ERHVERVSLEJEKONTRAKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSLEJEKONTRAKT"

Transkript

1 Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på: EUC Lillebælt Teknikervej Fredericia ( i det følgende kaldet udlejer) UU Lillebælt Fredericia Kommune Treldevej Fredericia (i det følgende kaldet lejer) Snaremosevej 110, 7000 Fredericia DET LEJEDE Det lejede består af 4 rum i ejendommen matr. nr. 15 in, Erritsø by, Erritsø, beliggende Snaremosevej, 7000 Fredericia Det lejede fremgår af bilag 1, som er vedlagte bygningstegning nr. 112 B og omhandler rumnumrene F.31, F.32, F.33, F.34. Disse lokaler er placeret på 1. sal i udlejers centerbygning på erhvervskostskolen. Det samlede nettoetageareal udgør 101,4 m2, ifølge ovennævnte tegning Parterne er enige om, at dette m 2 -areal - uanset evt. opmålingsfejl bl.a. i forhold til arealbekendtgørelsen - skal lægges til grund ved lejeberegningen og ved den indbyrdes fordeling af skatter og afgifter, driftsudgifter mv. mellem ejendommens lejere. Ejendommens nettoareal er 761,64 m2, hvorefter dette lejemåls andel (fordelingstallet) er 101,4/761 eller 13,32%. side 1

2 1.4. Lejeren har sammen med de øvrige brugere af ejendommen adgang, til skolens fællesarealer (gange, toiletter, kantiner og mødelokaler, se ) Lejer må anvende de P-pladser som skolen råder over. Indgang til det lejede sker via bygningens hovedindgang og trappe til 1. sal, se bilag 2 (situationsplan) Forudsætningen for lejers benyttelse af de fælles mødelokaler: Lokalerne skal bookes via skolens bookingsystem Fortæring og drikkevarer skal rekvireres, og betales, i skolens kantine. IKRAFTTRÆDEN - DET LEJEDES STAND VED OVERTAGELSEN 2.1. Lejeren overtager det lejede den 1. oktober Det lejede overtages af lejeren, nybygget og fuldstændigt nyistandsat I tiden mellem lejeaftalens indgåelse og overtagelsesdagen den 1. oktober 2012 henligger det lejede for udlejerens regning og risiko. Mangler, som lejeren vil gøre gældende, skal påberåbes overfor udlejeren/administrator ved skriftlig reklamation, der skal være kommet frem senest 2 uger efter overtagelsesdagen Specielt vedrørende alarmanlægget i skolens øvrige bygninger bemærkes, at selvom dette tilhører udlejer, skal udgifter ved fejlalarmer mv. forårsaget af lejer eller dennes brugere, betales af lejeren. Udgiften opkræves af udlejer på grundlag af regning fra alarmfirmaet. Se tillige 10. DET LEJEDES ANVENDELSE Det lejede skal anvendes til vejledning og dermed beslægtet virksomhed og må ikke uden udlejerens skriftlige samtykke anvendes til andet formål Lejer skal benytte udlejers låse- og alarmsystem efter gældende regler Lejeren har pligt til i hele lejeperioden at anvende det lejede i sin fulde udstrækning til det formål, der er angivet i stk. 1. Lejeren er således uberettiget til uden udlejers skriftlige samtykke at fraflytte det lejede før lejeforholdets ophør Det lejede må ikke benyttes på en sådan måde, at der ved lugt, støj, rystelser, Iyspåvirkninger eller lignende påføres gener for ejendommen, dens øvrige brugere, omkringliggende ejendomme og disses brugere Om lejerens skiltningsret henvises til særligt afsnit. FORHOLDET TIL OFFENTLIGE REGLER MV Udlejer er ansvarlig for, at det lejede ved lejeaftalens indgåelse lovligt kan anvendes til det formål, der fremgår af 3 ("Det lejedes anvendelse"). side 2

3 4.2. Lejeren har endvidere efter udlejers anvisninger ret til at foretage installationer og ombygninger i det lejede, når ændringerne sker for at opfylde krav fra en offentlig myndighed vedrørende kontraktmæssig anvendelse af det lejede, jf Har lejeren foretaget ændringer, installationer m.v. i det lejede som nævnt i stk. 2, tilhører installationerne m.v. lejeren, medmindre der i den konkrete situation indgås anden aftale. Ved lejeforholdets ophør er lejeren forpligtet til på udlejers forlangende at retablere det lejede. Han er ikke berettiget til at foretage sådan retablering, medmindre andet er aftalt Om lejers ret til ændringer se 17. LEJEAFTALENS VARIGHED (OPSIGELSE) Lejeaftalen kan af begge parter opsiges med 6 måneders skriftligt varsel til ophør den 1. en måned. LEJE OG LEJEREGULERING Den årlige leje (basislejen) er aftalt til ,00 kr., som erlægges forholdsmæssigt forud hvert kvartal med , gang den 1/ med kr ,00 for 4. kvartal Alle betalinger er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, således at udlejeren er berettiget til at hæve lejeaftalen ved for sen betaling Lejen forhøjes én gang årligt hver den 1. oktober i overensstemmelse med udviklingen i nettoprisindekset. Reguleringen sker i overensstemmelse med udviklingen i det nævnte indeks fra september måned året før til september måned samme år. Reguleringen sker 1. gang den 1. oktober 2013 i overensstemmelse med udviklingen i indekset fra september måned 2012 til september måned Såfremt ovennævnte indekstal ikke længere beregnes, reguleres lejen i overensstemmelse med udviklingen i et andet tilsvarende indekstal eller hvis et sådant ikke findes efter principper som ligger den anførte indeksregulering så nært som muligt Uanset udviklingen i nettoprisindekset forhøjes den til enhver tid gældende leje hvert år med mindst 2,0% af den umiddelbart forinden gældende årlige leje inkl. alle tillæg til lejen, såsom forhøjelser i medfør af stk. 5, forbedringsforhøjelser, skatter og afgifter etc. Også denne adgang til lejeforhøjelse gælder uanset aftalt uopsigelighed Såfremt udlejer varsler lejeforhøjelse i medfør af erhvervslejelovens 13, er udlejer berettiget til fra skæringstidspunktet og indtil endelig upåanket dom foreligger at opkræve en á conto lejeforhøjelse svarende til 25,00 kr. pr. m 2 bruttoetageareal. Regulering finder sted, når endelig upåanket dom foreligger. Medfører regulering tilbagebetaling af for meget opkrævet á conto leje, skal tilbagebetalingsbeløbet forrentes fra betalingstidspunktet med en årlig rente, der svarer til den rente, der svarer til den rente, der er fastsat efter 5 stk. 1 og 2 i lov om rente ved forsinket betaling m.v Lejer er tidligst berettiget til at kræve lejen nedsat efter EL 13 med skæringstidspunkt den 1/ Om forhøjelser som følge af pålæg af eller stigninger i skatter og afgifter se nedenfor. side 3

4 SKATTER OG AFGIFTER Lejen kan forhøjes som følge af stigninger i de skatter og afgifter, der påhviler ejendommen, eller ved pålæg af nye afgifter Lejeforhøjelsen beregnes i forhold til de skatter og afgifter, der er pålagt pr Ved fald i eller bortfald af skatter og afgifter, skal der således ikke ske nedsættelse til et lavere beløb end det, som påhviler ejendommen denne dato Lejeforhøjelse efter stk. 1 fordeles mellem ejendommens lejemål efter de lejede lokaliteters arealer. FORBEDRINGER OG FORBEDRINGSFORHØJELSER Udlejeren kan foretage forbedringer og varsle hertil svarende forbedringsforhøjelser i henhold til den lejelovgivning, der er gældende på varslingstidspunktet. Forbedringsforhøjelsen fordeles på ejendommens lokaliteter i forhold til lokaliteternes øgede brugsværdi som følge af forbedringen. DEPOSITUM Forinden eller samtidig med underskrivelsen af denne kontrakt, stiller lejer bankgaranti over for udlejeren, eller betaler et kontant depositum, svarende til 6 måneders leje. Beløbet forrentes ikke Det stillede depositum reguleres ved lejestigninger, således at depositum til enhver tid svarer til 6 måneders leje. Reguleringsbeløbet betales senest 7 dage efter fremkomst af udlejerens påkrav herom. Beløbet er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, således at udlejeren er berettiget til at hæve lejeaftalen ved for sen betaling Depositum tjener til sikkerhed for opfyldelse af samtlige lejerens forpligtelser efter denne kontrakt, herunder forpligtelser efter fraflytning, såsom flytteopgørskrav. DRIFTSUDGIFTER Lejers rimelige forbrug af vand, varme og el indgår i huslejebetaling. 10. side 4

5 10.2. Konstateres det, at lejer har et, ikke rimeligt forbrug, kan udlejer ved påkrav henstille lejer til at reducere forbruget. Sker der ikke nedsættelse af forbruget kan udlejer med et varsel på 3 måneder ændre vilkårene for lejebetalingen, således at forbrug af vand, varme og el,for fremtiden udskilles af den samlede huslejebetaling Rengøring af lokalerne indgår i huslejebetalingen. Rengøringen udføres til enhver tid på samme niveau som er gældende for øvrige EUC Lillebælt Internetadgang indgår i huslejebetalingen. Adgangen og vilkårene for lejer, og lejers brugeres, internetadgang sker til enhver tid på samme vilkår som vilkårene og internetadgangen for øvrige EUC Lillebælt Lejers benyttelse/køb af skolens servicemedarbejdere afregnes særskilt efter konkret forbrug I tilfælde af at lejer, eller lejers bruger, forårsager fejlalarmer mv., hæfter lejer for regningen fra alarmselskabet. Lejer hæfter ligeledes for udgiften til om kodning af låsesystemer nødvendiggjort på grund af lejer, eller lejers brugere Hvis lejer ønsker at der skal være alarm for det lejede område, sker dette for lejers regning dvs. etablering, drift og vedligehold. Dette fordi skolen ikke har alarm i den øvrige del af bygningen. MOMS M.V Ejendommen er ikke momsregistreret Udlejeren er berettiget til med 3 måneders varsel til et kvartals begyndelse at ændre ejendommens momsregistreringsforhold Såfremt lejen pålægges anden lovmæssig ydelse af en hvilken som helst art, betaler lejeren dette i tillæg til lejen efter samme regler som moms. LEJERENS OMSORGSPLIGT MV Lejeren skal behandle det lejede forsvarligt Lejeren er erstatningsansvarlig for skade på ejendommen, som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af ham selv, hans personale eller andre, som han har givet adgang til det lejede Skader, hvis udbedring er uopsættelig, skal lejeren straks anmelde til udlejeren. Andre skader skal han anmelde uden ugrundet ophold Lejeren skal overholde de almindelige ordensregler, der gælder for ejendommen, og skal efterkomme andre rimelige påbud, der skal sikre god husorden og forsvarlig brug af det lejede Lejeren skal sørge for, at de pligter, der påhviler ham efter stk. 1, 2, 3 og 4, også iagttages af de personer, for hvis handlinger han er ansvarlig efter stk. 4. side 5

6 UDLEJERENS ANSVARSFRASKRIVELSE MV Udlejer er ikke erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af mangler ved lejemålet, men udlejer er forpligtet til uden ugrundet ophold at udbedre konstaterede mangler, for hvilke han hæfter I sommerperioden er udlejer berettiget til at afbryde varme- og varmtvandsforsyningen i indtil 14 dage af hensyn til anlæggets eftersyn mv. VEDLIGEHOLDELSESPLIGT Inden for de rammer, der er indtegnet på bilag 1, har lejeren den fulde vedligeholdelsespligt, jf. stk. 2. Vedligeholdelsespligten omfatter også fornøden fornyelse. Bortset herfra påhviler vedligeholdelsespligten udlejeren Vedligeholdelsespligten omfatter følgende: a) maling, hvidtning og tapetsering b) gulve og gulvbelægninger, herunder tæpper c) ruder og maling af vinduesrammer indvendig d) installationer og fast inventar af enhver art, herunder el-installationer e) indvendige bygningsdele, herunder låse, nøgler, beslag og dørhåndtag. f) omkodning af låsesystemer nødvendiggjort på grund af lejer, eller lejers brugere Det lejede skal til enhver tid fremtræde i vel vedligeholdt stand. Udlejeren og hans repræsentanter er til enhver tid berettiget til at besigtige det lejede med henblik på konstatering af, om lejerens vedligeholdelsesforpligtelse er opfyldt Lejeren er forpligtet til straks at udføre sådanne vedligeholdelsesarbejder, som udlejeren kræver til opfyldelse af stk Såfremt lejeren ikke uden ugrundet ophold efter modtagelse af skriftligt påkrav har udført et påkrævet vedligeholdelses-arbejde, er udlejeren berettiget til at lade arbejdet udføre for lejerens regning. Det beløb, som udlejeren har lagt ud til dette formål, skal betales af lejeren senest 7 dage efter påkrav. Betaling af dette beløb anses som pligtig pengeydelse i lejeforholdet, således at udlejeren er berettiget til at hæve lejeaftalen ved for sen betaling Til udførelse af vedligeholdelsesarbejder er lejeren forpligtet til at vælge anerkendte og momsregistrerede håndværkere. Udlejeren kan modsætte sig anvendelse af bestemte håndværkere, såfremt han har rimelig grund hertil. Alt arbejde skal udføres fagmæssigt korrekt. RENHOLDELSE MV Bortskaffelse af almindeligt husholdningsaffald sker ved udlejerens foranstaltning og for udlejerens regning. side 6

7 15.2. Lejerens særlige renovationsbehov opfyldes ved lejerens egen foranstaltning og for lejerens regning. Emballage og lignende må ikke henstilles udenfor det lejede. UDLEJERENS ADGANG TIL OG FORANDRINGER AF DET LEJEDE Udlejeren og/eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det Udlejeren kan med 8 ugers varsel iværksætte arbejder i det lejede, når udførelsen ikke er til væsentlig ulempe for lejeren. Inden iværksættelse af andre arbejder, har lejeren krav på 3 måneders varsel. Udlejeren kan dog altid uden varsel foretage uopsættelige reparationer i det lejede Ethvert arbejde, som udlejeren iværksætter, skal udføres uden afbrydelse og med den størst mulige hensyntagen til lejeren. Udlejeren skal straks foretage efterreparationer Uanset aftalt uopsigelighed kan udlejeren under iagttagelse af reglerne i stk. 2 og 3 foretage ændringer og nyindretninger i det lejede, når dette ikke væsentligt og varigt ændrer det lejedes identitet. LEJERENS ÆNDRINGER AF DET LEJEDE Lejeren må ikke uden udlejerens skriftlige samtykke foretage ændringer af det lejede eller anbringe indretninger eller genstande i/på det lejede. SKILTNING Lejeren har ret til at foretage skiltning på mure, døre og vinduer, der hører til det lejede, i det omfang det er sædvanligt efter forretningens og ejendommens art Skiltningen skal i alle tilfælde på forhånd godkendes af udlejeren, der kan modsætte sig skiltningen, såfremt han har rimelig grund hertil Ved lejeforholdets ophør, er lejeren forpligtet til at fjerne skiltningen efter bestemmelserne i 31 stk. 3. MISLIGHOLDELSE Ved væsentlig misligholdelse fra en parts side, er den anden part berettiget til at hæve lejeaftalen, såfremt det hævebegrundende forhold ikke bringes til ophør uden ugrundet ophold efter skriftligt påkrav herom. side 7

8 19.2. Ved lejeforholdets ophævelse p.g.a. misligholdelse, er den misligholdende part forpligtet til at betale den anden part erstatning efter dansk rets almindelige regler. Erstatningskravet omfatter også driftstab, avancetab eller andet indirekte tab Såfremt en af parterne går konkurs, og boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boets erklæring om indtræden være fremme hos den anden part senest 1 uge efter, at boet har modtaget forespørgsel om indtræden i aftalen. LEJEFORHOLDETS OPHØR. LEJERENS FRAFLYTNING Er der afgivet opsigelse, eller skal det lejede af anden grund fraflyttes, skal lejeren give adgang til besigtigelse af det lejede Lejeren skal senest 8 dage før fraflytningen opgive den adresse, som meddelelser, herunder reklamation efter 24, kan sendes til Medmindre andet aftales, skal lejeren fraflytte det lejede senest 15 dage forinden tidspunktet for lejeforholdets ophør af hensyn til det lejedes istandsættelse. Ved vanrøgt eller anden uforsvarlig omgang med det lejede er lejeren endvidere forpligtet til at betale leje i perioden fra lejeforholdets ophør, og indtil istandsættelse har fundet sted. Istandsættelsen, der sker ved udlejerens foranstaltning - idet udlejeren vælger de håndværkere, der skal udføre arbejdet - skal ske uden ufornødent ophold Det lejede skal være fraflyttet senest kl på fraflytningsdagen. Såfremt lejeren på dette tidspunkt ikke har fjernet sine ejendele fra de lejede lokaler, er udlejeren berettiget til at bortskaffe dem for lejerens regning. Lejeren er endvidere forpligtet til at betale leje, indtil bortfjernelsen har fundet sted samt erstatte udlejeren ethvert tab i den anledning, f.eks. Iejetab og erstatning til en anden lejer Medmindre andet er aftalt mellem parterne, er lejeren ikke berettiget til at fraflytte det lejede tidligere end 15 dage før tidspunktet for lejeforholdets ophør. Ved fraflytning i utide bærer lejeren risikoen for det lejede indtil ophørstidspunktet, og lejeren er erstatningsansvarlig for tab, som udlejeren måtte lide i den anledning, f.eks. mistet afskrivningsret. DET LEJEDES STAND VED FRAFLYTNINGEN Lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved indflytningen, jf. 2, hvilket vil sige nyistandsat Medmindre andet aftales, sker istandsættelsen ved udlejerens foranstaltning, idet udlejeren vælger de håndværkere, der skal udføre arbejdet På udlejerens forlangende skal de indretninger og installationer, som lejeren har udført, uden udgift for udlejeren være bortfjernet på fraflytningstidspunktet. Lejeren er ikke berettiget til at foretage sådan retablering, medmindre det er aftalt. Eventuelle efterreparationer sker ved udlejerens foranstaltning, idet udlejeren vælger de håndværkere, der skal udføre arbejdet, medmindre andet aftales. side 8

9 21.4. Umiddelbart efter fraflytningstidspunktet skal lejeren aflevere samtlige nøgler til låse i døre og lignende. Dette gælder også nøgler til låse, som lejeren har isat. Afleveres nøglerne ikke som anført, vil udskiftning af låse ske for lejerens regning. AFLEVERINGSFORRETNING OG REKLAMATION Udlejeren indkalder med mindst 1 uges varsel til en afleveringsforretning, der medmindre andet aftales skal afholdes snarest muligt og senest 1 uge efter fraflytningen. Såfremt udlejeren ikke foretager indkaldelse som anført, eller udlejeren ikke giver møde under afleveringsforretningen, er lejeren berettiget til for udlejerens regning at gå frem efter stk. 5 og Ved afleveringsforretningen udfærdiges en fortegnelse ( afleveringsrapport ) over, hvilke vedligeholdelsesarbejder m.v., der skal udføres for at bringe det lejede i aftalt stand, jf. 23. Fortegnelsen underskrives af begge parter. Er parterne ikke enige om omfanget af lejerens vedligeholdelsespligt, skal det fremgå af fortegnelsen, hvori uenigheden består. Såfremt parterne ikke bliver enige om en anden fremgangsmåde, er hver af parterne berettiget til at gå frem efter stk. 5 og I forbindelse med afleveringsforretningen overgives lejeren en kopi af afleveringsrapporten, Ved sin underskrift på afleveringsrapporten kvitterer lejeren for modtagelsen heraf, hvilket er tilstrækkelig mangelsreklamation fra udlejerens side Med mindre fremgangsmåden i stk. 3 er fulgt, skal udlejeren, for at kunne gøre mangelskrav gældende mod lejeren, fremsende skriftligt krav mod denne, således at kravet kommer frem til lejeren inden 4 uger fra fraflytningsdagen. Denne frist gælder dog ikke, såfremt lejeren har handlet svigagtigt, eller manglerne ikke kan erkendes ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed. I sidstnævnte tilfælde skal udlejeren rette påkrav til lejeren senest 4 uger efter, at manglen er opdaget eller burde være opdaget For at bevare sine indsigelser mod krav fremsat i medfør af stk. 3, skal lejeren give udlejeren skriftlig meddelelse herom, der skal være kommet frem inden udløbet af 2 uger fra modtagelsen af udlejerens krav. OPTION PÅ LEJE AF YDERLIGERE KVADRATMETER Lejer har fortrinsret, frem for tredjemand, til leje af yderligere lokaler, hvis lejer får behov for dette, og udlejer ønsker at udleje yderligere lokaler. ÆNDRING AF LEJEVILKÅR I henhold til denne aftale kan udlejer i medfør af erhvervslejelovens 14 stille krav om ændring af lejevilkårene med den virkning, at udlejer kan opsige lejeren, hvis parterne ikke efter en forhandling er nået til enighed om de fremtidige lejevilkår. Lejeren har i givet fald krav på erstatning, jf. erhvervslejelovens 14 stk. 4. side 9

10 24.2. Ændring af lejevilkårene og opsigelse kan dog tidligst få virkning 8 år efter lejeperiodens begyndelse og tidligst 8 år fra det tidspunkt, hvor en ændring af lejevilkårene efter 14 stk. 1 sidst er trådt i kraft. En ændring af lejevilkårene og opsigelse kan endvidere tidligst få virkning 4 år efter det tidspunkt, hvor en eventuel lejeforhøjelse efter reglerne om regulering af lejen til markedsleje i henhold til EL 13 sidst er trådt i kraft. TVISTER VOLDGIFT Enhver tvist mellem dette lejeforholds parter afgøres ved voldgift. Voldgiftsaftalen indebærer ikke afkald på anvendelse af foreløbige retsmidler såsom arrest og forbud Medmindre parterne enes om andet, f.eks. om at Voldgiftsretten alene skal bestå af et medlem, består Voldgiftsretten af 3 personer, hvoraf hver part udpeger en voldgiftsdommer. Formanden for Voldgiftsretten udpeges af de to voldgiftsdommere i forening. Kan der ikke opnås enighed herom, udpeges formanden af præsidenten for X-Landsret På en parts begæring og med Voldgiftsrettens samtykke, kan hver af parterne udpege yderligere en voldgiftsdommer, som skal være sagkyndig inden for det eller de spørgsmål, som har givet anledning til tvisten I tvister, hvor der i medfør af 24 er udpeget sagkyndig, indtræder denne sagkyndige voldgiftsretten som dommer på lige fod med de øvrige dommere. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Den, der ønsker en tvist afgjort, fremsender til den anden part et klageskrift eller et foreløbigt klageskrift, som angiver, hvilke spørgsmål der søges afgjort. Klageskriftet skal indeholde partens valg af voldgiftsmand samt opfordring til den anden part om at udpege sin voldgiftsmand Såfremt den anden part ikke inden 14 dage fra modtagelsen af klageskriftet overfor den anden part har udpeget sin voldgiftsmand, udpeges denne af præsidenten for X-Landsret Medmindre parterne og Voldgiftsretten bliver enige om andet, afholdes den mundtlige voldgiftsforhandling i X-by. Voldgiftsretten fastsætter de nærmere regler for proceduren for Voldgiftsrettens behandling af tvister. Begge parter forpligter sig til at deponere et beløb, der fastsættes af Voldgiftsretten, til dækning af Voldgiftsrettens honorar og omkostninger Voldgiftsrettens afgørelse er endelig I øvrigt gælder lov om voldgift. TINGLYSNING Lejeren er berettiget til ved egen foranstaltning og uden udgift for udlejeren at lade sit eget eksemplar af lejekontrakten tinglyse på ejendommen. Lejekontrakten respekterer de pantehæftelser og servitutter og andre ejendomsbyrder, der er tinglyst på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse. Lejekontrakten respekterer endvidere ejendommens opdeling i ejerlejligheder Aflysning af lejekontrakten kan finde sted alene på grundlag af lejerens skriftlige opsigelse af lejeforholdet eller på grundlag af udskrift af fogedprotokollen, hvoraf fremgår, at lejeren er blevet udsat af det lejede. Aflysning finder i øvrigt sted efter dansk rets almindelige regler. side 10

11 26.3. Omkostningerne ved aflysningen betales af lejeren. Såfremt udlejeren foranstalter og betaler aflysningen, er udlejer berettiget til at anvende depositum til dækning heraf. KONTRAKTSÆNDRINGER Alle aftaler, der ændrer eller supplerer denne kontrakt, skal være skriftlige for at være bindende Medmindre andet fremgår af parternes aftale, skal ændringer og tilføjelser til denne kontrakt ikke indebære, at der anses at foreligge en ny lejeaftale mellem parterne. KONTRAKTSOMKOSTNINGER Eventuel tinglysningsafgift, p.t ,00 kr., betales af lejer Hver part betaler de udgifter, han måtte have haft til juridisk eller anden assistance i forbindelse med lejeaftalens indgåelse. OVERGANGS- OG IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER Ved ændringer i lovgivningen om erhvervslejemål, der træder i kraft efter indgåelsen af denne aftale, skal de lovbestemmelser, der gælder på aftaletidspunktet, fortsat være gældende, med mindre andet er aftalt i nærværende kontrakt. RÅDGIVNING OG ORIENTERING Lejer erklærer ved sin underskrift på nærværende lejekontrakt at være blevet opfordret til at søge sagkyndig bistand forinden underskrivelsen og at have modtaget og gennemgået Boligministeriets checkliste til brug for indgåelse af erhvervslejekontrakter, der vedhæftes som bilag 3. BILAG Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Tegning (de lejede lokaler) Tegning (situationsplan - udenomsarealer m.v.) By- og boligministeriets checkliste side 11

12 Fredericia, den Som lejer for UU Lillebælt: Som udlejer for EUC Lillebælt: (tegningsberettiget) (tegningsberettiget) side 12

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS V E D T Æ G T E R FOR A/B THYGESENS HUS ØSTBANEGADE 55. 2100 KØBENHAVN Ø. TLF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01 NT@ NTADVOKATER.DK. WWW.NTADVOKATER. DK 2/23 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET 1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Formål Stk. 1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986.

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Broparken af 1986 Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. 1.2 Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. Formål 2. 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere