Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else"

Transkript

1 DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011

2 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde sig til momslovens bestemmelser. Golfklubber er momsfritaget for en række bestemte aktiviteter, men har ofte også momspligtige aktiviteter. I 2000 blev momsfritagelsen på sportsområdet ændret således, at fritagelsen herefter alene omfatter aktiviteter, som ikke udøves med gevinst for øje. Momsfritagelsen er herefter alene begrænset til ikkekommercielle udbud af sportsaktiviteteter, hvorfor erhvervsmæssigt salg i forbindelse med sportsaktiviteter er momspligtigt. Siden 2002 har golfklubber ligesom andre idrætsforeninger, også haft mulighed for generelt at blive fritaget for moms, som en velgørende forening. Den generelle momsfritagelse er bl.a. indført for at lette idrætsforeningernes administrative byrde omkring momsregnskab. Golfsporten har nogle individuelle karakteristika, der gør det nødvendigt for golfklubber at overveje, den momsmæssige behandling af deres forskellige aktiviteter, da de som udgangspunkt både har momsfrie og momspligtige indtægter. Golfklubber har derfor også muligheder for at opnå momsfradrag for en række omkostninger, der både vedrører momspligtige og momsfrie aktiviteter. Golf kendetegnes ofte ved at have høje anlægs- og vedligeholdelsesomkostninger. Golfklubber er organiseret på mange forskellige måder når det drejer sig om opnåelse af rådighed over en golfbane. De momsmæssige forhold hos de enkelte klubber bør derfor undersøges konkret for at sikre en korrekt og optimal løsning i forhold til moms. DGU har med input fra Deloitte udarbejdet nærværende pjece, der overordnet gennemgår relevante momsretlige emner, som golfklubberne bør være opmærksomme på. Momspjecen skal alene ses som en generel information fra DGU og kan ikke træde i stedet for konkret rådgivning. Vi håber hermed at kunne give en praktisk forståelse for momsforholdene i golfklubberne. Redaktionen er afsluttet 1. februar DANSK GOLF UNION

3 Indhold Forord 2 Momspligt eller momsfritagelse 4 Udvalgte aktiviteter 6 Momsfradrag 7 Opgørelse af den delvise fradragsret 8 Momsreguleringsforpligtelse investeringsgoder 9 Køb af varer og ydelser fra udlandet 10 Godtgørelse af el- og vandafgifter 11 Dansk Golf Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK Brøndby Tel: Fax: Web: 3 DANSK GOLF UNION

4 Momspligt eller momsfritagelse Generelt Som hovedregel skal der betales moms af varer og ydelser, der leveres mod et vederlag her i landet, medmindre aktiviteten specifikt er omfattet af en momsfritagelse. Hvis golfklubben alene forventer at have et momspligtigt salg, der samlet set er mindre end kr. inden for en 12 måneders periode, kan klubben undlade at lade sig momsregistrere og dermed betale moms. For golfklubber er især følgende fritagelsesbestemmelser relevante: ydelser i nær tilknytning til udøvelse af sport, der præsteres af virksomheder, der ikke drives med gevinst for øje varer og ydelser, der leveres af velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger. udlejning og bortforpagtning af fast ejendom Derudover skal der som hovedregel ikke betales moms af tilskud modtaget fra tredjemand uden modydelse (eksempelvis tilskud fra kommune). Det er vanskeligt at opstille konkrete retningslinjer for, i hvilke tilfælde en golfklub skal vælge at lade sig momsregistrere eller blive omfattet af den generelle momsfritagelse for velgørende foreninger. Vi anbefaler en konkret vurdering foretaget på baggrund af klubbens faktiske indtægter og omkostninger, herunder klubbens fremtidige investeringsplaner. Vurderingen afhænger eksempelvis også af, om klubben lejer eller ejer et golfbaneanlæg og bygninger, hvem der står for vedligeholdelse golfbane og bygninger samt omfanget af sponsorater og øvrige momspligtige aktiviteter. Fritagelserne Ydelser i nær tilknytning til udøvelse af sport Momslovens 13, stk. 1, nr. 5 fastslår, at ydelser i nær tilknytning til udøvelse af sport eller fysisk træning, der præsteres af virksomheder, der ikke drives med gevinst for øje, til fordel for sports- og idrætsudøvere samt opkrævning af entré ved sportsarrangementer er momsfritaget. Eksempelvis er følgende typiske golfklubaktiviteter (indtægter) omfattet af fritagelsesbestemmelsen: Kontingenter Indskud Greenfee / Pay & play Klubturneringer Udlejning af bagskabe Salg af golfkørekort Salg af golftræning Der kan være øvrige indtægter for golfklubber, der efter en konkret vurdering, kan anses som momsfritaget, da ydelsen er leveret i nær tilknytning til golfklubaktiviteten. Ydelserne kan alene momsfritages efter denne bestemmelse, hvis de er uomgængeligt nødvendige for klubbens grundydelse, som er at give adgang til at dyrke golfsporten. Hvis salget alene sker med det formål at give klubben yderligere indtægter i konkurrence med andre virksomheder, der skal betale moms af tilsvarende indtægter, vil salget ikke være momsfritaget for golfklubben. Afgørelse fra Landsskatteretten (SKM LSR) fastslår, at en golfklub "drives med gevinst for øje," hvis et selskab, der ejer golf-banen og udlejer det til golfklubben, har en sådan indflydelse på klubbens forhold, at klubbens formål ikke kan adskilles fra selskabets kommercielle formål. Konsekvensen var, at flertallet af klubbens aktiviteter i dette tilfælde blev anset som momspligtige, da det skete med gevinst for øje. Generel momsfritagelse Momslovens 13, stk. 1, nr. 21 fritager varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen 4 DANSK GOLF UNION

5 af aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning, for moms. Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål, samt at overskuddets anvendelse kan dokumenteres overfor SKAT. Golfklubber, hvis formål er velgørende sports- og idrætsaktiviteter, kan blive omfattet af denne generelle momsfritagelse, hvis ikke de har salg af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter, som ikke kan være momsfritaget. Fritagelsesbestemmelsen kan eksempelvis omfatte indtægter fra følgende klubaktiviteter ud over dem, som er nævnt under fritagelsen i "Ydelser i nær tilknytning til udøvelse af sport". sponsor- og annonceindtægter lejlighedsvise arrangementer salg af mad og drikkevarer til klubbens medlemmer Betegnelsen "generel momsfritagelse" betyder, at det momsmæssigt er et "alt eller intet-valg". Vælger golfklubben at blive omfattet af den generelle momsfritagelse for velgørende foreninger, gælder det for alle klubaktiviteterne, medmindre aktiviteten er af forretningsmæssig karakter. Klubben kan ikke vælge fortsat at være momsregistreret for enkelte aktiviteter, eksempelvis sponsor- og reklameydelser ved brug af denne momsfritagelse. 5 DANSK GOLF UNION

6 Udvalgte aktiviteter Udlejning af fast ejendom Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom er som udgangspunkt momsfritaget, medmindre udlejer aktivt er frivillig momsregistreret for erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom. Golfklubber, der udlejer/bortforpagter lokaler kan således vælge, om huslejeindtægten skal være med eller uden moms. Hvis klubben udlejer lokaler til virksomheder, som driver restaurant/cafe eller butik/ pro-shop mv. kan dette med fordel udlejes med moms, da lejer er momspligtig virksomhed med fuld fradragsret. Hvis klubben ønsker at udleje lokaler med moms kræves en tilladelse fra SKAT. Leje af fast ejendom Lejer golfklubben et baneanlæg og bygninger, skal udlejer og lejer være opmærksom på flere relevante afgørelser, der er kommet indenfor de seneste år. I en Vestre Landsrets afgørelse SKM VLR kommer Landsretten frem til, at udlejningen af en golfbane i "kampklar stand" til en golfklub momsmæssigt skal opdeles i to selvstændige ydelser. Selve udlejningen af golfbanen er momsfritaget, mens betaling for banens vedligeholdelse (klipning/vanding mv.) er momspligtig. De enkelte ydelser mellem udlejer og lejer skal værdiansættes til markedsprisen. Skatterådet har bekræftet i et bindende svar i SKM SR, at det principielt er muligt at opdele udlejning af golfbane i henholdsvis en momsfri udlejning af jord med bygninger og en momspligtig udlejning af baneanlæg. Der er her givet en udlejer mulighed for, at kombinere de to udlejningsformer med de dermed afledte momsmæssige konsekvenser for både udlejningen og udgifterne. Afhængigt af den eksisterende udlejningssituation skal udlejer afmelde udlejning af jord med bygninger fra den frivillige momsregistrering eller sørge for frivilligt at momsregistrere udlejning af baneanlæg. De enkelte ydelser mellem udlejer og lejer skal værdiansættes til markedsprisen. SKM præciserer udtrykket "udlejning af fast ejendom". Der er ikke er tale om udlejning af fast ejendom, hvis udlejer samtidig i et omfang har dispositionsret over golfbanen. Konsekvensen af udlejers dispositionsret er, at det ikke anses som udlejning af fast ejendom og indtægter derfor er momspligtige for udlejer. Sponsoraftaler Indtægter fra sponsoraftaler er almindeligvis reklameydelser som er momspligtige for klubben. Er golfklubben generelt momsfritaget for sine aktiviteter efter reglerne om almennyttige foreninger, er indtægterne fra sponsoraftaler ligeledes momsfritaget. Klubben kan ikke vælge at opkræve moms af sponsoraftaler med udvalgte virksomheder, mens andre sponsorater er momsfrie. Sponsoraftalerne kan indeholde forskellige ydelser, eksempelvis reklameskilte, billetter til green fee, arrangementer og medlemskab i klubben. I henhold til momslovens fakturakrav skal sælger (klubben) opdele de enkelte ydelser i tekst og beløb på fakturaen, herunder anføre, om visse ydelser er momsfritaget. Golfklubbens CVR-nr. og momsbeløbets størrelse skal også fremgå af fakturaen, hvilket også skal sikre sponsorerne grundlag for, at opnå korrekt moms- og skattefradrag. Klubbens salg af samlede arrangementer (fx company-days), hvor der indgår forplejning og andre aktiviteter er momspligtige. Består arrangementet udelukkende af adgang til golfbanen er salget momsfrit. Når golfklubben har indtægter ved at stille golfbanen til rådighed for andre, eksempelvis til company days, er dette også momsfritaget. Indtægten skal ikke anses som udlejning af fast ejendom, da der udelukkende sælges adgang til golfbanen i en begrænset periode. Indtægterne er momsfritaget, fordi aktiviteten er omfattet af golfklubbens momsfritagelse for ydelser i nær tilknytning til sportsaktiviteten. 6 DANSK GOLF UNION

7 Momsfradrag Golfklubbens momsfradrag afhænger af omfanget af momspligtige aktiviteter, da momsfradraget afhænger af omfanget af momspligtige leverancer. Fradragsretten kan inddeles i tre typer: fuld fradragsret delvis fradragsret ingen fradragsret, herunder begrænset fradrag. Moms af indkøb af varer og ydelser, der udelukkende bruges til klubbens momspligtige omsætning er fuld fradragsberettiget. Eksempelvis vil omkostninger til sponsorskilte og indkøb af kioskvarer mv. til videresalg være fuldt fradragsberettiget. Moms af køb af varer og ydelser, der udelukkende knytter sig til den momsfrie omsætning i klubben er ikke fradragsberettiget. Der er eksempelvis heller ikke momsfradrag for gratis kost og øvrig naturalaflønning af klubbens ansatte samt gaver og underholdning. For alle øvrige fællesomkostninger, der både anvendes til golfklubbens momspligtige og momsfritagne aktiviteter, er der delvis momsfradrag. Det omfatter typisk administrationsomkostninger, herunder telefon, regnskab og revisor, it/ edb, klubblad, greenfee-billetter, scorekort, men også leje, drift og vedligeholdelse af golfbanen og øvrige bygninger, når klubben også har momspligtige aktiviteter, som eksempelvis sponsorater på baneanlægget. Der findes en række særlige fradragsregler for visse omkostninger. Eksempelvis har klubben alene mulighed for begrænset delvis fradrag med 50 % af momsen ved køb af hotelovernatninger og 25 % af momsen ved køb af restaurationsydelser. Hvis klubben køber eller lejer biler er der ligeledes en række særregler, som klubben skal være opmærksomme på afhængigt af, om det er en personbil eller varebil. Momsfradraget i klubben skal i hvert enkelt tilfælde vurderes konkret for at sikre en korrekt opdeling af klubbens indkøb/omkostninger i de forskellige typer af fradragsret fuld, delvis eller ingen, specielt ved større investeringer i maskiner og fast ejendom, men også den løbende drift. 7 DANSK GOLF UNION

8 Opgørelse af den delvise fradragsret Reglerne om delvis fradragsret for købsmomsen skal sikre, at klubben har fradragsret i samme omfang, som indkøbet vedrører klubbens momspligtige aktiviteter. Den delvise fradragsret kan opgøres efter forskellige metoder, men som hovedregel anvendes en omsætningsfordeling. Ved opførelse, ombygning mv. af fast ejendom anvendes som udgangspunkt en kvadratmeterfordeling. Nedenfor er beskrevet eksempler på de to metoder. Omsætningsfordeling Generalomkostninger som golfklubben anvender til både momsfrie og momspligtige aktiviteter kan fradrages delvist efter en omsætningsfordeling. En fradragsprocent skal beregnes årligt, hvor den momspligtige omsætning sættes i forhold til golfklubbens samlede omsætning. fradragsprocent endelig og momsfradraget reguleres. Ved opgørelse af klubbens samlede omsætning skal enkeltstående salg af større driftsmidler og fast ejendom, renteindtægter fra passiv kapitalanbringelse samt offentlige tilskud ikke medregnes. Kvadratmeterfordeling (fast ejendom) Momsfradraget i forbindelse med udgifter vedrørende fast ejendom beror på et skøn ud fra bygningens brug til de momspligtige aktiviteter. Udgifter vedrørende den faste ejendom omfatter udgifter til opførelse, ombygning, modernisering, forbedring, reparation og vedligeholdelses af fast ejendom. Den skønsmæssige opgørelse laves i praksis på baggrund af en fordeling af antal kvadratmeter, der kan Eksempel henføres til lokaler med momspligtige aktiviteter i forhold til bygningens samlede antal kvadratmeter. Skønsmæssigt momsfradrag Hvis klubben har indkøb af varer og ydelser, der både benyttes til de momspligtige aktiviteter og øvrige ikke-fradragsberettigede aktiviteter (fx private formål), opgøres fradragsretten for moms skønsmæssigt. Der kan foretages fradrag for den del af momsen, der skønsmæssigt svarer til de pågældende varers og ydelsers momspligtige brug i klubben. Typiske omkostninger, hvor fradragsretten skal opgøres skønsmæssigt på grund af delvis privat anvendelse er mobiltelefoner, bærbare pc ere og bredbåndsforbindelse, som klubbens ansatte i et omfang også anvender privat. Den beregnede fradragsprocent kan i alle tilfælde oprundes til nærmeste hele tal, svarende til 29 % i eksemplet til højre. Momspligtige sponsorindtægter 2010 Momsfrie kontingenter Tilskud fra kommunen Indtægter ialt kr kr kr kr. Som et aconto-momsfradrag kan klubben anvende det foregående års fradragsprocent som en foreløbig fradragsprocent ved angivelse af moms i årets løb. Ved regnskabsårets udgang beregnes årets Samlet omsætning ekskl. tilskud Den delvise fradragsprocent x kr. = 28,57 % 8 DANSK GOLF UNION

9 Momsreguleringsforpligtelse investeringsgoder Ved anskaffelse af større aktiver (investeringsgoder) har klubben ligeledes momsfradrag på købstidspunktet med årets fradragsprocent. Ændres brugen af investeringsgodet eller ændres fradragsprocenten inden for en bestemt periode (reguleringsperioden), skal momsfradragsretten i visse tilfælde reguleres. Regulering kan medføre såvel et større som et mindre fradrag end det oprindelige. Hvis udsvinget i fradragsprocenten er mindre end 10 procentpoint i forhold til fradragsprocenten på anskaffelses-/ ibrugtagningstidspunktet skal der ikke reguleres. Klubben har dog ret til regulering af større fradrag, selvom fradragsprocenten stiger med mindre. Det er ikke købsmomsen på alle aktiver, der skal reguleres, men alene dem som i momsloven betegnes som investeringsgoder. Som investeringsgoder anses følgende: Opførelse af fast ejendom, herunder til- og ombygninger samt modernisering Regulering skal foretages over en 10-årig periode fra ibrugtagningstidspunktet. Reparation og vedligeholdelse af fast ejendom til en værdi over kr eksklusiv moms, inden for 1 år. Regulering skal foretages over en 5-årig periode fra ibrugtagningstidspunktet. Maskiner, inventar og andre driftsmidler, hvis anskaffelsespris uden moms overstiger kr og som bliver mindre værd med tiden. Regulering skal foretages over en 5-årig periode fra købstidspunktet. Beløbsgrænsen er kr for aktiver købt før 1. januar Eksempel på opgørelse af momsregulering: En golfklub købte i juni 2006 en ny maskine til kr inkl. moms. Maskinen blev anvendt både til golfklubbens momspligtige og momsfrie aktiviteter og klubben har kalenderår som regnskabsperiode. Momsen af anskaffelsessummen udgjorde kr , svarende til en årlig andel på kr (1/5). I 2006 havde klubben en fradragsprocent på 25 % opgjort efter en omsætningsfordeling og fik på den baggrund et momsfradrag på kr på købstidspunktet. I 2007 og 2008 forøger klubben sine momspligtige aktiviteter og kan konstatere at årenes fradragsprocent har været på hhv. 27 % og 30 %. I 2009 falder klubbens fradragsprocent til 18 % og i 2010 til 14 % på grund af større momsfrie kontingentindtægter. Klubben skal således regulere det oprindelige momsfradrag i de første 5 regnskabsår efter anskaffelsen, hvilket medfører følgende momsmæssige konsekvenser. I 2007 og 2008 kan klubben med fordel regulere momsen, selvom udsvinget i fradragsprocenten er mindre end 10 procentpoint. I 2009 skal klubben ikke regulere, da faldet i fradragsprocenten er under 10 procentpoint. I 2010 skal klubben derimod regulere det tidligere momsfradrag, da årets fradragsprocent falder med 11 procentpoint i forhold til anskaffelsesåret. Fra og frem skal der ikke længere reguleres for moms af den pågældende maskine. Ved salg af investeringsgoder påhviler det sælger at opgøre og eventuelt indbetale resterende del af reguleringsforpligtelsen, med mindre denne kan overdrages til køber. Regnskabsår Årets andel Årets fradragsprocent Reguleringsbeløb % % +400 kr % kr % % kr. 9 DANSK GOLF UNION

10 Køb af varer og ydelser fra udlandet Hvis golfklubben køber varer eller ydelser fra virksomheder i udlandet skal, de være opmærksomme på korrekt momsmæssig behandling af købet. Ved køb fra udlandet skal der skelnes mellem køb af varer og køb af ydelser, samt om varen/ydelsen købes i et andet EU-land eller i et land udenfor EU (eksempelvis Norge og Schweiz). Køb fra EU Hvis klubben er momsregistreret, skal der betales 25 % erhvervelsesmoms ved køb af varer eller tjenesteydelser fra virksomheder i andre EU-lande. Hvis klubben ikke er momsregistreret, skal der alene betales dansk moms, hvis den samlede værdi af varekøbet i det løbende eller i det foregående kalenderår overstiger kr I så fald skal klubben momsregistreres for EU-erhvervelser. Køber klubben ydelser (fx reklame- eller rådgivningsydelser) fra en virksomhed i et andet EU-land skal dette som hovedregel også ske uden moms, hvor klubben selv beregner moms af ydelseskøbet i udlandet efter reglerne om omvendt betalingspligt. Klubben betaler momsen ved, at medtage 25 % af værdien af købet uden moms i rubrikken "moms af varekøb mv. i udlandet" på momsangivelsen. Værdien af varen/ydelsen uden moms skal ligeledes angives i rubrikkerne A-varekøb eller ydelseskøb nederst på momsangivelsen. Klubben har momsfradrag for den beregnede erhvervelsesmoms efter samme fradragsregler, som hvis momsen stod på en dansk faktura. Det vil sige fuld, delvis eller ingen momsfradrag afhængig af hvad klubben anvender indkøbet til. Erhvervelser uden for EU Indfører klubben varer fra lande udenfor EU skal der på tilsvarende vis betales importmoms og i visse tilfælde told i forbindelse med importen. 10 DANSK GOLF UNION

11 Godtgørelse af el- og vandafgifter Klubbens el- og vandforbrug skal som hovedregel anses, som en fællesomkostning, der kan godtgøres i samme omfang som momsen, jf. principperne omtalt i afsnittet "Omsætningsfordeling". Klubben opnår delvis godtgørelse af energiafgifter via momsangivelsen. Hovedreglen er, at klubben kan få godtgjort afgifter for vand og procesenergi, der eksempelvis anvendes til belysning, drift af computere mv. Klubben kan alene få godtgjort afgifterne af det el- og vandforbrug, som klubben selv forbruger. I tilfælde hvor klubben udlejer lokaler til andre virksomheder, der eksempelvis driver cafe/restaurant eller pro-shop, anbefales det at få opsat særskilt måler for denne andel af forbruget. Klubben kan ikke få godtgjort energiafgifter anvendt til rumvarme, varmt vand og komfortkøling. Dette er eksempelvis relevant hvis klubben har installeret el-radiatorer eller airconditionanlæg i klubbens lokaler. Det er ligeledes ikke muligt for klubben, at opnå afgiftsgodtgørelse for energiafgifter vedrørende motorbrændstof. Fra 2010 og frem skal klubben være opmærksomme på, at der skal foretages en reduktion i godtgørelsen af elafgift svarende til 1,6 øre pr. kwh. Derudover kan klubben alene få godtgjort 75 % af el-distributionsbidraget. Golfklubber med egen boring skal endvidere være opmærksomme på de særlige regler omkring betaling af afgift af ledningsført vand, af det årlige vandforbrug, som overstiger m 3. Dette kræver en særlig registrering hos SKAT for afregning af vandafgiften. 11 DANSK GOLF UNION

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Skattepjece 2008. skattemæssige konsekvenser

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Skattepjece 2008. skattemæssige konsekvenser DANSK GOLF UNION Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary Skattepjece 2008 H O V E D S P O N S O R basisstruktur selskabsstruktur Banelejestruktur skattemæssige konsekvenser Forord Skattemæssigt adskiller

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 09/647298 Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.3. Momsvejledning og

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 124506/10 Momsvejledning for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 2. Generelt om reglerne

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Fra 1. januar 2011 skal der betales moms

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige Maj 2004 Erhverv Momsfritagelse for velgørenhed og almennytte Vejledning E nr. 39 Version 2.0 E 2.0 Ret; nr. Moms 39 Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Godtgørelse af vandog energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan i

Læs mere

Sponsorater i museums- verdenen

Sponsorater i museums- verdenen Mollerup Designlab A/S i museums- verdenen af Lars Mikkelsen og Rune Grøndahl, Ernst & Young Association of Danish Museums Farvergade 27 D Vartov 1463 København K Denmark T +45 4914 3966 F +45 4914 3967

Læs mere

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder?

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2014 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl.

Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Moms Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Dette informationshæfte er udarbejdet af Danmarks Idræts-Forbund og udgives af de tre landsdækkende idrætsorganisationer.

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift SEPTEMBER 2010 Indhold Forord 3 Momsfritaget 3 Uddannelseskrav 4 Uddannelseskrav andre sundhedspersoner 4 Uddannelseskrav alternative

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige John Hannover og Anette Sand Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige af Anette Sand og John Hannover Regnskabsskolen

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition RISSKOV REVISION ORIENTERER August 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse

Læs mere

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015 Overskudsvarme og afgifter Fredericia 30. september 2015 Momsangivelsen Salgsmoms Moms af varekøb mv. i udlandet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt Fradrag Købsmoms Olie- og flaskegasafgift

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet AU Momsinstruks for Aarhus Universitet Side 1 af 40 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 4 1.1 Indledning... 5 1.2 Juridiske grundlag... 5 1.3 Definitioner... 5 1.3.1 Eksempler på varer... 6 1.3.2

Læs mere

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL Sommereksamen / Summer exams 2010 Ordinær eksamen / Ordinary exam Skriftlig prøve / Written exam: 25055 Moms- og afgiftsret Varighed / Duration: 3 hours / timer Hjælpemidler

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder www.pwc.dk/afgifter Moms, afgifter og told for kædevirksomheder Hvilke regler gælder for din virksomhed? Moms-, afgiftsog toldregler for kædevirksomheder (2013) Afgifter I Danmark er der afgift på en række

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter

Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter Dette regneark er udarbejdet som supplement til Momsvejledning til De lokale kasser, som er udsendt af Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 Skatteministeriet Udkast 16. december 2013 Forslag Til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester

Læs mere

Salg af fast ejendom (moms) 2011

Salg af fast ejendom (moms) 2011 Salg af fast ejendom (moms) 2011 Vejledning Forord Som led i Skattereformen blev den hidtidige momsfritagelse for salg af fast ejendom delvist ophævet med virkning fra 1. januar 2011. Det betyder, at der

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Moms Forlaget Andersen 7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Af Senior VAT Manager Rune Grøndahl, KPMG rgroendahl@kpmg.dk Indhold Denne artikel omhandlende momsfradrag for udvalgte udgiftstyper har

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 14. februar 2012 Dirigent Side 2 Side Resultatopgørelse

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners August 2014 Rådgivning - økonomisk vejledning Factoring (belåning af fakturaer) Virksomheden har mulighed for at belåne tilgodehavender fra salg. I praksis betyder det, at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Årsrapport 2007/2008. for

Årsrapport 2007/2008. for Årsrapport 2007/2008 for Indholdsfortegnelse 1. ÅRSRAPPORT...2 1.1. HOVEDTALSOVERSIGT...2 1.2. KOMMENTARER TIL RESULTATOPGØRELSEN...2 1.3. INDTÆGTER...3 1.4. UDGIFTER...3 1.5. AFSKRIVNINGER...3 1.6. INVESTERINGER...3

Læs mere

Nethandel få styr på moms og told

Nethandel få styr på moms og told www.pwc.dk Nethandel få styr på moms og told Få overblik over de vigtigste moms-, toldog afgiftsmæssige forhold ved internetsalg til privatkunder. Nethandel Nethandel er en nem måde at sælge til kunder

Læs mere

Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal

Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal Page 1 of 8 Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal Dokumentets dato 09 sep 2014 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 09

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Årsrapport pr. 31. 12. 2014 Sønderjyllands Golfklub Ledelsesberetning for sæsonen 2014. Foreningens regnskabsår er 1.1. 31.12. Hovedaktivitet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Region Midtjylland Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 27 ABCD Moms sporarbejde

Læs mere

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms:

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms: Statens Administration, ØSC 8. april 2011 Oversigtsskema til vejledning om afløftning af moms på købsfakturaer Skemaet indeholder områder, hvor der kan være forskelle fra hovedreglen om fuld fradragsret

Læs mere

Moms og afgifter for det private erhvervsliv

Moms og afgifter for det private erhvervsliv Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for det private erhvervsliv Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste nyheder og ændringer n Overblik over moms- og afgiftsforhold i Danmark

Læs mere

Skatter og afgifter ved fast ejendom. v/ partner Thomas Frøbert Den offentlige uddannelsesdag 2014

Skatter og afgifter ved fast ejendom. v/ partner Thomas Frøbert Den offentlige uddannelsesdag 2014 Skatter og afgifter ved fast ejendom v/ partner Thomas Frøbert Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Moms ved salg af fast ejendom Med fokus på salg af fast ejendom Til udviklere Til andre myndigheder 3

Læs mere

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

Kantineordninger 2010

Kantineordninger 2010 Kantineordninger 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord FORORD

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Moms ved handel med fast ejendom

Moms ved handel med fast ejendom Moms ved handel med fast ejendom Momskursus hos EY 24. november 2014 Agenda Velkomst Salg af fast ejendom Udlejning Overordnet gennemgang af momsreglerne for salg af fast ejendom Definitioner af fast ejendom

Læs mere

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye 1 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som

Læs mere