 Ibrugtagning: Successivt under 2006 og første halvår Koncertsalen tages i brug i januar DR har gennem en årrække haft brug for mere plads og mere tidssvarende faciliteter. DR Byen er et projekt af internationalt format. Det bliver brandet som en by i byen, som kommunikerer med resten af verden både gennem de elektroniske medier og den personlige kontakt. Det internationale brand og det arkitektonisk varierende hus signalerer mangfoldighed, højt til loftet og kreativitet. Ørestaden vil i de kommende år udvikle sig til et centrum for kultur, medier og kommunikation. Kulturelle og sociale aktiviteter i området skal være en magnet for mennesker med ideer og meninger. I det uformelle møde her vil der opstå nye ideer og nye kontakter, der fører til nye projekter og produkter til udvikling af netværkssamfundet. For at fremme denne udvikling tog DR i 2000 initiativ til at danne Ørestad Nord Gruppen. Den er etableret som forening og varetager en række fælles opgaver i forbindelse med den nordlige Ørestads videre udvikling samt udviklingen af det faglige samarbejde og netværk mellem institutionerne. Medlemmerne af Ørestad Nord Gruppen er: DR IT Universitetet i København Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet (KUA) Det Kongelige Bibliotek (Forskningsbiblioteket) Forbrugernes Hus I et af projekterne, Crossroads Copenhagen, samles Ørestad Nord Gruppen med syv internationale virksomheder inden for it, tele og medier. Ambitionen er at skabe et fundament for banebrydende kommunikation mellem mennesker og for forskning i interaktionen mellem nye livsformer og teknologianvendelsen i netværkssamfundet. Målet er at etablere et stort udviklingslaboratorium inden for mobilteknologi. En række interessenter som f.eks. IT Universitetet, KUA, Forbrugerinformation og Det Kongelige Bibliotek er gået sammen med forskellige erhvervsvirksomheder, heriblandt Nokia, TDC og HP for i et samvirke at øge informationen gennem mobile enheder og gøre Ørestad Nord til Europas største trådløse hot spot. IDEGRUNDLAG, MÅLSÆTNINGER OG PROFIL Inspirationskilden for DR s nye mediehus er en mellemøstlig Kasbah. En Kasbah er en form for by i byen og med et miks af overdækkede pladser og gader, forretninger og værksteder. Hvert kvarter har sin egen identitet, sin egen personlighed. Et mediehus i verdensklasse - Visionen for DR Byen For danskerne betyder det: - Bedre programmer - Mere at vælge imellem For medarbejderne betyder det: - En fl eksibel og åben arbejdsplads - Levende rammer for samarbejde og kreativitet DR ønsker at være centrum for kreativitet og nytænkning. I det nye mediehus vil dagslyset falde ind på samtlige arbejdspladser. Store glasfacader sikrer, at arbejdsmiljøet præges af lys, luft og åbenhed og med plads til mange forskellige arbejdsprocesser fra det enestående kunstneriske til håndværk og massefrembringelse. Huset bliver bygget således, at det lever op til kravet om størst mulig fleksibilitet. 14

15 IDEGRUNDLAG, MÅLSÆTNINGER OG PROFIL DR Byen vil blive en integreret del af bydelen Ørestad Nord, der skal tiltrække kreative mennesker fra alle dele af feltet mellem kultur, medier og kommunikationsteknologi. Mere tid til kvalitet og kreativitet DR s mål har hele tiden været at effektivisere processerne, således at man bliver i stand til at bruge mere tid på kvaliteten i produktet. I forhold til produktionsprocessen vil den digitale optimering helt klart effektivisere arbejdsgangene. Derudover skal medarbejderne gives større frihed. Det er meningen, at de skal kunne tage den bærbare under armen og sætte sig i et cafemiljø med en kollega. Derfra kan de råklippe et program, som senere færdigredigeres i redigeringsrummet. DR BYEN SOM DEMOPROJEKT DR Byen indgår som demonstrationsbyggeri i et større EU-projekt, som handler om at minimere miljøbelastningerne i moderne it-tungt kontorbyggeri. DR Byen kalder projektet IT-ECO. EU-støtten går primært til tre miljøteknologier: grundvandskøling til at dække byggeriets store kølebehov, energibesparende og indeklimavenlige dobbeltfacader samt solceller. ORGANISATION OG SAMARBEJDE Etableringen DR Byen baserer sig på en samarbejdsform, hvor bygherre, leverancesystem og myndigheder indgår i et partnerskab: DR-Modellen. Partnering aftale Tidligt EU-udbud Targetpris Brugerinvolvering Styregruppe Myndighedssamarbejde DR-Modellen Workshops Fælles byggepladsfaciliteter Projektkontor Bonus Procesfacilitator Trimmet byggeri Det overordnede formål med partnering er at skabe et tættere samarbejde mellem totalrådgivere, entreprenører og byggerådgivere. Samarbejdsformen forventes at resultere i: Bedre projektmateriale for udførelsesfasen ved, at entreprenører bliver inviteret med ved tegnebordet Udførelseskompetencer bliver inddraget i hoved- og detailprojekteringsfasen En bedre arbejdsform, der øger gensidig respekt og tillid En åben og ærlig kommunikation Projektkontoret i DR Byen er den fysiske ramme, hvor DR-Modellen for partnering udspiller sig i praksis. DR s ansatte har fra starten deltaget aktivt i udformningen af bygge-, indretnings- og teknologiprogrammerne. De vil fortsætte med at gøre dette i resten af projektperioden. Driften DR Byens drift forestås 100% af Danmarks Radio. 15

16 DR Byen København DO S AND DON TS Indhold, produktionsbetingelser og miljø frem for mursten og teknologi. Teknik og produktionsmiljøer tænkes ind fra starten og sætter rammer for dimensioneringen Den indledende helhedsplan er et godt fundament for den senere planlægning og projektering Set i forhold til projektering og byggeri er det positivt, at rådgiverne har kontorer med projekterende og tilsynsførende på byggepladsen Medierne tænkes ind i forhold til produktionsapparatet og -processen, således at de giver rammerne for det. Anvendelse af multimedier som produktionsapparat definerer ikke indholdet Den udvendige blåskærm giver mulighed for at vise billeder i open air (mange mennesker kan se på i forbindelse med store begivenheder) Partneringmodellen forudsætter, at tidsplanen er mindre presset, da den forudsætter tid til mange dialoger for at opnå en fælles forståelse Partneringmodellen har været et væsentligt bidrag til, at tidsplanen har kunnet holdes på de tre segmenter, og at forsinkelser er begrænset på det 4. segment. Det er urealistisk at forvente, at totaltiderne kan forlænges, og man bør derfor efterstræbe en tidligere start på partneringprocessen. Erfaringerne fra DR Byen er, at det er ledelsesmæssigt meget krævende at arbejde med et stort og kompliceret byggeri specielt når der er udenlandske arkitekter og entreprenører involveret. En besparelsesrunde, hvor bygherren fremlagde en incitamentsstruktur for rådgivere og entreprenører til at fremkomme med besparelser, gav ikke det forventede resultat. Det viste sig vanskeligt at gennemføre besparelser, når brugere og arkitekter fastholdt henholdsvis funktionelle og arkitektoniske krav. endte desuden i ingenting. Bygherren måtte konstatere væsentlige overskridelser i forhold til de indgåede kontrakter. Vanskeligheder med at få defineret projektets kvalitet og omfang i et tidligt stadie. Projektet blev udbudt på et projektforslag, som i sin natur var mangelfuldt i beskrivelsen af mængden. Dette har ført til væsentlige mængdeforøgelser i det endelige hovedprojekt. Og dette har haft store konsekvenser for tid og økonomi. 16

17 17

18 Dieselverkstaden Stockholm PROFIL Dieselverkstaden er et kulturhus, som i 2002 blev oprettet i et gammelt fabriksmiljø, og som er etableret af en privat entreprenør i forbindelse med udviklingen af en ny bydel, Sickla. Dieselverkstaden fungerer som et samarbejde mellem en række forskellige kulturaktører. FAKTA Areal Dieselverkstaden omfatter i alt omtrent m²: Den kommunale kulturforvaltning Kultur Nackas aktiviteter dækker i alt m², hvoraf biblioteket optager ca. 500 m². Økonomi Anlægsudgifter: 80 mio. SEK, heraf 21 mio. kr. fra kommunen, 43 mio. kr. fra den private entreprenør på vegne af kommunen og 16 mio. kr. af den private entreprenør selv. Kultur Nackas driftsbudget er 25 mio. SEK, hvor over 90% udgøres af husleje og personaleudgifter. Mange tilbud til børn og unge er gratis, mens der kræves betaling til de fleste andre arrangementer. Ansatte Der er ansat 25 medarbejdere i kommunens kulturafdeling i Dieselverkstaden og seks medarbejdere i biblioteket. Derudover er der forskellige ansættelsesforhold i de øvrige virksomheder, foreninger mv. Besøgende Dieselverkstaden har haft i alt besøgende om året. Åbningstider og betaling De fl este foreninger og institutioner i Dieselverkstaden er åbent 4-7 dage om ugen, fra morgen/tidlig formiddag til sen eftermiddag/tidlig aften. Men de forskellige foreninger og institutioner i Dieselverkstaden har alle deres egne åbningstider, som er forskellige fra de andre, og som afspejler de forskellige typer af aktiviteter. 18

19 BELIGGENHED Dieselverkstaden er et kulturhus, der er oprettet i 2002 i et gammelt fabriksmiljø, hvor der tidligere bl.a. blev produceret skibsmotorer. Det er beliggende i Nacka, en selvstændig kommune i den nordøstlige del af Storstockholm. I forbindelse med etableringen af den nye bydel, Sickla, valgte man at lade det gamle fabriksanlæg stå med henblik på at omdanne det til kulturhus. MÅLGRUPPER Meget af Dieselverkstadens virksomhed er rettet mod børn og unge bibliotekets indretning, Balkonen, musikcaféerne, de mange værksteder, biografen osv. Der er imidlertid også mange aktiviteter rettet mod andre grupper. Eksempelvis restauranten og akvarelkurset til voksne, schlagerkavalkade og formiddagsbio til hhv. ældre og børnefamilier, popmusik målrettet etniske grupper, børnegymnastik m.m. Dieselverkstaden er indrettet med en række oaser. Det er steder, der indbyder til at sidde ned og snakke, læse, spille skak eller lignende. Dermed bliver bygningskomplekset en del af det offentlige rum nemlig et sted, hvor man også bare er og ikke kun kommer og går. Det betyder, at mange andre end de primære brugere føler sig hjemme i kulturhuset og også får kendskab til aktiviteter, de normalt ikke ville se sig selv som del af. PRIMÆRE FUNKTIONER Biblioteket Indrettet med særligt fokus på børn, unge og nye medier, hvor bøger, blade og tegneserier blandes med computerspil, teater, værksteder, demotek, filmfremvisninger, musikvideoer og åben-sceneaften. Mediecentral En del af biblioteksfunktionen, der primært henvender sig til skolerne med udlån af litteratur og AVmedier til undervisningsbrug. Lokalhistorisk arkiv Det lokalhistoriske arkiv er integreret i biblioteket. Kunsthallen Skiftende udstilling af videokunst, foto og skulpturer med særligt fokus på formidling for børn. Biografen Filmfremvisning med særlige fremvisninger for pensionister og småbørnsmødre (barnevognsbiograf). I sommeren 2006 indvies en ny storbiograf med fem sale. Værksteder for kreative virksomheder Værksteder for drama, musik, dans, medier, billedkunst m.m. Om dagen benyttes disse af Nackas skoler og børnehaver. Om aftenen og i weekenderne afholdes kurser for unge. 19

20 Dieselverkstaden Stockholm Croyden Clocktower ØVRIGE FUNKTIONER Klatrevæg Sveriges største indendørs center for klatring 14 meter højt og i alt m² klatrevæg. Hvis det lykkes at komme helt op i toppen, får man via et specialbygget glastårn udsigt over det omkringliggende område. Bar og restaurant Restauranten fungerer som en almindelig restaurant overvejende lange åbningstider, frokosttilbud, brunch, a la carte. Det er muligt at leje restauranten i forbindelse med firmafester, kundearrangementer eller andre private arrangementer. Carl Malmstens arkiv Et privat arkiv omkring formgiverlegenden Carl Malmsten, der er offentligt tilgængeligt i Dieselverkstaden. Sickla Café I centrum af Dieselverkstaden ligger caféen, hvor der kan købes lettere frokost, bagværk, kaffe mv. Løbende arrangementer Den lokale länsmusikforening står for at udbyde en række forskellige typer koncerter i første omgang rettet mod børn og unge, men også mod andet publikum. Der arrangeres koncerter inden for folkemusik, verdensmusik, pop/rock, jazz mv. Frie lokaler Ad hoc-aktiviteter og arrangementer foregår dels i foreningernes/institutionernes egne lokaler, dels i tre lokaler med plads til hhv personer, personer (med lille scene) og personer (med stor scene). BAGGRUND Den private entreprenør, Ljungberggruppen, planlagde i begyndelsen af 2000 at etablere en ny bydel, Sickla, bygget op om detailhandel og service i Nacka. Planen var således, at den nye bydel skulle hvile på handel, service, arbejde og kultur og dermed være sikret en stor daglig gennemstrømning af personer. Ønsket var endvidere, at de enkelte forretninger og institutioner kunne understøtte hinanden mht. publikum, gæster og folk på indkøb. Samtidig ledte Nacka Kommunes kulturforvaltning efter nye, større kontorer. Det blev til et offentlig/ privat samarbejde om etableringen af Dieselverkstaden som kulturcenter i de gamle fabriksbygninger. IDEGRUNDLAG, MÅLSÆTNINGER OG PROFIL Dieselverkstaden er tænkt som et alsidigt kulturhus, hvor man møder venner, omgås familien eller bare kommer for at være alene. Det bliver fremhævet, at en besøgende har beskrevet stedet som en moderne form for kirke i al sin positive betydning: Et sted at møde og opleve kultur og andre mennesker, være sammen med sit barn, få fred og ro til studier eller søge information. Dieselverkstaden er tænkt og fungerer som et unikt samarbejds- og fællesprojekt for en række meget forskellige kulturaktører. Kulturcentret udgør således en mødeplads for alle kulturinteresserede i Nacka Kommune, ikke kun i lokalområdet Sickla. Fra undersøgelser ved man, at der rent faktisk kommer besøgende fra alle dele af Stockholmsregionen. 20

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri REFERENCER Referencer kulturbyggeri Kulturmaskinen Odense Nyt byrum - inklusiv omkringliggende bygninger. Samling af Badstuen (arbejdende værksteder inden for ler, tekstil, it-grafisk) samt Internationalt

Læs mere

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL KULTURELLE FORMÅL uddybende og konkretiseret projektbeskrivelse 1. BAGGRUND Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus Borgernes hus Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus med hovedbibliotek, musikskole, mødelokaler mv.

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET DR Koncerthuset i DR Byen har vundet stor international anerkendelse og mange priser for både arkitektur og akustik. Koncerthuset afvikler årligt flere end 250 koncert- og tv-produktioner

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Guggenheim, Bilbao Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Baggrund: Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

TVÆRHUSET ET MULTIFUNKTIONSHUS PÅ CHRISTIANSHAVN

TVÆRHUSET ET MULTIFUNKTIONSHUS PÅ CHRISTIANSHAVN CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM. CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE. VO R F R E L S E R S K I R K E 1 INDHOLD VISION 3 VIRKELIGGØRELSE AF PROJEKTET 5 INSTITUTIONERNE - HVEM ER VI OG HVAD VIL VI 6 Vor Frelsers Kirke

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed

Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed Helheden er underordnet Hvis du har fokus på detaljerne kommer helheden af sig selv Egon Klitgaard Radisson BLU Hotel Papirfabrikken er et hotel med holdning og vi

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Få glade medarbejdere og luft I budgettet 01 Ejendommen Moderne kontorlokaler i hovedstaden til attraktive priser CPH Business Park

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kulturpolitik - at gøre Ballerup Kommune kendt for:

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kulturpolitik - at gøre Ballerup Kommune kendt for: MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Kulturbevillingen omfatter: Fællessekretariat på Lautrupgård. Musik

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 SLKE Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme SLKE formål Vedligeholde, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle

Læs mere

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY TIL LEJE Nørre Voldgade 90, 1358 København K Smuk historisk bygning, beliggende i bymidten Kontorlejemål på helt central beliggenhed Nyistandsat BusinessCenter

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Ejendomme A/S Velkommen til Wilders Plads Ejendomme A/S, som er et familieforetagende i fjerde generation med civiløkonom

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere