Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 09. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, 1. sal, Præstø Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard, Michael Seiding Larsen, Thorbjørn Kolbo, Eva Sommer-Madsen (formand) Ingen Bemærkninger Mødested kl. 16 på Jungshoved Skole, Jungshovedvej 46, Præstø. Herefter rundtur til Pottemageriet (Røde Led), Bio Bernhard, Kunsthal Glas, 4H Gården og Multicenteret. Kl dialogmøde med Fritidsrådet.

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - 9. september Halvårsregnskab Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Orienteringspunkter - 9. september Høring af Sundhedspolitik Stus på projekt - Nye pientrettede partnerskaber - KOL-kor og fodbold for mænd med kræft STARS fremsender årsregnskab Viemose Forsamlingshus Forpagtningsaftale for Stege Camping Forpagtningsaftale for Præstø Camping Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Eventuelt - 9. september Bilagsoversigt...19 Underskriftsside...20

3 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Godkendelse af dagsorden - 9. september 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Lone Larsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrionen indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Indstillingen tiltrådt. 2

4 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Bente Ludvigsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Halvårsregnskabet 2014 for Kultur-, Idræts-, og Fritidsudvalget, viser et forventet mindreforbrug på driften på samlet 1,3 mio. kr. Mindreforbruget kan udelukkende henføres til det øvrige område, hvor mindreforbruget fortrinsvis fordeler sig således: Afste driftsmidler til KunstGlas-hal på 0,5 mio. kr. ikke anvendes Bevilgede tilskud under Kulturaftalen på 1 mio. kr. først forventes udbetalt i At der forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. til renovering af Mosegården og Foreningernes hus, kloakering af klubhus i Sværdborg, og afvikling af Tørmælksfabrikken. Anlæg Områdets anlæg forventes komme ud med et samlet mindreforbrug på 8,4 mio. kr. Mindre forbruget skyldes bl.a. udskydelse af beslutningen om placeringen af ny sportshal i Vordingborg, afventning af endelige placering af ungdomshus, uforbrugte midler til overflytning af vandlidende boldbaner samt pulje til anlæg af yderligere kunstgræsbaner i samarbejde med foldboldklubberne i Vordingborg Kommune. Desuden afventer midler til undersøgelse omkring en mulig ny svømmehal. Målopfyldelse Der arbejdes løbende på udvalgsaftalen, som strækker sig over Der er på nuværende tidspunkt ikke igangs en proces omkring målet Sund Kost i Haller og Idrætsanlæg, Partnerskaber til udvikling af nyskabende tiltag i krydsfeltet mellem Kultur og Sundhed samt formulering og planlægning af tværgående samarbejder med andre afdelinger omkring aktiviteter inden for sundhed. Processen forventes igangs i tæt samarbejde med Sundhedsafdelingen efter revideringen af Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik. Bilag: 1 Åben Halvårsregnskab /14 Indstilling Administrionen indstiller, halvårsregnskabet 2014 godkendes. Indstillingen anbefales. 3

5 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Orienteringspunkter - 9. september 2014 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Lone Larsen Orientering fra administrionen a) Ansøgninger til diverse puljer økonomisk oversigt Der vedlægges et økonomiskema med angivelse af aktuelle restbeløb for alle puljer inden behandling af ansøgninger på udvalgets møde den 9. september Samlet økonomiskema fremlægges, da puljerne snarest forventes opbrugt. Bilag: 1 Åben Økonomiskema pr. 20/ KIF 9/ /14 Indstilling Administrionen indstiller, punktet tages til efterretning. Indstillingen tiltrådt. 4

6 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Høring af Sundhedspolitik Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Sundhedssekretariet - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Lovgrundlag Sundhedslovens 119 om forebyggelse og sundhedsfremme. Resumé Vordingborg Kommune skal have en ny sundhedspolitik i udkast af sundhedspolitikken har været behandlet i Sundheds- og Psykiriudvalget den 4. juni 2014 med efterfølgende stjernehøring til udvalgets medlemmer. På baggrund af høringssvarene er 2. udkast til sundhedspolitikken godkendt og kan sendes til høring i relevante råd og fagudvalg. 2. udkast af Sundhedspolitik er godkendt i Sundheds- og Psykiriudvalget. På baggrund af den besluttede proces for endelig godkendelse af sundhedspolitikken, sendes den nu i høring i relevante fagudvalg, Handicaprådet, Seniorrådet, skole- og dagtilbudsbestyrelser samt offentliggøres på Vordingborg Kommunes officielle hjemmeside for eksterne høringer. Høringsfristen er den 1. oktober Høringssvaret sendes til Vivian Griffenfeldt Nielsen på mail: Tidsplanen for endelig godkendelse af Sundhedspolitik er som følger: Juli: Juli: Sundhedspolitikken sendes til høring i alle fagudvalg til deres førstkommende udvalgsmøde Sundhedspolitikken lægges ud på Vordingborg Kommunes officielle hjemmeside for høringer, afgørelser og frister 25. september: Sundheds- og Psykiriudvalget holder dialogmøde med sundhedsrelerede interesseorganisioner, hvor sundhedspolitikken drøftes 1. oktober: Høringsfrist 5. november: Sundheds- og Psykiriudvalget drøfter høringssvar med henblik på indarbejdelse af kommentarer i politikken 3. december: Sundheds- og Psykiriudvalget færdigbehandler politikken og anbefaler den godkendt i Kommunalbestyrelsen 18. december: Kommunalbestyrelsen godkender den endelige Sundhedspolitik Bilag: 1 Åben 2. udkast Sundhedspolitik revideret 23 juni.pdf 77360/14 Indstilling Administrionen indstiller, Sundhedspolitik drøftes med henblik på eventuelle kommentarer. 5

7 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen anbefales. Udkastet blev drøftet, og man anbefaler det fremlagte udkast. Udvalget ønsker, de frivillige foreningers store indss for den generelle sundhed bliver mere fremtrædende i kommunens sundhedspolitik. Udvalget ønsker et tættere samarbejde med Sundheds- og Psykiriudvalget, med henblik på videndeling og fælles tiltag i forhold til børn og unge. 6

8 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Stus på projekt - Nye pientrettede partnerskaber - KOL-kor og fodbold for mænd med kræft Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiriudvalget Område: Sundhedssekretariet - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Lovgrundlag Sundhedslovens 119 om forebyggelse og sundhedsfremme. Resumé Projekt Nye Pientrettede Partnerskaber har s fokus på kulturens og foreningslivets betydning for livskvalitet og sundhedsfremme for borgere med sygdommen KOL og mænd med en kræftdiagnose. Projektet har i projektperioden (1. halvdel af 2014) udviklet og afprøvet nye målrettede tilbud til målgrupperne i samarbejde med henholdsvis Musikskolen og Vordingborg IF. Selv om de to målgrupper og tilbud har været meget forskellige, har projektet samlet set været succesfuldt, og der har været et udtalt ønske om forsætte tilbuddene efter endt projektperiode. Fra august 2014 fortsætter KOL-koret og fodboldholdet derfor på lige fod med lignende tilbud i Musikskolen og i fodboldklubben. Projekt Nye Pientrettede Partnerskaber har haft til formål udforske nogle af de uudnyttede potentialer, der ligger i koblingen mellem kultur og sundhedsfremme. Projektet har også haft til formål styrke samarbejdet mellem offentlig virksomhed og kultur-, fritids- og foreningslivet. Projektet har udviklet og etableret to målrettede og sundhedsfremmende udviklingsforløb for borgere med KOL og mænd med kræft. Korsang for KOL-pienter Fodboldtræning for mænd med kræft Forskellige undersøgelser viser, de to målgrupper profiterer både fysisk og mentalt af de kulturelle fællesskaber. Begge tilbud har taget afsæt i og videreudviklet konkrete erfaringer fra dels Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling på Hillerød Hospital og dels Rigshospitalet, Københavns Universitet og TRYGFonden. Fodboldtræningen og korsangen er etableret i en hverdagskontekst i samarbejde med Vordingborg IF og den kommunale Musikskole. Etableringen af tilbuddene i en hverdagskontekst har været med til understøtte projektets videreførelse efter projekt- og tilskudsperiodens ophør. KOL-koret: Samarbejdet med Musikskolen har været positivt og konstruktivt. Borgere med KOL har fra starten vist en overvældende interesse for og tilslutning til koret. Der har været 47 borgere tilknyttet tilbuddet og der blev hurtigt oprettet to kor. Evalueringen viser stor tilfredshed med tilbuddet og et stort ønske om fortsætte med korsangen. Musikskolen starter et KOL-kor op i august på lige vilkår med Musikskolens øvrige tilbud. Deltagerbetalingen ligger på 9 rer á 75 kr. Den lokale Lungeforening vil støtte KOL-koret med kr. årligt. Fodbold for mænd med kræft: Vordingborg IF er gået ind i partnerskabet med ansvar og engagement. To erfarne og motiverede trænere har stillet sig til rådighed for holdet på frivillig basis. I alt har holdet talt 8 spillere. Evalueringen viser, spillerne har været meget tilfredse med tilbuddet, og træningen har givet mere overskud i hverdagen og styrket fysikken. Spillerne vil meget gerne fortsætte med træningen efter sommerferien. 7

9 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Vordingborg IF er interesseret i fortsætte med tilbuddet. For øge deltagerantallet og sikre holdets fremtid, er det besluttet udvide målgruppen til alle mænd, der lever med kronisk sygdom og indføre brugerbetaling på almindelige forenings- og klubvilkår. Det nye fodboldhold starter op til august. I forbindelse med projektet har Vordingborg Kommune videndelt med Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF), Rigshospitalet, som har stået for FC Prosta. DBU har også støttet op om fodboldholdet i form af diverse udstyr. Indstilling Administrionen indstiller, orienteringen tages til efterretning og videresendes til Kultur- og Fritidsudvalget. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Fraværende: Vibe Bøgvad Tiltrådt. Indstillingen tiltrådt. 8

10 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget STARS fremsender årsregnskab 2013 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Musikloven. STARS er et af landets 17 Regionale Spillesteder, hvilket betyder, STARS modtager tilskud fra Kulturstyrelsen og fra Vordingborg Kommune. Tilskuddet er bundet op på en række forpligtelser omkring præsentionen af et koncertprogram med et højt kunstnerisk sigte, en forpligtelse til styrke og støtte op om vækstlaget, lokalt, regionalt og internionalt, og ikke mindst, en forpligtelse til opretholde og udvikle spillestedet med en professionel scene, organision og markedsføring. Der er indgået driftsaftale mellem STARS, Vordingborg Kommune og Stens Kunstråds Musikudvalg for perioden 1. januar 2013 til 31. december STARS har i 2013 afholdt 113 koncerter med i alt gæster. Bestyrelsen for STARS har ansvaret for, i tæt samarbejde med den daglige leder, udarbejde og aflægge årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Stens Kunstråds Regnskabs- og revisionsinstruks og årsregnskabsloven. STARS fremsender regnskab 2013 til efterretning. Årsregnskabet udviser et underskud for 2013 på i alt kr. Regnskabet udviser: Årets result Aktiver Egenkapital kr kr kr. Revisionsfirmaet RSM plus fra Vordingborg har gennemgået regnskabet, som giver et retvisende billede af STARS aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Ledelsen oplyser, årets result ikke er tilfredsstillende, hvilket betyder, den stregi der har været lagt for genopretning af egenkapitalen, ikke er indfriet. På den baggrund har STARS bestyrelse derfor udarbejdet en langsigtet handlingsplan for perioden Det er forts målet, egenkapitalen er genoprettet ved udgangen af 2016, hvilket stiller særlige krav til de kommende års drift og budgettering fastholde dette. Revisionsfirmaet er enig med STARS bestyrelse i, budget for 2014, sammenholdt med den langsigtede handlingsplan og periodebalancen for 2104, viser en positiv udvikling. RSM revision forventer således, spillestedet i fremtiden vil opnå en normaliseret drift og finansieringsstruktur. Egenkapitalens størrelse vil påvirke driften i Omfanget er endnu uvist, men særligt likviditeten kan vise sig blive en udfordring. Bestyrelse og ledelse er yderst opmærksomme på de affødte problemstillinger og vil tage aktion på en løsningsmodel. Administrionen har afholdt møder med STARS bestyrelsesformand, næstformand og den daglige leder, hvor man har givet en mere detaljeret redegørelse for, hvorledes man vil imødegå udviklingen af et større underskud og fastholdelse af den langsigtede handlingsplan. 9

11 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Der er fremadrettet planlagt tæt dialog og opfølgning mellem STARS daglige ledelse og administrionen. Tilskud: Kunstrådets Musikudvalg Vordingborg Kommune kr kr. Tilskuddene reguleres årligt med pris- og lønfremskrivning efter gældende regler for henholdsvis st og kommune. Økonomi Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben Årsrapport 2013, STARS /14 Indstilling Administrionen indstiller, Regnskab 2013 for STARS tages til efterretning. Indstillingen tiltrådt. 10

12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Viemose Forsamlingshus Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Helle Woetmann Græsdal Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse. Viemose Forsamlingshus ligger Viemose Gade 7, 4771 Kalvehave og er siden 1985 blevet drevet af foreningen Den selvejende institution Viemose Forsamlingshus efter indgåelse af lejeaftale med kommunen. Foreningen har en bestyrelse, der er valgt blandt foreningens medlemmer. Foreningen tæller både privpersoner og foreninger. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 2. oktober 2012, administrionen skulle tage et møde med bestyrelsen for Viemose Forsamlingshus med henblik på afdækning af muligheder for en evt. overtagelse. Administrionen havde indstillet til udvalget, Viemose Forsamlingshus blev søgt solgt. Den 8. august 2014 holdt administrionen møde med bestyrelsen. Den nuværende bestyrelse er umiddelbart ikke interesseret i overtage huset men ønsker, der forts er et kommunalt forsamlingshus i Viemose. Fremtiden for Viemose Forsamlingshus skal derfor afklares. Ifølge den nuværende lejeraftale afholder foreningen alle udgifter vedrørende indvendig vedligeholdelse, mens udlejer (kommunen) har den udvendige vedligeholdelse. Lejer betaler alle udgifter forbundet med husets drift herunder udgifter til evt. forsikring af løsøre, der ikke tilhører kommunen, og kommunen afholder udgifter til bygnings- og løsøreforsikring (inventar ejet af kommunen) samt renovion, skorstensfejning og vandafledningsbidrag. Aktiviteterne i Viemose Forsamlingshus er dels traditionel forsamlingshusdrift med udlejning, dels aktiviteter for medborgerne som f.eks. folkecafé, kulturelle indslag, loppemarked mv. I 2013 blev huset brugt 220 dage i alt, hvoraf ca. en fjerdedel gik til priv udlejning (forsamlingshusdrift). Samme billede tegnede sig for Huset eller enkelte lokaler udlejes til brugerne efter fastste kriterier. Både enkeltpersoner og foreninger betaler for brug af lokalerne. Med udgangspunkt i, den nuværende bestyrelse for foreningen ikke ønsker overtage huset, skal der træffes beslutning om, hvorvidt Viemose Forsamlingshus skal sættes til salg eller der skal indgås en ny og evt. ændret aftale med foreningen om drift af Viemose Forsamlingshus. Administrionen vurderer følgende muligheder: Salg af Viemose Forsamlingshus Forsamlingshuset sættes til salg. Hvis Viemose Forsamlingshus overgår til priv eje vil det være muligt for en evt. bestyrelse søge kommunens pulje til renovering mv. til prive forsamlingshuse. Puljen kunne også anvendes til renovering af gulve mv. i forbindelse med en overdragelse. Den nuværende bestyrelse for Viemose Forsamlingshus ønsker umiddelbart ikke overtage huset på grund af den forventede (lille) indtægt, aktiviteterne i huset kan give. Ved et salg vil der være aktiviteter, som i givet fald kan placeres andre steder i lokalområdet. Hvis aktiviteterne forts ønskes samlet, kunne en løsning være flytte disse fra Viemose Forsamlingshus til Den Gule Stald, der ligger under 1 km fra Viemose Forsamlingshus. Den Gule Stald ejes af bygningsstyrelsen og er lejet af kommunen indtil udgangen af Vordingborg kommune ønsker ikke erhverve bygningen, men er behjælpelig med finde en løsning. Indgåelse af ny lejeaftale/forpagtning med Den selvejende institution Viemose Forsamlingshus Der indgås en ny aftale med Den selvejende institution Viemose Forsamlingshus, hvor Vordingborg Kommune ikke har udgifter til drift af huset og alene er forpligtet til vedligeholde klimaskærmen (udvendig vedligeholdelse dvs. tag, vinduer og facade samt grønne arealer), samt forsikring af bygning. 11

13 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Forpagter forpligtes til vedligeholde indvendigt samt afholde alle udgifter til drift herunder el, vand, varme, forsikring af egne løsøre, renovion osv. Så længe Vordingborg Kommune ikke har udgifter til denne løsning, er der ikke umiddelbart problemer med, der også er forsamlingshusdrift i huset (udlejning). Såfremt der er folkeoplysende aktivitet/godkendte foreninger skal el, vand og varme samt rengøring imidlertid afholdes af kommunen og frrækkes forpagtningsafgiften. Hvis forpagtningsafgiften er nul, mod forpagter afholder alle udgifter bortset fra udvendig vedligeholdelse (klimaskærm), ydes et tilskud til de foreninger, der er godkendt folkeoplysende. Vordingborg Kommune anviser gris lokaler til alle folkeoplysende foreninger i kommunen efter gældende regler. Alternivt indgås en særskilt forpagtningsafgift for udlejningsdelen og anden aftale for aktivitetshusdelen. I forbindelse med en fornyet lejeaftale skal der tages stilling til det aktuelle renoveringsbehov af huset herunder udskiftning af gulv, isolering samt varmekilde. Bilag: 1 Åben Bestyrelsens brev vedr. Viemose Forsamlingshus 93170/14 Indstilling Administrionen indstiller, udvalget beslutter, hvorvidt Viemose Forsamlingshus skal sættes til salg eller, der skal udarbejdes en nye forpagtningsaftale med brugerne af Viemose Forsamlingshus. Udvalget ønsker en vurdering af, hvor de aktiviteter mv. der i dag ligger i Viemose Forsamlingshus vil kunne huses, hvis forsamlingshuset sælges. Sagen genoptages på næste udvalgsmøde. 12

14 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Forpagtningsaftale for Stege Camping Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Helle Woetmann Græsdal Lovgrundlag Den kommunale styrelseslov. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på et møde den 14. maj 2014, mulighederne for indgå en langvarig forpagtningsaftale for Stege Campingplads, som alterniv til et salg, skulle undersøges. Administrionen har efterfølgende holdt møde med nuværende forpagter af Stege Campingplads Jens Houmøller Jørgensen samt besigtiget campingpladsen. Nuværende forpagter er forts interesseret i forpagtningen og ønsker en så langvarig aftale som muligt, da pladsen trænger til forskellige forbedringer af de fysiske faciliteter. En investering, der alene er aktuel, hvis aftalen rækker væsentlig flere år frem end den nuværende aftale, der gjaldt 5 år. Der foreslås derfor en langvarig forpagtningsaftale på 15 år med option på yderligere 5 år, hvis begge parter ønsker dette. Derudover lægges der op til samme vilkår i den nye aftale som i den hidtidige forpagtningsaftale. Som i den hidtidige forpagtningsaftale opkræver Vordingborg Kommune ikke forpagtningsafgift i foreslåede aftale. Til gengæld hæfter forpagter for samtlige udgifter vedrørende campingpladsens drift, herunder også udgifter til forsikringer, ejendomsskter og alle forbrugsafgifter. Den almindelige vedligeholdelse af bygninger og inventar samt grønne områder påhviler også forpagter. Alle indtægter ved driften af campingpladsen tilfalder forpagter og kommunen har således ingen indtægter ved bortforpagtningen, men heller ingen udgifter. Dog udleverer kommunen toiletpapir samt rengøringsartikler til toiletterne, da disse fungerer som offentlige toiletter. Udgifter til større renoveringsarbejder, der ikke betragtes som almindelig vedligeholdelse, påhviler dog kommunen i henhold til forpagtningsaftalen. I forbindelse med besigtigelse af Campingpladsen har der vist sig et behov for renovering af strømføringen på pladsen, der på nuværende tidspunkt ikke lever op til gældende lovkrav for strøm. Da der ikke er tale om almindelig vedligeholdelse af bygninger og inventar, vurderes det, denne udgift påhviler kommunen. Campingpladsen er blevet gennemgået af autoriseret elektriker og der må forventes en udgift på kr. for etablering af lovlig strømføring. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Udbedring af strømanlæg 18 Anlæg Manglende indtægtsbevilling Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. 13

15 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Økonomi Økonomistaben kan oplyse, der under ejendomsfonden i investeringsplanen for budget 2014 er afs en indtægtsbevilling på 1 mio. kr. til et forventet salg af Stege campingplads, derudover er der afholdt udgifter for kr., som skulle modregnes en forventet salgsindtægt. Ved indgåelse af en mangeårig forpagtningsaftale skal der således søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til dækning af den manglende salgsindtægt, ligesom der skal anvises finansiering af tillægsbevillingen. Udgiften på de kr. dækkes af ejendomsfonden. Bilag: 1 Lukket Indstilling Administrionen indstiller, forslag til forpagtningsaftale for Stege Campingplads godkendes, der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1 mio. kr. for manglende indtægt for salg af Stege Campingplads. Tillægsbevillingen foreslås finansieret fra kassebeholdningen, der gives en driftsbevilling på kr. til lovliggørelse af strømføring på Stege Campingplads. Driftsbevillingen foreslås finansieret fra kassebeholdningen. Indstillingen anbefales. 14

16 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Forpagtningsaftale for Præstø Camping Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Helle Woetmann Græsdal Lovgrundlag Den kommunale styrelseslov. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på et møde den 14. maj 2014, mulighederne for indgå en langvarig forpagtningsaftale for Stege Campingplads, som alterniv til et salg, skulle undersøges. Samtidigt gav udvalget udtryk for, en lignende sag for Præstø Campingplads skulle forelægges udvalget. Administrionen har efterfølgende holdt møde med nuværende forpagter af Præstø Campingplads Hans Jørgen Weidick samt besigtiget campingpladsen. Nuværende forpagter er forts interesseret i forpagtningen og ønsker en så langvarig aftale som muligt, da pladsen trænger til forskellige forbedringer af de fysiske faciliteter. En investering, der alene er aktuel, hvis aftalen rækker væsentlig flere år frem end den nuværende aftale, der gjaldt 5 år. Der foreslås derfor en langvarig forpagtningsaftale på 15 år med option på yderligere 5 år, hvis begge parter ønsker dette. Derudover lægges der op til samme vilkår i den nye aftale som i den hidtidige forpagtningsaftale. Som i den hidtidige forpagtningsaftale opkræver Vordingborg Kommune ikke forpagtningsafgift i foreslåede aftale. Til gengæld hæfter forpagter for samtlige udgifter vedrørende campingpladsens drift, herunder også udgifter til forsikringer, ejendomsskter og alle forbrugsafgifter. Den almindelige vedligeholdelse af bygninger og inventar samt grønne områder påhviler også forpagter. Alle indtægter ved driften af campingpladsen tilfalder forpagter og kommunen har således ingen indtægter ved bortforpagtningen, men heller ingen udgifter. Udgifter til større renoveringsarbejder, der ikke betragtes som almindelig vedligeholdelse, påhviler dog kommunen i henhold til forpagtningsaftalen. I forbindelse med besigtigelse af Campingpladsen har der vist sig et behov for renovering af strømføringen på pladsen, der på nuværende tidspunkt ikke lever op til gældende lovkrav for strøm. Da der ikke er tale om almindelig vedligeholdelse af bygninger og inventar, vurderes det, denne udgift påhviler kommunen. Campingpladsen er blevet gennemgået af autoriseret elektriker og der må forventes en udgift på ca kr. for etablering af lovlig strømføring. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Udbedring af strømføring 198 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. 15

17 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Bilag: 1 Lukket Indstilling Administrionen indstiller, forslag til forpagtningsaftale for Præstø Campingplads godkendes, der gives en driftsbevilling på kr. til lovliggørelse af strømføring på Præstø Campingplads. Driftsbevillingen foreslås taget fra kassebeholdningen. Indstillingen anbefales. 16

18 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2014 Sagsnr.: 11/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Efter ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget fremsendes revideret årshjul til orientering på alle udvalgsmøderne. For højne informionsniveauet og for skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, typisk i årlig cyklus, har det været et ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, der blev udarbejdet et årshjul for udvalgets område. Årshjulet fremlægges på møderne og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab og arbejdsplan for året. Efter hvert udvalgsmøde vil årshjulet blive opderet med de beslutninger, tiltag m.v. som er fremkommet på udvalgsmødet, ligesom administrionen også løbende holder årshjulet ajour. Bilag: 1 Åben Årshjul /13 Indstilling Administrionen indstiller, det fremlagte årshjul for 2014 tages til orientering. Udvalget ønsker en temadrøftelse på næstkommende udvalgsmøde om udvalgets samlede opgaver, koblet til den nye vision, og de eksisterende politikker med henblik på den fremadrettede stregi. 17

19 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Eventuelt - 9. september 2014 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Lone Larsen. Der er kommet en del henvendelser fra foreninger og organisioner, som ønsker foretræde for udvalget. Udvalget besluttede drøfte disse og lignende henvendelser på udvalgets temadrøftelse på det kommende møde. 18

20 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Bilagsoversigt 2. Halvårsregnskab Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 1. Halvårsregnskab 2014 (92764/14) 3. Orienteringspunkter - 9. september Økonomiskema pr. 20/ KIF 9/9 14 (96551/14) 4. Høring af Sundhedspolitik udkast Sundhedspolitik revideret 23 juni.pdf (77360/14) 6. STARS fremsender årsregnskab Årsrapport 2013, STARS (103014/14) 7. Viemose Forsamlingshus 1. Bestyrelsens brev vedr. Viemose Forsamlingshus (93170/14) 8. Lukket punkt - Forpagtningsaftale for Stege Camping 1. (Lukket bilag) 9. Lukket punkt - Forpagtningsaftale for Præstø Camping 1. (Lukket bilag) 10. Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Årshjul 2014 (120387/13) 19

21 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Underskriftsside Else-Marie Langballe Sørensen Brit Skovgaard Michael Seiding Larsen Thorbjørn Kolbo Eva Sommer-Madsen 20

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Folkeoplysningsråd Refer Do 16. juni 2015 Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Henrik

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

REFERAT Ordinært møde. Allan Pedersen Kudsk, Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Lisbeth Hansen, Eva Toftebjerg, Per Hermansen, Helle Ancker Agergaard

REFERAT Ordinært møde. Allan Pedersen Kudsk, Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Lisbeth Hansen, Eva Toftebjerg, Per Hermansen, Helle Ancker Agergaard Vordingborg Kommune Folkeoplysningsrådet REFERAT Ordinært møde Do: Torsdag den 13. november 2014 Tidspunkt: kl. 17,00-19,00 Herefter afholdes Valg fra 19,00 21,00 Sted: Panteren, Vordingborg Deltagere:

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Dagsorden Ordinært møde

Dagsorden Ordinært møde Vordingborg Kommune Det Frivillige Samråd Dagsorden Ordinært møde Do: Mandag den 12. maj 2014 Tidspunkt: kl. 17,00-19,00 Sted: Deltagere: Brit Skovgaard, Michael Seiding Larsen, Else Marie L Sørensen Niels

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Årshjul for KIF 2014

Årshjul for KIF 2014 Årshjul for KIF 2014 Januar 2014 (Afleveringsfrist 13. december 2013, kl. 8,00) 11/21667 Årshjul KIF 2014 Bilag 120387/13 Forslag til mødeplan for ØPU og fagudvalg Godkendelse af forretningsorden til KIF

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Anbefalinger til forsamlingshusdrift

Anbefalinger til forsamlingshusdrift Anbefalinger til forsamlingshusdrift Sagsnr.: 15/3387 De kommunale forsamlingshuse i dag Hvordan husene drives Alle fire huse bestyres og drives af en form for bestyrelser, der repræsenterer brugerne af

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 19. november 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:40 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Kompetence- og delegationsplan for Afdeling for Kultur og Fritid

Kompetence- og delegationsplan for Afdeling for Kultur og Fritid Kompetence- og delegationsplan for Afdeling for Kultur og Fritid Lovområde Lov om kommunernes styrelse Lov om folkeoplysning Lov om biblioteksvirksomhed Lov om musikskoler Museumsloven Øvrige regelsæt

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 04. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:55 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003 Mødedato: 07-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00-16.40 Mødested: Mødelokale B101, Børne- og kulturforvatningen Fraværende: Laurids Korsgaard, Chris

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 02. september 2015 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Cantabile 2, Kostervej 2B (Sukkerfabrikken i Stege Eva

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 30. september 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 28. januar 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik (formand), Else-Marie Langballe Sørensen,

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 09. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Lars Møller Jens Meilvang

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Lars Møller Jens Meilvang Valdemar Haumand side 1 d.16. marts 2010 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Dagsorden fra bestyrelsesmødet tirsdag d.16.3.2010 kl. 15.30. Mødet afholdes i Grenaa Idrætscenters mødelokale 4,

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 19:15 Sluttidspunkt 21:30 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet Eva Sommer-Madsen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution 04.04.00-P00-4-15 3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution Resumé Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal tage stilling til Højenehallen som selvejende institution, og

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Komiteen for Solbakken

Komiteen for Solbakken Komiteen for Solbakken Referat Dato 23. januar 2014 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe Christensen,

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. december 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. december 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. december 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. december 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Forslag til revideret

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Refer Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere: Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Årshjul for Sundheds- og Psykiatriudvalget 2014

Årshjul for Sundheds- og Psykiatriudvalget 2014 Årshjul for s- og Psykiatriudvalget 2014 13. januar 2014 Kl. 17.00 Godkendelse af forretningsorden Mødeplan 2014 Drøftelse med afsæt i den digitale informationsmappe Psykiatri og Orientering om kommende

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere