Referat fra HB-møde 4/03 den 6. april i Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra HB-møde 4/03 den 6. april i Odense"

Transkript

1 Referat fra HB-møde 4/03 den 6. april i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt 1) Velkomst til nye HB-medlemmer Henrik Nørgaard bød velkommen til dette første HB-møde efter de årlige repræsentantskabsmøder. Selv om dette møde også indeholder andre dagsordenspunkter, er det primært et konstitueringsmøde. Henrik Nørgaard bød særligt velkommen til de 2 nye HB-medlemmer, Pia Buth Rasmussen nyvalgt formand for SD BMX, og til Knud Møller - nyvalgt formand for SD Road Racing. Selv om begge er nye i dette forum, er de heldigvis ikke nye i DMU organisationen. Vi glæder os alle til et godt og konstruktivt samarbejde. 2) Udpegninger og konstitueringer i henhold til DMUs vedtægter a) Næstformand: Bent Andersen blev udpeget til Næstformand. b) Elitekoordinator: Bent Andersen blev udpeget til Elitekoordinator c) Konstituering af Forretningsudvalg: Ændringerne af DMUs vedtægter vedtaget på repræsentantskabsmødet den 9. marts 2003 indbefattede genindførelse af et Forretningsudvalg (FU). FU blev sammensat af Henrik Nørgaard og Bent Andersen og med Jan Rodtwitt som fast deltager og sekretær. 3) Udpegning af øvrige Koordinatorer, Udvalgsformænd og Arbejdsgruppeformænd a) Koordinatorer Amtsudvalg udgår som en følge af ændringerne af vore vedtægter. Miljøopgaverne vil fortsat have stor vægt i arbejdet i DMU s regionale struktur, hvorfor koordineringen af disse opgaver overføres til DMUs Miljøudvalg og den nye struktur på miljøområdet, der bl.a. omfatter oprettelsen af et miljønetværk på amts- eller regionplan. Uddannelse & Bredde, Erling Christiansen blev genudpeget til denne post. Doping, Bent Andersen blev genudpeget til denne post. Elitearbejdet, Bent Andersen blev genudpeget til denne post. Miljø, Steen Fredsøe Sørensen blev genudpeget til denne post. PR og Kommunikation, denne koordinatorpost er p.t. vakant, men vil blive genbesat ved førstkommende lejlighed Økonomi, Henrik Nørgaard blev genudpeget til denne post. b) Udvalgs- og Arbejdsgruppeformænd: Miljøudvalget, Steen Fredsøe Sørensen blev genudpeget til denne post. Uddannelses- & Breddeudvalget, Erling Christiansen blev genudpeget til denne post. Eliteudvalget, Bent Andersen blev genudpeget til denne post. PR-arbejdsgruppe, aktiviteten overføres til området PR/Marketing/Kommunikation. IT Arbejdsgruppe, Jan Rodtwitt er koordinator/formand. Opgaverne omfatter en WEB tænketank, udvikling af nye IT-muligheder, arbejdet med en ny grafisk DMU-profil, samt DMUs tilpasning til deltagelse i DIFs Idrætssystem. Arbejdsgruppens øvrige medlemmer er Poul Tirsgaard, Kenneth Majkjær Mikkelsen og Søren Normann Andersen, hvor Søren varetager kontakten til Sportsdivisionerne. Event Management Forum, aktiviteten overføres til området PR / Marketing / Kommunikation Referat fra HB-møde 4/03 d. 6. april side 1 af 8

2 3) Udpegning af øvrige Koordinatorer, Udvalgsformænd og Arbejdsgruppeformænd, fortsat: Under dette punkt foretog HB en drøftelse af det vigtige område, PR/Marketing/ Kommunikation. Som det også kom frem på Klublederseminaret den 8. marts, er det meget ønskeligt med en forstærket indsats på dette område. Der vil snarest blive udpeget en koordinator for området. Under PR/Marketing/Kommunikation vil PR arbejdsgruppens opgaver blive lagt, ligesom Event Management Forum placeres her. Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Kenneth Majkjær Mikkelsen og Jan Rodtwitt mødes i nær fremtid for at starte bearbejdning og beskrivelse af indhold og opgaver på området. På de øvrige koordinatorområder bedes den enkelte koordinator gennemgå de eksisterende koordinatorbeskrivelser og fremkomme med forslag til tilretninger. 4) Referater a) HB 3/03: Referatet godkendt. b) SD Speedway 2/03: Arbejdsfordeling: Det er en fejl i beskrivelsen af arbejdsfordelingen, at Lissie Laursen står som medlem af UbU og at Søren Kjær står som medlem af MU. Niels Munk bekræftede, at SD Speedway vil pege på Lissie og Søren som kandidater til UbU henholdsvis MU. 3. Indkomne breve: HB drøftede SD Speedway s funktion SDsekretær i forhold til opgaverne for DMUs nye Sportssekretær. Niels Munk bekræftede, at der er igangsat en proces, således at DMUs Sportssekretær over en periode vil komme til at fungere som sekretær også for SD Speedway. HB opfordrede de 4 Sportsdivisioner til at gøre maksimalt brug af denne nye ressource og hurtigst muligt få indkørt Søren Andersen i divisionernes løbende arbejde. Referatet godkendt. c) SD Road Racing 2/03: 1) Referater: Knud Møller oplyste, at det var en misforståelse, at det i HB-referat 2/03 er nævnt, at RR Fyn ikke længere ønsker at benytte Flyveplads Vandel. RR Fyn ønsker derimod fortsat at have aktiviteter på Vandel, og man forsøger at få igangsat aktiviteter allerede i indeværende sæson. Det blev endnu engang slået fast, at DMU som organisation meget gerne varetager opgaven at bistå i bestræbelserne for at opnå aftaler om benyttelse af baner, men der skal være en eller flere ankerklubber, som indgår som direkte parter i sådanne aftaler. Det blev endvidere oplyst, at klubberne Road Racing Fyn, Road Racing Herning samt Dansk Dragracing Club i et fælles brev til Vejle Amt har tilkendegivet et ønsket aktivitetsniveau de kommende år. 6) Økonomi: SD RR oplyser, at man finder det vanskeligt at få de økonomiske midler til at slå til. Henrik Nørgaard oplyste hertil, at der ikke er meget at gøre ved de nu vedtagne budgetter, som jo til dels er et udslag af Road Racings katastrofale 2002 resultat. Henrik Nørgaard og Jan Rodtwitt stiller sig til rådighed med hjælp og assistance, hvis der er behov herfor. Opstår der problemer af større karakter, må Knud Møller tage kontakt til FU og herigennem søge at finde løsningsmodeller. De mange aflyste løb får naturligvis en vis indflydelse på RRs indtægter i Knud Møller oplyste, at man har intentioner om en langt bedre kalender koordinering fremover og at SDB RR vil gøre en aktiv indsats, så der i 2004 ikke påstår en situation som i år. Hertil knyttedes den kommentar, at SDB RR må sikre en vis balance, så vore kørere tilbydes et tilstrækkeligt antal arrangementer og aktiviteter, og at også subelitens udviklingsmuligheder er til stede. 8) Støjniveau: SDB RRs udmelding, at støjgrænserne for 2003 ikke ændres, er ikke fyldestgørende. Støjgrænserne i RR er lidt en rodekasse, idet der er et ufuldstændigt overblik over, hvorfra de forskellige grænser stammer. Specifikt må man forsøge at få fastslået årsagen til forskellen på RRs egen grænse for 125cc racer klassen og den i Miljøstyrelsens bilag 1 nævnte værdi. Der er behov for en fornyet gennemgang. Steen Fredsøe Sørensen vil snarest fremkomme med oplæg til løsning samt forslag til redegørelse til Miljøstyrelsen, der skal indeholde en liste over de ajourførte støjgrænser i RR. 12) Eventuelt: Omtalen af mangler i forbindelse med revisionen af DMUs Miljøplan bør tydeliggøres af SDB RR. Referat fra HB-møde 4/03 d. 6. april side 2 af 8

3 4) c) SD Road Racing 2/03, fortsat: Det af Poul Tirsgaard tidligere rejste spørgsmål om udstedelse af et arrangørlicens i Drag Racing til én/flere enkeltperson(er) blev kort drøftet. Knud Møller oplyste, at der intet nyt er i sagen, og det vides for nærværende ikke, om ønsket bliver aktuelt. Referatet godkendt. d) Aktivitetslisten: Listens punkter blev gennemgået og justeret. Under dette punkt efterlyste Erling Christiansen en oversigt med navn på udpegede officielle HB-repræsentanter ved DMU Mesterskabsløb i Danmark. Det blev drøftet, om HB på denne måde skal have en større, struktureret synlighed. De 4 SD-formænd er jo en del af DMUs Hovedbestyrelse og vil altid være til stede ved et af grenens officielle mesterskabsløb, og derigennem er DMUs Hovedbestyrelse pr. definition repræsenteret. De øvrige 4 HB-medlemmer forvalter herudover selv deres deltagelse. Det blev aftalt, at de 4 Sportsdivisioner udarbejder en liste over mesterskabs- og større arrangementer i Danmark og sender samme til DMUs kontor. Oversigten drøftes på næste HB-møde 5) Repræsentantskabsmøder d. 9. marts 2003 Henrik Nørgaard takkede for de hurtigt udarbejdede og akkurate referater fra repræsentantskabsmøderne, prisværdigt hurtigt og præcist. a) Forløbet af DMU repræsentantskabsmødet incl. forslag og valg: Den lagte tidsplan bliv overholdt i rimelig grad. Til formandens beretning kom der efterfølgende tilkendegivelser fra salen om, at samme var god og indholdsrig og samtidig afbalanceret også i længden. Pia Buth Rasmussen efterlyste, at Henrik Nørgaard havde nævnt de internationale BMX resultater i Henrik beklagede, at disse var faldet ud ved den sidste revision af beretningen. I forbindelse med vedtagelsen af vedtægtsændringerne, der har øjeblikkelig gyldighed, udarbejdes og udsendes ny vedtægtsfolder. Med de ændrede procedurer for valg til Sportsdivisionerne, skal der tilrettelægges en overgangsordning for valgene i b) Forløbet af SD repræsentantskabsmøderne incl. forslag og valg: Til forløbet af RRs repræsentantskabsmøde oplyste Knud Møller, at der i forbindelse med de 2 stillede forslag, havde været en livlig debat om elitesatsningen i Road Racing. Bent Andersen og Jan Rodtwitt havde taget del i denne debat. Førstnævnte konkluderede, at der er behov for et øget niveau for information om elitearbejdet fra SDB-formanden til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Samtidig er der behov for information om dette emne ud til RR klubberne. Dette blev taget til efterretning af Knud Møller. c) Referater: 1) DMU, referatet blev taget til efterretning 2) Motocross, referatet blev taget til efterretning 3) Speedway, referatet blev taget til efterretning 4) Road Racing, referatet ej offentliggjort endnu 5) BMX, referatet blev taget til efterretning 6) Klublederseminaret d. 8. marts 2003 a) Forløbet generelt: Der var stor tilfredshed med indhold og forløb af dette seminar, gode emner og samtidig en god fremlæggelse understøttet af Power Point dias showet. Det blev drøftet, om HBs medlemmer fremover bør deltage i sådanne gruppearbejder. Det blev konkluderet, at det skal man ikke, da et HB-medlems tilstedeværelse i en gruppe, kan være en dæmpende og utilsigtet styrende faktor på samme. b) Emne 1) DMUs ændrede udvalgsstruktur: Det kunne konstateres, at der var generel opbakning til det nye princip for udpegning af medlemmer til de stående udvalg. HB drøftede, hvordan DMU principielt bruger gruppernes tilbagemeldinger. Det udarbejdede sammendrag af afrapporteringerne indgår som aktivt grundlag for det videre arbejde. Referat fra HB-møde 4/03 d. 6. april side 3 af 8

4 6) b) Emne 1) DMUs ændrede udvalgsstruktur, fortsat: Et par af gruppernes tilbagemeldinger blev drøftet. Risikoen for at by-passe sportsdivisionerne i det kommende udvalgsarbejde er absolut til stede og skal tages alvorlig. Her er det vigtigt, at udvalgene etablerer en konstruktiv dialog med den enkelte sportsdivision omkring forslag, der vedrører denne, Et nyt stående udvalg, der skal beskæftige sig med PR/Marketing/Kommunikation, var et gennemgående ønske fra de 10 grupper. Dette ønske har HB noteret sig og vil seriøst bearbejde opgaven og komme med løsningsforslag. c) Emne 2) DMUs fremtidige miljøindsats: En meget succesfuld fremlæggelse, måde, form og indhold var meget spændende. Gruppernes tilbagemeldinger vil også her blive brugt i det videre arbejde. På nogle områder er tilbagemeldingerne en bekræftelse på HB s egne tanker, på andre er de en finger i vejret pas nu på. I samarbejde med DIF konsulent Tom Jensen færdiggøres nu hele projektbeskrivelsen, incl. indholdet af de 5 kasser i organisationsplanen. Det er tanken, at DASU skal have aktiv repræsentation i organisationen. Når projektet er fuldt beskrevet og kasserne bemandet, afholdes i samarbejde med DIF et seminar, som vil give alle indblik i opgaver, kompetencer, ansvar m.v. Der skal i projektbeskrivelsen være plads til, at gruppemedlemmerne kan komme med egne tanker og ideer, og at disse også kan indarbejdes i grundlaget. Med hensyn til BMXs involvering i den fremtidige miljøindsats, bliver dette aftalt nærmere mellem Steen Fredsøe Sørensen og Pia Buth Rasmussen, således BMX er repræsenteret der, hvor BMX har berøringsflader. d) Emne 3) BMXs fremtidige breddesatsning: Dette seminar havde ligeledes et godt indhold, hvor de deltagende klubber fik en bred orientering og opdatering vedrørende breddeindsatsen. 7) DMUs Elitesatsning a) Projekt DRRT: Den nye team bus er nu indkøbt og befinder sig i Danmark. DMU investerer ca kr. i dette køretøj. Disse midler tilbagebetales af Elitesatsningen og Team Danmark over en årrække. Forvaltningen af denne investering incl. ombygning og indregistrering samt økonomisk opfølgning varetages af Bent Andersen og Jan Rodtwitt. Chris Jensen er ved at udarbejde detailplan for ombygning og indregistrering med tilhørende tidsplan og økonomi overslag. b) Kraftcentre: Eliteudvalget afholdt den 28. marts møde med de klubber, der havde vist interesse for at blive Kraftcenter klub. Et godt møde, hvor klubberne modtog detaljeret information om emnet, dels fra Eliteudvalget, dels fra Team Danmark. Der var god dialog på mødet og der er stor tiltro til, at DMU i løbet af foråret får oprettet en række Kraftcentre i alle grene. c) Elitedefinitioner: Det for DIF og Team Danmark fælles Elitesportsudvalg har i skrivelse af 17. marts 2003 beskrevet de fælles elitedefinitioner for Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund. Som formand for DMUs Eliteudvalg fremkommer Bent Andersen med DMUs principielle holdning til samme, således at DMU officielt forholder sig hertil. d) Andet: Det er aftalt at etablere et Elitesatsningen Forretningsudvalg (E-FU), der skal sikre løbende opfølgning af beslutninger, holde gang i sponsorarbejdet, samt de løbende forretninger. E-FU består af Bent Andersen, Poul Jenker og Jan Rodtwitt. 8) Miljø a) Planoplæg: Dette bliver indeholdt i den projektbeskrivelse, der er under udarbejdelse i samarbejde med DIF. Det færdige materiale fremsendes til HB til godkendelse. b) Besvarelse af spørgeskema fra DIF: I forbindelse med tilskud til ansættelse af fælles DMU/DASU Miljøkonsulent har DIF bedt om en række uddybende svar. DMU har udarbejdet svarudkast, som nu skal koordineres med DASU, så der tilgår DIF en fælles besvarelse. DMUs Strategiplan på støjområdet er fortsat biblen i det fremtidige miljøarbejde. Referat fra HB-møde 4/03 d. 6. april side 4 af 8

5 6) c) Tidsramme for ansættelse af miljøkonsulent: DMU/DASU har i kommende uge samtale med mulige kandidater. Det er fortsat planen, at en konsulent ansættes til tiltrædelse i foråret Samme forudsætter, at vi har fundet den rette person og at finansieringen med DIF er på plads. d) Miljøministeren / Miljøstyrelsen: Der er tilgået kontorchef Ulla Ringbæk, Miljøstyrelsen svar på hendes anmodning om en uddybning af visse forhold omkring vores undersøgelse om baneforhold. Der er tilgået Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen, svar på spørgsmål om støjgrænser for Motocross og Speedway. Svar på spørgsmål om grænserne i Road Racing afventer vor egen udredning. Der er modtaget svar fra Miljøministeren på henvendelsen fra Fyns Amt/Fynsgruppen. I dette svar er der intet konkret nyt, ministeren henholder sig stadig til de anbefalinger, det nedsatte Virksomhedsudvalg vil barsle med i løbet af foråret. Det er vigtigt, at vi holder løbende kontakt til Ulla Ringbæk / Jørgen Jakobsen omkring udviklingen. e) Samarbejdet med amterne: De møder, der har været afholdt med klubber og respektive amter gennem de sidste par måneder om konkrete banegodkendelser, må siges at være en succes. Henrik Nørgaard deltog i et møde med Frederiksborg Amt vedr. problemer med Slangerup Motocross. Opgaven blev ikke endeligt løst på mødet, men der er god stemning i amtet for at finde en løsning, klubben kan være tilfreds med. Jan Rodtwitt har deltaget i et møde med Storstrøms Amt omkring problemer med Nakskov Motocross Klub. Problemerne her blev løst til glæde for klubben. Dette viser generelt, at når vi møder amterne og viser konstruktiv interesse for at løse opståede problemer, møder vi et positivt klima. Der har været kontakt med Lunderbjerg Motocross Klub omkring de pålæg, man her har fået fra amtet om at føre en støjmålingsprotokol. Der er endnu ikke kommet de lovede materiale fra Klubben. Peter Hansen tager kontakt til klubben. Henrik Nørgaard har forstærket kontakten til Slangerup Speedway Klub om godkendelsesvilkårene for banen. Der forventes snarlig mødevirksomhed. f) Andet: Viggo Lemche har foreslået, at en tidligere medarbejder i Miljøstyrelsen, Otto Dyrnum, certificeres til at kunne foretage målinger og beregninger og dermed videreføre arbejdet i Motorsportens Akustiklaboratorium. Otto Dyrnum kan ikke som Viggo Lemche udføre denne slags opgaver uden et honorar, men det forventes, at et sådant honorar i givet fald vil ligge væsentligt lavere end omkostningen ved at bruge et af de anerkendte firmaer. Der arbejdes videre med denne idé. Arbejdet med en plan for markedsføring af DMUs Miljønetværk er påbegyndt, men der er stadig et stykke vej til målet. At DIFs Miljønetværk placeret i DIF s amtskredse er en stor arbejdskraft er uomtvisteligt, og vi skal selv sørge for at blive en del af dette hold. Vi skal snarest have identificeret, hvem der er miljøkontaktpersoner i de forskellige amter. 9) Uddannelse og Bredde a) Planoplæg: Erling Christiansen har i samarbejde med Karsten Filsø udarbejdet første udkast til et planoplæg. Dette indeholder ideer omkring satsningsområderne Rekruttering, Fastholdelse, Udvikling, samt Uddannelse. Dette materiale skal yderligere udbygges, bl.a. med de ideer, der fremkom ved Klublederseminaret. Dertil kommer indhold omkring klubbernes egen rekruttering af nye medlemmer og fastholdelse af nuværende medlemmer. Det materiale, der tidligere blev udarbejdet i forbindelse med relanceringen af UbU, bør indgå direkte i materialet, incl. de vedtagne prioriteringer. En vifte af konkrete, prioriterede tilbud bør ligeledes indgå. Erling Christiansen inddrager tillige Søren Andersen (som ny UbU-sekretær) i arbejdet. b) DMU-dagen: 23 klubber har tilmeldt sig DMU-dagen den 26. april. Materiale fra Dansk Metal er under udarbejdelse og vil snarest tilgå DMUs kontor. Materialet fra Den Blå Avis vil ligeledes snarest tilgå DMUs kontor. Det forventes, at materialet til de deltagende klubber kan udsendes i slutningen af uge 15. Referat fra HB-møde 4/03 d. 6. april side 5 af 8

6 9) b) DMU-dagen, fortsat: Der er ønske om, at DMU-dagen skal gentages i Derfor skal der aftales en dato mellem UbU og de 4 Sportsdivisioner, som herefter skal holdes turneringsfri, således at der ikke er andre aktiviteter på den aftalte dato. Der skal ligeledes laves særskilt plan for Road Racing klubbernes deltagelse. 10) Økonomi a) Opfølgning anskaffelse af transpondersystem i motocross: Det aftalte udstyr bestilles i kommende uge. Finansieringen af selve anlægget foretages i et samarbejde mellem Hjørring Motor Sport og Herning Motocross uden udgift eller risiko for DMU. Indkøb af transpondere foretages af SD Motocross efter skriftlig bestilling fra kørerne. Således heller ingen økonomisk risiko for SD Motocross. Systemet (tilhørende SD RR) blev testet ved NM i Herning med stor succes. Dette nye anlæg får præmiere ved 1.afdeling af DM-A i Sønderborg den 17. april. b) Andet: Outrup Speedway Club har anmodet om fritagelse for løbsafgift for YGT, alternativt en overskudsafhængig løbsafgift. Grunden til anmodningen er de samlet set store arrangementer, OSC har påtaget sig i år. Anmodningen er blevet afslået med den begrundelse, at klubben selv har ansøgt om løbet vel vidende, at der som ved alle andre løb skal betales løbsafgift til DMU. Arrangementet i sig selv er et ''billigt'' løb at køre sammenlignet med andre internationale arrangementer: Ingen løbsafgift til FIM, ingen præmiepenge eller udbetaling af rejsegodtgørelse til kørerne m.v. Løbsafgift til DMU for hele arrangementet er fastsat til Kr , som er samme beløb, som blev betalt for arrangementet i Under dette punkt drøftede også brugen af elektroniske underskrifter på DMUs Afregningsblanket. Der blev ikke ændret ved det hidtidige princip, at en person, der har haft udgifter, der skal refunderes af DMU, gerne må fremsende afregningsblanketten til attestation pr. e-post eller telefax, men at attesten skal gives med en original underskrift. Er der bilag som dokumentation for udgifter, skal afregningsblanketten med bilag dog altid fremsendes pr. post. Herefter fremsendes blanketten til DMUs kontor pr. post. 11) DIF a) Specialforbundsmøde d. 18. marts: Dette møde var indkaldt for at teste markedet for mulige kandidater til DIFs bestyrelse, hvor 3 medlemmer er på valg den 3. maj. Mødet var ikke et forsøg på at finde en modkandidat til DIFs formand, Kai Holm, der er på valg i år. b) Miljøseminar d. 22. marts: Henrik Nørgaard og Steen Fredsøe Sørensen deltog i DIFs årlige Miljø- og Planseminar. Et godt seminar med et godt nuanceret indhold. Under seminaret var DMU i kontakt med en repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening. Under denne samtale blev der inviteret til dialog DMU og DN imellem. Denne invitation har DMU fulgt op på ved at fremsende åbningsbrev til DN. Under seminaret udviklede et at gruppemøderne sig til en drøftelse centreret omkring motorsportens miljøforhold, hvilket deltagerne fandt var et spændende område. c) Møde mellem Gert Nielsen/Niels Nygaard og DMU/DASU den 8. april: Dette er et af flere dialogmøder om eliteidrættens udvikling i Danmark, som skal give input fra specialforbundene til DIF s bestyrelse med henblik på DIF s indmeldinger til det udvalg, der er nedsat af Kulturministeren omkring revisionen af eliteidrætsloven. På dette område har DMU ikke på forhånd fastlåste holdninger, vi lytter og hører, om DIF har nyt at fremlægge, eller det blot er gammel vin på nye flasker. Henrik Nørgaard, Bent Andersen og Jan Rodtwitt deltager. d) Møde den 10. april mellem Specialforbund og DIF vedr. eliteidrætten i Danmark: Mødet er indkaldt af 4 af de store Specialforbund under DIF og skal forsøge at skabe fælles fodslag for DIF s og specialforbundenes udmeldinger. Henrik Nørgaard og Jan Rodtwitt deltager. e) Årsmøde den 3. maj: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Dennis Lybech og Jan Rodtwitt deltager i DIFs årsmøde. Alle deltager også i formødet fredag den 2. maj. Referat fra HB-møde 4/03 d. 6. april side 6 af 8

7 11) f) Mediekursus maj: DIF har inviteret topledere i specialforbundene til et mediekursus, hvor der gennem teoretiske og praktiske situationer gives deltagerne indsigt og træning i brugen af medier. Bent Andersen og Steen Fredsøe Sørensen tilmeldes. 12) Politikker Kenneth Majkjær Mikkelsen har til HB udarbejdet et oplæg til formuleret WEB politik for DMU. Oplægget blev gennemgået, og der blev udtrykt stor ros til dette flotte oplæg. I politikken foreslås at prioritere unik information (resultatformidling, løbskalendere, reglementer, klubinformationer etc.). Yderligere skal man se WEB mulighederne som en del af en samlet mediepakke, dyrke intranet funktionen og tage de mulige administrative rationaliseringsgevinster, der ligger heri. WEB arbejdsgruppen har Kenneth som koordinator og fungerer som undergruppe til IT arbejdsgruppen. HB støtter op om oplægget og tilskynder deltagerne til at gå videre med arbejdet på dette grundlag. 13) Diverse sager a) Speedway Grand Prix i Parken d. 28. juni: For arrangementet i Parken er Benfield Sports International (BSI) den juridisk ansvarlige arrangør. DMU har henvendt sig til BSI vedr. udarbejdelse af en samarbejdsaftale. BSI har hertil svaret, at Speed Sport er den sportsligt ansvarlige for arrangementet, så vi skal rette henvendelse dertil. DMU udarbejder nu konkret aftaleforslag, som fremsendes til både BSI og Speed Sport, idet det er nødvendigt, at den juridisk ansvarlige arrangør (BSI) er medunderskriver. b) Speedway World Cup: Aftalegrundlaget for afholdelsen af Speedway World Cup en er på plads. DMUs kontor udarbejder forslag til aftaledokument med de tre arrangører. c) Støjgrænsen i SGP/SWC: FIM har endnu ikke svaret på DMU s og SVEMO s fælles skrivelse af 11. marts. Der er rykket for svar, til hvilket FIM har meddelt, at et officielt svar er på vej. d) Oplæg til profiltøj: Bent Andersen fremviste forslag til vindjakke og skjorte som et idéforslag. Der arbejdes videre med oplægget. e) Mulighed for individuelt tilkøb af tillægsforsikring til vores kollektive ménskadeforsikring: Der er endnu ikke kommet svar fra Alm. Brand / Willis. Jan Rodtwitt rykker. f) Igangsættelse af samarbejdet med MIF: DMU har inviteret MIFs medlemmer til opstartsmøde torsdag den 24. april. Mødet vil indeholde en repetition af samarbejdsgrundlaget, drøftelse af et system for ændring af tekniske specifikationer og reglementsændringer, en drøftelse af lyddæmpning og miljøproblematikker, samt muligt samarbejde omkring sponsering af forskellige områder af DMUs aktiviteter. Det samarbejde, vi ønsker igangsat er på en noget for noget basis. Vi skal også forsøge at få beskrevet en model for, hvordan vi undgår at komme på tværs af hinanden i tekniske spørgsmål. Sluttelig skal kommunikations-/kommandoveje aftales og et permanent samarbejdsforum etableres. Fra DMU deltager Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Peter Hansen, Knud Møller og Jan Rodtwitt. g) Status sagsanlægget mod DCE: DMUs advokat har udarbejdet replik til retten og til DCEs advokat. Vi afventer nu næste skridt. h) Status kravene mod Dorna Off Road: I sagen om Motocross of Nations i Californien har Dorna svaret med en afvisning af vort krav. Vi søger nu FIMs assistance. Omkring betaling af præmiepenge og rejsegodtgørelse i forbindelse med Motocross of Nations i Bellpuig er sagen løst, DMU har modtaget betaling via FIM. 14) Internationalt arbejde a) Nordisk: Ingen nye informationer fra de nordiske samarbejdsfora. b) UCI: Der var intet nyt at berette fra UCI. c) UEM: Der var intet nyt at berette herfra. Referat fra HB-møde 4/03 d. 6. april side 7 af 8

8 14) d) FIM: I forbindelse med WADA konferencen i København i starten af marts oplyste Henrik Nørgaard, at DIF på årsmødet den 3. maj fremlægger forslag til indarbejdelse af den nye World Anti-Doping Code i DIF s og specialforbundenes regelsæt, hvilket DMU hilser velkomment. Endvidere oplyste Henrik, at det synes, som om også UCI vil tilslutte sig koden, hvilket er godt for BMX, så man ikke på dette DMU-aktivitetsområde kommer til at agere efter 2 forskellige regelsæt. Henrik Nørgaard har rykket FIM for deres officielle tilbagemelding. 15) Næste møde(r) Møde 5/03: Torsdag d. 22. maj kl i Odense Møde 6/03: Onsdag d. 30. juli kl i Odense Møde 7/03: Tirsdag d. 30. september kl i Odense Møde 8/03: Lørdag d. 8. november, dagmøde, sted ikke fastlagt Møde 1/04: Ikke fastlagt endnu Møde 2/03: Ikke fastlagt endnu Møde 3/04: Fredag d. 5. marts kl , Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens 16) Eventuelt Jan Rodtwitt oplyste, at DMU kalenderen er under trykning og vil blive udsendt med klubudsendelsen pr. 15. april. Udover selve kalenderen indeholder folderen også informationer om baner og klubber. Jan Rodtwitt oplyste endvidere, at revisionen af Klublederhåndbogen er tilendebragt. Håndbogen udsendes i nær fremtid til Sportsdivisionerne til gennemsyn og godkendelse. Håndbogen forventes udsendt til klubberne i april måned. Referent: Jan Rodtwitt Referat fra HB-møde 4/03 d. 6. april side 8 af 8

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen,

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Udsendt den 20.oktober 2003 HB-møde 7/03

Udsendt den 20.oktober 2003 HB-møde 7/03 Udsendt den 20.oktober 2003 HB-møde 7/03 Referat fra HB-møde 7 / 03 den 30. september i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen,

Læs mere

Udsendt den 27.februar 2004 HB 1/04

Udsendt den 27.februar 2004 HB 1/04 Udsendt den 27.februar 2004 HB 1/04 Referat fra HB-møde 1/04 den 7. februar i Brædstrup Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Peter Hansen, Niels Munk

Læs mere

Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt

Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 1/05 d. 12. februar i København Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk

Læs mere

Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens

Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen,

Læs mere

Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt

Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt Referat fra HB-møde 4 / 06 d. 16. august i Middelfart Deltagere: Afbud fra: Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og

Læs mere

Referat fra HB-møde 3/03 d. 7. marts i Horsens

Referat fra HB-møde 3/03 d. 7. marts i Horsens Referat fra HB-møde 3/03 d. 7. marts i Horsens Deltagere: Afbud: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Peter Hansen, Poul Tirsgaard, Niels Munk Nielsen, Jette Heitmann, Kenneth

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Deltagere: Fraværende: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat 6 / 03 Udsendt d. 14. august Referat fra HB-møde 6/03 den 30. juli i Odense

Hovedbestyrelsen. Referat 6 / 03 Udsendt d. 14. august Referat fra HB-møde 6/03 den 30. juli i Odense Referat fra HB-møde 6/03 den 30. juli i Odense Referat 6 / 03 Udsendt d. 14. august 2003 Deltagere: Afbud: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen,

Læs mere

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 8 / 03 den 9. november i Odense HB- 8/03

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 8 / 03 den 9. november i Odense HB- 8/03 Udsendt den 26.november 2003. Referat fra HB-møde 8 / 03 den 9. november i Odense HB- 8/03 Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 2 / 05 den 11. maj i Fredericia

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 2 / 05 den 11. maj i Fredericia Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 2 / 05 den 11. maj i Fredericia Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller,

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SU RR og Admin møde 20. oktober 2011, kl. 17.00 Sted: DMU Kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Deltagere: Jesper Holm (SK formand),

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter.

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter. Referat fra HB-møde 7 / 07 d. 3. oktober i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 05 15 Mødedato: 24 09 2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen (BB), Johnny Winther

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 03-12 Mødedato: 03-04-2012 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Jesper Holm (JH), Hans Jørn Beck (H), Palle Lind (PL), Asger

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 04 den 18. august i Odense

Referat fra HB-møde 6 / 04 den 18. august i Odense Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 6 / 04 den 18. august i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 9/04 d. 23. november i Fredericia

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 9/04 d. 23. november i Fredericia Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 9/04 d. 23. november i Fredericia Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller,

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 01-12 Mødedato: 02.02.2012 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Søren Møller Ebbesen (SME), Jesper Holm (JH), Kenneth

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF)

Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF) Referat: Deltagere: 01-2013 RU møde d. 12. januar på Fangel Kro Johannes Fraas (), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF) Referent Lars

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Samarbejdsudvalgsmøde 5-05/08 Dato Mandag, den 25. juni kl. 17.00. Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Forbundsledelsen: Jan F. Ludvigsen, Annie Nielsen, Peter

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Møde: Repræsentantskabsmøde 2016 Mødedato: 05.03.16 Referent: Kasper Darfelt Dato: 07.03.16 1. Konstatering af møderet og stemmetal

Læs mere

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010 DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER 20. februar 2010 1 DMU s ØKONOMI OG REGNSKABSPRINCIPPER DMU skal føre en ansvarlig økonomisk politik Driften må ikke finansieres via låntagning Budgetlægningen skal

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 11. september 2013 Sted: Cafe Hack, Aarhus (Aarhus Teater) Tidspunkt: Kl. 10.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 22-05/08 Dato 18. september 2008 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Annie Nielsen, Mogens

Læs mere

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU)

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Dansk Golf Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 43 26 27 00 - Fax 43 26 27 01

Læs mere

Referat af DSqF s bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. maj 2006 kl. 17.00

Referat af DSqF s bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. maj 2006 kl. 17.00 Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, st. tv. DK-5200 Odense V Tel. +45 66 19 08 22 Fax +45 66 13 01 98 Giro 7 35 55 56 Referat af DSqF s bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. maj 2006 kl. 17.00 Dagsorden: 1. Bemærkninger

Læs mere

BMX SK var meget tilfreds med den gode konstruktive debat, der var på klublederseminaret.

BMX SK var meget tilfreds med den gode konstruktive debat, der var på klublederseminaret. Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 9-2015 Mødedato: den 12. november 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO) og Johnny Winther (JOW) Ikke til stede: Lotte Filsø (LF) Referent: LO Dato:

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 04-14 Mødedato: 12.06.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

DMU Vedtægter 06-03-2011

DMU Vedtægter 06-03-2011 1 Formål 1. Unionens navn er DANMARKS MOTOR UNION, forkortet DMU. Dens formål er: 1. At fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere,

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 2. oktober 2013 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl. 19.00 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Anette, Bente, Niels-Peter, Stig, Marianne (RR-gr.) & Mette AFBUD: Gunna & Henrik Dagsorden 1. Præsentationsrunde

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 HB 03-10 Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen, Anders Johansen, Poul Hjorth, Jesper Holm, Bent Andersen, Svend

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11 Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11 HB Møde: 05-11 Mødedato: 08. september 2011, Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jørgen Bitsch(JB), Niels Munk Nielsen(NMN), Ole Hansen(OH), Kenneth Majkjær Mikkelsen(KMM)

Læs mere

Referat fra sportsdivisionsmøde i Motocross, onsdag den 9.april 2003, på Hejse Kro, Fredericia

Referat fra sportsdivisionsmøde i Motocross, onsdag den 9.april 2003, på Hejse Kro, Fredericia Referat fra sportsdivisionsmøde i Motocross, onsdag den 9.april 2003, på Hejse Kro, Fredericia Til Stede: (PH), Finn Rasmussen(FR), (JS), Jette Andersen(JA), (BE), Claus Larsen(CL), Claus Menne Nielsen(CMN),

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Referat af HB-møde 1. november 2015 STED: Den gamle kro, Overgade 23, Odense

Referat af HB-møde 1. november 2015 STED: Den gamle kro, Overgade 23, Odense Referat af HB-møde 1. november 2015 STED: Den gamle kro, Overgade 23, Odense TID: 1. november 2015 kl. 08.30-16.20. Fremmødte: Jesper, Jan, David, Søren Herlev, Jan-Erik, Tarik, Mikael, Erik(referent)

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Vi sparer på pengene indtil FRIG midlerne bliver frigivet.

Vi sparer på pengene indtil FRIG midlerne bliver frigivet. Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 29. marts 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referat: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten Torp, Fouzia Awala,

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014 Danmarks Motor Union Vision 2020 Godkendt 1. Marts 2014 1. Marts 2014 1 DMU s MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel og BMX

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 18. oktober 2010, kl. 17.30 KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Arne Panduro (AP)

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 27. november 2012, kl. 14.00 16.30 3. december

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Referat fra HB-møde 4/05 d. 13. oktober i Fredericia

Referat fra HB-møde 4/05 d. 13. oktober i Fredericia Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 4/05 d. 13. oktober i Fredericia Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller,

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Forretningsudvalgsrunde 5. Udvalgsrunde

Læs mere

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på?

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på? Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 8-2015 Mødedato: den 14. oktober 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO), Johnny Winther (JOW) og Lotte Filsø (LF) Ikke til stede: Referent: LO Dato:

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 8. maj Dansk Tennis Forbund Idrættens Hus 2605 Brøndby

Referat Bestyrelsesmøde d. 8. maj Dansk Tennis Forbund Idrættens Hus 2605 Brøndby Referat Bestyrelsesmøde d. 8. maj 2017 Dansk Tennis Forbund dtf@tennis Mødereferatnummer: Mødetid og sted: Mødedeltagere: eltagere: Afbud: Andre deltagere: Mødeleder: Referent: BS-4/2017 8. maj 2017 kl.17:30

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde Den 6. marts 2005 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens

Repræsentantskabsmøde Den 6. marts 2005 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens Repræsentantskabsmøde Den 6. marts 2005 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens Sportsdivision Motocross R E F E R A T Dagsorden pkt. 1 Konstatering af møderet og stemmetal Anna Marie Ebbesen gennemgik listen

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde: Torsdag d. 26. juni 2014, kl. 18.30 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Annie, Gunna, Henrik, Susanne og Mette Dagsorden 1. Mettes arbejdstider

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Referat af: Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Deltagere: Mogens Hansen (MH) formand Kåre Foss Johannesen (KJ) næstformand Leif Folke (LF) kasserer Niels

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens VELKOMMEN til DMU s Klublederseminar 2012 2. og 3. november 2012, Horsens 1 DMU Klublederseminar, November 2012 Formål Status for den forgangne sæson og sikre at DMU fokuserer på de rigtige områder og

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN

REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN Antal stemmeberettigede foreninger til Generalforsamlingen: 22 foreninger Dagsorden: 1) Velkomst Formand

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Tilstedeværende: Fraværende: Leif Meitilberg (), Michael Sølling (), Inger Neye (IN), Allan Schwab (AS), Jan Nielsen () Jonas Rasmussen(JR) Punkt Dagsorden Kommentar

Læs mere

Forretningsorden for Aarhus Aadal Golf Club s bestyrelse (BS) og AAGC s forretningsudvalg (FU)

Forretningsorden for Aarhus Aadal Golf Club s bestyrelse (BS) og AAGC s forretningsudvalg (FU) Aarhus Aadal Golf Club April 2010 KBA/ Rev 2: 2010 Forretningsorden for Aarhus Aadal Golf Club s bestyrelse (BS) og AAGC s forretningsudvalg (FU) Nærværende forretningsorden, der er udarbejdet jf. vedtægtens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 16. juni 2015, kl Sted: Pejsestuen

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 16. juni 2015, kl Sted: Pejsestuen Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 16. juni 2015, kl. 17.30 Sted: Pejsestuen Deltagere: Bent Jensen, Anni Hørringsen, Janne Egelund Andersen, Johnny Hundt, Yvette Larsen, Fouzia Awala, Ulla Spangtoft,

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. maj 2008 kl. 13:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Jørgen Nørby forlod mødet kl. 13.50, og deltog ikke under punkt 7-13. Fra administrionen

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Dagsorden og referat fra møde mellem SK og Sportsudvalg Road Racing/Admin og Sportsudvalg Mini 28. august 2012, kl. 17.00 22.00. Møde 05-12 Sted: Fjelsted Skov

Læs mere

Referatet er godkendt via mail. Dagsordenen sættes til godkendelse. a) Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde.

Referatet er godkendt via mail. Dagsordenen sættes til godkendelse. a) Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde. Referat af 20. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 11. februar 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Revisions rapport. fra

Revisions rapport. fra DRsU s kritiske revisor Den 7. marts 2014 Revisions rapport fra DRsU s kritiske revisor DRsU s ledelse har ikke besvaret henvendelser fra revisor DRsU s formand og kasserer fik via mail til DRsU@DRsU.dk

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere