Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse"

Transkript

1 Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 7 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet 11 4 Vurdering af de enkelte kriterier 15

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen University College Sjællands udbud af uddannelsen til professionsbachelor som pædagog i. EVA indstiller udbudsstedet til: Betinget positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier for relevans og kvalitet er opfyldt. (Se en kort oversigt over kriteriernes vurdering nedenfor. Den detaljerede vurdering af de enkelte kriterier findes i kapitel 4). Indstillingen bygger desuden på en vurdering af antallet af problemer og deres karakter, om problemerne er forbundne, og i hvilken grad institutionen har iværksat tiltag med henblik på at løse problemerne. Ekspertpanelet og EVA vurderer, at kriterierne for kvalitet og relevans samlet set ikke er opfyldt, men vil kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, som er varigheden af den betinget positive akkreditering. Ekspertpanelet vurderer, at University College Sjællands udbud af uddannelsen til pædagog i er baseret på ny viden fra professionen, fra forsøgs- og udviklingsarbejde og fra relevante forskningsfelter, der er dækkende for professionens beskæftigelsesområder og uddannelsens fagområder. Udbudsstedets undervisere gennemfører aktiviteter i et sådant omfang, at der løbende tilgår viden, der kvalificerer det faglige miljø og undervisningen på udbudsstedet. Desuden har udbudsstedet kontakt og dialog med praktikinstitutionerne og et bredt dækkende felt af aftagere. Udbudsstedets undervisere er velkvalificerede og deltager i forskelligt forsøgs- og udviklingsarbejde, konferencer, netværksaktiviteter eller andre fora for videndeling af pædagogisk karakter. Fx samarbejder undervisere og studerende i Fagudviklingsprojektet med pædagogiske praktikere og forskere om en fælles udforskning af praksis i pædagogiske institutioner. Praktikkens tilrettelæggelse og gennemførelse er hensigtsmæssig og understøtter de studerendes opnåelse af læringsmålene, og praktikken er integreret i den øvrige undervisning, så de studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Udbudsstedet arbejder løbende på at fremme og understøtte, at de studerende tager et ophold i udlandet, og det sikrer gennem systematiske procedurer, at kvaliteten af udlandsophold er tilfredsstillende. Ekspertpanelet vurderer endvidere, at udbudsstedet har et lille frafald, at dimittender har tilfredsstillende beskæftigelsestal, og at de i tilfredsstillende grad når målene for læringsudbytte. Ekspertpanelet har dog også identificeret nogle problemer med uddannelsen på udbudsstedet. Det gælder indhold og tilrettelæggelse af uddannelsen på udbudsstedet samt kvalitetssikringen af uddannelsen. Ekspertpanelet vurderer, at uddannelsen på udbudsstedet overordnet set er tilrettelagt på en måde, som kan understøtte de studerendes realisering af mål for læringsudbytte, og at det planlagte 4

5 faglige indhold i uddannelsens fag har en passende dybde og relevans i forhold til læringsmålene. Ekspertpanelet finder imidlertid, at den praktiske udmøntning af fagene er utilstrækkelig. Det faglige indhold er ikke tilpasset studentergruppen, og niveauet i undervisningen er for lavt. Derudover vurderer ekspertpanelet, at der ikke er en tilstrækkelig bredde i det metodefaglige indhold i fagene, samt at de studerende ikke får tilstrækkeligt udbytte af arbejdsformerne individuelt arbejde og netbaserede studieaktiviteter, hvorved deres læring ikke understøttes i tilstrækkelig grad. Angående udbudsstedets kvalitetssikring af uddannelsen vurderer ekspertpanelet, at udbudsstedets kvalitetsarbejde omfatter de forhold, som er centrale for sikringen af udbuddets kvalitet, og at eksterne og interne interessenter inddrages på en hensigtsmæssig måde i kvalitetssikringsarbejdet. Ekspertpanelet vurderer imidlertid også, at udbudsstedet ikke i tilstrækkelig grad anvender den viden, som kvalitetsarbejdet giver, til at sikre og udvikle uddannelsen på udbudsstedet, hvorved der opstår en alvorlig brist i kvalitetssikringen. Ekspertpanelet finder, at udbudsstedets problemer er betydelige, fordi de vedrører helt centrale forhold på uddannelsen som det faglige niveau, de studerendes læring og udbudsstedets arbejde med at følge op på problemer og uhensigtsmæssigheder i uddannelsen og på udbudsstedet. Ekspertpanelet finder dog samtidig, at det vil være muligt for udbudsstedet at iværksætte de nødvendige indsatser for at øge og tilpasse undervisningens faglige niveau samt i tilstrækkelig grad introducere de studerende til udbudsstedets valgte undervisnings- og arbejdsformer, samt at udbudsstedet gennem opfølgning og tydeliggørelse af kvalitetssikringen over for de studerende vil kunne opfylde kravet til kvalitetssikring af uddannelsen inden for de 12 måneder, som er varigheden af en betinget positiv akkreditering. Her vurderes det positivt, at udbudsstedet på flere områder har et velfungerende kvalitetssikringssystem, som med øget fokus på opfølgningsdelen kan anvendes i arbejdet med at forbedre de nævnte problemstillinger, og at udbudsstedet bruger den viden, som kvalitetsarbejdet genererer, til at forbedre og udvikle sine aktiviteter og resultater på de områder af uddannelsen, som akkrediteringen ikke har fundet problematiske. Derfor indstilles udbudsstedet til betinget positiv akkreditering. Ekspertpanelets vurdering af de enkelte kriterier ser i oversigtsform sådan ud: Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) Læringsudbytte (kriterium 6) Undervisere (kriterium 8) Praktik (kriterium 9) Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) Internationalisering (kriterium 12) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). 5

6 Delvist opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet delvist opfylder kriteriet om: Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14), fordi udbudsstedet ikke i tilstrækkelig grad anvender den viden, som kvalitetsarbejdet giver, til at sikre og udvikle uddannelsen på udbudsstedet. Ikke opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet ikke opfylder kriteriet om: Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7), fordi den praktiske udmøntning af fagene er utilstrækkelig, da det faglige indhold ikke er tilpasset studentergruppen og niveauet i dele af undervisningen er for lavt, og fordi undervisnings- og arbejdsformer ikke i tilstrækkelig grad underbygger de studerendes læring. Mere information Ekspertpanelets vurderinger af, om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 6

7 2 Indledning Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen University College Sjællands eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som pædagog i. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbudsstedet. Se sidst i dette afsnit, hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter beslutning om endelig godkendelse. Godkendelse gives til en institutions udbud af en uddannelse uden binding til geografiske steder, men under forudsætning af, at alle de steder, institutionen udbyder uddannelsen, er blevet positivt akkrediteret af Akkrediteringsrådet. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering er en faglig vurdering af, om et udbudssted lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbudsstedet. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består dels af institutionens skriftlige redegørelse og bilag og dels af de oplysninger, som ekspertpanelet og EVA har fået under besøget på udbudsstedet. I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbudsstedet, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende grænseværdi for, hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af pædagoguddannelsen. De vejledende grænseværdier er fastlagt på baggrund af datamateriale, der er opgjort ens på alle udbudsstederne. Der gælder samme vejledende grænseværdier for alle steder, hvor uddannelsen udbydes. Hvis et eller flere af udbudsstedets nøgletal ligger over de vejledende grænseværdier, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold, som institutionen mener har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende oplysninger, er den indgået i ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4. 7

8 Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte, som aktuelt gælder for uddannelsen, og som er fastlagt i Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, BEK nr. 616 af 01/06/2012. Organisering Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav, EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Jens-Ole Jensen, ph.d. i sociologi og kulturanalyse, cand.mag. i idræt, kulturarbejde og formidling og antropologisk kultur- og samfundsanalyse. Leder af Videncenter for Børn og Unges Kultur på VIA University College. Tidligere adjunkt ved Jysk Center for Videregående Uddannelse i forsknings-, udviklings- og evalueringsafdelingen. Censor på lærer- og pædagoguddannelsen. Erfaring med projektarbejde inden for det pædagogiske felt. Forfatter til en række publikationer og forsknings- og evalueringsrapporter om pædagogik og idræt. Merete Wiberg, ph.d. i moralsk og etisk læring, cand.mag. i filosofi og musik. Lektor i ledelse af læring og læreprocesser ved videregående uddannelser på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Tidligere lektor ved Pædagoguddannelsen i Jelling, tidligere censor på de pædagogiske diplomuddannelser og tidligere medlem af uddannelsesrådet for University College Nordjylland som repræsentant for Aalborg Universitet. Erfaring med forskningsprojekter og udviklingsarbejde inden for det pædagogiske felt. Forfatter til en lang række publikationer om pædagogik og filosofi. Freja Leth Wejdling, studerende ved Pædagoguddannelsen JYDSK, VIA University College, specialiseringen børn og unge, linjefaget sundhed, krop og bevægelse. Tidligere studerende ved Pædagoguddannelsen København, Professionshøjskolen UCC og Pædagoguddannelsen i Kolding, University College Syddanmark. Tidligere aktiv i de studerendes fællesråd på Pædagoguddannelsen i København, tidligere repræsentant for Pædagoguddannelsen i Kolding i Studenterhuset Klostrets bestyrelse og styregruppe. Palle Almvig, cand.psych. Chefkonsulent i Børnecentrets dagforanstaltninger, Aarhus Kommune. Censor i faget psykologi ved universiteterne, censor på pædagoguddannelsen og censor på den pædagogiske diplomuddannelse. Børnesagkyndig dommer ved retten. Tidligere forstander på Behandlingshjemmet Kokkedal, tidligere rektor ved Ikast-seminariet (pædagoguddannelsen) og tidligere socialcenterchef i Aarhus Kommune. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Specialkonsulent Persille Schwartz fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Specialkonsulent Christel Sølvhjelm har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. 8

9 Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet sådan: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning fra april 2012, som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende oplysninger ved tvivlsspørgsmål. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 3. 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er opfyldt. Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. 15, stk Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter 1. 9

10 13. Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 10

11 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Dette afsnit indeholder institutionens egen præsentation af udbudsstedet taget direkte fra institutionens redegørelse. Adresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse Pædagoguddannelsen Campus Ingemannsvej Studiets struktur Alle tidligere pædagoguddannelsesudbudssteder i Region Sjælland er i dag samlet i University College Sjælland (herefter UCSJ) som én fælles pædagoguddannelse med samme studieordning og med tværgående samarbejde organisatorisk og fagligt. Uddannelsen udbydes i dag fra Campus Roskilde, Campus og Campus Storstrøm (med to uddannelsessteder: Vordingborg og Nykøbing F.) i 3 former: 1) den ordinære uddannelse til pædagog (3,5 år, 210 ECTS-point), 2) merituddannelsen til pædagog (2,5 år, 150 ECTS-point) samt 3) pædagoguddannelsen som netuddannelse (netpaed.) (3,5 år, 210 ECTS-point), der organiseres fra Roskilde, men inddrager undervisere fra alle 3 campusser. Pædagoguddannelsen på Campus er placeret sammen med sygeplejerskeuddannelsen og ernærings- og sundhedsuddannelsen (Sorø). Uddannelsen reguleres af lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog samt for merituddannelsens vedkommende bekendtgørelse af lov nr. 952 af 9. oktober 2009 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Den gældende bekendtgørelse for uddannelsen er nr af 27. september 2010 med nyt bilag 10 i bekendtgørelse nr. 616 af 1. juni Den indtil 31. august gældende studieordning er godkendt 12. juni 2007 og ændret teknisk 15. februar Hertil er kommet lokalt beskrevne undervisningsplaner for undervisning, praktik, prøver m.v. En ny studieordning, der tager højde for omtalte nye bilag 10 til bekendtgørelsen samt den nye eksamensbekendtgørelse nr. 714 af 27. juni 2012, træder i kraft 1. september Det øverste ansvar for alle UCSJ s grunduddannelser ligger hos uddannelsesdirektør Hanne Fischer. Det øverste ansvar for pædagoguddannelsen har siden 6. august 2012 ligget hos uddannelseschef Susanne Tellerup. Hver uddannelse har en uddannelsesleder med det daglige ansvar for den enkelte uddannelse på stedet. For pædagoguddannelsen i er det Conni Nielsen. 11

12 Studiets overordnede struktur fremgår af vedlagte figur hentet fra studieordningen: 12

13 UCSJ er ansvarlig for alle studieaktiviteter, idet praktikken er udlagt til godkendte praktikinstitutioner beliggende i Region Sjælland efter aftale i PPF (Praktik Plads Forum), hvor kommuner og region fastlægger fordeling på de konkrete steder for praktikken for hver praktikperiode. De centrale fagområder De centrale obligatoriske fagområder er: Pædagogik Individ, institution og samfund Dansk kultur og kommunikation 3 linjefag, hvoraf et vælges: Sundhed, krop og bevægelse (SKB) Udtryk, musik og drama (UMD) Værksted, natur og teknik (VNT) 3 praktikperioder (2., 3. og 6. semester) Specialisering mellem 3 områder, hvoraf et vælges: Børn og unge Mennesker med nedsat funktionsevne Mennesker med sociale problemer Det tværprofessionelle element Bachelorprojekt Internationalisering Antal studerende og undervisere på uddannelsen på udbudsstedet Antal indskrevne studerende aktuelt: 502 Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år Dato og årstal Antal optagne studerende 1/ / / / / / Antal undervisere og årsværk Antal undervisere 18 Antal årsværk 15,2 De centrale praktiksteder Praktikken er udlagt til godkendte praktikinstitutioner beliggende i Region Sjælland efter aftale i PPF. Praktikken foregår på følgende institutionstyper: Dagtilbud herunder vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, SFO er og klubber Børnehaveklasser Skole-, dag- og døgntilbud for børn og unge med funktionsnedsættelser Dagtilbud med basisgrupper og støttetilbud for børn med sociale problemer Skole- og behandlingstilbud for børn og unge med sociale problemer Døgntilbud for børn og unge med sociale problemer 13

14 Bosteder, arbejdstilbud og dagcentre for voksne med funktionsnedsættelser Bocentre og aktivitetstilbud indenfor socialpsykiatrien Bosteder, ambulatorier, rådgivningscentre og dagcentre for voksne med misbrug og andre sociale problemer Opsøgende projekter for hjemløse Asylcentre Sikrede afdelinger for unge med dom til anbringelse Krisecentre og familieinstitutioner 14

15 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer, at 7 % af udbudsstedets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens er ikke over den vejledende maksimumgrænse på 11 %, som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse gælder for alle udbud af uddannelsen. Det skal bemærkes, at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om beskæftigelsens relevans, hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen. Dokumentation: Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra professionsbacheloruddannelsen til pædagog er baseret på data fra Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik, Uddannelsesstatistikkens Elevregister og Danmarks Statistiks Institutionsregister for Uddannelsesinstitutioner,

16 Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet, at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet har en løbende kontakt til aftagere, som er dækkende for de institutioner, uddannelsen retter sig mod. Aftagerkontakten omfatter alle uddannelsens specialiseringsområder: børn og unge, mennesker med nedsat funktionsevne og mennesker med sociale problemer. Udbudsstedets ledelse indhenter viden fra aftagerne gennem deltagelse i flere fora. På det årlige trepartsevalueringsmøde drøfter ledelsen aftagernes behov og ønsker til uddannelsen med repræsentanter for beskæftigelsesområderne, bl.a. de faglige organisationer, Roskilde Universitet (RUC), Kalundborg Kommune, Region Sjælland, en aftagerinstitution samt Børne- og Kulturchefforeningen. I mødet deltager også repræsentanter for udbudsstedets undervisere og studerende. Ledelsen deltager ligeledes i de halvårlige møder i uddannelsesudvalget, hvor aftagerne også er repræsenteret. Desuden deltager ledelsen, på baggrund af en partnerskabsaftale med Kommune, i et uddannelsesråd, som er rådgivende for byrådet, samt i et tværfagligt uddannelsesforum, som følger op på uddannelsesrådets anbefalinger. Disse fora har fx behandlet udarbejdelsen og implementeringen af kommunens uddannelsespolitik, men partnerskabsaftalen indebærer også aftaler om etablering af udviklingsprojekter, mulighed for, at studerende kan komme i praktik i relevante forvaltninger i Kommune, og opkvalificering af kommunens medarbejdere. Udbudsstedet har desuden partnerskabsaftaler med Næstved, Ringsted, Sorø og Kalundborg Kommuner. Endelig har udbudsstedet kontakt til aftagerfeltet gennem samarbejdet med praktikinstitutionerne. Uddannelseslederen afholder to årlige møder med holdlærerne og et kvartalsvist møde med praktikkoordinatoren, hvor man udveksler undervisernes og ledelsens erfaringer med aftagere. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets kontakt med dimittenderne er tilfredsstillende. Institutionen redegør for, at udbudsstedet fra foråret 2012 har implementeret et nyt koncept for dimittendkontakt, da de hidtidige kvantitative undersøgelser ikke har fungeret tilfredsstillende. I det nye koncept suppleres de kvantitative undersøgelser med dimittendmøder, tre måneder efter at de studerende er dimitteret. På dimittendmøderne drøftes bl.a. dimittendernes oplevelse af uddannelsens relevans i forhold til deres arbejdsopgaver i professionen. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet gennem ovenstående aktiviteter indhenter viden, der kan bruges til at sikre den fortsatte relevans af uddannelsen på udbudsstedet, og at ledelsen anvender denne viden. Fx har udbudsstedet efter input fra bl.a. trepartsevalueringsmøder og uddannelsesudvalget arbejdet med at synliggøre professionsorienteringen i studieplaner og prøvehåndbøger, ligesom udbudsstedet har arbejdet med at udvikle nye samarbejdsflader med profes- 16

17 sionen i undervisningen, fx på 5. semester, hvor de studerende i det tværprofessionelle element skal interviewe aftagere og i forbindelse med specialiseringen udarbejde et undersøgelsesprojekt i aftagerfeltet. Dimittendkontakten har bl.a. givet udbudsstedet viden om, at dimittenderne oplever et øget behov for viden om forældresamarbejde, og at de finder det uhensigtsmæssigt, at praktikker er lønnede, idet det skaber uklarhed om deres rolle som studerende. Disse informationer har medført, at undervisningen nu i højere grad fokuserer på forældresamarbejde, og at udbudsstedet har indskærpet over for praktikstederne, at praktikperioden skal understøttes som et læringsrum for den studerende, samt at den studerende omplaceres, hvis praktikinstitutionerne ikke efterlever dette. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2 og 14, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag sla Partnerskabsaftale Sorø Kommune Bilag sla Partnerskabsaftale kommune Bilag sla Partnerskabsaftale Ringsted kommune Bilag sla Partnerskabsaftale Kalundborg kommune Bilag sla Partnerskabsaftale Næstved kommune Bilag sla dimittendmøde Bilag sla Pædagoguddannelsen dim. interview Bilag sla dim undersøgelse Pædagoguddannelsen, 2011 Bilag sla Pæd. projekt 1. sem. Bilag sla pæd. projekt funktionsnedsættelse Bilag sla oversigt over kontakt til aftagerfeltet Bilag sla funktionsbeskrivelse holdlærer Bilag sla Projektbeskrivelse bachelorprojekter Bilag sla Oplæg BUPL Bilag sla Program TR-kursus BUPL Bilag sla Udkast nyt koncept uddannelsesudvalg Bilag sla Uddannelsesudvalgets medlemmer Bilag sla Kommissorium for Pædagoguddannelsens Ledernetværk 2010 Bilag sla Forretningsorden for Pædagoguddannelsens Ledernetværk 2010 Bilag sla Medlemmer PKL pr 1 april 2012 Bilag sla Dagsorden PL-møde Bilag sla Kommissorium for Uddannelsesrådet Kommune Bilag sla Referat Pædagogisk Råd august 2012 Bilag sla Funktionsbeskrivelse koordinatorer Bilag sla Koordinatorstruktur version 2 juni 2011 Bilag sla Fælles lærerdag august 2009 Bilag sla evaluering af pædagoguddannelsen 2010 Bilag sla Kursuspolitik Pædagoguddannelsen Bilag sla Studieplan forår 2012 Bilag: sla Evalueringsrapport fra trepartsmøde

18 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning: Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets undervisere løbende tilegner sig relevant viden om centrale tendenser inden for de tre beskæftigelsesområder, som pædagoguddannelsen er rettet mod. Det sker fx gennem samarbejdet med praktikinstitutionerne, idet alle undervisere er holdlærere og dermed er i kontakt med de studerende og deres praktikinstitutioner i de studerendes tre praktikperioder, hvorved underviserne får indsigt i tendenser og daglige udfordringer i institutionerne. Underviserne får også løbende viden gennem andre typer af samarbejdsflader til praksisfeltet. Flere undervisere er tilknyttet efter- og videreuddannelse samt forskning med kontakt til praksisfeltet. Fx er fem undervisere tilknyttet praktikvejlederuddannelsen, diplomuddannelsen i ledelse og den pædagogiske diplomuddannelse, der alle beskæftiger sig med centrale tendenser inden for uddannelsens beskæftigelsesområder. Syv undervisere deltager i et to-årigt forsøgs- og udviklingsprojekt, Fagudviklingsprojektet, der fokuserer på at udvikle indholdet af centrale fagområder i uddannelsen. Projektet er forankret på RUC og inddrager både forskere, undervisere, studerende og praksisfeltet i udviklingsarbejdet fx deltager underviserne i feltarbejde i pædagogiske institutioner. Udbudsstedet afholder team- og lærermøder, hvor underviserne får viden om centrale tendenser på beskæftigelsesområdet. To af udbudsstedets undervisere er tilknyttet Videncenter for Profession og Praksis (CUPP), der fx har formidlet nye tendenser i projekt- og udviklingsarbejde på et lærermøde. Desuden har undervisere kontakt med aftagere gennem deltagelse i nationale og internationale aktiviteter (kurser, konferencer og netværksmøder) mindst en gang om året. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2 og 3, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag sla fællestimer Bilag sla Gruppefordeling første årsprøve Bilag sla bachelorprojekternes fundering i praksis Bilag sla Udviklingskontrakt med undervisningsministeriet Bilag sla Gruppefordeling bachelorprojekter Bilag sla Verdens Navle undervisningshæfte Bilag sla Verdens Navle - undervisningsoplæg 18

19 Bilag sla praktikundervisningsplan Bilag sla Metier om dansk-russisk samarbejde Bilag sla Project description Bilag sla Programme for Seminar Bilag sla Samarbejdspartnere Bilag sla Profession og praktik nummer

20 Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets undervisere løbende tilegner sig viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som kvalificerer det faglige miljø og undervisningen, så denne er relevant og dækkende inden for alle uddannelsens beskæftigelsesområder. Dette sker bl.a. gennem undervisernes egen deltagelse i udviklingsprojekter, og ved at underviserne deltager i diverse fora for videndeling vedrørende resultater af udviklingsprojekter. Fx deltager syv undervisere i Fagudviklingsprojektet, der er forankret i institutionens videncenter CUPP, og som gennemføres i samarbejde med pædagoger, pædagogstuderende fra institutionen og forskere fra RUC. Konkret har underviserne i projektet fokus på digitale fortællinger i SFO en, brugen af koncepter i professionen i forhold til arbejdet med inklusion af socialt udsatte børn og funktionshæmmede børn, musikalsk kreativitet via teknologi med unge samt brug af nye medier i værksted, natur og teknik i pædagogisk praksis. Et andet eksempel er forsøgs- og udviklingsprojektet Partnerskab om leg og bevægelse i børnehaven, som foregår i samarbejde med videncenteret KOSMOS. Undervisere deler desuden viden om forsøgs- og udviklingsarbejde gennem diverse interne og eksterne aktiviteter, bl.a. linjefags- og fagmøder mellem undervisere, fælles lærerdage med oplæg for den samlede undervisergruppe, kurser, konferencer og faglige netværk. Fx deltog to undervisere i RUC-konferencen Daginstitutionsarbejde og pædagogisk faglighed (2012), og fire undervisere deltog i seminaret Development and Training of Teachers and Pedagogues Creative Abilities (2011). To undervisere er medlemmer i et nyt netværk for professionshøjskolerne, der mødes årligt med fokus på udviklingsprojekter og samarbejder med praksisfeltet inden for området for udsatte voksne. Endelig holder underviserne sig fagligt ajour med forsøgs- og udviklingsarbejde gennem læsning af fagblade og faglitteratur og deltagelse i arrangementer i forbindelse med lancering af ny faglitteratur, jf. kriterium 3. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3, 4, 5 og 8, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag sla punktsprogram Bilag sla Fagudviklingsprojektet specialisering linjefag og DKK Bilag sla PhD plan maj

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse. Professionshøjskolen Metropol Att.: Udviklingsleder Lise Jordahn Sendt pr. e-mail: lijo@phmetropol.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt profilforløb i beskæftigelse Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere