LOLLAND FALSTER RC KLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOLLAND FALSTER RC KLUB"

Transkript

1 LOLLAND FALSTER RC KLUB 1. Navn og hjemsted. KLUBBENS navn er: Lolland Falster RC klub (LFRC) Foreningen har hjemsted på Gartnervej Nykøbing F. 2. Foreningens formål. Klubbens formål er at fremme interessen for radiostyrede modelbiler, hvilket søges opnået gennem møder, orientering, vejledning, udveksling af erfaringer, konkurrence m.m. samt gennem kontakt med tilsvarende klubber i ind- og udland. Fornuftig fritidsinteresse. Vi vil gerne have så mange unge mennesker med som muligt og etablere samarbejde med ungdomsklubber I kommunen 3. Foreningens drift. Foreningens drift finansieres gennem kontingent og løbs arrangementer. Al overskud fra klubbens drift og aktiviteter skal tilfalde LFRC. 4. Medlemmer. Der kan optages såvel aktive som passive medlemmer. Som aktive medlemmer kan optages enhver som vil dyrke klubbens interesse. 5. Kontingent. Indmeldelse skal ske ved henvendelse til et af klubbens bestyrelsesmedlemmer eller i klubbens cafe. Indmeldelsesskema skal udfyldes. Medlemskabet er først gyldigt når kontingentet er indbetalt. Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling for et år af gangen. Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent, senest 14 dage efter der er rykket for det. Kontingentet skal betales forud, og det er medlemmernes ansvar alene, at vedkommende ikke kommer i restance. Ved udsendelse af rykker for kontingentbetaling, pålægges et gebyr på kr. 15,-. 6. Foreningens ledelse. Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen 7. Generalforsamlingen. På generalforsamlingen fastsættes klubbens vedtægter, og kun den kan give, fortolke, forandre eller ophæve klubbens vedtægter. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt i januar eller februar måned, og den skal indvarsles med mindst 21 dages varsel. Denne indvarsling sker på klubbens hjemmeside og

2 sendes på til alle tilmeldte brugere på hjemmesiden. Alle medlemmer opfordres af samme grund kraftig til at oprette en profil på hjemmesiden med en gyldig -adresse. Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende punkter: 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab. 4 Fremlæggelse af budget 5 Indkomne forslag 6 Fastsættelse af kontingent 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer 8 Valg af suppleant. 9 Valg af revisor 10 Eventuelt Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om ændringer i klubbens vedtægter kan kun træffes såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Kan dette stemmeflertal ikke opnås indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal er gældende. Alle forslag vedtages ved almindelig stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Stemmeret har ethvert medlem med gyldig kvittering for betalt kontingent. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis mindst fem aktive medlemmer ønsker det Ekstraordinær generalforsamling, kan afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller efter skriftlig anmodning fra mindst 1/4 af de aktive medlemmer. Indvarslingen skal finde sted mindst 14 dage efter, at formanden har modtaget opfordring herom. 8. Bestyrelsens sammensætning. Klubben ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen blandt klubbens medlemmer. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen til deres respektive poster, derudover konstituerer bestyrelsen sig selv. Formanden vælges i de ulige år og kassereren i de lige år. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede, eller skriftligt tiltræder de trufne beslutninger. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Medlemmer under 18 år, der vælges til bestyrelsen, har ikke stemmeret, og kan ikke pådrage sig et ansvar. Bestyrelsen er ansvarlig over for anvendelsen af modtagne tilskud og anvendte lokaler m.v. Som bestyrelsesmedlemmer kan ikke vælges:

3 1. Medlemmer af fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder der udlejer lokaler m.m. til klubben eller kontrollerer udlejning af lokaler m.m. til klubben. 2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere samt ansatte i fonde, selskaber eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til klubben, eller som kontrollerer udlejning af lokaler m.m. til klubben. 3. Ejere af lokaler m.m. der udlejes til foreningen. Bestyrelsen kan med almindeligt flertal ekskludere et medlem, når det skønnes at vedkommen modarbejder klubbens formål og interesser/virksomhed eller udelader at betale kontingent inden for en periode af tre måneder. Den ekskluderede kan såfremt vedkommende anser eksklusionen for at være uberettiget, rette henvendelse til bestyrelse, og begære spørgsmålet om eksklusionen forelagt den ordinære generalforsamling, hvis afgørelse er endelig. 9. Bestyrelsens opgaver og virke. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Guldborgsund Kommune for anvendelse af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden. Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af formanden, næstformanden og referenten. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede. 10. Budget, ansøgning, regnskab og revision. Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret). Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav. Det særlige tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Guldborgsund Kommune sammen med ansøgningen om aktivitetsstøtte/lokaletilskud.

4 Tilskudsregnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og revisor. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i opeller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne. 11. Tegningsret. På vegne af bestyrelsen tegnes klubben af formanden og kassereren i forening. 12. Hæftelse. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskraveter opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven. For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue. 13. Vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Guldborgsund Kommunes Fritids- og kulturforvaltning for at sikre, at de tilstadighed opfylder lovens krav. 14. Foreningens ophør. Klubben kan opløses ved en general forsamling med stemmer herfor fra mindst 3/4 af klubbens aktive medlemmer. Forinden afstemningen finder sted, tages beslutning om, på hvilken måde klubbens bestyrelse bør afhænde klubbens eventuelle formue og andre værdier. Regnskabet skal ved en eventuel opløsning af klubben tilsendes hvert medlem skriftligt. Overskydende midler skal gå til børne og ungdomsarbejde i Guldborgsund kommune. 15. Banen Enhver som benytter klubbens bane til kørsel med rc modelbiler, skal være medlem af kluben. 2 gæster kan benytte banen mod betaling til et bestyrelses medlem, eller en represantant for denne. 15a Sikkerhed på banen. 1. Parkering: Biler, motorcykler, knallerter og cykler og lign. Må kun parkers på de anviste pladser, 2. Pladsorden: det er ethvert medlems pligt at sørge for orden på banen og pitområdet. Affald af enhver art skal enten anbringe I affalds beholdere eller medtages når pladsen forlades 3. Ophold: Tilskuere og gæster skal opholde sig bag tilskuer afspærring eller på et af bestyrelsens anviste sted. Mindre børn skal være under opsyn for voskne. Hunde skal holdes I snor 4. Banen: Ethvert unødt ophold på banen skal undgås ved nødvendig ophold, for at hente eller vende modelbiler, bør andre kørere advares, og der skal udvises stor påpasselighed. Er der flere biler på banen bør alle kørere stå samlet, enten langs langsiden eller I evt. Køretårn. 5. Radiosikkerhed: der må kun benyttes P&T godkendt radioudstyr på 27 og 40 Mhz samt udstyr der kører på 2,4 ghz systemer. Alle sendere på 27 og 49 Mhz skal være udstyret med frekvens flag, der skal benyttes frekvens

5 klemmer hvis der er mere end et radioanlæg på 27 & 49Mhz ALLE biler skal være udstyret med en anordning som enten mekanisk (fjeder) eller elektronik (kill switch) som standser bilen hvis batteriet svigter (også kaldes failsafe) Efter kørsel skal senderen slukkes og antennen skubbes sammen. En sender må ikke tændes I pit området uden en frekvens klemme (gælder ikke 2,4 ghz) Frekvens klemmer skal sættes på plads inden pitområdet forlades. 6. Der må ikke anvendes andre former for dækmidler end dem der specifikt er fremstillet til formålet 7. Kørsel på banen: Kørslen er ensrettet-kørsel mod den normale kørsels retning er strengt forbudt, og overtrædelse heraf kan medføre kørsels forbud ethvert klubmedlem har ret til pligt til at påtale forsætlig uansvarlig kørsel og evt fortage en indberetning til bestyrelsen gentagende tilfælde af uansvarlig kørsel kan medføre til eksklusion af klubben. Kørsel I pit området er forbudt bilerne skal bæres ind på banen og bæres ud igen.i tilfælde af uheld skal andre køre advares om situationen således at passende forholds regler kan tages. Gæstekøre må ikke tænde for sendere eller køre før et bestyrelses medlem har givet tilladelse. En køre som overlader sin bil til en anden køre kan ikke kræve denne køre til ansvar såfremt der sker skade I tilfælde af uheld. 8. Bilerne: Banen er fortrinsvis til biler I størrelsen 1: Økonomi 1. Skal der bruges nogen former for penge skal det godkendes internt af 2 medlemmer fra bestyrelsen, deraf kasseren den ene, således der aldrig kan sættes tvivlspørgsmål om nogen financielle ting. 2. En rekvisition skal fremvises med 2 gyldige underskrifter, hvis foreningen skal udstede penge til nogle ting. 3. Bestyrelsen skal flertalligt være enige i de økonomiske beslutninger i foreningen. 4. Adgang til klubbens netbank skal etableres for den til enhver tid siddende kasserer og ingen andre. 17 Rygning 1. Det er ikke tilladt at ryge i hallen.

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

!" #$( !" #$ % & !" # '() !+($,-,.-!,-% /'' 67$ ! $! -'' 8 9-7 & 6:!; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! #$( ! #$ % & ! # '() !+($,-,.-!,-% /'' 67$ ! $! -'' 8 9-7 & 6:!; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !" #$!" #$ % &!" # '()!" #$( *!+($,-,.-!,-% /''!+($ 012.%3 4$!+($ 5$++- 67$! $! -'' 8 9-7 & 6:!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! " # $ %&'(%'% %)*!+ %&& $ ',& -./! %&'( 0#. 1. / 2 2! /!

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere