Ophavsret sfonden i Dansk Journalist forbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ophavsret sfonden i Dansk Journalist forbund"

Transkript

1 Ri Skagensgade Taastrup P: CVR-nr W: Ophavsret sfonden i Dansk Journalist forbund Gennemsigt ighedsrapport for 2017 Gammel Strand København K

2 Indholdsfort egnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 4 Oplysninger i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret 7 Anvendt regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse 1. januar december 15 Balance 31. december 16 Pengestrømsopgørelse 31. december 17 Noter 18

3 Oplysninger om fonden Fonden Ophavsret sfonden i Dansk Journalistforbund Gammel Strand København K Telefon: Regnskabsår: Hjemsted: 1. januar december København Bestyrelse Revision Lars Werge, formand Tine Johansen Freja Wedenborg Frederik M onrad Juel Lars Lindskov Karina Bjerregaard Jimmy Andreasen Lasse Glavind Susanne Falch Peter Thornvig Erik Juul Petri Johansen Johnny Frederiksen Steen Larsen Josefine Nene Brüel Gerber Ri Stat sautoriseret Revisionsaktieselskab Skagensgade Taastrup 1

4 Ledelsespåt egning Bestyrelsen og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt gennemsigtighedsrapporten for 1. januar december 2017 for Ophavsretsfonden i Dansk Journalistforbund. Gennemsigtighedsrapporten er aflagt i overensst emmelse med god regnskabsskik, som beskrevet på side i anvendt regnskabspraksis og lov om kollektiv forvaltning af ophavsret. Det er vores opfattelse, at gennemsigtighedsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at oplysninger i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, oplysningerne omhandler. København K, den 4. april 2018 Daglig ledelse Linda Garlov Stefan Andersen direktør økonomikonsulent 2

5 Bestyrelsen Lars Werge Tine Johansen Freja Wedenborg Frederik M onrad Juel Lars Lindskov Karina Bjerregaard Jimmy Andreasen Lasse Glavind Susanne Falch Peter Thornvig Erik Juul Petri Johansen Johnny Frederiksen Steen Larsen Josefine Nene Brüel Gerber 3

6 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til bestyrelsen i Ophavsretsfonden i Dansk Journalistforbund Konklusion Vi har revideret de finansielle oplysninger i gennemsigt ighedsrapporten (regnskabet), siderne for Ophavsretsfonden i Dansk Journalistforbund for regnskabsåret 1. januar december 2017, der omfatt er et årsregnskab der består af resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, samt specifikationer i henhold til lov om kollekt iv forvaltning af ophavsret. Regnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik, som beskrevet på side 13-14, samt lov om kollektiv forvaltning. Det er vores opfattelse, at regnskabet for Ophavsretsfonden i Dansk Journalistforbund for 1. januar december 2017 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet på side i anvendt regnskabspraksis, samt lov om kollektiv forvalt ning af ophavsret. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse st andarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit " Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige et iske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfatt else, at det opnåede revisionsbevis er t ilst rækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Ophavsretsfonden i Dansk Journalistforbund har som sammenligningstal i note 4 i årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar december 2017 medtaget budget tal for Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision, som det også fremgår af årsregnskabet. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab i overensst emmelse med god regnskabsskik, som beskrevet på side i anvendt regnskabspraksis, samt specifikationer i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kont rol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dett e er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 4

7 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkelt vis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabs brugerne træffer på grundlag af regnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opret holder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilst rækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsent lig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsent lig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesætt else af intern kont rol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent lig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften. 5

8 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagt e omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. København, den 4. april 2018 Ri Stat sautoriseret Revisionsakt ieselskab CVR-nr M artin Sørensen stat sautoriseret revisor M NE-nr. mne

9 Oplysninger i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret Introduktion og bemærkninger Periodisering Årsrapporten omhandler samtlige indtægter, omkostninger og fordelinger i uanset hvilket rettighedsår det vedrører. Specifikationerne følger imidlertid de enkelte rettighedsår - uanset hvornår DJ har enten modtaget beløbet, afholdt omkostningen eller fordelt beløbet. Beløbene akkumuleres således løbende år efter år. DJ s gennemsigt ighedsrapport indeholder således oplysninger om alle rett ighedsmidler modtaget i 2016 og 2017 samlet. På den måde er det muligt at se oplysningerne om de enkelte rettighedsår for bestemte kategorier og anvendelsestyper. For visse kategorier og anvendelsestyper indeholder specifikationerne desuden i et vist omfang oplysninger om rettighedsmidler modtaget før Disse beløb vil fremgå separat af gennemsigt ighedsrapporterne, indtil alle rett ighedsmidler modtaget før 2016 er fordelt. Herudover angiver DJ indtægterne for det pågældende regnskabsår, som gennemsigtighedsrapport vedrører, i en særlig kolonne. DJ har fundet det nødvendigt at afgive begge disse typer af supplerende oplysninger i specifikationerne, for at det er lettere at sammenholde oplysningerne i specifikationerne med oplysningerne i årsrapporten og give en mulighed for at se, hvilke rettighedsmidler DJ endnu ikke har fordelt. Fordeling af omkostninger Driftsomkostninger er fastsat på baggrund af omkostningerne til fordeling af rett ighedsmidler i Fordelingen af rett ighedsmidler i 2017 har hovedsageligt vedrørt rettighedsmidler hidrørende rett ighedsåret Alle driftsomkostninger anses som indirekte omkostninger til forvaltning af rettighedsmidler. De samlede omkostninger fordeles forholdsmæssigt på de enkelt e kategorier og anvendelsestyper ud fra størrelsen af de indkomne rett ighedsmidler for året. Det gælder dog ikke omkostninger til annoncering efter rettighedshavere, som vedrører specifikke kategorier og anvendelsestyper. DJ har ingen finansielle omkostninger. Individuel fordeling af rettighedsmidler DJ har modtaget rett ighedsmidler fra Copydan Verdens TV, Copydan AVU M edier, Copydan Arkiv og Copydan Kulturplus ( Copydan AV-foreningerne ) vedrørende rett ighedsåret DJ fordeler som udgangspunkt disse rettighedsmidler en gang om året. Efter lov nr. 321 af 5. april 2016 om kollektiv forvaltning af ophavsret ( Loven ) skulle disse rettighedsmidler være fordelt senest 30. september

10 Oplysninger i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret Rettighedsmidlerne fra Copydan AVU M edier og Copydan Arkiv er endnu ikke fordelt. DJ har afventet rapporteringer om brugen og udviklingen af et digitalt system til håndtering heraf, på baggrund af hvilke DJ kan fordele korrekt, retfærdigt, smidigt og uden for høje omkostninger til forvaltning. Hovedparten af rett ighedsmidlerne fra Copydan Verdens TV og Copydan Kulturplus er først fordelt i december DJ blev i perioden op til fristen den 30. september 2017 ramt af fravær hos de to medarbejdere, som håndterer fordelingen af disse rettighedsmidler. DJ vurderede, at det ikke ville være muligt at fordele rettighedsmidlerne tidligere uden at have helt uforholdsmæssigt st ore omkostninger til administration. Kurser/ efteruddannelse Fradragene til kurser og efteruddannelse anvendes, til at DJ - eller en af DJ s specialgrupper eller -foreninger - kan afholde kurser og efteruddannelse for rettighedshavere gratis eller til reduceret pris. Kurserne og efteruddannelserne vedrører hovedsageligt områder, der er særligt relevante for rettighedshavere på det område, hvor rettighedsmidlerne hidrører. M edlemmer såvel som ikke-medlemmer har mulighed for at deltage i kurserne. Kulturelle arrangementer Fradragene til kulturelle arrangementer anvendes til festivaler, udstillinger og priser inden for mediebranchen med særlig vægt på det område, som rettighedsmidlerne hidrører fra. Formidling og oplysning Fradragene til formidling og oplysning anvendes dels til at oplyse rett ighedshavere om det område af branchen, som rettighedsmidlerne hidrører fra, dels til formidling af og oplysning om ophavsretlige emner. Rettighedshavernes retlige interesse, herunder principielle retssager Fradragene til rettighedshavernes retlige interesse anvendes hovedsageligt til at bevare den ophavsretlige beskyttelse gennem politisk arbejde og principielle retssager. Forvaltningsmæssig og juridisk struktur DJ er medlem af følgende kollektive forvaltningsorganisationer: Copydan Verdens TV Copydan AVU M edier Copydan Arkiv Copydan Kulturplus Copydan Tekst & Node VISDA Forfatternes Forvalt ningsselskab 8

11 Oplysninger i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret Alle disse kollektive forvaltningsorganisationer har i henhold til Lovens 24 besluttet, at DJ som medlemsorganisation skal udarbejde en gennemsigt ighedsrapport. Det gælder dog ikke Forfatternes Forvaltningsselskab. a) Beløb til individuel fordeling fra Copydan Copydan Verdens TV, Copydan AVU M edier, Copydan Arkiv og Copydan Kulturplus (samlet Copydan AVforeningerne ) har i henhold Lovens 24 besluttet, at fordelingen af skyldige beløb foretages af foreningernes medlemsorganisationer, herunder DJ. b) Allerede ufordelbare midler fra Copydan Copydan Tekst & Node og VISDA foretager selv fordelingen af skyldige beløb. De rettighedsvederlag, som disse to foreninger ikke kan fordele, og som i henhold til Lovens 16 kan anses som ufordelbare, fordeles til foreningernes medlemsorganisationer, herunder DJ. c) DJs egne aftaler DJ har en række kollektive overenskomster om løn og ansættelsesvilkår med forskellige arbejdsgivere eller arbejdsgiverorganisationer. De fleste af disse overenskomster eller videreudnyttelsesaftaler knyttet hertil indeholder bestemmelser om anvendelsen af ophavsretlige beskyttede værker skabt af ophavsmænd i forbindelse med et arbejde udført i henhold til overenskomsten. Ifølge mange overenskomster eller videreudnyttelsesaftaler betaler overenskomstparten periodevis for visse typer af anvendelsen af disse værker, typisk såkaldt videreudnyttelse. Betalingen sker i form af royalty eller en rundsum enten direkte t il ophavsmanden eller samlet til DJ. Herudover har DJ indgået enkelte aftaler med brugere om anvendelse af forbundets medlemmers værker. Betalingen herfor sker direkte t il DJ. DJ s forvaltningsmæssige struktur De under pkt. a-c nævnte beløb administreres i en særskilt fond - Dansk Journalistforbunds Ophavsret sfond ( Ophavsretsfonden ). Ophavsretsfonden hører under DJ, men ledes af en særskilt bestyrelse på 14 medlemmer. 9

12 Oplysninger i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret Ni bestyrelsesmedlemmer er valgt af de special- og medarbejderforeninger og specialgrupper, hvis medlemmer i vidt omfang er berettiget til de midler, som administreres af Ophavsretsfonden. Det drejer sig om: Specialforeningen Pressefotografforbundet Specialforeningen Danske Bladtegnere FreelanceGruppen Danmarks Radios medarbejderforening TV 2 s medarbejderforeninger DJ:Fotograferne Visuelt Forum FBO Forum for Billedmedie oversættere FILM &TVGRUPPEN Disse medlemmer har hver én stemme. Herudover består bestyrelsen af fem medlemmer valgt på DJ s delegeretmøde - DJ s øverste myndighed. Mindst en af disse medlemmer skal være fra DJ s formandskab - formand eller næstformand. Fire af disse medlemmer, herunder repræsentant en fra DJ s formandskab, har to stemmer. Det sidste medlem har én stemme. Ophavsretsfondens midler er afsondret fra DJ s midler, og fonden aflægger selvstændigt regnskab. Ophavsretsfonden har indgået en administ rationsaftale med DJ, hvor Ophavsretsfonden betaler DJ for regnskabsmæssig, administrativ og juridisk bistand samt arbejdet med politisk interessevaretagelse og forhandling. Ændringer af Ophavsretsfondens vedtægter skal vedtages på DJ s delegeretmøde med et kvalificeret flertal. Aktivitetsrapport Beløb til fordeling modtaget for 2016 Siden Loven trådte i kraft, har DJ modtaget beløb til fordeling fra alle Copydan-foreningerne, herunder VIS- DA. Det er dog kun beløbene fra Copydan Verdens TV, Copydan AVU Medier, Copydan Arkiv og Copydan Kulturplus ( Copydan AV-foreningerne ), som må anses for omfattet af Loven. De øvrige beløb, herunder samtlige rettighedsmidler fra VISDA og Copydan Tekst & Node, modtaget efter Lovens ikrafttræden har vedrørt perioden før Lovens ikrafttræden. Fordeling af rettighedsvederlag i 2017 DJ har i 2017 første gang fordelt rett ighedsvederlag omfattet af Loven. De rett ighedsvederlag, som DJ har fordelt i 2017, har for størstedelens vedkommende vedrørt rettighedsåret

13 Oplysninger i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret Arbejdet med ophavsret i DJ DJ har fire medarbejdere ansat, som helt eller i overvejende grad beskæftiger sig med ophavsret eller fordeling og forvaltning af rett ighedsmidler. Individuel fordeling af rettighedsmidler DJ har omtrent 25 forskellige individuelle fordelinger af rettighedsmidler, hvor rettighedshavere eller formodede rettighedshavere kan søge rett ighedsmidler - enten kontant eller som støtt e til kurser og andre aktiviteter. DJ har i 2017 fortsat arbejdet med at digitalisere og automatisere de fleste af disse fordelinger. M ålet er at gøre det lettere for rettighedshaverne, når de søger om rettighedsmidler, og at mindske de administrative omkostninger ved fordeling. DJ har i 2017 etableret en online-portal, hvor rettighedshaverne selv kan administrere deres de rettighedsmidler, som er tildelt dem. Herudover arbejder DJ med at udarbejde en ny guide for rettighedshavere, så de nemt kan finde ud af, hvilke rettighedsmidler som er relevante at søge. Politisk interessevaretagelse DJ har i 2017 fortsat sit arbejde med at bevare den ophavsretlige beskyttelse af værker skabt af rettighedshavere på DJ s område og en rimelig betaling for udnyttelsen af disse værker. Dette arbejde foregår retspolitisk, ved at DJ engagerer sig i det lovforberedende arbejde på området for ophavsret - enten alene eller sammen med en række forskellige andre organisationer. Arbejdet finder sted både i Danmark og internat ionalt. Herudover deltager DJ i arbejdet i forskellige kollektive forvaltningsorganisationer, som arbejder aktivt for, at brugerne får en let adgang t il at anvende ophavsretligt beskyttede værker skabt af rettighedshavere på DJ s område. Varetagelse af rettighedshavernes retlige interesser DJ har i 2017 vedligeholdt den ophavsretlige rådgivning, som er målrett et og - på DJ s hjemmeside - tilgængelig for alle rettighedshavere på DJ s område. Herudover har DJ ført flere principielle retssager om ophavsretlige spørgsmål og arbejdet med at styrke rettighedshaveres ophavsretlige position på en række områder. Kurser, efteruddannelse og oplysning DJ har i 2017 afholdt kurser og ydet tilskud til rettighedshaveres og formodede rettighedshaveres efteruddannelse. Kurserne og efteruddannelserne har typisk til formål at forbedre deltagernes kompetencer inden for den del af deltagernes arbejde, som nyder ophavsretlig beskyttelse. Herudover har DJ ydet tilskud til enkeltstående eller længevarende projekter, som har til hensigt at oplyse rettighedshaverne om deres fag. 11

14 Oplysninger i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret Kulturelle arrangementer En række arrangementer af almen kulturel interesse har opnået støtte fra DJ i Støtten er hovedsageligt fordelt t il kulturelle arrangementer, som har fokus på rettighedshavere fra DJ s område eller værker skabt af disse rettighedshavere. 12

15 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Ophavsretsfonden i Dansk Journalistforbund for 2017 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik, som nærmere beskrevet nedenfor. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt Ophavsretsfonden i Dansk Journalistforbunds formål er at opkræve ophavsretsvederlag for rettighedshavere, hvis fagområde hører under Dansk Journalistforbund. Ophavsret sfonden er en intern fond i Dansk Journalist forbund og er derved ikke en selvstændig juridisk enhed. Resultatopgørelsen Indgåede midler fra Copydan og andre indtægter Indgåede midler og andre indtægter indregnes i resultat opgørelsen, såfremt indbetaling har fundet sted inden årets udgang. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger t il administrat ion, bogføring, møder m.v. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultat opgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, gebyrer, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Skat Ophavsretsfonden er en intern fond i Dansk Journalistforbund. Den udgiftsførte skat udgør skat af årets finansielle indtægter efter fradrag af konsolideringsfradrag. Den beregnede skat i Ophavsretsfonden afregnes sammen med skat for Dansk Journalistforbund. 13

16 Anvendt regnskabspraksis Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt t ilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau. Værdipapirer Værdipapirer omfatt er børsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Obligationer udtrukket umiddelbart efter balancedagen optages til kurs pari. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser omfatter skyldige omkostninger samt bevilgede, endnu ikke udbetalte uddelinger, samt fondens formue til senere anvendelse. Gældsforpligt elser måles til nettorealisationsværdi. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser fondens pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivit et, årets forskydning i likvider og fondens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt skat. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb af materielle. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsætt es til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer. 14

17 Resultatopgørelse 1. januar til 31. december Note kr. t.kr. M idler fra CopyDan Verdens TV AVU-M edier ( 17) BilledKunst Tekst & Node KulturPlus Arkiv M idler fra CopyDan i alt Andre indtægter Lydaviser Overenskomstbidrag TV2 overenskomst DR Diverse 0 63 Andre indtægter i alt Indgåede midler i alt Finansielle indtægter Resultat til fordeling før omkostninger Administration SKU omkostninger Resultat før skat Skat 0-9 Resultat til fordeling Til disposition Resultat til fordeling Overført fra sidste år Hvilket er anvendt således: Årets bevillinger til vedtægtsmæssige formål Hensat til senere anvendelse

18 Balance 31. december Note kr. t.kr. AKTIVER IT-anlæg Anlægsaktiver i alt Tilgodehavende obligationsrenter Andre tilgodehavender Tilgodehavende Dansk Journalistforbund Forudbetalte omkostninger 0 6 Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Gæld til Dansk Journalistforbund 0 8 Skyldig skat Anden gæld Bevilligede, endnu ikke udbetalte, uddelinger Fondens formue til senere anvendelse Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT

19 Pengestrømsopgørelse kr. t.kr. Indtægter Copydan Overenskomst Omkostninger Drift Udbetalinger Ændring i debitorer Ændring i kreditorer Forskydning udbetalinger Investeringer Anskaffelse software Afskrivninger software Finansielle poster Finansielle indtægter Skat Årets likviditetsvirkning Værdipapir og likvider primo Værdipapir og likvider ultimo

20 Noter 1 Fondens formue til senere anvendelse Drift Status Rådigheds- Copydan Andre I alt til Beviliget ej beløb pr. Indgået pr. Indgået pr. Omfor- Udbetalt pr. senere udbetalt pr deling anvendelse Generelle formål SKU administration SKU administration - Tekst & Node Freelance Journalister DR Journalister TV2 Danmark Lokal radio og tv PF fælleskasse Bladtegneres fælleskasser TV2 Fyn TV2 Nord TV2 Midtvest TV2 Syd TV2 Bornholm TV2 Lorry TV2 Øst TV2 Østjylland Båndkopi kollektive AV freel. journalister AV freel. pressefotograffer AV freel. bladtegnere Ansatte v/trykte medier DJ:Fotograferne Visuelt Forum DR Freel. genudsendelse DR Freel. videreudnyttelse FBO TV-Gruppen - Journalistmidler TV-Gruppen - Fotomidler Producentforeningens medarbejderforening Freel. TV2-Regioner - rundsum Freel. TV2 Danmark - rundsum FTP-elever DR Arkiv pakke II B-GR2-DR K+Ramasjang- Journalister DR Arkiv pakke II B-GR3-DR K+Ramasjang- Fotografer DR Arkiv Pakke I - Bonanza - Journalister DR Arkiv Pakke I - Bonanza - Fotograferne DR Arkiv Pakke I - Bonanza - BilledKunstnere Ufordelbare midler undervisning - T&N Ufordelbare midler erhvervskopi - T&N Copydan TV-midler Journalist Copydan TV-midler Foto Copydan TV-midler FBO Copydan Radiokasse Copydan Digitale tv-midler Journalist Copydan Digitale tv-midler Foto Copydan Digitale tv-midler FBO Copydan AVU-medier Journalist Copydan AVU-medier Foto Copydan AVU-medier VIF DR Arkiv - 6 GR1 Klip on demand-fotografer DR Arkiv - 6 GR1 Klip on demand-journalister DR Arkiv - 6 GR1 Klip on demand-vif DR Arkiv - 4 NY GR Journalistrettigheder 500 timer DR Arkiv - 4 GR timer OD PK 1-Fotografer DR Arkiv - 4 GR timer OD PK 1-Journalister DR Arkiv - 4 GR timer OD PK 1-VIF DR Arkiv - 3 GR 5 Flow Ramasjang/dr3 mm PK 2B - Journalist DR Arkiv - 3 GR 5 Flow Ramasjang/dr3 mm PK 2B - Fotomidler DR Arkiv - 3 GR 6 Flow Radio Overenskomstmidler - Lydaviser Overenskomstmidler - BUPL Overenskomstmidler - KL Overenskomstmidler - Børsen Overenskomstmidler - Sygeplejersken I alt Andre indgåede midler fordeles således: Andre indtægter i alt Finansielle indtægter Skat

21 Noter Finansielle indtægter kr. t.kr. Kurtage, provision og avance ved salg af obligationer Urealiseret kursgevinst Renteomkostninger Gebyrer Skat Årets skat 0 85 Skatteregulering tidligere år (ikke revideret) Budget kr. kr. t.kr. 4 Anvendt til administration kan specificeres således: Administration, bogføring og regnskab Sekretærbistand Jurist Administrativ medarbejder Refusion Copydan Administrationsaftale med DJ Fondens andel af mødeudgifter Udgifter til mødevirksomhed i CopyDan se Udgifter til forhandlinger Udgifter til andre møder Tabt arbejdsfortjeneste Diverse administrationsomkostninger Omfattet af administrationsaftale i alt Revision og regnskabsmæssig assistance Administrationsomkostninger

22 Noter (ikke revideret) Budget kr. kr. t.kr. 4 Anvendt til administration kan specificeres således (fortsat): Generelle formål Advokatbistand - ophavsretssager Informationsmateriale m.v Deltagelse i internationalt ophavsretsarbejde Kontingenter Diverse IT omkostninger Serviceabo. fordelingssystem Programrettelse fordelinssystem Navision Afskrivninger CRM SKU omkostninger Sekretærbistand Jurist Advokatbistand - ophavsretssager Informationsmateriale m.v Deltagelse i internationalt ophavsretsarbejde Bankindestående Danske Bank, konto Danske Bank, konto Danske Bank, konto Nordea, konto Lån & Sparbank, konto

23 Specifikationer 1. januar december Specifikationer i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret Hovedoversigt Samlede Indtægter fra fradrag i Tildelt / Indkomne Indtægter Indtægter i investering rettighedsvederlag ikke tildelt Fordelt men endnu 2017 Copydan midler Verdens TV - Distribution - Journalister Fotografer Radio Tekster Digitale tjenester - Journalister Fotografer Tekster AVU M edier - Undervisning - Journalister Fotografer Grafik mv KulturPlus - Privatkopiering - Journalister Fotografer Grafik mv Radio Tekster Kollektiv andel Arkiv - Arkiv (DR Arkiv) - Journalister Fotografer Radio Grafik mv Billeder - ufordelbare midler - Billeder - Pressefotografi Fotografi Bladtegninger Grafik mv Tekst & Node - ufordelbare midler - Undervisningskopier Erhvervskopier Total Copydan midler Overenskomstmidler M ellemregning Hovedtotal

24 Detaljeret overblik Indtægter Indtægter 2017 Indtægter i Indtægt i % Indtægter Indtægt fra fra investering i investering % Samlede fradrag i rettighedsvederlag Fradrag i rettighedsvederlag i % Tildelt / Fordelt Tildelt / Fordelt i % Penge til fordeling indkommet før 2016 Indkomne men endnu ikke tildelt Copydan midler Verdens TV - Distribution - Journalister Tidligere rettighedsår ,34% ,66% ,30% ,76% ,54% ,46% ,12% 0 0,00% Fotografer Tidligere rettighedsår ,38% ,62% ,17% ,88% ,55% ,45% ,14% 0 0,00% Radio ,48% ,52% ,76% ,93% ,55% ,45% ,14% 0 0,00% Tekster Tidligere år ,40% ,60% ,56% ,29% ,59% ,41% ,42% 0 0,00% Digitale tjenester - Journalister ,61% ,39% ,29% 0 0,00% ,56% ,44% ,12% 0 0,00% Fotografer ,60% ,40% ,34% 0 0,00% ,55% ,45% ,14% 0 0,00% Tekster ,44% ,56% ,03% 0 0,00% ,38% ,62% ,41% 0 0,00% AVU M edier - Undervisning - Journalister ,64% ,36% ,11% 0 0,00% ,55% ,45% ,14% 0 0,00% Fotografer ,95% ,05% ,40% 0 0,00% ,55% ,45% ,14% 0 0,00% Grafik mv ,96% ,04% ,48% 0 0,00% ,55% 650 1,45% ,14% 0 0,00% KulturPlus - Privatkopiering - Journalister Tidligere rettighedsår ,54% ,46% ,71% ,79% ,40% 131 3,60% ,03% 0 0,00% Fotografer Tidligere rettighedsår ,52% ,48% ,24% ,06% ,63% 17 1,37% -97 7,92% 0 0,00%

25 Indtægter Indtægter 2017 Indtægter i Indtægt i % Indtægter Indtægt fra fra investering i investering % Samlede fradrag i rettighedsvederlag Fradrag i rettighedsvederlag i % Tildelt / Fordelt Tildelt / Fordelt i % Penge til fordeling indkommet før 2016 Indkomne men endnu ikke tildelt - Grafik mv Tidligere rettighedsår ,77% 199 1,23% ,72% ,04% ,58% 0 1,42% -1 5,19% 0 0,00% Radio Tidligere rettighedsår ,33% 30 0,67% ,35% 0 0,00% ,86% 9 0,14% ,21% 0 0,00% Tekster Tidligere rettighedsår ,10% 13 1,90% -36 5,42% 0 0,00% ,42% 0 1,58% -1 5,35% 0 0,00% Kollektiv andel Tidligere rettighedsår ,46% ,54% ,64% ,73% ,53% 92 1,47% ,60% 0 0,00% Arkiv - Arkiv (DR Arkiv) - Journalister Tidligere rettighedsår ,92% ,08% ,64% 0 0,00% ,55% ,45% ,14% 0 0,00% Fotografer Tidligere rettighedsår ,92% ,08% ,64% 0 0,00% ,55% ,45% ,14% 0 0,00% Radio ,92% ,08% ,64% 0 0,00% ,55% ,45% ,14% 0 0,00% Grafik mv Tidligere rettighedsår ,92% ,08% ,61% 0 0,00% ,55% ,45% ,14% 0 0,00% Billeder - ufordelbare midler - Billeder - Pressefotografi Tidligere rettighedsår ,55% ,45% ,14% 0 0,00% Fotografi Tidligere rettighedsår ,55% ,45% ,14% 0 0,00% Bladtegninger Tidligere rettighedsår ,55% ,45% ,14% 0 0,00% Grafik mv ,00% Tidligere rettighedsår ,20% ,55% ,45% ,14% 0 0,00%

26 Indtægter Indtægter 2017 Indtægter i Indtægt i % Indtægter Indtægt fra fra investering i investering % Samlede fradrag i rettighedsvederlag Fradrag i rettighedsvederlag i % Tildelt / Fordelt Tildelt / Fordelt i % Penge til fordeling indkommet før 2016 Indkomne men endnu ikke tildelt Tekst & Node - ufordelbare midler - Undervisningskopier - Tidligere rettighedsår Erhvervskopier - Tidligere rettighedsår Overenskomstmidler M ellemregning Hovedtotal ,69% ,31%

27 Omkostninger Driftsomkostninger til forvaltning Indirekte Direkte Indirekte Direkte omk. omk. omk. i % omk. i % Driftsomkostninger til andet end forvatning Indirekte Direkte Indirekte Direkte omk. omk. omk. i % omk. i % Copydan midler Verdens TV - Distribution - Journalister Tidligere rettighedsår ,03% ,00% 0 0,00% 0 0,00% ,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - Fotografer Tidligere rettighedsår ,89% ,01% 0 0,00% 0 0,00% ,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - Radio ,31% ,15% 0 0,00% 0 0,00% ,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - Tekster Tidligere år ,11% ,09% 0 0,00% 0 0,00% ,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - Digitale tjenester - Journalister ,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - Fotografer ,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - Tekster ,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% AVU M edier - Undervisning - Journalister ,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - Fotografer ,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 25

28 Omkostninger Driftsomkostninger til forvaltning Indirekte omk. Indirekte omk. i % Direkte omk. Direkte omk. i % Driftsomkostninger til andet end forvatning Indirekte omk. Indirekte omk. i % Direkte omk. Direkte omk. i % - Grafik mv ,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% KulturPlus - Privatkopiering - Journalister Tidligere rettighedsår ,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - Fotografer Tidligere rettighedsår ,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,78% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - Grafik mv Tidligere rettighedsår ,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - Radio Tidligere rettighedsår ,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - Tekster Tidligere rettighedsår ,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - Kollektiv andel Tidligere rettighedsår ,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,53% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 26

29 Omkost ninger Driftsomkostninger til forvaltning Indirekte omk. Indirekte omk. i % Direkte omk. Direkte omk. i % Driftsomkostninger til andet end forvatning Indirekte omk. Indirekte omk. i % Direkte omk. Direkte omk. i % Arkiv - Arkiv (DR Arkiv) - Journalister Tidligere rettighedsår ,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - Fotografer Tidligere rettighedsår ,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - Radio ,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - Grafik mv Tidligere rettighedsår ,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Billeder - ufordelbare midler - Billeder - Pressefotografi Tidligere rettighedsår ,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - Fotografi Tidligere rettighedsår ,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - Bladtegninger Tidligere rettighedsår ,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - Grafik mv Tidligere rettighedsår ,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tekst & Node - ufordelbare midler - Undervisningskopier - Tidligere rettighedsår Erhvervskopier - Tidligere rettighedsår Overenskomstmidler

30 Midler til sociale, kulturelle & uddannelsesmæssige (SKU) formål Fradrag til SKU formål SKU formål i % Kurser/ efteruddannelse Kulturelle arrangementer Rettighedshavernes Formidling og oplysning retlige interesse Fradraget men endnu ikke anvendt Copydan midler Verdens TV - Distribution - Journalister Tidligere rettighedsår ,42% ,16% Fotografer Tidligere rettighedsår ,42% ,16% Radio ,47% ,16% Tekster Tidligere år ,51% ,17% Digitale tjenester - Journalister ,36% ,16% Fotografer ,40% ,16% Tekster ,84% ,17% AVU M edier - Undervisning - Journalister ,21% ,16% Fotografer ,43% ,16% Grafik mv ,51% ,16%