Talepapir til Formand Erik Knudsen til brug ved UPUs årlige konference Professionsbachelor 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Talepapir til Formand Erik Knudsen til brug ved UPUs årlige konference 11.4.2013 Professionsbachelor 2020"

Transkript

1 Dato: 08. april 2013 Talepapir til Formand Erik Knudsen til brug ved UPUs årlige konference Professionsbachelor 2020 Budskaber J.NR.: Vores ref.: BT Mail: Telefon: Indlæggets overskift er: Professionsbachelor en udfordring 1. Den samfundsmæssige udfordring Uddannelse, forskning og innovation er gang på gang blevet udpeget til at være de afgørende politiske indsatsfelter ift. at vende den økonomiske krise. Der er behov for både udvikling og nytænkning: - Den offentlige sektor skal moderniseres, - væksten skal øges i den private sektor, - innovation skal frem på dagsordenen, - nye vækstområder skal udvikles, og - det globale potentiale skal udnyttes bedre. 2. Professionshøjskolernes potentiale Professionshøjskolerne har en central placering her. De har potentialerne til at bidrage både til vækst og innovation i den private sektor og til fortsat udvikling og effektivisering af den offentlige sektor. Professionshøjskolernes uddannelser og forsknings- & udviklingsaktiviteter er særlige ved at være forankret og udviklet i samarbejde med praksis. Professionshøjskolerne kan desuden med sin særlige adgang til den offentlige sektor via uddannelse og samarbejde med aftagerne være et afgørende bindeled til at bringe den private sektor i spil til at skabe teknologi og løsninger til den offentlige sek- Professionshøjskolerne Ny Vestergade 17 st.tv København K. Tlf Fax Side 1 af 11

2 Budskaber tor, så den kan blive så effektiv som regeringens ønsker - og gøre dette på en måde, der samtidig skaber vækst og arbejdspladser i den private sektor som udvikler og leverandør af løsninger og teknologi. 3. Behov for en ny tænkning om privat-offentlig sammenhæng Den klassiske opdeling mellem privat og offentlig sektor har ikke rod i den praktiske virkelighed. Og den er heller ikke frugtbar i et innovationsperspektiv. Når der tales om innovation, er det væsentligt at undgå at skabe et kunstigt skel mellem den private og den offentlige sektor, da uddannelser og institutioner i praksis orienterer sig på tværs. At fastholde et skel, kan samtidig virke imod intentionen om at skabe vækst og udvikling og den nødvendige fornyelse i den offentlige sektor. Tværtimod er der brug for flere tværgående offentlig-private samarbejder, som kan udnytte det danske vækstpotentiale i for eksempel velfærdsteknologi. Danske virksomheder har særlig ekspertise i udvikling af velfærdsteknologi, og kombineret med en stor, effektiv offentlig sektor giver det en særlig styrkeposition. Velfærdsteknologier kan være med til at øge effektiviteten og den faglige kvalitet af de offentlige ydelser samtidig med, at de rummer et stort erhvervsmæssigt vækstpotentiale. Udvikling og implementering af velfærdsteknologier kræver, at den offentlige og private sektor kan samarbejde om at finde løsninger, der virker og Side 2 af 11

3 Budskaber det kræver medarbejdere, der har de rette kompetencer. Uddannelserne kan i den sammenhæng blandt andet bidrage med at ruste de studerende til tværprofessionelle samarbejder på tværs af sektorer inden for og mellem den private og offentlige sektor, så de kan bidrage til udvikling og implementering af velfærdsteknologiske løsninger. 4. Professionshøjskolerne vil gerne bidrage Der er et innovationspotentiale i at styrke og udvikle professionshøjskolernes kobling mellem privat og offentlig, forskning og praksis kombineret med det tætte samarbejde med aftagerne om udvikling og nytænkning. Og rektorkollegiet har prioriteret punktet højt på sin indsatsplan. Det forpligter og udfordrer også professionshøjskolernes ledelser Uddannelserne skal være rettet mod hele arbejdsmarkedet, både den private og offentlige sektor. Vi skal bestræbe os på hele tiden at videreudvikle og styrke vores aftagerorientering og fleksibilitet, så vi også er rustet til at dække endnu ukendte behov på fremtidens arbejdsmarked. Det forpligter: Vi skal i det hele taget have fokus på at skabe det rigtige output og fokus på at få det paradigmeskifte, som det er udtryk for, til at lykkes. Krav om øget aftagerorientering og fokus på kompetencemål og på output kræver uddannelsesledelse. Med resultatet af OK13 er rammerne for fleksibilitet og en bevægelse fra inputtænkning til Side 3 af 11

4 Budskaber reel fokus på output blevet styrket. En mere fleksibel tilgang kræver dog både stærk uddannelsesledelse og en kulturændring, og det skal vi arbejde målrettet på at udvikle i den kommende tid. Afslutningsvis ser jeg frem til dagens konference. Resultatet af dagens overvejelser ideer og anbefalinger vil vi tage med videre til kollegiets Koldingfjordmøde, ligesom det kan vil indgå som input til Ministerens uddannelsesmøde i juni om det videregående uddannelsessystem og øget sammenhæng. Side 4 af 11

5 Dato: 08. april 2013 Bilag 1: Program Registrering, indgang B. Kaffe, te og brød, på torvet i bygning A Velkomst, Multihal B0.07 Professionsbachelor anno 2020,- diskurser og trædesten til 2020 Ulla Koch, rektor for University College Sjælland, UCSJ og formand for uddannelsespolitisk udvalg i Professionshøjskolernes Rektorkollegium J.NR.: Vores ref.: BT Mail: Telefon: Professionsbachelor, en udfordring. Erik Knudsen, formand for Professionshøjskolernes Rektorkollegium Uddannelsespolitiske visioner om professionsbachelor 2020 Uddannelsesminister Morten Østergaard, min. oplæg og derefter spørgsmål De professionelle anno 2020 Hvilke rammer og idealer sætter velfærdsstaten for de professionelles arbejde, og hvordan påvirker disse arbejdet med borgerne og de professionelles selvforståelse? Lektor og sociolog Nanna Mik-Meyer, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School, CBS. Nanna Mik-Meyer er medforfatter til bogen At skabe en professionel. Hendes forskningsinteresse er primært mødet mellem borger og velfærdssamfund. Nanna Mik -Meyer forsker i spørgsmål om, hvorledes sundhed, sygdom og sociale problemer sammenkædes og forhandles i konkrete organisatoriske sammenhænge af aktuelle aktører. Læs mere: Videnbørs Workshops i seks parallelle sessioner På videnbørsen arbejdes med at fylde indhold på centrale begreber, der ofte anvendes når fremtiden italesættes. De seks udvalgte begreber er digitalisering, innovation, globalisering og velfærd. Den elektroniske platform padlet.com anvendes til vidensopsamling. Introduktion til workshops ved Lars Pagter Zwisler, uddannelsesleder på Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen, Institut for Teknologi, Professionshøjskolen Metropol. Workshop 1. Digitalisering Facilitator: Hanne Dorthe Fischer, uddannelsesdirektør, University College Sjælland, UCSJ Workshop 2. Innovation Facilitator: Henrik Pedersen, prorektor, Professionshøjskolen UCC, University College C a- pital Workshop 3. Globalisering Facilitator: Anette Maagaard, studiechef, University College Syddanmark Workshop 4. Velfærd Facilitator: Jørgen Thorslund, uddannelsesdirektør, University College Lillebælt, UCL Workshop 5. Fleksibilisering Facilitator: Anette Kjeldal Lausten, Institutchef, Professionshøjskolen Metropol Workshop 6. Forskningsbasering Facilitator: Anne Mette Jørgensen, Institutchef, Professionshøjskolen Metropol Frokost, i kantinen Stepstones towards 2020, auditoriet Katja Svensson, Sofie Akerø og Anette Jensen Professionsbachelor et globalt perspektiv. Multihal B.07 Den danske uddannelsesmodel set i lyset af Bologna-modellen. Karakteristika og udfordringer. Professionshøjskolerne Ny Vestergade 17 st.tv København K. Tlf Fax Side 5 af 11

6 Hans Lund, fysioterapeut, ph.d., studieleder, Syddansk Universitet UC-sektorens bud på en model for en professionsbacheloruddannelse anno 2020 Præsentation og spørgsmål Randi Brinckmann Wiencke, dekan, Professionshøjskolen Metropol Pause, hvor der kan hentes the/kaffe, frugt og vand, som tages med ind til vidensaloner Vidensaloner Fremtidsscenarium anno 2020 hvad karakteriserer en professionsbacheloruddannelse 2020 ud fra nedenstående fremtidsperspektiver. 1. Studenterperspektiv Moderator: Lars Pagter Zwisler, uddannelsesleder, Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen, Institut for Teknologi, Professionshøjskolen Metropol 2. Aftagerperspektiv Moderator: Kim Petersen, uddannelseschef for sygeplejerskeuddannelsen, University Co l- lege Sjælland, UCSJ 3. Uddannelsesperspektiv Moderator: Hanne Dorthe Fischer, uddannelsesdirektør, University College Sjælland, UCSJ 4. Internationalt perspektiv Moderator: Bodil Marie Vassard, uddannelseschef for fysioterapeutuddannelsen, University College Sjælland, UCSJ 5. Borger/ bruger/klient/patientperspektiv Moderator: Annette Helt Hansen, uddannelsesleder for fysioterapeutuddannelsen, Profe s- sionshøjskolen Metropol 6. Tværfagligt perspektiv Moderator: Gert Lohmann, HR organisationsudviklingskonsulent, University College Cap i- tal, UCC Refleksioner over vidensaloner - hovedpointer Kristian Ring-Hansen Holt, journalist TV2 NEWS Afslutning Ulla Koch, formand for uddannelsespolitisk udvalg, Professionshøjskolernes Rektorkollegium og rektor for University College Sjælland, UCSJ Side 6 af 11

7 Bilag 2: Baggrundsinformation: overvejelser om anbefaling af fælles overordnet skabelon for videregående uddannelser Et notat fra en arbejdsgruppe under UPU om mere sammenhæng i det v i- deregående uddannelsessystem anbefaler, at der fastlægges en fælles overordnet skabelon for de videregående uddannelser. Notatets overvejelser danner baggrund for konferencens hovedtema professionsbachelor 2020 og for det oplæg, Randi Brinckmann vil holde kl. 14 om UCsektorens bud på en model for en professionsbacheloruddannelse anno Anbefalingen tager afsæt i, at uddannelsernes forskellige strukturer indebærer en barriere for at opnå målsætningen om mere sammenhæng: Forskellige uddannelsesstrukturer og for få valgfri moduler vanskeliggør, at de studerende bevæger sig på tværs i uddannelsessystemet. Den eksisterende opbygning af uddannelserne med forskelligartede modulstørrelse og variati o- ner i muligheden for valgfri fag er i dag en hindring for, at studerende undervejs i studiet kan vælge at læse moduler i andre uddannelser end deres egne. Hvis studerende skal have bedre muligheder for at skræddersy sin uddannelse, kræver det, at der på et vist niveau skabes en fælles struktur for alle de videregående uddannelser, der muliggør fleksibilitet på tværs af u d- dannelser og institutioner. Notatets anbefaling: Der lægges en fælles overordnet skabelon for opbygningen af alle de videregående uddanne l- ser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter. Det anbefales, at en ny, samlet uddannelseslov fastlægger en overordnet skabelon for opbygning af en videregående uddannelse. Den fælles skabelon skal give opbygningen af uddannelserne et ensartet præg, der gør det muligt at vælge moduler på tværs af uddannelser. Det er vigtigt, at den fælles skabelon ikke detailregulerer indholdet i uddannelserne, så den bliver en forhindring for at fastlægge det indhold i den enkelte uddannelse, som er relevant i forhold til uddannelsens kompetencemål. Der er derfor brug for en fælles struktur, som fremmer fleksibiliteten, men som ikke medfører en ensliggørelse af længde eller indhold. Eksempelvis er der stor forskel på omfanget af praktik og placering af praktikperioder i de enkelte uddannelser. Pædagoguddannelsen har i dag eksempelvis 74 ECTS praktik, mens den nye læreruddannelse vil få 30 ECTS praktik. En fælles skabelon skal derfor kunne rumme en tilpas fleksibilitet. I figur 1 illustreres grundprincipperne i den foreslåede fælles skabelon, der består af tre enkle grundprincipper, som beskrives nærmere i det følgende: - 1.A.: Alle videregående uddannelser opbygges i moduler af 10 ECTS. - 1.B.: Det gøres obligatorisk med 30 ECTS valgfrihed på uddannelser på bachelorn i- veau. - 1.C. Alle professionsbacheloruddannelser skal udbyde et modul med tværprofessionelt sigte Side 7 af 11

8 Figur 1: Fælles skabelon for alle videregående uddannelser Modul: 10 ECTS 10. semester Modul: 10 ECTS Modul: 10 ECTS Modul: 10 ECTS 9. semester Modul: 10 ECTS Modul: 10 ECTS 8. semester 7. semester 6. semester Valgfrit modul: 10 ECTS Valgfrit modul: 10 ECTS 5. semester Valgfrit modul: 10 ECTS Valgfrit modul: 10 ECTS Valgfrit modul: 10 ECTS Valgfrit modul: 10 ECTS 4. semester 3. semester 2. semester 1. semester Erhvervsakademiuddannelse Professionsbachelor Universitet, bachelor og kandidat Som det fremgår af figuren, lægges der med skabelonen ikke op til at justere i uddannelsernes længde, nogle professionsbachelorer vil være 3½ år andre 4 år. Anbefaling 1.A. Alle videregående uddannelser opbygges i moduler af 10 ECTS. Det foreslås, at alle videregående uddannelser opbygges over en fælles skabelon, der består af moduler af 10 ECTS. En ensartet modulopbygning på tværs af uddannelser og institutioner fremme den enkelte studerendes mulighed for, på tværs af uddannelser og institutioner at væ l- ge moduler, som let kan indpasses i den studerendes egen uddannelses struktur. Den fælles skabelon forhindrer ikke, at den enkelte uddannelse sammensætter flere moduler af 10 ECTS til sammenhængende forløb på 20 eller 30 ECTS til eksempelvis praktikophold eller bacheloropgave. Anbefaling 1.B. Det gøres obligatorisk med 30 ECTS valgfrihed på uddannelser på bachelorn i- veau. Det foreslås, at der på hver uddannelse på bachelorniveau (det vil sige professionsbachelorer og bachelorer på universiteterne) indføres minimum 30 ECTS valgfri fag. Dette skal understøtte, at den studerende kan tone sin uddannelse ved at vælge fag på tværs af uddannelser og på tværs af institutioner for eksempel internt mellem uddannelser på en professionshøjskole, mellem forskellige professionshøjskoler, fra professionshøjskole til universitet og omvendt. De valgfri moduler skal også understøtte muligheden for en højere grad af internationalisering af uddannelserne ved at skabe flere muligheder for, at den studerende tager valgfag i udlandet. Side 8 af 11

9 Eksempler på professionsbachelorstuderendes valg i femte semester: En bioanalytikerstuderende vælger moduler på diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi for at styrke sine kompetencer i procesudvikling og dokumentation. En sygeplejestuderende vælger et modul om akut kirurgi på medicinuddannelsen, fordi han vil styrke sine kompetencer og muligheder for at arbejde med akut kritisk syge. En studerende på eksportbacheloruddannelsen vælger et modul på tyskstudiet på un i- versitetet, fordi hun gerne vil styrke sine kompetencer i forhold til job rettet mod det tyske marked. En pædagogstuderende vælger et modul på læreruddannelsen, fordi hun gerne vil arbejde i indskolingen og skrive professionsbacheloropgave om den pædagogiske indsats for de yngste skoleelever. En studerende på bygningskonstruktøruddannelsen vælger et model på ergoterapeu t- uddannelsen, fordi han vil arbejde med indretning af boliger til ældre og handicappede. Det er væsentligt at valgfriheden beriger kernefagligheden i den enkelte uddannelse. For hver uddannelse skal det således kunne vurderes, om der er behov for at sætte rammer for valgfriheden, for eksempel ved at stille krav om at valgfagene vælges inden for bestemte temaer. Det kan eksempelvis være relevant på nogle af de professionsbacheloruddannelser, der er unde r- lagt autorisation. Sådanne krav kan indskrives i den enkelte uddannelsesbekendtgørel se og konkretiseres i studieordningerne, så der sikres ensartethed på landsplan. For at understøtte fleksibiliteten foreslås det, at de valgfri moduler placeres på samme trin i bacheloruddannelserne. Det foreslås, at det femte semester, dvs. modul 13 15, gøres til valgfri moduler, fordi de studerende så har gennemført 2 år på uddannelsen, svarende til erhvervsakademiniveau, og dermed fået opbygget en grundlæggende kernefaglighed i sit eget fag/fagområde. En øget grad af valgfrihed vil nødvendiggøre, at den økonomiske udligning mellem uddannelsesinstitutionerne smidiggøres. For eksempel i tilfælde, hvor en studerende fra én uddannelsesinstitution tager sine 30 ECTS valgfag på tre andre uddannelsesinstitutioner. Den nødvendige økonomiske kompensation vil kunne ske ved at ændre reglerne, så der fremover udløses STÅbetaling pr. gennemført modul, frem for STÅ-betaling pr. semester. Anbefaling 1.C. Alle professionsbacheloruddannelser skal udbyde et modul med tværprofessi o- nelt sigte Aftagerne efterspørger, at de professionsuddannede har kompetencer i at samarbejde med andre faggrupper både med henblik på at styrke den almindelige opgaveløsning eksempelvis i forhold til tværgående borgerforløb og på at styrke evnen til innovative processer på tværs af aktører. Det foreslås, at kompetencen i tværprofessionelt samarbejde styrkes ved at gøre det obligatorisk for uddannelserne på professionsbachelorniveau at udbyde minimum et modul med tværprofessionelt sigte. Tilsvarende foreslås det, at der på relevante universitetsbacheloruddannelser udbydes moduler med tværprofessionelt sigte, gerne i samarbejde med profession s- højskoler. Dette skal understøtte, at de studerende gerne på tværs af professionshøjskoler og universiteter får kendskab til og forståelse for de faggrupper, de vil skulle samarbejde med efter endt uddannelse. Modulet med tværprofessionelt sigte kan med fordel tilrettelægges og udbydes i samarbejde mellem uddannelser og gerne på tværs af institutioner. Eksempler på tværprofessionelle moduler Modul om hverdagsrehabilitering med undervisere fra uddannelserne i sygepleje, erg o- terapi, medicin og fysioterapi. Modul om udsatte børn og unge med undervisere fra læreruddannelsen, socialrådgive r- uddannelsen, pædagoguddannelsen og psykologistudiet. Modul om tilgængelighed i byggeri med undervisere fra uddannelserne i fysioterapi, ergoterapi og ingeniøruddannelserne. Side 9 af 11

10 Modul om sciencedidaktik med undervisere fra naturvidenskabelige universitetsuddannelser og fra læreruddannelsen. Modul om organisering, styring og ledelse i sundhedssektoren med undervisere fra folkesundhedsvidenskab, medicin, offentlig administration og sygeplejeuddannelsen. Side 10 af 11

11 Dato: 08. april 2013 Bilag 3. Bologna-processen I dag udgøres Bologna-processen af 47 medlemslande og en række rådgivende organisationer på området. Målet med Bologna-processen er, at Europa udvikler sig til et fælles område for videregående uddannelse, hvor studerende og forskere frit kan bevæge sig over grænserne. En anden v æ- sentlig målsætning er at gøre europæiske uddannelser attraktive for studerende fra andre verdensdele. J.NR.: Vores ref.: BT Mail: Telefon: Hovedmålsætninger I Bologna-deklarationen udtrykker de daværende undervisningsministre en fælles vilje til at arbejde for følgende hovedmålsætninger: Udvikling af letlæselige og sammenlignelige uddannelser og uddannelsesbeviser, bl.a. gennem anvendelse af Diploma Supplement (DS) Udvikling af en gradsstruktur, der omfatter 3 niveauer (bachelor, kandidat, ph.d.) Udvikling af et meritsystem baseret på ECTS, der fremmer studentermobiliteten Fjernelse af mobilitetshindringer for såvel studerende som lærere Samarbejde om udvikling af kvalitetssikring Styrkelse af den europæiske dimension i uddannelserne Bologna 2020 Ved ministermødet i Leuven i 2009 vedtog ministrene at fortsætte Bologna-processen frem mod Det fortsatte samarbejde om et europæisk rum for videregående uddannelse (EHEA) bekræfter de oprindelige målsætninger og de fælles bestræbelser på at understøtte transparens, kvalitet og effektivitet og skabe større integration og sammenligneli ghed mellem de forskelligartede europæiske systemer for videregående uddannelse. Kilde: FIVU om Bologna-processen: Professionshøjskolerne Ny Vestergade 17 st.tv København K. Tlf Fax Side 11 af 11

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

Trine Quist, Søren Jul Andersen, Anke Beuck, Mette Spendrup, Poul Dahl, Jan Skougaard,

Trine Quist, Søren Jul Andersen, Anke Beuck, Mette Spendrup, Poul Dahl, Jan Skougaard, Mødeforum: Uddannelsesudvalget Socialrådgiveruddannelsen Dato: 30. september 2009 Tid: Kl. 12.00 15.30 Sted: Lokale 1484/232 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Torben Rugholm Trine Quist, Søren Jul

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Side 1 af 8 Ja tak til mere frihed til gengæld for bedre resultater - 11. maj 2012 Pressemeddelelse udsendt i anledning af Rektorkollegiets Årsmøde 2012, hvor Uddannelsesminister Morten Østergaard holdt

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis NVL Kvalitetskonference d. 13. november 2008 Jørgen Thorslund Prorektor Disposition 1. UC Lillebælts opgaver og kvalitetsforpligtelse 2. Nogle megatrends

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Folkeskolereformen Indhold Temadag............................................Side 3 Skolens perspektiv....................................side

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultets Aftagerpanel

Det Tekniske Fakultets Aftagerpanel Det Tekniske Fakultets Aftagerpanel Referat af 19. møde Torsdag den 13. juni kl. 15-18 i mødelokale O96 Campusvej 55, 5230 Odense M Deltagere: Fra Aftagersiden: Bo Christoffersen, Søren Nielsen, Bjarne

Læs mere

Ergoterapeut i fremtidens velfærdssamfund

Ergoterapeut i fremtidens velfærdssamfund Ergoterapeut i fremtidens velfærdssamfund 11. August 2015 Uddannelsens udviklingskonference, Brejning Gunner Gamborg gg@etf.dk Udviklingskonference 2015 Gunner Gamborg 2 Min dagsorden i dag 1. Ergoterapeutforeningens

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014 Vi er Her indsættes videoklip, hvor er Anne Marie Hvor er Hanne Vores erfaringer Tværprofessionelle innovative forløb 2008 - : Robot, leg og læring Leg, læring og velfærdsteknologi (LLV) Innovation,

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Velkommen til Campus Roskilde. Nye rammer for uddannelse

Velkommen til Campus Roskilde. Nye rammer for uddannelse Velkommen til Campus Roskilde Nye rammer for uddannelse Tillykke til alle studerende og medarbejdere, der får deres daglige gang her på Campus Roskilde og til alle andre, der i fremtiden vil bruge huset.

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

Tværprofessionel undervisning

Tværprofessionel undervisning Tværprofessionel undervisning - erfaringer og læringspointer Kirsten Falk Leder af det tværprofessionelle modul 5 Professionshøjskolen Metropol Side 1 Refleksioner over tværprofessionel læring og samarbejde

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN KORT OG GODT OM UCC ucc.dk UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN Hos UCC ved vi, at det BÅDE kræver mod og faglighed at arbejde med læring, pædagogik OG sundhed Indhold PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC I 4 professionsbacheloruddannelser

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29.

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. 2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. april 2014 Ledelse og udvikling af velfærdsstatens sociale platform Ingen

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Temadag om bygningsservice for selvejende institutioner

Temadag om bygningsservice for selvejende institutioner 25. september 2013 1 Temadag om bygningsservice for selvejende institutioner 25. September 2013 25. september 2013 2 Rådgivningsgruppen og partnerskabsaftalen Temadagen er arrangeret af Rådgivningsgruppen

Læs mere

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever 1 Mange har talt om innovation i gymnasiet hvad gør vi i praksis? Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Regeringen kan blot fyre folket og vælge et andet

Læs mere

Direktør JOB- OG KRAVPROFIL. Evald Eriksen, Louise Dohn og Mia Hvilshøj Hellerup, den 13. april 2015

Direktør JOB- OG KRAVPROFIL. Evald Eriksen, Louise Dohn og Mia Hvilshøj Hellerup, den 13. april 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Evald Eriksen, Louise Dohn og Mia Hvilshøj Hellerup, den 13. april 2015 Direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere

Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel!

Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel! Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel! En velgennemført diplomuddannelse har gjort socialrådgiver Jytte Lind bedre rustet til at træffe de rigtige afgørelser i børnesager. Hun oplever

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Praktikportal. Professionshøjskolerne i Danmark. Professionshøjskolerne - University Colleges Denmark - Ny Vestergade 17-1471 København K.

Praktikportal. Professionshøjskolerne i Danmark. Professionshøjskolerne - University Colleges Denmark - Ny Vestergade 17-1471 København K. Praktikportal Professionshøjskolerne i Danmark Roadshow Præsentation af projekt Praktikportal Hvorfor har vi valgt at udvikle en portal på tværs af alle UC er og alle uddannelser? Fra start til slut går

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Konference om fremtidens ph.d.-uddannelse

Konference om fremtidens ph.d.-uddannelse Konference om fremtidens ph.d.-uddannelse Hvornår? Konferencen vil blive afholdt d. 30. april 2015 på Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV. Hvorfor? Konferencens overordnede formål er at sætte

Læs mere

Hvornår Hvad Delperioder

Hvornår Hvad Delperioder Bachelor & Professionsudvikling 2011-2013 Projektleder Minna Therkildsen FORSKNING UCSJ Slagelsevej 7 4180 Sorø Mth@ucsj.dk Januar 2013 HFI, RAA, MTH, Intro Rektor og direktion har via 8. punktsprogrammet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Indledning. Rammeaftale

Indledning. Rammeaftale RAMMEAFTALE VEDRØRENDE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE FOR ADJUNKTER OG LEKTORER SAMT ANDRE UNDERVISERE (OVERGANGSORDNING) VED UC SYDDANMARK MED HOVEDBESKÆFTIGELSE VED UC SYDDANMARKS PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Svar til Region Sjælland. Spørgsmål besvaret 20. januar 2014

Svar til Region Sjælland. Spørgsmål besvaret 20. januar 2014 Svar til Region Sjælland Spørgsmål besvaret 20. januar 2014 1. Vil I sende en oversigt over søgetallene til Holbæk Seminarium i skoleåret 2013/2014? Der var i alt 94 ansøgninger til læreruddannelsen i

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Reform af pædagoguddannelsen

Reform af pædagoguddannelsen Den 21. juni 2013 Reform af pædagoguddannelsen Trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. Reformen af pædagoguddannelsen skal understøtte målet

Læs mere

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Viborg UddannelsesBootCamp 2015 Jeg vil gerne præsentere jer for Anne Perspektiv: Aarhus Universitets bidrag til viden i Annes liv Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere