Talepapir til Formand Erik Knudsen til brug ved UPUs årlige konference Professionsbachelor 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Talepapir til Formand Erik Knudsen til brug ved UPUs årlige konference 11.4.2013 Professionsbachelor 2020"

Transkript

1 Dato: 08. april 2013 Talepapir til Formand Erik Knudsen til brug ved UPUs årlige konference Professionsbachelor 2020 Budskaber J.NR.: Vores ref.: BT Mail: Telefon: Indlæggets overskift er: Professionsbachelor en udfordring 1. Den samfundsmæssige udfordring Uddannelse, forskning og innovation er gang på gang blevet udpeget til at være de afgørende politiske indsatsfelter ift. at vende den økonomiske krise. Der er behov for både udvikling og nytænkning: - Den offentlige sektor skal moderniseres, - væksten skal øges i den private sektor, - innovation skal frem på dagsordenen, - nye vækstområder skal udvikles, og - det globale potentiale skal udnyttes bedre. 2. Professionshøjskolernes potentiale Professionshøjskolerne har en central placering her. De har potentialerne til at bidrage både til vækst og innovation i den private sektor og til fortsat udvikling og effektivisering af den offentlige sektor. Professionshøjskolernes uddannelser og forsknings- & udviklingsaktiviteter er særlige ved at være forankret og udviklet i samarbejde med praksis. Professionshøjskolerne kan desuden med sin særlige adgang til den offentlige sektor via uddannelse og samarbejde med aftagerne være et afgørende bindeled til at bringe den private sektor i spil til at skabe teknologi og løsninger til den offentlige sek- Professionshøjskolerne Ny Vestergade 17 st.tv København K. Tlf Fax Side 1 af 11

2 Budskaber tor, så den kan blive så effektiv som regeringens ønsker - og gøre dette på en måde, der samtidig skaber vækst og arbejdspladser i den private sektor som udvikler og leverandør af løsninger og teknologi. 3. Behov for en ny tænkning om privat-offentlig sammenhæng Den klassiske opdeling mellem privat og offentlig sektor har ikke rod i den praktiske virkelighed. Og den er heller ikke frugtbar i et innovationsperspektiv. Når der tales om innovation, er det væsentligt at undgå at skabe et kunstigt skel mellem den private og den offentlige sektor, da uddannelser og institutioner i praksis orienterer sig på tværs. At fastholde et skel, kan samtidig virke imod intentionen om at skabe vækst og udvikling og den nødvendige fornyelse i den offentlige sektor. Tværtimod er der brug for flere tværgående offentlig-private samarbejder, som kan udnytte det danske vækstpotentiale i for eksempel velfærdsteknologi. Danske virksomheder har særlig ekspertise i udvikling af velfærdsteknologi, og kombineret med en stor, effektiv offentlig sektor giver det en særlig styrkeposition. Velfærdsteknologier kan være med til at øge effektiviteten og den faglige kvalitet af de offentlige ydelser samtidig med, at de rummer et stort erhvervsmæssigt vækstpotentiale. Udvikling og implementering af velfærdsteknologier kræver, at den offentlige og private sektor kan samarbejde om at finde løsninger, der virker og Side 2 af 11

3 Budskaber det kræver medarbejdere, der har de rette kompetencer. Uddannelserne kan i den sammenhæng blandt andet bidrage med at ruste de studerende til tværprofessionelle samarbejder på tværs af sektorer inden for og mellem den private og offentlige sektor, så de kan bidrage til udvikling og implementering af velfærdsteknologiske løsninger. 4. Professionshøjskolerne vil gerne bidrage Der er et innovationspotentiale i at styrke og udvikle professionshøjskolernes kobling mellem privat og offentlig, forskning og praksis kombineret med det tætte samarbejde med aftagerne om udvikling og nytænkning. Og rektorkollegiet har prioriteret punktet højt på sin indsatsplan. Det forpligter og udfordrer også professionshøjskolernes ledelser Uddannelserne skal være rettet mod hele arbejdsmarkedet, både den private og offentlige sektor. Vi skal bestræbe os på hele tiden at videreudvikle og styrke vores aftagerorientering og fleksibilitet, så vi også er rustet til at dække endnu ukendte behov på fremtidens arbejdsmarked. Det forpligter: Vi skal i det hele taget have fokus på at skabe det rigtige output og fokus på at få det paradigmeskifte, som det er udtryk for, til at lykkes. Krav om øget aftagerorientering og fokus på kompetencemål og på output kræver uddannelsesledelse. Med resultatet af OK13 er rammerne for fleksibilitet og en bevægelse fra inputtænkning til Side 3 af 11

4 Budskaber reel fokus på output blevet styrket. En mere fleksibel tilgang kræver dog både stærk uddannelsesledelse og en kulturændring, og det skal vi arbejde målrettet på at udvikle i den kommende tid. Afslutningsvis ser jeg frem til dagens konference. Resultatet af dagens overvejelser ideer og anbefalinger vil vi tage med videre til kollegiets Koldingfjordmøde, ligesom det kan vil indgå som input til Ministerens uddannelsesmøde i juni om det videregående uddannelsessystem og øget sammenhæng. Side 4 af 11

5 Dato: 08. april 2013 Bilag 1: Program Registrering, indgang B. Kaffe, te og brød, på torvet i bygning A Velkomst, Multihal B0.07 Professionsbachelor anno 2020,- diskurser og trædesten til 2020 Ulla Koch, rektor for University College Sjælland, UCSJ og formand for uddannelsespolitisk udvalg i Professionshøjskolernes Rektorkollegium J.NR.: Vores ref.: BT Mail: Telefon: Professionsbachelor, en udfordring. Erik Knudsen, formand for Professionshøjskolernes Rektorkollegium Uddannelsespolitiske visioner om professionsbachelor 2020 Uddannelsesminister Morten Østergaard, min. oplæg og derefter spørgsmål De professionelle anno 2020 Hvilke rammer og idealer sætter velfærdsstaten for de professionelles arbejde, og hvordan påvirker disse arbejdet med borgerne og de professionelles selvforståelse? Lektor og sociolog Nanna Mik-Meyer, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School, CBS. Nanna Mik-Meyer er medforfatter til bogen At skabe en professionel. Hendes forskningsinteresse er primært mødet mellem borger og velfærdssamfund. Nanna Mik -Meyer forsker i spørgsmål om, hvorledes sundhed, sygdom og sociale problemer sammenkædes og forhandles i konkrete organisatoriske sammenhænge af aktuelle aktører. Læs mere: Videnbørs Workshops i seks parallelle sessioner På videnbørsen arbejdes med at fylde indhold på centrale begreber, der ofte anvendes når fremtiden italesættes. De seks udvalgte begreber er digitalisering, innovation, globalisering og velfærd. Den elektroniske platform padlet.com anvendes til vidensopsamling. Introduktion til workshops ved Lars Pagter Zwisler, uddannelsesleder på Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen, Institut for Teknologi, Professionshøjskolen Metropol. Workshop 1. Digitalisering Facilitator: Hanne Dorthe Fischer, uddannelsesdirektør, University College Sjælland, UCSJ Workshop 2. Innovation Facilitator: Henrik Pedersen, prorektor, Professionshøjskolen UCC, University College C a- pital Workshop 3. Globalisering Facilitator: Anette Maagaard, studiechef, University College Syddanmark Workshop 4. Velfærd Facilitator: Jørgen Thorslund, uddannelsesdirektør, University College Lillebælt, UCL Workshop 5. Fleksibilisering Facilitator: Anette Kjeldal Lausten, Institutchef, Professionshøjskolen Metropol Workshop 6. Forskningsbasering Facilitator: Anne Mette Jørgensen, Institutchef, Professionshøjskolen Metropol Frokost, i kantinen Stepstones towards 2020, auditoriet Katja Svensson, Sofie Akerø og Anette Jensen Professionsbachelor et globalt perspektiv. Multihal B.07 Den danske uddannelsesmodel set i lyset af Bologna-modellen. Karakteristika og udfordringer. Professionshøjskolerne Ny Vestergade 17 st.tv København K. Tlf Fax Side 5 af 11

6 Hans Lund, fysioterapeut, ph.d., studieleder, Syddansk Universitet UC-sektorens bud på en model for en professionsbacheloruddannelse anno 2020 Præsentation og spørgsmål Randi Brinckmann Wiencke, dekan, Professionshøjskolen Metropol Pause, hvor der kan hentes the/kaffe, frugt og vand, som tages med ind til vidensaloner Vidensaloner Fremtidsscenarium anno 2020 hvad karakteriserer en professionsbacheloruddannelse 2020 ud fra nedenstående fremtidsperspektiver. 1. Studenterperspektiv Moderator: Lars Pagter Zwisler, uddannelsesleder, Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen, Institut for Teknologi, Professionshøjskolen Metropol 2. Aftagerperspektiv Moderator: Kim Petersen, uddannelseschef for sygeplejerskeuddannelsen, University Co l- lege Sjælland, UCSJ 3. Uddannelsesperspektiv Moderator: Hanne Dorthe Fischer, uddannelsesdirektør, University College Sjælland, UCSJ 4. Internationalt perspektiv Moderator: Bodil Marie Vassard, uddannelseschef for fysioterapeutuddannelsen, University College Sjælland, UCSJ 5. Borger/ bruger/klient/patientperspektiv Moderator: Annette Helt Hansen, uddannelsesleder for fysioterapeutuddannelsen, Profe s- sionshøjskolen Metropol 6. Tværfagligt perspektiv Moderator: Gert Lohmann, HR organisationsudviklingskonsulent, University College Cap i- tal, UCC Refleksioner over vidensaloner - hovedpointer Kristian Ring-Hansen Holt, journalist TV2 NEWS Afslutning Ulla Koch, formand for uddannelsespolitisk udvalg, Professionshøjskolernes Rektorkollegium og rektor for University College Sjælland, UCSJ Side 6 af 11

7 Bilag 2: Baggrundsinformation: overvejelser om anbefaling af fælles overordnet skabelon for videregående uddannelser Et notat fra en arbejdsgruppe under UPU om mere sammenhæng i det v i- deregående uddannelsessystem anbefaler, at der fastlægges en fælles overordnet skabelon for de videregående uddannelser. Notatets overvejelser danner baggrund for konferencens hovedtema professionsbachelor 2020 og for det oplæg, Randi Brinckmann vil holde kl. 14 om UCsektorens bud på en model for en professionsbacheloruddannelse anno Anbefalingen tager afsæt i, at uddannelsernes forskellige strukturer indebærer en barriere for at opnå målsætningen om mere sammenhæng: Forskellige uddannelsesstrukturer og for få valgfri moduler vanskeliggør, at de studerende bevæger sig på tværs i uddannelsessystemet. Den eksisterende opbygning af uddannelserne med forskelligartede modulstørrelse og variati o- ner i muligheden for valgfri fag er i dag en hindring for, at studerende undervejs i studiet kan vælge at læse moduler i andre uddannelser end deres egne. Hvis studerende skal have bedre muligheder for at skræddersy sin uddannelse, kræver det, at der på et vist niveau skabes en fælles struktur for alle de videregående uddannelser, der muliggør fleksibilitet på tværs af u d- dannelser og institutioner. Notatets anbefaling: Der lægges en fælles overordnet skabelon for opbygningen af alle de videregående uddanne l- ser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter. Det anbefales, at en ny, samlet uddannelseslov fastlægger en overordnet skabelon for opbygning af en videregående uddannelse. Den fælles skabelon skal give opbygningen af uddannelserne et ensartet præg, der gør det muligt at vælge moduler på tværs af uddannelser. Det er vigtigt, at den fælles skabelon ikke detailregulerer indholdet i uddannelserne, så den bliver en forhindring for at fastlægge det indhold i den enkelte uddannelse, som er relevant i forhold til uddannelsens kompetencemål. Der er derfor brug for en fælles struktur, som fremmer fleksibiliteten, men som ikke medfører en ensliggørelse af længde eller indhold. Eksempelvis er der stor forskel på omfanget af praktik og placering af praktikperioder i de enkelte uddannelser. Pædagoguddannelsen har i dag eksempelvis 74 ECTS praktik, mens den nye læreruddannelse vil få 30 ECTS praktik. En fælles skabelon skal derfor kunne rumme en tilpas fleksibilitet. I figur 1 illustreres grundprincipperne i den foreslåede fælles skabelon, der består af tre enkle grundprincipper, som beskrives nærmere i det følgende: - 1.A.: Alle videregående uddannelser opbygges i moduler af 10 ECTS. - 1.B.: Det gøres obligatorisk med 30 ECTS valgfrihed på uddannelser på bachelorn i- veau. - 1.C. Alle professionsbacheloruddannelser skal udbyde et modul med tværprofessionelt sigte Side 7 af 11

8 Figur 1: Fælles skabelon for alle videregående uddannelser Modul: 10 ECTS 10. semester Modul: 10 ECTS Modul: 10 ECTS Modul: 10 ECTS 9. semester Modul: 10 ECTS Modul: 10 ECTS 8. semester 7. semester 6. semester Valgfrit modul: 10 ECTS Valgfrit modul: 10 ECTS 5. semester Valgfrit modul: 10 ECTS Valgfrit modul: 10 ECTS Valgfrit modul: 10 ECTS Valgfrit modul: 10 ECTS 4. semester 3. semester 2. semester 1. semester Erhvervsakademiuddannelse Professionsbachelor Universitet, bachelor og kandidat Som det fremgår af figuren, lægges der med skabelonen ikke op til at justere i uddannelsernes længde, nogle professionsbachelorer vil være 3½ år andre 4 år. Anbefaling 1.A. Alle videregående uddannelser opbygges i moduler af 10 ECTS. Det foreslås, at alle videregående uddannelser opbygges over en fælles skabelon, der består af moduler af 10 ECTS. En ensartet modulopbygning på tværs af uddannelser og institutioner fremme den enkelte studerendes mulighed for, på tværs af uddannelser og institutioner at væ l- ge moduler, som let kan indpasses i den studerendes egen uddannelses struktur. Den fælles skabelon forhindrer ikke, at den enkelte uddannelse sammensætter flere moduler af 10 ECTS til sammenhængende forløb på 20 eller 30 ECTS til eksempelvis praktikophold eller bacheloropgave. Anbefaling 1.B. Det gøres obligatorisk med 30 ECTS valgfrihed på uddannelser på bachelorn i- veau. Det foreslås, at der på hver uddannelse på bachelorniveau (det vil sige professionsbachelorer og bachelorer på universiteterne) indføres minimum 30 ECTS valgfri fag. Dette skal understøtte, at den studerende kan tone sin uddannelse ved at vælge fag på tværs af uddannelser og på tværs af institutioner for eksempel internt mellem uddannelser på en professionshøjskole, mellem forskellige professionshøjskoler, fra professionshøjskole til universitet og omvendt. De valgfri moduler skal også understøtte muligheden for en højere grad af internationalisering af uddannelserne ved at skabe flere muligheder for, at den studerende tager valgfag i udlandet. Side 8 af 11

9 Eksempler på professionsbachelorstuderendes valg i femte semester: En bioanalytikerstuderende vælger moduler på diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi for at styrke sine kompetencer i procesudvikling og dokumentation. En sygeplejestuderende vælger et modul om akut kirurgi på medicinuddannelsen, fordi han vil styrke sine kompetencer og muligheder for at arbejde med akut kritisk syge. En studerende på eksportbacheloruddannelsen vælger et modul på tyskstudiet på un i- versitetet, fordi hun gerne vil styrke sine kompetencer i forhold til job rettet mod det tyske marked. En pædagogstuderende vælger et modul på læreruddannelsen, fordi hun gerne vil arbejde i indskolingen og skrive professionsbacheloropgave om den pædagogiske indsats for de yngste skoleelever. En studerende på bygningskonstruktøruddannelsen vælger et model på ergoterapeu t- uddannelsen, fordi han vil arbejde med indretning af boliger til ældre og handicappede. Det er væsentligt at valgfriheden beriger kernefagligheden i den enkelte uddannelse. For hver uddannelse skal det således kunne vurderes, om der er behov for at sætte rammer for valgfriheden, for eksempel ved at stille krav om at valgfagene vælges inden for bestemte temaer. Det kan eksempelvis være relevant på nogle af de professionsbacheloruddannelser, der er unde r- lagt autorisation. Sådanne krav kan indskrives i den enkelte uddannelsesbekendtgørel se og konkretiseres i studieordningerne, så der sikres ensartethed på landsplan. For at understøtte fleksibiliteten foreslås det, at de valgfri moduler placeres på samme trin i bacheloruddannelserne. Det foreslås, at det femte semester, dvs. modul 13 15, gøres til valgfri moduler, fordi de studerende så har gennemført 2 år på uddannelsen, svarende til erhvervsakademiniveau, og dermed fået opbygget en grundlæggende kernefaglighed i sit eget fag/fagområde. En øget grad af valgfrihed vil nødvendiggøre, at den økonomiske udligning mellem uddannelsesinstitutionerne smidiggøres. For eksempel i tilfælde, hvor en studerende fra én uddannelsesinstitution tager sine 30 ECTS valgfag på tre andre uddannelsesinstitutioner. Den nødvendige økonomiske kompensation vil kunne ske ved at ændre reglerne, så der fremover udløses STÅbetaling pr. gennemført modul, frem for STÅ-betaling pr. semester. Anbefaling 1.C. Alle professionsbacheloruddannelser skal udbyde et modul med tværprofessi o- nelt sigte Aftagerne efterspørger, at de professionsuddannede har kompetencer i at samarbejde med andre faggrupper både med henblik på at styrke den almindelige opgaveløsning eksempelvis i forhold til tværgående borgerforløb og på at styrke evnen til innovative processer på tværs af aktører. Det foreslås, at kompetencen i tværprofessionelt samarbejde styrkes ved at gøre det obligatorisk for uddannelserne på professionsbachelorniveau at udbyde minimum et modul med tværprofessionelt sigte. Tilsvarende foreslås det, at der på relevante universitetsbacheloruddannelser udbydes moduler med tværprofessionelt sigte, gerne i samarbejde med profession s- højskoler. Dette skal understøtte, at de studerende gerne på tværs af professionshøjskoler og universiteter får kendskab til og forståelse for de faggrupper, de vil skulle samarbejde med efter endt uddannelse. Modulet med tværprofessionelt sigte kan med fordel tilrettelægges og udbydes i samarbejde mellem uddannelser og gerne på tværs af institutioner. Eksempler på tværprofessionelle moduler Modul om hverdagsrehabilitering med undervisere fra uddannelserne i sygepleje, erg o- terapi, medicin og fysioterapi. Modul om udsatte børn og unge med undervisere fra læreruddannelsen, socialrådgive r- uddannelsen, pædagoguddannelsen og psykologistudiet. Modul om tilgængelighed i byggeri med undervisere fra uddannelserne i fysioterapi, ergoterapi og ingeniøruddannelserne. Side 9 af 11

10 Modul om sciencedidaktik med undervisere fra naturvidenskabelige universitetsuddannelser og fra læreruddannelsen. Modul om organisering, styring og ledelse i sundhedssektoren med undervisere fra folkesundhedsvidenskab, medicin, offentlig administration og sygeplejeuddannelsen. Side 10 af 11

11 Dato: 08. april 2013 Bilag 3. Bologna-processen I dag udgøres Bologna-processen af 47 medlemslande og en række rådgivende organisationer på området. Målet med Bologna-processen er, at Europa udvikler sig til et fælles område for videregående uddannelse, hvor studerende og forskere frit kan bevæge sig over grænserne. En anden v æ- sentlig målsætning er at gøre europæiske uddannelser attraktive for studerende fra andre verdensdele. J.NR.: Vores ref.: BT Mail: Telefon: Hovedmålsætninger I Bologna-deklarationen udtrykker de daværende undervisningsministre en fælles vilje til at arbejde for følgende hovedmålsætninger: Udvikling af letlæselige og sammenlignelige uddannelser og uddannelsesbeviser, bl.a. gennem anvendelse af Diploma Supplement (DS) Udvikling af en gradsstruktur, der omfatter 3 niveauer (bachelor, kandidat, ph.d.) Udvikling af et meritsystem baseret på ECTS, der fremmer studentermobiliteten Fjernelse af mobilitetshindringer for såvel studerende som lærere Samarbejde om udvikling af kvalitetssikring Styrkelse af den europæiske dimension i uddannelserne Bologna 2020 Ved ministermødet i Leuven i 2009 vedtog ministrene at fortsætte Bologna-processen frem mod Det fortsatte samarbejde om et europæisk rum for videregående uddannelse (EHEA) bekræfter de oprindelige målsætninger og de fælles bestræbelser på at understøtte transparens, kvalitet og effektivitet og skabe større integration og sammenligneli ghed mellem de forskelligartede europæiske systemer for videregående uddannelse. Kilde: FIVU om Bologna-processen: Professionshøjskolerne Ny Vestergade 17 st.tv København K. Tlf Fax Side 11 af 11

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis. 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis. 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis PRAKSIS I TEORIEN 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Indhold 1. At flytte uddannelsen ud til

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Øget indsigt gennem globalt udsyn

Øget indsigt gennem globalt udsyn Øget indsigt gennem globalt udsyn flere studerende på studieophold i udlandet, styrkede internationale læringsmiljøer og bedre fremmed- sprogskompetencer Juni 2013 Øget indsigt gennem globalt udsyn flere

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Nye tider nye pædagoger Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Uddannelse der forpligter Den pædagogiske profession er rygraden i den danske velfærdsmodel. Pædagoger repræsenterer viden,

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne. Et systematisk review

Teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne. Et systematisk review Teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Et systematisk review Ph.d.-afhandling af Trine Kløveager Nielsen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet 2014 Ph.d.-afhandling indleveret

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Giv os uddannelser, vi kan bruge. FA s anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser

Giv os uddannelser, vi kan bruge. FA s anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Giv os uddannelser, vi kan bruge FA s anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Indledning Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) fremlægger her en række bud

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Flexucation Denmark. Blændværk eller blue ocean? Side 7 Til kamp for konkurrencestaten. Side 26 Virksomheder bakker op om bachelorer

Flexucation Denmark. Blændværk eller blue ocean? Side 7 Til kamp for konkurrencestaten. Side 26 Virksomheder bakker op om bachelorer Flexucation Denmark Blændværk eller blue ocean? Side 7 Til kamp for konkurrencestaten Side 26 Virksomheder bakker op om bachelorer Side 30 Smid ikke penge i et defekt system! Indhold Leder 3 Vind eller

Læs mere