Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 09. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, 1. sal, Præstø Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard, Michael Seiding Larsen, Thorbjørn Kolbo, Eva Sommer-Madsen (formand) Ingen Bemærkninger Mødested kl. 16 på Jungshoved Skole, Jungshovedvej 46, Præstø. Herefter rundtur til Pottemageriet (Røde Led), Bio Bernhard, Kunsthal Glas, 4H Gården og Multicenteret. Kl dialogmøde med Fritidsrådet.

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - 9. september Halvårsregnskab Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Orienteringspunkter - 9. september Høring af Sundhedspolitik Stus på projekt - Nye pientrettede partnerskaber - KOL-kor og fodbold for mænd med kræft STARS fremsender årsregnskab Viemose Forsamlingshus Forpagtningsaftale for Stege Camping Forpagtningsaftale for Præstø Camping Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Eventuelt - 9. september Bilagsoversigt...19 Underskriftsside...20

3 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Godkendelse af dagsorden - 9. september 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Lone Larsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrionen indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Indstillingen tiltrådt. 2

4 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Bente Ludvigsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Halvårsregnskabet 2014 for Kultur-, Idræts-, og Fritidsudvalget, viser et forventet mindreforbrug på driften på samlet 1,3 mio. kr. Mindreforbruget kan udelukkende henføres til det øvrige område, hvor mindreforbruget fortrinsvis fordeler sig således: Afste driftsmidler til KunstGlas-hal på 0,5 mio. kr. ikke anvendes Bevilgede tilskud under Kulturaftalen på 1 mio. kr. først forventes udbetalt i At der forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. til renovering af Mosegården og Foreningernes hus, kloakering af klubhus i Sværdborg, og afvikling af Tørmælksfabrikken. Anlæg Områdets anlæg forventes komme ud med et samlet mindreforbrug på 8,4 mio. kr. Mindre forbruget skyldes bl.a. udskydelse af beslutningen om placeringen af ny sportshal i Vordingborg, afventning af endelige placering af ungdomshus, uforbrugte midler til overflytning af vandlidende boldbaner samt pulje til anlæg af yderligere kunstgræsbaner i samarbejde med foldboldklubberne i Vordingborg Kommune. Desuden afventer midler til undersøgelse omkring en mulig ny svømmehal. Målopfyldelse Der arbejdes løbende på udvalgsaftalen, som strækker sig over Der er på nuværende tidspunkt ikke igangs en proces omkring målet Sund Kost i Haller og Idrætsanlæg, Partnerskaber til udvikling af nyskabende tiltag i krydsfeltet mellem Kultur og Sundhed samt formulering og planlægning af tværgående samarbejder med andre afdelinger omkring aktiviteter inden for sundhed. Processen forventes igangs i tæt samarbejde med Sundhedsafdelingen efter revideringen af Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik. Bilag: 1 Åben Halvårsregnskab /14 Indstilling Administrionen indstiller, halvårsregnskabet 2014 godkendes. Indstillingen anbefales. 3

5 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Orienteringspunkter - 9. september 2014 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Lone Larsen Orientering fra administrionen a) Ansøgninger til diverse puljer økonomisk oversigt Der vedlægges et økonomiskema med angivelse af aktuelle restbeløb for alle puljer inden behandling af ansøgninger på udvalgets møde den 9. september Samlet økonomiskema fremlægges, da puljerne snarest forventes opbrugt. Bilag: 1 Åben Økonomiskema pr. 20/ KIF 9/ /14 Indstilling Administrionen indstiller, punktet tages til efterretning. Indstillingen tiltrådt. 4

6 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Høring af Sundhedspolitik Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Sundhedssekretariet - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Lovgrundlag Sundhedslovens 119 om forebyggelse og sundhedsfremme. Resumé Vordingborg Kommune skal have en ny sundhedspolitik i udkast af sundhedspolitikken har været behandlet i Sundheds- og Psykiriudvalget den 4. juni 2014 med efterfølgende stjernehøring til udvalgets medlemmer. På baggrund af høringssvarene er 2. udkast til sundhedspolitikken godkendt og kan sendes til høring i relevante råd og fagudvalg. 2. udkast af Sundhedspolitik er godkendt i Sundheds- og Psykiriudvalget. På baggrund af den besluttede proces for endelig godkendelse af sundhedspolitikken, sendes den nu i høring i relevante fagudvalg, Handicaprådet, Seniorrådet, skole- og dagtilbudsbestyrelser samt offentliggøres på Vordingborg Kommunes officielle hjemmeside for eksterne høringer. Høringsfristen er den 1. oktober Høringssvaret sendes til Vivian Griffenfeldt Nielsen på mail: Tidsplanen for endelig godkendelse af Sundhedspolitik er som følger: Juli: Juli: Sundhedspolitikken sendes til høring i alle fagudvalg til deres førstkommende udvalgsmøde Sundhedspolitikken lægges ud på Vordingborg Kommunes officielle hjemmeside for høringer, afgørelser og frister 25. september: Sundheds- og Psykiriudvalget holder dialogmøde med sundhedsrelerede interesseorganisioner, hvor sundhedspolitikken drøftes 1. oktober: Høringsfrist 5. november: Sundheds- og Psykiriudvalget drøfter høringssvar med henblik på indarbejdelse af kommentarer i politikken 3. december: Sundheds- og Psykiriudvalget færdigbehandler politikken og anbefaler den godkendt i Kommunalbestyrelsen 18. december: Kommunalbestyrelsen godkender den endelige Sundhedspolitik Bilag: 1 Åben 2. udkast Sundhedspolitik revideret 23 juni.pdf 77360/14 Indstilling Administrionen indstiller, Sundhedspolitik drøftes med henblik på eventuelle kommentarer. 5

7 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen anbefales. Udkastet blev drøftet, og man anbefaler det fremlagte udkast. Udvalget ønsker, de frivillige foreningers store indss for den generelle sundhed bliver mere fremtrædende i kommunens sundhedspolitik. Udvalget ønsker et tættere samarbejde med Sundheds- og Psykiriudvalget, med henblik på videndeling og fælles tiltag i forhold til børn og unge. 6

8 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Stus på projekt - Nye pientrettede partnerskaber - KOL-kor og fodbold for mænd med kræft Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiriudvalget Område: Sundhedssekretariet - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Lovgrundlag Sundhedslovens 119 om forebyggelse og sundhedsfremme. Resumé Projekt Nye Pientrettede Partnerskaber har s fokus på kulturens og foreningslivets betydning for livskvalitet og sundhedsfremme for borgere med sygdommen KOL og mænd med en kræftdiagnose. Projektet har i projektperioden (1. halvdel af 2014) udviklet og afprøvet nye målrettede tilbud til målgrupperne i samarbejde med henholdsvis Musikskolen og Vordingborg IF. Selv om de to målgrupper og tilbud har været meget forskellige, har projektet samlet set været succesfuldt, og der har været et udtalt ønske om forsætte tilbuddene efter endt projektperiode. Fra august 2014 fortsætter KOL-koret og fodboldholdet derfor på lige fod med lignende tilbud i Musikskolen og i fodboldklubben. Projekt Nye Pientrettede Partnerskaber har haft til formål udforske nogle af de uudnyttede potentialer, der ligger i koblingen mellem kultur og sundhedsfremme. Projektet har også haft til formål styrke samarbejdet mellem offentlig virksomhed og kultur-, fritids- og foreningslivet. Projektet har udviklet og etableret to målrettede og sundhedsfremmende udviklingsforløb for borgere med KOL og mænd med kræft. Korsang for KOL-pienter Fodboldtræning for mænd med kræft Forskellige undersøgelser viser, de to målgrupper profiterer både fysisk og mentalt af de kulturelle fællesskaber. Begge tilbud har taget afsæt i og videreudviklet konkrete erfaringer fra dels Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling på Hillerød Hospital og dels Rigshospitalet, Københavns Universitet og TRYGFonden. Fodboldtræningen og korsangen er etableret i en hverdagskontekst i samarbejde med Vordingborg IF og den kommunale Musikskole. Etableringen af tilbuddene i en hverdagskontekst har været med til understøtte projektets videreførelse efter projekt- og tilskudsperiodens ophør. KOL-koret: Samarbejdet med Musikskolen har været positivt og konstruktivt. Borgere med KOL har fra starten vist en overvældende interesse for og tilslutning til koret. Der har været 47 borgere tilknyttet tilbuddet og der blev hurtigt oprettet to kor. Evalueringen viser stor tilfredshed med tilbuddet og et stort ønske om fortsætte med korsangen. Musikskolen starter et KOL-kor op i august på lige vilkår med Musikskolens øvrige tilbud. Deltagerbetalingen ligger på 9 rer á 75 kr. Den lokale Lungeforening vil støtte KOL-koret med kr. årligt. Fodbold for mænd med kræft: Vordingborg IF er gået ind i partnerskabet med ansvar og engagement. To erfarne og motiverede trænere har stillet sig til rådighed for holdet på frivillig basis. I alt har holdet talt 8 spillere. Evalueringen viser, spillerne har været meget tilfredse med tilbuddet, og træningen har givet mere overskud i hverdagen og styrket fysikken. Spillerne vil meget gerne fortsætte med træningen efter sommerferien. 7

9 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Vordingborg IF er interesseret i fortsætte med tilbuddet. For øge deltagerantallet og sikre holdets fremtid, er det besluttet udvide målgruppen til alle mænd, der lever med kronisk sygdom og indføre brugerbetaling på almindelige forenings- og klubvilkår. Det nye fodboldhold starter op til august. I forbindelse med projektet har Vordingborg Kommune videndelt med Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF), Rigshospitalet, som har stået for FC Prosta. DBU har også støttet op om fodboldholdet i form af diverse udstyr. Indstilling Administrionen indstiller, orienteringen tages til efterretning og videresendes til Kultur- og Fritidsudvalget. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Fraværende: Vibe Bøgvad Tiltrådt. Indstillingen tiltrådt. 8

10 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget STARS fremsender årsregnskab 2013 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Musikloven. STARS er et af landets 17 Regionale Spillesteder, hvilket betyder, STARS modtager tilskud fra Kulturstyrelsen og fra Vordingborg Kommune. Tilskuddet er bundet op på en række forpligtelser omkring præsentionen af et koncertprogram med et højt kunstnerisk sigte, en forpligtelse til styrke og støtte op om vækstlaget, lokalt, regionalt og internionalt, og ikke mindst, en forpligtelse til opretholde og udvikle spillestedet med en professionel scene, organision og markedsføring. Der er indgået driftsaftale mellem STARS, Vordingborg Kommune og Stens Kunstråds Musikudvalg for perioden 1. januar 2013 til 31. december STARS har i 2013 afholdt 113 koncerter med i alt gæster. Bestyrelsen for STARS har ansvaret for, i tæt samarbejde med den daglige leder, udarbejde og aflægge årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Stens Kunstråds Regnskabs- og revisionsinstruks og årsregnskabsloven. STARS fremsender regnskab 2013 til efterretning. Årsregnskabet udviser et underskud for 2013 på i alt kr. Regnskabet udviser: Årets result Aktiver Egenkapital kr kr kr. Revisionsfirmaet RSM plus fra Vordingborg har gennemgået regnskabet, som giver et retvisende billede af STARS aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Ledelsen oplyser, årets result ikke er tilfredsstillende, hvilket betyder, den stregi der har været lagt for genopretning af egenkapitalen, ikke er indfriet. På den baggrund har STARS bestyrelse derfor udarbejdet en langsigtet handlingsplan for perioden Det er forts målet, egenkapitalen er genoprettet ved udgangen af 2016, hvilket stiller særlige krav til de kommende års drift og budgettering fastholde dette. Revisionsfirmaet er enig med STARS bestyrelse i, budget for 2014, sammenholdt med den langsigtede handlingsplan og periodebalancen for 2104, viser en positiv udvikling. RSM revision forventer således, spillestedet i fremtiden vil opnå en normaliseret drift og finansieringsstruktur. Egenkapitalens størrelse vil påvirke driften i Omfanget er endnu uvist, men særligt likviditeten kan vise sig blive en udfordring. Bestyrelse og ledelse er yderst opmærksomme på de affødte problemstillinger og vil tage aktion på en løsningsmodel. Administrionen har afholdt møder med STARS bestyrelsesformand, næstformand og den daglige leder, hvor man har givet en mere detaljeret redegørelse for, hvorledes man vil imødegå udviklingen af et større underskud og fastholdelse af den langsigtede handlingsplan. 9

11 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Der er fremadrettet planlagt tæt dialog og opfølgning mellem STARS daglige ledelse og administrionen. Tilskud: Kunstrådets Musikudvalg Vordingborg Kommune kr kr. Tilskuddene reguleres årligt med pris- og lønfremskrivning efter gældende regler for henholdsvis st og kommune. Økonomi Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben Årsrapport 2013, STARS /14 Indstilling Administrionen indstiller, Regnskab 2013 for STARS tages til efterretning. Indstillingen tiltrådt. 10

12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Viemose Forsamlingshus Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Helle Woetmann Græsdal Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse. Viemose Forsamlingshus ligger Viemose Gade 7, 4771 Kalvehave og er siden 1985 blevet drevet af foreningen Den selvejende institution Viemose Forsamlingshus efter indgåelse af lejeaftale med kommunen. Foreningen har en bestyrelse, der er valgt blandt foreningens medlemmer. Foreningen tæller både privpersoner og foreninger. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 2. oktober 2012, administrionen skulle tage et møde med bestyrelsen for Viemose Forsamlingshus med henblik på afdækning af muligheder for en evt. overtagelse. Administrionen havde indstillet til udvalget, Viemose Forsamlingshus blev søgt solgt. Den 8. august 2014 holdt administrionen møde med bestyrelsen. Den nuværende bestyrelse er umiddelbart ikke interesseret i overtage huset men ønsker, der forts er et kommunalt forsamlingshus i Viemose. Fremtiden for Viemose Forsamlingshus skal derfor afklares. Ifølge den nuværende lejeraftale afholder foreningen alle udgifter vedrørende indvendig vedligeholdelse, mens udlejer (kommunen) har den udvendige vedligeholdelse. Lejer betaler alle udgifter forbundet med husets drift herunder udgifter til evt. forsikring af løsøre, der ikke tilhører kommunen, og kommunen afholder udgifter til bygnings- og løsøreforsikring (inventar ejet af kommunen) samt renovion, skorstensfejning og vandafledningsbidrag. Aktiviteterne i Viemose Forsamlingshus er dels traditionel forsamlingshusdrift med udlejning, dels aktiviteter for medborgerne som f.eks. folkecafé, kulturelle indslag, loppemarked mv. I 2013 blev huset brugt 220 dage i alt, hvoraf ca. en fjerdedel gik til priv udlejning (forsamlingshusdrift). Samme billede tegnede sig for Huset eller enkelte lokaler udlejes til brugerne efter fastste kriterier. Både enkeltpersoner og foreninger betaler for brug af lokalerne. Med udgangspunkt i, den nuværende bestyrelse for foreningen ikke ønsker overtage huset, skal der træffes beslutning om, hvorvidt Viemose Forsamlingshus skal sættes til salg eller der skal indgås en ny og evt. ændret aftale med foreningen om drift af Viemose Forsamlingshus. Administrionen vurderer følgende muligheder: Salg af Viemose Forsamlingshus Forsamlingshuset sættes til salg. Hvis Viemose Forsamlingshus overgår til priv eje vil det være muligt for en evt. bestyrelse søge kommunens pulje til renovering mv. til prive forsamlingshuse. Puljen kunne også anvendes til renovering af gulve mv. i forbindelse med en overdragelse. Den nuværende bestyrelse for Viemose Forsamlingshus ønsker umiddelbart ikke overtage huset på grund af den forventede (lille) indtægt, aktiviteterne i huset kan give. Ved et salg vil der være aktiviteter, som i givet fald kan placeres andre steder i lokalområdet. Hvis aktiviteterne forts ønskes samlet, kunne en løsning være flytte disse fra Viemose Forsamlingshus til Den Gule Stald, der ligger under 1 km fra Viemose Forsamlingshus. Den Gule Stald ejes af bygningsstyrelsen og er lejet af kommunen indtil udgangen af Vordingborg kommune ønsker ikke erhverve bygningen, men er behjælpelig med finde en løsning. Indgåelse af ny lejeaftale/forpagtning med Den selvejende institution Viemose Forsamlingshus Der indgås en ny aftale med Den selvejende institution Viemose Forsamlingshus, hvor Vordingborg Kommune ikke har udgifter til drift af huset og alene er forpligtet til vedligeholde klimaskærmen (udvendig vedligeholdelse dvs. tag, vinduer og facade samt grønne arealer), samt forsikring af bygning. 11

13 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Forpagter forpligtes til vedligeholde indvendigt samt afholde alle udgifter til drift herunder el, vand, varme, forsikring af egne løsøre, renovion osv. Så længe Vordingborg Kommune ikke har udgifter til denne løsning, er der ikke umiddelbart problemer med, der også er forsamlingshusdrift i huset (udlejning). Såfremt der er folkeoplysende aktivitet/godkendte foreninger skal el, vand og varme samt rengøring imidlertid afholdes af kommunen og frrækkes forpagtningsafgiften. Hvis forpagtningsafgiften er nul, mod forpagter afholder alle udgifter bortset fra udvendig vedligeholdelse (klimaskærm), ydes et tilskud til de foreninger, der er godkendt folkeoplysende. Vordingborg Kommune anviser gris lokaler til alle folkeoplysende foreninger i kommunen efter gældende regler. Alternivt indgås en særskilt forpagtningsafgift for udlejningsdelen og anden aftale for aktivitetshusdelen. I forbindelse med en fornyet lejeaftale skal der tages stilling til det aktuelle renoveringsbehov af huset herunder udskiftning af gulv, isolering samt varmekilde. Bilag: 1 Åben Bestyrelsens brev vedr. Viemose Forsamlingshus 93170/14 Indstilling Administrionen indstiller, udvalget beslutter, hvorvidt Viemose Forsamlingshus skal sættes til salg eller, der skal udarbejdes en nye forpagtningsaftale med brugerne af Viemose Forsamlingshus. Udvalget ønsker en vurdering af, hvor de aktiviteter mv. der i dag ligger i Viemose Forsamlingshus vil kunne huses, hvis forsamlingshuset sælges. Sagen genoptages på næste udvalgsmøde. 12

14 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Forpagtningsaftale for Stege Camping Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Helle Woetmann Græsdal Lovgrundlag Den kommunale styrelseslov. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på et møde den 14. maj 2014, mulighederne for indgå en langvarig forpagtningsaftale for Stege Campingplads, som alterniv til et salg, skulle undersøges. Administrionen har efterfølgende holdt møde med nuværende forpagter af Stege Campingplads Jens Houmøller Jørgensen samt besigtiget campingpladsen. Nuværende forpagter er forts interesseret i forpagtningen og ønsker en så langvarig aftale som muligt, da pladsen trænger til forskellige forbedringer af de fysiske faciliteter. En investering, der alene er aktuel, hvis aftalen rækker væsentlig flere år frem end den nuværende aftale, der gjaldt 5 år. Der foreslås derfor en langvarig forpagtningsaftale på 15 år med option på yderligere 5 år, hvis begge parter ønsker dette. Derudover lægges der op til samme vilkår i den nye aftale som i den hidtidige forpagtningsaftale. Som i den hidtidige forpagtningsaftale opkræver Vordingborg Kommune ikke forpagtningsafgift i foreslåede aftale. Til gengæld hæfter forpagter for samtlige udgifter vedrørende campingpladsens drift, herunder også udgifter til forsikringer, ejendomsskter og alle forbrugsafgifter. Den almindelige vedligeholdelse af bygninger og inventar samt grønne områder påhviler også forpagter. Alle indtægter ved driften af campingpladsen tilfalder forpagter og kommunen har således ingen indtægter ved bortforpagtningen, men heller ingen udgifter. Dog udleverer kommunen toiletpapir samt rengøringsartikler til toiletterne, da disse fungerer som offentlige toiletter. Udgifter til større renoveringsarbejder, der ikke betragtes som almindelig vedligeholdelse, påhviler dog kommunen i henhold til forpagtningsaftalen. I forbindelse med besigtigelse af Campingpladsen har der vist sig et behov for renovering af strømføringen på pladsen, der på nuværende tidspunkt ikke lever op til gældende lovkrav for strøm. Da der ikke er tale om almindelig vedligeholdelse af bygninger og inventar, vurderes det, denne udgift påhviler kommunen. Campingpladsen er blevet gennemgået af autoriseret elektriker og der må forventes en udgift på kr. for etablering af lovlig strømføring. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Udbedring af strømanlæg 18 Anlæg Manglende indtægtsbevilling Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. 13

15 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Økonomi Økonomistaben kan oplyse, der under ejendomsfonden i investeringsplanen for budget 2014 er afs en indtægtsbevilling på 1 mio. kr. til et forventet salg af Stege campingplads, derudover er der afholdt udgifter for kr., som skulle modregnes en forventet salgsindtægt. Ved indgåelse af en mangeårig forpagtningsaftale skal der således søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til dækning af den manglende salgsindtægt, ligesom der skal anvises finansiering af tillægsbevillingen. Udgiften på de kr. dækkes af ejendomsfonden. Bilag: 1 Lukket Indstilling Administrionen indstiller, forslag til forpagtningsaftale for Stege Campingplads godkendes, der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1 mio. kr. for manglende indtægt for salg af Stege Campingplads. Tillægsbevillingen foreslås finansieret fra kassebeholdningen, der gives en driftsbevilling på kr. til lovliggørelse af strømføring på Stege Campingplads. Driftsbevillingen foreslås finansieret fra kassebeholdningen. Indstillingen anbefales. 14

16 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Forpagtningsaftale for Præstø Camping Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Helle Woetmann Græsdal Lovgrundlag Den kommunale styrelseslov. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på et møde den 14. maj 2014, mulighederne for indgå en langvarig forpagtningsaftale for Stege Campingplads, som alterniv til et salg, skulle undersøges. Samtidigt gav udvalget udtryk for, en lignende sag for Præstø Campingplads skulle forelægges udvalget. Administrionen har efterfølgende holdt møde med nuværende forpagter af Præstø Campingplads Hans Jørgen Weidick samt besigtiget campingpladsen. Nuværende forpagter er forts interesseret i forpagtningen og ønsker en så langvarig aftale som muligt, da pladsen trænger til forskellige forbedringer af de fysiske faciliteter. En investering, der alene er aktuel, hvis aftalen rækker væsentlig flere år frem end den nuværende aftale, der gjaldt 5 år. Der foreslås derfor en langvarig forpagtningsaftale på 15 år med option på yderligere 5 år, hvis begge parter ønsker dette. Derudover lægges der op til samme vilkår i den nye aftale som i den hidtidige forpagtningsaftale. Som i den hidtidige forpagtningsaftale opkræver Vordingborg Kommune ikke forpagtningsafgift i foreslåede aftale. Til gengæld hæfter forpagter for samtlige udgifter vedrørende campingpladsens drift, herunder også udgifter til forsikringer, ejendomsskter og alle forbrugsafgifter. Den almindelige vedligeholdelse af bygninger og inventar samt grønne områder påhviler også forpagter. Alle indtægter ved driften af campingpladsen tilfalder forpagter og kommunen har således ingen indtægter ved bortforpagtningen, men heller ingen udgifter. Udgifter til større renoveringsarbejder, der ikke betragtes som almindelig vedligeholdelse, påhviler dog kommunen i henhold til forpagtningsaftalen. I forbindelse med besigtigelse af Campingpladsen har der vist sig et behov for renovering af strømføringen på pladsen, der på nuværende tidspunkt ikke lever op til gældende lovkrav for strøm. Da der ikke er tale om almindelig vedligeholdelse af bygninger og inventar, vurderes det, denne udgift påhviler kommunen. Campingpladsen er blevet gennemgået af autoriseret elektriker og der må forventes en udgift på ca kr. for etablering af lovlig strømføring. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Udbedring af strømføring 198 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. 15

17 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Bilag: 1 Lukket Indstilling Administrionen indstiller, forslag til forpagtningsaftale for Præstø Campingplads godkendes, der gives en driftsbevilling på kr. til lovliggørelse af strømføring på Præstø Campingplads. Driftsbevillingen foreslås taget fra kassebeholdningen. Indstillingen anbefales. 16

18 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2014 Sagsnr.: 11/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Efter ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget fremsendes revideret årshjul til orientering på alle udvalgsmøderne. For højne informionsniveauet og for skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, typisk i årlig cyklus, har det været et ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, der blev udarbejdet et årshjul for udvalgets område. Årshjulet fremlægges på møderne og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab og arbejdsplan for året. Efter hvert udvalgsmøde vil årshjulet blive opderet med de beslutninger, tiltag m.v. som er fremkommet på udvalgsmødet, ligesom administrionen også løbende holder årshjulet ajour. Bilag: 1 Åben Årshjul /13 Indstilling Administrionen indstiller, det fremlagte årshjul for 2014 tages til orientering. Udvalget ønsker en temadrøftelse på næstkommende udvalgsmøde om udvalgets samlede opgaver, koblet til den nye vision, og de eksisterende politikker med henblik på den fremadrettede stregi. 17

19 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Eventuelt - 9. september 2014 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Lone Larsen. Der er kommet en del henvendelser fra foreninger og organisioner, som ønsker foretræde for udvalget. Udvalget besluttede drøfte disse og lignende henvendelser på udvalgets temadrøftelse på det kommende møde. 18

20 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Bilagsoversigt 2. Halvårsregnskab Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 1. Halvårsregnskab 2014 (92764/14) 3. Orienteringspunkter - 9. september Økonomiskema pr. 20/ KIF 9/9 14 (96551/14) 4. Høring af Sundhedspolitik udkast Sundhedspolitik revideret 23 juni.pdf (77360/14) 6. STARS fremsender årsregnskab Årsrapport 2013, STARS (103014/14) 7. Viemose Forsamlingshus 1. Bestyrelsens brev vedr. Viemose Forsamlingshus (93170/14) 8. Lukket punkt - Forpagtningsaftale for Stege Camping 1. (Lukket bilag) 9. Lukket punkt - Forpagtningsaftale for Præstø Camping 1. (Lukket bilag) 10. Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Årshjul 2014 (120387/13) 19

21 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Underskriftsside Else-Marie Langballe Sørensen Brit Skovgaard Michael Seiding Larsen Thorbjørn Kolbo Eva Sommer-Madsen 20

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. "Colosseum" Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Colosseum Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Colosseum" Skole og Familie Mødedato Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-9.00 i Lille

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere