DANSK-TYSKE KONFERENCE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I GRÆNSEREGIONEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK-TYSKE KONFERENCE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I GRÆNSEREGIONEN"

Transkript

1 DANSK-TYSKE KONFERENCE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I GRÆNSEREGIONEN MANDAG D. 16. FEBRUAR 215 KL KONCERTSALEN ALSION SØNDERBORG DANSK-TYSK MINISTERKONFERENCE

2 DEBATOPLÆG DANSK-TYSKE KONFERENCE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I GRÆNSEREGIONEN FORORD Den dansk-tyske grænseregion har stor betydning for det stærke venskab mellem Danmark og Tyskland ikke mindst i kraft af det danske mindre-tal i Tyskland og det tyske mindretal i Danmark, sprogkundskaberne i grænseregionen og den gensidige forståelse for kulturelle forskelle. Men samarbejdet på tværs af den dansk-tyske grænse har også betydning for vækst og beskæftigelse. Vi eksporterer meget til hinanden og over de sidste årtier har direkte investeringer på tværs af grænsen fået større betydning. Den danske regering og delstatsregeringen Slesvig-Holsten ønsker i samarbejde med den tyske forbundsregering at understøtte det eksisterende lokale og regionale samarbejde. Ministerkonferencen den 16. februar 215 vil være startskuddet til et fælles dansk-tysk initiativ, der skal løse konkrete problemer, som borgere og virksomheder oplever. På konferencen ønsker vi derfor en drøftelse af de centrale punkter, hvor vi kan videreudvikle samarbejdet om at skabe et sammenhængende arbejdsmarked og om at udnytte erhvervsmuligheder på tværs af grænsen. En dybere integration i grænseregionen I løbet af de sidste to årtier er det blevet lettere at bevæge sig på tværs af grænser i Europa i kraft af blandt andet det indre marked. Det voksende samspil har haft stor betydning i den dansk-tyske grænseregion, hvilket kommer tydeligst til udtryk i stigningen i antallet af pendlere på tværs af grænsen. Opgørelser viser, at pendlingen fra slutningen af 8 erne frem til år 2 lå forholdsvis stabilt omkring 1. grænsependlere fra Tyskland til Sønderjylland. I erne steg antallet af pendlere kraftigt og i 23 pendlede ca. 1.7 personer fra Tyskland til Sønderjylland. I 28, hvor der var stor aktivitet i dansk økonomi, pendlede ca. 18. personer til arbejde fra Tyskland til Danmark og ca. 1. personer til Tyskland fra Danmark. I den nuværende situation, hvor den økonomiske situation på hver side af grænsen er blevet mere ligelig, er der stadig store gensidige fordele ved integration på tværs af grænsen. Om end pendlingen er faldet i forhold til 28, lå pendlingen fortsat på et forholdsvis højt niveau på i alt knap 8.7 personer i 214. Et sammenhængende arbejdsmarked på tværs af grænsen har betydning for, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for. Moderne produktion og moderne servicevirksomheder kræver et større arbejdsmarkedsopland, da medarbejdere med specialiserede kompetencer rekrutteres lettere fra et stort arbejdsmarked. Det har således betydning for virksomhederne, at de kan trække på arbejdskraft på begge sider af grænsen. Men der er stadig muligheder for at styrke integrationen blandt andet ved at gøre det mere smidigt at pendle på tværs af grænsen eller ved at styrke samspillet om uddannelse og praktik.

3 I den OM VÆKST nuværende & ERHVERVSUDVIKLING situation, I GRÆNSELANDET hvor den økonomiske ZUM THEMA situation WACHSTUM på UND hver WIRTSCHAFTLICHE side af ENTWICKLUNG IM GRENZLAND grænsen er blevet mere ligelig, er der stadig store gensidige fordele ved integration på tværs af grænsen. Om end pendlingen er faldet i forhold til 28, lå pendlingen fortsat på et forholdsvis højt niveau på i alt knap 8.7 personer i 214. Figur 1 - Udvikling i grænsependlingen mellem Tyskland og Danmark, Antal personer Antal personer 2, 2, 18, 18, 16, 16, 14, 14, 12, 12, 1, 1, 8, 8, 6, 6, 4, 4, 2, 2, Pendlere fra Tyskland til Danmark Pendlere fra Danmark til Tyskland Anm.: Infocenteret i Region Sønderjylland-Schleswig har hvert år i november-december i perioden gennemført en rundspørge hos alle 98 danske kommuner. I rundspørgen afdækkes hvor mange grænsependlere, der er fra Tyskland til Danmark. Alle grænsependlere, som arbejder i Danmark, får en dokumentation for sygesikring (den såkaldte E 16 blanket) fra den danske kommune og det er dette tal, som kommunerne bliver spurgt om. Det kan ikke udelukkes, at kommunerne også har indberettet statsborgere fra andre EU-lande. Derfor er der som sikkerhed trukket 2 pct. fra i skønnet. Det samme gør sig gældende for administrationsfejl og fejl i forbindelse med fremsendelsen, som ligeledes er indregnet med et fradrag på 2 pct. Antallet af pendlere med bopæl i Danmark er skønnet. Skønnet beror på den information, Infocenteret ved Region Sønderjylland-Schleswig får gennem den daglige rådgivning af grænsependlere, herunder den pendling, der er fra Danmark til Tyskland. I grundlaget for skønnet indgår endvidere informationer fra samarbejdet med og kontakten til grænsependlerforeningen for pendlere med bopæl i Danmark og beskæftigelse i Tyskland samt øvrige netværk. Kilde: Infocenteret ved Region Sønderjylland-Schleswig. Potentialer i den dansk-tyske Et sammenhængende grænseregion arbejdsmarked på tværs af grænsen har betydning Pendlingen er langt mere for, omfattende virksomhederne på tværs af den kan landebaserede få den arbejdskraft, grænse i dag. de Den har nære brug dansk-tyske for. Moderne grænseregion, hvor pendlingen er mest omfattende, strækker produktion sig i dag og i praksis moderne ca. 5 servicevirksomheder km på hver side af lande-grænsen. kræver Med et større etableringen arbejdsmarkedsopland, et mere sammenhængende da medarbejdere arbejdsmarked med specialiserede på tværs af den kompetencer maritime grænse. rekrutteres af den faste Femern-forbindelse åbnes der mulighed for at skabe lettere fra et stort arbejdsmarked. Det har således betydning for virksomhederne, kan man se at Region de kan Sjælland, trække Region på arbejdskraft Syddanmark og på Slesvig-Holsten begge sider som af grænsen. samlet region, der dækker godt 35. km I et bredere perspektiv 2 og 4,8 mio. indbyggere. Men der er stadig muligheder for at styrke integrationen blandt andet ved at gøre det mere smidigt at pendle på tværs af grænsen eller ved at styrke Begge grænseregioner rummer en række fælles erhvervsmæssige styrker, som i højere grad kan udvikles og tænkes sammen. Et velfungerende samspillet om uddannelse og praktik. arbejdsmarked og et stærkt uddannelses- og forskningssamarbejde på tværs af grænsen kan bidrage til, at virksomhederne har adgang til arbejdskraft med de rette kompetencer, og at innovative løsninger hurtigt bringes i spil i virksomhederne på begge sider af grænsen fx ved at Potentialer i den dansk-tyske grænseregion virksomhederne indgår Pendlingen i fælles netværk er langt og trække mere på omfattende samme talentmasse. på tværs Det gælder af den fx landebaserede i forhold til avanceret græn- produktion, hvor tysk industri kan inspirere til øget automatisering i dag. Den og udnyttelse nære dansk-tyske af mulighederne grænseregion, i blandt andet hvor big data pendlingen i danske virksomheder. er mest Det gælder også i forhold til klima- og energiløsninger, hvor virksomheder i Nordtyskland kan drage nytte af den ekspertise og det internationale renommé, som danske virksomheder og forskningsmiljøer har opbygget. Den nemme adgang til både Danmark og Tyskland kan også have betydning for produktivitetsudviklingen i grænseregionen. Den danske produktivitetskommission har blandt andet peget på, at øget internationalisering er en måde at forbedre virksomhedsdynamikken. Et integreret service-marked på tværs af den dansk-tyske grænse kan således bidrage til øget konkurrence i blandt andet grænseregionens serviceerhverv, herunder fx byggebranchen, detailhandelen mv. Det kræver imidlertid blandt andet, at der er tilgængelig information omkring, hvilke krav og regler virksomhederne skal opfylde, når de leverer ydelser på den anden side af grænsen. På trods af tendensen til stigende integration på tværs af grænsen har den danske og tyske grænseregion ikke fulgt samme økonomiske trend i det sidste årti, jf. bilag. På begge sider af grænsen oplevede man en betydelig nedgang i velstandsniveauet som følge af den økonomiske

4 krise. I den efterfølgende periode har Slesvig-Holsten imidlertid oplevet en fremgang i BNP pr. indbygger og var i 211 tilbage på samme velsandsniveau som umiddelbart inden den økonomiske krise, mens velstandsniveauet i de to danske regioner var tæt på uændret i samme periode. Den økonomiske vækst i Tyskland har ikke i væsentlig grad smittet af på væksten i de grænsenære områder på den danske side af grænsen, ligesom faldet i ledigheden på den tyske side af grænsen ikke er blevet modsvaret af en stigning i pendlingen fra Danmark til Tyskland. Det kan indikere, at der fortsat er potentialer for en stærkere integration på tværs af grænsen. Det skal dog ses i lyset af, at ledighedsniveauerne forud for den økonomiske krise var forholdsvis forskellige på hver side af grænsen og nu nærmer sig hinanden. Erhvervsmuligheder på tværs af grænsen Slesvig-Holsten og de to danske regioner deler en række erhvervsmæssige styrker blandt andet inden for produktion, bæredygtig energi, turisme, logistik og fødevarer. En væsentlig forudsætning for vækst og fastholdelse af virksomhedernes konkurrencedygtighed inden for disse erhverv er, at virksomhederne har adgang til dygtige medarbejdere med de rette kompetencer, og at blandt andet universiteternes forskning omsættes til nye løsninger i virksomhederne. Det kræver, at der er et tæt samspil mellem myndigheder, erhvervsliv samt uddannelses- og forskningsinstitutioner om at gøre grænseregionen til et attraktivt sted at bo, studere, arbejde og drive virksomhed. Strategisk udnyttelse af fælles erhvervsmæssige styrker og vidensamarbejde På begge sider af grænsen er der en række klynger og netværk, hvor virksomheder, videninstitutioner og erhvervsfremmeaktører samarbejder om at skabe innovation og vækst, herunder på områder hvor grænseregionen har fælles erhvervsmæssige styrker. I de senere år har klyngerne/ netværkene udvidet deres internationale udsyn og aktiviteter, men der er fortsat et potentiale for at styrke klyngesamarbejdet hen over den dansk-tyske grænse med henblik på at skabe dynamik og ny viden til gavn for de deltagende virksomheder. Fx kunne relevante danske og tyske virksomheder og videninstitutioner inviteres til at deltage i klynger og netværk på den anden side af grænsen med henblik på at styrke videnudvekslingen. Med det dansk-tyske Interreg-program for , der som noget nyt dækker både Femern Bælt-regionen og områderne omkring den landbaserede grænse, vil der være i alt 9 mio. EUR til rådighed til en styrket indsats for vækst og erhvervsudvikling i grænseregionen. Det dansk-tyske samarbejdsprogram fokuserer blandt andet på innovation, bæredygtig udvikling, turisme og institutionelt grænseoverskridende samarbejde. Som noget nyt vil programmet i understøtte deltagelse fra private virksomheder, hvilket blandt andet åbner mulighed for i højere grad at understøtte det grænseoverskridende erhvervssamarbejde og det grænseoverskridende samarbejde mellem virksomheder og universiteter. Det skaber samtidig mulighed for en mere strategisk anvendelse af interreg-midlerne med henblik på at understøtte udviklingen af de fælles erhvervsmæssige styrker i grænseregionen. Samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner på tværs af de to lande og øget studentermobilitet kan være med til at styrke indsatsen for et fælles arbejdsmarked. Inden for en række af de danske erhvervsklynger i grænseregionen, fx offshore, cleantech og velfærdsteknologi er der efterspørgsel efter højtuddannet teknisk og sundhedsfaglig arbejdskraft. Derfor vil virksomhederne på tværs af grænseregionen få fordel af øget tværgående samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Der er samtidig i dag et solidt forskningssamarbejde at bygge på. Tyskland var Danmarks vigtigste partnerland i EU s 7. rammeprogram for forskning og udvikling, og hver dag året rundt udkommer der syv videnskabelige publikationer med danske og tyske medforfattere. Det er 2,5 gange så mange fælles dansk-tyske publikationer, som for 1 år siden. Det er forskningssamarbejde, der kan udnyttes til at skabe endnu tættere samarbejde i grænseregionen. Samarbejde om erhvervsuddannelser Fastholdelse af produktionsarbejdspladser er et centralt politisk indsatsområde både i Danmark og i Tyskland. En væsentlig forudsætning for væksten i produktionserhvervene er, at virksomhederne har adgang til tilstrækkelig arbejdskraft, herunder kompetent faglært arbejdskraft. Samarbejde mellem erhvervsuddannelsesinstitutioner om blandt andet praktikpladser kan bidrage til, at virksomhederne har adgang til de elever og på sigt de medarbejdere, de efterspørger, samt at erhvervsskoleeleverne får nye kompetencer.

5 Der er taget en række tiltag med henblik på at skabe smidige rammer for gensidig anerkendelse af erhvervsuddannelser og erhvervsmæssige kvalifikationer på tværs af grænsen. I efteråret 213 underskrev den tyske undervisnings- og forskningsminister og den danske undervisningsminister en erklæring med henblik på at give faglærte bedre muligheder for at tage arbejde og gennemføre praktik på begge sider af grænsen. Ifølge erklæringen er erhvervsuddannelser i de to lande principielt sammenlignelige. Dertil kommer, at Europa-Parlamentet og Rådet i november 213 vedtog direktiv 213/55/EU om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Direktivet, der skal gøre det lettere for EU-borgere at udøve et lovreguleret erhverv i et andet medlemsland, når de er kvalificerede til det i hjemlandet, er under implementering på nationalt niveau. Endelig giver den europæiske kvalifikationsramme og Europass Certificate Supplement mulighed for at sammenligne danske og tyske erhvervsuddannelsers læringsudbytte/uddannelsesbeviser og for at vise en arbejdsgiver i udlandet, hvad man er uddannet i. Der kan dog fortsat være praktiske udfordringer, som erhvervsskoler og erhvervsskoleelever møder, når eleverne uddanner sig eller er i praktik på den anden side af grænsen. Der kan også være udfordringer for de færdiguddannede, der søger job på den anden side af grænsen, fx i kraft af krav til ansøgeren om at være certificeret for at kunne blive ansat i bestemte jobs eller udføre bestemte funktioner. Som udgangspunkt er det dog den enkelte arbejdsgiver, der vurderer, om den pågældende ansøger har de nødvendige kvalifikationer, hvorfor information om vore to landes erhvervsuddannelser er af væsentlig betydning for, at mobilitet i praksis lykkes. Transport og logistik Med etableringen af den faste Femern Bæltforbindelse vil rejsetiden fra Sjælland til Hamborg og fra Slesvig-Holsten til København blive reduceret markant, ligesom transportkapaciteten og sikkerheden for, at gods kommer frem til tiden øges. Dertil kommer, at Dansk-tysk transportkommission p.t. ser nærmere på, hvordan infrastrukturen i Jyllandskorridoren kan styrkes. I regi af Dansk-tysk Transportkommission arbejdes der på en rapport, som bl.a. fokuserer på forbedringer af infrastrukturen i regionen. Rapporten forventes at blive færdig i foråret 215. Grænseregionen kan være en attraktiv placering for blandt andet transport- og logistikvirksomheder. Udover selve infrastrukturen kan der imidlertid være konkrete udfordringer for erhvervet i forhold til transport på tværs af grænsen. Fx er der forskellige regler for, hvilke typer transporter der skal ledsages af politieskorte i Danmark og Tyskland. Det betyder i nogle tilfælde, at vognmændene må vente på politieskorte ved grænsen, fx ved transport af vindmøller. Det har ikke blot betydning for logistik-virksomhederne, men også for de virksomheder, der er afhængige af at få leveret deres gods rettidigt. Med Slesvig Holstens fokus på investeringer i vindenergi, må man forvente, at der vil være et stigende fokus på denne type transporter i fremtiden Den danske vinmølleindustri estimerer, at der på årlig basis er 14 vindmølletransporter til Slesvig-Holsten, mens 1.4 transporter passerer gennem delstaten. Udvikling af grænseregionen som turistdestination Den dansk/tyske Nordsø- og Østersøkyst er populære destinationer for både danske og tyske turister. Med etableringen af Femern Bæltforbindelsen åbnes nye muligheder for samarbejde om udvikling af attraktioner på begge sider af Femern Bælt, ligesom der er mulighed for at samarbejde om udvikling i tilknytning til attraktioner som Vadehavet ved den dansk-tyske Nordsøkyst. Med vækstplanen for dansk turisme etableres et Vestkystpartnerskab og Østersøpartnerskab, som skal være med til at udvikle turismen ved henholdsvis den danske vestkyst og Østersøen, mens destinationsudviklingen i Slesvig-Holsten varetages af blandt andet Nordsee-Tourismus- Service og Ostsee-Holstein-Tourismus. Der er således skabt en komplementær organisatorisk struktur på begge sider af grænsen, der kan danne platform for et styrket dansk-tysk samarbejde om udviklingen af henholdsvis nordsøturismen og østersøturismen.

6 Spørgsmål til drøftelse angående erhvervsmuligheder på tværs af grænsen Kan samarbejdet om udnyttelse af de erhvervsmæssige styrker på tværs af grænsen styrkes, herunder gennem strategisk anvendelse af det dansk-tyske interreg-program for ? Hvordan kan erhvervslivets samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner tilrettelægges med henblik på at uddanne dygtige medarbejdere og omsætte investeringerne i forskning og udvikling til konkrete løsninger i virksomhederne? Hvordan kan rammerne styrkes for de dansk-tyske forsknings-, inno-vations- og videnmiljøer? Fx i form af flere internationale forskningsprojekter og forskningsmiljøer på tværs af grænser? Hvordan kan man fra statsligt og delstatsligt hold bidrage til at gøre det nemt for virksomhederne at betjene både det danske og tyske marked? Et sammenhængende arbejdsmarked En væsentlig forudsætning for at løfte vækst og erhvervsudvikling i grænseregionen er tilstedeværelsen af et velfungerende arbejdsmarked, hvor virksomhederne har adgang til medarbejdere med de relevante kompetencer. Da medarbejdere med specialiserede kompetencer rekrutteres lettere fra et stort arbejdsmarked, kan et større arbejdskraftopland på tværs af grænsen skabe grundlag for et bedre match mellem udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft. Dertil kommer, at et velfungerende arbejdsmarked kan skabe grundlag for hurtigere videnoverførsel, så innovative løsninger bringes i anvendelse i virksomhederne på den anden side af grænsen. Der kan være forskellige udfordringer i forhold til at skabe et sammenhængende arbejdsmarked. Blandt andet kan mentale barrierer, tids- og rejseomkostninger, administrative barrierer og informationsbarrierer have betydning. Selvom der er behov for et fortsat fokus på forebyggelse og nedbrydning af konkrete mobilitetsbarrierer, illustrerer de knap 8.7 personer, der pendlede på tværs af grænsen i 214, at der allerede i dag er gode muligheder for at bo og arbejde på hver sin siden af den dansk-tyske grænse. Information og vejledning af virksomheder og grænsependlere Rådgivning og lettilgængelig information er centralt i forhold til at opretholde en høj mobilitetsrate og understøtte vækst og jobskabelse i grænseregionen. For både borgere og virksomheder har det betydning, at rådgivning om eksempelvis skatteforhold ydes i nærområdet, og at den relevante information er tilgængelig på det lokale sprog. Særligt sprogbarrierer opleves som et problem blandt iværksættere og små- og mellemstore virksomheder, der opererer i grænseregionen. Der er i dag iværksat en række vejledningsinitiativer på skatteområdet. Region Sønderjylland-Schleswigs Infocenter i Padborg har gennem mere end 1 år rådgivet grænsependlere, virksomheder og forvaltninger om det dansk-tyske arbejdsmarked. Infocentret har oparbejdet en betydelig viden, som kommer hele den dansk-tyske grænseregion til gavn. Region Sønderjylland-Schleswig og SKAT planlægger at gennemføre et pilotprojekt i 1. halvår af 215. Som en del af pilotprojektet vil SKAT i bestemte tidsrum være fysisk til stede og vejlede borgerne og vil samtidig stille hotline-hjælp til rådighed for Infocentret. Evalueringen af pilotprojektet vil danne baggrund for en beslutning om en fremtidig samarbejdsaftale om vejledning af grænsependlerne. I denne aftale vil også vejledning af pendlerne m.v. ved Femern Bælt indgå. På vejledningsområdet kan der for grænsependlere også være udfordringer forbundet med manglende viden om de administrative og tekniske rammer omkring det pågældende lands skattesystem. Eksempelvis kan tyske pendlere opleve vanskeligheder ved at omstille sig til den høje grad af digitalisering i det danske skattesystem. Derudover kan der være uklarhed om regler for selvindberetning og de administrative forhold i tilknytning til eksempelvis adgang til og udlevering af Nem-id. Med udgangspunkt i eksisterende initiativer og i lyset af etableringen af Femern Bælt-forbindelsen er det relevant at drøfte, hvordan der i fremtiden sikres en sammenhængende informations- og vejledningstjeneste målrettet pendlere på tværs af hele grænseregionen, hvor både danske og tyske skattemyndigheder stiller den nødvendige information til rådighed. Det er samtidig vigtigt, at indsatsen i højere grad målrettes virksomhederne, da manglende viden om fx skatteforhold kan mindske iværksætterlyst og vækst i grænseregionen.

7 Belysning af øvrige potentialer for samarbejde på skatteområdet Danmark og Tyskland har i dag et velfungerende samarbejde på told- og skatteområdet. Fx har SKAT og tysk told (Zoll) tradition for samarbejde på en række væsentlige områder i grænseområdet. I takt med at det omgivende samfund, og ikke mindst EU, har udviklet sig, har samarbejdet mellem tyske og danske told- og skattemyndigheder udviklet sig i en effektiv og frugtbar retning. På området for e-handel er der indgået aftale mellem de danske og tyske myndigheder om udlevering af oplysninger til SKAT om tyske netbutikkers salg af punktafgiftspligtige varer til danske borgere (private kunder). Oplysningerne indgår i SKATs kontrol af, hvorvidt herboende kunder af egen drift har oplyst om køb af punktafgiftspligtige varer. Der kan således være potentiale i at få belyst, på hvilke områder samarbejdet mellem de danske og tyske skattemyndigheder i fremtiden kan styrkes. Beskæftigelses- og rekrutteringsindsatsen på tværs af grænsen Hvis mobiliteten på arbejdsmarkedet på tværs af grænsen skal styrkes, kan der være behov for, at både offentlige og private parter i stigende grad annoncerer ledige stillinger på begge sider af grænsen, og at jobsøgende gøres opmærksomme på muligheden for at søge job på den anden side af grænsen. De offentlige arbejdsformidlinger samarbejder allerede om udveksling af informationer om ledige jobs, synliggørelse af arbejds- og levevilkår på begge sider af grænsen, udvikling af grænseoverskridende tilbud af erhvervsuddannelser og koordination af foranstaltninger til fremme af dialog, mobilitet og samarbejde i forhold til beskæftigelsesspørgsmål. Der kan dog være potentiale i at styrke samarbejdet om jobformidling og rekruttering på tværs af den samlede dansk-tyske grænseregion. Grænseoverskridende statistik Et solidt faktuelt grundlag om blandt andet pendling, arbejdsmarked og erhvervsliv er væsentligt for tilrettelæggelsen af det grænseoverskridende samarbejde. Det fremgår i programudkastet for det dansk-tyske Interreg-program for , at programparterne vil arbejde for at udvikle sammenlignelig grænseoverskridende statistik. Der kan i den forbindelse være behov for et samarbejde med henblik på at afklare, hvilke data der specifikt er behov for. I forhold til data om bl.a. erhverv og arbejdsmarked i grænseregionen bør det nævnes, at Institut for Grænseregionsforskning har kompetencer på dette område. Spørgsmål til drøftelse angående et sammenhængende arbejdsmarked Hvordan kan man fra statsligt og delstatsligt hold bidrage til at skabe en sammenhængende region, hvor det er attraktivt at bo og arbejde? Hvordan bringes de betydelige erfaringer på tværs af den landbaserede grænse i spil, så potentialerne i forbindelse med etableringen af Femern Bælt udnyttes bedst muligt? Hvilke konkrete udfordringer møder grænsependlere og virksomheder, når de pendler eller ønsker at rekruttere medarbejdere på tværs af grænsen?

8 11/14 Bilag - faktaark Velstandsniveauet i navnlig Region Sjælland og Slesvig-Holsten ligger i den lavere ende, når der sammenlignes med velstandsniveauet i de øvrige danske og tyske regioner. Det hænger formentlig i nogen grad hænger sammen med, at mange pendler til København og Hamborg for at arbejde, jf. figur 2. Figur 2 - Købekraftkorrigeret BNP pr. indbygger, 211 (1. euro) Hamburg Oberbayern Darmstadt Bremen Hovedstaden Stuttgart Düsseldorf Karlsruhe Mittelfranken Tübingen Oberpfalz Köln Unterfranken Niederbayern Braunschweig Schwaben Detmold Saarland Freiburg Hannover Kassel Rheinhessen-Pfalz Oberfranken Arnsberg Berlin Midtjylland Gießen Münster Syddanmark Nordjylland Weser-Ems Koblenz Schleswig-Holstein Trier Leipzig Dresden Brandenburg Sjælland Sachsen-Anhalt Chemnitz Lüneburg Thüringen Mecklenburg-Vorpommern Kilde: Eurostat. - 1, 2, 3, 4, 5, 6, Både Region Sjælland, Region Syddanmark og Slesvig-Holsten oplevede en betydelig nedgang i BNP pr. indbygger som følge af den økonomiske Både Region Sjælland, krise. Region I den Syddanmark efterfølgende og Slesvig-Holsten periode oplevede har Slesvig-Holsten en betydelig nedgang oplevet i BNP en pr. indbygger fremgang periode i BNP har pr. Slesvig-Holsten indbygger, oplevet og var en i fremgang 211 tilbage i BNP pr. på indbygger, samme og velstandsni- var i 211 tilbage på samme velstandsniveau som følge af den økonomiske krise. I den efterfølgende som umiddelbart inden veau den som økonomiske umiddelbart krise, jf. figur inden 3. I den samme økonomiske periode velstandsniveauet krise, jf. figur i de 3. to danske I den regioner tæt på uændret. samme periode velstandsniveauet i de to danske regioner tæt på uændret.

9 12/14 12/14 Figur 3 - Udvikling i BNP pr. indbygger, (indeks 25=1) Figur 3 - Udvikling i BNP pr. indbygger, (indeks 25=1) Indeks 25 = 1 Indeks 25 = Indeks 25 = 1 Indeks 25 = Danmark Region 28 Syddanmark Slesvig-Holsten 211 Danmark Tyskland Region Syddanmark Sjælland Slesvig-Holsten Tyskland Region Sjælland Anm. BNP er opgjort i 25-priser Anm. Kilde: BNP OECD.stat er opgjort i 25-priser Kilde: OECD.stat Slesvig-Holsten og Tyskland som helhed har oplevet et større fald i ledigheden efter 28, jf. figur 4. Det skal ses i lyset af, at ledigheden i ses Dan- i lyset af, at ledigheden i Dan- Slesvig-Holsten og Tyskland Slesvig-Holsten som helhed har og oplevet Tyskland et større som fald helhed i ledigheden har efter oplevet 28, et jf. større figur 4. Det fald skal i ledigheden efter mark og de to danske regioner mark og var de på 28, et to meget jf. danske lavt figur regioner niveau 4. forud Det var for skal på den ses et økonomiske i lyset af, meget lavt krise at niveau i 28. ledigheden i Danmark og de to danske regioner var på et meget lavt niveau forud for den forud for den økonomiske krise i 28. økonomiske krise i 28. Figur 4 Ledighed i pct., Figur 4 Ledighed i pct., Pct. Pct Danmark Region 21 Syddanmark 211 Slesvig-Holsten Danmark Tyskland Region Region Syddanmark Sjælland Slesvig-Holsten Tyskland Region Sjælland Kilde: Eurostat. Kilde: Eurostat. Pct. Pct

10 13/14 Hovedparten af pendlerne Hovedparten på tværs af den dansk-tyske af pendlerne grænse på arbejder tværs i af industrien, den dansk-tyske bygge- og anlægsvirksomheder grænse arbejder samt i handels- og transport-virksomheder, jf. figur industrien, 5. bygge- og anlægsvirksomheder samt handels- og transportvirksomheder, jf. figur 5. Figur 5 - Grænsependlerne fordelt på brancher, 212 Personer 1, Personer 1, Kilde: Brit Andresen 213 på baggrund af en rundspørge foretaget af Infocenteret ved Region Sønderjylland-Schleswig hos alle 98 kommuner. Litteraturliste Litteraturliste Andreas P. Cornett & Nils Karl Andreas Sørensen P. (25), Cornett Systems & Nils of Innovation Karl Sørensen and Linkages (25), in an Interregional Systems of Perspective: Innovation a Comparative Analysis of Northern Germany and Western and Linkages Denmark, i Uddevalla in an Interregional Symposium 24, Perspective: Regions in Competition a Comparative and Co-operation, Analysis Research of reports 25:1 Northern Germany and Western Denmark, i Uddevalla Symposium 24, Brit Andresen (213), Den Regions samfundsmæssige in Competition værdi af grænsependling and Co-operation, mellem Danmark Research og Tyskland. reports 25:1 Dansk-Tysk Handelskammer/Deutsch-Dänische Brit Andresen (213), Handelskammer Den samfundsmæssige (21), Grønne løsninger!/ værdi Grüne af lösungen!, grænsependling Årsmagasin/Jahresmagazin 21 mellem Danmark og Tyskland. Dansk-Tysk Handelskammer/ Deutsch-Dänische Handelskammer (211), Bedre logistik fremmer samhandlen/ Bessere Logist ik treibt den Handel Dansk-Tysk Handelskammer/Deutsch-Dänische Handelskammer (21), an, Årsmagasin/ Jahresmagazin 211/12 Grønne løsninger!/ Grüne lösungen!, Årsmagasin/Jahresmagazin 21 Dansk-Tysk Handelskammer/ Dansk-Tysk Deutsch-Dänische Handelskammer/ (212), Deutsch-Dänische Design, Netzværk Handelskammer 212 (211), Bedre logistik fremmer samhandlen/ Bessere Logist ik treibt den Handel Dansk-Tysk Handelskammer/ an, Deutsch-Dänische Årsmagasin/ Jahresmagazin Handelskammer (213), 211/12 Smart & Green, Netzværk 213/14 ITOS Industriel Teknologi Dansk-Tysk og Software (214), Handelskammer/ Internet of Things Deutsch-Dänische og Industri 4., ITOS Handelskammer Industriel Teknologi og (212), Software nr. 5, november 214 Design, Netzværk 212 Johannes Bröcker, Hayo Hermann & Artem Korzhenevych (214), The Fehmarnbelt Fixed Link Perspectives of a Cross Border Labour Market. Rambøll Management Consulting & Georg Ottenströer Immobilienwirtschaft Regionalökonomie på vegne af Vækstcentret (211), Styrkepositioner for den dansk-tyske region Region Sønderjylland-Schleswig (214), Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked (opdateret) 29 løsningsforslag til nedbrydning af eksisterende hindringer i den frie bevægelighed.

11 Samarbejdsprogram for Interreg VA Danmark Tyskland Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (214), Außen-handel Schleswig-Holsteins 213, Statistik informiert nr. 55/214. STRING og Region Sønderjylland-Schleswig (213), Oversigt over væsentligste mobilitetsbarrierer. Tanja Buch, Torben Dall Schmidt & Annekatrin Niebuhr (29), Journal of Borderlands Studies, 24.2 Torben Dall Schmidt (24), Asymmetry in the cross-border mobility of goods and labour, An integration paradox at the Danish-German border, Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet Torben Dall Schmidt (26), Hvem er grænsependleren ved den dansk-tyske grænse?, Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet Torben Dall Schmidt & Henrik Doensig Jørgensen (26), Syddanmark som grænseregion, Perspektiver Udfordringer, Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet Udenrigsministeriet (214), Vækst via Eksport: Danmark Tyskland

12

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Lovregulerede erhverv og velfærdsprofessioner Tværgående analyse DAMVAD A/S NA2013:920 http://dx.doi.org/10.6027/na2013-920

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

VÆKST I TURISTERHVERVET

VÆKST I TURISTERHVERVET Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 344 Offentligt Turisterhvervets Samarbejdsforum VÆKST I TURISTERHVERVET 18. JULI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 18. juli 2008 Kontakt: Claus Frelle-Petersen, Martin

Læs mere