Paper. Nordisk Netværk for Professionsforskning. Konference oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Paper. Nordisk Netværk for Professionsforskning. Konference 25.-26. oktober 2012"

Transkript

1 Paper Nordisk Netværk for Professionsforskning Konference oktober 2012 Ph.d.-studerende: Sanne Bjergskov Andersen Region Sjælland/Aarhus Universitet Hovedvejleder: Kristian Larsen, Aarhus Universitet Titel Hvilken reception er der i hospitalspraksis for medarbejderes efteruddannelse i og arbejde med forskning? et uddannelsessociologisk feltstudie om mulig reception af kapitalformer i klinisk praksis på hospital efter medarbejdere med mellemlang videregående uddannelse har gennemført kursusforløb i forskningsmetodik. Baggrund Projektet har rødder i Region Sjællands sygehusvæsen, hvor de politiske og ledelsesmæssige motiver har været et ønske om, at medarbejdere med mellemlang videregående uddannelse (MVU) tilbydes et længerevarende kursus om forskning og forskningsmetodik (1). Der blev derfor iværksat et lokalt kursustilbud i forskningsmetodik i Region Sjælland 1. september Forløbet veksler mellem studiedage, undervisningsdage og klinisk arbejde på sygehusene (2-3 studie-/kursusdage pr. måned over en 10 måneders periode), afsluttende skal kursisten have udarbejdet en projektbeskrivelse, som fremlægges i en større forum og efter kursets afslutning er det hensigten, at kursisten skal gennemfører projektet i sin afdeling. Sygehusene har hidtil gjort brug af kurser på Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning (UCSF) 1, som udbyder et lignende kursusforløb. Der har ikke hidtil været gennemført en systematisk evaluering af udbyttet hos sygehusets medarbejdere, der har deltaget på kurser i forskning/forskningsmetodik. Sygehus Syd 2 har tidligere haft 10 medarbejdere (MVU) på kursus på UCSF. Men ingen af kursisterne har efterfølgende kursusforløbets afslutning gennemført det planlagte projekt, men hovedparten bestrider i dag særlige stillinger i deres respektive specialer som 1 Forskningsenhed på Rigshospitalet i København. 2 Sygehus Syd omfatter sygehusene i Nykøbing Falster, Slagelse og Næstved den sydlige del af Region Sjælland. Denne opdeling afskaffes ved udgangen af

2 fx klinisk udviklingssygeplejerske. Hvorvidt disse ansatte gør mere brug af forskning, er mere positivt stemt for forskning, læser andre tidsskrifter, indgår i nye netværk osv. vides ikke. Det er derfor nu et ønske, at det nærværende lokale kursusforløb følges med henblik på empirisk at undersøge hvad der læres ved dette afgrænsede kursusforløb, samt hvilke praksisimplikationer, der følger af dette i det praktiske arbejde. UCSF har i 2002 gennemført et evalueringsstudie (2), som har inkluderet 79 kursister (sygeplejersker) fra forskningskurset og sammenlignet med en gruppe, der ikke har deltaget i kursus. Det fremgår, at kursisterne var aktivt i gang med planlægning af egen forskning, samt at de var mere positivt stemte for læsning af engelsksprogede artikler. Ovenstående studie er gennemført kort før kursisternes afslutning af kursusforløbet. Man kunne antage, at tilbagevenden til arbejdspladsen med fravær af vejleder, kursist-gruppe (netværk) og forskningsmiljøet omkring kurset kunne påvirke anvendelsen af kompetencerne og det planlagte projekts gennemførelse. Relevans og perspektiver Politisk og samfundsmæssigt er der i disse år megen fokus på, at patienterne tilbydes den bedste og nyeste behandling. Seneste landspolitiske udspil Dansk sundhedsforskning status og perspektiver som understreger forskning og anvendelse af forsknings betydning for denne udvikling (3). Der er kilder, der estimere, at der er tale om et gab på mellem år mellem produktion af viden til anvendelsen (4). Fra denne position i litteraturen beskrives perspektivet om gab i gennem årtier og fremstår som et relativt stabilt fænomen. Som led i denne udvikling er også kravene til MVU øget og de forventes at forøge forskningsbasering af fagene der er derfor et stærkere fokus på at uddanne til videnskabeligt arbejde og brug af forskningens resultater. Ældre studier fra England indikerer, at tilstedeværelsen af ansatte med forskningskompetence medvirker til en øget anvendelse af forskning i praksis (5). Et større svensk studie konkluderer, at det vil være hensigtsmæssigt at tilbyde uddannelse i forskning og derved overkomme en væsentlig barriere for udnyttelse af forskningsresultater i klinikken (6). Flere udenlandske studier af sygeplejersker fastslår at uddannes der i relation til forskning vil holdning til forskning være mere positiv, samt der gives udtryk for at evnen til at gøre brug af forskningsresultater i den direkte behandling af patienterne forbedres (7). Derved forventes deltagelse i forskningskurser at øge tilbøjelighed til at gøre brug af forskning (5), derved kan det antages at efter- og videreuddannelse af medarbejdere med MVU medvirker til, at disse medarbejdere er mere - 2 -

3 søgende, nysgerrige og refleksive i relation til forskning, forskningsresultater og udvikling af praksis. Profetto-McGrath dokumenterer tillige positiv sammenhæng mellem evne til kritisk tænkning/refleksion og anvendelse af forskningsresultater (8). Hidtil er udnyttelsen af forskningsresultater overvejende blevet undersøgt blandt sygeplejersker vha. The BARRIERS to research Utilization Scale (Barriers Scale) 3. I USA, Sverige, Canada og England har Barriers Scale medvirket til analyser af den manglende udnyttelse af forskning i klinikken. Væsentlige barrierer fra de seneste studier i Sverige (9): Begrænsede ressourcer til rådighed til at omsætte forskning til praksis Begrænset autonomi i beslutningstagning i forhold til ændring i egen praksis Mangel på tid til at læse forskningsresultater Mangel på tid til at gennemføre nye ideer Forskningens betydning til praktisk anvendelse er ikke tydelig Den relevante litteratur er ikke samlet ét sted, som medvirker til at forskningsresultater er fysisk svært tilgængelige Manglende evne til at læse og forstå statistik Isolation fra forskningsuddannede kolleger med hvem man kan drøfte forskning Vanskeligheder ved at læse forskningsresultater/artikler på engelsk Lignende barrierer er fundet inden for de øvrige MVU-sundhedsfag bioanalytikere, jordemødre og ergo- og fysioterapeuter. Fx nævner en artikel om bioanalytikerens faglighed, at travlhed er en væsentlig faktor i manglen på implementering af forskning (10). Traditionelt har ansatte med MVU-baggrund ikke hidtil beskæftiget sig meget med forskning, og der har været begrænset forventning/efterspørgsel fra klinikken på sådanne kompetencer. Men det initieres gennem uddannelse, kurser, grader (professionbachelor mv.) samt opbygning af forskningsinstitutioner i de universitære miljøer. Men samtidigt er der tegn på, at den kliniske praksis dvs. der hvor der gøres og handles ikke umiddelbart responderer på eller tiltrækkes af denne stræben efter videnskabelig kompetence. Selve produktionen af forskning i sundhedsvæsenet, har primært været varetaget af grupper i sundhedsvæsenet, som har akademisk uddannelse, og som har længere tradition inden for forskningsbasering og aktiv deltagelse i og ledelse af forskningsprojekter. En del studier peget på, at det medicinske felt i høj grad er optaget af at fastholde denne stabilitet dvs. undgå de-stabilisering af feltet (11). 3 Barriers Scale er en spørgeskemaundersøgelse, der rummer en række udsagn inden for karakteristika for anvenderen (sygeplejersken), organisationen, udviklingspotentialet og kommunikation. Udsagnene scores på en Likert skala fra 1-4, samt en ingen mening score

4 Derudover er der en fortsat stigende fokus på uddannelse og forbedring af kompetencer i Danmark der er tale om en reel inflation i udbud og efterspørgsel på uddannelse. Politisk har der været satset på uddannelse til udligning af sociale forskelle, men forskning viser i højere grad at uddannelse medvirker til etablering/fastholdelse af sociale forskelle (12). Og der ses i flg. Erik Jørgen Hansen en tendens til jo længere uddannelse den enkelte har des mere efter- og videreuddannelse vil efterspørges fremadrettet (13). Uddannelse bliver idealiseret solgt som vejen til de eftertragtelsesværdige jobs eller blot at afværge afvikling, som Jens Erik Kristensen siger: - Er du ikke i udvikling, er du i dag under afvikling. Vi skal alle udvikle os, lære nyt, være omstillingsparate og fleksible. Alt sammen egenskaber og kvaliteter, der historisk har kendetegnet ungdommen og denne relativt korte livsfase, men som nu er ophævet til norm for hele livet og frem for alt arbejdslivet. Vi er blevet livslange lærlinge, om man så må sige (14, s. 14). Dette perspektiv vil tillige blive afsøgt i nærværende studie. Da en stor del af de nærværende kursister har akademiske grader, og flere med fokus på målrettet fortsat at videreuddanne sig. Problemformulering: Hvilke strategier gør medarbejdere med mellemlang videregående uddannelse brug af under og efter deltagelse i et etårigt kursus i forskningsmetodik? - Hvordan kan kurser i forskningsmetodik forklares i relation til den samfundsmæssige udvikling for sundhedsvæsenet hvilken funktion har denne type uddannelse? hvilke interesser er i spil? - Hvorledes korrelerer kursisternes kapitaler med feltets logik hvilke begrænsninger og muligheder tegner sig? og hvilke kampe vælges og fravælges? Det konkrete forløb, der undersøges - Undervisningsforløbet: 25 kursister deltager på kursus i forskningsmetodik (kun 22 har gennemført forløbet ved afslutning i juni 2012), kursisterne kommer fra alle sygehuse i Region Sjælland, såvel somatiske som psykiatriske specialer. Konceptet er, at kursisterne tilbydes undervisning i en række forskningsmetodiske emne (september 2011 juni 2012): Forskningsprocessen Evidensbegrebet Kvantitative metoder randomiserede kontrollerede kliniske forsøg/styrkeberegning Videnskabsetik og datatilsyn - 4 -

5 Spørgeskema grundlæggende statistik Kvalitative metoder - interview Litteratursøgning Kritisk artikellæsning Præsentation af forskellige forskningsprojekter (oplægsholdere) Finansiering og publicering af forskning Udarbejdelse af projektbeskrivelse, samt mundtlig formidling Fremlæggelse af projektet i auditorium (130 tilskuerpladser) 4 Projektforløbet Fra juli 2012 og frem er det hensigten, at kursisterne skal arbejde med at gennemføre det konkrete kliniske projekt, som de har planlagt i deres projektbeskrivelse. Ved kursusstart er projektidé godkendt af medarbejderens leder, som herefter påtager sig medansvar for projektet. Derved er målet, at undervisningen fører til konkret projektgennemførelse i klinisk praksis. Studiet udspilles derved sig mellem: 1. En undervisningspraksis i en kursusafdeling, hvor undervisere rekrutteres i relation til udvalgte undervisningsemner, langt overvejende er underviserne aktive forskere kursister, alle ansatte ved hospitaler, og med baggrund i en social- eller sundhedsfaglig mellemlang videregående uddannelse 3. En klinisk praksis en hospitalsafdeling, hvor en række mulighedsbetingelser omkranser kursisternes udfoldelse i og af kursusforløbet. 4. Overordnet vil størstedelen af studiet være indlejret i det medicinske felt. Kursisterne projekters indhold er knyttet til den pågældende kliniske praksis. Kursisternes dispositioner og enkelte undervisere i kursusforløbet er hentet uden for det medicinske felt derved strækker disse to bobler sig lidt uden for i nedenstående tegning. Undersøgelsesområdet: Undervisning/ kursus Kursisten/ dispositioner Medicinske felt Klinisk praksis 4 Denne fremlæggelse er undervejs i kursusforløbet blevet ændret af kursusledelsen til at fremlæggelserne skal ske i kursisternes kendte undervisningslokale (maks. 50 tilhørere) - 5 -

6 Hvordan går det så med gennemførelse af projektet på arbejdspladsen. Erfaringen er 5, at kursisterne efter undervisningens afslutning ikke gennemfører projektet i deres hospitalspraksis. Hvilket der kan være mange årsager til, men i nærværende studies fokusgruppeinterview med tidligere kursister fremstår konkurrence fra dagligdagens praktiske opgaver, som en af de største forhindringer. Samt at det tyder på, at kursisternes strategier leder til andre mål fx andre stillinger og evt. derved forbedrede arbejdsvilkår. Det er derved interessant at undersøge hvorledes kursisternes strategier korrelere med social baggrund, øvrige karriereforløb, position i feltet samt generelle mulighedsbetingelser i hospitalspraksis. Forudsætningen for investering af kulturel (videnskabelig/akademisk) kapital i hospitalspraksis betinger en reception at det er gangbar mønt! Det forventes, at studiet vil udpege en række potentielle receptionsfaktorer, som muliggør anvendelse af strategier. Strategi forstås som - såvel bevidst - som en ubevidst - sociologen Pierre Bourdieus perspektiv er en studiets primære inspirationskilder (uddybes nedenfor). Det er derved formålet med dette ph.d.-projekt er at beskrive, forstå/tolke og diskutere kursisters strategier i gennemførelsen af kursus i forskningsmetodik og et mindre videnskabeligt arbejde (projekt) i deres hospitalspraksis. Arbejdsantagelser (konstruktion af forskningsgenstand) Det forventes, at agenterne (kursisterne) har begrænset erfaring med videnskabeligt arbejde, og derved kan det ikke forventes, at de allerede besidder habituelle dispositioner i retning af en videnskabelig praksis. Studiets fokus er netop at undersøge om et etårigt kursusforløb medvirker til en ændring af deres dispositioner (kapital), og derved gør agenterne i stand til at agere på en ny/anderledes måde (positionering). Et væsentligt begreb for analyser af dispositioner er kapitalbegrebet. Kernen i kapitalbegrebet hos Pierre Bourdieu er, at kapital er kun værdifuldt om det anerkendes i det pågældende felt altså at det er gangbar mønt. Inspiration til antagelser er som overordnet ramme fra Homo Academicus, Pierre Bourdieu (15), Sygeplejevidenskab myte eller virkelighed?, Karin Anna Petersen (16), samt sekundært fra kilder i baggrund/relevans (se ovenfor). Agenternes dispositioner (og position) kan analyseres i kategorier af kapital (kapitalerne er ikke endelig navngivet specifikt til dette studie indtil videre anvendes de overordnede kategorier fra Bourdieu): 5 Der er i nærværende studie gennemført 3 fokusgruppeinterview med tidligere kursister ingen har efter kursets afslutning af undervisningsdelen gennemført det udarbejdede projekt

7 1. Kulturel kapital akademisk/videnskabelig (generel) a. Agenterne opnår gennem kurset åbenhed, analytisk evne, evne til systematik, selvfølelse af at være kritisk tænkende, spørgelyst/nysgerrighed og sandhedssøgende (akademisk kapital). b. Agenterne gennemfører efterfølgende kursets afslutning deres projekt (fuldfører forskningsprojektbeskrivelse) et mindre videnskabeligt arbejde. c. Agenterne ændrer vaner fx læser andre tidsskrifter, deltager i nye netværker, læser videre mv. (prioritere kulturel kapital akademisk/videnskabelig) 2. Kulturel kapital - faglig/medicinsk (specifik) a. Forskelle mellem specialer/afdelinger/fags potentiale til anerkendelse af kapital (miljø, tradition, internt i fag mellem fag, ledelser mv.) agenternes mulighedsbetingelser og strategier. b. Der er et marked for forskning/anvendelse af forskning i mellempositionen i det medicinske felt 6. c. Social baggrund, fag, uddannelsesanciennitet mv. forventes at påvirke agenternes praksis i relation til opbygning af kapital, samt investeringer af denne. d. Arenaen for omsætning af kapital er som udgangspunkt det medicinske felt i denne sammenhæng afgrænset til hospitalet. Det antages, at hospitalets hierarkiske strukturer 7, produktionsfokus (handletvang), arkitektur (rum/artefakter) kan have en effekt på fx kritisk tænkning (pkt. 1a) og anvendelse af forskningsresultater. 3. Social kapital netværk a. Agenterne søger opbygning af sociale netværk, som kan medvirke til anerkendelse af kapital og tilegnelse af yderligere kapital internt i fag/speciale/afdeling og/eller eksternt afdelinger/hospitaler/foreninger mv. 4. Økonomisk kapital a. Den enkelte agents økonomiske frihed, samt interesse for økonomisk kumulation og investering. 5. Symbolsk kapital 6 at det marked, der er for forskning måske er et andet end direkte i det medicinske felt måske har forskning en anden betydning end at blive omsat i klinik til forbedret/ændret behandling. Måske omsættes forskning via medier som videnskabelige tidsskrifter og forskningsnetværker til anerkendelse (symbolsk kapital). 7 Kursisterne antages at være prædisponerede til at bestride funktioner/positioner, som i mindre grad er præget af videnskabeligt arbejde, som traditionelt har været båret at feltets dominerende agenter (akademikere)

8 a. Agenterne opnår anerkendelse og/eller frastødes i egen faggruppe, blandt andre faggrupper og ledelsen Tentative forskningsspørgsmål 1. Hvem er kursisterne a. Sociale og uddannelsesmæssige mv. baggrund? b. Hvilke er deres dispositioner for forsknings-/udviklingsarbejde? c. Hvilken position har de hidtil indtaget i klinikken? 2. Hvad og hvordan læres der på kurset (klasserummet) hvilken doxa formidles? a. Indhold/læreplan - hvad undervises der i? b. Form - hvordan foregår undervisningen? c. Er der en skjult læreplan? hvilke positioner præsenteres? d. Hvad er kursisternes oplevelse og forståelse af undervisningen? 3. Ændre kursisten adfærd/praksis under forløbet ændrede dispositioner/position a. Ændres kursisternes adfærd i relation til forsknings-/udviklingsarbejde? læser de andre tidsskrifter, får nye interesser og netværk, ændres praksis, attitude til forskning, søger de mere viden og er mere spørgende (til egen og andres praksis) eller fortsætter deres praksis upåvirket? b. Ændrede holdninger til forsknings-/udviklingsarbejde, andres arbejde, nye ideer osv.? c. Hvad er kursisterne oplevelse ved at have deltaget i kurset glæde, øget kompetence, større/mindre anerkendelse i praksis, optimisme/pessimisme, frustration osv.? 4. Ændres kursisterne faglig position i feltet a. Skifter de job/stilling, påtager sig/tildeles nye opgaver? 5. Hvad kendetegner et stimulerende/hæmmende miljø i afdelingen i relation til forsknings- og udviklingsarbejde a. Har afdelingens miljø forskningsaktivitet indflydelse på kursisternes oplevelser og adfærd i relation til gennemførelse af et mindre videnskabeligt arbejde? b. Hvad kendetegner afdelingsledelsens rolle i et forsknings-/udviklingsmæssigt stimulerende/hæmmende miljø i afdelingen? - 8 -

9 Kort om studiets teoretiske ståsted Pierre Bourdieu Pierre Bourdieu s ( ) tænkning har ønsket at overskride den dualistiske tænkning, der har været fremherskende i vestlig filosofi og videnskab siden Descartes. Sociale forhold kan kun forstås som relationer mellem agent og den sociale verden, og al betydning af denne er historisk. Bourdieu kombinerer i sin sociologiske metode principper fra strukturalismen og konstruktivismen konstruktivistisk strukturalisme (eller strukturalistisk konstruktivisme) (17). Strukturalismen har bidraget med perspektivet, at den sociale verden eksisterer i objektive strukturer, som uafhængigt af agentens bevidsthed og ønsker er i stand til at lede deres praksis. Fra konstruktivismen har medvirket til forståelsen af det dialektiske forhold mellem agenten og den sociale verden. De er hinandens forudsætninger i en social genese med to sider på den ene side de opfattelses-, tænke- og handlemønstre, som konstituerer habitus og på den anden side de sociale strukturer i særdeleshed det Bourdieu kalder felt og grupper (17). Det dobbelte brud Indledningsvis må forskeren bryde med de prækonstruktioner (dvs. de selvfølgelige antagelser og kategorier), der har medvirket til at begrebssætte forskningsgenstanden formålet er ikke at falde i den fælde, som Bourdieu kalder: Naiviteten af første grad, som består i at man accepterer den ideale eller idealiserede fremstilling som de symbolske magthavere selv kommer med (17 s. 91) Der må stilles spørgsmålstegn ved eksisterende forforståelser og prækonstruktioner (doxa) - da forskeren, som en del af den sociale verden, vil han være præget af disse. Dette er det første brud. Det andet brud indebærer, at forskeren skal analysere sine habituelle handle- og tænkeformer, i forhold til det felt, hun træder ind i for at udforske det, dvs. det indeholder en sociologisk analyse af sociologien. Det giver forskeren mulighed for at analysere sine blinde pletter, der kan vise sig i enhver relation til andre agenter og felter. Derudover må forskeren analyserer sin interesse i feltet på hvilken måde hun indskriver sig i feltets dynamik. Forskerens interesse er i sig selv med til at konstituere en særlig selektiv opmærksomhed. Væsentlige begreber hos Pierre Bourdieu: Felt, kapital og habitus Felt, kapital og habitus er begreber som man nødvendigvis må have indgående kendskab til for at forstå Bourdieu s tankegang og analyser

10 Felt Felt er et teoretisk begreb, en social konstruktion af hvordan noget hænger sammen: "...et felt defineres som et netværk eller en konfiguration af objektive relationer mellem forskellige positioner. Positionerne er objektivt defineret i kraft af deres eksistens og de bindinger, de påtvinger de aktører og institutioner, der udfylder positionerne, i kraft af deres øjeblikkelige og potentielle placering i relation til fordelingen af forskellige former for magt (eller kapital), som giver adgang til de specifikke fordele og goder, der står på spil i det enkelte felt, og dermed samtidigt i kraft af deres objektive relationer til andre positioner...". (17 s. 84) Der er altså tale om områder i sociale rum, som fungerer efter deres egen specifikke logik og krav, og som derved adskiller sig fra andre felter. Et andet væsentligt træk ved felt er, at der foregår kampe, f.eks. kampen mellem den nyindkomne, som stræber opad, som vil ind i feltet, og som står overfor de dominante i feltet, som vil forsøge at udelukke enhver konkurrence (18). Kampen bygger på den grundlæggende antagelse, at det sociale rum befolkes af dominerende og dominerede. Feltet som er et mindre afgrænset område i det sociale rum, struktureres af styrkeforholdet mellem positionerne i feltet (18). Bourdieu bruger metaforen spil i forhold til kampene i feltet. Som forudsætning for feltets beståen må der til dels være nogle, der bidrager med nogle indsatser, altså vil 'spille spillet', og til dels nogle der samtidigt er bærere af den habitus, som forudsætter kundskab og erkendelse af de immanente love, regler og indsatser - at have sans for 'spillet' (18). Altså må man på den ene side have en indsats at byde ind med, og samtidigt have en iboende (kropslig) sans for spillet. I et hvert felt er en ledende overbevisning, som fremkalder en "selvfølgelig" opfattelse af omverdenen - en doxa (18). Doxa er ikke en bevidst erkendelse, men eksisterer som kropstilstande hos feltets agenter, som ofte viser sig som en skjult magt - symbolsk magt, eller måske symbolsk vold rettet mod nytilkomne eller andre positioner i feltet (19). Symbolsk magt er magt, der ikke ser ud som magt, f.eks. skjulte forventninger (læreplan), der styrer agentens adfærd ubevidst. Den medicinske logik medvirker til at opdele den menneskelige krop i medicinske specialer, som igen afspejles i det medicinske felts struktur, hvert speciale råder over en særlig type kapital - nedenfor konstrueres en første skitse til et feltdiagram

11 Præ-konstruktion over MVU-fagene i det medicinske felt Høj kapital maskuline, unge, ramt af, interessante, behandlelige, højteknologi, specialist, akut, liv/død Kulturelt orienteret intellektuelt /diagnosejagten Videnskabeligt dominer ende og økonomisk domineret Kardiologi laser Journal Kanyle Læger, jurister, økonomer Neurokirurgi Skalpel/sutur Jordemoder Bioanalytiker Fysioterapeut Radiograf Ergoterapeut Sygeplejerske ortopædkirurgi Gangbarre Dermatologi Vand, sæbe, håndklæde Geriatri Sygehjælper, SoSu og patienter Økonomisk orienteret håndværk /reparere Videnskabeligt domineret og økonomisk dominerende Lav Kapital feminine, gamle, egen skyld, ikke i organ, ikke-behandlelige, lavteknologi, socialarbejdere, kronisk Kapital Feltdiagram maj 2011 (Inspireret af 20 og 21) 8 Bourdieu har defineret kapital som akkumuleret, menneskeligt arbejde i enten en objektiveret, dvs. materiel form, eller i en kropsliggjort form, dvs. som del af en person (22). Heraf følger, at de sociale aktører (agenter) må investere tid, penge og energi for at kunne opbygge og siden profitere af en kapital. Kapital implicerer derfor også investeringsstrategier - på individuelt plan såvel som på gruppeplan. I denne betydning taler Bourdieu om fire former for kapital: økonomisk, social, kulturel og symbolsk kapital. Økonomisk kapital: materiel rigdom Social kapital: summen af eksisterende og potentielle ressourcer i form af forbindelser Kulturel kapital: findes i tre typer: 1) inkorporeret kropslig form (habitus), 2) objektiv form (bøger, teorier, teknikker, bygninger, biblioteker mv.) og 3) institutionaliseret form (diplomer, titler og uddannelser) 8 Efterfølgende (juni 2011) er det dog blevet klart, at fag ikke bliver en anvendelig opdeling af kursisterne, da gruppen af sygeplejersker er dominerende (18 ud af 24 kursister), der er ingen bioanalytikere, ergoterapeuter og kun en enkelt jordemoder. Skitsen er udarbejdet på baggrund af diverese skrifter, som beskriver fagenes arbejdsområde

12 Symbolsk kapital: symbolsk kapital er mere generel end de øvrige, og lægger sig som et lag oven på de andre. Da det der rummer symbolsk kapital er bundet til hvad en given social gruppe genkender som værdifuldt og tillægges værdi, fx siger Calleswaert En ærens mand er rig, vellidt og klog, fordi han er en mand af ære, og ikke omvendt. Dvs. han, der er tildelt kapital fx økonomisk kapital, skal oveni tillægges symbolsk kapital. Det vigtige er, at den symbolske kapital er en form for ekstra kapital, og at den kun kan producere sin sande (symbolske) effekt, for så vidt den skjuler netop det forhold, at den har ophav i materielle former for kapital (24). Agenternes besiddelse af kapital undersøges vha. spørgeskema, interview og observationsstudie og deraf konstrueres de forskellige dispositioner positioner. Habitus Habitus er et system af dispositioner inkorporeret i agenten, som et system af generative skemaer, der igangsætter handling. Dispositioner er at forstå som det værdisæt og handletilbøjeligheder, der inkorporeres når agenten vokser op, opdrages, undervises m.v.. Forskellige opvækstvilkår skaber forskellig habitus. Bourdieu skriver om habitus: "The structures constitutive of a particular type of environment (...) produce habitus, systems of durable, transposable dispositions, structured structures predisposed to function as structuring structures, that is, as principles of the generation and structuring of practice and representations which can be objectively "regulated" and "regular" without in any way being the product of obedience to rules, objectively adapted to their goals without presupposing a conscious aiming at ends or an express mastery of the operations necessary to attain them and, being all this, collectively orchestrated without being the product of the orchestrating action of a conductor. (24, s. 72). Herved er habitus både en struktureret struktur, som er fremkommet på baggrund af opvækst og eksistensbetingelser, som kan forstås som den 'passive' del af habitus, hvorimod den strukturerende struktur virker aktivt og dynamisk i fremkaldelsen af handling, som rækker ind i fremtiden. Der er et dialektisk forhold mellem "structured structure" og "structuring structure", der gør agenten i stand til at begå sig på engang fornuftigt og opfindsomt i det sociale rum. Altså er habitus et: "... historisk fænomen, som et socialt konstitueret system af strukturerede og strukturerende holdninger, der er tilegnet i en praksis og konstant er orienteret mod praktiske mål." (17, s. 107). Agenten handler strategisk gennem sin habitus, her er dog ikke tale om strategi i en bevidsthedsfilosofisk forståelse, men i stedet en forståelse af strategi som en aktiv, ikke planlagt eller bevidst målrettet

13 handling, som den praktiske sans alligevel fører til målet. Selvom agenten ikke følger regler for sine handlinger, finder man alligevel en vis grad af regelmæssighed eller mønster. Dog kan det ikke udelukkes, at elementer af handlinger er fulgt at bevidste overvejelser, men hovedparten af handlingerne fremkommer lige som af sig selv - som "et orkester uden dirigent" (24, 25). Agenterne formodes at have forskellige dispositioner på baggrund af opvækst, sociale vilkår og forskelle, uddannelse mv. kortlægningen af dette kan medvirke til at konstruere forskellige habitus er i det undersøgte felt. Metodiske overvejelser Metodiske overvejelser - Design Som Annick Prieur (26) skriver var Bourdieu modstander af det skarpe skel, der er blevet udviklet i sociologien, mellem teori og metode. Hvilket anses som årsag til, at Bourdieu aldrig har udgivet en metodebog. At få hånd om Bourdieus metode kræver lidt detektivarbejde, dog er der flere, der i eftertiden har samlet metodiske overvejelser i artikler og bogafsnit. Det er dog indlysende, at der for Bourdieu har tæt sammenhæng mellem teori og metode og det er ikke muligt at gøre brug af metoder uden sammenhæng med teoretiske refleksioner. Historisering For at forstå problemstillingens struktur og genese må den historiske baggrund for at sådanne kursusforløb klarlægges, og medtænkes i både undersøgelse og analyse. Indledningsvist er de historiske vilkår for etableringen af praksis undersøgt, derved har jeg læst mig ind i opkomsten af de fag, som potentielt kunne indgå i studiet. Fagene er formelt set alle mellemlange videregående sundhedsuddannelser, men fx jordemoderfaget har en historie, der række flere hundrede år tilbage, hvor fag som ergoterapi er langt yngre. Derved skal fagenes egen historie inddrages, og en indsigt i deres relation til det medicinske felt på hospitalet, og hvilke positioner de enkelte fag besidder. Alle sundhedsfagene (i MVU-regi) er opstået i kølvandet af det medicinske felt, som har efterspurgt opgavernes løsning en enkelt undtagelse er jordemoder faget, som før tilknytningen til hospitalet og lægevidenskaben i 1890 erne, havde stor selvstændighed (27). Det viste sig dog at langt overvægten af kursusdeltagerne var sygeplejersker 83% sygeplejersker (1 jordemoder, 1 socialrådgiver og 2 radiografer), men fx ingen ergoterapeuter, fysioterapeuter eller bioanalytikere er deltagere. Derved kunne mine første overvejelser i modellen ovenfor ikke direkte bringes i anvendelse. Men aktuelt skrives på et afsnit (evt. artikel) om opkomsten af uddannelse i forskning/forskningsmetodik for sundhedsmedarbejdere, som ikke har akademisk uddannelse, men alene arbejder med forskning

En profession i tilblivelse

En profession i tilblivelse Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Foråret 2011 Århus Universitet Pædagogisk Antropologi En profession i tilblivelse - En undersøgelse af de islandske pædagogers kamp for højere status i samfundet

Læs mere

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT Roskilde Universitet MUL MAJ 2013 DEN KLINISKE VEJLEDERS PROFESSIONSHABITUS Projekt udarbejdet af: Camilla Lindhardt Studienr.: 22463 Gry Tange Studienr.: 48716 Vejleder: Jakob

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger

Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger Afhandling Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Danmarks Pædagogiske Universitet Modul 2: Pædagogiske praksisser og institutioner Trine Mindegaard,

Læs mere

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 LØB & BLIV SUND Et kvalitativt studie om sundhed og maraton Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 Vejleder: Thorben Simonsen Afleveringsdato: 18. december 2013 K1 Sundhedsfremme

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Hvordan kan folkebiblioteket, gennem partnerskaber, positionere sig i det senmoderne samfund?

Hvordan kan folkebiblioteket, gennem partnerskaber, positionere sig i det senmoderne samfund? Hvordan kan folkebiblioteket, gennem partnerskaber, positionere sig i det senmoderne samfund? Speciale på Det Informationsvidenskabelige Akademi afleveret 1. juli 2011 af: Marie Louise Honoré Aamann (k06maaa)

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Pædagoguddannelsen i Viborg Titel Omsorgssvigtede anbragte unge Titel (på engelsk) Young human beings neglected and placed away from home Gruppenr. 27 Anslag 94.784

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867 Sted : Sociologiuddannelsen, Aalborg Universitet Gruppe : Eva Holm Nielsen og Julie Riishøj Nielsen Vejleder : Jens Christian Tonboe Tidsrum : 01.09.06 29.04.08 Temaramme : Speciale Titel : Negativ kategorisering

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden Tidsskrift for Socialpædagogik Nr. 25 2010 Tema: Profession og viden Redaktionelt forord Tidsskrift for Socialpædagogik udgives af Dansk Forening for Socialpædagogik og udkommer to gange om året - i juni

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Forældre og vejledning

Forældre og vejledning Forældre og vejledning - et sociologisk perspektiv Master i Vejledning Modulopgave modul 2 Vejleder: Peter Plant Studerende: Rita Buhl Studienummer: rb445901 Eksamenstermin: forår 2007 0 INDHOLD INDLEDNING...

Læs mere

Aalborg Universitet. Tværfagligt samarbejde og opbrud af faggrænser Højbjerg, Karin. Publication date: 2003

Aalborg Universitet. Tværfagligt samarbejde og opbrud af faggrænser Højbjerg, Karin. Publication date: 2003 Aalborg Universitet Tværfagligt samarbejde og opbrud af faggrænser Højbjerg, Karin Publication date: 2003 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Offentlige lederes dilemmaer

Offentlige lederes dilemmaer Offentlige lederes dilemmaer Foreløbigt udkast 16. oktober 2013 Jacob Alsted & Henrik Larsen ja@ifs.ku.dk henrik@henriklarsen.as Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Abstract Som et led i

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE

NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE U D A R B E J D E T A F L I N E K L Y V Ø 2 0 1 1 Når samværet er svært Perspektiver på plejebørns samvær i Københavns Kommune

Læs mere

At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik

At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik Af Karin Anna Petersen Fra virksomheds- til teoritænkning og tilbage igen Nogle foreløbige didaktiske overvejelser i studier af sygepleje

Læs mere

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Uden for nummer Når forskning trænger sig på Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Socialrådgiver faglighed og socialt arbejde set fra en praktikers stol 28- INKLUDERENDE

Læs mere