Denne omfatter THLs udfordringer på kort og på lang sigt, og for visse af punkterne er det en videreførelse af den forrige resultatlønskontrakt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne omfatter THLs udfordringer på kort og på lang sigt, og for visse af punkterne er det en videreførelse af den forrige resultatlønskontrakt."

Transkript

1 Resultatlønskontrakt for rektor Nanna Skulvad, TH. LANGS HF&VUC for perioden 1/ / Parterne og gyldighedsperiode Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for TH. LANGS HF &VUC ved formand Peter Lykke-Olesen og rektor Nanna Skulvad. Kontrakten er gældende i perioden 1. august juli2013. Afrapportering Afrapportering er redegjort nedenfor under de enkelte indsatsområder med henvisninger til relevante bilag. Nedenstående status er udarbejdes med inddragelse af de relevante ledere. Grundlaget for kontrakten Nærværende kontrakt baserer sig på bemyndigelsen af 6. december 2011fra Ministeriets Kvalitets og tilsynsstyrelse til skolens bestyrelse. Det overordnede formål med kontrakten er at understøtte dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen om at fastsætte og gennemføre væsentlige kort- og langsigtede målsætninger. Desuden fungerer kontrakten som styringsredskab for bestyrelsen. Kontrakten omfatter i overensstemmelse hermed følgende: BASISRAMME Denne omfatter THLs udfordringer på kort og på lang sigt, og for visse af punkterne er det en videreførelse af den forrige resultatlønskontrakt. 1. Destination 2016:Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 Udgangspunktet for basisrammens indsatsområder er fortsat THL s Destination 2016 med særligt fokus på Der arbejdes med de 6 strategiske fokusområder og deres udfoldelse. 1.1.Der udarbejdes særlige handlingsplaner for de strategiske mål for THL samlet og særskilt for henholdsvis for AVU, HF og TAP området for den kommende periode Professionalisering af organisationen professionelle medarbejdere i en professionel organisation. Kommunikationsstrategi og etik på THL drøftes, udvikles og sikres gennem etiske retningslinjer og et styrket FC-system herunder implementering af skolens organisations- ansvar og opgavefordeling. 1

2 1.3. Implementering af skolens nye MUS-koncept og afvikling af workshops på medarbejderniveau. Kompetencestrategien for THL udarbejdes Nye forretningsområder herunder strategisk arbejde med kompetencebehovet i THLs dækningsområde. Resultatopfyldelse af punkt 1: 1.1. Implementeringen og arbejdet med skolens destination 2016 fortsættes. Der er opsat procesplan og handlingsplaner for 2012/13,som der gøres status på ved sommerferien. Der er udarbejdet særlige handlingsplaner for henholdsvis for AVU, HF og TAP området. Der henvises til de enkelte afdelingers strategiske mål, der ligger i konferencemapperne under hver afdeling. 1.2.Arbejdet med professionalisering af organisationen professionelle medarbejdere i en professionel organisation. En del af dette arbejde består i at udvikle skolens kommunikationsstrategi og etik og at styrke FC- systemet. Dette er beskrevet i et notat som bl.a. omfatter implementering af organisering og ansvars- og opgavefordeling. En drøftelse er foregået i SU og arbejdet er fremlagt for medarbejderne i januar. Der er arbejdet med kommunikation på en særlig kommunikationsdag og der foreligger et udkast til kommunikationspolitik til drøftelse og konfirmering i SU.( Bilag forefindes ) Der har været arbejdet med professionalisering dels i SU og dels i en mindre ad hoc gruppe, men gruppens arbejde er endnu ikke færdig afsluttet. Arbejdet videreføres frem mod årsskiftet 2013/14 (referater fra Temamøde i Su og i ad hocgruppen foreligger) 1.3. Der foreligger notat fra afviklede workshops på medarbejderniveau om skolens nye MUS-koncept, og der foreligger en vedtaget Kompetencestrategi for THL. Skolens nye MUS-koncept er fuldt ud implementeret i skolen. Der har været afviklet MUS samtaler med alle skolens medarbejdere efter det nye koncept. Skolen kompetencestrategi er endeligt vedtaget i SU (bilag) 1.4. Der arbejdes med kompetencebehovsanalysen og der vælges indsatsområder. Der arbejdes strategisk i ledelsesgruppen med analysen og forbindelse udarbejdes et notat, som danner grundlag for beslutninger om de fremtidige strategiske fokus. 2

3 Der er udarbejdet en særlig kompetencebehovsanalyse for THL dækningsområde Analysen har været bearbejdet dels i bestyrelsen og der er opsat mål for arbejdet i tæt samspil med udviklingskontrakten for VEU og Kompetencecenter Silkeborg Der er udviklet nye tiltag i forhold til de THL nye rolle som en central spiller i arbejdet med det dobbelte kompetenceløft og der har været tiltag dels i AVU afdelingen og i HF drøftelser på møder ( referater foreligger) udbud af flere flex- hold, mv. Det har ligeledes været et tema på bestyrelsesmødet i oktober Resultatmål 1 vægter 20% 2. Særligt fokus på THLs pædagogiske udvikling, arbejde og praksis 2.1. Et af skolens fokusområder frem mod 2016 er, at THL skal være pædagogisk i front. Dette fokusområde foldes ud i løbet af 2013 med henblik på særlige tiltag, der understøtter det pædagogiske arbejde. THLs overordnede pædagogiske udvalg understøtter dette arbejde bl.a. ved at udarbejde skolens overordnede pædagogiske strategi THLs deltagelse i projektkøn og læring understøtter det pædagogiske arbejde Målet for dette projekt er, at THL aktivt får del i dette analysearbejde og anvender forskningsresultaterne. Ved iværksættelse af og arbejde med styringen af projektet tages der stilling til, hvordan THL vil inddrage denne viden i sit pædagogiske arbejde. Herunder fortsat inddragelse af dette arbejde i undergruppen, der er nedsat af Silkeborg uddannelsesforening. 2.3 Der analyseres og redegøres for de pædagogiske tiltag og projekter som THL har været en del af og indgår i dette og de to foregående skoleår med henblik på at få en plan for og en drøftelse af, hvilke resultater THL har fået ved deltagelse og hvordan vi ønsker at implementere disse tiltag. Der er tale om både projekter på HF, AVU, som samlet for skolen 2.4 Der udvikles en tydelig it-strategi til understøttelse af det pædagogiske arbejde, der samtidig understøtter it-dannelsen og anvendelsen af medier i uddannelser som en naturlig del af alle skolens uddannelser. Der er udviklet 2 eksemplariske forløb i smartboard-brug inden for hver faggruppe på skolen Der skabes en god kontakt til det netop etablerede videnscenter i VUClederforeningen, og der arbejdes med at omdanne viden herfra til konkrete tiltag på THL. 3

4 Resultatopfyldelse af punkt 2: 2.1. Der foreligger en pædagogisk strategi for THL. Der udvælges og arbejdes med tiltag, der understøtter, at THL skal være pædagogisk i front. Der har været arbejdet med det der understøtter skolens pædagogiske tankesæt og der har været afholdt møder i skolens overordnede pædagogiske udvalg desangående, arbejdet blev ikke færdiggjort, dels grundet det nødvendige fokus på OK 13 og en lockout af AVU-afdelingens medarbejdere. Det betød en nødsituation, da al fokus efter endt lockout var på at bringe kursisterne sikkert til eksamen, men ekstra undervisning så til følge. Derfor blev det strategiske arbejde på det pædagogiske plan og arbejdet i THL pædagogiske udvalg sat på standby Der foreligger ved sommerferien en målsætning for, hvordan THL vil inddrage kønsproblematikken aktivt i det pædagogiske arbejde, og der er iværksat forsøg i særdeleshed på HF. THL har været en del af et større forskningsprojekt vedr. køn og læring. Der er udarbejdet en særlig rapport netop for THL. (bilag dels den fælles rapport på landsplan og del rapporten f or THL) Der er en særlig projektgruppe på HF, der arbejder med køn og læring, som færdiggør deres tanker i forhold til særlige tiltag på THL i forhold til begyndelsen af det nye skoleår Der foreligger en rapport med overblik over tiltag og deltagelse, samt stillingtagen til, hvordan vi sikre implementering af projektresultater i skolens pædagogiske praksis. Der udarbejdet en implementeringsplan og stillingtagen til hvad resultaterne vil og skal betyde for den enkelte uddannelse på THL. Der har været en projektgruppe på HF, der har arbejdet særligt med dette og der er arbejdet med mindre forsøg i dette skoleår. ( referater fra projektgruppen ) Der er ikke taget endelig stilling til, hvordan arbejdet skal implementeres 2.4. Der foreligger en it-strategi, og der er arbejdet med it-dannelsen og anvendelsen af medier i uddannelserne på THL. Der er udarbejdet et notat om dette. Endelig er der udviklet 2 eksemplariske undervisningsforløb inden for hver af skolens faggrupper i brug af smartboard. Der er udarbejdet en IT-strategi (udkast foreligger) og skolens pædagogiske leder på HF deltager i en gruppe der arbejder med it-dannelse. Der er ikke udarbejdet et notat, Der har været gennemført en særlig fokusdag med afsæt i det pædagogiske arbejde omkring smartboard og der er superbruger på hver afdeling, der sikre implementering og støtte til de øvrige undervisere i deres arbejde. Der er udviklet særlige forløb i kemi og i engelsk på HF 4

5 2.5. Der er udarbejdet et notat om arbejdet med og kontakten til Videnscenteret. Skolen er en del af VUC-videncenteret. Videncenterets arbejde er først rigtig kommet i gang her i foråret og vi har deltaget i en udviklingsgruppe og en konference omkring udviklingsmuligheder. Der er ikke udarbejdet et notat desangående. Videncenteret har indkaldt til to konferencer i efteråret 2013 med afsæt i de tanker fra udviklingsgruppen i foråret. Resultatmål 2 vægter 30 % 3. Elevtrivsel og evalueringskultur på THL Det er af stor værdi for THL er, at elever og kursister er i centrum, og derfor er refleksion over egen praksis en nødvendig forudsætning for at møde elever og kursister hvor de er. THL ønsker at skabe en trivsels- og evalueringskultur, der understøtter dette refleksionsarbejde og skaber klarhed over elevernes trivsel og tilfredshed med THL. 3.1.Der gennemføres en elevtrivselsundersøgelse (ETU) på THL i løbet af skoleåret 2012/ Der skal være opnået en større tilfredshed på samtlige områder på THL siden den seneste måling i Der afvikles workshop og særlige fokusinterview med elever og kursister med henblik på reel inddragelse i opfølgning og udarbejdelse af handlingsplaner. 3.4.Med henblik på evalueringskulturen på THL iværksættes et udviklingsarbejde med udvikling og implementering af en undervisningsevalueringskoncept på AVU og på HF. Resultatopfyldelse af punkt Trivselsundersøgelsen er gennemført ETU blev gennemført på samtlige af skolen uddannelser i oktober

6 3.2. Målingen sammenlignes med målingen i 2012, hvor der skal være en forbedring i tilfredsheden på alle skolens uddannelser. Sammenligningen forefindes i rapporten AVU HFe HF OBU FVU Se bilag med oversigt Der foreligger gennemførte aktiviteter, og der er udarbejdet handlingsplaner for opfølgningen på ETU med indsatser og aktiviteter. ETU-er fremlagt dels for medarbejderne og for elever/kursister, hvor Ennova fremlagde skolerapporten. Der er nedsat grupper i de enkelte afdelinger der er i gang med arbejdet med udarbejdelsen af handlingsplaner arbejder er midlertidig sat på stand ny dels grundet lockout men også grundet OK13 (referater foreligger og powerpoint) Der har været gennemført fokusinterviews med elever og kursister (referat foreligger) Implementeringen vil ske igennem næste skoleår, som det hele tiden har været planen Drøftelserne er nedfældet i et notat og koncept om THLs evalueringskultur. Der er udviklet et undervisningsevalueringskoncept, som er klar til brug for det kommende skoleår 2013/14. Der er nedsat en ad-hocgruppe der skal arbejde med evalueringskultur på THL og med udarbejdelse af et undervisningsevalueringssystem til anvendelse imellem ETUmålingerne. Gruppen arbejde har været sat på stand by, grundet arbejdet med OK13. Resultatmål 3 vægter 10 % 4. Prøvefrekvens og evaluering på AVU 4.1. Det er fortsat skolens mål at give flere kursister en chance for at påbegynde en ungdomsuddannelse. Eksamensindstillinger og antallet af kursister på AVU, der går til eksamen, skal være steget i forhold til foråret Der skal være påbegyndt et arbejde med evaluering af AVU reformens konsekvens på THL. 6

7 Resultatopfyldelse af punkt 4: 4.1. Der skal være sket en stigning i antallet af kursister, der går til eksamen i forhold til Der er sket en stigning i antallet af kurister der går til eksamen: Årgang Antal kurister Antal kursister tl Prøvefrekvens prøve 2011/ % 2012/ % Se desuden Bilag om prøvefrekvens 4.2. Der skal være påbegyndt et arbejde med evaluering af AVU reformens konsekvens på THL. Notat herom foreligger. THL har deltaget i Danmarks evalueringsinstituts evaluering af AVU-reformen og første delrapport er netop udkommet. Første del af rapporten udkom i starten af april Arbejdet blev ikke igangsat grundet Lockouten og konsekvensen her af. Der vil i løbet af efterårssemesteret bliver arbejdet med reformen og betydning på THL. Resultatmål 4 vægter 5% EKSTRARAMMEN Der knytter sig særlige krav hertil. Der skal være tale om markante resultater, som fører til synlige ændringer for THL. Arbejde med frafald er fortsat THL store indsatsområde. 5. Skolens byggeproces Det indeværende skoleår kommer til at stå i byggeriets tegn, det er vigtigt, at denne proces kommer til at gå så smertefrit som muligt. Rektor skal have fuldt fokus på dette arbejde NSK indgår i skolens byggeudvalg og sikrer herigennem et tæt samspil med skolens bygherrerådgiver og sikrer, at byggeprogrammets mål i så vidt mulig omgang indfris Det er sikret, at der er et godt og konstruktivt informationsniveau, så byggeprocessen forløber så smertefrit som muligt Der er opstillet og taget stilling til låneoptag i forbindelse med skolens byggeri. 7

8 Resultatopfyldelse af punkt 5: 5.1. NSK deltager i / og følger udvalget og sikrer implementering, en god dialog og styringen sammen med bygherrerådgiveren (RUM). Der foreligger referat fra byggemøderne om bl.a. disse emner. NSK har deltaget i samtlige møder og sikre implementeringen af beslutninger på THL. (referater foreligger fra samtlige møder og der er oprettet en særlig database styret af entreprenøren, hvor al kommunikation i og omkring byggeriet foreligger) 5.2. Der er opstillet klare mål for kommunikationen under byggeprocessen ligesom der opstilles mål for involveringen af arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Processen evalueres løbende. Der er tydelige mål for kommunikationen. Der udarbejdet byggenyt som en særlig information hvert uge, der kommunikeres på AMO-møder om forløbet, der har været afholdt opstartsmøder med deltagelse af projektlederen dels med medarbejderne og med elever og kursister, der er dels kontakt til MJA og omverdenen via informationsmøder og breve samt løbende drøftelser med naboer Der udarbejdet et notat om lånealternativer, og skolens bestyrelse har taget endelig stilling til disse alternativer. Der har været indhentet særlige lånetilbud og der er valgt lån hos Nykredit. Der er udarbejdet en særlig finansiel strategi, der betyder, at alle skolens pengesager er overført til Nykredit med henblik på at sikre at skolens midler administreres på bedste vis og giver størst muligt afkast uden unødig risiko. Resultatmål 5 vægter 15 % 6. Særlig indsats mod frafald - Fastholdelsesstrategi Det er fortsat skolens mål at give flest mulige elever/kursister den største mulige chance for at gennemføre en ungdomsuddannelse under forudsætning af, at eleven/kursisten vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Arbejdet med særlig indsats til imødegåelse af frafald og dermed fastholdelse omfatter implementering og arbejde med skolens fastholdelsesstrategi.alle skolens uddannelsesområder - HF2, HFe, AVU og herunder de enkelte områder, AVU, Flex- koncept, FVU og OBU- vurderes for sig, og der arbejdes med handlingsplaner for arbejde med fastholdelsesstrategien for hver afdeling. Der foreligger en handlingsplan for hver afdeling med tilhørende procesplan. Hvis en elev/kursist falder fra, er det skolens mål at sikre, at eleven/kursisten har størst mulig chance for at overgå til en anden ungdomsuddannelse eller til en anden foranstaltning, hvis frafaldet skyldes sygdom, sociale begivenheder eller lignende. 8

9 6.1. Skolen arbejder med udvikling og håndtering af projektet sårbare unge, så det er klar til at blive implementeret på skolen i efteråret Frafaldet skal være reduceret med 5 % på alle uddannelser 6.3. Der udarbejdes særlig rapport om samtlige fastholdelsestiltag på THL til brug for redegørelse og opfølgning i bestyrelsen, herunder så vidt muligt effektmåling af indsatsen Der arbejdes med særligt hold-fast-forsøg i 2 førsteårs-klasser. Det beskrives, og effekten af forsøget analyseres Skolens psykologordning videreudvikles med særlige tiltag overfor lærerteamene. Resultatopfyldelse af punkt 6: 6.1. Projektet sårbare unge er beskrevet, så det kan igangsættes umiddelbart efter sommerferien Projekt sårbare unge, er afviklet hen over skoleåret. Der har været gennemført 5 hele dage med deltagelse af samtlige medarbejdere. Der er udarbejdet særlige beredskabsplaner for HF afdelingen. Der er udarbejdet et særligt arbejdsnotat om implementeringen. 6.2.Frafaldet opgøres i forhold start elever/kursister i august 2011 og ved afslutning af semester/skoleår. Frafaldet er reduceret med min. 5 % på alle uddannelser. Udvikling i fuldførselsprocent HF2 2010/ / /13 1. år 80,3% 91,0% 92,9% 2. år 96,6% 94,2% 92,7% Som det ses af regnearket er der sket en stigning i fuldførelsesprocenten på første år og et mindre fald på andet år Den særlige fastholdelsesanalyserapport ligger klar til ved udgangen af skoleåret 2012/13. 9

10 Der er gennemført en fastholdelsesanalyse (se bilag) Se særligt ledelsesnotat om fastholdelsesarbejdet på THL. Skolen har evalueret det gratis morgenmadsprojekt og valgt at videreføre dette i det kommende skoleår(se bilag). Notatet vil blive forelagt bestyrelsen på dennes møde i oktober Det særlige hold-fast-projekt beskrives, og effekten analyseres og beskrives. Projektet er beskrevet og videreført igennem hele skoleåret desuagtet projektet, i forhold til eksterne midler, blev blev afsluttet i december. Der er en høj tilstedeværelse og der opleves en høj afleveringsprocent af det skriftlige arbejde. Der har været fokus på socialiseringen og klasserumsledelse igennem hele skoleåret. Møder afholdt med gruppen ( referat foreligger fra opsamlingsmøde, samt teammøder) Projektet videreføres på 2 hf i det kommende skoleår Psykologordningens videreudvikling med nye tiltag især med henblik på støtte til lærerteamene er beskrevet i et notat. Psykologordningen er videreudviklet og psykologen har deltaget i teammøder og mindre supervisionsforløb. Der er indarbejdet et nyt drøftelsesfora bekymringskursister, hvor det er muligt at drøfte elever og kursister med psykologen med henblik på arbejdet med mestring og værktøjsgivning til den enkelte underviser i arbejdet med eleverne. Der er udarbejdet en statistik, der viser antal elever og forløb, samt deres gennemførelse af uddannelse hos os. Der har været ca. 60 elever og kursister i forløb i gennem sidste skoleår heraf: HF E: 9 HF 1: 18 HF 2: 16 AVU: 17 Definitionen på de unges udfordringer er den inddeling, som psykiatrifonden anven der og fordeler sig således: Psykiske sygdomme: 25 (er diagnoserne: depression, angst, ADHD; asperger, OCD) Psykiske problemer: 19 (er selvmodstanker, misbrug, selvskade, ensomhed..) Mistrivsel: 16 (er lavt selvværd, negative tanker, usikkerhed, tvivl, utilfredshed...): Resultatmålet vægter 20 % 10

11 Kontraktens værdi I overensstemmelse med retningslinjerne fra ministeriet udgør resultatlønnen for rektor ved TH. LANGS HF&VUC det maksimale beløb beregnet ud fra antallet af årselever efter børne- og undervisningsministeriets retningslinjer. Jf. vedhæftede beregningsgrundlag udgør det for kontraktperioden kr. i basisramme og kr. i ekstraramme. Det maksimale beløb udbetales ved 100% målopfyldelse. Det samlede kontraktbeløb fordeles med den procentsats, der er angivet ud for hvert indsatsområde. Resultatvurdering Ved kontraktperiodens udløb udarbejder rektor en rapport i overensstemmelse med de angivne resultatmål. Rapporten foreligger den 15. august På baggrund af rapporten beslutter bestyrelsesformanden sammen med næstformanden i henhold til bestyrelsens forretningsorden, hvilken målopfyldelse af kontrakten der er sket. Graden af målopfyldelse skal svare til udbetalingsprocenten. Øvrige forhold Kontrakten træder i kraft med virkning fra den 1. august 2012 og ophører automatisk den 31. juli Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og når parterne er enige herom. Begge parter kan tage initiativ til en genforhandling/justering af kontrakten. Ændring af resultatkontrakten kan f.eks., blive aktuel, hvis grundlaget for de resultatmål, der er sat op for rektor, ændres som følge af, at bestyrelsen beslutter at prioritere andre indsatsområder højere eller på grund af andre udefra kommende omstændigheder. Silkeborg, den september 2012 Peter Lykke-Olesen Bestyrelsesformand Nanna Skulvad Rektor 11

12 Beregningsgrundlag Årskursister i regnskab 2011 AVU: ÅE 177,43 (vægtning1,5) = 266,145 FVU: ÅE 19,17 (vægtning 3) = 57,51 OBU: ÅE 6,41 (vægtning 3) = 19,23 HFE: ÅE103,59 (vægtning 1,5) = 155,385 HF2: ÅE 348,49 = 348,49 ÅE i alt 846,76 Basisrammen et helt år er på , ekstrarammen

13 Opgørelse: Mål Resultat 20 17,5 1. Destination , Pæd. Udvikling og praksis ,4 3. Elevtrivsel og evaluering 2,5 2, ,5 1, ,5 1, , ,5 4. Prøvefrekvens 2,5 2, , Byggeproces Fastholdelsesstrategi Basisramme Beløb: , ,5 13

14 Udbetales Ekstraramme Beløb: ,6 Udbetales I alt

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1 Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1. Destination 2016: Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 1.1. Professionalisering af organisationen

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 FORMÅL Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter

Læs mere

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch 2015 / 2016 Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for rektor Henrik B. Bæch. Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF har besluttet,

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug.

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. 14 Nedenfor er realiseringen af de angivne mål beskrevet med grønt. Dokumentation

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Resultatlønskontrakt, september 2014/2015

Resultatlønskontrakt, september 2014/2015 Resultatlønskontrakt, september 2014/2015 Baggrund Denne kontrakt er udfærdiget i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bemyndigelse af 27. juni 2013 til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 1. oktober 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2015-2016 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 10 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2016-17 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET

RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET 2015-16 Formål med kontrakten Resultatkontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors arbejde i skoleåret

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret

Resultatlønskontrakt for skoleåret Resultatlønskontrakt for skoleåret 2013 2014 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Ministeriet for Børn og Undervisning) De primære formål med resultatlønskontrakten for øverste leder er: Den skal

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Bilag nr. 26.9 a).1. Møde i bestyrelsen 22.03.2012 Resultatlønskontrakt mellem Skoleleder Leo Fodgaard Hansen og Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 2012 Dato Leif Støy Formand for bestyrelsen

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2015 til 31. juli 2016

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2015 til 31. juli 2016 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2015 til 31. juli 2016 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 med afrapportering og udmøntningsgrad 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 1. Masterclass vægt 10% Det igangværende talentarbejde (Forskerspirer og Talentelever på ATU) suppleres med et tilbud om

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats. Bestyrelser for Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Almene gymnasier Private gymnasier, studenterkurser m.v. Voksenuddannelsescentre Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland NTAKT HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for Rektor Ruth Kirkegaard for perioden 1. august 2015 31. juli 2016 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2017-18 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret Rektor Tønder den 11. august 2016 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016 2017 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Undervisningsministeriet) De primære formål med resultatlønskontrakten for

Læs mere

RESULTATLØNSKONTRAKT. for. Rektor Anders Kloppenborg

RESULTATLØNSKONTRAKT. for. Rektor Anders Kloppenborg BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE SØNDERVANGEN 56 - POSTBOKS 220-3460 BIRKERØD DANMARK RESULTATLØNSKONTRAKT for Rektor Anders Kloppenborg 23. august 2017 Grundlag og rammer Jf. skrivelse fra Ministeriet

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2014-2015 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønkontrakt

Læs mere

Basisrammen: kr. = 56,25 % af kontraktsummen

Basisrammen: kr. = 56,25 % af kontraktsummen Resultatlønskontrakt 2016 2017 for rektor Erik Ernø-Kjølhede Kontrakten dækker perioden 1/8 2016 31/7 2017. Udmålingen af kontraktsummen skal senest være indberettet til Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet

Læs mere

EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015

EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015 EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015 Resultatkontrakten er udarbejdet efter Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt fra Ministeriet

Læs mere

Udkast til Resultatlønskontrakt for perioden 1/ / for rektor Nanna Skulvad, TH. LANGS HF&VUC

Udkast til Resultatlønskontrakt for perioden 1/ / for rektor Nanna Skulvad, TH. LANGS HF&VUC Udkast til Resultatlønskontrakt for perioden 1/8 2015-31/7 2016 for rektor Nanna Skulvad, TH. LANGS HF&VUC Parterne og gyldighedsperioden Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for TH. LANGS HF & VUC

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Resultatkontrakt AMU- Vest. Afrapportering

Resultatkontrakt AMU- Vest. Afrapportering Resultatkontrakt AMU- Vest Afrapportering 1. Indledning Der er ved indgåelse af resultatlønskontrakt mellem bestyrelsen og direktøren aftalt, at de i det følgende beskrevne resultatmål udgør grundlaget

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til At skabe synlighed og gennemskuelighed omkring gymnasiets

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for 2015/16

Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for 2015/16 Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for 2015/16 Hjemmel og deltagere i forhandlingen Bestyrelsesformand Jette Kammer Jensen, næstformand Lars Falsig og direktør Tue Sanderhage

Læs mere

Afrapportering, resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Afrapportering, resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinier

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Afrapportering Resultatlønskontrakt for rektor Kirsten Jensen

Afrapportering Resultatlønskontrakt for rektor Kirsten Jensen Afrapportering Resultatlønskontrakt 2015-2016 for rektor Kirsten Jensen Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal understøtte dialogen mellem Hvidovre Gymnasium & HFs bestyrelse og rektor

Læs mere

Ledelsen har sat følgende punkter som mål for fastholdelsesarbejdet:

Ledelsen har sat følgende punkter som mål for fastholdelsesarbejdet: Resultatlønskontrakt 2012 2013 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012 30. september 2011 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2011 2012 1. Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor September 2016 Rektors resultatlønskontrakt for 2016/17 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten

Læs mere

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens

Læs mere

itçl?1i PI ,ttfl SCT. KNUDS GYMNASIUM Res u Itatko ntrakt Rektor, Sct. Knuds Gymnasium

itçl?1i PI ,ttfl SCT. KNUDS GYMNASIUM Res u Itatko ntrakt Rektor, Sct. Knuds Gymnasium SCT. KNUDS GYMNASIUM Res u Itatko ntrakt Rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2016-2017 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter

Læs mere

Resultatlønskontrakt Målrapportering i kursiv

Resultatlønskontrakt Målrapportering i kursiv Resultatlønskontrakt 2016-17 Målrapportering i kursiv Formål med kontrakten Formålet med resultatlønskonceptet er at fokusere på de strategiske indsatsområder og i denne proces at understøtte bestyrelsens

Læs mere

Resultatlønskontrakt Rektor

Resultatlønskontrakt Rektor Resultatlønskontrakt Rektor 2014-2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og øvrige

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Bestyrelsen har med virkning pr. 1. januar 2015 indgået en 1-årig resultatlønskontrakt med direktør Pia Agerbæk Marlo på Handelsfagskolen med

Læs mere

Resultatlønskontrakt mellem bestyrelsen og rektor ved Århus Akademi, :

Resultatlønskontrakt mellem bestyrelsen og rektor ved Århus Akademi, : Resultatlønskontrakt mellem bestyrelsen og rektor ved Århus Akademi, 2016-17: Grundlag Kontrakten indgås i henhold til Ministeriet for Børn og Undervisnings bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt

Læs mere

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt

Læs mere

Afrapportering af Resultatlønskontrakt

Afrapportering af Resultatlønskontrakt Afrapportering af Resultatlønskontrakt For rektor Kirsten Danving for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved selvejende institutioner

Læs mere

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard I henhold til bemyndigelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved brev af 27. juni 2013 sagsnr. 065.46N.961 indgås resultatkontrakt for

Læs mere

Udmøntning af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 for rektor Anne Vandsø Madsen, Herning HF og VUC.

Udmøntning af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 for rektor Anne Vandsø Madsen, Herning HF og VUC. Udmøntning af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 for rektor Anne Vandsø Madsen, Herning HF og VUC. I medfør af bestyrelsens bemyndigelse jf. referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015

Rektors Resultatlønskontrakt 2015 Rektors Resultatlønskontrakt 2015 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. september 2016 kl. 16.00 i lokale A121, Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Implementering af byggeri og lokaleindretninger. At sikre at institutionen fortsat kan leve op til de fastsatte strategiske kvantitative og kvalitative vækstmål,

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Brønderslev Gymnasium og HF og Rektor Per Knudsen for perioden 1. august juli 2017.

Resultatkontrakt mellem Brønderslev Gymnasium og HF og Rektor Per Knudsen for perioden 1. august juli 2017. Resultatkontrakt mellem Brønderslev Gymnasium og HF og Rektor Per Knudsen for perioden 1. august 2016 31. juli 2017. 1.0 Formål Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed, synlighed

Læs mere

[Skolens logo] Resultatlønskontrakt for [titel] [navn] for perioden [dato] [år] til [dato] [år] Side 1 af 8

[Skolens logo] Resultatlønskontrakt for [titel] [navn] for perioden [dato] [år] til [dato] [år] Side 1 af 8 [Skolens logo] Resultatlønskontrakt for [titel] [navn] for perioden [dato] [år] til [dato] [år] Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 16. september 2014 kl. 16.00 i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden til

Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden til Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.15 til 31.12.15 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Varde Gymnasium gældende for skoleåret

Resultatlønskontrakt for rektor ved Varde Gymnasium gældende for skoleåret Resultatlønskontrakt for rektor ved Varde Gymnasium gældende for skoleåret 2016-17 1. Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål:

Læs mere

Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium

Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium 2015-2016 Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen på Rødovre Gymnasium og Rektor Peter Ditlev Olsen. Kontrakten er gældende

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse resultatløn for ledere

Læs mere

Rapport om rektors resultatlønskontrakt,

Rapport om rektors resultatlønskontrakt, Rapport om rektors resultatlønskontrakt, 2013-2014 Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten. På baggrund af rapporten og efter bestyrelsesformandens

Læs mere

Kvalitets og Tilsynsstyrelsen bemyndiger med dette brev bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder.

Kvalitets og Tilsynsstyrelsen bemyndiger med dette brev bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder. Til bestyrelserne på Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Almene gymnasier Private gymnasieskoler, studenterkurser m.v. Voksenuddannelsescentre Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal

Læs mere

RESULTATLØNSKONTRAKT. for

RESULTATLØNSKONTRAKT. for RESULTATLØNSKONTRAKT for Rektor Flemming Zachariasen Skoleåret 2016/2017 Grundlag og rammer Jf. skrivelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning af 27. juni 2013, sags.nr: 065.46N.391: Bemyndigelse til

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2014-2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP

AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN OG PETER AMSTRUP Indsatsområder 2014/2015: Basisramme Indsatsområde Det økonomiske indsatsområde Strategiproces At bidrage til fælles kultur og værdier

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden til

Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden til Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.15 til 31.12.15 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2016

Rektors Resultatlønskontrakt 2016 Rektors Resultatlønskontrakt 2016 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret

Resultatlønskontrakt for skoleåret Resultatlønskontrakt for skoleåret 2017-18 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 30/3-11

Bestyrelsesmøde d. 30/3-11 Bestyrelsesmøde d. 30/3-11 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: Peter Lykke-Olesen (PLO), Chris Rævsgaard Hansen (CRH), Knud Vestergaard Nielsen (KVN), Britta Bang (BB), Thomas Mortensen(TM), Erik Fyhn (EF), Preben

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Hovedpunkter i nærværende resultatkontrakt offentliggøres over for medarbejderne via fremlæggelse på skolens hjemmeside.

Hovedpunkter i nærværende resultatkontrakt offentliggøres over for medarbejderne via fremlæggelse på skolens hjemmeside. Aftale om resultatlønskontrakt mellem Bestyrelsen for VUC Vestsjælland Nord og forstander Jens Timm Jensen for perioden 1. august 2010 til 31. juli 2011 Mellem ovenstående parter indgås herved aftale om

Læs mere

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen Resultatlønskontrakt: - og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse 1. Undervisning 1.1 Lektieintegreret HF Basisrammen Formålet med udviklingsarbejdet er at styrke læringen i HF-uddannelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse -

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Rektors vurdering af, i hvilket omfang målene er nået, er indskrevet med kursiv efter resultatperiodens udløb. Dokumentationen

Læs mere

Evaluering af arbejdet med mål og indsatsområder og resultatkontrakt for direktør Hans Jørgen Hansen i kursusåret 2014/2015

Evaluering af arbejdet med mål og indsatsområder og resultatkontrakt for direktør Hans Jørgen Hansen i kursusåret 2014/2015 Dato: 27. august 2015 Evaluering af arbejdet med mål og indsatsområder og resultatkontrakt for direktør Hans Jørgen Hansen i kursusåret 2014/2015 Ministeriet har senest i brev af 27. juni 2013 bemyndiget

Læs mere

Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-11

Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-11 Bilag 8a. Til bestyrelsen for Viby Gymnasium Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 20-11 Baggrund Resultatkontrakten, der er indgået mellem bestyrelsen for Viby Gymnasium ved formand Niels

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Anette Hestbæk Jørgensen for perioden

Resultatlønskontrakt for centerrektor Anette Hestbæk Jørgensen for perioden Resultatlønskontrakt for centerrektor Anette Hestbæk Jørgensen for perioden 1.8.- 31.12. 2016 Økonomisk ramme: For centerrektor er der aftalt en max-ramme på i alt max 33.500 kr. for 100% s målopfyldelse,

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP

AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN OG PETER AMSTRUP Indsatsområder 2014/2015: Basisramme: Indsatsområde Det økonomiske indsatsområde Strategiproces Fusion At bidrage til fælles kultur og

Læs mere

Vedr. Resultatløn for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden pr. 1.1.-31.12. 2014.

Vedr. Resultatløn for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden pr. 1.1.-31.12. 2014. Vedr. Resultatløn for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden pr. 1.1.-31.12. 2014. Med henvisning til bestyrelsesbeslutning af 11.12. 2013 og til bemyndigelsesbrev af 27.6. 2013 fra MBU til bestyrelserne

Læs mere

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017 Bilag til resultatlønskontrakt 1. august 2016-1.juli 2017 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Økonomi Basisramme At gennemføre skolens vedtagne besparelsesplan 30 Rektor skal

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere