Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter Kontonummer: Reg: 2105

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105"

Transkript

1 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter Kontonummer: Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter Låners navn: Dato for udlejning: Låners Låners tlf: Låner er ansat på Københavns Biocenter ELLER indskrevet på følgende studium på Nørre Campus: Låners kontonummer: Reg. nummer: Ønsket starttidspunkt for arrangement: Ønsket sluttidspunkt for arrangement: For at reservere mbar skal man gøre følgende: Læse denne kontrakt grundigt. Kontrakten fungerer også som udlånsvejledning og indeholder mange relevante oplysninger om mbar, som muligvis vil kunne hjælpe Låner. Bruge kalenderen som findes via til at undersøge om mbar er ledig på den relevante dato. Sende en til med: 1. Låners navn og kontaktoplysninger, dvs. mail og telefonnummer. 2. Dato for udlejning. 3. Låners kontonummer. 4. Ønsket starttidspunkt og sluttidspunkt for arrangementet. Det endelige start- og sluttidspunkt aftales med Tender. 5. Meget kort beskrivelse af arrangementet 6. Låners tilknytning til Nørre Campus Når bekræftelse på bookning er modtaget fra bestyrelsen, skal følgende to punkter endvidere gøres: 1. Aflevere en underskrevet kontrakt i mbar. mbar har normalt åbent mellem på alle hverdage. Kontrakten skal være underskrevet og afleveret til bestyrelsen senest 3 uger før arrangementet. 2. Indbetale depositum. Depositum skal være indbetalt senest 3 uger før arrangementet. Efter bookning vil du blive tildelt en tender. Når dette er sket, kan du regne arrangementet for godkendt. Låner erklærer hermed at have læst og forstået HELE Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter Låner Dato

2 Udlån Kun studerende på uddannelser med tilknytning til Nørre Campus og ansatte på Biocenter kan låne mbars lokaler. Primære medlemmer (studerende ved Biokemi og Molekylær Biomedicin ved KU) har dog fortrinsret. De låneberettigede kan kun låne mbars lokaler til deres eget arrangement, "stråmands-udlån" er således ikke tilladt. Ved flere ansøgninger til samme dato bestemmer bestyrelsen, hvilken låner, som må benytte mbar. Arrangementer med relevans for studerende med tilknytning til Biokemi eller Molekylær Biomedicin prioriteres først, og ellers prioriteres arrangementerne efter, hvornår mbar har modtaget en med reservation. Når mbar lånes ud på fredage, kan Låner tidligst overtage lokalerne kl Dette inkluderer oppyntning/klargøring, som først kan påbegyndes på dette tidspunkt. Dispensation til at overtage lokalerne tidligere kan ansøges, såfremt arrangementet er relevant for mbars primære medlemmer, dvs studerende på Molekylær Biomedicin og Biokemi. mbar kan ikke udlånes på fredage i officielle eksamensuger på Det Naturvidenskabelige Fakultet, samt i blok 1. Disse særlige datoer kan ses på mbar.dk's kalender eller på Det Naturvidenskabelige Fakultets hjemmeside. Reservation af mbar kan tidligst ske 3 måneder før pågældende arrangement. BEMÆRK: mbar kan ikke bookes til datoer i september, da denne måned reserveres til arrangementer særligt for Biokemis og Molekylær Biomedicins studerende. Booking af andre udlån til september kan ske fra og med 1. september. BEMÆRK: I blok 1 og 2 år 2010 (efterårssemesteret) vil der være en prøveordning, hvor mbar slet ikke kan lånes på en fredag, men kun på lørdage. Denne ordning vil efterfølgende blive evalueret, og eventuelt blive permanent. Kontrakt Denne kontrakt skal være udfyldt, underskrevet og registreret af mbar senest 3 uger før det ønskede arrangement. Kontrakten kan afleveres i mbar. mbar åbningstider er normalt fra på alle hverdage. Depositum Indbetaling af depositum skal ske senest 3 uger før arrangementet. Depositum udgør 1500 kr. og skal indbetales på mbars konto. Låners navn og tilknytning til mbar (eks. Studieretning eller ansat ved Biocenter.) skal tydeligt fremgå af indbetalingen. Overholdes fristen for de 3 uger ikke, kan arrangementet aflyses, så eventuelle andre lånere kan overtage datoen. Depositum stilles, for så vidt muligt, tilråde af mbar senest 14 dage efter arrangement, såfremt at Tender har godkendt lokalernes samt inventarets stand. Tender Låner tildeles af mbar en Tender. Tender er tilstede i lokalerne under hele arrangementet, samt under oprydningen. Tenderens funktion er at hjælpe Låner med tekniske og praktiske problemer, samt sikre, at lånekontraktens regler overholdes. Tenderen er opsynsmand og skal frit kunne disponere over egen tid og har derfor ingen fast funktion som fx. bartender eller dørvagt. En god tommelfingerregel er, at "Tenderen har altid ret". Hvis Tenderen påpeger et eller andet, der skal rettes op på, skal det efterkommes. Efterleves reglerne ikke, kan Tenderen i yderste konsekvens lukke arrangementet.

3 Tender ankommer i reglen en time før arrangementets start for at tælle lager op mm. Efter arrangementet vil Tender igen tælle lageret op og udarbejde et regnskab for arrangementet, samt sørge for, at der er fyldt op til cafédrift. Det endelige start- og sluttidspunkt aftales med Tender. Drikkevarer Alle alkoholiske drikkevarer, der sælges eller indtages i mbar, skal være købt igennem mbar. Dette betyder, at hverken du eller dine gæster må medbringe egne alkoholiske drikkevarer. Det er muligt at købe sodavand og glas mm. igennem mbar, men dette er dog ikke noget krav. Priserne på øl, spiritus og sodavand mm findes via Senest den 24. i måneden før arrangementet skal Tender være i besiddelse af en komplet liste over ønskede drikkevarer. Låner er selv ansvarlig for at fremsende sin varebestilling. Man betaler kun for de varer, der forbruges. Bemærk at der regnes i hele åbne flasker. Åbnede flasker og fustager anses således for forbrugt. I tilfælde, hvor det ikke har været muligt at aftale tilbagelevering af uåbnede varer, pålægges Låner at købe hele restpartiet, dog til indkøbspris. Således hæfter låner for alle specialindkøb som ikke indgår i mbars normale sortiment. I tilfælde hvor Låner har bestilt mængder af vare som overgår mbars normale forbrug hæfter Låner også for disse, uanset om varene indgår i mbars normale sortiment. Efter aftale med mbar er det muligt for Låner selv at indkøbe og medbringe visse typer alkohol. Dette gælder blandt andet vin, hvor der vil blive opkrævet proppenge for hver medbragt flaske som åbnes. Prisen fremgår af gældende Prisliste, som kan findes via Det vil efter særlig aftale også være muligt selv at medbringe visse andre typer alkohol. Her vil mbar generelt opkræve et beløb på 30 % af Låners indkøbspris pr. flaske som åbnes. Låner skal selv medbringe gyldig kvittering til aflevering hos Tender. Bordfodbold Bordfodboldbordet kan frit benyttes mod betaling af 150 kr. Ellers er prisen 5 kr pr. spil. Adgang mbar må kun bruges til lukkede arrangementer. Det betyder, at alle festdeltagere skal være inviterede og skrevet på en gæsteliste før afholdelsen af arrangementet. Der må ikke udleveres eller sælges billetter/adgangskort efter arrangementets start, og der må ikke ske udveksling af penge i døren. Hvis dine gæster betaler for at deltage, skal dette være ordnet på anden vis inden arrangementets start. Det pålægges Låner at sørge for, at der ikke deltager personer som ikke er skrevet på gæstelisten. Musik Det er ikke tilladt at afspille egen musik i mbar. Al den musik som afspilles skal være købt af mbar. Efter aftale med mbar kan der dog gives tilladelse til, at DJs eller live-bands optræder under arrangementet, disse skal dog bruge deres eget udstyr. I disse tilfælde har Låner ansvaret for lovligheden af den musik som spilles. Kasseapparat Generelt skal man selv medbringe byttepenge og pengekasse. Efter aftale med Tender kan mbars kasseapparat dog benyttes. Yderligere kan mbars dankortmaskine benyttes efter en introduktion fra Tender. Lokalerne Det er kun muligt at låne baren og det store lokale. Under udlån er det således kun Tender der har mulighed for at komme ind i baglager, forlager samt loungen på første sal.

4 Låner er økonomisk ansvarlig for skader påført løst og fast inventar af arrangementets deltagere. Eventuelle udbedringer skal således betales af Låner. Før og efter arrangementet gennemgås lokalerne og inventar af Tender. Opbygning af scene eller andet fast inventar skal ske i samråd med mbar og brandmyndighederne. Udløsning af en falsk brandalarm er ligeledes låners ansvar, og gebyret for en sådan vil blive faktureret til den på tidspunktet gældende takst. I januar 2010 var denne takst 3500 kr. Det er Låners ansvar forud for arrangementet at sikre sig at brandalarmen er intakt, således at den ikke kan udløses fejlagtigt ved lettere berøring. Er Tender ikke forinden arrangementet af Låner gjort opmærksom på en eventuel fejl ved brandalarmen, må Låner betragtes som ansvarlig for enhver falsk udløsning af brandalarmen. (Bemærk at denne type brandalarm ikke har en glasrude der skal slås ind) Ved falsk udløsning af brandalarm skal der hurtigst muligt ringes 112 og gives besked her om. Oprydning Efter arrangementet skal der ryddes op og gøres rent, svarende til mbars gældende regler om oprydning og rengøring i både lokaler og på udendørsarealer. Oprydning og rengøring godkendes af Tender dagen efter arrangementet inden kl. 12. Dog kan dette også ske på andet tidspunkt efter aftale med mbar. Udgifter til ekstra rengøring afholdes af Låner. Bemærk, at Låner kan risikere, at lokalerne før arrangementets start ikke forefindes fuldstændigt opryddede. Herfor påtager mbar sig intet ansvar. Dog skal lokalerne gøres fuldstændigt rene af Låner, uanset hvilken stand de var i inden arrangementets start. Under oprydningen og rengøringen skal Låner fjerne alle ting som tilhører Låner og dennes gæster. Efterkommes dette krav ikke, bliver eventuelle efterladte genstande indleveret til hittegodskontoret. Udlån i tidsrum med cafedrift Ved udlån i mbars normale åbningstid (man-tors kl 12-17, fre kl 12-19) skal der betales 500 kr. til dækning af tabt cafedrift. Desuden annonceres arrangementet min. 7 dage før med opslag i mbar. Der kan gives dispensation angående betalingen for tabt cafedrift til studierelevante arrangementer for Biokemi og Molekylær Biomedicin. Hvis udlånet er på en fredag, skal der dog først indhentes dispensation fra bestyrelsen til at låne mbar i tidsrum med cafédrift. Brud af regler Såfremt ovenstående reglement ikke overholdes, forbeholder mbar sig ret til at trække i depositum, og evt. fratage Låner ret til fremtidig lån af lokaler, samt til at standse igangværende arrangementer. Ansvar Låner er over for mbar ansvarlig for, at paragrafferne i denne kontrakt ikke overtrædes ved handlinger foretaget af arrangøren eller dennes gæster. Låner er ligeledes ansvarlig for at arrangøren og dennes gæster ikke overtræder gældende dansk lovgivning. Aflysning mbar kan til enhver tid aflyse et arrangement, det værende sig både før og under et arrangement. Aflyses arrangementet af Låner senere end 2 uger før afholdelsesdatoen, opkræves et gebyr på 500 kr til Tender. Ændringer og dispensation

5 mbars bestyrelse kan til enhver tid ændre eller give dispensation for reglerne i denne kontrakt. Der kan særligt gives dispensationer til arrangementer, som, efter bestyrelsens skøn, har særlig tilknytning til mbar samt til arrangementer åbne for alle studerende på Molekylær Biomedicin og Biokemi. Huskeliste til låner: Indbetal depositum Aflever kontrakt Bestil drikkevarer Aflever gæsteliste Skaf pengekasse og byttepenge Fastsæt eventuelle barpriser Skaf egne bartendere og rengøringspersonale Bankkonto: Foreningen for Studenterhuset ved Københavns Biocenter Nordea Reg: 2105 Kontonr: Adresse: mbar, Biocenter København, Bygning 6 Ole Maaløes Vej København N / Sidst opdateret: af Mads Nygaard

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser

Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser Vigtigt De bedes venligst forsikre Dem om, at De har læst og forstået Club Supercars Vilkår og Betingelser, før De udfylder dette ansøgningsskema.

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk for Visa Electron december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Regler 5 Regler for Sydbanks Visa Electron 6 Ordliste 21 Fortrydelsesret privatkunder 23 Uddrag af Værgemålsloven

Læs mere

Festregulativ. Regulativ nr. 8 af 13.11.1990 Sidst revideret d. 7. december 2005

Festregulativ. Regulativ nr. 8 af 13.11.1990 Sidst revideret d. 7. december 2005 Festregulativ Regulativ nr. 8 af 13.11.1990 Sidst revideret d. 7. december 2005 1. Formål... 2 2. Planlægning af en kollegiefest... 2 2.1 Planlægning af et hall-arrangement... 3 3. Budgetgodkendelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Side 4 af 41 Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinier 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere godt på vej, når du/i er gæster i Odense Congress

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER.

REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER. PRINS HENRIKS SKOLE Frederiksberg Allé 22 A 1820 Frederiksberg C Tel. +45 33 21 20 48 REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER. 1. Fritidsaktiviteter (leje af lokaler i skolens

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013 Aarhus 4. Juni 2013 Handelsbetingelser iposen ApS Brendstrupgårdsvej 102 DK-8200 Århus N kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere