Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S af 10. marts 2014 udbød de indklagede, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland, som begrænset udbud efter udbudsdirektivet (direktiv 2004/18/EF) en rammeaftale med flere aktører og med en varighed på over 4 år om indkøb af kontormøbler til en forventet årlig værdi af 100 mio. kr. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Udbuddet var opdelt i to delaftaler. Delaftale 1 vedrørte hæve/sænkeborde, reoler m.v. Delaftale 2 vedrørte kontorstole m.v. For hver delaftale ønskede regionerne at indgå parallelle delaftaler med fire tilbudsgivere. Regionerne besluttede at prækvalificere Kinnarps A/S, EFG Bondo A/S, Fumac A/S, Mogens Daarbak A/S, Hass/Berg A/S, Scan Office A/S, Flexform A/S og Duba-B8 A/S til at afgive tilbud på delaftale 1 og de samme virksomheder samt Skandinavian Business Seating A/S til at afgive tilbud på delaftale 2.

2 2. Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 2. september 2014 havde følgende virksomheder afgivet tilbud på såvel delaftale 1 som delaftale 2: Kinnarps A/S, EFG Bondo A/S, Mogens Daarbak A/S, Hass/Berg A/S, Scan Office A/S, Flexform A/S og Duba-B8 A/S. Den 14. oktober 2014 meddelte regionerne, at Kinnarps A/S hverken blev tildelt kontrakt på delaftale 1 eller delaftale 2. Den 27. oktober 2014 indgav Kinnarps A/S klage til Klagenævnet for Udbud over regionerne. Kinnarps A/S fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at klagenævnet skulle beslutte, at klagen skal have opsættende virkning. Den 18. november 2014 annulerede regionerne udbuddet, og klagenævnet anså herefter anmodningen om, at klagen tillægges opsættende virkning, for bortfaldet. Kinnarps A/S har fastholdt klagen og har endeligt nedlagt følgende påstande: Påstand 1(a): Påstand 1(b): Påstand 1(c): delaftale 1 har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 2 (ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet) og udbudsdirektivets artikel 23 ved ikke at specificere eller i øvrigt opstille tilstrækkelige krav til øvrigt sortiment udover at anføre, at dette skulle være produkter inden for samme og beslægtede produktkategorier såsom bordlamper, møde- og konferenceborde, møde- og konferencestole, kantineborde og kantinestole, mv., som har en naturlig tilknytning til kontrakten for delaftale 1. delaftale 2 har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 2 (ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet) og udbudsdirektivets art. 23 ved ikke at specificere eller i øvrigt opstille tilstrækkelige krav til øvrigt sortiment udover at anføre, at dette skulle være beslægtede produktkategorier såsom andre kontorstole mv., som har en naturlig tilknytning til kontrakten. Klagenævnet skal konstatere, at regionerne har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 2 (ligebehandlings- og

3 3. gennemsigtighedsprincippet) ved i udbudsbetingelsernes pkt (øvrigt sortiment) at stille krav om, at de produkter der oplyses om i øvrigt sortiment skal være solgt/leveret inden det sidste år. Påstand 2: Påstand 3: delaftale 1 og 2 har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 32, stk. 2, ved at fastsætte en varighed af de udbudte rammeaftaler på op til 7 år. delaftale 1 og 2 har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 2 (ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet) ved at fastsætte, at direkte tildeling af kontrakter under rammeaftalen finder sted ud fra hvilke produkter, der på grundlag af en vurdering af produkternes kvalitet og funktionalitet (sensoriske krav), som angivet i kontraktbilag 1, skønnes bedst at opfylde Kundens formål med købet. Påstand 4: Klagenævnet skal annullere regionernes beslutning af 14. oktober 2014 om i) tildeling af rammeaftale (delaftale 1) til Scan Office A/S, Hass/Berg A/S, Holmris/Flexform og Duba-B8 A/S, samt ii) tildeling af rammeaftale (delaftale 2) til Holmris/Flexform, Scan Office A/S, EFG Bondo A/S, Hass/Berg A/S. Påstand 5: Påstand 6: Påstand 7: Påstand 8: delaftale 1 har handlet i strid med udbudsdirektivets art. 2 (ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet) ved ikke at afvise tilbuddet fra Hass/Berg som ukonditionsmæssigt. delaftale 1 har handlet i strid med udbudsdirektivets art. 2 (ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet) ved ikke at afvise tilbuddet fra Duba B8 som ukonditionsmæssigt. delaftale 1 har handlet i strid med udbudsdirektivets art. 2 (ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet) ved ikke at afvise tilbuddet fra Holmris Flexform som ukonditionsmæssigt. delaftale 1 har handlet i strid med udbudsdirektivets art.

4 4. 2 (ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet) ved ikke at afvise tilbuddet fra Scan Office som ukonditionsmæssigt. Regionerne har taget bekræftende til genmæle. Klagenævnet har afgjort sagen uden medvirken af sagkyndige medlemmer, jf. håndhævelseslovens 10, stk. 6. Sagens nærmere omstændigheder I rammekontraktens pkt er fastsat, at dens varighed er i alt 7 år. Af udbudsbetingelserne fremgår, at der udbydes ca produkter i alt samt ca stk. tilbehør fordelt på de to delaftaler. Foruden dette obligatoriske sortiment, som tilbudsgiverne skal tilbyde, efterspurgte regionerne et øvrigt sortiment af produkter inden for samme og beslægtede produktkategorier. Produkter fra det øvrige sortiment skulle regionerne købe lejlighedsvis. I udbudsbetingelserne var tildelingskriteriet i Delaftale 1 opdelt i følgende underkriterier med angivet vægtning: Økonomi 40 % Kvalitet 35 % Øvrigt sortiment 15 % Miljø 10 % I udbudsbetingelserne var tildelingskriteriet i Delaftale 2 opdelt i følgende underkriterier med angivet vægtning: Økonomi 45 % Kvalitet 40 % Øvrigt sortiment 15 % Underkriteriet Øvrigt sortiment var opdelt i delkriterierne Brands/serier, der vægtede 60 %, og Antal produkter, der vægtede 40 %.

5 5. Af udbudsbetingelsernes punkt fremgår om evalueringen af underkriteriet Øvrigt sortiment : For serie/brand skal det anføres, hvem der er producent, producent varenummer, antal produkter i serien/brand, antal produktkategorier samt hvilken kategori serien/brand primært udgør (delaftale 1: h/s-borde, belysning, hvilemøbler, etc. Delaftale 2: kontorstole). Oplysningerne vil indgå i ordregivers evaluering af tilbuddet som en helhedsvurdering af øvrigt sortiment. Dog vil der i vurderingen primært være fokus på antal brands/serie samt antal produkter. Meddelelsen til Kinnarps A/S af 14. oktober 2014 om, at virksomheden ikke var blevet tildelt kontrakt, var vedlagt et evalueringsnotat. Om underkriteriet Øvrigt sortiment fremgår heraf, at for så vidt angår delkriteriet Brands/serier udløste tilbud med brands/serier og derover maksimumpoint, mens tilbud med produkter eller derover udløste maksimumpoint for så vidt angår delkriteriet Antal produkter. Evalueringen er sammenfattet således: Kinnarps Scanoffice Hass/berg Holmris/F Duba/B8 EFG Daarbak Delaftale 1: Økonomi 1,27 3,2 1,79 1,84 0,67 0,46 0,4 Kvalitet 2,58 2,61 2,56 2,56 2,61 2,55 2,54 Øvrigt 0,3 0,84 1,14 0,78 1,2 0,72 0,45 Sortiment Miljø 0,76 0,8 0,68 0,8 0,8 0,68 0,8 Samlet Score 4,91 7,45 6,17 5,98 5,25 4,41 4,19 Delaftale 2: Økonomi 0,9 2,8 1,58 3,6 1,49 2,67 0,44 Kvalitet 2,94 2,88 2,74 2,85 2,72 2,79 2,74 Øvrigt 0,3 0,96 1,2 0,81 1,2 0,51 0,72 Sortiment Samlet Score 4,14 6,64 5,52 7,26 5,41 5,97 3,9

6 6. Parternes anbringender Kinnarps A/S har overordnet anført, at sagen i det væsentligste drejer sig om påstand 1-4, dvs. om, at regionerne har anvendt underkriteriet øvrigt sortiment ved vurderingen af, hvad der var det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Udbudsbetingelserne indeholdt imidlertid ikke en tilstrækkelig beskrivelse af, hvad der skulle forstås ved øvrigt sortiment. Dermed blev udbuddet uigennemsigtigt og vilkårligt. I forbindelse med øvrigt sortiment stillede regionerne desuden krav om, at tilbudsgiverne skulle have solgt produkterne inden for det sidste år, hvilket uden saglig grund stillede møbelproducerende virksomheder som Kinnarps A/S ringere i forhold til rene distributørvirksomheder. Der består i praksis et voksende udbudsretligt problem i den manglende gennemsigtighed og ligebehandling i sortimentsudbud, hvor der evalueres efter underkriteriet sortimentsbredde (eller lignende kriterier, som øvrigt sortiment i denne sag), hvor der lægges vægt på bredden i en leverandørs sortiment eventuelt fra en rent kvantitativ evalueringsmodel, dvs. hvor kun antallet af varenumre/varelinier i sortimentet er afgørende for bedømmelsen. Problemet med manglende gennemsigtighed opstår især, hvis i) der kun er en overordnet, tematisk eller på anden måde uklar beskrivelse af de produkter, der kan indgå i sortimentet, og/eller hvis ii) det ikke er klart beskrevet, hvornår noget er et særskilt produkt i sortimentet (f.eks. om møbler i forskellige farver eller med forskellige beslag eller håndtag mv. er særskilte produkter ). At afgrænsningen af øvrigt sortiment og gennemførelsen af konkurrencen herom var fuldstændig uklar og uigennemsigtig fremgår også af, at der under spørgsmål/svar blev stillet overordentlig mange spørgsmål herom. De mange spørgsmål og svar illustrerer generelt, at konkurrencen på underkriteriet øvrigt sortiment havde udviklet sig til en konkurrence om, hvem der hurtigst kunne indtaste flest varelinier i et excel-ark inden for nogle løse, overordnede beskrivelser af produktkategorier, som tilbudsgiverne formentlig alle har opfattet forskelligt. Til illustration kan henvises til spørgsmål 3.29, hvor en tilbudsgiver bad om regionernes assistance til at løse et

7 7. truende teknisk problem bestående i, at det udleverede excel-ark ikke tillod indtastning af mere end linier. Sjælland har anført, at regionerne på grundlag af Kinnarps A/S påstande har foretaget en overordnet undersøgelse af konditionsmæssigheden af samtlige tilbudsgiveres tilbud. Indklagedes undersøgelse har umiddelbart vist, at alle tilbud, herunder tilbuddet fra Kinnarps A/S, var ukonditionsmæssige. Regionerne har på den baggrund valgt at annullere såvel sin tildelingsbeslutning som udbuddet. Af procesbesparende og dermed omkostningsmæssige hensyn har regionerne valgt at tage bekræftende til genmæle over for de nedlagte påstande, idet det dog samtidig udtrykkeligt bemærkes, at regionerne ikke har forholdt sig til de materielle påstande, da annullationen af udbuddet er begrundet i, at tilbuddene var ukonditionsmæssige. Klagenævnet udtaler: Af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 10, stk. 1, 2. punktum, fremgår, at klagenævnet ikke kan tilkende en part mere, end den pågældende har påstået. Sjælland har angiveligt af omkostningsmæssige grunde erkendt de overtrædelser, der er beskrevet i Kinnarp A/S påstande. Klagenævnet tager derfor påstandene til følge. Under hensyn til sagens resultat og forløb skal regionerne betale sagsomkostninger til Kinnarps A/S med kr. Herefter bestemmes: Påstand 1(a) Sjælland har for så vidt angår delaftale 1 handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 2 (ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet) og udbuds-

8 8. direktivets artikel 23 ved ikke at specificere eller i øvrigt opstille tilstrækkelige krav til øvrigt sortiment udover at anføre, at dette skulle være produkter inden for samme og beslægtede produktkategorier såsom bordlamper, møde- og konferenceborde, møde- og konferencestole, kantineborde og kantinestole, mv., som har en naturlig tilknytning til kontrakten for delaftale 1. Påstand 1(b) Sjælland har for så vidt angår delaftale 2 handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 2 (ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet) og udbudsdirektivets artikel 23 ved ikke at specificere eller i øvrigt opstille tilstrækkelige krav til øvrigt sortiment udover at anføre, at dette skulle være beslægtede produktkategorier såsom andre kontorstole mv., som har en naturlig tilknytning til kontrakten. Påstand 1(c) Sjælland har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 2 (ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet) ved i udbudsbetingelsernes pkt (øvrigt sortiment) at stille krav om, at de produkter der oplyses om i øvrigt sortiment skal være solgt/leveret inden det sidste år. Påstand 2 Sjælland har for så vidt angår delaftale 1 og 2 handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 32, stk. 2, ved at fastsætte en varighed af de udbudte rammeaftaler på op til 7 år. Påstand 3 Sjælland har for så vidt angår delaftale 1 og 2 handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 2 (ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet) ved at fastsætte, at direkte tildeling af kontrakter under rammeaftalen finder sted ud fra hvilke produkter, der på grundlag af en vurdering af produkternes kvalitet og funktionalitet (sensoriske krav), som angivet i kontraktbilag 1, skønnes bedst at opfylde Kundens formål med købet. Påstand 5

9 9. Sjælland har for så vidt angår delaftale 1 handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 2 (ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet) ved ikke at afvise tilbuddet fra Hass/Berg som ukonditionsmæssigt. Påstand 6 Sjælland har for så vidt angår delaftale 1 handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 2 (ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet) ved ikke at afvise tilbuddet fra Duba B8 som ukonditionsmæssigt. Påstand 7 Sjælland har for så vidt angår delaftale 1 handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 2 (ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet) ved ikke at afvise tilbuddet fra Holmris Flexform som ukonditionsmæssigt. Påstand 8 Sjælland har for så vidt angår delaftale 1 handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 2 (ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet) ved ikke at afvise tilbuddet fra Scan Office som ukonditionsmæssigt. Regionernes beslutning af 14. oktober 2014 om tildeling af rammeaftale (delaftale 1) til Scan Office A/S, Hass/Berg A/S, Holmris/Flexform og Duba-B8 A/S samt tildeling af rammeaftale (delaftale 2) til Holmris/Flexform, Scan Office A/S, EFG Bondo A/S og Hass/Berg A/S annulleres. Klagegebyret tilbagebetales. Sjælland skal inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse betale kr. i sagsomkostninger til Kinnarps A/S. Kirsten Thorup

10 10. Genpartens rigtighed bekræftes. Christina Kønig Mejl fuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 K E N D E L S E BEKEY A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Greve Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013 v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere Kromann Reumerts Udbudsgruppe Kontakt: erb@kromannreumert.com - jmp@kromannreumert.com INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 K E N D E L S E HSHansen A/S (advokat Rune Hamborg, København) mod Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 K E N D E L S E Handicare Auto A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler Vejledning 2014 aftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-566-6

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Skatteministeriet afholdt orienteringsmøde den 4. juni 2015. Spørgsmål og svar fra orienteringsmødet er medtaget i tabellen nedenfor, jf. spørgsmål 2 16. En række

Læs mere

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE Varde Kommune har anmodet Rønne & Lundgren om at vurdere, om Varde Kommune inden for rammerne af udbudsreglerne kan indgå en

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation Resumeer af offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden august 2014. Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere