Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else"

Transkript

1 DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011

2 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde sig til momslovens bestemmelser. Golfklubber er momsfritaget for en række bestemte aktiviteter, men har ofte også momspligtige aktiviteter. I 2000 blev momsfritagelsen på sportsområdet ændret således, at fritagelsen herefter alene omfatter aktiviteter, som ikke udøves med gevinst for øje. Momsfritagelsen er herefter alene begrænset til ikkekommercielle udbud af sportsaktiviteteter, hvorfor erhvervsmæssigt salg i forbindelse med sportsaktiviteter er momspligtigt. Siden 2002 har golfklubber ligesom andre idrætsforeninger, også haft mulighed for generelt at blive fritaget for moms, som en velgørende forening. Den generelle momsfritagelse er bl.a. indført for at lette idrætsforeningernes administrative byrde omkring momsregnskab. Golfsporten har nogle individuelle karakteristika, der gør det nødvendigt for golfklubber at overveje, den momsmæssige behandling af deres forskellige aktiviteter, da de som udgangspunkt både har momsfrie og momspligtige indtægter. Golfklubber har derfor også muligheder for at opnå momsfradrag for en række omkostninger, der både vedrører momspligtige og momsfrie aktiviteter. Golf kendetegnes ofte ved at have høje anlægs- og vedligeholdelsesomkostninger. Golfklubber er organiseret på mange forskellige måder når det drejer sig om opnåelse af rådighed over en golfbane. De momsmæssige forhold hos de enkelte klubber bør derfor undersøges konkret for at sikre en korrekt og optimal løsning i forhold til moms. DGU har med input fra Deloitte udarbejdet nærværende pjece, der overordnet gennemgår relevante momsretlige emner, som golfklubberne bør være opmærksomme på. Momspjecen skal alene ses som en generel information fra DGU og kan ikke træde i stedet for konkret rådgivning. Vi håber hermed at kunne give en praktisk forståelse for momsforholdene i golfklubberne. Redaktionen er afsluttet 1. februar DANSK GOLF UNION

3 Indhold Forord 2 Momspligt eller momsfritagelse 4 Udvalgte aktiviteter 6 Momsfradrag 7 Opgørelse af den delvise fradragsret 8 Momsreguleringsforpligtelse investeringsgoder 9 Køb af varer og ydelser fra udlandet 10 Godtgørelse af el- og vandafgifter 11 Dansk Golf Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK Brøndby Tel: Fax: Web: 3 DANSK GOLF UNION

4 Momspligt eller momsfritagelse Generelt Som hovedregel skal der betales moms af varer og ydelser, der leveres mod et vederlag her i landet, medmindre aktiviteten specifikt er omfattet af en momsfritagelse. Hvis golfklubben alene forventer at have et momspligtigt salg, der samlet set er mindre end kr. inden for en 12 måneders periode, kan klubben undlade at lade sig momsregistrere og dermed betale moms. For golfklubber er især følgende fritagelsesbestemmelser relevante: ydelser i nær tilknytning til udøvelse af sport, der præsteres af virksomheder, der ikke drives med gevinst for øje varer og ydelser, der leveres af velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger. udlejning og bortforpagtning af fast ejendom Derudover skal der som hovedregel ikke betales moms af tilskud modtaget fra tredjemand uden modydelse (eksempelvis tilskud fra kommune). Det er vanskeligt at opstille konkrete retningslinjer for, i hvilke tilfælde en golfklub skal vælge at lade sig momsregistrere eller blive omfattet af den generelle momsfritagelse for velgørende foreninger. Vi anbefaler en konkret vurdering foretaget på baggrund af klubbens faktiske indtægter og omkostninger, herunder klubbens fremtidige investeringsplaner. Vurderingen afhænger eksempelvis også af, om klubben lejer eller ejer et golfbaneanlæg og bygninger, hvem der står for vedligeholdelse golfbane og bygninger samt omfanget af sponsorater og øvrige momspligtige aktiviteter. Fritagelserne Ydelser i nær tilknytning til udøvelse af sport Momslovens 13, stk. 1, nr. 5 fastslår, at ydelser i nær tilknytning til udøvelse af sport eller fysisk træning, der præsteres af virksomheder, der ikke drives med gevinst for øje, til fordel for sports- og idrætsudøvere samt opkrævning af entré ved sportsarrangementer er momsfritaget. Eksempelvis er følgende typiske golfklubaktiviteter (indtægter) omfattet af fritagelsesbestemmelsen: Kontingenter Indskud Greenfee / Pay & play Klubturneringer Udlejning af bagskabe Salg af golfkørekort Salg af golftræning Der kan være øvrige indtægter for golfklubber, der efter en konkret vurdering, kan anses som momsfritaget, da ydelsen er leveret i nær tilknytning til golfklubaktiviteten. Ydelserne kan alene momsfritages efter denne bestemmelse, hvis de er uomgængeligt nødvendige for klubbens grundydelse, som er at give adgang til at dyrke golfsporten. Hvis salget alene sker med det formål at give klubben yderligere indtægter i konkurrence med andre virksomheder, der skal betale moms af tilsvarende indtægter, vil salget ikke være momsfritaget for golfklubben. Afgørelse fra Landsskatteretten (SKM LSR) fastslår, at en golfklub "drives med gevinst for øje," hvis et selskab, der ejer golf-banen og udlejer det til golfklubben, har en sådan indflydelse på klubbens forhold, at klubbens formål ikke kan adskilles fra selskabets kommercielle formål. Konsekvensen var, at flertallet af klubbens aktiviteter i dette tilfælde blev anset som momspligtige, da det skete med gevinst for øje. Generel momsfritagelse Momslovens 13, stk. 1, nr. 21 fritager varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen 4 DANSK GOLF UNION

5 af aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning, for moms. Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål, samt at overskuddets anvendelse kan dokumenteres overfor SKAT. Golfklubber, hvis formål er velgørende sports- og idrætsaktiviteter, kan blive omfattet af denne generelle momsfritagelse, hvis ikke de har salg af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter, som ikke kan være momsfritaget. Fritagelsesbestemmelsen kan eksempelvis omfatte indtægter fra følgende klubaktiviteter ud over dem, som er nævnt under fritagelsen i "Ydelser i nær tilknytning til udøvelse af sport". sponsor- og annonceindtægter lejlighedsvise arrangementer salg af mad og drikkevarer til klubbens medlemmer Betegnelsen "generel momsfritagelse" betyder, at det momsmæssigt er et "alt eller intet-valg". Vælger golfklubben at blive omfattet af den generelle momsfritagelse for velgørende foreninger, gælder det for alle klubaktiviteterne, medmindre aktiviteten er af forretningsmæssig karakter. Klubben kan ikke vælge fortsat at være momsregistreret for enkelte aktiviteter, eksempelvis sponsor- og reklameydelser ved brug af denne momsfritagelse. 5 DANSK GOLF UNION

6 Udvalgte aktiviteter Udlejning af fast ejendom Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom er som udgangspunkt momsfritaget, medmindre udlejer aktivt er frivillig momsregistreret for erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom. Golfklubber, der udlejer/bortforpagter lokaler kan således vælge, om huslejeindtægten skal være med eller uden moms. Hvis klubben udlejer lokaler til virksomheder, som driver restaurant/cafe eller butik/ pro-shop mv. kan dette med fordel udlejes med moms, da lejer er momspligtig virksomhed med fuld fradragsret. Hvis klubben ønsker at udleje lokaler med moms kræves en tilladelse fra SKAT. Leje af fast ejendom Lejer golfklubben et baneanlæg og bygninger, skal udlejer og lejer være opmærksom på flere relevante afgørelser, der er kommet indenfor de seneste år. I en Vestre Landsrets afgørelse SKM VLR kommer Landsretten frem til, at udlejningen af en golfbane i "kampklar stand" til en golfklub momsmæssigt skal opdeles i to selvstændige ydelser. Selve udlejningen af golfbanen er momsfritaget, mens betaling for banens vedligeholdelse (klipning/vanding mv.) er momspligtig. De enkelte ydelser mellem udlejer og lejer skal værdiansættes til markedsprisen. Skatterådet har bekræftet i et bindende svar i SKM SR, at det principielt er muligt at opdele udlejning af golfbane i henholdsvis en momsfri udlejning af jord med bygninger og en momspligtig udlejning af baneanlæg. Der er her givet en udlejer mulighed for, at kombinere de to udlejningsformer med de dermed afledte momsmæssige konsekvenser for både udlejningen og udgifterne. Afhængigt af den eksisterende udlejningssituation skal udlejer afmelde udlejning af jord med bygninger fra den frivillige momsregistrering eller sørge for frivilligt at momsregistrere udlejning af baneanlæg. De enkelte ydelser mellem udlejer og lejer skal værdiansættes til markedsprisen. SKM præciserer udtrykket "udlejning af fast ejendom". Der er ikke er tale om udlejning af fast ejendom, hvis udlejer samtidig i et omfang har dispositionsret over golfbanen. Konsekvensen af udlejers dispositionsret er, at det ikke anses som udlejning af fast ejendom og indtægter derfor er momspligtige for udlejer. Sponsoraftaler Indtægter fra sponsoraftaler er almindeligvis reklameydelser som er momspligtige for klubben. Er golfklubben generelt momsfritaget for sine aktiviteter efter reglerne om almennyttige foreninger, er indtægterne fra sponsoraftaler ligeledes momsfritaget. Klubben kan ikke vælge at opkræve moms af sponsoraftaler med udvalgte virksomheder, mens andre sponsorater er momsfrie. Sponsoraftalerne kan indeholde forskellige ydelser, eksempelvis reklameskilte, billetter til green fee, arrangementer og medlemskab i klubben. I henhold til momslovens fakturakrav skal sælger (klubben) opdele de enkelte ydelser i tekst og beløb på fakturaen, herunder anføre, om visse ydelser er momsfritaget. Golfklubbens CVR-nr. og momsbeløbets størrelse skal også fremgå af fakturaen, hvilket også skal sikre sponsorerne grundlag for, at opnå korrekt moms- og skattefradrag. Klubbens salg af samlede arrangementer (fx company-days), hvor der indgår forplejning og andre aktiviteter er momspligtige. Består arrangementet udelukkende af adgang til golfbanen er salget momsfrit. Når golfklubben har indtægter ved at stille golfbanen til rådighed for andre, eksempelvis til company days, er dette også momsfritaget. Indtægten skal ikke anses som udlejning af fast ejendom, da der udelukkende sælges adgang til golfbanen i en begrænset periode. Indtægterne er momsfritaget, fordi aktiviteten er omfattet af golfklubbens momsfritagelse for ydelser i nær tilknytning til sportsaktiviteten. 6 DANSK GOLF UNION

7 Momsfradrag Golfklubbens momsfradrag afhænger af omfanget af momspligtige aktiviteter, da momsfradraget afhænger af omfanget af momspligtige leverancer. Fradragsretten kan inddeles i tre typer: fuld fradragsret delvis fradragsret ingen fradragsret, herunder begrænset fradrag. Moms af indkøb af varer og ydelser, der udelukkende bruges til klubbens momspligtige omsætning er fuld fradragsberettiget. Eksempelvis vil omkostninger til sponsorskilte og indkøb af kioskvarer mv. til videresalg være fuldt fradragsberettiget. Moms af køb af varer og ydelser, der udelukkende knytter sig til den momsfrie omsætning i klubben er ikke fradragsberettiget. Der er eksempelvis heller ikke momsfradrag for gratis kost og øvrig naturalaflønning af klubbens ansatte samt gaver og underholdning. For alle øvrige fællesomkostninger, der både anvendes til golfklubbens momspligtige og momsfritagne aktiviteter, er der delvis momsfradrag. Det omfatter typisk administrationsomkostninger, herunder telefon, regnskab og revisor, it/ edb, klubblad, greenfee-billetter, scorekort, men også leje, drift og vedligeholdelse af golfbanen og øvrige bygninger, når klubben også har momspligtige aktiviteter, som eksempelvis sponsorater på baneanlægget. Der findes en række særlige fradragsregler for visse omkostninger. Eksempelvis har klubben alene mulighed for begrænset delvis fradrag med 50 % af momsen ved køb af hotelovernatninger og 25 % af momsen ved køb af restaurationsydelser. Hvis klubben køber eller lejer biler er der ligeledes en række særregler, som klubben skal være opmærksomme på afhængigt af, om det er en personbil eller varebil. Momsfradraget i klubben skal i hvert enkelt tilfælde vurderes konkret for at sikre en korrekt opdeling af klubbens indkøb/omkostninger i de forskellige typer af fradragsret fuld, delvis eller ingen, specielt ved større investeringer i maskiner og fast ejendom, men også den løbende drift. 7 DANSK GOLF UNION

8 Opgørelse af den delvise fradragsret Reglerne om delvis fradragsret for købsmomsen skal sikre, at klubben har fradragsret i samme omfang, som indkøbet vedrører klubbens momspligtige aktiviteter. Den delvise fradragsret kan opgøres efter forskellige metoder, men som hovedregel anvendes en omsætningsfordeling. Ved opførelse, ombygning mv. af fast ejendom anvendes som udgangspunkt en kvadratmeterfordeling. Nedenfor er beskrevet eksempler på de to metoder. Omsætningsfordeling Generalomkostninger som golfklubben anvender til både momsfrie og momspligtige aktiviteter kan fradrages delvist efter en omsætningsfordeling. En fradragsprocent skal beregnes årligt, hvor den momspligtige omsætning sættes i forhold til golfklubbens samlede omsætning. fradragsprocent endelig og momsfradraget reguleres. Ved opgørelse af klubbens samlede omsætning skal enkeltstående salg af større driftsmidler og fast ejendom, renteindtægter fra passiv kapitalanbringelse samt offentlige tilskud ikke medregnes. Kvadratmeterfordeling (fast ejendom) Momsfradraget i forbindelse med udgifter vedrørende fast ejendom beror på et skøn ud fra bygningens brug til de momspligtige aktiviteter. Udgifter vedrørende den faste ejendom omfatter udgifter til opførelse, ombygning, modernisering, forbedring, reparation og vedligeholdelses af fast ejendom. Den skønsmæssige opgørelse laves i praksis på baggrund af en fordeling af antal kvadratmeter, der kan Eksempel henføres til lokaler med momspligtige aktiviteter i forhold til bygningens samlede antal kvadratmeter. Skønsmæssigt momsfradrag Hvis klubben har indkøb af varer og ydelser, der både benyttes til de momspligtige aktiviteter og øvrige ikke-fradragsberettigede aktiviteter (fx private formål), opgøres fradragsretten for moms skønsmæssigt. Der kan foretages fradrag for den del af momsen, der skønsmæssigt svarer til de pågældende varers og ydelsers momspligtige brug i klubben. Typiske omkostninger, hvor fradragsretten skal opgøres skønsmæssigt på grund af delvis privat anvendelse er mobiltelefoner, bærbare pc ere og bredbåndsforbindelse, som klubbens ansatte i et omfang også anvender privat. Den beregnede fradragsprocent kan i alle tilfælde oprundes til nærmeste hele tal, svarende til 29 % i eksemplet til højre. Momspligtige sponsorindtægter 2010 Momsfrie kontingenter Tilskud fra kommunen Indtægter ialt kr kr kr kr. Som et aconto-momsfradrag kan klubben anvende det foregående års fradragsprocent som en foreløbig fradragsprocent ved angivelse af moms i årets løb. Ved regnskabsårets udgang beregnes årets Samlet omsætning ekskl. tilskud Den delvise fradragsprocent x kr. = 28,57 % 8 DANSK GOLF UNION

9 Momsreguleringsforpligtelse investeringsgoder Ved anskaffelse af større aktiver (investeringsgoder) har klubben ligeledes momsfradrag på købstidspunktet med årets fradragsprocent. Ændres brugen af investeringsgodet eller ændres fradragsprocenten inden for en bestemt periode (reguleringsperioden), skal momsfradragsretten i visse tilfælde reguleres. Regulering kan medføre såvel et større som et mindre fradrag end det oprindelige. Hvis udsvinget i fradragsprocenten er mindre end 10 procentpoint i forhold til fradragsprocenten på anskaffelses-/ ibrugtagningstidspunktet skal der ikke reguleres. Klubben har dog ret til regulering af større fradrag, selvom fradragsprocenten stiger med mindre. Det er ikke købsmomsen på alle aktiver, der skal reguleres, men alene dem som i momsloven betegnes som investeringsgoder. Som investeringsgoder anses følgende: Opførelse af fast ejendom, herunder til- og ombygninger samt modernisering Regulering skal foretages over en 10-årig periode fra ibrugtagningstidspunktet. Reparation og vedligeholdelse af fast ejendom til en værdi over kr eksklusiv moms, inden for 1 år. Regulering skal foretages over en 5-årig periode fra ibrugtagningstidspunktet. Maskiner, inventar og andre driftsmidler, hvis anskaffelsespris uden moms overstiger kr og som bliver mindre værd med tiden. Regulering skal foretages over en 5-årig periode fra købstidspunktet. Beløbsgrænsen er kr for aktiver købt før 1. januar Eksempel på opgørelse af momsregulering: En golfklub købte i juni 2006 en ny maskine til kr inkl. moms. Maskinen blev anvendt både til golfklubbens momspligtige og momsfrie aktiviteter og klubben har kalenderår som regnskabsperiode. Momsen af anskaffelsessummen udgjorde kr , svarende til en årlig andel på kr (1/5). I 2006 havde klubben en fradragsprocent på 25 % opgjort efter en omsætningsfordeling og fik på den baggrund et momsfradrag på kr på købstidspunktet. I 2007 og 2008 forøger klubben sine momspligtige aktiviteter og kan konstatere at årenes fradragsprocent har været på hhv. 27 % og 30 %. I 2009 falder klubbens fradragsprocent til 18 % og i 2010 til 14 % på grund af større momsfrie kontingentindtægter. Klubben skal således regulere det oprindelige momsfradrag i de første 5 regnskabsår efter anskaffelsen, hvilket medfører følgende momsmæssige konsekvenser. I 2007 og 2008 kan klubben med fordel regulere momsen, selvom udsvinget i fradragsprocenten er mindre end 10 procentpoint. I 2009 skal klubben ikke regulere, da faldet i fradragsprocenten er under 10 procentpoint. I 2010 skal klubben derimod regulere det tidligere momsfradrag, da årets fradragsprocent falder med 11 procentpoint i forhold til anskaffelsesåret. Fra og frem skal der ikke længere reguleres for moms af den pågældende maskine. Ved salg af investeringsgoder påhviler det sælger at opgøre og eventuelt indbetale resterende del af reguleringsforpligtelsen, med mindre denne kan overdrages til køber. Regnskabsår Årets andel Årets fradragsprocent Reguleringsbeløb % % +400 kr % kr % % kr. 9 DANSK GOLF UNION

10 Køb af varer og ydelser fra udlandet Hvis golfklubben køber varer eller ydelser fra virksomheder i udlandet skal, de være opmærksomme på korrekt momsmæssig behandling af købet. Ved køb fra udlandet skal der skelnes mellem køb af varer og køb af ydelser, samt om varen/ydelsen købes i et andet EU-land eller i et land udenfor EU (eksempelvis Norge og Schweiz). Køb fra EU Hvis klubben er momsregistreret, skal der betales 25 % erhvervelsesmoms ved køb af varer eller tjenesteydelser fra virksomheder i andre EU-lande. Hvis klubben ikke er momsregistreret, skal der alene betales dansk moms, hvis den samlede værdi af varekøbet i det løbende eller i det foregående kalenderår overstiger kr I så fald skal klubben momsregistreres for EU-erhvervelser. Køber klubben ydelser (fx reklame- eller rådgivningsydelser) fra en virksomhed i et andet EU-land skal dette som hovedregel også ske uden moms, hvor klubben selv beregner moms af ydelseskøbet i udlandet efter reglerne om omvendt betalingspligt. Klubben betaler momsen ved, at medtage 25 % af værdien af købet uden moms i rubrikken "moms af varekøb mv. i udlandet" på momsangivelsen. Værdien af varen/ydelsen uden moms skal ligeledes angives i rubrikkerne A-varekøb eller ydelseskøb nederst på momsangivelsen. Klubben har momsfradrag for den beregnede erhvervelsesmoms efter samme fradragsregler, som hvis momsen stod på en dansk faktura. Det vil sige fuld, delvis eller ingen momsfradrag afhængig af hvad klubben anvender indkøbet til. Erhvervelser uden for EU Indfører klubben varer fra lande udenfor EU skal der på tilsvarende vis betales importmoms og i visse tilfælde told i forbindelse med importen. 10 DANSK GOLF UNION

11 Godtgørelse af el- og vandafgifter Klubbens el- og vandforbrug skal som hovedregel anses, som en fællesomkostning, der kan godtgøres i samme omfang som momsen, jf. principperne omtalt i afsnittet "Omsætningsfordeling". Klubben opnår delvis godtgørelse af energiafgifter via momsangivelsen. Hovedreglen er, at klubben kan få godtgjort afgifter for vand og procesenergi, der eksempelvis anvendes til belysning, drift af computere mv. Klubben kan alene få godtgjort afgifterne af det el- og vandforbrug, som klubben selv forbruger. I tilfælde hvor klubben udlejer lokaler til andre virksomheder, der eksempelvis driver cafe/restaurant eller pro-shop, anbefales det at få opsat særskilt måler for denne andel af forbruget. Klubben kan ikke få godtgjort energiafgifter anvendt til rumvarme, varmt vand og komfortkøling. Dette er eksempelvis relevant hvis klubben har installeret el-radiatorer eller airconditionanlæg i klubbens lokaler. Det er ligeledes ikke muligt for klubben, at opnå afgiftsgodtgørelse for energiafgifter vedrørende motorbrændstof. Fra 2010 og frem skal klubben være opmærksomme på, at der skal foretages en reduktion i godtgørelsen af elafgift svarende til 1,6 øre pr. kwh. Derudover kan klubben alene få godtgjort 75 % af el-distributionsbidraget. Golfklubber med egen boring skal endvidere være opmærksomme på de særlige regler omkring betaling af afgift af ledningsført vand, af det årlige vandforbrug, som overstiger m 3. Dette kræver en særlig registrering hos SKAT for afregning af vandafgiften. 11 DANSK GOLF UNION

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

SKATTEINFORMATION januar 2012

SKATTEINFORMATION januar 2012 SKATTEINFORMATION januar 2012 Forord Det økonomiske liv bærer fortsat præg af en forsigtig og afventende holdning i husholdningerne. Får man styr på gældskrisen i Europa? Kan man tro på, at der igen kommer

Læs mere

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Moms Forlaget Andersen 7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Af Senior VAT Manager Rune Grøndahl, KPMG rgroendahl@kpmg.dk Indhold Denne artikel omhandlende momsfradrag for udvalgte udgiftstyper har

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Beierholms Faglige Dage 2012 Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Velkommen 2 Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Moms

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde

Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde af Lektor Susanne Pedersen 1. Indledning I 75 år 1 har der inden for skatteretten eksisteret en praksis, hvorefter håndværkere, arkitekter

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november Velkommen 2 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel

Læs mere

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder 2 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 Rekonstruktion 6 8 11 12 14 XBRL ndberetning af digitale årsrapporter 15 Personalegode

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2014. Ringsted d. 18. november

Beierholms Faglige Dage 2014. Ringsted d. 18. november Beierholms Faglige Dage 2014 Ringsted d. 18. november Velkommen 2 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Gennem opstart, udvikling og vækst (Se vores kundefilm) 3 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Beierholm

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker? Ajour med moms, told og afgifter Nr. 2 Juni 2008 Eksklusiv Moms Læs blandt andet om: Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere