DANSK-TYSKE KONFERENCE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I GRÆNSEREGIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK-TYSKE KONFERENCE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I GRÆNSEREGIONEN"

Transkript

1 DANSK-TYSKE KONFERENCE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I GRÆNSEREGIONEN MANDAG D. 16. FEBRUAR 215 KL KONCERTSALEN ALSION SØNDERBORG DANSK-TYSK MINISTERKONFERENCE

2 DEBATOPLÆG DANSK-TYSKE KONFERENCE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I GRÆNSEREGIONEN FORORD Den dansk-tyske grænseregion har stor betydning for det stærke venskab mellem Danmark og Tyskland ikke mindst i kraft af det danske mindre-tal i Tyskland og det tyske mindretal i Danmark, sprogkundskaberne i grænseregionen og den gensidige forståelse for kulturelle forskelle. Men samarbejdet på tværs af den dansk-tyske grænse har også betydning for vækst og beskæftigelse. Vi eksporterer meget til hinanden og over de sidste årtier har direkte investeringer på tværs af grænsen fået større betydning. Den danske regering og delstatsregeringen Slesvig-Holsten ønsker i samarbejde med den tyske forbundsregering at understøtte det eksisterende lokale og regionale samarbejde. Ministerkonferencen den 16. februar 215 vil være startskuddet til et fælles dansk-tysk initiativ, der skal løse konkrete problemer, som borgere og virksomheder oplever. På konferencen ønsker vi derfor en drøftelse af de centrale punkter, hvor vi kan videreudvikle samarbejdet om at skabe et sammenhængende arbejdsmarked og om at udnytte erhvervsmuligheder på tværs af grænsen. En dybere integration i grænseregionen I løbet af de sidste to årtier er det blevet lettere at bevæge sig på tværs af grænser i Europa i kraft af blandt andet det indre marked. Det voksende samspil har haft stor betydning i den dansk-tyske grænseregion, hvilket kommer tydeligst til udtryk i stigningen i antallet af pendlere på tværs af grænsen. Opgørelser viser, at pendlingen fra slutningen af 8 erne frem til år 2 lå forholdsvis stabilt omkring 1. grænsependlere fra Tyskland til Sønderjylland. I erne steg antallet af pendlere kraftigt og i 23 pendlede ca. 1.7 personer fra Tyskland til Sønderjylland. I 28, hvor der var stor aktivitet i dansk økonomi, pendlede ca. 18. personer til arbejde fra Tyskland til Danmark og ca. 1. personer til Tyskland fra Danmark. I den nuværende situation, hvor den økonomiske situation på hver side af grænsen er blevet mere ligelig, er der stadig store gensidige fordele ved integration på tværs af grænsen. Om end pendlingen er faldet i forhold til 28, lå pendlingen fortsat på et forholdsvis højt niveau på i alt knap 8.7 personer i 214. Et sammenhængende arbejdsmarked på tværs af grænsen har betydning for, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for. Moderne produktion og moderne servicevirksomheder kræver et større arbejdsmarkedsopland, da medarbejdere med specialiserede kompetencer rekrutteres lettere fra et stort arbejdsmarked. Det har således betydning for virksomhederne, at de kan trække på arbejdskraft på begge sider af grænsen. Men der er stadig muligheder for at styrke integrationen blandt andet ved at gøre det mere smidigt at pendle på tværs af grænsen eller ved at styrke samspillet om uddannelse og praktik.

3 I den OM VÆKST nuværende & ERHVERVSUDVIKLING situation, I GRÆNSELANDET hvor den økonomiske ZUM THEMA situation WACHSTUM på UND hver WIRTSCHAFTLICHE side af ENTWICKLUNG IM GRENZLAND grænsen er blevet mere ligelig, er der stadig store gensidige fordele ved integration på tværs af grænsen. Om end pendlingen er faldet i forhold til 28, lå pendlingen fortsat på et forholdsvis højt niveau på i alt knap 8.7 personer i 214. Figur 1 - Udvikling i grænsependlingen mellem Tyskland og Danmark, Antal personer Antal personer 2, 2, 18, 18, 16, 16, 14, 14, 12, 12, 1, 1, 8, 8, 6, 6, 4, 4, 2, 2, Pendlere fra Tyskland til Danmark Pendlere fra Danmark til Tyskland Anm.: Infocenteret i Region Sønderjylland-Schleswig har hvert år i november-december i perioden gennemført en rundspørge hos alle 98 danske kommuner. I rundspørgen afdækkes hvor mange grænsependlere, der er fra Tyskland til Danmark. Alle grænsependlere, som arbejder i Danmark, får en dokumentation for sygesikring (den såkaldte E 16 blanket) fra den danske kommune og det er dette tal, som kommunerne bliver spurgt om. Det kan ikke udelukkes, at kommunerne også har indberettet statsborgere fra andre EU-lande. Derfor er der som sikkerhed trukket 2 pct. fra i skønnet. Det samme gør sig gældende for administrationsfejl og fejl i forbindelse med fremsendelsen, som ligeledes er indregnet med et fradrag på 2 pct. Antallet af pendlere med bopæl i Danmark er skønnet. Skønnet beror på den information, Infocenteret ved Region Sønderjylland-Schleswig får gennem den daglige rådgivning af grænsependlere, herunder den pendling, der er fra Danmark til Tyskland. I grundlaget for skønnet indgår endvidere informationer fra samarbejdet med og kontakten til grænsependlerforeningen for pendlere med bopæl i Danmark og beskæftigelse i Tyskland samt øvrige netværk. Kilde: Infocenteret ved Region Sønderjylland-Schleswig. Potentialer i den dansk-tyske Et sammenhængende grænseregion arbejdsmarked på tværs af grænsen har betydning Pendlingen er langt mere for, omfattende virksomhederne på tværs af den kan landebaserede få den arbejdskraft, grænse i dag. de Den har nære brug dansk-tyske for. Moderne grænseregion, hvor pendlingen er mest omfattende, strækker produktion sig i dag og i praksis moderne ca. 5 servicevirksomheder km på hver side af lande-grænsen. kræver Med et større etableringen arbejdsmarkedsopland, et mere sammenhængende da medarbejdere arbejdsmarked med specialiserede på tværs af den kompetencer maritime grænse. rekrutteres af den faste Femern-forbindelse åbnes der mulighed for at skabe lettere fra et stort arbejdsmarked. Det har således betydning for virksomhederne, kan man se at Region de kan Sjælland, trække Region på arbejdskraft Syddanmark og på Slesvig-Holsten begge sider som af grænsen. samlet region, der dækker godt 35. km I et bredere perspektiv 2 og 4,8 mio. indbyggere. Men der er stadig muligheder for at styrke integrationen blandt andet ved at gøre det mere smidigt at pendle på tværs af grænsen eller ved at styrke Begge grænseregioner rummer en række fælles erhvervsmæssige styrker, som i højere grad kan udvikles og tænkes sammen. Et velfungerende samspillet om uddannelse og praktik. arbejdsmarked og et stærkt uddannelses- og forskningssamarbejde på tværs af grænsen kan bidrage til, at virksomhederne har adgang til arbejdskraft med de rette kompetencer, og at innovative løsninger hurtigt bringes i spil i virksomhederne på begge sider af grænsen fx ved at Potentialer i den dansk-tyske grænseregion virksomhederne indgår Pendlingen i fælles netværk er langt og trække mere på omfattende samme talentmasse. på tværs Det gælder af den fx landebaserede i forhold til avanceret græn- produktion, hvor tysk industri kan inspirere til øget automatisering i dag. Den og udnyttelse nære dansk-tyske af mulighederne grænseregion, i blandt andet hvor big data pendlingen i danske virksomheder. er mest Det gælder også i forhold til klima- og energiløsninger, hvor virksomheder i Nordtyskland kan drage nytte af den ekspertise og det internationale renommé, som danske virksomheder og forskningsmiljøer har opbygget. Den nemme adgang til både Danmark og Tyskland kan også have betydning for produktivitetsudviklingen i grænseregionen. Den danske produktivitetskommission har blandt andet peget på, at øget internationalisering er en måde at forbedre virksomhedsdynamikken. Et integreret service-marked på tværs af den dansk-tyske grænse kan således bidrage til øget konkurrence i blandt andet grænseregionens serviceerhverv, herunder fx byggebranchen, detailhandelen mv. Det kræver imidlertid blandt andet, at der er tilgængelig information omkring, hvilke krav og regler virksomhederne skal opfylde, når de leverer ydelser på den anden side af grænsen. På trods af tendensen til stigende integration på tværs af grænsen har den danske og tyske grænseregion ikke fulgt samme økonomiske trend i det sidste årti, jf. bilag. På begge sider af grænsen oplevede man en betydelig nedgang i velstandsniveauet som følge af den økonomiske

4 krise. I den efterfølgende periode har Slesvig-Holsten imidlertid oplevet en fremgang i BNP pr. indbygger og var i 211 tilbage på samme velsandsniveau som umiddelbart inden den økonomiske krise, mens velstandsniveauet i de to danske regioner var tæt på uændret i samme periode. Den økonomiske vækst i Tyskland har ikke i væsentlig grad smittet af på væksten i de grænsenære områder på den danske side af grænsen, ligesom faldet i ledigheden på den tyske side af grænsen ikke er blevet modsvaret af en stigning i pendlingen fra Danmark til Tyskland. Det kan indikere, at der fortsat er potentialer for en stærkere integration på tværs af grænsen. Det skal dog ses i lyset af, at ledighedsniveauerne forud for den økonomiske krise var forholdsvis forskellige på hver side af grænsen og nu nærmer sig hinanden. Erhvervsmuligheder på tværs af grænsen Slesvig-Holsten og de to danske regioner deler en række erhvervsmæssige styrker blandt andet inden for produktion, bæredygtig energi, turisme, logistik og fødevarer. En væsentlig forudsætning for vækst og fastholdelse af virksomhedernes konkurrencedygtighed inden for disse erhverv er, at virksomhederne har adgang til dygtige medarbejdere med de rette kompetencer, og at blandt andet universiteternes forskning omsættes til nye løsninger i virksomhederne. Det kræver, at der er et tæt samspil mellem myndigheder, erhvervsliv samt uddannelses- og forskningsinstitutioner om at gøre grænseregionen til et attraktivt sted at bo, studere, arbejde og drive virksomhed. Strategisk udnyttelse af fælles erhvervsmæssige styrker og vidensamarbejde På begge sider af grænsen er der en række klynger og netværk, hvor virksomheder, videninstitutioner og erhvervsfremmeaktører samarbejder om at skabe innovation og vækst, herunder på områder hvor grænseregionen har fælles erhvervsmæssige styrker. I de senere år har klyngerne/ netværkene udvidet deres internationale udsyn og aktiviteter, men der er fortsat et potentiale for at styrke klyngesamarbejdet hen over den dansk-tyske grænse med henblik på at skabe dynamik og ny viden til gavn for de deltagende virksomheder. Fx kunne relevante danske og tyske virksomheder og videninstitutioner inviteres til at deltage i klynger og netværk på den anden side af grænsen med henblik på at styrke videnudvekslingen. Med det dansk-tyske Interreg-program for , der som noget nyt dækker både Femern Bælt-regionen og områderne omkring den landbaserede grænse, vil der være i alt 9 mio. EUR til rådighed til en styrket indsats for vækst og erhvervsudvikling i grænseregionen. Det dansk-tyske samarbejdsprogram fokuserer blandt andet på innovation, bæredygtig udvikling, turisme og institutionelt grænseoverskridende samarbejde. Som noget nyt vil programmet i understøtte deltagelse fra private virksomheder, hvilket blandt andet åbner mulighed for i højere grad at understøtte det grænseoverskridende erhvervssamarbejde og det grænseoverskridende samarbejde mellem virksomheder og universiteter. Det skaber samtidig mulighed for en mere strategisk anvendelse af interreg-midlerne med henblik på at understøtte udviklingen af de fælles erhvervsmæssige styrker i grænseregionen. Samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner på tværs af de to lande og øget studentermobilitet kan være med til at styrke indsatsen for et fælles arbejdsmarked. Inden for en række af de danske erhvervsklynger i grænseregionen, fx offshore, cleantech og velfærdsteknologi er der efterspørgsel efter højtuddannet teknisk og sundhedsfaglig arbejdskraft. Derfor vil virksomhederne på tværs af grænseregionen få fordel af øget tværgående samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Der er samtidig i dag et solidt forskningssamarbejde at bygge på. Tyskland var Danmarks vigtigste partnerland i EU s 7. rammeprogram for forskning og udvikling, og hver dag året rundt udkommer der syv videnskabelige publikationer med danske og tyske medforfattere. Det er 2,5 gange så mange fælles dansk-tyske publikationer, som for 1 år siden. Det er forskningssamarbejde, der kan udnyttes til at skabe endnu tættere samarbejde i grænseregionen. Samarbejde om erhvervsuddannelser Fastholdelse af produktionsarbejdspladser er et centralt politisk indsatsområde både i Danmark og i Tyskland. En væsentlig forudsætning for væksten i produktionserhvervene er, at virksomhederne har adgang til tilstrækkelig arbejdskraft, herunder kompetent faglært arbejdskraft. Samarbejde mellem erhvervsuddannelsesinstitutioner om blandt andet praktikpladser kan bidrage til, at virksomhederne har adgang til de elever og på sigt de medarbejdere, de efterspørger, samt at erhvervsskoleeleverne får nye kompetencer.

5 Der er taget en række tiltag med henblik på at skabe smidige rammer for gensidig anerkendelse af erhvervsuddannelser og erhvervsmæssige kvalifikationer på tværs af grænsen. I efteråret 213 underskrev den tyske undervisnings- og forskningsminister og den danske undervisningsminister en erklæring med henblik på at give faglærte bedre muligheder for at tage arbejde og gennemføre praktik på begge sider af grænsen. Ifølge erklæringen er erhvervsuddannelser i de to lande principielt sammenlignelige. Dertil kommer, at Europa-Parlamentet og Rådet i november 213 vedtog direktiv 213/55/EU om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Direktivet, der skal gøre det lettere for EU-borgere at udøve et lovreguleret erhverv i et andet medlemsland, når de er kvalificerede til det i hjemlandet, er under implementering på nationalt niveau. Endelig giver den europæiske kvalifikationsramme og Europass Certificate Supplement mulighed for at sammenligne danske og tyske erhvervsuddannelsers læringsudbytte/uddannelsesbeviser og for at vise en arbejdsgiver i udlandet, hvad man er uddannet i. Der kan dog fortsat være praktiske udfordringer, som erhvervsskoler og erhvervsskoleelever møder, når eleverne uddanner sig eller er i praktik på den anden side af grænsen. Der kan også være udfordringer for de færdiguddannede, der søger job på den anden side af grænsen, fx i kraft af krav til ansøgeren om at være certificeret for at kunne blive ansat i bestemte jobs eller udføre bestemte funktioner. Som udgangspunkt er det dog den enkelte arbejdsgiver, der vurderer, om den pågældende ansøger har de nødvendige kvalifikationer, hvorfor information om vore to landes erhvervsuddannelser er af væsentlig betydning for, at mobilitet i praksis lykkes. Transport og logistik Med etableringen af den faste Femern Bæltforbindelse vil rejsetiden fra Sjælland til Hamborg og fra Slesvig-Holsten til København blive reduceret markant, ligesom transportkapaciteten og sikkerheden for, at gods kommer frem til tiden øges. Dertil kommer, at Dansk-tysk transportkommission p.t. ser nærmere på, hvordan infrastrukturen i Jyllandskorridoren kan styrkes. I regi af Dansk-tysk Transportkommission arbejdes der på en rapport, som bl.a. fokuserer på forbedringer af infrastrukturen i regionen. Rapporten forventes at blive færdig i foråret 215. Grænseregionen kan være en attraktiv placering for blandt andet transport- og logistikvirksomheder. Udover selve infrastrukturen kan der imidlertid være konkrete udfordringer for erhvervet i forhold til transport på tværs af grænsen. Fx er der forskellige regler for, hvilke typer transporter der skal ledsages af politieskorte i Danmark og Tyskland. Det betyder i nogle tilfælde, at vognmændene må vente på politieskorte ved grænsen, fx ved transport af vindmøller. Det har ikke blot betydning for logistik-virksomhederne, men også for de virksomheder, der er afhængige af at få leveret deres gods rettidigt. Med Slesvig Holstens fokus på investeringer i vindenergi, må man forvente, at der vil være et stigende fokus på denne type transporter i fremtiden Den danske vinmølleindustri estimerer, at der på årlig basis er 14 vindmølletransporter til Slesvig-Holsten, mens 1.4 transporter passerer gennem delstaten. Udvikling af grænseregionen som turistdestination Den dansk/tyske Nordsø- og Østersøkyst er populære destinationer for både danske og tyske turister. Med etableringen af Femern Bæltforbindelsen åbnes nye muligheder for samarbejde om udvikling af attraktioner på begge sider af Femern Bælt, ligesom der er mulighed for at samarbejde om udvikling i tilknytning til attraktioner som Vadehavet ved den dansk-tyske Nordsøkyst. Med vækstplanen for dansk turisme etableres et Vestkystpartnerskab og Østersøpartnerskab, som skal være med til at udvikle turismen ved henholdsvis den danske vestkyst og Østersøen, mens destinationsudviklingen i Slesvig-Holsten varetages af blandt andet Nordsee-Tourismus- Service og Ostsee-Holstein-Tourismus. Der er således skabt en komplementær organisatorisk struktur på begge sider af grænsen, der kan danne platform for et styrket dansk-tysk samarbejde om udviklingen af henholdsvis nordsøturismen og østersøturismen.

6 Spørgsmål til drøftelse angående erhvervsmuligheder på tværs af grænsen Kan samarbejdet om udnyttelse af de erhvervsmæssige styrker på tværs af grænsen styrkes, herunder gennem strategisk anvendelse af det dansk-tyske interreg-program for ? Hvordan kan erhvervslivets samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner tilrettelægges med henblik på at uddanne dygtige medarbejdere og omsætte investeringerne i forskning og udvikling til konkrete løsninger i virksomhederne? Hvordan kan rammerne styrkes for de dansk-tyske forsknings-, inno-vations- og videnmiljøer? Fx i form af flere internationale forskningsprojekter og forskningsmiljøer på tværs af grænser? Hvordan kan man fra statsligt og delstatsligt hold bidrage til at gøre det nemt for virksomhederne at betjene både det danske og tyske marked? Et sammenhængende arbejdsmarked En væsentlig forudsætning for at løfte vækst og erhvervsudvikling i grænseregionen er tilstedeværelsen af et velfungerende arbejdsmarked, hvor virksomhederne har adgang til medarbejdere med de relevante kompetencer. Da medarbejdere med specialiserede kompetencer rekrutteres lettere fra et stort arbejdsmarked, kan et større arbejdskraftopland på tværs af grænsen skabe grundlag for et bedre match mellem udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft. Dertil kommer, at et velfungerende arbejdsmarked kan skabe grundlag for hurtigere videnoverførsel, så innovative løsninger bringes i anvendelse i virksomhederne på den anden side af grænsen. Der kan være forskellige udfordringer i forhold til at skabe et sammenhængende arbejdsmarked. Blandt andet kan mentale barrierer, tids- og rejseomkostninger, administrative barrierer og informationsbarrierer have betydning. Selvom der er behov for et fortsat fokus på forebyggelse og nedbrydning af konkrete mobilitetsbarrierer, illustrerer de knap 8.7 personer, der pendlede på tværs af grænsen i 214, at der allerede i dag er gode muligheder for at bo og arbejde på hver sin siden af den dansk-tyske grænse. Information og vejledning af virksomheder og grænsependlere Rådgivning og lettilgængelig information er centralt i forhold til at opretholde en høj mobilitetsrate og understøtte vækst og jobskabelse i grænseregionen. For både borgere og virksomheder har det betydning, at rådgivning om eksempelvis skatteforhold ydes i nærområdet, og at den relevante information er tilgængelig på det lokale sprog. Særligt sprogbarrierer opleves som et problem blandt iværksættere og små- og mellemstore virksomheder, der opererer i grænseregionen. Der er i dag iværksat en række vejledningsinitiativer på skatteområdet. Region Sønderjylland-Schleswigs Infocenter i Padborg har gennem mere end 1 år rådgivet grænsependlere, virksomheder og forvaltninger om det dansk-tyske arbejdsmarked. Infocentret har oparbejdet en betydelig viden, som kommer hele den dansk-tyske grænseregion til gavn. Region Sønderjylland-Schleswig og SKAT planlægger at gennemføre et pilotprojekt i 1. halvår af 215. Som en del af pilotprojektet vil SKAT i bestemte tidsrum være fysisk til stede og vejlede borgerne og vil samtidig stille hotline-hjælp til rådighed for Infocentret. Evalueringen af pilotprojektet vil danne baggrund for en beslutning om en fremtidig samarbejdsaftale om vejledning af grænsependlerne. I denne aftale vil også vejledning af pendlerne m.v. ved Femern Bælt indgå. På vejledningsområdet kan der for grænsependlere også være udfordringer forbundet med manglende viden om de administrative og tekniske rammer omkring det pågældende lands skattesystem. Eksempelvis kan tyske pendlere opleve vanskeligheder ved at omstille sig til den høje grad af digitalisering i det danske skattesystem. Derudover kan der være uklarhed om regler for selvindberetning og de administrative forhold i tilknytning til eksempelvis adgang til og udlevering af Nem-id. Med udgangspunkt i eksisterende initiativer og i lyset af etableringen af Femern Bælt-forbindelsen er det relevant at drøfte, hvordan der i fremtiden sikres en sammenhængende informations- og vejledningstjeneste målrettet pendlere på tværs af hele grænseregionen, hvor både danske og tyske skattemyndigheder stiller den nødvendige information til rådighed. Det er samtidig vigtigt, at indsatsen i højere grad målrettes virksomhederne, da manglende viden om fx skatteforhold kan mindske iværksætterlyst og vækst i grænseregionen.

7 Belysning af øvrige potentialer for samarbejde på skatteområdet Danmark og Tyskland har i dag et velfungerende samarbejde på told- og skatteområdet. Fx har SKAT og tysk told (Zoll) tradition for samarbejde på en række væsentlige områder i grænseområdet. I takt med at det omgivende samfund, og ikke mindst EU, har udviklet sig, har samarbejdet mellem tyske og danske told- og skattemyndigheder udviklet sig i en effektiv og frugtbar retning. På området for e-handel er der indgået aftale mellem de danske og tyske myndigheder om udlevering af oplysninger til SKAT om tyske netbutikkers salg af punktafgiftspligtige varer til danske borgere (private kunder). Oplysningerne indgår i SKATs kontrol af, hvorvidt herboende kunder af egen drift har oplyst om køb af punktafgiftspligtige varer. Der kan således være potentiale i at få belyst, på hvilke områder samarbejdet mellem de danske og tyske skattemyndigheder i fremtiden kan styrkes. Beskæftigelses- og rekrutteringsindsatsen på tværs af grænsen Hvis mobiliteten på arbejdsmarkedet på tværs af grænsen skal styrkes, kan der være behov for, at både offentlige og private parter i stigende grad annoncerer ledige stillinger på begge sider af grænsen, og at jobsøgende gøres opmærksomme på muligheden for at søge job på den anden side af grænsen. De offentlige arbejdsformidlinger samarbejder allerede om udveksling af informationer om ledige jobs, synliggørelse af arbejds- og levevilkår på begge sider af grænsen, udvikling af grænseoverskridende tilbud af erhvervsuddannelser og koordination af foranstaltninger til fremme af dialog, mobilitet og samarbejde i forhold til beskæftigelsesspørgsmål. Der kan dog være potentiale i at styrke samarbejdet om jobformidling og rekruttering på tværs af den samlede dansk-tyske grænseregion. Grænseoverskridende statistik Et solidt faktuelt grundlag om blandt andet pendling, arbejdsmarked og erhvervsliv er væsentligt for tilrettelæggelsen af det grænseoverskridende samarbejde. Det fremgår i programudkastet for det dansk-tyske Interreg-program for , at programparterne vil arbejde for at udvikle sammenlignelig grænseoverskridende statistik. Der kan i den forbindelse være behov for et samarbejde med henblik på at afklare, hvilke data der specifikt er behov for. I forhold til data om bl.a. erhverv og arbejdsmarked i grænseregionen bør det nævnes, at Institut for Grænseregionsforskning har kompetencer på dette område. Spørgsmål til drøftelse angående et sammenhængende arbejdsmarked Hvordan kan man fra statsligt og delstatsligt hold bidrage til at skabe en sammenhængende region, hvor det er attraktivt at bo og arbejde? Hvordan bringes de betydelige erfaringer på tværs af den landbaserede grænse i spil, så potentialerne i forbindelse med etableringen af Femern Bælt udnyttes bedst muligt? Hvilke konkrete udfordringer møder grænsependlere og virksomheder, når de pendler eller ønsker at rekruttere medarbejdere på tværs af grænsen?

8 11/14 Bilag - faktaark Velstandsniveauet i navnlig Region Sjælland og Slesvig-Holsten ligger i den lavere ende, når der sammenlignes med velstandsniveauet i de øvrige danske og tyske regioner. Det hænger formentlig i nogen grad hænger sammen med, at mange pendler til København og Hamborg for at arbejde, jf. figur 2. Figur 2 - Købekraftkorrigeret BNP pr. indbygger, 211 (1. euro) Hamburg Oberbayern Darmstadt Bremen Hovedstaden Stuttgart Düsseldorf Karlsruhe Mittelfranken Tübingen Oberpfalz Köln Unterfranken Niederbayern Braunschweig Schwaben Detmold Saarland Freiburg Hannover Kassel Rheinhessen-Pfalz Oberfranken Arnsberg Berlin Midtjylland Gießen Münster Syddanmark Nordjylland Weser-Ems Koblenz Schleswig-Holstein Trier Leipzig Dresden Brandenburg Sjælland Sachsen-Anhalt Chemnitz Lüneburg Thüringen Mecklenburg-Vorpommern Kilde: Eurostat. - 1, 2, 3, 4, 5, 6, Både Region Sjælland, Region Syddanmark og Slesvig-Holsten oplevede en betydelig nedgang i BNP pr. indbygger som følge af den økonomiske Både Region Sjælland, krise. Region I den Syddanmark efterfølgende og Slesvig-Holsten periode oplevede har Slesvig-Holsten en betydelig nedgang oplevet i BNP en pr. indbygger fremgang periode i BNP har pr. Slesvig-Holsten indbygger, oplevet og var en i fremgang 211 tilbage i BNP pr. på indbygger, samme og velstandsni- var i 211 tilbage på samme velstandsniveau som følge af den økonomiske krise. I den efterfølgende som umiddelbart inden veau den som økonomiske umiddelbart krise, jf. figur inden 3. I den samme økonomiske periode velstandsniveauet krise, jf. figur i de 3. to danske I den regioner tæt på uændret. samme periode velstandsniveauet i de to danske regioner tæt på uændret.

9 12/14 12/14 Figur 3 - Udvikling i BNP pr. indbygger, (indeks 25=1) Figur 3 - Udvikling i BNP pr. indbygger, (indeks 25=1) Indeks 25 = 1 Indeks 25 = Indeks 25 = 1 Indeks 25 = Danmark Region 28 Syddanmark Slesvig-Holsten 211 Danmark Tyskland Region Syddanmark Sjælland Slesvig-Holsten Tyskland Region Sjælland Anm. BNP er opgjort i 25-priser Anm. Kilde: BNP OECD.stat er opgjort i 25-priser Kilde: OECD.stat Slesvig-Holsten og Tyskland som helhed har oplevet et større fald i ledigheden efter 28, jf. figur 4. Det skal ses i lyset af, at ledigheden i ses Dan- i lyset af, at ledigheden i Dan- Slesvig-Holsten og Tyskland Slesvig-Holsten som helhed har og oplevet Tyskland et større som fald helhed i ledigheden har efter oplevet 28, et jf. større figur 4. Det fald skal i ledigheden efter mark og de to danske regioner mark og var de på 28, et to meget jf. danske lavt figur regioner niveau 4. forud Det var for skal på den ses et økonomiske i lyset af, meget lavt krise at niveau i 28. ledigheden i Danmark og de to danske regioner var på et meget lavt niveau forud for den forud for den økonomiske krise i 28. økonomiske krise i 28. Figur 4 Ledighed i pct., Figur 4 Ledighed i pct., Pct. Pct Danmark Region 21 Syddanmark 211 Slesvig-Holsten Danmark Tyskland Region Region Syddanmark Sjælland Slesvig-Holsten Tyskland Region Sjælland Kilde: Eurostat. Kilde: Eurostat. Pct. Pct

10 13/14 Hovedparten af pendlerne Hovedparten på tværs af den dansk-tyske af pendlerne grænse på arbejder tværs i af industrien, den dansk-tyske bygge- og anlægsvirksomheder grænse arbejder samt i handels- og transport-virksomheder, jf. figur industrien, 5. bygge- og anlægsvirksomheder samt handels- og transportvirksomheder, jf. figur 5. Figur 5 - Grænsependlerne fordelt på brancher, 212 Personer 1, Personer 1, Kilde: Brit Andresen 213 på baggrund af en rundspørge foretaget af Infocenteret ved Region Sønderjylland-Schleswig hos alle 98 kommuner. Litteraturliste Litteraturliste Andreas P. Cornett & Nils Karl Andreas Sørensen P. (25), Cornett Systems & Nils of Innovation Karl Sørensen and Linkages (25), in an Interregional Systems of Perspective: Innovation a Comparative Analysis of Northern Germany and Western and Linkages Denmark, i Uddevalla in an Interregional Symposium 24, Perspective: Regions in Competition a Comparative and Co-operation, Analysis Research of reports 25:1 Northern Germany and Western Denmark, i Uddevalla Symposium 24, Brit Andresen (213), Den Regions samfundsmæssige in Competition værdi af grænsependling and Co-operation, mellem Danmark Research og Tyskland. reports 25:1 Dansk-Tysk Handelskammer/Deutsch-Dänische Brit Andresen (213), Handelskammer Den samfundsmæssige (21), Grønne løsninger!/ værdi Grüne af lösungen!, grænsependling Årsmagasin/Jahresmagazin 21 mellem Danmark og Tyskland. Dansk-Tysk Handelskammer/ Deutsch-Dänische Handelskammer (211), Bedre logistik fremmer samhandlen/ Bessere Logist ik treibt den Handel Dansk-Tysk Handelskammer/Deutsch-Dänische Handelskammer (21), an, Årsmagasin/ Jahresmagazin 211/12 Grønne løsninger!/ Grüne lösungen!, Årsmagasin/Jahresmagazin 21 Dansk-Tysk Handelskammer/ Dansk-Tysk Deutsch-Dänische Handelskammer/ (212), Deutsch-Dänische Design, Netzværk Handelskammer 212 (211), Bedre logistik fremmer samhandlen/ Bessere Logist ik treibt den Handel Dansk-Tysk Handelskammer/ an, Deutsch-Dänische Årsmagasin/ Jahresmagazin Handelskammer (213), 211/12 Smart & Green, Netzværk 213/14 ITOS Industriel Teknologi Dansk-Tysk og Software (214), Handelskammer/ Internet of Things Deutsch-Dänische og Industri 4., ITOS Handelskammer Industriel Teknologi og (212), Software nr. 5, november 214 Design, Netzværk 212 Johannes Bröcker, Hayo Hermann & Artem Korzhenevych (214), The Fehmarnbelt Fixed Link Perspectives of a Cross Border Labour Market. Rambøll Management Consulting & Georg Ottenströer Immobilienwirtschaft Regionalökonomie på vegne af Vækstcentret (211), Styrkepositioner for den dansk-tyske region Region Sønderjylland-Schleswig (214), Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked (opdateret) 29 løsningsforslag til nedbrydning af eksisterende hindringer i den frie bevægelighed.

11 Samarbejdsprogram for Interreg VA Danmark Tyskland Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (214), Außen-handel Schleswig-Holsteins 213, Statistik informiert nr. 55/214. STRING og Region Sønderjylland-Schleswig (213), Oversigt over væsentligste mobilitetsbarrierer. Tanja Buch, Torben Dall Schmidt & Annekatrin Niebuhr (29), Journal of Borderlands Studies, 24.2 Torben Dall Schmidt (24), Asymmetry in the cross-border mobility of goods and labour, An integration paradox at the Danish-German border, Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet Torben Dall Schmidt (26), Hvem er grænsependleren ved den dansk-tyske grænse?, Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet Torben Dall Schmidt & Henrik Doensig Jørgensen (26), Syddanmark som grænseregion, Perspektiver Udfordringer, Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet Udenrigsministeriet (214), Vækst via Eksport: Danmark Tyskland

12

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Indikatorsystem Interreg Deutschland-Danmark UDKAST: version december 2014

Indikatorsystem Interreg Deutschland-Danmark UDKAST: version december 2014 Indikatorsystem Interreg Deutschland-Danmark UDKAST: version december 2014 Prioritet 1- Innovation: Specifikt mål: Øgning af produkt-, proces- og socialinnovationen inden for de identificerede styrkepositioner

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Revolution på det skandinaviske logistikmarked

Revolution på det skandinaviske logistikmarked Revolution på det skandinaviske logistikmarked DK Nordeuropas stærkeste og mest innovative logistikklynge i støbeskeen I de kommende år vil der blive investeret massivt i infrastrukturen i regionerne i

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er Regionsrådets og Vækstforums strategi for, hvordan der sammen kan skabes en attraktiv

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark 7. september, 2016 Niels B. Christiansen,

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige Nulpunktsanalyse af Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsindsats 2011-20142014 -2014 Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM

Læs mere

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. oktober 2013 Danmark blandt mest konkurrencestærke

Læs mere

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion UDBUD OG INNOVATION Ved bordene om udbud og innovation blev der drøftet, hvordan kommunen kan gøre det mere attraktivt og nemmere for SMV er at byde på offentlige udbud. Grundlæggende ønskes en tættere

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter.

Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter. 1 2 3 Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter. Indgår i analysen ved hjælp af kvantitative webinterview (og dermed

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

NOTAT. Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015

NOTAT. Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015 NOTAT 11. september 2015 Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015 Indledning Jeg er rigtig glad for at være med her i dag, og glæder mig til at høre, hvor I ser mulighederne for at styrke

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Eksportbarometer 2016

Eksportbarometer 2016 Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2016 Om Eksportbarometeret 2016 Dansk-Tysk Handelskammer har i tidsrummet fra den 26. september til den 7. oktober 2016 gennemført en rundspørge hos danske virksomheder.

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark 17.05.2007/24.05.2007 UDKAST Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem og 1. Præambel. og er enige om at forny, konkretisere og udbrede den Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem delstaten

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Export Steps Tyskland 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021 km 2 (Danmark 43.094 km 2 ) Regering:

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Marked i fokus Tyskland

Marked i fokus Tyskland Next: Tyskland Væksthus Hovedstadsregionen Ballerup Onsdag d. 12. oktober 2016 Marked i fokus Tyskland v/ Helle Meinertz, generalkonsul i München Økonomien helt kort Tyskland er kommet godt igennem finanskrisen

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016.

Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016. Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 regional-udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

UDKAST Årsplan for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Schleswig-Holstein

UDKAST Årsplan for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Schleswig-Holstein UDKAST Årsplan 2009-2010 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Schleswig-Holstein Status: 31.07.09 Efter kommunalreformen i Danmark er det grænseoverskridende samarbejde videreført mellem Region

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Berlin

Ejendomsmarkedet i Berlin Ejendomsmarkedet i Berlin Introduktion Victoria Properties A/S Børsnoteret ejendomsselskab etableret medio 2006 Forretningsområdet er investeringer i velbeliggende erhvervs- og boligejendomme i større

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar

Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 5. marts 2008 Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere