DANSK-TYSKE KONFERENCE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I GRÆNSEREGIONEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK-TYSKE KONFERENCE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I GRÆNSEREGIONEN"

Transkript

1 DANSK-TYSKE KONFERENCE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I GRÆNSEREGIONEN MANDAG D. 16. FEBRUAR 215 KL KONCERTSALEN ALSION SØNDERBORG DANSK-TYSK MINISTERKONFERENCE

2 DEBATOPLÆG DANSK-TYSKE KONFERENCE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I GRÆNSEREGIONEN FORORD Den dansk-tyske grænseregion har stor betydning for det stærke venskab mellem Danmark og Tyskland ikke mindst i kraft af det danske mindre-tal i Tyskland og det tyske mindretal i Danmark, sprogkundskaberne i grænseregionen og den gensidige forståelse for kulturelle forskelle. Men samarbejdet på tværs af den dansk-tyske grænse har også betydning for vækst og beskæftigelse. Vi eksporterer meget til hinanden og over de sidste årtier har direkte investeringer på tværs af grænsen fået større betydning. Den danske regering og delstatsregeringen Slesvig-Holsten ønsker i samarbejde med den tyske forbundsregering at understøtte det eksisterende lokale og regionale samarbejde. Ministerkonferencen den 16. februar 215 vil være startskuddet til et fælles dansk-tysk initiativ, der skal løse konkrete problemer, som borgere og virksomheder oplever. På konferencen ønsker vi derfor en drøftelse af de centrale punkter, hvor vi kan videreudvikle samarbejdet om at skabe et sammenhængende arbejdsmarked og om at udnytte erhvervsmuligheder på tværs af grænsen. En dybere integration i grænseregionen I løbet af de sidste to årtier er det blevet lettere at bevæge sig på tværs af grænser i Europa i kraft af blandt andet det indre marked. Det voksende samspil har haft stor betydning i den dansk-tyske grænseregion, hvilket kommer tydeligst til udtryk i stigningen i antallet af pendlere på tværs af grænsen. Opgørelser viser, at pendlingen fra slutningen af 8 erne frem til år 2 lå forholdsvis stabilt omkring 1. grænsependlere fra Tyskland til Sønderjylland. I erne steg antallet af pendlere kraftigt og i 23 pendlede ca. 1.7 personer fra Tyskland til Sønderjylland. I 28, hvor der var stor aktivitet i dansk økonomi, pendlede ca. 18. personer til arbejde fra Tyskland til Danmark og ca. 1. personer til Tyskland fra Danmark. I den nuværende situation, hvor den økonomiske situation på hver side af grænsen er blevet mere ligelig, er der stadig store gensidige fordele ved integration på tværs af grænsen. Om end pendlingen er faldet i forhold til 28, lå pendlingen fortsat på et forholdsvis højt niveau på i alt knap 8.7 personer i 214. Et sammenhængende arbejdsmarked på tværs af grænsen har betydning for, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for. Moderne produktion og moderne servicevirksomheder kræver et større arbejdsmarkedsopland, da medarbejdere med specialiserede kompetencer rekrutteres lettere fra et stort arbejdsmarked. Det har således betydning for virksomhederne, at de kan trække på arbejdskraft på begge sider af grænsen. Men der er stadig muligheder for at styrke integrationen blandt andet ved at gøre det mere smidigt at pendle på tværs af grænsen eller ved at styrke samspillet om uddannelse og praktik.

3 I den OM VÆKST nuværende & ERHVERVSUDVIKLING situation, I GRÆNSELANDET hvor den økonomiske ZUM THEMA situation WACHSTUM på UND hver WIRTSCHAFTLICHE side af ENTWICKLUNG IM GRENZLAND grænsen er blevet mere ligelig, er der stadig store gensidige fordele ved integration på tværs af grænsen. Om end pendlingen er faldet i forhold til 28, lå pendlingen fortsat på et forholdsvis højt niveau på i alt knap 8.7 personer i 214. Figur 1 - Udvikling i grænsependlingen mellem Tyskland og Danmark, Antal personer Antal personer 2, 2, 18, 18, 16, 16, 14, 14, 12, 12, 1, 1, 8, 8, 6, 6, 4, 4, 2, 2, Pendlere fra Tyskland til Danmark Pendlere fra Danmark til Tyskland Anm.: Infocenteret i Region Sønderjylland-Schleswig har hvert år i november-december i perioden gennemført en rundspørge hos alle 98 danske kommuner. I rundspørgen afdækkes hvor mange grænsependlere, der er fra Tyskland til Danmark. Alle grænsependlere, som arbejder i Danmark, får en dokumentation for sygesikring (den såkaldte E 16 blanket) fra den danske kommune og det er dette tal, som kommunerne bliver spurgt om. Det kan ikke udelukkes, at kommunerne også har indberettet statsborgere fra andre EU-lande. Derfor er der som sikkerhed trukket 2 pct. fra i skønnet. Det samme gør sig gældende for administrationsfejl og fejl i forbindelse med fremsendelsen, som ligeledes er indregnet med et fradrag på 2 pct. Antallet af pendlere med bopæl i Danmark er skønnet. Skønnet beror på den information, Infocenteret ved Region Sønderjylland-Schleswig får gennem den daglige rådgivning af grænsependlere, herunder den pendling, der er fra Danmark til Tyskland. I grundlaget for skønnet indgår endvidere informationer fra samarbejdet med og kontakten til grænsependlerforeningen for pendlere med bopæl i Danmark og beskæftigelse i Tyskland samt øvrige netværk. Kilde: Infocenteret ved Region Sønderjylland-Schleswig. Potentialer i den dansk-tyske Et sammenhængende grænseregion arbejdsmarked på tværs af grænsen har betydning Pendlingen er langt mere for, omfattende virksomhederne på tværs af den kan landebaserede få den arbejdskraft, grænse i dag. de Den har nære brug dansk-tyske for. Moderne grænseregion, hvor pendlingen er mest omfattende, strækker produktion sig i dag og i praksis moderne ca. 5 servicevirksomheder km på hver side af lande-grænsen. kræver Med et større etableringen arbejdsmarkedsopland, et mere sammenhængende da medarbejdere arbejdsmarked med specialiserede på tværs af den kompetencer maritime grænse. rekrutteres af den faste Femern-forbindelse åbnes der mulighed for at skabe lettere fra et stort arbejdsmarked. Det har således betydning for virksomhederne, kan man se at Region de kan Sjælland, trække Region på arbejdskraft Syddanmark og på Slesvig-Holsten begge sider som af grænsen. samlet region, der dækker godt 35. km I et bredere perspektiv 2 og 4,8 mio. indbyggere. Men der er stadig muligheder for at styrke integrationen blandt andet ved at gøre det mere smidigt at pendle på tværs af grænsen eller ved at styrke Begge grænseregioner rummer en række fælles erhvervsmæssige styrker, som i højere grad kan udvikles og tænkes sammen. Et velfungerende samspillet om uddannelse og praktik. arbejdsmarked og et stærkt uddannelses- og forskningssamarbejde på tværs af grænsen kan bidrage til, at virksomhederne har adgang til arbejdskraft med de rette kompetencer, og at innovative løsninger hurtigt bringes i spil i virksomhederne på begge sider af grænsen fx ved at Potentialer i den dansk-tyske grænseregion virksomhederne indgår Pendlingen i fælles netværk er langt og trække mere på omfattende samme talentmasse. på tværs Det gælder af den fx landebaserede i forhold til avanceret græn- produktion, hvor tysk industri kan inspirere til øget automatisering i dag. Den og udnyttelse nære dansk-tyske af mulighederne grænseregion, i blandt andet hvor big data pendlingen i danske virksomheder. er mest Det gælder også i forhold til klima- og energiløsninger, hvor virksomheder i Nordtyskland kan drage nytte af den ekspertise og det internationale renommé, som danske virksomheder og forskningsmiljøer har opbygget. Den nemme adgang til både Danmark og Tyskland kan også have betydning for produktivitetsudviklingen i grænseregionen. Den danske produktivitetskommission har blandt andet peget på, at øget internationalisering er en måde at forbedre virksomhedsdynamikken. Et integreret service-marked på tværs af den dansk-tyske grænse kan således bidrage til øget konkurrence i blandt andet grænseregionens serviceerhverv, herunder fx byggebranchen, detailhandelen mv. Det kræver imidlertid blandt andet, at der er tilgængelig information omkring, hvilke krav og regler virksomhederne skal opfylde, når de leverer ydelser på den anden side af grænsen. På trods af tendensen til stigende integration på tværs af grænsen har den danske og tyske grænseregion ikke fulgt samme økonomiske trend i det sidste årti, jf. bilag. På begge sider af grænsen oplevede man en betydelig nedgang i velstandsniveauet som følge af den økonomiske

4 krise. I den efterfølgende periode har Slesvig-Holsten imidlertid oplevet en fremgang i BNP pr. indbygger og var i 211 tilbage på samme velsandsniveau som umiddelbart inden den økonomiske krise, mens velstandsniveauet i de to danske regioner var tæt på uændret i samme periode. Den økonomiske vækst i Tyskland har ikke i væsentlig grad smittet af på væksten i de grænsenære områder på den danske side af grænsen, ligesom faldet i ledigheden på den tyske side af grænsen ikke er blevet modsvaret af en stigning i pendlingen fra Danmark til Tyskland. Det kan indikere, at der fortsat er potentialer for en stærkere integration på tværs af grænsen. Det skal dog ses i lyset af, at ledighedsniveauerne forud for den økonomiske krise var forholdsvis forskellige på hver side af grænsen og nu nærmer sig hinanden. Erhvervsmuligheder på tværs af grænsen Slesvig-Holsten og de to danske regioner deler en række erhvervsmæssige styrker blandt andet inden for produktion, bæredygtig energi, turisme, logistik og fødevarer. En væsentlig forudsætning for vækst og fastholdelse af virksomhedernes konkurrencedygtighed inden for disse erhverv er, at virksomhederne har adgang til dygtige medarbejdere med de rette kompetencer, og at blandt andet universiteternes forskning omsættes til nye løsninger i virksomhederne. Det kræver, at der er et tæt samspil mellem myndigheder, erhvervsliv samt uddannelses- og forskningsinstitutioner om at gøre grænseregionen til et attraktivt sted at bo, studere, arbejde og drive virksomhed. Strategisk udnyttelse af fælles erhvervsmæssige styrker og vidensamarbejde På begge sider af grænsen er der en række klynger og netværk, hvor virksomheder, videninstitutioner og erhvervsfremmeaktører samarbejder om at skabe innovation og vækst, herunder på områder hvor grænseregionen har fælles erhvervsmæssige styrker. I de senere år har klyngerne/ netværkene udvidet deres internationale udsyn og aktiviteter, men der er fortsat et potentiale for at styrke klyngesamarbejdet hen over den dansk-tyske grænse med henblik på at skabe dynamik og ny viden til gavn for de deltagende virksomheder. Fx kunne relevante danske og tyske virksomheder og videninstitutioner inviteres til at deltage i klynger og netværk på den anden side af grænsen med henblik på at styrke videnudvekslingen. Med det dansk-tyske Interreg-program for , der som noget nyt dækker både Femern Bælt-regionen og områderne omkring den landbaserede grænse, vil der være i alt 9 mio. EUR til rådighed til en styrket indsats for vækst og erhvervsudvikling i grænseregionen. Det dansk-tyske samarbejdsprogram fokuserer blandt andet på innovation, bæredygtig udvikling, turisme og institutionelt grænseoverskridende samarbejde. Som noget nyt vil programmet i understøtte deltagelse fra private virksomheder, hvilket blandt andet åbner mulighed for i højere grad at understøtte det grænseoverskridende erhvervssamarbejde og det grænseoverskridende samarbejde mellem virksomheder og universiteter. Det skaber samtidig mulighed for en mere strategisk anvendelse af interreg-midlerne med henblik på at understøtte udviklingen af de fælles erhvervsmæssige styrker i grænseregionen. Samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner på tværs af de to lande og øget studentermobilitet kan være med til at styrke indsatsen for et fælles arbejdsmarked. Inden for en række af de danske erhvervsklynger i grænseregionen, fx offshore, cleantech og velfærdsteknologi er der efterspørgsel efter højtuddannet teknisk og sundhedsfaglig arbejdskraft. Derfor vil virksomhederne på tværs af grænseregionen få fordel af øget tværgående samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Der er samtidig i dag et solidt forskningssamarbejde at bygge på. Tyskland var Danmarks vigtigste partnerland i EU s 7. rammeprogram for forskning og udvikling, og hver dag året rundt udkommer der syv videnskabelige publikationer med danske og tyske medforfattere. Det er 2,5 gange så mange fælles dansk-tyske publikationer, som for 1 år siden. Det er forskningssamarbejde, der kan udnyttes til at skabe endnu tættere samarbejde i grænseregionen. Samarbejde om erhvervsuddannelser Fastholdelse af produktionsarbejdspladser er et centralt politisk indsatsområde både i Danmark og i Tyskland. En væsentlig forudsætning for væksten i produktionserhvervene er, at virksomhederne har adgang til tilstrækkelig arbejdskraft, herunder kompetent faglært arbejdskraft. Samarbejde mellem erhvervsuddannelsesinstitutioner om blandt andet praktikpladser kan bidrage til, at virksomhederne har adgang til de elever og på sigt de medarbejdere, de efterspørger, samt at erhvervsskoleeleverne får nye kompetencer.

5 Der er taget en række tiltag med henblik på at skabe smidige rammer for gensidig anerkendelse af erhvervsuddannelser og erhvervsmæssige kvalifikationer på tværs af grænsen. I efteråret 213 underskrev den tyske undervisnings- og forskningsminister og den danske undervisningsminister en erklæring med henblik på at give faglærte bedre muligheder for at tage arbejde og gennemføre praktik på begge sider af grænsen. Ifølge erklæringen er erhvervsuddannelser i de to lande principielt sammenlignelige. Dertil kommer, at Europa-Parlamentet og Rådet i november 213 vedtog direktiv 213/55/EU om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Direktivet, der skal gøre det lettere for EU-borgere at udøve et lovreguleret erhverv i et andet medlemsland, når de er kvalificerede til det i hjemlandet, er under implementering på nationalt niveau. Endelig giver den europæiske kvalifikationsramme og Europass Certificate Supplement mulighed for at sammenligne danske og tyske erhvervsuddannelsers læringsudbytte/uddannelsesbeviser og for at vise en arbejdsgiver i udlandet, hvad man er uddannet i. Der kan dog fortsat være praktiske udfordringer, som erhvervsskoler og erhvervsskoleelever møder, når eleverne uddanner sig eller er i praktik på den anden side af grænsen. Der kan også være udfordringer for de færdiguddannede, der søger job på den anden side af grænsen, fx i kraft af krav til ansøgeren om at være certificeret for at kunne blive ansat i bestemte jobs eller udføre bestemte funktioner. Som udgangspunkt er det dog den enkelte arbejdsgiver, der vurderer, om den pågældende ansøger har de nødvendige kvalifikationer, hvorfor information om vore to landes erhvervsuddannelser er af væsentlig betydning for, at mobilitet i praksis lykkes. Transport og logistik Med etableringen af den faste Femern Bæltforbindelse vil rejsetiden fra Sjælland til Hamborg og fra Slesvig-Holsten til København blive reduceret markant, ligesom transportkapaciteten og sikkerheden for, at gods kommer frem til tiden øges. Dertil kommer, at Dansk-tysk transportkommission p.t. ser nærmere på, hvordan infrastrukturen i Jyllandskorridoren kan styrkes. I regi af Dansk-tysk Transportkommission arbejdes der på en rapport, som bl.a. fokuserer på forbedringer af infrastrukturen i regionen. Rapporten forventes at blive færdig i foråret 215. Grænseregionen kan være en attraktiv placering for blandt andet transport- og logistikvirksomheder. Udover selve infrastrukturen kan der imidlertid være konkrete udfordringer for erhvervet i forhold til transport på tværs af grænsen. Fx er der forskellige regler for, hvilke typer transporter der skal ledsages af politieskorte i Danmark og Tyskland. Det betyder i nogle tilfælde, at vognmændene må vente på politieskorte ved grænsen, fx ved transport af vindmøller. Det har ikke blot betydning for logistik-virksomhederne, men også for de virksomheder, der er afhængige af at få leveret deres gods rettidigt. Med Slesvig Holstens fokus på investeringer i vindenergi, må man forvente, at der vil være et stigende fokus på denne type transporter i fremtiden Den danske vinmølleindustri estimerer, at der på årlig basis er 14 vindmølletransporter til Slesvig-Holsten, mens 1.4 transporter passerer gennem delstaten. Udvikling af grænseregionen som turistdestination Den dansk/tyske Nordsø- og Østersøkyst er populære destinationer for både danske og tyske turister. Med etableringen af Femern Bæltforbindelsen åbnes nye muligheder for samarbejde om udvikling af attraktioner på begge sider af Femern Bælt, ligesom der er mulighed for at samarbejde om udvikling i tilknytning til attraktioner som Vadehavet ved den dansk-tyske Nordsøkyst. Med vækstplanen for dansk turisme etableres et Vestkystpartnerskab og Østersøpartnerskab, som skal være med til at udvikle turismen ved henholdsvis den danske vestkyst og Østersøen, mens destinationsudviklingen i Slesvig-Holsten varetages af blandt andet Nordsee-Tourismus- Service og Ostsee-Holstein-Tourismus. Der er således skabt en komplementær organisatorisk struktur på begge sider af grænsen, der kan danne platform for et styrket dansk-tysk samarbejde om udviklingen af henholdsvis nordsøturismen og østersøturismen.

6 Spørgsmål til drøftelse angående erhvervsmuligheder på tværs af grænsen Kan samarbejdet om udnyttelse af de erhvervsmæssige styrker på tværs af grænsen styrkes, herunder gennem strategisk anvendelse af det dansk-tyske interreg-program for ? Hvordan kan erhvervslivets samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner tilrettelægges med henblik på at uddanne dygtige medarbejdere og omsætte investeringerne i forskning og udvikling til konkrete løsninger i virksomhederne? Hvordan kan rammerne styrkes for de dansk-tyske forsknings-, inno-vations- og videnmiljøer? Fx i form af flere internationale forskningsprojekter og forskningsmiljøer på tværs af grænser? Hvordan kan man fra statsligt og delstatsligt hold bidrage til at gøre det nemt for virksomhederne at betjene både det danske og tyske marked? Et sammenhængende arbejdsmarked En væsentlig forudsætning for at løfte vækst og erhvervsudvikling i grænseregionen er tilstedeværelsen af et velfungerende arbejdsmarked, hvor virksomhederne har adgang til medarbejdere med de relevante kompetencer. Da medarbejdere med specialiserede kompetencer rekrutteres lettere fra et stort arbejdsmarked, kan et større arbejdskraftopland på tværs af grænsen skabe grundlag for et bedre match mellem udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft. Dertil kommer, at et velfungerende arbejdsmarked kan skabe grundlag for hurtigere videnoverførsel, så innovative løsninger bringes i anvendelse i virksomhederne på den anden side af grænsen. Der kan være forskellige udfordringer i forhold til at skabe et sammenhængende arbejdsmarked. Blandt andet kan mentale barrierer, tids- og rejseomkostninger, administrative barrierer og informationsbarrierer have betydning. Selvom der er behov for et fortsat fokus på forebyggelse og nedbrydning af konkrete mobilitetsbarrierer, illustrerer de knap 8.7 personer, der pendlede på tværs af grænsen i 214, at der allerede i dag er gode muligheder for at bo og arbejde på hver sin siden af den dansk-tyske grænse. Information og vejledning af virksomheder og grænsependlere Rådgivning og lettilgængelig information er centralt i forhold til at opretholde en høj mobilitetsrate og understøtte vækst og jobskabelse i grænseregionen. For både borgere og virksomheder har det betydning, at rådgivning om eksempelvis skatteforhold ydes i nærområdet, og at den relevante information er tilgængelig på det lokale sprog. Særligt sprogbarrierer opleves som et problem blandt iværksættere og små- og mellemstore virksomheder, der opererer i grænseregionen. Der er i dag iværksat en række vejledningsinitiativer på skatteområdet. Region Sønderjylland-Schleswigs Infocenter i Padborg har gennem mere end 1 år rådgivet grænsependlere, virksomheder og forvaltninger om det dansk-tyske arbejdsmarked. Infocentret har oparbejdet en betydelig viden, som kommer hele den dansk-tyske grænseregion til gavn. Region Sønderjylland-Schleswig og SKAT planlægger at gennemføre et pilotprojekt i 1. halvår af 215. Som en del af pilotprojektet vil SKAT i bestemte tidsrum være fysisk til stede og vejlede borgerne og vil samtidig stille hotline-hjælp til rådighed for Infocentret. Evalueringen af pilotprojektet vil danne baggrund for en beslutning om en fremtidig samarbejdsaftale om vejledning af grænsependlerne. I denne aftale vil også vejledning af pendlerne m.v. ved Femern Bælt indgå. På vejledningsområdet kan der for grænsependlere også være udfordringer forbundet med manglende viden om de administrative og tekniske rammer omkring det pågældende lands skattesystem. Eksempelvis kan tyske pendlere opleve vanskeligheder ved at omstille sig til den høje grad af digitalisering i det danske skattesystem. Derudover kan der være uklarhed om regler for selvindberetning og de administrative forhold i tilknytning til eksempelvis adgang til og udlevering af Nem-id. Med udgangspunkt i eksisterende initiativer og i lyset af etableringen af Femern Bælt-forbindelsen er det relevant at drøfte, hvordan der i fremtiden sikres en sammenhængende informations- og vejledningstjeneste målrettet pendlere på tværs af hele grænseregionen, hvor både danske og tyske skattemyndigheder stiller den nødvendige information til rådighed. Det er samtidig vigtigt, at indsatsen i højere grad målrettes virksomhederne, da manglende viden om fx skatteforhold kan mindske iværksætterlyst og vækst i grænseregionen.

7 Belysning af øvrige potentialer for samarbejde på skatteområdet Danmark og Tyskland har i dag et velfungerende samarbejde på told- og skatteområdet. Fx har SKAT og tysk told (Zoll) tradition for samarbejde på en række væsentlige områder i grænseområdet. I takt med at det omgivende samfund, og ikke mindst EU, har udviklet sig, har samarbejdet mellem tyske og danske told- og skattemyndigheder udviklet sig i en effektiv og frugtbar retning. På området for e-handel er der indgået aftale mellem de danske og tyske myndigheder om udlevering af oplysninger til SKAT om tyske netbutikkers salg af punktafgiftspligtige varer til danske borgere (private kunder). Oplysningerne indgår i SKATs kontrol af, hvorvidt herboende kunder af egen drift har oplyst om køb af punktafgiftspligtige varer. Der kan således være potentiale i at få belyst, på hvilke områder samarbejdet mellem de danske og tyske skattemyndigheder i fremtiden kan styrkes. Beskæftigelses- og rekrutteringsindsatsen på tværs af grænsen Hvis mobiliteten på arbejdsmarkedet på tværs af grænsen skal styrkes, kan der være behov for, at både offentlige og private parter i stigende grad annoncerer ledige stillinger på begge sider af grænsen, og at jobsøgende gøres opmærksomme på muligheden for at søge job på den anden side af grænsen. De offentlige arbejdsformidlinger samarbejder allerede om udveksling af informationer om ledige jobs, synliggørelse af arbejds- og levevilkår på begge sider af grænsen, udvikling af grænseoverskridende tilbud af erhvervsuddannelser og koordination af foranstaltninger til fremme af dialog, mobilitet og samarbejde i forhold til beskæftigelsesspørgsmål. Der kan dog være potentiale i at styrke samarbejdet om jobformidling og rekruttering på tværs af den samlede dansk-tyske grænseregion. Grænseoverskridende statistik Et solidt faktuelt grundlag om blandt andet pendling, arbejdsmarked og erhvervsliv er væsentligt for tilrettelæggelsen af det grænseoverskridende samarbejde. Det fremgår i programudkastet for det dansk-tyske Interreg-program for , at programparterne vil arbejde for at udvikle sammenlignelig grænseoverskridende statistik. Der kan i den forbindelse være behov for et samarbejde med henblik på at afklare, hvilke data der specifikt er behov for. I forhold til data om bl.a. erhverv og arbejdsmarked i grænseregionen bør det nævnes, at Institut for Grænseregionsforskning har kompetencer på dette område. Spørgsmål til drøftelse angående et sammenhængende arbejdsmarked Hvordan kan man fra statsligt og delstatsligt hold bidrage til at skabe en sammenhængende region, hvor det er attraktivt at bo og arbejde? Hvordan bringes de betydelige erfaringer på tværs af den landbaserede grænse i spil, så potentialerne i forbindelse med etableringen af Femern Bælt udnyttes bedst muligt? Hvilke konkrete udfordringer møder grænsependlere og virksomheder, når de pendler eller ønsker at rekruttere medarbejdere på tværs af grænsen?

8 11/14 Bilag - faktaark Velstandsniveauet i navnlig Region Sjælland og Slesvig-Holsten ligger i den lavere ende, når der sammenlignes med velstandsniveauet i de øvrige danske og tyske regioner. Det hænger formentlig i nogen grad hænger sammen med, at mange pendler til København og Hamborg for at arbejde, jf. figur 2. Figur 2 - Købekraftkorrigeret BNP pr. indbygger, 211 (1. euro) Hamburg Oberbayern Darmstadt Bremen Hovedstaden Stuttgart Düsseldorf Karlsruhe Mittelfranken Tübingen Oberpfalz Köln Unterfranken Niederbayern Braunschweig Schwaben Detmold Saarland Freiburg Hannover Kassel Rheinhessen-Pfalz Oberfranken Arnsberg Berlin Midtjylland Gießen Münster Syddanmark Nordjylland Weser-Ems Koblenz Schleswig-Holstein Trier Leipzig Dresden Brandenburg Sjælland Sachsen-Anhalt Chemnitz Lüneburg Thüringen Mecklenburg-Vorpommern Kilde: Eurostat. - 1, 2, 3, 4, 5, 6, Både Region Sjælland, Region Syddanmark og Slesvig-Holsten oplevede en betydelig nedgang i BNP pr. indbygger som følge af den økonomiske Både Region Sjælland, krise. Region I den Syddanmark efterfølgende og Slesvig-Holsten periode oplevede har Slesvig-Holsten en betydelig nedgang oplevet i BNP en pr. indbygger fremgang periode i BNP har pr. Slesvig-Holsten indbygger, oplevet og var en i fremgang 211 tilbage i BNP pr. på indbygger, samme og velstandsni- var i 211 tilbage på samme velstandsniveau som følge af den økonomiske krise. I den efterfølgende som umiddelbart inden veau den som økonomiske umiddelbart krise, jf. figur inden 3. I den samme økonomiske periode velstandsniveauet krise, jf. figur i de 3. to danske I den regioner tæt på uændret. samme periode velstandsniveauet i de to danske regioner tæt på uændret.

9 12/14 12/14 Figur 3 - Udvikling i BNP pr. indbygger, (indeks 25=1) Figur 3 - Udvikling i BNP pr. indbygger, (indeks 25=1) Indeks 25 = 1 Indeks 25 = Indeks 25 = 1 Indeks 25 = Danmark Region 28 Syddanmark Slesvig-Holsten 211 Danmark Tyskland Region Syddanmark Sjælland Slesvig-Holsten Tyskland Region Sjælland Anm. BNP er opgjort i 25-priser Anm. Kilde: BNP OECD.stat er opgjort i 25-priser Kilde: OECD.stat Slesvig-Holsten og Tyskland som helhed har oplevet et større fald i ledigheden efter 28, jf. figur 4. Det skal ses i lyset af, at ledigheden i ses Dan- i lyset af, at ledigheden i Dan- Slesvig-Holsten og Tyskland Slesvig-Holsten som helhed har og oplevet Tyskland et større som fald helhed i ledigheden har efter oplevet 28, et jf. større figur 4. Det fald skal i ledigheden efter mark og de to danske regioner mark og var de på 28, et to meget jf. danske lavt figur regioner niveau 4. forud Det var for skal på den ses et økonomiske i lyset af, meget lavt krise at niveau i 28. ledigheden i Danmark og de to danske regioner var på et meget lavt niveau forud for den forud for den økonomiske krise i 28. økonomiske krise i 28. Figur 4 Ledighed i pct., Figur 4 Ledighed i pct., Pct. Pct Danmark Region 21 Syddanmark 211 Slesvig-Holsten Danmark Tyskland Region Region Syddanmark Sjælland Slesvig-Holsten Tyskland Region Sjælland Kilde: Eurostat. Kilde: Eurostat. Pct. Pct

10 13/14 Hovedparten af pendlerne Hovedparten på tværs af den dansk-tyske af pendlerne grænse på arbejder tværs i af industrien, den dansk-tyske bygge- og anlægsvirksomheder grænse arbejder samt i handels- og transport-virksomheder, jf. figur industrien, 5. bygge- og anlægsvirksomheder samt handels- og transportvirksomheder, jf. figur 5. Figur 5 - Grænsependlerne fordelt på brancher, 212 Personer 1, Personer 1, Kilde: Brit Andresen 213 på baggrund af en rundspørge foretaget af Infocenteret ved Region Sønderjylland-Schleswig hos alle 98 kommuner. Litteraturliste Litteraturliste Andreas P. Cornett & Nils Karl Andreas Sørensen P. (25), Cornett Systems & Nils of Innovation Karl Sørensen and Linkages (25), in an Interregional Systems of Perspective: Innovation a Comparative Analysis of Northern Germany and Western and Linkages Denmark, i Uddevalla in an Interregional Symposium 24, Perspective: Regions in Competition a Comparative and Co-operation, Analysis Research of reports 25:1 Northern Germany and Western Denmark, i Uddevalla Symposium 24, Brit Andresen (213), Den Regions samfundsmæssige in Competition værdi af grænsependling and Co-operation, mellem Danmark Research og Tyskland. reports 25:1 Dansk-Tysk Handelskammer/Deutsch-Dänische Brit Andresen (213), Handelskammer Den samfundsmæssige (21), Grønne løsninger!/ værdi Grüne af lösungen!, grænsependling Årsmagasin/Jahresmagazin 21 mellem Danmark og Tyskland. Dansk-Tysk Handelskammer/ Deutsch-Dänische Handelskammer (211), Bedre logistik fremmer samhandlen/ Bessere Logist ik treibt den Handel Dansk-Tysk Handelskammer/Deutsch-Dänische Handelskammer (21), an, Årsmagasin/ Jahresmagazin 211/12 Grønne løsninger!/ Grüne lösungen!, Årsmagasin/Jahresmagazin 21 Dansk-Tysk Handelskammer/ Dansk-Tysk Deutsch-Dänische Handelskammer/ (212), Deutsch-Dänische Design, Netzværk Handelskammer 212 (211), Bedre logistik fremmer samhandlen/ Bessere Logist ik treibt den Handel Dansk-Tysk Handelskammer/ an, Deutsch-Dänische Årsmagasin/ Jahresmagazin Handelskammer (213), 211/12 Smart & Green, Netzværk 213/14 ITOS Industriel Teknologi Dansk-Tysk og Software (214), Handelskammer/ Internet of Things Deutsch-Dänische og Industri 4., ITOS Handelskammer Industriel Teknologi og (212), Software nr. 5, november 214 Design, Netzværk 212 Johannes Bröcker, Hayo Hermann & Artem Korzhenevych (214), The Fehmarnbelt Fixed Link Perspectives of a Cross Border Labour Market. Rambøll Management Consulting & Georg Ottenströer Immobilienwirtschaft Regionalökonomie på vegne af Vækstcentret (211), Styrkepositioner for den dansk-tyske region Region Sønderjylland-Schleswig (214), Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked (opdateret) 29 løsningsforslag til nedbrydning af eksisterende hindringer i den frie bevægelighed.

11 Samarbejdsprogram for Interreg VA Danmark Tyskland Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (214), Außen-handel Schleswig-Holsteins 213, Statistik informiert nr. 55/214. STRING og Region Sønderjylland-Schleswig (213), Oversigt over væsentligste mobilitetsbarrierer. Tanja Buch, Torben Dall Schmidt & Annekatrin Niebuhr (29), Journal of Borderlands Studies, 24.2 Torben Dall Schmidt (24), Asymmetry in the cross-border mobility of goods and labour, An integration paradox at the Danish-German border, Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet Torben Dall Schmidt (26), Hvem er grænsependleren ved den dansk-tyske grænse?, Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet Torben Dall Schmidt & Henrik Doensig Jørgensen (26), Syddanmark som grænseregion, Perspektiver Udfordringer, Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet Udenrigsministeriet (214), Vækst via Eksport: Danmark Tyskland

12

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

Årsplan 2013/2014. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2013/2014. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2013/2014 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Rammerne Det grænseoverskridende samarbejde mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein videreudvikles

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Cross Border Logistics - et projekt som et fyrtårn -

Cross Border Logistics - et projekt som et fyrtårn - CBLog Cross Border Logistics - et projekt som et fyrtårn - 1. Think-Tank - Tank 15.09.2009 Technologiezentrum Flensburg Støttet af I. Projektpartnere & personer: Wirtschaftsförderungs und Dr. Klaus Matthiesen

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Bov Lokalråd 3. februar 2015 Til Aabenraa Kommune Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har december 2014 offentliggjort Forslag til kommuneplan 2015, Aabenraa

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted November 2009 Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted Udarbejdet for Energi Horsens www.damvad.dk Indhold 1 SAMMENFATNING... 2 1.1 Hovedresultater fra analyserne... 2 2 INDLEDNING... 4 3 STATISTISK

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked Maj 2011 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT FREM TIL 2020 1 INDLEDNING I denne pjece præsenteres de

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere