Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015"

Transkript

1 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/ Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental A/S og kunden, i det omfang ikke andet skriftligt aftales. 1.2 Nedenstående betingelser erstatter alle tidligere aftalte betingelser vedrørende udlejning af udstyr. 2.0 Udstyrets omfang og pris 2.1 Udstyrets omfang og pris fremgår af det af Red Rental A/S udstedte tilbud eller, såfremt et tilbud ikke er udstedt, af den udstedte ordrebekræftelse. 2.2 Udstyret omfatter ikke bånd, pærer, filtre, gaffatape og andre forbrugsvarer. I det omfang, sådanne forbrugsvarer leveres af Red Rental A/S, faktureres disse særskilt. Ejendomsretten til forbrugsvarer tilhører Red Rental A/S indtil varerne er betalt. 2.3 De anførte priser tillægges moms med den til enhver tid gældende sats samt eventuelle andre skatter og afgifter, som er eller måtte blive pålagt Red Rental A/S i forbindelse med udlejningen. 3.0 Afhentning og aflevering af udstyr 3.1 Hvis ikke andet aftales, afhenter og afleverer kunden udstyret på Red Rental A/Ss adresse: Red Rental A/S, Trelleborggade 9, 2150 Nordhavn. 3.2 Udstyret skal som udgangspunkt afhentes og afleveres indenfor Red Rental A/Ss almindelige åbningstid, som er hverdage mellem kl og kl Der er dog evt. mulighed for at aftale afhentning og aflevering uden for åbningstiden, i Red Rental A/Ss slusesystem. 3.3 Udstyret kan afhentes fra kl den første dag i 3.4 Udstyret skal tilbageleveres til Red Rental A/S inden kl dagen efter lejeperiodens udløb. 3.5 Ved afhentning af udstyr skal billedlegitimation forevises på forlangende. Ved oprettelse af nye kunder skal forevises en udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for kunden, som ikke må være mere end 1 måned gammel. 3.6 Såfremt det er aftalt, at udstyret skal sendes til kunden, sker transport af udstyret for kundens regning og risiko. 3.7 Ved indførelse af udstyr til visse lande kræves carnet. Kunden sørger selv for eventuel udarbejdelse af carnet. Det kan dog aftales, at Red Rental A/S forestår udarbejdelse af carnet for kundens regning. 4.0 Lejeperiode 4.1 Lejeperioden aftales i forbindelse med Red Rental A/Ss bekræftelse af ordren og løber fra kl den første dag i 4.2 Lejeperioden påbegyndes, når udstyret er klar til afhentning, uanset hvornår udstyret afhentes. Såfremt det er aftalt, at Red Rental A/S skal sende udstyret til kunden, påbegyndes lejeperioden ved udstyrets forsendelse fra Red Rental A/S. 4.3 Kunden kan, forinden lejeperiodens udløb, rette forespørgsel til Red Rental A/S om en forlængelse af Red Rental A/S vil bestræbe sig på at efterkomme sådanne ønsker om forlængelser, men tager forbehold for, at udstyret kan være disponeret til anden side.

2 5.0 Betaling af leje 5.1 Der betales leje for den aftalte lejeperiode. Såfremt udstyret returneres inden lejeperiodens udløb, vil Red Rental A/S bestræbe sig på at udleje udstyret til anden side. I det omfang dette lykkes, vil kunden alene blive afkrævet leje indtil genudlejning af udstyret finder sted. 5.2 Ved forsinket returnering af udstyret betales leje, indtil udstyret rent faktisk modtages retur på Red Rental A/Ss adresse. Det betragtes som forsinket returnering, såfremt udstyret returneres senere end kl dagen efter lejeperiodens udløb. Red Rental A/S er berettiget til at opkræve et gebyr ud over lejen som følge af den forsinkede returnering, såfremt den forsinkede returnering medfører ekstraomkostninger for Red Rental A/S, f.eks. som følge af, at der er disponeret over udstyret til tredjemand. 5.3 Med mindre andet er aftalt, betales lejen for hele lejeperioden forud, senest samtidig med kundens afhentning af udstyret. 5.4 Red Rental A/S er berettiget til, udover lejeprisen, at opkræve et depositum svarende til 30% af udstyrets værdi. Depositum udgør dog minimum kr for udlejninger i Danmark og det øvrige EU og kr for udlejninger i resten af verden. 5.5 I det omfang, lejen ikke betales ved lejeperiodens start, skal betaling ske senest 14 dage efter fakturadato. 5.6 Ved forsinket betaling opkræves renter med 1,5% pr. påbegyndt måned. 6.0 Afbestilling 6.1 For korttidsleje (lejeperiode mellem 24 og 72 timer) gælder følgende bestemmelser om afbestilling: a) Hvis ikke andet fremgår af ordrebekræftelsen, skal kunden ikke betale for leje af udstyret ved afbestilling indtil 72 timer før lejeperiodens start. b) Ved afbestilling mellem 72 og 24 timer før lejeperiodens start, betales 50% af lejeprisen i hele c) Ved afbestilling mindre end 24 timer før lejeperiodens start, betales fuld lejepris i hele 6.2 For længere lejemål (lejeperiode over 72 timer) gælder følgende bestemmelser om afbestilling: a) Ved afbestilling indtil 24 timer før lejeperiodens start, betales 50% af lejeprisen i hele b) Ved afbestilling mindre end 24 timer før lejeperiodens start betales fuld leje i de første 72 timer af lejeperioden, og dernæst 50% af lejeprisen i den resterende lejeperiode. 6.3 For såvel korttidsleje som for længere lejemål gælder, at Red Rental A/S i tilfælde af afbestilling vil forsøge at leje udstyret ud til anden side, og at kunden i det omfang det lykkes, vil blive krediteret den leje der derved opnås, udover leje for de første 24 timer. 6.4 Uanset hvornår afbestilling finder sted, skal kunden dække eventuelle eksterne omkostninger, Red Rental A/S har påtaget sig i forbindelse med den afbestilte ordre og som ikke kan afbestilles, eksempelvis udgifter til transport og leje af udstyr, lokaler, biler og lignende af tredlemand. 7.0 Support 7.1 Red Rental A/S kan rådgive kunden om hvilket udstyr, det er hensigtsmæssigt at anvende i forskellige situationer. Der er dog i sidste ende kundens ansvar, at der lejes det udstyr, der passer til opgaven, og at udstyret er kompatibelt med kundens øvrige udstyr.

3 7.2 Ved udlevering af udstyret giver Red Rental A/S, såfremt det ønskes, en kort instruktion i udstyrets brug. 7.3 Red Rental A/S har endvidere 24 timers telefonsupport på telefon Brug af udstyret 8.1 Kunden har ansvaret for, at udstyret anvendes forskriftsmæssigt. 8.2 Udstyret må kun betjenes af personer der er ansat hos kunden, og som har erfaring med betjening af tilsvarende udstyr. Red Rental A/S kan kræve på forhånd at godkende de personer, der skal betjene udstyret. 8.3 Medmindre andet er aftalt, må udstyret kun anvendes i Danmark. Kunden skal på Red Rental A/Ss forlangende oplyse, hvor udstyret befinder sig og give Red Rental A/S adgang til at inspicere udstyret. 8.4 Udstyret må ikke anvendes i ekstreme situationer, og må ikke udsættes for overlast (ekstrem påvirkning af vand, salt, kulde, varme etc.) 8.5 Kunden må ikke adskille, reparere, justere, servicere eller på anden måde ændre på udstyret. Kunden kan ikke kræve udgifter til servicering, reparation etc. af udstyret, som er udført af kunden uden forudgående aftale med Red Rental A/S, refunderet af Red Rental A/S. 9.0 Udstyrets stand 9.1 Udstyret er, forinden det udleveres til kunden, gennemgået og opsat af Red Rental A/S og fundet i orden. 9.2 Kunden skal ved afhentningen/modtagelsen af udstyret grundigt gennemgå dette, og straks orientere Red Rental A/S om eventuelle synlige mangler ved udstyret. Afhentes udstyret udenfor Red Rental A/Ss åbningstid, kan kunden oplyse om mangler på en seddel, der findes i slusesystemet. Ved udlejning af undervandshuse er det særlig væsentligt, at kunden checker at udstyret er tæt. 9.3 Såfremt kunden ikke oplyser Red Rental A/S om synlige mangler straks ved afhentningen/modtagelsen af udstyret, betragtes udstyret som godkendt af kunden. 9.4 Kunden skal forinden udstyr anvendes til film- og tv-produktion checke opsætningen af udstyret samt teste udstyret og gennemse resultatet, bl.a. for at afsløre eventuelle pixelfejl, fejl på sensorer, magasiner og lignende. Eventuelle mangler der konstateres ved en sådan test skal straks rapporteres til Red Rental A/S. 9.5 Hvis der konstateres mangler ved udstyret, påtager Red Rental A/S sig efter eget valg enten at ombytte udstyret med tilsvarende udstyr (ikke nødvendigvis samme type og årgang) eller at kreditere kunden leje i den periode, udstyret har været mangelfuldt. 9.6 Udstyret skal returneres til Red Rental A/S rengjort og i samme stand som det blev udleveret i, bortset fra sædvanlig brug. 9.7 Red Rental A/Ss identifikationsmærker må ikke fjernes fra udstyret. 9.8 I det omfang udstyret ikke returneres i konditionsmæssig stand, er Red Rental A/S berettiget til at kræve betaling for rengøring af udstyret med pt. kr. 400 pr. time. Red Rental A/S kan endvidere kræve betaling for eventuel reparation og/eller servicering af udstyret, der udføres enten af Red Rental A/S eller tredjemand. 9.9 Kunden skal betale fuld leje for udstyret, indtil udstyret er bragt i samme stand som ved lejeperiodens start, og der er sket en samlet tilbagelevering af alt det lejede udstyr, inkl. kabler, manualer, indpakning etc. eller indtil udstyret er meldt bortkommet og nyt udstyr anskaffet.

4 9.10 Såfremt kunden forsætligt eller groft uagtsomt beskadiger udstyret eller forsøger at foretage uautoriserede reparationer eller ændringer af udstyret, kan Red Rental A/S udover et eventuelt tab afkræve kunden en bod på kr Risiko 10.1 Kunden har risikoen for udstyret fra leveringen og indtil udstyret tilbageleveres til Red Rental A/S. Risikoen omfatter også udstyrets hændelige beskadigelse eller undergang og tyveri af udstyret Såfremt udstyret beskadiges eller bortkommer, skal kunden straks orientere Red Rental A/S herom. Beskadiget udstyr skal returneres til Red Rental A/S med henblik på en vurdering af, om der skal foretages reparation af udstyret, eller om erstatningsudstyr skal forsøges fremskaffet. I tilfælde af tyveri skal kunden udfylde og indgive politianmeldelse Såfremt udstyret beskadiges eller bortkommer, skal kunden betale fuld leje, indtil udstyret er repareret eller nyt udstyr er anskaffet for kundens regning Erstatningsudstyr 11.1 Ved tyveri eller beskadigelse af udstyr vil Red Rental A/S, såfremt kunden ønsker det, forsøge at skaffe erstatningsudstyr. Såfremt der fremskaffes erstatningsudstyr, skal kunden, med mindre andet aftales, betale leje for såvel det lejede udstyr som erstatningsudstyret Ansvar 12.1 Red Rental A/S er ikke ansvarlig for tab som følge af forsinket levering, forkert opsætning, beskadigelse af eller mangler ved det lejede udstyr, herunder fejl på sensorer og magasiner Red Rental A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre forvoldt af det lejede udstyr, herunder skade på film eller andet udstyr, f.eks. skade på udstyr som følge af utætheder i undervandshuse Red Rental A/S er kun ansvarlig for personskade, såfremt det kan bevises, at udstyret har været behæftet med fejl ved leveringen til kunden, og dette skyldes fejl eller forsømmelse begået af Red Rental A/S eller andre, som Red Rental A/S har ansvaret for Red Rental A/S er ikke ansvarlig for tab af data, driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, produktionstab eller andet indirekte tab, herunder tab af produktionsdage Red Rental A/Ss ansvar kan under alle omstændigheder maksimalt udgøre et beløb svarende til den aftalte lejepris på udstyret Forsikring 13.1 Med mindre andet aftales, tegner Red Rental A/S en forsikring, der som udgangspunkt dækker skader på udstyret og tyveri af udstyret. Forsikringsbetingelserne kan udleveres til kunden på forlangende Til dækning af udgiften til forsikring opkræves kunden, udover lejeprisen, et beløb, som følger: a) Ved udlejning til brug i Danmark: 5% af lejeprisen. b) Ved udlejning til brug i Europa (udenfor Danmark): 8% af lejeprisen. Ved brug af udstyret uden for Europa aftales prisen på forsikring i hvert enkelt tilfælde efter tilbud fra et forsikringsselskab Selvrisiko på forsikringen betales af kunden og udgør pt. 10% af udstyrets værdi, dog minimum kr Under særlige omstændigheder, herunder tyveri fra en bil der ikke er under opsyn eller ikke står på et aflåst område, kan selvrisikoen udgøre op til max. kr

5 13.4 Uanset at kunden har betalt for forsikring af udstyret, skal kunden betale erstatning til Red Rental A/S i det omfang, Red Rental A/Ss forsikringsselskab måtte afvise at erstatte en opstået skade Det kan evt. aftales, at kunden selv forsikrer udstyret. Red Rental A/S har i så fald ret til at forlange at se en kopi af forsikringspolicen samt dokumentation for at forsikringen er i kraft. Forsikringen skal tegnes, således at erstatning under forsikringen udbetales til Red Rental A/S Force majeure 14.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, så som brand, krig, svigtende tilførsel af råvarer, regeringsforanstaltninger og mangel på transportmidler. Såfremt en part ønsker at påberåbe sig nærværende bestemmelse, skal vedkommende uden ugrundet ophold gøre den anden part opmærksom herpå Begge parter er berettigede til ved skriftlig meddelelse til den anden part at annullere aftalen, når dens opfyldelse indenfor 1 måned bliver umulig på grund af nogen af de i nærværende punkt nævnte omstændigheder Lovvalg og værneting 15.1 Enhver tvist mellem Red Rental A/S og kunden vedrørende det lejede udstyr skal afgøres efter dansk ret med Københavns Byret som værneting.

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned.

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned. Ligahockey ApS Hvidovrevej 446 2650 Hvidovre Frederiksberg, den 13-04-2011 Tilbud på leje af Toiletvogn til Ligahockey ApS Som aftalt fremsende jeg hermed tilbud på leje af nedenstående: Antal Beskrivelse

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber.

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i juni

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Køretøjer som kan omfattes af Totempos abonnementer er Dansk indregistrerede personbiler, varevogne (dog max. 3.500 kg.), motorcykler, trailere og campingvogne,

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms)

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms) Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler:

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler: Almindelige betingelser og vilkår gældende for Gobike A/S Banegårdspladsen 5 1570 København V CVR-nr. 34 72 76 43 E-mail: info@gobike.dk Phone: (+45) 88 82 64 98 Nærværende betingelser og vilkår finder

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret i tilknytning til Sydbank MasterCard Private Banking Private (Gældende fra februar 2015) Sydbank har indgået en samarbejdsaftale

Læs mere