Forord. Vedtægt (Fundats) for Etatsråd Johannes Theodorus Sulirs og Hustru Caroline Falch s Familiestiftelse. (Den Suhrske Stiftelses første Afdeling)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Vedtægt (Fundats) for Etatsråd Johannes Theodorus Sulirs og Hustru Caroline Falch s Familiestiftelse. (Den Suhrske Stiftelses første Afdeling)"

Transkript

1 Forord Efter etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og Hustru Caroline Falchs fælles testamente af 20. april 1850 og etatsrådens yderligere testamente af 7. februar 1857 består Den Suhrske Stiftelse af to afdelinger, hver med sin grundfond. Første afdeling, Den Suhrske Familiestiftelse, er oprettet til bedste for efterkommere efter etatsrådens forældre. Den Suhrske StifteIses anden afdeling er oprettet fortrinsvis til bedste for efterkommere efter Caroline Suhr, født Falch s søster Anna Elisabeth Dorthea Falch. De to afdelinger og Etatsråd Suhrs og Hustrus Legat til Udlån til trængende Professionister har siden StifteIsens oprettelse været omfattet af samme fundats, oprindelig dateret den 31. marts 1859 med kongelig konfinnation af 23. maj 1859, og senest ændret ved generalforsamlingsbeslutning af 30. november 1974, godkendt af Justitsministeriet den 22. april Ved den revision af lovgivningen om fonde, legater, stiftelser og andre selvejende institutioner, som er gennemført siden 1984, er Den Suhrske StifteIses første Afdeling blevet omfattet af loven om erhvervsdrivende fonde (lovbekendtgørelse nr. 756 af 18. november 1991), medens StifteIsens anden Afdeling og Legatet til Udlån til træn, gende Professionister henhører under den almindelige fondslov (lovbekendtgørelse nr. 698 af ll. august 1992). Da bestemmelserne i StifteIsens fundats, som siden oprettelsen i 1859 kun er undergået forholdsvis få ændringer, i flere henseender er utidssvarende, og da en modernisering af fundatsen nu må ske, for at man kan overholde de lovregler, der regulerer erhvervsdrivende fonde og ahnindelige fonde forskelligt, har StifteIsens direktion foreslået og generalforsamlingen tiltrådt, at den hidtidige fælles fundats afløses af selvstændige vedtægter for hver af de tre fonde. I det følgende gengives først den på Familiestiftelsens generalforsamling den 26. november 1994 vedtagne og af Civilretsdirektoratet den 25. august 1995 godkendte vedtægt for Den Suhrske StifteIses første Afdeling og derefter vedtægterne for StifteIsens anden Afdeling og Legatet til Udlån til trængende Professionister. Vedtægt (Fundats) for Etatsråd Johannes Theodorus Sulirs og Hustru Caroline Falch s Familiestiftelse. (Den Suhrske Stiftelses første Afdeling) I. Fondens stiftere og fondens navn, hjemsted og formål 1. Fondens navn er Etatsråd Johannes Theodorus Suhr og Hustru Caroline Falchs Familiestiftelse (Den Suhrske Stiftelses første Afdeling). Fonden, der har hovedkontor i Københavns Kommune, er en erhvervsdrivende fond, som driver virksomhed ved landbrug, skovbrug og udlejning af faste ejendomme. Fonden er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under nr Fondens stiftere er etatsråd, grosserer Johannes Theodorus Suhr, født den 2. april 1792 og død den 10. november 1858, og hans hustru Christine Caroline Andrea Falch, født den 7. november 1790 og død den 10. november Etatsråd Suhr var fra 1815 medindehaver og senere eneste indehaver af Handelshuset J.P. Suhr & Søn, som hans farfar, etatsråd grosserer Johan Peter Suhr havde drevet siden 1749, og som hans fader, grosserer Ole Bernt Suhr var indehaver af fra 1785 til Etatsråd J. Th. Suhr efterlod sig ved sin død en efter datidens forhold meget betydelig formue. Størstedelen heraf testamenterede ægtefællerne, der var barnløse, ved et fælles testamente af 20. april 1850 og ved etatsråd Suhrs yderligere testamente af 7. februar 1857 til Den Suhrske Stiftelse som universalarving til anvendelse efter retningslinjer og til formål, som nøje er beskrevet i testarnenterne. Stiftelsen begyndte sin virksomhed den 1. maj Fondens indtægter anvendes efter bestemmelserne i i denne vedtægt til uddeling af legåtportioner til og på anden måde til gavn for efterkommere efter etatsråd Johannes Theodorus Suhrs forældre, grosserer Ole Bernt Suhr og hustru Dorothea Beckman.

2 Stiftelsens kontor fører en nøjagtig stamtavle og et register i fødselsdatoorden over medlemmer af den legatberettigede familie. Optagelse heri sker ved indsendelse af en anmodning herom, ledsaget af en kopi af fødselsattesten for den, der ønskes optaget. Når anmeldelse er sket, bør indgåelse og opløsning af ægteskab samt dødsfald ligeledes indberettes med fornøden dokumentation. Familiemedlemmer, som ikke er anmeldt til registret, kan ikke komme i betragtning ved uddeling af legater fra fonden. II. Stifteisens grundkapital og øvrige egenkapital. 4. I henhold til post 9 i etatsråd J.Th. Suhrs og hustrus testamenter modtog Familiestiftelsen ved oprettelsen i 1859 fra stiftemes dødsbo en grundkapital på i alt Rdl. med pålæg om, at værdien af denne grundfond altid skulle søges bevaret. For at nmliggøre værdisikringen var det i testamentet af 1857 i post 6 bestemt, at størstedelen af grundfonden sfculle tilvejebringes ved overdragelse til Stiftels.en af syv af boets faste ejendomme til en samlet værdi af ca Rdl., og det blev pålagt Stiftelsen i tilfælde af salg af en af disse ejendomme så vidt muligt at købe en anden rentabel ejendom i stedet for den solgte. Tre af ejendommene (Gården nr. 244 ved Frederiksholms Kanal, ejendommen nr. 303 i Ny Toldbodgade og ejendommen nr. 36 og 37 i Nyhavn) er siden solgt, men følgende fire ejendomme tilhører stadig Familiestiftelsen og indgår i grundkapitalen: 1) Gården Gammel Torv 22, matr.nr. 38, Vester Kvarter i København. Ejendomsværdi pr. 1. januar 1994: kr. Denne fredede ejendom, hvortil legatstifterens farfar var kommet i 1728, og som han fik skøde på i 1750, tilfaldt ved boopgørelsen i 1859 Familiestiftelsen, efter at handelshusets nye indehaver, stifterens brodersøn, etatsraad O.B. Suhr havde givet afkald på sin testamentariske ret til at k~be ejendommen, for at Stiftelsen bestandig kan have sæde her. Bygningerne er i deres nuværende skikkelse opført i 1796, efter at de oprindelige bygninger var blevet ødelagt ved den store brand i København i I forhuset er indrettet kontorlokaler for Stiftelsen og mindestuer for den Suhrske. familie. De øvrige lokaler udlejes til kontor- og butiksformål. 2) Den ca. 405 ha store landbrugsejendom Bonderupgård i Tølløse Kommune, matr.nr. I.A., Bonderup Hgd., St. Tåstrup. Ejendomsværdi den 1. januar 1994: kr. 3) Den ca. 292 ha store landbrugsejendom Merløsegård i samme kommune, matr.nr. 2 m.fl. St.uMerløse by, St. Tåstrup. Ejendomsværdi den l. januar 1994: kr. 4) Den ca. 340 ha store skovbrugsejendom i Tølløse og Stenlille kommuner, omfattende Bonderup Skov, matr. nr. 1.B, Bonderup Hgd., Ordrup Skov, matr.nr. 36, Ordrup by, Sandlyng Skov, matr.nr. 2 A. Stenlille og Skuerup Skov, matr.nr. I.B. Stenlille. Ejendomsværdi pr. l. januar 1994: kr. Udover de nævnte ejendomme omfatter Familiestiftelsens grundkapital siden 1951 tillige. 5) Ejendomskomplekset Sønderport beliggende mellem Amagerbrogade, Amager Boulevard og Svinget, matr.nr , Amagerbros Kvarter i København. Disse fem ejendomme, der indeholder 108 beboelses- Iejligheder og et antal erhvervslejemål, blev erhvervet som erstatning for de ejendomme, som ved bortsalg er udgået af grundkapitalen. Den samlede ejendomsværdi var pr. l. januar 1994: kr. Opgjort efter ejendomsværdierne udgjorde grundkapitalen således i alt kr. ved udgangen af regnskabsåret 1993/94. Dette beløb reguleres på de årlige regnskaber i overensstemmelse med ændringer i ejendomsværdierne. Nedsættelse af grundkapitalen, der ikke skyldes lavere ejendomsvurderinger, kan kun ske med fondsmyndighedens tilladelse, jf. erhvervsfondslovens 11, stk. l. Ved udgangen af det nævnte regnskabsår påhvilede der ejendommene under nr. 2)-5) en prioritetsgæld på nominelt kr., der regnskabsmæssigt sammen med andre gældsposter fradrages ved opgørelsen affamiliestiftelsens samlede egenkapital.

3 5. I overensstemmelse med stifternes testamentariske forskrifter og de hidtil gældende fundatsbestemmelser er der til sikring af, at de i 22 omhandlede livsvarige legatportioner til familiemedlemmer til enhver tid kan udbetales, af de årlige overskud eller ved overførsel fra reservefonden, jf. 6, oprettet en legatfond, hvori der for hver legatportion a 500 kr., som er bevilget eller fremtidig bevilges, hensættes kr. Ved udgangen af regnskabsåret 1993/94 udgjorde legatfonden kr., svarende til 985 bevilgede livsvarige legatportioner. 6. Reservefonden omfatter Familiestiftelsens samlede egenkapital med fradrag af den i 5 omtalte legatfond. Til reservefonden overføres i overensstemmelse med de hidtil gældende bestemmelser normalt mindst 10 pct. af Stifteisens årsindtægt med fradrag af administrationsomkostninger. Ved udgangen af regnskabsåret 1993/94 udgjorde reservefonden - incl. værdien af de faste ejendomme kr. Reservefonden er fortrinsvis beregnet til at finansiere ekstraordinære erhvervsmæssige udgifter, som ikke vedrører et enkelt eller nogle få regnskabsår, herunder større forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder og andre langsigtede investeringer vedrørende Stifteisens faste ejendomme. Herudover kan reservefonden undtagelsesvis anvendes til dækning af løbende udgifter, herunder til supplering af enkelte års legatudbetalinger, når bestyrelsen finder det nødvendigt for at undgå uønskede svingninger i legatbeløbenes størrelse. For at imødegå sådanne svingninger bør Familiestiftelsens beholdning af værdipapirer, bankindeståender og kontante beholdninger søges opretholdt på en sådan størrelse, at disse aktiver udgør mindst halvanden gange den i 5 omtalte legat-fond. Ved udgangen af regnskabsåret 1993/94 var værdien af disse aktiver kr. III. Familiestiftelsens bestyrelse og personale. 7. Familiestiftelsen ledes af en bestyrelse på fire medlemmer, som siden StifteIsens oprettelse har været betegnet som direktører. Bestyrelsen ( direktionen ) virker tillige som bestyrelse for Den Suhrske Stifteises 2. Afdeling, for Etatsråd Suhrs og Hustrus Legat til udlån til trængende Professionister og for Legat for ugifte Præstedøtre stiftet af Pastor Carl Emil Suhr og Hustru Mette Andrea Rasmine Suhr, født Kirketerp i henhold til disse fondes vedtægter (fundatser). Tre af bestyrelsens medlemmer ( familiedirektørerne ) vælges efter reglerne i 8 på en generalforsamling af og blandt den Suhrske families repræsentanter, jf. 36. Hvervet som bestyrelsens formand (Den administrerende eller juridiske direktør) skal varetages af en anset jurist, der ikke må være medlem af familien. Udpegningen til dette hverv sker efter reglerne i Ved vakance blandt familiedirektørerne besættes den ledige post ved valg på den førstkommende ordinære generalforsamling. Indtræder samtidig to vakancer, skal valget til begge ledige poster ske samtidigt på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes snarest muligt. For at kunne vælges til familiedirektør skal vedkommende være 25 år gammel og bosat i Danmark samt i øvrigt opfylde de i erhvervsfondslovens kapitel 5 omhandlede betingelser for at kunne varetage hvervet som medlem af en erhvervsdrivende fonds bestyrelse. Enhver repræsentant, som opfylder disse betingelser, og som senest 8 dage før generalforsamlingen skriftligt anbefales af mindst 25 andre repræsentanter, kan lade sig opstille til en ledig bestyrelsespost. Er der kun opstillet en kandidat, er vedkommende valgt, såfremt flertallet af de på generalforsamlingen mødte repræsentanter ikke stemmer imod. Er der opstillet flere kandidater til samme post, er den kandidat valgt, som ved første afstemning har fået mere end halvdelen af de afgivne stemmer. Har første afstemning ikke ført til et resultat, foretages et nyt valg mellem de to kandidater, som ved første afstemning fik flest stemmer. Står stemmerne lige ved denne afstemning, afgøres valget ved lodtrækning. Skal der ved en generalforsamling besættes mere end en bestyrelsespost, sker valget successivt for hver af disse efter foranstående regler.

4 9. En administrerende direktør skal efter sin tiltræden til bestyrelsens protokol udpege en anset jurist til at indtræde i bestyrelsen ved den administrerende direktørs afgang. Dør eller afgår en administrerende direktør uden at have udpeget en efterfølger, udpeges efterfølgeren af familiedirektørerne ved flertalsbeslutning. Kan der ikke opnås flertal for en efterfølger, træffes afgørelsen af den familiedirektør, som længst har været medlem af bestyrelsen. Forslaget til en juridisk direktørs efterfølger sættes på dagsordenen for den næste ordinære generalforsamling til godkendelse eller forkastelse ved simpel stemmeflerhed. Forkastes forslaget, udpeges efterfølgeren uden en ny generalforsamling af et udvalg, bestående af den juridiske direktør - såfremt han ikke er afgået - de tre familiedirektører og tre af generalforsamlingen valgte repræsentanter. Kan der ikke i udvalget opnås flertal for en efterfølger, træffes afgørelsen af fondsmyndigheden, jf. erhvervsfondslovens 16, stk Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen og skal fratræde under de i erhvervsfondslovens 14, stk. 2-4, nævnte omstændigheder; eventuelt efter. fondsmyndighedens beslutning, jf. lovens 15. Den administrerende direktør fratræder ved udgangen af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 70 år, og forfamiliedirektørerne gælder der en i øvrigt tilsvarende aldersgrænse ved det fyldte 75. år. De nævnte aldersgrænser er ikke tvingende for de nuværende direktører, der er valgt på livstid. 11. Den juridiske direktør oppebærer et honorar, der reguleres efter reglerne for statens tjenestemænd. Honorarets størrelse fastsættes af fonds myndigheden under hensyn til hvervets betydning og arbejdets omfang efter bestyrelsens indstilling. Familiedirektørerne får intet honorar, men har ret til godtgørelse for udgifter i forbindelse med hvervets udførelse. 12. Bestyrelsen har den øverste ledelse af Familiestiftelsen og organisationen af Familiestiftelsens virksomhed, jf. erhvervsfondslovens 25, stk. 1, pkt. 1. Bestyrelsen må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes, jf. lovens 21, stk. 3. Den administrerende direktør varetager den daglige ledelse af Familiestiftelsen efter reglerne i denne vedtægt og efter de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har vedtaget. Den administrerende direktør skal påse, at Stifteisens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. I tilfælde af, at den administrerende direktør er ude af stand til at varetage sit hverv, kan løbende administrative opgaver midlertidigt varetages af den i anciennitet ældste familiedirektør, medens andre hverv midlertidigt kan udføres af den, der ifølge 9 er udpeget til at være den administrerende direktørs efterfølger. 13. Bestyrelsen holder sædvanligvis et møde hvert kvartal. Den administrerende direktør indkalder skriftligt familie direktørerne til mødet med oplysning om dets dagsorden. Ekstraordinære bestyrelsesmøder holdes efter behov, herunder efter anmodning fra en familie direktør. Sager, som den administrerende direktør finder egnede til at afgøres skriftligt ved cirkulation af sagens dokumenter mellem familiedirektørerne, kan afgøres på denne måde, såfremt ingen af familiedirektørerne forlanger mundtlig forhandling. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvori den pågældende har en væsentlig inter esse, der kan være stridende mod Familiestiftelsens, jf. erhvervsfondslovens Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Alle medlemmer skal dog være til stede i møder, hvor der skal træffes beslutning om ansættelse af medarbejdere ved Familiestiftelsen, om udlån af StifteIsens midler mod pant i fast ejendom, om hovedreparatioq eller væsentlig til- og ombygning af fast ejendom, om bortforpagtning af land- og skovbrugsejendomme og om udlejning af større erhvervslokaler. Køb og salg af væsentlige dele af de til grundkapitalen hørende ejendomme og af fast ejendom i øvrigt kan kun ske efter enstemmig beslutning i bestyrelsen og efter forelæggelse for generalforsamlingen. Medfører et salg af en ejendom, at grundkapitalen forringes, skal salget godkendes af fondsmyndigheden, jf. 4, næstsidste stk. I øvrigt træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er den juridiske direktørs stemme afgørende. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, som underskrives

5 af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Et bestyrelsesmedlem, som ikke er enig i en bestyrelsesbeslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. 15. Overfor tredjemand forpligtes Familiestiftelsen ved retshandler indgået på StifteIsens vegne af den administrerende direktør alene. Den administrerende direktørs bemyndigelse fastlægges ved en forretningsorden for bestyrelsen. 16. Bestyrelsen ansætter til bistand for den administrerende direktør ved StifteIsens kontor i København en medarbejder til at varetage kasse- og bogholderiforretningerne, samt anden medhjælp, som er nødvendig for at løse de opgaver, der påhviler kontoret. Til at forestå den daglige ledelse af Stifteisens skovbrug, herunder regnskabsførelsen ved kontoret på Bonderup, ansætter bestyrelsen en skovfoged eller en medarbejder med tilsvarende uddannelse. Den pågældende, som skal have bolig i en af Stifteisens ejendomme, varetager tillige de lokale administrative opgaver vedrørende landbrugsejendommene. Vederlagene til de nævnte medarbejdere fastsættes ved aftale mellem disse og bestyrelsen. Medarbejdere ved skovbruget ansættes af skovfogeden på sædvanlige vilkår efter de gældende faglige overenskomster. Bestyrelsen kan antage anden sagkyndig bistand til løsning af andre særlige opgaver. IV. Familiestiftelsens pengernidler, regnskabsvæsen og revision. 17. Familiestiftelsens pengemidler skal i det omfang, hvori de ikke er nødvendige til den løbende drift, i videst muligt praktisk omfang være indsat i bank eher andet pengeinstitut. De midler, som ikke er nødvendige til den løbende drift, skal anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med de regler, der måtte være påbudt herom. Obligationer indskrives med påtegning om, at der ikke kan rådes ved salg, pantsætning eher på anden måde over obligationerne uden generel eher speciel tilladelse fra den samlede bestyrelse. Stifteisens aktier indskrives tilsvarende. Såfremt det findes fordelagtigt, at en del af de midler, som er nødvendige af hensyn til den løbende drift, midlertidigt anbringes i obligationer i stedet for bankkonti, kan der til dette formål i Familiestiftelsens bank oprettes en særlig depotkonto uden påtegning, hvorover den administrerende direktør kan råde alene. Bestyrelsen bestemmer størrelsen af den obligationsbeholdning, som maksimalt må anbringes på depotkontoen, der forsynes med påtegning om begrænsningen. Bestyrelsen kan indgå bankengagementer, herunder løbende kreditter, såfremt det er formålstjenligt af hensyn til StifteIsens erhvervsvirksomhed. Sådanne kreditter skal sikres ved pantsætning af værdipapirer. 18. Familiestiftelsens regnskabsår går fra 1. maj til 30. april. Regnskabsåret kan ændres af bestyrelsen. Efter regnskabsårets udløb udarbejder bestyrelsen med revisorbistand et årsregnskab, bestående af resultatopgørelse, balance og noter samt en årsberetning. Ved udarbejdelsen af regnskabet finder årsregnskabsloven (lov bekendtgørelse nr. 661 af 25. september] 991) i det i erhvervsfondslovens 28, stk. 2, angivne omfang tilsvarende anvendelse med de fravigelser og tilpasninger, der følger af Familiestiftelsens særlige karakter. 19. Ved regnskabsafslutningen opgøres resultatet af Familiestiftelsens erhvervsmæssige aktiviteter og resultatet af de øvrige aktiviteter hver for sig, og administrationsudgifterne fradrages i det samlede resultat. Et herefter fremkommet overskud disponeres af bestyrelsen til henlæggelse til betaling af årets fondsskat, til uddeling til vedtægtsmæssige formål, jf og til overførsel til reservefonden, jf. 6. Ved udarbejdelsen af resultatopgørelsen opføres indtægter og udgifter, der hidrører fra. andet end StifteIsens ordinære drift, som ekstraordinære indtægter og udgifter. Renteindtægter og renteudgifter periodiseres. Ved opgørelsen af administrationsudgifterne fradrage s den andel heraf, som refunderes Familiestiftelsen af Den Suhrske StifteIses anden Afdeling og af Legatet til udlån til trængende Professionister i henhold til vedtægterne for disse fonde.

6 20. V ærdiansættelsen for StifteIsens faste ejendomme sker med udgangspunkt i ejendomsværdien pr. 1. januar Reguleringer som følge af ændrede ejendomsvurderinger, jf. 4, næstsidste.stk., overføres til reservefondskontoen. Obligationer og aktier opføres til kursværdien ved regnskabsårets udgang. Driftsmateriel, maskiner og inventar opføres til anskaffelsesprisen og afskrives efter driftsøkonomiske retningslinjer. Beholdningen af skov effekter værdiansættes efter skattemæssige retningslinjer med udgangspunkt i forventede salgspriser. Skyldig skat og udskudt skat afsættes som gæld. Det samme gælder legatbeløb, som er tilsagt, men ikke udbetalt ved regnskabsårets udløb. I tilslutning til årsregnskabet udarbejdes selvangivelse efter de i fondsbeskatningslaven for erhvervsdrivende fonde fastsatte regler. 21. Tilsyn med fonden føres i overensstemmelse med fondslovgivningen. Årsregnskaberne undergives revision i overensstemmelse med forskrifterne i erhvervsfondsloven og årsregnskabsloven af en statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen to familierepræsentanter til at deltage i revisionen på den måde, at de to familierepræsentanter over for generalforsamlingen tilkendegiver, hvorvidt de efter en gennemgang af årsregnskabet med tilhørende specifikationer og revisionsprotokolat samt referaterne af årets direktionsmøder finder, at vedtægten er overholdt, og at direktionens bestyrelse af stiftelsens anliggender i året ikke bør betvivies. Det af bestyrelsens medlemmer underskrevne og med revisorernes påtegning forsynede årsregnskab med årsberetning indsendes inden 6 måneder efter regnskabsårets udgang til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. 5 i bekg. nr. 845 af 13. december 1991, og forelægges for FamiJiestiftelsens repræsentanter på den ordinære generalforsamling. V. Anvendelse af midler til uddeling A. Familielegater 22. Efter stifternes testamenter og de hidtidige fundatsbestemmelser skal Familiestiftelsens disponible midler fortrinsvis anvendes tillivsvarige legatportioner til værdige medlemmer af etatsråd Suhrs familie, jf. 3. En gang om året inden et nyt regnskabsårs begyndelse skal bestyrelsen på grundlag af kontorets liste over registrerede familiemedlemmer gennemgå den hidtidige fordeling af legatportionerne med henblik på omfordeling af ledige legatportioner og tildeling af supplerende portioner. Fører denne gennemgang til, at bestyrelsen beslutter at forøge legatportionernes antal, skallegatkapitalen i det kommende regnskabsår ved overførsel fra årets overskud eller fra reservefonden forøges med kr. for hver ny legatportion, jf. 5 og Fordelingen aflegatportionerne mellem familiens medlemmer bestemmes afbestyrelsen. Det er for fremtiden ikke til hinder for tildeling af et legat til et familiemedlem, at den pågældende er født uden for ægteskab eller er adoptivbarn. Der kan tildeles et familiemedlem flere legatportioner. Ved fordelingen af ledige og nye portioner bør bestyrelsen tilstræbe en sådan fordeling på aldersgruppeme, at til- og afgang af legatportioner over en årrække i videst muligt omfang udligner hinanden. Et familiemedlem, som er optaget i familieregistret, behøver ikke at ansøge om at komme i betragtning ved tildeling af legater, bortset fra særlige trangstilfælde, hvor det af helbredsmæssige eller lignende grunde kan være rimeligt at fravige de sædvanlige retningslinjer for uddeling af familielegater. 24. I det omfang, hvori Familiestiftelsens forventede regnskabsmæssige resultat tillader det, kan bestyrelsen beslutte at udbetale de i henhold til 22 oprettede legatportioner med et procenttillæg. Dette procenttillæg fastsættes således, at de samlede udgifter til familielegater og til de i omhandlede formål ikke væsentligt overstiger det beløb, som vil være til rådighed efter, at regnskabsårets vedtægtsmæssige henlæggelser er dækket. Ved fastsættelsen af procenttillæggets størrelse for det enkelte regnskabsår bør bestyrelsen

7 søge at undgå for store afvigelser i forhold til tidligere og kommende regnskabsår. Meddelelse om det beløb, som kan forventes udbetalt pr. legatportion, gives for det løbende og første halvdel af det kommende regnskabsår, på den årlige generalforsamling. 25. Når et familiemedlem, der har oppebåret en eller flere legatportioner i henhold til 22, afgår ved døden, kan bestyrelsen tillægge den afdødes efterladte ægtefælle en årlig legatportion som livsvarig understøttelse. En del af midlerne til disse legatportioner hidrører fra testamentariske gaver til dette formål, som Familiestiftelsen har modtaget fra Mette Andrea Rasmine Suhr, fra direktør Frederik Suhr og hustru og fra fru Irene Suhr Westi, enke efter grosserer Karl Johan Suhr Westi. Legatportionerne bortfalder, såfremt modtageren indgår nyt ægteskab. 26. Til medlemmer af den Suhrske familie, som indgår ægteskab, kan bestyrelsen i denne anledning uddele et bryllupslegat ( brudeudstyrslegat ). Ansøgning herom bør indsendes til Familiestiftelsens kontor inden brylluppet og kan ikke forventes imødekommet, hvis ansøgningen modtages senere end 3 måneder efter dette. Ingen kan modtage et bryllupslegat mere end en gang. 27. Til familiemedlemmer i alderen fra 20 til 29 år, som er bosat i udlandet, og som ikke er kommet i betragtning ved fordelingen af de i 22 omhandlede legatportioner, kan bestyrelsen efter ansøgning bevilge en understøttelse til hjælp ved gennemførelse af et uddannelsesophold i Danmark ( Uddannelseslegat ). Understøttelsens størrelse og varighed bestemmes af bestyrelsen under hensyn til de nærmere omstændigheder i hvert enkelt tilfælde. 28. De i og 27 omhandlede legatportioner udbetales sædvanligvis i to så vidt muligt lige store rater. Ved en legatmodtagers død ophører udbetalingen af fremtidige legatportioner, dog således at der - såfremt legatmodtageren efterlader sig en ægtefælle - ved den førstkommende rateudbetaling efter dødsfaldet betales ægtefællen et beløb svarende til, hvad legatmodtageren vilje have oppebåret i levende live. I legatportioner, som efter tilkommer familiemedlemmer, som ikke er skattepligtige her i landet, fradrages inden udbetalingen et beløb svarende til det skattetilsvar, som legattildelingen medfører for Familiestiftelsen som følge af, at sådanne legatportioner - i modsætning til legater til her i landet skattepligtige personer - ikke kan fradrages ved opgørelsen af Stiftelsens skattepligtige indtægt. 29. Så længe en legatportion eller understøttelse i henhold til denne vedtægt ikke er udbetalt til modtageren til fri rådighed, kan den pågældende ikke med bindende virkning for Familiestiftelsen afhænde, pantsætte eller på anden måde disponere over beløbet, som tillige er undtaget fra udlæg og anden kreditorforfølgning. B. Andre formål 30. Såfremt en medarbejder efter en længere årrække s ansættelse i StifteIsens tjeneste fratræder på grund af alder eller svagelighed uden ret til fratrædelsesgodtgørelse efter lovgivningens regler herom, kan bestyrelsen bevilge den pågældende en passende understøttelse enten som et beløb en gang for alle eller i fonn af et fast årligt beløb. 31. De legatnydere, som i henhold til de hidtil gældende bestemmelser om legatportioner til den Suhrske families tjenestefolk har fået tildelt et sådant legat, bevarer retten til at oppebære dette, men uddelingen af nye legater af denne art bortfalder for fremtiden. Ved ledighed blandt de eksisterende legater kan bestyrelsen dog inden for den hidtil gældende beløbsramme på kr. årligt fordele disponible beløb på de øvrige legatmodtagere.

8 32. Med henblik på at opretholde og styrke forbindelserne mellem den Suhrske families medlemmer kan bestyrelsen afholde rimelige udgifter eller yde tilskud til formål, som Stiftelsen af slægtshistoriske og lignende grunde har en naturlig interesse i at støtte. Sådanne udgifter omfatter bl.a. vedligeholdelse af gravsteder, udgivelse af slægtsbøger, stamtavler og slægtshistoriske beretninger, udgifter til sammenkomster med passende mellemrum for familiens medlemmer og udgifter til anskaffelse til mindestuerne og StifteIsens lokaler på Bonderup af møbler, antikviteter, billeder og lignende med tilknytning til medlemmer af den Suhrske familie. 33. Såfremt der i et regnskabsår efter vedtægtsmæssige henlæggelser og uddelinger til de i nævnte fonnål fremkommer et beløb, hvorover der ikke er disponeret, kan bestyrelsen i første række i overensstemmelse med post 11 i stifternes testamente af 1850 anvende midler heraf til at dække kapitaltab, som Legatet til Udlån til trængende Professionister måtte have lidt på udlånsvirksomheden, og i anden række til almenvelgørende eller almennyttige formål. 34. Medlemmer af den Suhrske familie har fortrin til at leje boligerne i Familiestiftelsens ejendom Sønderport, der udlejes på sædvanlige lejevilkår med de begrænsninger i adgangen til at foretage bytning af lejligheder som følger af, at udlejeren er en stiftelse, jf.lejelovens 74 (lov bekendtgørelse nr. 250 af 9. april 1992). 35. Ved en i 1936 indgået overenskomst mellem Københavns Magistrat og Den Suhrske StifteIses direktion blev en kapital på kr., der tilhørte Etatsråd Suhr s og Hustrus Legat for Vartov Hospital, indbetalt til institutionen Gammel Kloster mod, at direktionen fik ret til at belægge 8 friboliger i denne institution. Medlemmer af den Suhrske familie har fortrinsret til at komme i betragtning ved ledighed blandt disse boliger, hvis status som friboliger dog er bortfaldet ved senere aftale mellem Magistraten og direktionen. VI. Generalforsamlinger 36. Ethvert medlem af den Suhrske familie har fra begyndelsen af det år, hvori den pågældende fylder 20 år, ret til som repræsentant for legatfamilien at deltage i Stifte1sens generålforsamlinger. For at kunne fungere som repræsentant må den pågældende holde StifteIsens kontor underrettet som sin bopæl. Repræsentanterne skal normalt personligt give møde på generalforsamlingerne, men gifte repræsentanter kan dog i tilfælde af pludseligt opståede hindringer altid lade sin ægtefælle møde for sig. Repræsentanter, der bor på Bornholm eller vest for Store Bælt, eller som af helbredsmæssige grunde varigt er afskåret fra at give møde, og repræsentanter, der bor i udlandet, kan give en anden i generalforsamlingen deltagende repræsentant eller en af bestyrelsen godkendt person fuldmagt til at handle på deres vegne som repræsentant. Underretning om sådanne fuldmagter, herunder om de skal gælde for en eller flere generalforsamlinger, sendes til StifteIsens kontor senest 8 dage før generalforsamlingens afuoldelse. Gælder fuldmagten mere end en enkelt generalforsamling, indbyder bestyrelsen fuldmægtigen til at møde, såfremt fuldmagten ikke er tilbagekaldt senest 14 dage før generalforsamlingen. 37. Den ordinære årlige generalforsamling afholdes sædvanligvis den sidste lørdag i november måned med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent af og blandt de mødte repræsentanter. 2. Beretning om familiebegivenheder og om StifteIsens virksomhed siden sidste generalforsamling. 3. Forelæggelse af Familiestiftelsens reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår. 4. Redegørelse for budgettet og det forventede resultat for det løbende regnskabsår, herunder familielegaternes antal og størrelse. 5. Behandling af anmeldte spørgsmål og forslag fra repræsentanterne. 6. Valg af en statsautoriseret revisor til at revidere regnskabet for det løbende år. 7. Valg af to repræsentanter til at deltage i revisionen af regnskabet for det løbende år og af to suppleanter for disse. 8. Eventuelt.

9 De repræsentanter, hvis adresse er Stiftelsen bekendt, indkaldes med mindst 3 ugers varsel skriftligt med oplysning om tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen. Med skrivelsen skal følge et eksemplar af det reviderede regnskab med årsberetning. Desuden bekendtgøres generalforsamlingen med samme varsel i Berlingske Tidende. Emner, som mindst 2 repræsentanter er enige om at ønske forhandlet på en generalforsamling, skal anmeldes senest 6 uger før generalforsamlingen. 38. Ekstraordinære generalforsamling er afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 30 repræsentanter skriftligt anmoder derom med angivelse af de emner, der ønskes forhandlet. Indvarslingen til generalforsamlingen, der i sidstnævnte tilfælde skal foretages inden 8 uger efter anmodningens modtagelse, sker på samme måde som ved en ordinær generalforsamling. 39. En generalforsamling er beslutningsdygtig, når der er givet møde personligt eller ved fuldmagt af et antal repræsentanter, svarende til en fjerdedel af de i Danmark bosatte repræsentanter. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, eventuelt efter skriftlig afstemning. Generalforsamlingen har kun besluttende myndighed i anliggender, som det ved denne vedtægt er forbeholdt generalforsamlingen at afgøre. Den kan således ikke træffe bindende beslutninger vedrørende spørgsmål, som det tilkommer bestyrelsen at afgøre, men alene udbede sig bestyrelsens begrundelse for sådanne afgørelser og afgive vejledende udtalelser herom. Såfremt en generalforsamlingsbeslutning vedtages med simpelt flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, kan bestyrelsen indkalde en ny generalforsamling senest 2 måneder efter den foregående, og der kan da træffes en gyldig beslutning, når mindst 5 repræsentanter er mødt. I en særlig protokol indføres et kort referat af de på generalforsamlingen forhandlede emner og de vedtagne beslutninger og anbefalinger. Protokollen underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen - samt af repræsentanterne efter eget ønske. VII. Ændringer i vedtægten 40. Efter indstilling fra bestyrelsen og med Justitsministeriets samtykke kan fondsmyndigheden tiljade, at en bestemmelse i denne vedtægt ændres, jf. erhvervsfondslovens 48, stk.1, 1.pkt. Inden bestyrelsen fremsender et ændringsforslag til godkendelse efter stk. 1, skal forslaget være forelagt på en ordimer ener ekstraordinær generalforsamling til forhandling og udtalelse. En udskrift af generalforsam- JingsprotokoHen herom skal fremsendes med bestyrelsens indstilling. VIII. Familiestiftelsens ophør 41. Skulle etatsråd Suhr s familie uddø, skal der efter post 9.A i testamentet af 1850 forholdes således med Familiestiftelsens formue: 1) Til. Den Suhrske StifteIses anden Afdeling, som herefter skal administreres af en af Københavns Borgerrepræsentation oprettet bestyrelse, overføres et kapitalbeløb svarende til en femtedel af den egenkapital, som Stiftelsen s anden Afdeling på dette tidspunkt ejer. 2) Af den resterende del affamiliestiftelsens fonnue skal halvdelen tilfalde Etatsråd Jacob Henric Schous og Hustru Susanne Beckmans Stiftelse, såfremt denne endnu består, til anvendelse i overensstemmelse med denne stifteises fundats. 3) Den anden halvdel - samt den første halvdel, hvis den Schou-Beckmanske Stiftelse ikke længere består - skal tilfalde Staden København til anvendelse til hosphajer og lignende almennyttige og almenvelgørende formål.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP F U N D A T S Undertegnede: Vamdrup Kommune Kolding Kommune og Lunderskov Kommune er d.d. enedes om at skifte en fond med følgende vedtægter: VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

J.nr. 046147-0002 jhw. FUNDATS Maj 2011. for. Løvenholm Fonden 5827910.1

J.nr. 046147-0002 jhw. FUNDATS Maj 2011. for. Løvenholm Fonden 5827910.1 J.nr. 046147-0002 jhw FUNDATS Maj 2011 for Løvenholm Fonden Løvenholm Fonden er stiftet af godsejer, hofjægermester V.O. Uttental til Løvenholm og Gl. Estrup skovgods ved fundats konfirmeret den 23. december

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A.

VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A. VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A. VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A. (CVR-nr.: 65 26 43 15) KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser 1. Foreningens navn er LB Foreningen f.m.b.a. (i det følgende "LB"). Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven)

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende kaldet fonden

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Fundats for Poul Due Jensen s Fond Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13 11

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere