Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 09. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, 1. sal, Præstø Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard, Michael Seiding Larsen, Thorbjørn Kolbo, Eva Sommer-Madsen (formand) Ingen Bemærkninger Mødested kl. 16 på Jungshoved Skole, Jungshovedvej 46, Præstø. Herefter rundtur til Pottemageriet (Røde Led), Bio Bernhard, Kunsthal Glas, 4H Gården og Multicenteret. Kl dialogmøde med Fritidsrådet.

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - 9. september Halvårsregnskab Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Orienteringspunkter - 9. september Høring af Sundhedspolitik Stus på projekt - Nye pientrettede partnerskaber - KOL-kor og fodbold for mænd med kræft STARS fremsender årsregnskab Viemose Forsamlingshus Forpagtningsaftale for Stege Camping Forpagtningsaftale for Præstø Camping Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Eventuelt - 9. september Bilagsoversigt...19 Underskriftsside...20

3 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Godkendelse af dagsorden - 9. september 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Lone Larsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrionen indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Indstillingen tiltrådt. 2

4 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Bente Ludvigsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Halvårsregnskabet 2014 for Kultur-, Idræts-, og Fritidsudvalget, viser et forventet mindreforbrug på driften på samlet 1,3 mio. kr. Mindreforbruget kan udelukkende henføres til det øvrige område, hvor mindreforbruget fortrinsvis fordeler sig således: Afste driftsmidler til KunstGlas-hal på 0,5 mio. kr. ikke anvendes Bevilgede tilskud under Kulturaftalen på 1 mio. kr. først forventes udbetalt i At der forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. til renovering af Mosegården og Foreningernes hus, kloakering af klubhus i Sværdborg, og afvikling af Tørmælksfabrikken. Anlæg Områdets anlæg forventes komme ud med et samlet mindreforbrug på 8,4 mio. kr. Mindre forbruget skyldes bl.a. udskydelse af beslutningen om placeringen af ny sportshal i Vordingborg, afventning af endelige placering af ungdomshus, uforbrugte midler til overflytning af vandlidende boldbaner samt pulje til anlæg af yderligere kunstgræsbaner i samarbejde med foldboldklubberne i Vordingborg Kommune. Desuden afventer midler til undersøgelse omkring en mulig ny svømmehal. Målopfyldelse Der arbejdes løbende på udvalgsaftalen, som strækker sig over Der er på nuværende tidspunkt ikke igangs en proces omkring målet Sund Kost i Haller og Idrætsanlæg, Partnerskaber til udvikling af nyskabende tiltag i krydsfeltet mellem Kultur og Sundhed samt formulering og planlægning af tværgående samarbejder med andre afdelinger omkring aktiviteter inden for sundhed. Processen forventes igangs i tæt samarbejde med Sundhedsafdelingen efter revideringen af Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik. Bilag: 1 Åben Halvårsregnskab /14 Indstilling Administrionen indstiller, halvårsregnskabet 2014 godkendes. Indstillingen anbefales. 3

5 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Orienteringspunkter - 9. september 2014 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Lone Larsen Orientering fra administrionen a) Ansøgninger til diverse puljer økonomisk oversigt Der vedlægges et økonomiskema med angivelse af aktuelle restbeløb for alle puljer inden behandling af ansøgninger på udvalgets møde den 9. september Samlet økonomiskema fremlægges, da puljerne snarest forventes opbrugt. Bilag: 1 Åben Økonomiskema pr. 20/ KIF 9/ /14 Indstilling Administrionen indstiller, punktet tages til efterretning. Indstillingen tiltrådt. 4

6 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Høring af Sundhedspolitik Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Sundhedssekretariet - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Lovgrundlag Sundhedslovens 119 om forebyggelse og sundhedsfremme. Resumé Vordingborg Kommune skal have en ny sundhedspolitik i udkast af sundhedspolitikken har været behandlet i Sundheds- og Psykiriudvalget den 4. juni 2014 med efterfølgende stjernehøring til udvalgets medlemmer. På baggrund af høringssvarene er 2. udkast til sundhedspolitikken godkendt og kan sendes til høring i relevante råd og fagudvalg. 2. udkast af Sundhedspolitik er godkendt i Sundheds- og Psykiriudvalget. På baggrund af den besluttede proces for endelig godkendelse af sundhedspolitikken, sendes den nu i høring i relevante fagudvalg, Handicaprådet, Seniorrådet, skole- og dagtilbudsbestyrelser samt offentliggøres på Vordingborg Kommunes officielle hjemmeside for eksterne høringer. Høringsfristen er den 1. oktober Høringssvaret sendes til Vivian Griffenfeldt Nielsen på mail: Tidsplanen for endelig godkendelse af Sundhedspolitik er som følger: Juli: Juli: Sundhedspolitikken sendes til høring i alle fagudvalg til deres førstkommende udvalgsmøde Sundhedspolitikken lægges ud på Vordingborg Kommunes officielle hjemmeside for høringer, afgørelser og frister 25. september: Sundheds- og Psykiriudvalget holder dialogmøde med sundhedsrelerede interesseorganisioner, hvor sundhedspolitikken drøftes 1. oktober: Høringsfrist 5. november: Sundheds- og Psykiriudvalget drøfter høringssvar med henblik på indarbejdelse af kommentarer i politikken 3. december: Sundheds- og Psykiriudvalget færdigbehandler politikken og anbefaler den godkendt i Kommunalbestyrelsen 18. december: Kommunalbestyrelsen godkender den endelige Sundhedspolitik Bilag: 1 Åben 2. udkast Sundhedspolitik revideret 23 juni.pdf 77360/14 Indstilling Administrionen indstiller, Sundhedspolitik drøftes med henblik på eventuelle kommentarer. 5

7 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen anbefales. Udkastet blev drøftet, og man anbefaler det fremlagte udkast. Udvalget ønsker, de frivillige foreningers store indss for den generelle sundhed bliver mere fremtrædende i kommunens sundhedspolitik. Udvalget ønsker et tættere samarbejde med Sundheds- og Psykiriudvalget, med henblik på videndeling og fælles tiltag i forhold til børn og unge. 6

8 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Stus på projekt - Nye pientrettede partnerskaber - KOL-kor og fodbold for mænd med kræft Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiriudvalget Område: Sundhedssekretariet - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Lovgrundlag Sundhedslovens 119 om forebyggelse og sundhedsfremme. Resumé Projekt Nye Pientrettede Partnerskaber har s fokus på kulturens og foreningslivets betydning for livskvalitet og sundhedsfremme for borgere med sygdommen KOL og mænd med en kræftdiagnose. Projektet har i projektperioden (1. halvdel af 2014) udviklet og afprøvet nye målrettede tilbud til målgrupperne i samarbejde med henholdsvis Musikskolen og Vordingborg IF. Selv om de to målgrupper og tilbud har været meget forskellige, har projektet samlet set været succesfuldt, og der har været et udtalt ønske om forsætte tilbuddene efter endt projektperiode. Fra august 2014 fortsætter KOL-koret og fodboldholdet derfor på lige fod med lignende tilbud i Musikskolen og i fodboldklubben. Projekt Nye Pientrettede Partnerskaber har haft til formål udforske nogle af de uudnyttede potentialer, der ligger i koblingen mellem kultur og sundhedsfremme. Projektet har også haft til formål styrke samarbejdet mellem offentlig virksomhed og kultur-, fritids- og foreningslivet. Projektet har udviklet og etableret to målrettede og sundhedsfremmende udviklingsforløb for borgere med KOL og mænd med kræft. Korsang for KOL-pienter Fodboldtræning for mænd med kræft Forskellige undersøgelser viser, de to målgrupper profiterer både fysisk og mentalt af de kulturelle fællesskaber. Begge tilbud har taget afsæt i og videreudviklet konkrete erfaringer fra dels Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling på Hillerød Hospital og dels Rigshospitalet, Københavns Universitet og TRYGFonden. Fodboldtræningen og korsangen er etableret i en hverdagskontekst i samarbejde med Vordingborg IF og den kommunale Musikskole. Etableringen af tilbuddene i en hverdagskontekst har været med til understøtte projektets videreførelse efter projekt- og tilskudsperiodens ophør. KOL-koret: Samarbejdet med Musikskolen har været positivt og konstruktivt. Borgere med KOL har fra starten vist en overvældende interesse for og tilslutning til koret. Der har været 47 borgere tilknyttet tilbuddet og der blev hurtigt oprettet to kor. Evalueringen viser stor tilfredshed med tilbuddet og et stort ønske om fortsætte med korsangen. Musikskolen starter et KOL-kor op i august på lige vilkår med Musikskolens øvrige tilbud. Deltagerbetalingen ligger på 9 rer á 75 kr. Den lokale Lungeforening vil støtte KOL-koret med kr. årligt. Fodbold for mænd med kræft: Vordingborg IF er gået ind i partnerskabet med ansvar og engagement. To erfarne og motiverede trænere har stillet sig til rådighed for holdet på frivillig basis. I alt har holdet talt 8 spillere. Evalueringen viser, spillerne har været meget tilfredse med tilbuddet, og træningen har givet mere overskud i hverdagen og styrket fysikken. Spillerne vil meget gerne fortsætte med træningen efter sommerferien. 7

9 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Vordingborg IF er interesseret i fortsætte med tilbuddet. For øge deltagerantallet og sikre holdets fremtid, er det besluttet udvide målgruppen til alle mænd, der lever med kronisk sygdom og indføre brugerbetaling på almindelige forenings- og klubvilkår. Det nye fodboldhold starter op til august. I forbindelse med projektet har Vordingborg Kommune videndelt med Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF), Rigshospitalet, som har stået for FC Prosta. DBU har også støttet op om fodboldholdet i form af diverse udstyr. Indstilling Administrionen indstiller, orienteringen tages til efterretning og videresendes til Kultur- og Fritidsudvalget. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Fraværende: Vibe Bøgvad Tiltrådt. Indstillingen tiltrådt. 8

10 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget STARS fremsender årsregnskab 2013 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Musikloven. STARS er et af landets 17 Regionale Spillesteder, hvilket betyder, STARS modtager tilskud fra Kulturstyrelsen og fra Vordingborg Kommune. Tilskuddet er bundet op på en række forpligtelser omkring præsentionen af et koncertprogram med et højt kunstnerisk sigte, en forpligtelse til styrke og støtte op om vækstlaget, lokalt, regionalt og internionalt, og ikke mindst, en forpligtelse til opretholde og udvikle spillestedet med en professionel scene, organision og markedsføring. Der er indgået driftsaftale mellem STARS, Vordingborg Kommune og Stens Kunstråds Musikudvalg for perioden 1. januar 2013 til 31. december STARS har i 2013 afholdt 113 koncerter med i alt gæster. Bestyrelsen for STARS har ansvaret for, i tæt samarbejde med den daglige leder, udarbejde og aflægge årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Stens Kunstråds Regnskabs- og revisionsinstruks og årsregnskabsloven. STARS fremsender regnskab 2013 til efterretning. Årsregnskabet udviser et underskud for 2013 på i alt kr. Regnskabet udviser: Årets result Aktiver Egenkapital kr kr kr. Revisionsfirmaet RSM plus fra Vordingborg har gennemgået regnskabet, som giver et retvisende billede af STARS aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Ledelsen oplyser, årets result ikke er tilfredsstillende, hvilket betyder, den stregi der har været lagt for genopretning af egenkapitalen, ikke er indfriet. På den baggrund har STARS bestyrelse derfor udarbejdet en langsigtet handlingsplan for perioden Det er forts målet, egenkapitalen er genoprettet ved udgangen af 2016, hvilket stiller særlige krav til de kommende års drift og budgettering fastholde dette. Revisionsfirmaet er enig med STARS bestyrelse i, budget for 2014, sammenholdt med den langsigtede handlingsplan og periodebalancen for 2104, viser en positiv udvikling. RSM revision forventer således, spillestedet i fremtiden vil opnå en normaliseret drift og finansieringsstruktur. Egenkapitalens størrelse vil påvirke driften i Omfanget er endnu uvist, men særligt likviditeten kan vise sig blive en udfordring. Bestyrelse og ledelse er yderst opmærksomme på de affødte problemstillinger og vil tage aktion på en løsningsmodel. Administrionen har afholdt møder med STARS bestyrelsesformand, næstformand og den daglige leder, hvor man har givet en mere detaljeret redegørelse for, hvorledes man vil imødegå udviklingen af et større underskud og fastholdelse af den langsigtede handlingsplan. 9

11 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Der er fremadrettet planlagt tæt dialog og opfølgning mellem STARS daglige ledelse og administrionen. Tilskud: Kunstrådets Musikudvalg Vordingborg Kommune kr kr. Tilskuddene reguleres årligt med pris- og lønfremskrivning efter gældende regler for henholdsvis st og kommune. Økonomi Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben Årsrapport 2013, STARS /14 Indstilling Administrionen indstiller, Regnskab 2013 for STARS tages til efterretning. Indstillingen tiltrådt. 10

12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Viemose Forsamlingshus Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Helle Woetmann Græsdal Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse. Viemose Forsamlingshus ligger Viemose Gade 7, 4771 Kalvehave og er siden 1985 blevet drevet af foreningen Den selvejende institution Viemose Forsamlingshus efter indgåelse af lejeaftale med kommunen. Foreningen har en bestyrelse, der er valgt blandt foreningens medlemmer. Foreningen tæller både privpersoner og foreninger. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 2. oktober 2012, administrionen skulle tage et møde med bestyrelsen for Viemose Forsamlingshus med henblik på afdækning af muligheder for en evt. overtagelse. Administrionen havde indstillet til udvalget, Viemose Forsamlingshus blev søgt solgt. Den 8. august 2014 holdt administrionen møde med bestyrelsen. Den nuværende bestyrelse er umiddelbart ikke interesseret i overtage huset men ønsker, der forts er et kommunalt forsamlingshus i Viemose. Fremtiden for Viemose Forsamlingshus skal derfor afklares. Ifølge den nuværende lejeraftale afholder foreningen alle udgifter vedrørende indvendig vedligeholdelse, mens udlejer (kommunen) har den udvendige vedligeholdelse. Lejer betaler alle udgifter forbundet med husets drift herunder udgifter til evt. forsikring af løsøre, der ikke tilhører kommunen, og kommunen afholder udgifter til bygnings- og løsøreforsikring (inventar ejet af kommunen) samt renovion, skorstensfejning og vandafledningsbidrag. Aktiviteterne i Viemose Forsamlingshus er dels traditionel forsamlingshusdrift med udlejning, dels aktiviteter for medborgerne som f.eks. folkecafé, kulturelle indslag, loppemarked mv. I 2013 blev huset brugt 220 dage i alt, hvoraf ca. en fjerdedel gik til priv udlejning (forsamlingshusdrift). Samme billede tegnede sig for Huset eller enkelte lokaler udlejes til brugerne efter fastste kriterier. Både enkeltpersoner og foreninger betaler for brug af lokalerne. Med udgangspunkt i, den nuværende bestyrelse for foreningen ikke ønsker overtage huset, skal der træffes beslutning om, hvorvidt Viemose Forsamlingshus skal sættes til salg eller der skal indgås en ny og evt. ændret aftale med foreningen om drift af Viemose Forsamlingshus. Administrionen vurderer følgende muligheder: Salg af Viemose Forsamlingshus Forsamlingshuset sættes til salg. Hvis Viemose Forsamlingshus overgår til priv eje vil det være muligt for en evt. bestyrelse søge kommunens pulje til renovering mv. til prive forsamlingshuse. Puljen kunne også anvendes til renovering af gulve mv. i forbindelse med en overdragelse. Den nuværende bestyrelse for Viemose Forsamlingshus ønsker umiddelbart ikke overtage huset på grund af den forventede (lille) indtægt, aktiviteterne i huset kan give. Ved et salg vil der være aktiviteter, som i givet fald kan placeres andre steder i lokalområdet. Hvis aktiviteterne forts ønskes samlet, kunne en løsning være flytte disse fra Viemose Forsamlingshus til Den Gule Stald, der ligger under 1 km fra Viemose Forsamlingshus. Den Gule Stald ejes af bygningsstyrelsen og er lejet af kommunen indtil udgangen af Vordingborg kommune ønsker ikke erhverve bygningen, men er behjælpelig med finde en løsning. Indgåelse af ny lejeaftale/forpagtning med Den selvejende institution Viemose Forsamlingshus Der indgås en ny aftale med Den selvejende institution Viemose Forsamlingshus, hvor Vordingborg Kommune ikke har udgifter til drift af huset og alene er forpligtet til vedligeholde klimaskærmen (udvendig vedligeholdelse dvs. tag, vinduer og facade samt grønne arealer), samt forsikring af bygning. 11

13 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Forpagter forpligtes til vedligeholde indvendigt samt afholde alle udgifter til drift herunder el, vand, varme, forsikring af egne løsøre, renovion osv. Så længe Vordingborg Kommune ikke har udgifter til denne løsning, er der ikke umiddelbart problemer med, der også er forsamlingshusdrift i huset (udlejning). Såfremt der er folkeoplysende aktivitet/godkendte foreninger skal el, vand og varme samt rengøring imidlertid afholdes af kommunen og frrækkes forpagtningsafgiften. Hvis forpagtningsafgiften er nul, mod forpagter afholder alle udgifter bortset fra udvendig vedligeholdelse (klimaskærm), ydes et tilskud til de foreninger, der er godkendt folkeoplysende. Vordingborg Kommune anviser gris lokaler til alle folkeoplysende foreninger i kommunen efter gældende regler. Alternivt indgås en særskilt forpagtningsafgift for udlejningsdelen og anden aftale for aktivitetshusdelen. I forbindelse med en fornyet lejeaftale skal der tages stilling til det aktuelle renoveringsbehov af huset herunder udskiftning af gulv, isolering samt varmekilde. Bilag: 1 Åben Bestyrelsens brev vedr. Viemose Forsamlingshus 93170/14 Indstilling Administrionen indstiller, udvalget beslutter, hvorvidt Viemose Forsamlingshus skal sættes til salg eller, der skal udarbejdes en nye forpagtningsaftale med brugerne af Viemose Forsamlingshus. Udvalget ønsker en vurdering af, hvor de aktiviteter mv. der i dag ligger i Viemose Forsamlingshus vil kunne huses, hvis forsamlingshuset sælges. Sagen genoptages på næste udvalgsmøde. 12

14 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Forpagtningsaftale for Stege Camping Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Helle Woetmann Græsdal Lovgrundlag Den kommunale styrelseslov. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på et møde den 14. maj 2014, mulighederne for indgå en langvarig forpagtningsaftale for Stege Campingplads, som alterniv til et salg, skulle undersøges. Administrionen har efterfølgende holdt møde med nuværende forpagter af Stege Campingplads Jens Houmøller Jørgensen samt besigtiget campingpladsen. Nuværende forpagter er forts interesseret i forpagtningen og ønsker en så langvarig aftale som muligt, da pladsen trænger til forskellige forbedringer af de fysiske faciliteter. En investering, der alene er aktuel, hvis aftalen rækker væsentlig flere år frem end den nuværende aftale, der gjaldt 5 år. Der foreslås derfor en langvarig forpagtningsaftale på 15 år med option på yderligere 5 år, hvis begge parter ønsker dette. Derudover lægges der op til samme vilkår i den nye aftale som i den hidtidige forpagtningsaftale. Som i den hidtidige forpagtningsaftale opkræver Vordingborg Kommune ikke forpagtningsafgift i foreslåede aftale. Til gengæld hæfter forpagter for samtlige udgifter vedrørende campingpladsens drift, herunder også udgifter til forsikringer, ejendomsskter og alle forbrugsafgifter. Den almindelige vedligeholdelse af bygninger og inventar samt grønne områder påhviler også forpagter. Alle indtægter ved driften af campingpladsen tilfalder forpagter og kommunen har således ingen indtægter ved bortforpagtningen, men heller ingen udgifter. Dog udleverer kommunen toiletpapir samt rengøringsartikler til toiletterne, da disse fungerer som offentlige toiletter. Udgifter til større renoveringsarbejder, der ikke betragtes som almindelig vedligeholdelse, påhviler dog kommunen i henhold til forpagtningsaftalen. I forbindelse med besigtigelse af Campingpladsen har der vist sig et behov for renovering af strømføringen på pladsen, der på nuværende tidspunkt ikke lever op til gældende lovkrav for strøm. Da der ikke er tale om almindelig vedligeholdelse af bygninger og inventar, vurderes det, denne udgift påhviler kommunen. Campingpladsen er blevet gennemgået af autoriseret elektriker og der må forventes en udgift på kr. for etablering af lovlig strømføring. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Udbedring af strømanlæg 18 Anlæg Manglende indtægtsbevilling Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. 13

15 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Økonomi Økonomistaben kan oplyse, der under ejendomsfonden i investeringsplanen for budget 2014 er afs en indtægtsbevilling på 1 mio. kr. til et forventet salg af Stege campingplads, derudover er der afholdt udgifter for kr., som skulle modregnes en forventet salgsindtægt. Ved indgåelse af en mangeårig forpagtningsaftale skal der således søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til dækning af den manglende salgsindtægt, ligesom der skal anvises finansiering af tillægsbevillingen. Udgiften på de kr. dækkes af ejendomsfonden. Bilag: 1 Lukket Indstilling Administrionen indstiller, forslag til forpagtningsaftale for Stege Campingplads godkendes, der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1 mio. kr. for manglende indtægt for salg af Stege Campingplads. Tillægsbevillingen foreslås finansieret fra kassebeholdningen, der gives en driftsbevilling på kr. til lovliggørelse af strømføring på Stege Campingplads. Driftsbevillingen foreslås finansieret fra kassebeholdningen. Indstillingen anbefales. 14

16 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Forpagtningsaftale for Præstø Camping Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Helle Woetmann Græsdal Lovgrundlag Den kommunale styrelseslov. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på et møde den 14. maj 2014, mulighederne for indgå en langvarig forpagtningsaftale for Stege Campingplads, som alterniv til et salg, skulle undersøges. Samtidigt gav udvalget udtryk for, en lignende sag for Præstø Campingplads skulle forelægges udvalget. Administrionen har efterfølgende holdt møde med nuværende forpagter af Præstø Campingplads Hans Jørgen Weidick samt besigtiget campingpladsen. Nuværende forpagter er forts interesseret i forpagtningen og ønsker en så langvarig aftale som muligt, da pladsen trænger til forskellige forbedringer af de fysiske faciliteter. En investering, der alene er aktuel, hvis aftalen rækker væsentlig flere år frem end den nuværende aftale, der gjaldt 5 år. Der foreslås derfor en langvarig forpagtningsaftale på 15 år med option på yderligere 5 år, hvis begge parter ønsker dette. Derudover lægges der op til samme vilkår i den nye aftale som i den hidtidige forpagtningsaftale. Som i den hidtidige forpagtningsaftale opkræver Vordingborg Kommune ikke forpagtningsafgift i foreslåede aftale. Til gengæld hæfter forpagter for samtlige udgifter vedrørende campingpladsens drift, herunder også udgifter til forsikringer, ejendomsskter og alle forbrugsafgifter. Den almindelige vedligeholdelse af bygninger og inventar samt grønne områder påhviler også forpagter. Alle indtægter ved driften af campingpladsen tilfalder forpagter og kommunen har således ingen indtægter ved bortforpagtningen, men heller ingen udgifter. Udgifter til større renoveringsarbejder, der ikke betragtes som almindelig vedligeholdelse, påhviler dog kommunen i henhold til forpagtningsaftalen. I forbindelse med besigtigelse af Campingpladsen har der vist sig et behov for renovering af strømføringen på pladsen, der på nuværende tidspunkt ikke lever op til gældende lovkrav for strøm. Da der ikke er tale om almindelig vedligeholdelse af bygninger og inventar, vurderes det, denne udgift påhviler kommunen. Campingpladsen er blevet gennemgået af autoriseret elektriker og der må forventes en udgift på ca kr. for etablering af lovlig strømføring. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Udbedring af strømføring 198 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. 15

17 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Bilag: 1 Lukket Indstilling Administrionen indstiller, forslag til forpagtningsaftale for Præstø Campingplads godkendes, der gives en driftsbevilling på kr. til lovliggørelse af strømføring på Præstø Campingplads. Driftsbevillingen foreslås taget fra kassebeholdningen. Indstillingen anbefales. 16

18 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2014 Sagsnr.: 11/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Efter ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget fremsendes revideret årshjul til orientering på alle udvalgsmøderne. For højne informionsniveauet og for skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, typisk i årlig cyklus, har det været et ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, der blev udarbejdet et årshjul for udvalgets område. Årshjulet fremlægges på møderne og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab og arbejdsplan for året. Efter hvert udvalgsmøde vil årshjulet blive opderet med de beslutninger, tiltag m.v. som er fremkommet på udvalgsmødet, ligesom administrionen også løbende holder årshjulet ajour. Bilag: 1 Åben Årshjul /13 Indstilling Administrionen indstiller, det fremlagte årshjul for 2014 tages til orientering. Udvalget ønsker en temadrøftelse på næstkommende udvalgsmøde om udvalgets samlede opgaver, koblet til den nye vision, og de eksisterende politikker med henblik på den fremadrettede stregi. 17

19 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Eventuelt - 9. september 2014 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Lone Larsen. Der er kommet en del henvendelser fra foreninger og organisioner, som ønsker foretræde for udvalget. Udvalget besluttede drøfte disse og lignende henvendelser på udvalgets temadrøftelse på det kommende møde. 18

20 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Bilagsoversigt 2. Halvårsregnskab Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 1. Halvårsregnskab 2014 (92764/14) 3. Orienteringspunkter - 9. september Økonomiskema pr. 20/ KIF 9/9 14 (96551/14) 4. Høring af Sundhedspolitik udkast Sundhedspolitik revideret 23 juni.pdf (77360/14) 6. STARS fremsender årsregnskab Årsrapport 2013, STARS (103014/14) 7. Viemose Forsamlingshus 1. Bestyrelsens brev vedr. Viemose Forsamlingshus (93170/14) 8. Lukket punkt - Forpagtningsaftale for Stege Camping 1. (Lukket bilag) 9. Lukket punkt - Forpagtningsaftale for Præstø Camping 1. (Lukket bilag) 10. Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Årshjul 2014 (120387/13) 19

21 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Underskriftsside Else-Marie Langballe Sørensen Brit Skovgaard Michael Seiding Larsen Thorbjørn Kolbo Eva Sommer-Madsen 20

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 02. september 2015 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Cantabile 2, Kostervej 2B (Sukkerfabrikken i Stege Eva

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 12. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 08. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:12 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 *

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 27. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 DAGSORDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 09. december 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat, side 1 d.7. juni 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmøde d.7.6.2012, kl.15.00. Formøde afholdt kl. 14.30 for Kirsten Grethe Jensen og

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 12. august 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat dagsorden, side 1 d.13. december 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet d.13.12.2012, kl.15.00. Formøde afholdes kl. 14.00 for Kirsten

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter.

Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter. Faaborg-midtfyn kommune Hillerslev den 23/2 12 Job og Aktiv Kultur og Fritids udvalgt, Fagsekretariatet Plan og Kultur. Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Foreninger

Revisionsinstruks. for. Foreninger Revisionsinstruks for Foreninger Juli 2015 Revisionsinstruks Revisionsinstruks for foreninger der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde og som modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven I henhold

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere