Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?"

Transkript

1 Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo kan afhænde en virksomhed i drift. (så er den mest værd) Der er en samfundsmæssig interesse heri virksomhederne skal have mulighed for at rekonstrueres. Normalt skal en part i en gensidigt bebyrdende aftale ikke tåle, at den anden parts forpligtelser overføres til tredjemand. Lejers ret ifølge en aftale om leje af fast ejendom kan ikke overføres ved kreditorforfølgning. Af hensyn til kreditorinteressen i, under konkurs, at kunne afvikle skyldnerens virksomhed så fordelagtigt som muligt, er der givet undtagelser herfra. Systemet er indrettet således, at erhvervslejemål, suppleret med den særlige regel i KL 62, skal bedømmes efter de alm. regler i lovens kap. 7 => konkurs ikke i sig hævebegrundende Man kan således ikke gyldigt aftale at konkurs skal være hævebegrundende. Ellers ville man måske aftale sig ud af det hele, fordi reglerne er i samfundets og ikke i den enkelte lejers/udlejers interesse. Kapitlet er som UP præceptiv. Kun KL 55, stk. 2 (frist for indtrædelse) og 57, stk. 3 (aftale om sikkerhedsstillelse) er deklaratoriske. Hvad falder uden for kap. 7? KL 53 Reglerne i kapitlet anvendes kun hvis ikke andet følger af andre lovbestemmelser eller retsforholdets beskaffenhed. LL 7 og EL 6 er sådanne bestemmelser. EL 6 sikrer, at lejers rettigheder er gyldige mod enhver uden tinglysning dvs. også hvis udlejer går konkurs. Ellers anført at særreglen i 61, stk. 2, finder anvendelse i lejeforhold. Retsforholdets beskaffenhed ikke særligt relevant for lejeretlige forhold. Bortset fra EL 6, falder resten er lejelovgivningen uden for. Meningen er ikke, at et retsforhold i sin helhed falder enten inden for eller uden for kap. 7, men det kan meget vel tænkes, at lovbestemmelser eller beskaffenheden bevirker, at retsforholdet reguleres delvist efter kap. 7. Delvist: når udlejeren går konkurs, så er der en række bestemmelser i kap 7, der finder anvendelse, men lejerens beskyttelse i lejeloven gælder fortsat, da det er lex specialis. Konkurs 1

2 Hovedprincipper i kap. 7 Boet skal have lejlighed til at indtræde. Som udgangspunkt holder man op med at betale, og der foreligger i princippet misligeholdelse. Konkursboet kan således efter 55, stk. 1, vælge, om det vil indtræde i skyldnerens erhvervslejemål eller ej, og lejer hhv udlejer kan efter 55, stk. 2, forlange, at boet uden ugrundet ophold træffer afgørelse herom. En udlejer i et erhvervslejemål har imidlertid efter 62 en stærkere position end andre medkontrahenter - 62 Udlejer kan forlange at konkurs-lejer betaler på massekravsniveau indtil erklæring om indtrædelse kan gives. Benægtende eller ikke rettidigt svar giver mulighed for ophævelse. medkontrahenten kan gøre erstatningskrav gældende og komme videre. Imødekommende rettidig svar giver skyldnerskifte med boet som ny part i retsforholdet. boet indtræder i rettigheder og forpligtelser efter aftalen. Opsigelse efter 61 Boet har mulighed for, at opsige kontrakten med sædvanlig eller rimelig varsel, selvom længere varsel eller uopsigelighed er aftalt. Selvom skyldneren ikke havde anledning hertil. Bestemmelsen gælder uanset indtrædelse eller ej. Er boet indtrådt i aftalen virker retten til at opsige med forkortet varsel på massekravsplan den virker på konkurskravsplan hvis boet ikke indtræder. Præceptiv Ikke-indtræden: giver anledning til at medkontrahenten kan ophæve, Indtræden: dog kan medkontrahenten vælge at fastholde, hvorfor boet fortsat hænger på kontraktforholdet, hvilket er problematisk hvis det er gældende for 8 år, hvilket kan blive omkostningsfuld. Men her har man altså reguleret at boet har mulighed for at træde ud (præceptivt). Boet har adgang til at frigøre sig fra de vedvarende kontraktforhold, uanset om medkontrahenten måtte have ønske om at fastholde Selvom boet vælger at indtræde så kan de fortsat vælge at opsige efter KL 61, selvom de har aftalt et længere opsigelsesvarsel. Dog skal vi være opmærksomme på at KL kap. 7 viger for EL s beskyttelsesbestemmelser fx hvis det ikke er muligt at opsige overhovedet efter EL så er det heller ikke muligt at anvende KL s opsigelsesbestemmelser. Har man aftalt 10 års uopsigelighed, og er der sket tinglysning af L s ret, da er der ikke mulighed for at konkursregulere fra U s bos side. Er retten tinglyst sidst, da kan der ske prioritetsmæssig fortrængning ved alternativt opråb. Men ting der ikke er beskyttet efter EL 6 er ikke beskyttet, f.eks. aftalt uopsigelighed, der ikke er tinglyst. Konkurs 2

3 Hvis der er mulighed for at opsige efter EL så kan man ikke forkorte det varsel der er i EL efter KL 61, da det er det lovbestemte, men hvis nu man har aftalt et opsigelsesvarsel på 1 år og det lovbestemte er 3 måneder, så kan man således anvende KL 61 til at forkorte den aftalte frist, medmindre lejeren har sikret sin ret ved at tinglyse det. 61, stk. 2 Udlejer er fallent Lejer er fallent Her er det medkontrahentens opsigelsesmuligheder Samme muligheder som efter stk. 1, (som boet) dog kan han kun opsige, hvis boet ikke har ret til at overdrage sin ret. Ikke relevant hvor udlejer går konkurs. Da retssædvane om at udlejer kan overdrage ved salg osv. Lejeren kan som medkontrahent ikke opsige aftalen, idet udlejer efter retssædvanen har ret til at overdrage sin ret, jf. 61, stk. 2, 2. pkt.. Lejers konkurs Udlejer kan opsige, medmindre at lejeren har fået afståelsesret (overdrage sin ret). Dog obs på, at EL 6 beskytter, så det vil sige at hvis der ikke er grund til at tilsidesætte efter EL så kan man ikke ophæve/opsige men ting der ikke er beskyttet efter EL 6 kan fraviges ex. aftalt uopsigelighed der ikke er tinglyst. Hvis man kan opsige/ophæve efter EL, kan man opsige efter lovens varsel, og tilsidesætte et aftalt længere varsel, hvis denne ikke er tinglyst. Hvis lejer ikke betaler sin husleje fordi han er gået konkurs, er det mest fordelagtig at vælge at ophæve efter EL, da han hurtigere kan komme ud af lejeforholdet. KL 58, stk. 2 i forhold til opsigelse er dette et supplerende grundlag. Udlejer ønsker at opsige 61, stk. 1 Dette gælder dog ikke hvis længere varsel for lejer er blevet tinglyst, dvs. bestemmelsens anvendelsesområde er reduceret 61, stk. 2 Dette gælder dog ikke hvis skyldneren har ret til at overdrage sin ret, dvs. hvis lejeren havde afståelsesret, dvs. bestemmelsens anvendelsesområde er reduceret. Lejer ønsker at opsige 61, stk. 2, men den finder aldrig anvendelse, da udlejeren har ret til at overdrage sin ret, altså sælge ejendommen. 61, stk. 1 Her er der fuld virkning af opsigelsen. Dvs. i denne situation er der størst økonomisk virkning. Lejers konkurs KL 37 Beboelseslejemål indgår i almindelighed ikke jf. KL 37. HKJ og Lindenkrone kender ingen eksempler på inddragelse. Blandede lejemål indgår muligvis efter frit skøn efter 53 om retsforholdets beskaffenhed. Disse vil ligeledes være omfattet efter KL 37. hvis man har afståelsesret og en betydelig værdi tilknyttet denne så er det interessant at tage ind under en konkurs (lejers konkurs) der skal altså være en betydelig kapitalværdi for at medtage det i boet, retsvirkningen heraf bliver således at lejeren må fraflytte lejemålet. Konkurs 3

4 Fristen efter 55 er i almindelighed 1 uge. I forhold til konkursforhold som sådan. 55, stk. 2: uden ugrundet ophold skal der tages stilling til om boet vil indtræde i aftalen. 62 fristen i almindelighed 1 måned. Ikke indtræden: Kun et massekrav for U, hvis han inden boets afgørelse har krævet dette. Boet kan undgå dette ved at svare på U s forespørgsel straks ( 62). Lejen er kun massekrav for tiden fra dekretets afsigelse, indtil boet erklærer, at det ikke vil indtræde i kontrakten. (Da en U i alle tilfælde først kunne disponere over de udlejede lokaler, når de er ryddeliggjort). Ikke indtræden = opsigelse efter KL 61, stk. 1. Indtræden: Lejen fra boets erklæring til flyttedagen er almindelig konkursfordring. Indtræder boet i aftalen, er krav på leje massekrav for tiden fra konkursdekretets afsigelse, til lejemålet ophører efter opsigelse, jf. 56, stk. 2. Hvis konkursboet ikke kan tage stilling til dette fx da Sterling gik konkurs, da fik Henrik det på bordet hvorvidt de ville indtræde i lejeaftalerne af 47 hangarer og dette tager lang tid, derfor fik han den længere frist, for at kunne tage stilling til spørgsmålet, da han ikke vidste hvorvidt det var noget værd, vælger man at sige at man godt vil indtræde og så kan man herefter finde ud af om man reelt vil indtræde fx fandt Henrik ud af i denne sag at 17 af disse hangarer ikke havde nogen værdi og meddelte derefter, at disse 17 ville de ikke indtræde i så skulle de alene betale leje for den tid det havde taget at finde ud af dette. Stiltiende indtræden Hvis udlejer ikke foretager sig noget, når en lejer går konkurs spørgsmål om stiltiende indtræden Dette betyder at kurator, som heller ikke gør noget til at starte med, da denne har travlt med andet, jo stadigvæk bruger lokalerne, så er spørgsmålet om der er sket stiltiende indtræden, i givet fald er kravet et massekrav. Stiltiende indtræden kan navnlig tænkes, hvis boet benytter lokalerne, eller hvis det betaler lejen. Reglen i 62 kan dog tale for, at kun aktiv benyttelse af lokalerne i forbindelse med videredrift af skyldnerens virksomhed kan anses for stiltiende indtræden. GD Ø Ikke indtræden men erstatning. Boet afviste 3. januar at indtræde, men benyttede lokalerne frem til 29. marts. Ikke indtræden, men erstatning. De benyttede lokalerne passivt, ved at have nogle ting stående, som de ikke fjernede. Spurgt d. 3. januar om de vil indtræde, og dette siger de nej til, men benytter lokalet i 3 mdr. Her finder landsretten at der ikke er sket indtræden og tildeler erstatning på et mere eller mindre ulovbestemt grundlag. Henrik ville have tildelt et vederlag, som dog også er uden lovhjemmel. Henrik mener dog at denne dom er på kanten, da der er tale om så lang tids brug. TBB V 3 måneder er i overkanten. Dog ikke indtræden. Krav om leje efter lejers konkurs var ikke massekrav. Konkurs 4

5 Konkursboet havde meddelt udlejer, at boet ikke indtrådte i lejemålet, og havde ikke benyttet lokalerne til at videreføre produktionen, men alene til opbevaring af effekter i ca. tre måneder. Retten: Tre måneder var i overkanten af det tidsrum, der normalt må gives kurator til rydning, men det tillagdes vægt, at udlejer i denne periode, hverken havde rejst krav om, at leje skulle være massekrav, eller om rydning af lokalerne. (konkrete momenter) => Man skal nok flytte inden to måneder. Flytte boet skal ikke benytte det lejede men opgive sin ret hertil. Det behøver ikke at flytte tingene, men kan sige til udlejer, at denne kan gøre det og anmelde sit krav i boet. Hvis lokalerne aktivt benyttes skal der ikke særlig meget til førend boet indtræder. 56, stk. 1 56, stk. 1, siger i princippet at boet bliver forpligtet til det hele, mens stk. 2, tager noget specielt med som forpligtelse. Reglen er dårligt formuleret. 56, stk. 2 Stk. 2 burde have været formuleret som en undtagelse til stk. 1, hvor meningen er at kravet alene er simpelt fra før dekretet. Men boet kan blive nødt til at betale alligevel under trussel om ophævelse, jf. KL 58, stk. 2. Vær opmærksom på sammenspillet med 58, stk. 2. Boet skal betale leje fra dekretets afsigelse som massekrav og leje fra før dekretets afsigelse er simpelt krav. Dette er dog ikke sådan det foregår i praksis, da udlejer godt ved at han kan hæve jf. KL 58 pga. betalingsmisligholdelse, og derfor bliver de nødt til at betale det hele efter 58, stk. 2 som massekrav. Dvs. i lejeforhold har 56, stk. 2, godt nok en retlig betydning, men i den virkelige verden har den ingen betydning. Udlejers opsigelsesadgang er beskyttet efter 58, stk. 2. Når et bo ønsker at indtræde efter en lejer, bliver det ikke til noget i praksis. 61 NB! Gælder også sikkerhedsstillelse, f.eks. depositum. Dog ikke garanter. 61, stk. 1, 2. pkt., har ingen betydning, da udlejer ikke kan tinglyse sine rettigheder hos lejer. 61, stk. 1. Som noget særligt betyder opsigelsesadgangen, at medkontrahentens erstatningskrav også nedsættes. Dette giver vanskeligheder i forbindelse med den sikkerhed der er stillet, f.eks. i form af depositum Gælder også hvor lejers sikkerhedsstillelse rækker. U H Deponerede aktier til sikkerhed A deponerede nogle aktier hos B til sikkerhed for ethvert tab, som B måtte lide på grund af mellemværender med A. Da A gik konkurs, anmeldte B en fordring i boet på kr. Aktierne solgtes for kr., der tilfaldt B. Under påberåbelse af, at der kun var stillet sikkerhed for B's tab og ikke for hele fordringen, krævede B dividende af alle kr. og ikke blot af restfordringen kr. B fik ikke medhold, jfr. princippet i konkurslovens 130. Konkurs 5

6 Udlejers konkurs Krav mod lejer bortfalder i sin helhed ned til sædvanligt varsel. Dette gælder dog ikke garanter. Garantens regreskrav mod boet er derimod nedreguleret. Tvivlsomt om der sker delvis automatisk indtræden i medfør af LL 7 og EL 6, hvilket vil have betydning for lejerens rettigheder som massekrav. Mange skriver, at der er automatisk indtræden for så vidt rettighederne følger af EL 6, da udlejer ikke kan gå imod dette. DOG: automatisk indtræden betyder at boet er forpligtet til at opfylde alle krav som lejer berettiget måtte have efter EL 6 hvis dette er rigtigt betyder det at boet er forpligtet til at dække tabet efter en konkurs, hvor der ikke er nogen penge. Teoretikerne sondrer ikke mellem separatistkrav eller massekrav. Og det er der hele problemstillingen ligger, idet dette har betydning for øvrige kreditorer. Hvis der ikke sker indtræden, vil boet ikke have opfyldelsespligter. Det gælder i hvert fald for videregående rettigheder. Der er dog en tålepligt for de rettigheder lejeren har i de tre måneder som ligger i TL 3. Lejers retsmidler mod ikke indtræden. KL 54 er tvivlsom, men lejer kan nok holde tilbage, hvis boet ikke opfylder sine pligter. Lejer kan altså fx holde leje tilbage, hvis ikke udlejer opfylder sin forpligtelse. (man kan holde sin ydelse tilbage, hvis ikke modparten opfylder sin ydelse) Det er rigtigt så langt at lejers brugsret er beskyttet efter EL 6. boet levere, selvom de ikke er indtrådt, idet lejer netop har brugsret, og derfor kan de ikke anvende bestemmelsen. Men i tilfælde hvor de faktisk ikke levere, kan bestemmelsen benyttes. Under alle omstændigheder kan lejer gå frem efter reglerne om mangler. Ikke i sig selv misligholdelse, at boet ikke ønsker at indtræde, men hvis lejeren har yderligere rettigheder, så skal man ind og se på om det boet har, er opfyldelsesforpligtelser eller om der er tåleforpligtelser. Hvis det er opfyldelsespligter så vil der kunne være tale om mangler. Afhængig af hvor omfattende det er så kan man tale om erstatning, forholdsmæssigt afslag eller evt. ophævelse, hvis altså manglerne er væsentlige. Man hvis der er yderligere rettigheder, kan det måske være det sondre mellem 1) tåleforpligtelser og 2) opfyldelsesforpligtelser. 2) her kan der være tale om mangler 1) ikke mangler Indtræder boet ikke i aftalen eller stiller forholdsmæssig sikkerhed så kan medkontrahenten hæve aftalen. Retsvirkning af dekretets lysning Ekstinktion af lejers rettigheder Ved lysning af dekretet kan boet ekstinkvere lejers videregående rettigheder. Dekretet er jo i denne forstand at sammenligne med en adkomst, dvs. det er altså boets adkomst til ejendommen man lyser. En adkomstrettighed kolliderer med alting. Boet har dog ikke pligt til ekstinktion. Eftersom de ikke har pligt, så er det fordi de kan sige at de ikke ønsker at ekstingverer, fx hvis de er nervøse for at lejeren gør misligholdelsesbeføjelser gældende ved ekstinktionen. Kan: det er en valgmulighed. Lysningen medfører ikke automatisk ekstinktion, da boet kan Konkurs 6

7 ønske ikke at gøre dette, hvis man er nervøs for at lejer vil gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Hvis boet ekstinkverer, kan lejer formentligt gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. To risici for at lejer mister sine rettigheder: Ved konkursboets eksstinktion så er lejernes rettigheder bortfaldet. Ved tvangsauktion, hvor der kan blive alternativt opråb. Dette er træls for boet, hvis boet er indtrådt og lejers rettighed som er blevet kapitaliseret til ikke er blevet fyldestgjort ved tvangsauktionen, så kan lejeren gå tilbage til boet, da de var indtrådt og derfor skal betale kravet som massekrav. Konkurs 7

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Skrevet af: Elvan Alici og Pia Holm Jensen HA (jur.) Afleveringsdato: 3. maj 2010 Vejledere: René Franz Henschel Erhvervsjuridisk Institut og Peder Harbjerg

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Indledning Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Definition - Virksomhedsoverdragelse: Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til

Læs mere

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30 Obligationsret Pensum: Gomards Obligationsret 1., 2., 3. del. Formueret Indholdsfortegnelse Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3 1 Obligationsretlige skyldforhold...3 2 Fordringsret s. 7...3 3 Opsigelse,

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse

Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse Ejendomsret 2.1, 2.4 og 2.9 Tinglysning 11.2, 11.3, 11.9 og 15.9 Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse Artiklen redegør for den tingsretlige kategorisering af begreberne forkøbs- og køberet

Læs mere

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Bachelor projekt, 6. semester Titelblad Projektets titel:! Direkte krav ved fast ejendom Fag:!!! Formueret - Obligationsret

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform

K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform K/S Personselskaberne Valg af selskabsform Indledning K/S karakteristika Består af to grupper af selskabsdeltagere Mindst én komplementar og mindst én kommanditist. Begge grupper kan være såvel fysiske

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere 1. Introduktion Danske små og mellemstore virksomheder, som allerede har opnået en vis eksportaktivitet, står jævnligt foran spørgsmålet,

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale.

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale. Handlens indgåelse Køb af fast ejendom Indledning Aftalen Der er tale om en almindelig aftale, som er reguleret af aftalelovens regler samt almindelig obligationsret Aftale indgås ved: Tilbud accept Indgåelse

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt 2-2014 4 6 Inden for ansættelsesretten anvendes udtrykket bortvisning, når en arbejdsgiver ophæver ansættelsesforholdet uden varsel. Bortvisning adskiller sig derved fra en opsigelse ved, at medarbejderen

Læs mere

Få papir på hinanden, når du låner penge ud

Få papir på hinanden, når du låner penge ud Få papir på hinanden, når du låner penge ud Hvordan gør du, hvis du gerne vil låne penge til en kammerat eller en anden nærtstående person? Se hvordan du formulerer dig på skrift for at sikre dig bedst

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2007

ÅRSBERETNING for 2007 ÅRSBERETNING for 2007 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2007 København marts 2008 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7 3. Ankenævnets kompetence...9

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Gældssanering Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 2 Baggrund for den nye betænkning

Læs mere