Slægten F abricius FAABORG. A. C. FABRICIUS og P. C. B. BONDESEN. FRA VED. H em p elsk e B o g h a n d els F orlag. (Sluttet i August 1882)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slægten F abricius FAABORG. A. C. FABRICIUS og P. C. B. BONDESEN. FRA VED. H em p elsk e B o g h a n d els F orlag. (Sluttet i August 1882)"

Transkript

1 Slægten F abricius FRA FAABORG. VED A. C. FABRICIUS og P. C. B. BONDESEN. (Sluttet i August 1882). H em p elsk e B o g h a n d els F orlag. F V E N S 3 T IF T 8 B O O T R Y K K E R I

2 Dor findes tre eller fire forskjellige Familier af Navnet Fabricius her i Landet. Men denne, som omhandles her, er sikkert den mest udbredte. Om Stamfaderen fortæller Familiesagnet følgende: Paa en Rejse kom Kong Frederik IV til Faaborg. I det han kom igjennem en Gade, herte han fra et Hus Smertesskrig og erfarede paa sin Forespørgsel, at der boede en gammel Smed, der led af Stensmerter. Kongen lod sin Livlæge undersøge ham, men da han fandt en Operation nødvendig, erklærede Smeden sig uvillig dertil, da hans talrige Børneflok vilde være uden Forsørger, dersom den mislykkedes. Da Kongen imidlertid lovede i saa Fald at ville sørge for Børnene, underkastede Smeden sig Operationen, der fik et heldigt Udfald. Alligevel tog Kongen sig af Børnene og lod fire studere paa sin Bekostning. De antoge efter Tidens Skik et latinsk Navn, og Smed, paa Latin faber, latiniseredes let til det bekjendte romerske Navn Fabricius". Efterkommerne bevarede Mindet om deres Herkomst ved at føre Hammer og Ambolt i deres Signet. Vi kjende kun tre studerende Sønner. C h riste n (Nr. 147), Stamfader for Ære-Linien, L ars (Nr. 281), fra hvem den norske, og H ans (Nr. 461), fra hvem Rudkjøbing-Linien nedstammer; men sandsynligvis har den fjerde været enten Jo h a n n es (Nr. 280), P e d e r (Nr. 1283) eller Ja c o b (Nr. 1285), om hvem ingen Oplysninger haves, og som formodentlig er død i en ung Alder under sin Studeretid. Vi have ikke sparet paa Tid og Kræfter under Udarbejdelsen af denne Slægtebog, og dog vil et nærmere Fjendskab til den strax vise, hvor ufuldstændig den e r; men i Betragtning af de store Vanskeligheder, som ere forbundne med at skrive en saa udbredt Families Stam

3 tavle, haabe vi paa velvilligst Overbærenhed, som vi ogsaa bede enhver, der vil kunne give os nærmere Oplysninger, da at sende disse til én af os. Sluttelig vor Tak til de mange, der have staaet os bi, og af hvilke vi især skylde at nævn e Provst Imm. Barfod i Vaabensted, uden hvis værdifulde Hjælp vi næppe vilde have magtet dette Arbejde. Forf.

4 Søren Jørgensen Smed, f *T (begr. 2T ); Klejnsmed i Faaborg og Kirkens Værge. 1 * B irg itte C h risten sd atter, f i Barselseng fg 1693 (begr. t3t \ 47 Aar 8 Mdr. gi. 2 * 1694 (Trolovelse i Bækhuset, Kjøng Sogn 35 ) Anna L av rid sd atter, 1703 (begr. \ 2), 39 Aar gi. 3 * 'f 1704 (hjemme efter kgl. Tilladelse) K irsten Rasm usd a tte r, f T (begr. j ). 14 Børn: I.a,. Jørgen Sørensen Fabricius, i Kjøbmand i Faaborg; * (vist nok 2den Gang) fg 1706 E lisabeth P e d ersd atter Nörkjæ r (trolovet 2y6), f fg 1731 (begr. i Kirken fg). 4 Børn: Il.a,.Karen Jørgensdatter Fabricius, f V 1761 (begr. i Kirkens store Gang), 92 Aar gi. 1 * Rasmus Madsen Falsled, begr. %6 1709, 32 Aar gi., Borger i Faaborg. 2 * 2T (trolovet 2ST) Peder Hansen B ildhugger, t før 1761, Kjøbmand i Faaborg, Søn af Hans Jensen Bildhugger og Karen Pedersdatter. 6 Børn: III.a,.Anna Marie Rasmusdatter, f. f f 1704, f f f s. A. Ill.b,.Jørgen Rasmussen Bildhugger (tog som den yngre Broder Lars Stiffaderens Navn), f (døbt l5*, den bekjendte Karen Borgemesters bar ham til Daaben, og blandt Fadderne nævnes Søren Jørgensen Smed og Jørgen Sørensen Smed (Fabricius); f tt 1763, Kjøbmand i Faaborg. 1 * 2j Anna C atharina N ie lsd atter Rebsøe., f V * > Hoorne, hans Nabo Peder Hoornes Søster. 4 Børn: IV.a^Pernille Jørgensdatter Bildhugger, døbt y & * Hans Pedersen H oorne, Skibskaptajn i Faaborg. 2 Børn:

5 V. a. Peder Hansen Hoorne, f. ' V.b. J«rgen Rasmussen Hansen Hoorne, f. 2fi IV.b,.Peder Jörgensen Bildhugger, f. T IV.c,.Karen Jø rgensdatter Bildhugger, f. V IV.d,.Niels Jörgensen Bildhugger, f. V8 1752' III.Cj. Lars Rasmussen Bildhugger, f. V 1708, f 2SH 1767; Kjøbmand i Faaborg; * Cathrine Elisabeth Abrahamsdatter, f 1773 (2 * 1768 Anders Rose); 3 Børn: IV. a. Rasmus Peder Larsen Bildhugger, f. 1749, Borger i Faaborg; * Benedikte E. Clausen; s. Nr. 83. IV.b. Karen Larsdatter Bildhugger, * 1765 Jacob Paulin Clausen, f. 1727, f ; Cand. tb. T\ 1752 (non c.); res. Cap. i Faaborg Diernisse 1762; Sognepræst til Svanninge 1775; Søn af Kjøbmand i Aalborg Claus Svendsen og Talke Kuhr; 9 Børn: V. a Johannes Clausen, f. i Faaborg \ 1767, f i G. Egesborg 2T 1821; Cand. th. \ (h.); Skibspræst T'T 1791; Sognepræst i Galtrup 1794; i Stubbekjøb. 1798; G. Egesborg 1815; Assens-Kjærum 1821; Dr. th. (Gøttingen 1800, Kiel 1801); * 1794 Anna Lucia Fog, f. r8n 1769, f \ 1852; 10 Børn: i?> VI. a. Johanne Davide Elisabeth Clausen, f. { 1795, f f f 1867; * \ Christen Søndahl U tterm øhlen Gad, f. 1796, f!/ 1871; Prokurator i Stege; 6 Børn: NII.2..A nna Gad, f. 1824, f VII.b. Christian Gad, f. 1824, f ung. VIL c. Johannes Peter Gad, f. $ 1825; Exam. juris. og Landinspektør, Godsforvalter paa Gundersløvholm; * 1861 Emma Cæcilia Olivia Clausen, f. 2TT 1834, Datter af Nicolai Edinger Balle Clausen (s. Nr. 72); 6 Born: VIII. a. Thorvald Clausen Gad, f. 2fi

6 3 VIII. b. Johanne Clausen Gad, f. 20 V 1864, f V VIII. c. Johanne Clausen Gad, f. V VIII. d. aren Clausen Gad, f. \ VIII. e. Balle Clausen Gad, f. 'y VIII. f. Nanna Clausen Gad, f YU A. Ludvig Hjorth Gad, f. \ 1828; 25 Grosserer i Kjøbenhavn; * fg 1853 Anna Johanne E rnestine Clausen, f. 1829, Datter af David Fog Clausen (s. Nr. 45); uden Børn. VII. e. Johan Peter Gad, f. 'g8 1829, Bryggeriejer i Rønne; * T5n 1867 Anna C harlotte A lbertine P etersen, f. V 1847, Datter af Hørkræmmer i Kbhv. Lorent/. Christian Petersen og Anne Birgitte Kølle; 5 Børn: VIII. a. Anna Johanne Gad, f. T VIII. b. Hedevig Sophie Gad, f. 2g VIII. c. Margrete Gad, f. V Y llla. Lorentz Søndahl Gad, f VIII. e. Louise Davide Gad, f VII. f. Thorvald Gad, f. ' , t VI.b. Jacob Paulin Clausen, f. V 1796, t 2,j8 1855; Kaptajn, Prokurator i Næstved; * t4t 1825 Sofie H enriette Bjørn s en, f. 2U7 1801; 4 Børn:

7 V ila. Jacob Carl Johannes Clausen, f. f 1826, f y VIL b. Carl Frederik Christian Gausen, f. y 1828; Overkrigskommissær, Politiinspektør i Kjøbenhavn, R*, V. og N.St.; * T\ 1854 Georgine A ndrea K irstine M uller, f. V 1832; 5 Børn: VIII. a. Emma Sofie Johanne Clausen, f. ^ VlII.b.Jaco& Andreas Ludvig Hugo Gausen, f. f <j 1856, Underberider i den kgl. Staldetat VIII. c. K n a r Christian Herman Clausen, t. V 1858, Handelskommis. V III. d. Carl Fritz Valdemar G ausen, f. y i860, Handelskommis. 40 VIII. e. Sofus Magnus Hjalmar Gausen, f, 1862, Maler- 4 Elev. VII. c. Sofus Magnus Christen Gausen, f.? 1831, t V VIL d. Valdemar Joakim David Clausen, f. > , f ' VI.c. Christen Fog Clausen, f. T\ 1797; tidligere Kjøbmand, nu hos Broderen i Stege; ugift. \ VI. d. David Fog Clausen, f. HP 1799, f l 831 (forliste paa Rejsen til Messina, hvor og naar blev ikke oplyst); Skibskaptain; * 1828 Andrea Cæcilie C hristiane Rehhof, f.t'5 1807, f A l 8! 2 Barn: 45 VII. a. Anna Johanne Ernstine Clausen, f. f 1829; * U 1853 Ludvig H jorth Gad, f. V* 1828 Gros_ serer (s. Nr. 25); uden Børn.

8 5 VII. b. Ida Nathalia Clausen, f. \ 31831, t I VI.e. Sigbrit Jensine Stahl Clausen, f ; * f f 1833 Seren C hristian B arth, f. i 1803, Sen af Kapelmusikus Frederik Philip Carl Avgust Barth og Anne Cathrine Meyer; Oberst; R*, D.M., S.Sv.3., A.A.B.3., I.M.5. og F.Æ.L.5; 4 Bern: VII. a. Johannes Clausen Barth, f. ff 1833; Cand. polyt. VII. h. Peter Henrik Barth, f. \ 1835, t i/ VII. c. A nna Louise Catharina Lucia BO Barth, f. y 1837; 1 * P eter F ritz, Proprietær; 2 * Jo a k im G odske H vidberg, f. V 1835, Fabrikant; 4 Bern: VHI.a,. Johannes Clausen Barth Fritz, f , t y VHI.b.Holger Christian Barth Fritz, f. f f 1860, f y> VIII.c,. Johanne Barth Fritz, f. Vs VUI.å2.Sigbrit Barth Hvidberg, f. f VII. d. Johanne Erasmine Caroline 55 Barth, f. 1839, f f 1857; * Niels Joakim C hristian M archer, f. f j 1824; Oberst; en Sen: VIII. s.. Eilert Christian Barth Marcher, f. 2S3 1857, f f s. A. VI.f. Nicolai Edinger Balle Clausen, f. i Stubbekjøb. f«5 1801, f >T3 1865; Cand. th (1); Sognepræst i Adslev 1828, p. Boge 1844, i Vejlby (v. Middelfart) 1857; * \ Jo h a n n e F re d e rik k e

9 Schjødte, f. ff 1807, f ff 1861; Datter af Hof- og Slotspræst i Kbhv. Søren Schjødte og Karen Røhme Pay; 7 Børn: VII.a. Caroline Severine Clausen, f. ff 1830; * ff 1854 Leonhard Severin Boberg, f. f 1820, f 2S9 1875; Cand. th (1), Cat. i Rødby 1854; Sognepræst til Astrup Rostrup Store Arden 1863; Søn af kgl. Skovrider p. Mantzhøj i Ods Herred Vilhelm Jakob Boberg og Gjertrud Kirstine Budtz; 6 Børn: VIII. a. Maria Boberg, f. f f 1856; * i Odense f 1879 E r hard Christian Assens, Sognepræst til Bryndum V. Nebel. 60 VIII. b. Agnes Boberg, f. V VIII. c. Harald Boberg, f VIII. d. Gerda Frederikke Boberg, f. t VIII. e. Valdemar Boberg, f VIII. f. Emilie Louise Boberg, f. V VH. b. Johannes Carl Em il Clausen, f. \ 1832; Cand.th (h')5 pers. Cap. i Stenmagle 1858'; const. Feltpræst 1864; Hjælpepræst i Vejlby (Fyn) s. A.; Sognepræst i Ryslinge 1866; i N. Lyndelse Højby 1877; R*; * f 1861 Birgitte Sofie Magdalene Petersen, f. 2sr 1837, Datter af Sognepræst til Borum Jens Christian Petersen og Marie Kirstine Jespersen; 6 Børn: 6

10 7 VIII. a. Johanne Frederikke Clausen, f VIII. b. Jens Christian Clausen, f. T\ VIII. c.immanuel Clausen, f. V 1868, f V VIII. d. Valdemar Clausen, f. f VIII. e. Johannes Clausen, f. a , f y VIII. f. Viggo Clausen, f. { VII. c. Emma Cæcilia Olivia Clausen, f. V 1834 (s. Nr. 18). VII. d. David Immanuel Clausen, f. V 1836, f 2fi 1868; Manufakturhandler i Kjøbenhavn samt Forretningsfører for Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark11. * y 1866 R ag n hild G yrithe Schiødte, f. 1842, Datter af Urtekræmmer i Kbhv., Kaptain ved det borgerlige Artilleri Jørgen Valdemar Schiødte og Jensine Georgine Schiødte; uden Børn. VII. e. Valdemar Clausen, f. T'2 1837, f i Vaaren 1866 (forliste paa en Rejse til London); Skibskap tain. * V 1865 Emma Amalie O livia C harlotte L arsen, f. V 1843J en Søn: VIII; a. Johannes Valdemar Clau- 75 sen, f. \ VII. f. Jacob Christen Ludvig Clausen, f. j f 1839, f V VII. g. Anna Lovise Clausen, f ; * j f 1864 Frans Christo ffer Bü low M unk, f.

11 8 1820; Oberst, Udskrivningschef i Jylland, R*; Søn af Major Christian Ryberg Munk, R*, og Sofie Catharina Comtesse af Reventlau Sandberg; uden Børn. VI. g. Erasmine Christiane Petrine Marie Elisabeth Clausen, f. 1802; * T\ 1830 Hans Michelsen, Vinhandler i Kjøbenhavn. VI. h. Christian Frederik Ludvig Clausen, f. f 1804, t 1875; Agent, Kjøbmand i Stege; * T Hedvig Bruun; u. B. 80 VI. i. Carl Frederik Emil Clausen, f. 'H8 1805, t VI. j. Caroline Lovise Charlotte Clausen, f. j 1807, t * 1842; * jg 1841 Niels Michelsen, Skibskaptajn. V. b. Christian Paulin Clausen, f V.c. Benedikte Elisabeth Clausen, * Rasmus Bildhugger; Borger i Faaborg; (s. Nr. 12). V. d. Frederik Paulin Clausen, f. 1775; var ved Faderens Død 1794 i Bagerlære i Kjøbenhavn. 85 V. e. Magdalena Sofie Clausen, f V. f. Ludvig Nathanael Clausen, f V. g. Ditlev Jonathan Clausen, f V. h. Erik Christoffer Clausen, f. 1782; var som de to foranstaaende Brødre Discipel i Odense Skole V. i. Sofie Margrete Clausen, f ' 9 IV. c. Margrete Cathrine Larsdatter Bildhugger, f Ill.dj. Marie Kirstine Rasmusdatter, f. i/ , f s. A. III.e2.Rasmus Pedersen Bildhugger, f. 1712, f 1778; Cand. th (h); Sognepræst t i l Bødstrup paa Langeland 1738; * 1739 Magdalena Feddersen, f. T\ 1704, begr , Enke efter Sognepræst til Bødstrup Peder Jørgensen Kruckow (f tf 1738) og Datter af Kjøbmand i Flensborg, Raadmand Peter Feddersen og Lucia Süling; 9 Børn:

12 9 IV. a. Karen Bildhugger, f. ' , f ugift IV. b. Anna Bildhugger, f. \2 1741, f ugift 2T IV. c. Sofie Bildhugger, f. V2 1742i t V 1792i * c Hans M ogensen, f. 2B5 1746, f f 1823; Strandkontrollør paa Langeland 1778; Forpagter af Lejbøllegaard, senere Gaardfæster af Torpegaard i Skrøbeløv Sogn; Søn af Forvalter over Stamhuset Ahlefeldt Mogens Johansen og Ingeborg Marie Hegelund; 3 Børn: V. a. Christine Zumbildt Mogensen, f. $ 1780, f. ugift ij-k V.b. Marie Magdalena Mogensen, f. 2g6 1781, f ugift i/, V. c. Ingeborg Mogensen, f. f f 1783, f 1833; *1810 M atthias N icolai B ondesen, f. y> 1764, f * ; Landinspektør i Skaarup (v. Svendborg); Søn af Sognepræst til Moltrup-Bjerning Jacob Bondesen og Birgitte Christine Hersted; 5 Børn: VI. a. Birgitte Sofie Bondesen, f , f f 1859; * 1849 A nders Jen sen C hristensen, f \ ; Murer i Kjøbenhavn; en Datter: VILa. Inge Marie Petrine Christensen, ioo f. f i 1849, f V VI. b. Sofie Christine Bondesen, f. 'g9 1813, t f J 1845; * l 1844 Iv ar Nielsen M eier, f. ' ; Seminarist fra Skaarup 1828 (udm. d.); Huslærer paa Lundsgd. (v. Kjerteminde); Seminarielærer i Skaarup 1832; Cand. th (1); Folkethingsmd. f. Svendborg A og 53, f. Svendbg. A. 4 s. A; Sognepræst til Verninge 1857; Søn af Bolsmand i Kolstrup, Haderslev Amt, Niels Nielsen og Kirsten Ivarsdatter Meier. VI. c. Hans Jacob Bondesen, f. T , f 'g 1859; Seminarist fra Skaarup 1840

13 10 (bekvem); Hjælpelærer i Orte (v. Assens) s. À.; Skolelærer i Frøbjærg (Orte Sogn) 1842; * Maren Larsen, f. 1810; 2 Bern: VIL a. Lavrentine Margrete Bondesen, f. fo 1836; ugift. VIL b. Inge Marie Sofie Cathrine Bondesen, f. t5 j 1841, f tø VI. d. Peter Nicolai Bondesen, f. \ 1818, f V2 1874; Seminarist fra Skaarup 1836 (mg. d.); const. Skolelærer i Illebelle (Langeland) s. A.; Skolelærer smst. 1839; * f f 1842 Christiane Margrete Andresen, f. 'B5 1816, Datter af Lods i Rudkjøbing Andreas Jørgen Andresen og Anne Kirstine Balieu; 4 Bern: VII. a. Ingvor Andreas Nicolai Bondesen, f. f 1844; Seminarist fra Skaarup 1864 (mg. d.); Hjælpelærer i Illebelle s. A.; Skolelærer i Naarup (Verninge Sogn) y 1870; * 1870 Agnes Georgine Jacobsen, f. -}f 1846, Datter af Skibskap tain Anders Jacobsen og Gurine Madsen; 2 Bern: VIII. a. Thorkil Nicolai Bondesen, f. y VIII.b. Aage Balieu Bondesen, f. V VII.b. Anine Sofie Caroline Bondesen, f. y 1848; * tø 1873 Edvard Frederik Moritz Hein, f. ' ; Gaardfæster af Jyttenborg v. Tranekjær; Søn af Gjæstgiver i Tranekjær, senere Gaardfæster af Jyttenborg Sigismund Hein og Anne Susanne Mogensen ; 6 Børn :

14 11 VIII. a. En Sen, der f under Fød- 110 selen T'T VIII. b. Sigismund Emil Hein, f. T\ VIII. c. Peter Nicolai Hein, f. Tj VIII. d. Victor Edvard Hein, f. \ VIII. e. Herman Henrik Hein, f. V VIII. f. Holger Christian Hein, f. 115 I 1880, f V VIII. g. Else Christiane Hein, f. V VII. c. Thekla Marie Christine Bondesen, f. V 1850; * j f 1879 Niels Rasm ussen M øller, f. 1857; Gartner i Vandløse ved Kbhvn. 1879; Søn af Gaardejer af Lindholm, V. Skjerninge Sogn, Rasmus Pedersen Møller og Karen Dorthea Pedersdatter; en Datter: VIII. a. Karen Dorthea Møller, f. f j V ll.d. Pete r Christian Balieu Bondesen, f. J 1853; Seminarist fra Skaarup 1874 (d.); const. Skolelærer i Illebølle V5 s- A.; Huslærer p. Skovsgaard (Langeland) T'T 1874; Hjælpelærer i Ellested (v. Nyborg) f\ 75; Skolelærer smst. V 1879; * T\ 1879 Sofie M athilde Bugge, f. 1847, Datter af Sognepræst til Thingvold i Norge Jochum Bugge og Olive Nanstad; en Søn: VHI.a. Peter Nicolai Bondesen, 120 f. I VI. e. Caroline Catharina Bondesen, f ,

15 f 1847; *!}, Skjærtorsdag, 1846 P eter C hristian Bønnelö kke, f 2g' 1870; Seminarist fra Skaarup 1845 (mg. d.); Lærer i Bogense; i Horsens 1847; Seminarielærer i Jelling; en Søn: VII. a. Sofus Mathus Christian Bønneløkke, f som Barn. IV. d. Marie Bildhugger, f. 2g' 1743, ; * Jørgen Hansen; Student; Skolelærer i Fuglsbølle; Sognedegn til Bødstrup 2t4 1750; u. B. IV. e. Peter Bildhugger, f. ^ 1745, f 1794; Cand. th. 1771; Sognepræst til Bødstrup 2Tr 1779; * 1780 Anna E riksen; u. Børn. 126 IV. f. Nicolai Bildhugger, f. 'T' 1747, f \2 s. A. IV.g. Nicolai Feddersen Bildhugger, f. T , f $ IV. h. Christiane Bildhugger, f. 1750, f j 1836; * Jørgen Andersen Fischer, f vist nok 1790 (da hans Eftermd. kaldedes d. A.); Skolelærer p. Turø; Sognedegn til Tved ; uden Børn. IV. i. Frederikke Bildhugger, f. 2SG 1752, t ugift ili.f2.hans Pedersen Bildhugger, døbt ' , begr. Y II.b2. Birgitte Marie Jörgensdatter Fabricius, f. 1707; * G jo rt G jo rtsen. ' II.c2. Elias Naur Jørgensen Fabricius, f , f 1785; Cand. th (h); 1737 ansat som Cap. i Stenløse af Biskop Ramus, men Kaldelsen blev kasseret; i/ antagen til Missionær paa Trankebar og stud. Tamulisk, men i/, fritagen for denne Mission; Sognepræst til Kjøng (Sjælland) 1742; 1 * 1741 C h ristia n e A u g u sta F a b e r, f. 1708, f 1779, Datter af Sognepræst til Gislev-Ellested Jens Madsen Faber og Anna Sofie Jacobsdatter; 4 Børn; 2 * 1780 Johanne C h ristin e H ansen. Af Børnene kjendes kun: III.a. Jens Jörgen Fabricius, f 1782, Student; Bager i Vordingborg. III.b. Alhed Catharina Fabricius, # F re d erik C h risto ffe r sen N euchs, f. 1731, begr. ( ; Cand. th (1); Feltpræst 1761; Sognepræst til Hellested 1763; 12 Børn: 12

16 13 IV. a. Christiane Augusta Neuchs, døbt fjj IV. b. Mette Frederikke Neuchs, døbt ^ 1767, begr IV. c Christoffer Neuchs, døbt T'a 1768, begr. T\ s. A. IV. d. Catharina Neuchs, døbt IV. e. Christoffer Neuchs, døbt 1770, begr. y IV. f. Elias Naur Neuchs, døbt y IV. g. Christian Neuchs, døbt IV.h. Hanne Neuchs, døbt y* IV.i. Johan Christoffer Neuchs, døbt IV.j. Mette Frederikke Neuchs, døbt f IV.k. Theresia Sofie Neuchs, f (døbt 10. S. e. Tr.). IV. 1. Hans Henrik Neuchs, f. V II.d2. Peter Severin Jørgensen Fabricius, døbt y 1716, f y b,. Christen Sarensen Fabricius, f 1730; Sognepræst til Rise Marstal 1703; * Anna Margrete Kybbing; da han stod Lig, brændte Præstegaarden, saa Liget med Nød og næppe blev reddet; 5 Børn: II.a. Jens Christensen Fabricius, f. i/4 1705, f ' ; Cand. th (n); pers. Cap. S. og N. Onsild t5j 1738; res. Cap. Simested ; Sognepræst Skivum Giver i Viborg Stift y 47; suspenderet form. Lejermaal, men fik Oprejsning; * Onsild m. Sindet Pedersdatter, f. 1717, f \ 1763; 4 Sønner og 5 Døtre, af hvilke kun kjendes: III. a. Christen Jensen Fabricius, f. f 1744, f y 1807; Cand. theol (n); res. Cap. Skagen y 1788; Sognepræst smst. Y 97; * Maren Bechmann, døbt '5 1754, f V 1834, Datter af Sognepræst til Byrum Morten Lauritsen Bechmann og Lovise Lucie Nielsdatter Kirchmoe. 1 Søn, som ikke kjendes. II.b. Birthe Marie Fabricius, f. 1706, begr.,4 1776; 1 * Corfitz 150 Frederik Sparre, f 3y 1737; Sognepræst til ø. Hæsinge Hillerslev p. Fyn y 1721; Søn af Sognepræst til V. Aaby Aastrup Hjeronymus Henriksen Sparre og Anna Marie Jensdatter Rosenkilde; 3 Børn; 2 * 1738 Jacob Jensen Hee, f. 1710, f ; Cand. th. 1733; Sognepræst til 0. Hæsinge Hillerslev J 37; Provst 1766; Søn af Præst ved Graabrødre Hospital i Odense Jens Sørensen Hee og Else Pedersdatter Lund; 1 Barn:

17 III.a,.Erik Sparre, f III.b,.lde Sparre, f III.c,.Conrad Sparre, f III.do.Else Hee, f. 1742, t ; * 1771 Hans Peter Bachmann, f. 1742, f T ; Cand. tb. 1767; Sognepræst til 8. Hæsinge Hillerslev 3T 1771; Provst 1787; Søn af Godsinspektør p. Højrupgaard i Hillerslev Sogn Hans Bachmann og Ellen Marie Scheel; 6 Børn; 155 IV. a. Erik Bachmann, f. 1772, begr. 'B IV. b. Helene Birthe Marie Bachmann, døbt T8y 1773, f 2R4 1805; 1 * T*j 1790 Hans Adolf Agerbech, f. 1755, t 1799; Cand. th (h); res. Cap. Faaborg V 1786; Sognepræst til Skydebjærg-Orte p. Fyn 1794; Søn af Sognepræst til Snesere Peder Nielsen Agerbech og Elisabeth Sofie Aggerup; l Søn; 2* Peter Joachim Baumann, f. J 1766, t y9 1847; Justitsraad, Distriktslæge i Assens; 1 Datter: v V.a,.Hans Agerbech, f. ^ 1798, f y 1869; Cand. tb (1); pers. Cap. Vemmelev y 1823; res. Cap. Thisted og Sognepræst t. Skinnerup V 1827; Sognepræst i Bredstrup 1830; i Espe Vantinge y 1834; i 8. Hæsinge Hillerslev \ 41; R* 2S 67; Psalmedigter ( Uforsagt, staa paa Vagt ); * \ 1827 Marie Frisenberg, f. 1795, f ^ 1854, Datter af Proprietær Johannes Frisenberg til Gislingegaard og Susanne Svitzer; 2 Børn: VI. a. Susanne Helene Agerbech, f. 'e 1828, f y* 1862; * y Magnus Christian Lund Poulsen, f. y 1827; Distriktslæge i Hvetbo (Jyll.); 3 B.: VII. a. Marie Henriette Poulsen, f. ' VII.b. Alix Christine Poulsen, f. f VII. c. Dagmar Poulsen, f Vl.b. Zeuthen Euler Svitzer Agerbech, f. V 1832, f 1857; ugift. 14

18 15 V.b2. Elise Nicoline Baumann, f. U 1804, f y 1868; * \ 1835 Johannes C hristian Lund, f. 1798, f 1872; Højesteretsassessor; Conferentsraad, K. af D. og Dmd.; 3 Børn: VI. a. Helene Dorthea Birthe Marie Lund, f. {g J 837, f f V l.b. Thorkil Peter Lund, f. 'g 1839; Cand. 165 jur.; :i! y 1874 C harlotte M arianne R eddelien Schousboe, f. 24? 1850; Datter af Sognepræst t. Landet (Taasinge) Dr. phil. Peter Sølling Schousboe og Juliane Regine Reddelien. VI. c. Margrete Elisabeth Lund, f. 1842; * Axel V ilhelm Bay, f. y 1835, f ; Sognepræst p. Thurø. IV.c. Johanne Jacobine Bachmann, f. H 1775, f 1837; * Frederik A deler Pløyen, f. j 1765, f 1849; Gehejmelegationsraad; R*; 3 Børn: V. a. Elisa Henriette Pieyen, f. 2/ 1799, f y* 1865; * 1827 Hans P eter Svitzer, f. 2(i2 1798, f \ n 1871; Sognepræst t. Odense Frue K. (s. Nr. 178). V.b. Christian Pieyen, f. V2 l 803* t «1867; Amtmand i Holbek, Kammmerherre, K. af D. og Dmd.; * 1830 Emma Theodora M antbey, f. 2T3 1805, f 'g3 1841; 4 Børn: 170 VLa. Johanne Frederikke Pieyen, f V l.b. Emmy Jacobine Ployen, f VI. c. Elisabeth Margrete Svanhilde Pieyen, f. j% Vl.d. Claudine Henriette Pieyen, f. Y 1837; * y 1867 Ju liu s Schousboe, f. 1836, f - y 1872; Cand. th., Lærer v. Realsk. i Assens; 2 Børn: VII.a. Gudrun Schousboe, f. y«18(68?). 175 VII. b. Thalitha Schousboe. V. c. Frederikke Jacobine Pieyen, f. 3T 1806; * y 1830 Hans P eter Clausen, f. \ ,

19 f V 1863; Handelsbogholder, Oberstløjtn., R*; u. B. IV.d. Else Petrine Bachmann, f. f 1778, f V9 1830; * V 1197 Zeuthen Euler Svitzer, f. y 1769, f 1838; Cand. th (1); Harer i Nyborg 1790; Sognepræst t. 0. Hæsinge-Hillerslev T\ 1796; San af Justitsraad Erik Clausen Svitzer t. Gislingegd. og Marie Felten Schiøtt; 7 B.: V. a. Hans Peter Svitzer, f. \ , f y 1871; Cand. th (1.); res.cap. Besser 26; Sognepræst i Koldby 29; Provst s.a.; Sognepræst Nykjøb. (Falster) 36; i 0. Hæsinge 38; t. St. Knuds K. Odense 41 og til Frue K. smst. 57; R*45; * \ Elisa Henriette Pløyen, f. V 1799, f V5' 1865; Datter af Sekretær i Departem. for udenl. Sager, Geheimelegationsraad Fred. Adeler Playen og Johanne Jacobine Bachmann (s. Nr. 168); 3 B: VI. a. Else Betty Jacobine Svitzer, f. T\ 1832; * jj 1859 Johannes Zeuthen Schroll, f. V 1831; Kaptajn i Fodfolket; 2 B.: 180 Vil.a. Emmy Schroll, f. { VII. b. Elisabeth Schroll, f. $ VI.b. Jacobine Helene Svitzer, f. {g VI. a. Zeuthen Euler Frederik Pieyen Svitzer, f. V8 1838; f V.b. Jacob Bjø rn Svitzer, f. V* 1800, t, 1881; Kjøbmand i Kjerteminde; * 2g 1829 Christiane Schroll, f. >s3 1801, t y 1867; IB.: 185 VI. a. Elisa Adolfine Petrine Svitzer, f. to 1840, f V V. c Erik Christian Svitzer, f. V 1802, begr. \ V d. Marie Elisa Svitzer, f. y 1804, begr. V V.e. Ulrikke Helene Svitzer, f. % 1805; ugift. V.f. Marie Elisa Svitzer, f. T\ 1806, begr. \ ido V. g. Susanne Jacobine Christiane Svitzer, f , f? 1843; ugift. 16

20 17 IV. e. Albertine Birthe Kirstine Bachmann, døbt 'T6 1781; f V IV. f. Hans Bachmann, døbt 2T6 1782, f II. c. Jacob Severin* Fabricius (Søn af Nr. 147); Skoleholder i jyll. II. d. Datter, # Betal, Reiniche, f 1754; Cap. i Ærøskjøb. y 1727; Sognepræst smst. y 1743; 1 B.: III. a. Christiane Fabricius Reiniche, ; Stud., Sogne- 195 degn t. Stenløse-Fangel /(j 1767; * Henrikke Cathrine Zeuthen, f. 1752, f 1787, Datter af Sognepræst til Allested-Vejle Jens Zeuthen og Dorthea Margrete Seerup; 7 B.: IV. a. Jørgen Reiniche, f ugift. IV.b. Jens Zeuthen Reiniche, Institutbestyrer; f u. B. IV. c. Mogens Frederik Reiniche, Exam. jur.; f ugift. IV.d. Dorthea Margrete Reiniche, f. 1772, f 1815; * Jeppe Foersom, Uhrmager i Odense; 3 B.: V. a. Christine Albertine Foersom, f V. b. Christian Foersom, f V. c. Hendrik Frederik Foersom, f IV. e. Bernt Frederik Reiniche, f. 1774, f ugift 1811; Cand. th (1). IV. f. Niels Arctander Reiniche, f. 1780; Apotheker i Bogense, * Margrete Lovise Benedikte v. Nutzhorn; u. B. IV.g. Sofie Reiniche, f. 1781, -j-1808; * Albrekt Holm, 205 kgl. Toldbetjent, Dmd.; 2 B: V. a. Jens Frederik Holm, f V. b. Albrekt Holm, f II. e. Hans Tage Fabricius, f. 1722, f y> 1781; Cand. th (n); res. Cap. i Dalum 2ft 1751; Sognepræst t. Rise-Marstal } 1766; Provst; * Kbhv. 'T Adriane v. Meurs, f Rudkjøb. 1797, Datter af Brygger v. Meurs; 10 B.: III. a. Frederikke Margrete Fabricius, f. T5,- 1752; * 1768 Jørgen Moritzen, Forpagter af Gammelgd. (Als), siden Toldforvalter først i Uetersen, senere i Heiligenhafen; 2 B.: IV. a. Lorenz Moritzen, f pludselig i en ung Alder; 210 Herredsfoged i Holsten (Bordesholm?). IV. b. Hans Moritzen, f ung; først Løjtn. v. fynske lette

21 18 Dragoner, siden Toldforv. ferst i Nordborg, senere i Pinneberg. III.b. Christian Fabricius, f. f f 1753, f 3g 1819 (el. 'g3); Cand. th (h.); pers. Cap. y. Vartov f 83; Sognepræst t. Skanderborg-Skanderup-Stilling ff 1784, Rang m. Hofpræster j j 1806; entl. f f * A nna M arie R asm ussen, f. c. 1756, f 2g * f f 1806 E lisabeth N icoline v. Sehested, f. y> 1760, f '/ 1817, Enke efter Kammerjunker v. Levetzau; 11 B., der alle f smaa. III. c. Reimer Fabricius, f. T'5 1755, f Dalum III. d. Jacob Fabricius, f. Dalum f 1757, f Alminde (Landet S.) f f 1832; Christendomslærer i Nakskov 1785; Degn i Arninge 'g1 1799, entl. 1832; * Johanne Tved, f. 1760, t Arninge f B.: 215 IV. a. Jens Sorensen Fabricius, døbt i Nakskov 1792, i Alminde (Landet S.) f f 1855; Gaardejer i Alminde 1832; * G jertrud N ie ls d a tte r, f i Alminde f? 1870, 70 Aar gi.; Datter af en Bonde i Søllested; 4 B.: V. a. Hans Fabricius, f. 1835; fik Faderens Gaard; gik fallit 1876 og bor nu til Huse i Gaarden. 1 * 1860 Maren Johanne Pedersen, f. 1835, f 3 Alminde f 1873, Datter af Gaardejer i Gloslunde Peder Frederiksen. 2 * Løjtofte f f 1875 C a th rin e Sofie Jaco b sen, født i Stoense $ 1847, Datter af Gaardejer Rasmus Jacobsen og Anne Kirstine Hansdatter (kort efter Bryllupet flyttede hun fra ham hjem til Moderen og Stiffaderen Gaardejer Niels Nielsen i Løj tofte og lever fremdeles separeret fra ham; 6 B: V l.a,. Jensine Amalie Fabricius, f. 2B VI.b,.Anna Marie Fabricius, f. f f V I.c,. Lavrids Peder Fabricius, f. f f V l.d,. Jacob Sofus Fabricius, f. f Vl.e,. Carl Georg Alfred Fabricius, f. 's Vl.f2.Rasmus Axel Fabricius, f. iløj tofte '8:' 1876.

22 19 V. b. Jacob Fabricius, f. 1839, f f V. c. Jacob Fabricius, f. y 1841, f y V. d. Niels Christian Aage Fabricius, f ; 225 ugift i Amerika. IV.b. Adriane Marie Fabricius, f. i Nakskov f 1794, t i L. Løjtofte y * 1826 Jens Easmussen, f f7r 1841; Ejer af et Bolsted i L. Løjtofte. 2 * 5 1^42 Christen Larsen af Vesterbo (Kjøbelev S.), som gik ind til Stedet, (lever); 3 B.: V.a,. Maren Johanne Jensdatter, f. y 1827; * Mads Christensen udvandrede som Mormoner til Utah. V.b,.Anne Marie Jensdatter, f. j? 1831, f f V.c M Cathrine Jensdatter, f. jg 1834; * 1860 Mads Christensen (Mogensen), Husmand og Høker i St. Løjtofte; 10 B.: VI. a. Marie Mathilde Christensen, f. j{ VI. b. Jens Peter Christensen, f. ' VI. c. Frits Christian Christensen, f. y VI. d. Anker Fabricius Christensen, f. W VI. e. Adolf Valdemar Christensen, f. T' VI. f. Frederik Carl Christensen, f. y VI. g. Hanne Kirstine Christensen, f. y Vl.h. Julius Ferdinand Christensen, f VI. i. Johannes Alfred Christensen, f. f VI. j. Helga Dorthea Christensen, f. jj IV. c. Gjertrud Cathrine Fabricius, f. i Nakskov 1797; 240 kom til Kbhvn. at tjene og f der ugift, uvist naar. ' IV. d. Hans Tage Fabricius, f. i Arninge ; blev Skomager; f ugift, uvist naar og hvor. III.e. Birgitte Marie Fabricius, f. \ ; * Gartner Petersen p. Hverringe, senere Gjæstgiver i Fredericia og f som Gartner i Jyll.; 1 B.: IV. a. Datter, lever i Ærøskjøbing. III. f. Johannes Fabricius, f. f 1761, + f 1794 som Lærer ved et Institut p. Chrhavn. Ill.g. Ove Fabricius, f. y 1762, f V 1821; Kirkeinspektør 245 p. Ærø, Ejer af Søbygaard; 1 * 1784 Anna Hansen,

23 f. C lausen, f. f 1734, f y 1802; Enke efter Fuldmægtig, Amtsforv. Hansen til Søbygaard. 2 * 1802 Anna C athrine Nissen, f. i/6 1781, f s i Svendborg; 7 B.: IV.a2. Christian Julin Fabricius (uægte), f. i Uetersen 1802, f y 1875 i Kbhvn. efter et meget bevæget Liv. 1 * 2ff M agdalene Aagaard, f. i Flensborg 1804, f i Stockholm 1840; 2 * B etty Andrén af Gøteborg; 1 Søn og 2 Døtre skal leve i Sverige. IV.b2.Anna Sofie Frederikke Fabricius, f. TJT 1803; * g 1822 C hristen v. Essen Barfoed, f som Kjøbmand i Svendborg (s. Nr. 264); 4 B.: V.a. Ovidia Dorthea Barfoed, f. {{} 1824, f ugift fv V.b. Cathinka Barfoed, f. y 1826; ugift. 250 V. c. Antoinette Barfoed, f. V 1837; ugift. V. d. Ove Nicolai v. Essen Barfoed, f. f 1843; Cand. phil.; solgte Søbygd., Bentier i Leipzig; * 1877 M aria E lisabeth Görsch, Dtr. af Værtshusholder i Leipzig Christian Gottlob Görsch og Augusta Amalia Werner. IV.c2. Antoinette Caroline Dorthea Fabricius, f. j 1805, t g 1879; * [ 1838 Jo sef C hristensen Steen P etersen, f. 1812, f g 1847; Skibskaptain; Søn af Kjøbmd. i Ærøskjøb. Christen Josefsen Petersen. 2 * T4jj 1850 L orenz P eter H elm er, f. t , f f 1864; Teglværksejer; Søn af Teglværksejer i Egensund Lorenz Peter Helmer; u. B. IV.d2. Elisabeth Nicoline Fabricius, f. f f 1807; * Rasmus D augaard, f. i Randers 1799, + 's4 1851; prakt. Læge i Skanderborg 1827; Distriktslæge smst. y 1840; 5 B.: V. a. Hans Daugaard, f som Farmaceut. 255 V.b. Rasmus Daugaard, f som Stud. med V. c. Ove Daugaard, f. 1838, f 3g 1877; Apotheker i Rønne; * M arie B røndsted, Datter af Sognepræst i Udum Frederik Severin Brøndsted og Maria Dorthea Hein. 20

24 21 V. d. Elise Daugaard, Diakonisse i Kbhvn. V. e. Jacob Daugaard. IV.e2.Hans Christian Fabricius, f. T8T 1809, f ^ 1830; ugift. IV.f2. Anna Cathrine Fabricius, f. t* 1812, f tf IV.g2.Ove Fabricius, f. g 1815, f i Kbhvn. tf 1841; Cand. th.; ugift. III. h. Reimer Fabricius, f. f 1764, f i Odense III. i. Dorthea Cathrine Fabricius, f. 1766, i 22 Aar Oldfrue hos Prinsesse Charlotte Frederikke i Horsens (Fred. VII s Moder) * Nicolai v. Essen Barfoed, f Jan. 1832; Kjøbmd. i Horsens; 4 B.: IV. a. Christen v. Essen Barfoed, Kjøbmd. i Svendborg; * g 1822 Anna Sofie Frederikke Fabricius, f. t7t 1803 (s. Nr. 247). IV. b. Carl v. Essen Barfoed. 265 IV. c. Adrian v. Essen Barfoed. IV. d. Datter, som Barn. III. j. Frederikke Georgia Fabricius, f. 1769, f ugift y 1845 p. Søbygd. II. f. Filip Ernst Fabricius, levede 1735, da Farbroderen Peter Sørensen Smed nævnes som hans Værge. I. c,. Jacob Sorensen Fabricius, 270 f. i/5 1683, f i? I. d,. Peter Sörensen Fabricius, f 1739; Smed i Faaborg; 1 * 1710 Karen Christiansdatter Schröder, f 1734, Datter af Bagermester i Faaborg Christian Schröder; 2 * Karen Pedersdatter; 4 B.: II. a,. Christian Schröder Fabricius, døbt 1714; Degn i Sjæll. II. b,. Birgitte Cathrine Fabricius, døbt g 1718, f 2T II. c,. Birgitte Cathrine Fabricius, f. f II. d t. Sören Fabricius, f. lf II. e2. Peter Fabricius, f I. e,. Mette Sörensdatter Fabricius, f. 1691, f y I. f,. Christian Sörensen Fabricius, f. 1693, Tvill., baaren til Daabs af Karen Borgemesters, ; Farver i Faaborg, mindst IB.: II. a. Birgitte Marie Fabricius, f

25 I. g,. Johannes Serensen Fabricius, f. 1693, Tvill. I. h,. Lars Serensen Fabricius, i. '4a 1695, f J761; Byfoged, Skriver og Auktionsforv. i Laurvig , senere Overinspektør og Birkedommer i Grevskabet Laurvig; 1 * Birgitte Marie Humble; 2 * Sofie Magdalene Brinch; 9 B.: Il.a,. Frederik Johan Ludvig Fabricius, f. i Laurvig V 1731, f smst. 1784; Overinspektør og Birkedommer i Laurvig Grevskab 1762; Justitsraad j f 1781; 1 * 1765 Margrete Helene Strøm, f y 1773; 2 * Søsteren Louise Strøm, f i Frederiksværn 1824; 2 B.: I I L a Christian Conrad Fabricius, f. i Langestrand 1767 (døbt ), f i Tranekjær y 1831; Cand. th (n.); pers. Cap. Laurvig 1793; Sognepræst i Brunlaugnæs 98; i Tranekjær-Tullebølle (Langeland) V 1799; * 1796 Ehrengart Melusine Ludomilie v. Mutio, f. i Stade \ , f % 1832, Dtr. af Major Johan Frederik v. Mutio og Ludomilie Magdalena Zandré. IV. a. Frederik Johan Ludvig Fabricius, f. i Laurvig 'g0 1797, f p. Korsebølle (Tranekjær S.) y 1857; Exam. jur.; Forpagter, først af Tranekjær Præstegaard, siden af Korsebølle; * ^ 1827 Ann,a Kirstine Lavrentine Andersen, f. ' , f f 1879, Dtr. af Proprietær Peder Andersen til Søvertorp (Skrøbeløv S.) og Maren Lundsgaard; med en Adoptivdtr. 12 B.: 285 V. a. (adopteret) Mariane Fabricius, f. 1823; * ^ 1843 Peter Ludvig Andersen, f. y 1814, j- \ ; Forpagter p. Mundelstrup (Jyll.); 4 B.: YI. a. Elisabeth Cathrine Petronelle Andersen, f. rj 1846; * J 1872 Niels Hofman- Bang, f. I 1842; Sognepræstt. Vorde- Fiskbæk-Romlund; 4 B.: Vll.a. Ove Malling Hofman-Bang, f Vll.b. Ingeborg Hofman-Bang, f. '

26 23 VII. c. Peter Ludvig Hofman-Bang, f. I Yll.å. Erik Johannes Hofman-Bang, 290 f. )f VI. b. Marie Sofie Frederikke Andersen, f. V 1848, + V* s- A- VI. c. Maren Lavrentine Petrea Frederikke Andersen, f VI. d. Frederikke Andersen, f. f 1852; * Victor Henrik Valdemar Barfoed, f. ' , Lej tn. v. Rytteriet og Fuldm. u. Direktionen f. den sjæll. Jernbane; 1 B.: VILa. Orla Barfoed, f V. b. Maren Ludomilie Charlotte Fabricius, f. T9a , f V 1864; * 1849 Frederik Vilhelm Andersen, f. 3S 1817; Student 1837; Forpagter p. Fuglsang (Laal.); Forstander for Internatet for vanartede Børn p. Vesterbro i Kbhvn. j 1879; 9 B.: VI. a. Anna Petrea Frederikke Andersen, f. 1848; * Sofus Andersen, f. 1847; Læge i Børkop; 3 B.: WlLu. Ludomilie Nicoline Andersen, f. ' VILb. Marie Andersen, f VII.c. Karen Margrete Andersen, f. u Vl.b. Sofie Augusta Andersen, f. V 1849; 300 * Jacob Christian Fabricius, f. $ 1840; Fuldmægtig i Nationalbanken i Kbhv. ; Søn af Etatsr. Lars Fabricius (s. Nr. 1246); 5 B.: VILa. Hanne Fabricius, f VILb. Inge Fabricius, f. 1874, f. VII. c. Lars Byrge Fabricius, f. ' 1875, t V VIIÀ. Karen Margrete Fabricius, f. V 1877.

27 305 Vil. e. Povl Henning Fabricius, f. ( VI. c. Marie Charlotte Andersen, f. i/,, 1850, f Barn. VI. d. Nicoline Bolette Andersen, f. '/ 1852; * Oscar Neumann, f. 1847; Cand. jur., Herredsfuldm. i N. Sundby; 1 B.: VII. a. Sven Neumann, f VI. e. Cathrine Elisabeth Debora Andersen, f. % 1853; * Rudolf Maller, f. ' ; Forpagter af Tranekjær Slots Ladegaard; San af Justitsraad, Godsforvalter p. Tranekjær Bertel Leonor Maller og Ingertha Marie Bojesen; 1 B.: 31 VILa. A nna Møller, f VI. f. Ludomilie Franciska Frederikke Andersen, f. t Vl.g. Frederik Peter Fabricius Andersen, f VI. h. Octavius Andersen, f. i/9 1858, fbarn. VI. i. Frederikke Lavrentine Andersen, f V. c. Hartvig Peter Christian Fabricius, f. V 1830; Forpagter, farst af Holmegd. (Magleby S. p. L.), senere af Korsebölle (Tranekjær S); * * Petrea Kruuse, f. '5 1843; Dtr. af Capt. i Søetaten Kruuse; 4 B.: VI. a. Johanne Christine Fabricius, f VI. b. Frederikke Augusta Fabricius, f VI. c. Franciska Fabricins, f. } VI. d. Lars Frederik Ove Fabricius, f. V 1870* 320 V. d. Lavra Franciska Fabricius, f. J 1832; * l 1857 Jens Dahl, f. i Moseby p. Falster 2T3 1820; Cand. th (h.l; Cat. St. Hedinge 1856; Sognepræst i Hassing-Villerslev (Thy) 1863; i Sejerslev-Ejerslev-Jordsby (Mors) Y 1873; San af Hans Andr. Dahl, Møller, og Hanne Agathe Smidth; 9 B.: VI. a. Johannes Frederik Dahl, f. V

28 25 VI. b. Frits Lavrentius Fabricius Dahl, f. V VI. c. Anna Kirstine Marie Dahl, f. y VI. d. Caroline Sofie Augusta Dahl, f. J VI. e. Anna Charlotte Ludomilie Dahl, f VI. f. Jenny Franciska Ludomilie Dahl, f. V VI. g. Jens Hansen Smidth Dahl, f. T\ VI. h. Hartvig Theodor Einar Dahl, f. y VI. i. Thorvald Carl Viggo Dahl, f. V V. e. Peter Andersen Fabricius, f. 'o9 1834; For- 330 pagter af Holmegd. (Langeland); * y 1869 Thoma Andrea Moller, f. { 1848, Søster til R. Møller (s. Nr. 309); 3 B.: VI. a, Anna Cathrine Fabricius, f. ', VLb. Frederik Johan Ludvig Fabricius, f. V VI. c. Marie Leonora Fabricius, f. \ V. f. Christian Conrad Ferdinand Fabricius, f. 1835, f Barn. V. g. Charlotte Caroline Rasmine Marie Fabricius, 335 f. 'T* 1838; * J 1864 Carl Ludvig Fasting, f. Y 1833; Forpagter af Bøgebjærg (Hindsholm); Søn af Etatsraad Laurits Gerhard Fasting, Herredsfoged, R.*, og Henriette Abelone Brask; 6 B.: VI. a. Laurits Gerhard Fasting, f. T8S VI. b. Anna Fasting, f. T\ VI. c. Henriette Fasting, f. V VI. d. Frits Fabricius Fasting, f. V 1871 VI.e. Holger Fasting, f. V l VI. f. Carl Fasting, f. 3T V. h. Frederik Lavrentius Mutio Fabricius, f. V 1841, f V V. i. Hans Otto Ludvig Constantin Fabricius, f. 1843; Dyrlæge i Ulbølle (Fyn) 1865; Forpagter af Kannikgd. v. Lund 1873, nu Forpagter af Stensgd. (Langeland); * V Elisa Christiani, f. 1843; 5 B.:

29 26 VI. a. Ludomilie Frederikke Fabricius, f. V VI. b. Augusta Fabricius, f. 'T VI. c. Frederik Johan Ludvig Fabricius, f.}} VI. d. Hartvig Fabricius, f. V VI. e. Hans Otto Fabricius, f. T\ V. j. Lars Frederik Vilhelm Fabricius, f. V2 1845; Forpagter af Søholm (Kjøng S.). 350 V. k. Augusta Caroline Ernstine Fabricius, f. paa Søvertorp f f V. l. Ehrengart Lavrentine Marie Fabricius, f. i 1849, f som Barn. IV. b. Hartvig Jens Lavrentius Fabricius, f. 1798, f ; Cand. th. 1822(1.); pers. Cap. i Tranekjær- Tullebølle. IV. c. Charlotte Helene Louise Fabricius, f. 'i 1800, f i Kbhv. I 1829; * 2? Frants Vilhelm Ferdinand Greve af Ahlefeldt Laurwigen, f f 1843; Dr. juris, Kammerherre, R.*, DM.; Højesteretsassessor, senere Stiftamtmand i Viborg; 2 S. f smaa. IV. d. Ferdinand Erik Christian Fabricius, f. 1802, f T\ 1855; Forpagter af Basnæs (Sjælland); * Caroline Andersen, f. 1812, Dtr. af Proprietær Peder Andersen til Søvertorp (Skrøbeløv S.) ; 7 B. ; 355 V. a. Marie Ludomilie Charlotte Fabricius, f ; * V 1860 Frederik Vilhelm Munck (s. Nr. 1015) f. 'T9 1833; Adjunkt V. Latinskolen i Flensborg 1859 ; Sognepræst til Herlufsholm ' ; Søn af Vinhandler i Kbhv., Løjtn. Hans Frederik Brögmann Munck og Christiane Frederikke Tolstrup; 7 B.: VI. a. Frederik Ferdinand Munck, f. 1861* VI. b. Vilhelm Munck, f. V i865- VI. c. Johannes Munck, f. V VI. d. Hanne Caroline Christiane Munck, f. ff 1869.

30 27 VI. e. Marie Munck, f. 2S VI. f. Karen Henriette Charlotte Munck, f. V VI. g. Laura Charlotte Munck, f. f V. b. Lars Peter Christian Fabricius, f. 1838; Forpagter af Charlottendal (v. Slagelse); *Lavra Lang; 9 B. V. c. Charlotte Fabricius, f. 1839; * en Gaardejer Jørgensen i Jylland; 5 B. V. d. Harriet Augusta Fabricius, f. 1842; + som 365' Barn. V. e. Ferdinand Fabricius, f. 1844; Forpagter af Elkjær (Jylland); * Gordia Nielsen; 5 B. V. f. Henrik Fabricius, f. 1846; Cand. juris, Fuldmægtig i Hjørring; * Engelke Dahl; IB. V. g. Christian Fabricius, f. 1850; Forpagter af Broksø; * Anna Dons; 2 B. III. b. Lars Fabricius, f. 'T5 1770, f V 1830; Kommandør i Søetaten; * ' Lucia Kirstine de Neergaard, f. 1773, f T\ 1817; Datter af Kancelliraad Johan Thomas de Neergaard til Tølløse, Ringstedkloster osv, og Anna Joachimine Qvistgaard; 6 B.: IV. a. Annette Lovise Margrete Fabricius, f. '?8 1798,370 t V s- A- IV.b.Johan Frederik Fabricius, f. 1799, f 2S IV. c. Henriette Fabricius, f. V 1802, f ^ IV. d. Ludvig Fabricius, f. { 1803, f IV. e. Betzy Fabricius, f. ^ 1805, f y 1829 i * 3s 1828 Georg Ferdinand v. Spreckler, f. 'T2 1791, f ; Major, Sø- og Landkrigskommissær i 2det jyske Distrikt; 1 B.: V. a. Lavrids Betzyan Fabricius Spreckler, f. ' , f s. A. IV. f. Augusta Fabricius, f. 2g8 1808, + f 1881; * } 1831 Andreas Frederik Toft, f. 1801, f V 1876; Justitsraad, Distriktslæge p. Langeland; B.: V. a. Lars Fabricius Toft, f. U 1832, f % V. b. Lars Fabricius Toft, f. %6 1834; Dr. med.,

31 28 Læge i Kbhvn.; 1 * l Caroline Andersen, f. V 1836 f V6 1874; 2 * J 1875 Augusta Ortwed, f. { 1838; Dtr. af Karethmager i Korsør Johan Peter Thorning Ortwed og Pauline Svane; 2 B.: VI. a,. Ellen Toft, f. } VI.bj. Aage Toft, f. V V. c. Betzy Nicoline Toft, f. T , f V 1868; * V 1860 Proprietær Bay til Folderupgaard (v. Kolding); 3 B. ' V. d. Carl Edvard Toft, f. $ 1840, f g 1873; Ejer af Lundbækgaard (Jylland); * Thea Mortensen; 4 B. V. e. Marie Toft, f. y 1846; * y 1866 Ritmester Ebbe Tønder i Næstved. IV.g. Edvard Fabricius, f. T\ 1809, f V1 1850; Ritmester, Ejer af Skovsgaard (Sjælland); * y 1841 Johanne v. Steinmann, f. y 1816; 3 B.: 385 V. a. Peter Frederik Fabricius, f. 2f2 1842; Ejer af Skovsgaard og Lyngbygd.; * 2S Tofa Qvistgaard, f. y 1852; 5 B.: VI.a. Eva Augusta Fabricius, f. 'T VI.b. Peter Christoffer Fabricius, f VI. c. Edvard Fabricius, f. T VI. d. Johannes Fabricius, f. y VI. e. Oluf Fabricius, f. \ V. b. Augusta Fabricius, f. 1847, f V. c. Augusta Fabricius, f. y 1849, f i Karlsbad IV. h. Marie Johanne Fabricius, f. 1814, j- 1845; ugift. IV. i. Johan Thomas Fabricius, f , f y s. A. 395 II.b Søren Christian Fabricius, Præst i Hitterdal, Agerhus Stift; * Anna Mathea Førde; 3 B.: III.a. Birgitte Sofie Fabricius, *... Or din g. III.b. Lovise Frederikke Fabricius, * Johan Christian Bruun, Kjøbmand i Laurvig. III.c. Laurence Severine Fabricius, *.... Zim m erm ann. II.c,.UIrikke Eleonora Fabricius, *... Mørck, Forvalter ved Laurvigs Jernværk.

32 29 II.d,.Anna Helene Fabricius, *.... Linaae, Kjøbmand. 400 II.e,.Ferdinand Christian Fabricius, Søkaptain, f paa en Rejse til Vestindien; * Sofie Gedde. II. f2. Birgitte Marie Fabricius, * William Lembak, Foged; 2B.: Ill.a. Margrete Lembak, * en Blylegaard. III.b. Ellen Lembak, * en Krogh. II.g2.Antoinette Fabricius, * Bøckmann, Forvalter, Kancelliraad. 40B II.h2.Jens Schow Fabricius, f. i Laurvig 1758, f i Porsgrund f 1841; Volontør-Kadet 69; virkelig Kadet75; Underofficer 77; Maanedsløjtn. 79; virkelig Sekondløjtn. s. A.; Premierløjtn. \ s 88; Kaptainløjtnants Charakter i/,, 89; Kaptainløjtn. i/,2 95; Chef for Briggen Glommen 99; for Lougen under Sten Bille i Middelhavet; Kaptain og Kompagnichef i/5 99; højstkommanderende p. Frederiksværn og over den norske Roflotille 1801; R.* 2r8 09; Kommandørkapt. y s. A.; Kommandør \ 8 12; Deputeret af Rigsforsaml. 14; Kontreadmiral i/,, 14; R. af Sværdordenen f 15, K. af samme i/l0 s. A.; Chef for Søetatens Kommando 17; tjenstgjørende Generaladjudant for Marinen i/9 18; Viceadmiral 2ft3 21; Storkors af Sværdordenen 22; Storthingsmd. for Bratsberg Amt 24; tog Afsked ; * 1790 Elisabeth Marie Schiwe, f. i Kbhvn. 1770, f i Porsgrund ; Datter af Etatsraad Caspar Schiwe og Anna Catharina Schwartz; 6 B,: III.a. Caspar Lavrentius Fabricius, f. i Frederiksværn 1791, f p. Gaarden Havstad (v. Arendal) 2g 1874; Sorenskriver i Nedenæs m. Bolig i Arendal; entl. 1858; * T% 1822 Sofie Amalie Aschehoug, f. g 1798; Dtr. af Sognepræst til Rakkestad (Smaalenene) Thorkil Aschehoug; 9 B., af hvilke kjendes: IV.a. Elisabeth Marie Fabricius, f. 'g9 1823, f { 1874; * 's 1848 Peter Christian Hjorthøj, Byfoged i Christianssand; 4 B.: V. a. Sofie Amalie Hjorthøj, f- I 1851; * { 1874 Harald Langberg, Premierløjtn.; 2 B.: VI. a. Betzy Langberg, f. 2,5 I87p. 410 VI. b. Søn, f V. b. Hugo Hjorthøj, f. f 1857; Stud. jur.

33 30 V. c. Caspar Laurentius Fabricius Hjorthøj, f, 3,* V. d. Peter Severin Hjorthøj, f. f IV. b. Anna Catharina Fabricius, f. g 1826; * 1850 Nicolai Stephansen, Skibsreder i Arendal; 2 B.: V. a. Caspar Lavrentius Stephansen, f. \7 1852; Stud. med. V. b. Kirstin Stephansen, f. 2ff3 1854; * fg 1874 Joel Andersen, Premierløjtn. i Christiania; 2 B.: VI. a. Ragnhild Andersen, f. 'g VI. b. Dagny Andersen, f. fg IV. c. Jens Schow Fabricius, f. ' ; Boghandler i Arendal; * ' Henriette Schlambusch, f 1870; 6 B., af hvilke kjendes: V. a. Sofie Amalie Fabricius, f V. b. Betzy Fabricius, f V. c. Henriette Fabricius, f. Ig III. b. Frederik Ludvig Fabricius, f. i Frederiksværn f 1793, f ugift; Fuldmægtig i Marinedepartem. 425 III. c. Anna Sofie Fabricius, f. i Kbhv. 1794, f smst. 1813; ugift; indskreven i Stevringgaard Frøkenkloster (Aarhus Stift). III. d. Jacob Schiwe Fabricius, f. i Kbhv. g 1800, f i Christiania fg 1840; Kaptain i Artilleriet; * \ Elisabeth Jørgine Birgitte Aall, f. i Porsgrund 1810, f smst. V3 1873; Dtr. af Grosserer Jørgen Aall (Medlem af Rigsforsarol. 1814, Broder til Jacob Aall); 4 B.: IV. a. Elisabeth Marie Fabricius, f. 2/ 1832 p. Gaarden Stokke (Asker S. v. Christiania); * Gudmand Frederik Myhre, f. i Skien 2T 1827; Agent i Christiania; 12 B.: V. a. Elise Fabricius Myhre, f. \ , f 2y5 s. A. V. b. Christoffer Myhre, f. 3T 1856; Stud., Løjtn. 430 V. c. Julie Blom Myhre, f. 2C V. d. Elisabeth Myhre, f. 1858, f f V. e. Jacob Fabricius Myhre, f. f 1860.

34 31 Y. f. Jones Blom Myhre, f. '/ V. g. Vilhelm Andreas Myhre, f. 'ST V. h. Birgitte Myhre, f. 3ft V. i. Jørgen Aall Myhre, f. 3,- 1867, j- T82 s. A. V. j. Betzy Myhre, f. 'T V. k. Georg Hoell Myhre, f. 2fi V. 1. Constance Myhre, f IV. b. Constance Fabricius, f. f? 1833, f \ ; * 7f Bøye Bøyesen, Skibsfører; u. B. IV. c. Birgitte Jørgine Fabricius, f i Trondhjem ; * 1858 Georg Schildknecht Hoell, f y 1871; Kjøbmand i Skien; u. B. IV. d. Maren Elisabeth Marie Fabricius, f. i Christiania 1838; * 2g Otto Møller Hansen, f. få 1826; Sognepræst til Røraas; 5 B.: V. a. Jacob Fabricius Hansen, f. 2, V. b. Elisabeth Hansen, f. 2, V. c. Erik Møller Hansen, f. 2a V. d. Hans Otto Hansen, f. V. e. Jørgen Aall Hansen, f. y III. e. Maren Elisabeth Marie Fabricius, f. få 1802, f få 1874; * i Porsgrund T Henrik Bendt Thomsen, f. y 1790, + y 1865; Kommandør; 4 B. : IV. a. Hedevig Elisabeth Thomsen, f. f f IV. b. Marie Georgine Amalie Thomsen, f. f-f IV. c. Christian Thomsen, f , f IV. d. Hedevig Margrete Thomsen, f. f? III. f. Karinus Frederik Fabricius, f. å >806; Værftschef i Christianssand, Kammerherre; R. af St. O., S. og N.- Ordenen; * 1838 Id a Sofie Catharina Motzfeldt, f. i Molde y 1810; Dtr. Højesteretsassessor, Medlem af Rigsforsaml Frederik Motzfeldt og Anna Cecilie Jerwell; B.: IV.a. Jens Schow Fabricius, f. r6t 1839; Premierløjtn. i Marinen; R. af F. Æ. L., R. N. E. 0.; * V 1878 Margrete Greger, f. y 1858; Dtr. af Konsul i Trondhjem Greger og Sara Gørvell; 1B.: V. a. Ida Sofie Catharina Fabricius, f iy.b. Frederik Motzfeldt Fabricius, f. y 1841, f f 1856.

35 32 IV. c. Betzy Marie Fabricius, f. y IV. d. Oscar Fabricius, f. ' f8 1846; Ingeniør og Kemik IV. e. Karinus Frederik Fabricius, f. 1852; Cand. jur. 460 II.i2. Lars Fabricius, f ugift som Advokat i Vestindien. I. i2. Hans Sorensen Fabricius, f. 2/ 1696, f 1755; Cand. tb (1.); Sognepræst til Rudkjøbing-Skrøbeløv 1725; Provst over Langelands Nørreherred 1751; 1 * Marie Jensdatter Achthon, f. y 1707, f l 1738; Datter af Sognepræst til Frørup Jens Henriksen Achthon og Karen Friis; 6 B. 2 * i Kbhvn Elisabeth Ursin, f. 1716, f 1785; Datter af Byskriver Jacob Lauritsen Ursin og Margrete Cathrine Tønder; 6 B.: I I.a,.Anna Fabricius, døbt l 1728, begr. f II.b,.Karen Friis Fabricius, døbt tgj 1730, f i Kbhvn. 1810; * 1751 Poul Sørensen Kjærulf, f. \ l 1717, begr. y> 1781; Cand. th (b.); Sognepræst til Svindinge (Fyn) V 1750; Provst i Gudme Herred 1773; Søn af Sognepræst til Kjøng (Sjælland) Søren Poulsen Kjærulf og Margrete Sofie Schow; 8 B.: III. a. Hans Severin Kjærulf, døbt III.b. Søren Kjærulf, døbt \ \ III. c. Marie Achthon Kjærulf, døbt III d. Sofie Amalie Kjærulf, døbt 1755, begr. \ III. e. Frederik Christian Otto Kjærulf, døbt 3j III. f. Margrete Sofie Kjærulf, døbt III.g. Poul Kjærulf, f. I 1760, f 2fi8 1805; Cand. tb (n.); Sognepræst til Taars (Laaland) \ 1790; * V 1791 Johanne Marie Hammer, f. r4t 1776, f efter 1855; Datter af Sognepræst til Stadager - N. Kirkeby Martin Dichmann Hammer og Inger Øst; 8 B.: IV. a. Johan Poul Martin Kjærulf, f. i/ , begr. s s. A. IV. b. Poul Johan Martin Kjærulf, f IV. c. Carl Frederik Lavrids Kjærulf, f. 2T 1794; Cand. jur. 1821; Kaptain i Slesv. Infanteriregiment; entl. som Major IV. d. Johanne Frederikke Nicoline Kjærulf, f. 2S IV. e. Hans Bredahl Kjærulf, f. V 1798, begr. ' IV. f. Lovise Kjærulf, f. { 1799.

36 33 IV. g. Hans Bredahl Kjærulf, f. 2g IV. h. Jörgen Kjærulf, døbt 1804, f i Kbhvn. 1835; Reservechirurg. III. h. Birgitte Marie Kjærulf, døbt III. i. Else Catharine Kjærulf, døbt T\ 1763, begr. }} III. j. Christian Kjærulf, døbt 'B4 1765, begr III.k. Peder Diderik Kjærulf, fremstill. i Kirken } III. 1. Søn, f f., begr. { 1767; Tvilling. II.c,.Jens Severin Fabricius, døbt y 1733 (el. 32). Il.d,. Lavrids Schurmann Fabricius, f. 'r8 1734, ( T B 1791; Cand. 485 th (n.); Sognepræst til S. Næraa-Aarslev (Fyn) s6 1766; til Raklev (Sjæll.) 1774; * i Kbhv Birthe Hansen, f. 1736, f Kbhv.? 1803; Dtr. af Skovrider p. Langeland Hansen; 6 B.: III. a. Hans Fabricius, f. c. 1768, f c som Discipel i Roskilde Skole. III.b. Conradine Vilhelmine Antoinette Fabricius, f. c. 1770, f III. c. Edel Marie Fabricius, f. 3fi 1774, f 185 ; * B 1797 Hans Ditlev Heineth, f. p. Pæregaard (Langeland) V 1766, f ^ 1829; Cand. th (n.); pers. Cap. Aal 2j8 94; i Viskinde 'ft8 95; res. Cap. i Kjettinge- Breininge ' ; Sognepræst til Holeby-Bursø 1797; til Tingsted 1814 og til Veggerløse V 1825; Søn af Forpagter Hans Ditlev Heineth og Frederikke Hansen; 3 B.: IV. a. Frederik Carl Heineth, f. 's7 1798; Gartner i Grum, Bjerre H.; ugift. IV. b. Hans Ditlev Heineth, f. og f IV. c. Hanne Bertine Heineth, f. 1801; * 1832 Charles Ferdinand Leonhard Mourier, f. T , t V 1880; Justitiarius i Højesteret; S. K.*, D. M.; s. Nr. 560; 4 B.: V. a. Christian Ditlev Mourier, f. 1834, f j 1880; Protokolsekretær i Højesteret; 2/ 1875 Assessor i Viborg Overret; senere Assessor i den kgl. Landsover- samt Hof- og Stadsret; * jg 1866 Augusta Birgitte Voltelen; Dtr. af Læge Voltelen i Nykjøb. p. F.; 2B.:

37 VI. a. Hanne Mourier, f Vl.b. Carl Mourier, f. 2T V. b. Reinhard Peter August Mourier, f. 2S3 1837, t ugift som Student V. c. Carl Lavrids Mourier, f. \ , f ' V. d. Lavra Edel Mourier, f. '5# 1840, f jg III.d. Christiane Frederikke Fabricius, f. j 1776, f {g 1822; * 1798 René Pierre François Mourier, f. ' , f fg 1836; Justitsraad, Direktør ved forr. assiat. Comp.; 6 B.: IV. a. Frederikke Lavra Mourier, f. {g 1799, t 1871; * j f 1822 Jesper Peter With, f. 1791, i i Ørum (v. Vejle) j 1854 ; Justitsraad, Herredsfoged i Bjerre H. ( Louise Paludan'), f. V 1789, f V 1821; Dtr. af Præsten Peder Paludan i Asminderød); 12 B. : 34 1) I dette Ægteskab havde Jesper Peter With følgende Børn: V. a,. Moritz Peter With, f. 1814; Overretssagfører i Kbhv.; * 1843 L o u ise B in tz e r, f. 1815; Dtr. af entl. Kapt. Bintzer i Horsens; 1 B.: VI. a. Carl Ludvig With, f. \J 1850; Løjtnant i Søetaten; * M arie E lis a b e th B rin ck - S e id e lin ; Dtr. af Proprietær Hans Brinck- Seidelin til Mørkhøjgd. V. b^ Rudolf Joachim With, f. $ 1817, + ugift / r 1851; Løjtnant og Landmaaler. V. c,. Christian Fenger With, f. 1818, f ugift i New- York 1839; Sømand. V.dj. Bianca Magdalena Margrete With, f. 1819; * 1843 C h r istia n J o h a n L o d b e r g K raru p H ø s t f. Y 1808, f 1858; Exam. jur., Ejer af Røde Mølle og Withsminde (v. Horsens); 4 B.: VI. a. Marie Louise Hast, i. 1844; * V 1869 L o u is C h r isto ffe r B o k k e n h äu se r, f. 1839; Ejer af Røde Mølle; 1 B.: VH.a.So/ie Frederikke Olivia Bokkenhäuser, f.? VI. b. Laura Augusta Hest, f , f 1867; ugift. VI. c. Jesper Peter Damgaard Hest, f , f \ V i d. Olaf Peter Jesper Damgaard Hest, f. 1849; Politibetjent i Kbhv.; * 1880 M e rced es T orm. V. ei. Viggo With, f. Y 1820, f f 1873; Grosserer; brass.

38 35 V.a2.Reinhard Christian With, f. -} 1824; Asses- 600 sor Højesteret i Kbhv.; * 1854 Colline Emilie Bintzer, f. 2T 1829; 8 B.: VI. a. August Tancred With, f. \ ; Stud. jur. VI. b. Anna Kirstine With, f VI. c. Carl Mourier With, f. '9* 1858; Søkadet. VI. d. Olaf With, f. 1860; Assistent i Postvæsenet. VI. e. Ida Marguerete With, f. 2S VI. f. Laura Frederikke With, f. T4T 1863, f ' Vl.g. Hanne With, f VI.b. Erik With, f. f f V.b2.Carl Edvard With, f. 1826; Professor, Dr. med., R*; Overmedicus ved Frederiks Hosp. i Kbhv.; * f 1864 Edle Erasmine Nielsen, f. 'T8 1843; Dtr. af Sognepræst for Trin. Søndresogn i Kbhv. Christian Vilhelm Nielsen og Augusta Vilhelmine Schack; 10 B.: VI. a. Astrid With, f VI. b. Sigrid With, f. V VI. c. Thyra With, f. y> 1867, f 'g8 s. A. VI. d. Asbjörn With, f. y VI. e. Thyra With, f VI. f. Gunver With, f. T8T V l.g. Halfdan With, f. f.f V I.h. Hother With, f. y> VI. i. Eyvind With, f. 'T* VI. j. Ulf With, f. V* V.c2. Ludvig With, f. V (ei. y>) 1829, f \ ; 520 Vice-Konsul; * 1854 A d e la id e E r n e stin e Car sten sen, f. 1825; Dtr. af Vognmand Carstensen i Kbhv.; 2 B.: VI. a. Oie Christian Erique With, f. V 1856; theol. Student. VI. b. Viggo With, f. 2Bl 1858; Handelskommis hos Grosserer Svitzer.

39 36 Assessor v. Overretten i Viborg; * 1860 Helga Nathalia Leth, f. Y 1840; 1 B.; VI. a. Ejgil Benedikt With, f. ' V.da. Christiane Louise With, f. f t 1830; * f 1860 Henrik Glahn, f. 2S9 1827; Oberst; 5 B.: Vl.a. Elisa Glahn, f. f t VI. b. Ludvig Glahn, f. T6 1861; Student. 525 VI.c. Poul Egede Glahn, f. 'ff VI. d. Aage Glahn, f. j VI. e. Kaj Glahn, f. V V.ea. Lavra Edeline Johanne With, f. 1832; * Christian v. Barnekow, f. 1837; Cand. phil., Componist; 7 B.: VI. a. Mathilde v. Barnekow, f. 2S 1863, f v VI. b. Thora v. Barnekow, f. ' , f f VI. c. Aage v. Barnekow, f. I , + j VI. d. Brita v. Barnekow, f. f VI. e. Adolf Christian v. Barnekow, f. '/ VI. f. Agnete v. Barnekow, f VI.g. Viggo v. Barnekow, f V.fa. Peter Nicolai With, f. få 1833, f 1876; Kontoirchef i Finantsministeriet; * {? 1861 Ida Mathilda Rosalia Lindemann, f. 1834; Dtr. af Toldkontrollør Lindemann i Horsens; 4 B.: VI. a. Jesper Peter With, f. ' VI. b. Sofie Dorthea With, f. ^ VI. c. Axel With, f. i VI. d. Allan With, f. -jf V.ga. Emilie Magdalena With, f. ^ 1836; * Peter Alexander Cicilius Heide, f. I 1822, f { 1866; Kancelliraad, Byfoged i Odense; 7 B.:. Vl.a. Carl Peter Alexander Heide, f. V9 1856, t V ^57. VI. b. Laura Elisabeth Heide, f. 's

40 37 VI. c. Ingeborg Heide, f. y VI. d. Axel Heide, f. y VI. e. Johannes Luise Heide, f. y VI. f. Holger Heide, f. y 1863, t y VI. g. Ellen Dagmar Heide, f. f j 1864, f y V.h2. Bertha Vilhelmine With, f. 1838, f y V. i2. Thora With, f.! V.j2.Anna Camilla With, f. % 1841; * y 1863 Frederik Vilhelm Leonor Bentzen, f. { 1839; Overretssagfører; 4 B.: VI. a. Christian Frederik Bentzen, f VI. b. Luise Camilla Bentzen, f. V VI. c. Knud Leonor Bentzen, f. f VI. d Anna Marie Leonora Bentzen, f. f V.k2. Louise With, f. 'B8 1842, f y V. 12. Christian Frederik With, f. f 1844; Jernbaneassistent; * 1875 Ane Klitgaard; Dtr. af Proprietær Klitgaard til Fuglesøgaard (v. Mariager). VI. a. Svend Erik Nø rkjær With, f.?! VI. b. Laura Frederikke With, f. y IV.b. Charles Ferdinand Leonhard Mourier, f. TV ; f y 1880; Justitiarius i Højesteret; S. K.*, D. M.; *? Hanne Bertine Heineth (Nr. 491); 4 B. (s. Nr ). IV. c. Bertine Emilie Mourier, f. og f IV.d. Pierre August Mourier, f. 1804, t IV. e. Edvard Emil Mourier, f. 1806, f ugift y 1846; Kammerraad, Kontoirchef i Toldkammeret. IV. f. Edeline Mourier, f. ' ; ugift, sindssyg p. Bidstrup. III. e. Caroline Cathrine Hedvig Fabricius, f. 1778, f V ; * i Kbhv. 2S 1803 Hans Engelhart, f. i Solum i Norge y 1775 (el. i Porsgrund 1773), f 3g 1842; Cand. th il.); res. Cap. i Arendal 's 1802; til Christianssands Domk. y 03; Sognepræst smst. og const. Stiftsprovst 11; Sognepræst i Karise-Alslev 22; i Ballerup-Maalev J 1831; Søn af Forvalter p.

41 Gjemsøkloster, senere Konsumptionsinspektør i Drammen Simon Jacob Engelbart; 5 B.: IV. a. Simon Fabricius Engelhart, f. \ 1804; var 1849 Kammerjunker og Fuldmægtig under det Norske Statsraad i Stockholm. IV.b. Lavra Engelhart, f. \ IV. c. Martha Lina Engelhart, f. i Christianssand V 1808; * 38' 1843 Ole Johan Peter Görtz, f. 2?2 1812, f i/6 1880; Cand. tb (h.); pers. Cap. Ballerup-Maalev \ 7 39; Sognepræst til Vindeby (Laaland) 'B5 1843; til Reerslev-Rudsvedby (Sjæll.) y> 1863; Søn af Ole Jørgen Peter Görtz, Kapt. v. 3. jydske Infanteriregiment; u. B. IV. d. Christian Engelhart, f. ' ; Kontoirchef i Nationalbanken; * 3S 1843 Nathalia Rønne; 3 B.: 570 V. a. Caroline Engelhart, f. 2S 1844, f s. A. V. b. Cathinka Engelhart, f. f V. c. Hans Engelhart, f IV. e. Niels Engelhart, f. V9 l»2l; Student 1840; f som Kammerassessor og Fuldmægtig i den kgl. Staldetat. III. f. Georg Flemming Fabricius, f 1781, l Aar gi. 576 II.e,.Christen Fabricius, f. i Rudkjøb. f 1736, f g 1786; Cand. tb (1.); Missionær i Rittenbænk (Grønland) T35 59; siden i Jakobshavn til 1763; Sognepræst til Lejrskov-Jordrup 2t5 1765; * t7t 1766 Christiane Amalie Foss Heining, døbt y 1743, f i Kolding 'f9 1790; Dtr. af Sognepræst til Gladsaxe Niels Foss Heining og Kirstine Jensdatter Stampe; 6 B.: III. a. Christine Fabricius, døbt y 1768, t ; * 1788 Christian Johan Lodberg Krarup, f. 2S5 1765, f T*5 1820; Cand. th. 1787; Sognepræst t. Naur-Sir V 87; til Borris-Faster ^ 1794; Forstander for og Førstelærer ved Borris Seminarium ; Amtsprovst 'T 1812; R.* \ 8 13; entl. Præst g 1819; Søn af Provst, Sognepræst til Vejrum Niels Bygom Krarup og Christine Sofie Lodberg; 8 B.: IV.a. Christen Fabricius Krarup, f. 1789, f 1847; Landmand i Nees; * 1818 Maren Eriksen, f. 1790; 3 B.: 38

42 39 V. a. Marie Christine Krarup, f. 1819; * 1842 Poul Kjær, Gaardejer i Bøvling (Ringkjøb. Amt); 5 B.: VI. a. Niels Kjær, f VI. b. Rebekka Kjær, f. 1845, f VI.c. Maren Kjær, f. { 1847; * 1866 Peter Gravengaard, Sadelmager i Ringkjøbing; 3 B.: VII. a Julius Vilhelm Gravengaard, f. J ^l\.b.poul Christian Kjær Gravengaard, f VII. c. Ane Cathrine Gravengaard, f. Tff VI. d. Christen Fabricius Kjær, f. Ts VI. e. Mads Poulsen Kjær, f. V V. b. Christian Lodberg Krarup, f. 1821; Gaardejer i Nees; * 1850 Maren Christensen Kirkegaard, f. 1822; 3 B.: VI. a. Maren Kirkegaard Krarup, f Vl.b. Christen Fabricius Krarup, f. V VI. c. Poul Ulrik Lind Krarup, f. V* V. c. Lars Brø llund Krarup, f. 1824; Husmand i Bøvling; * Karen Jacobsen af øby (Husby S. Ringkjøb. Amt); u. B. IV. b. Christine Sofie Dorthea Krarup, f. i Naur 17911), f 1854; * 1808 Claus Nicolai Vilstrup, f. i Viborg \ , f 1871; Cand. tb (1.); Andenlærer v. Borris Seminarium 1809; Sognepræst i Vorbasse-Heinsvig f 15; i Borris 1819; tillige Forstander for Sera. smsts. fra 1821 indtil dets Nedlæggelse 1846; Konsistorialraad 'g9 46; R. * V 65; Søn af Organist v. Graabrødrekirke i Viborg Andreas Vilstrup og Karen Nielsdatter Lind; 11 B.: V.a. Christine Vilstrup, f. V 18092), f f 1869; * 1) Efter Viberg døbt. 2) Efter C. F. Nielsens Stamt. o. Fam. Lodberg f. V-

43 40 xv 1827 Hans Herman Selchjer, f. y 1799, f Ta 1863; Cand. th (h.); Sognepræst til Skarrild-Arnborg 1824; til Balslev-Ejby { 1832; Søn af Amtsforvalter i Assens, Kaptain Hans Selchjer og Margrete Elisabeth Lange; 5 B.: VI. a. Margrete Elisabeth Lovise Selchjer, f. 1828, t ugift VI. b. Nicolai Christian Selchjer, f. 1831, f VI. c. Hans Christian Harbo Selchjer, f. V 1835, f 1871; Landmand; ugift. Vl.d. Sofie Christine Selchjer, f. j 1838, f \ ; * 1865 Andreas Christian Ludvig Grove Rasmussen1), f. 1836; Cand. th. 1860; pers. Cap. i Balslev-Ejby V 62; i Gram (Sønderjylland) 64; Sognepræst Fol (smst.) y 68; entl. 70; i Harte-Bramdrup 1874; til Allerup-Davinde 1878; Søn af Sognepræst i Rise Peter Carl Junius Rasmussen og Andrea Christiane Nicoline Grove; 1 B.: Vll.a.Johannes Grove Rasmussen, f. I VI. e. Marianne Elise Avgusta Selchjer, f. 1841, f r i > V. b. Andrea Cathrine Vilstrup, f. V 1811; * / j 1833 Hans Ferslev Lybecker, j- lt8 1866; Ejer af Skjernbrogaard; Ex. jur., Forligsmægler i Faxe; 7 B.: VI. a. Regine Rosaura Lybecker, f. V 1834; ugift. 1) 2 * I 69 Bertha Jane Julie Henriette Reimers f. 43; 5 B.: a) Sofie Christine Elise Gr. R. f. y 70; b) Marie Thekla Gr. R. f ; c) Agnete Andrea Charlotte Gr. R. f. \ 2 72; d) Valdemar Gr. R. f ; e) Reimer Gram G. R., f. \ 2 76.

44 41 VI. b. Christine Sophie Dorthea Lybecker, f. V 1836, f V 18672); ugift. VI. c. Anna Hedevig Christiane Lovise Lybecker, f , f V 1881; * 1868 Sofus Nicolai Krarup, f. 1839; Cand. jur., Amtsfuldm. i Ringkjøb., Amtsraads-Sekretær; nu Herredsfoged i Herning; Søn af Nr. 756; 4B.: VH.a. Thure Frederik Krarup, f. ' VH.b. Andrea Cathrine Krarup, f. \ Vil. c. Mans Lybecker Krarup, f. \ Vll.d. Louise Vilhelmine Krarup, f VI. d. Claus Nicolai Lybecker, f. V 1841; Reserveløjtnant, Postexpeditør i Faxe; * Mathilde Petersen, f. '; ; Dtr. af Postmester Petersen i Kjøge; 2 B.: VII. a,. Marie Sofie Frederikke Lybecker, f. 2S VII.b. Harald Lybecker, f VI. e. Johan Georg Lybecker, f. 1843; Exam. jur., for Tiden i Nord-Amerika. VI. f. Ove Hø egh Stampe Foss Lybecker, f. (el. \ 9) 1846; Postexpeditør, Telegrafist og Boghandler i Tarm; * Franciska Henriette Pfeil, f. 2fl 1843; 3 B.: Vil. o,.caroline Marie Ernstine L y becker, f. \ x V11, b. Andrea Cathrine Lybecker, f. g Vll.c Hans Ferslev Lybecker, i ) Efter C. F. Nielsen, St. o. Fam. Lodberg, f 66.

45 VI. g. Frederik Carl Christian Lybecker, f. ' ; Manufakturhandler i Skjern. V. c. Christiane Johanne Vilstrup, f. 1815; l * 1836 Niels Theilgaard Hansen, f , t V* 1862; Ejer af Julingsholm (S. Omme) samt af Langetved Kro og Gaard (Skrave S.); 2 * Niels Villumsen, f. T\- 1805; Gaardejer i Hulvad (Brørup S.); 2 B.: VI.a,.CIaudius Nicolai Hansen, f. y 1837; Cand. phil..; Forstander for Oddense Bondehøjskole (Salling); * Marie Kirstine Hansen, f p. Valdnæsgd. (Falster). VI.b,.John Hansen, f. J 1846; Cand. th. 1872; Cap. i Dalby-Stubberup 1875; Sognepræst til Viby 1879; * Louise B rum mer. 620 V. d. Christian Johan Lodberg Vilstrup, f. ' ; Cand. th (h.); p. Cap. Borris- Faster 44; Sognepræst i Bølling-Sæding V8 56; i Resen-Humlum\2 65; i Barløse 1880; 1 * V 1853 Julie Jansen, f. i Hobro {g 1827, f y 1867; Dtr. af Herredsfoged i Balling og Narre Herreder, Kancelliraad Hans Billeskov Jansen og Elise Juliane Høm; 2 * f 1869 Caroline Tørsleff, f. iff 1846; Dtr. af Førstelærer v. Borgerskolen i Assens Lauritz Christian Tørsleff og Severine Hansine Petrine Steenberg; 11 B.: Via,.Christine Sofie Dorthea Vilstrup, f. 1855, f V Vl.b, Johannes Vilstrup, f. V VI.c, Claus Nicolai Vilstrup, f. V 1859, t V Vl.d,.Henrik Stampe Vilstrup, f. V Vl.e,.Elise Juliane Vilstrup, f. y 1864, f V

46 43 Vl.f,.Christian Julius Balling Vilstrup, f. V VI.g2.Holger Kaas Vilstrup, f. I (el. J) VI.b2. Julie Vilstrup, f. V VI.i2.Tøger Løvenbalk Vilstrup, f. f VI.j2.EIna Marie Vilstrup, f. V 1874, f f VI.k2.EIna Severine Vilstrup, f. 'r V. e. Marie Nicoline Henriette Vilstrup, f. V 1820, f ff 1853; * 1841 Gomme Frederik Brandt, f. 1814, f i Kbhv. 1868; Cand. th d.); Cat. Ringkjøb. '32 41; Sognepræst t. Henne-Lønne ff 47; t. Storring-Stjær-Galten 1856'); Søn af Sognepræst til Tryggelev (Langeland) Gomme Frederik Brandt og Lovise Brockdorff; 6 B.: VI.a. Lovise Brandt, f. f 1842; 1 * Jens Mikkelsen, f. T7,y 1840, f 2S4 1867; Gaardmand p. Borris Præstegds. Mark; 2 * 1868 Søren Pedersen Møller, f ; Forpagter af Borris Præstegd., siden Gaardmand i Karstofte (Skarrild S.); 6 B.: V ll.a.marie Nicoline Henriette Mikkelsen, f. J9;, Vll.b,.Jens Mikkelsen, f VII.c2.Gomme Frederik Brandt Møller, f. V VII.d2.Peder Jørgensen Møller, f VII,e2J?iels Ludvig Møller, f VII. i Christen Husted Møller, f. f, x) 2 * f \ 58 Louise Nielsine la Cour, f. 27 i Ægilstrup Raasted S.); Dtr. af Proprietær t. Cathrineberg v. Aarhus Otto August la Cour og Anne Cathrine Strandbygaard; 2 S. 3 D.

47 VI. b. Claudia Sofie Christine Dorthea Brandt, f. f f 1843; * Ludvig Preisler, f. 1838; Forpagter af -0. Törslev Præstegaard; u. B. VI. c. Frederikke Tertia Brandt, f. V 1845; * 1867 Hans Peter Mogensen, f. V6 1843; først Murmester og Høker i Aarslev, senere Murmester i Brabrand; 2 B.: VH.a. Hans Frederik Mogensen, f. V VII.b. Marius Nicolai Henrik Mogensen, f VI. d. Frederik Brandt, f. 1848, f ugift i Nord-Amerika. 646 VL e. Karen Brandt, f. fg 1850; * fg 1875 Henrik Husted, Kjøbmand i New- c a 3 tle. VI. f. Christence Lovise Brandt, f. T ; *... Schlegel, praktiserende Læge i N. Snede. V. f. Lavra Constance Vilstrup, f. 2g8 1822, f ' ; * g 1851 Niels Peter Jansen, f. 1820; først Birkedommer p. Trolleborg; nu Herredsfoged i Vestervig; 5 B.: VI. a. Elise Juliane Jansen, f. V VI.b. Rasmine Henriette Jansen, f. f VI. c. Sofus Nicolai Jansen, f VI. d. Hans Billeskov Jansen, f. V VI. e. Hilda Erika Jansen, f. I V. g. Andreas Fabricius Krarup Vilstrup, f. V 1824; Cand. th (hl); Cap. og Seminarielærer i Skaarup 3T 56; Cat. i Aalborg 60; Sognepræst t. Bjørnsholm-Malle og Forst. for Ranum Sem. % 69; Spr. til Bjerregrav- Aalum V 1878; 1 * f 1850 Therese Victoria Rebekka Kayser, f. f 1832, f 1855; Dtr. af Tømmermester og Borgerrepræsentant, Premierløjtn. og Landsthings-

48 45 mand, Cand. polyt. Jacob Hartvig Kayser og Sara Sutton; 2 # f 1858 Anna Sofie Lasson, f. 1837; Dtr. af Krigsraad Jens Frederik Lasson t. øverste Ørkils Mølle v. Svendborg og Mette Marie Nielsen; 8 B.: Via,.Jacob Nicolai Vilstrup, f. J VI.br Hedevig Vilstrup, f. V6! VI.c2.Therese Marie Vilstrup, f. ' i VI d2.valdemar Vilstrup, f. f vr.e2.ingeborg Kirstine Sofie Vilstrup, f. \ VI. f2 Carl Emil Vilstrup, f VI.g2.Harald Vilstrup, f. V VI.h2.Asta Sofie Vilstrup, f V. b. Otto Tertius Vilstrup, f. V 1826, f 2se 1864 i Nord-Amerika; Cand. polit., Reserveløjtnant; ugift. V. i. Claudia Sofie Vilstrup, f. 1828, + V. j. Adamine Frederikke Vilstrup, f. V 1833, f v 1860; ugift. V. k. Henrik Stampe Vilstrup, f. ^g 1835; Cand. 665 tb. 1859; Cap. i Borris g 61; Sognepræst smst. \ 72; Provst; * g 1872 Johanne Frederikke Bruhn, f. g 1844; Dtr. af Proprietær Bruhn p. Ryberg (v. Ringkjøb.); 2 B.: VI. a. Thora Vilstrup, f. T7T VI.b. Tø ger Nicolai Vilstrup, f. V IV. c. Niels Bygom Krarup,f. V 1792, t{ 1842;Dr. philos., Bestyrer af Christianshavns Borgerdydskole r's 28; * f{ 1829 Christiane Amalie Møhi, f. \ , f g 1876; Dtr. af Havnekontrollør, Kammerraad Hans Christian Møhi og Marie Achthon Fabricius (s. Nr. 932); 5 B.: V. a. Nicolai Christian Mehl Krarup, f. 2T8 1831, f \ ; Cand. polyt.; Professor; Ventilations-Ingenieur i Kbhv. 1865; * 2, Marie Sofie Magdalene Krarup, f.

49 1841; Dtr. af Provst, Sognepræst ti) Saften-: Foldby Enok Christian Krarup; 3 B.: 670 VI. a. Christiane Amalie Krarup, f. 's2 1872, f y» VI. b. Anna Marie Krarup, f. f f VI. c. Mathilde Krarup, f. y> 1875, f? V. b. Marie Christine Krarup, f. i 1834, f 1864; * \ 1858 Harald Christian Plockross, f. j. 1826; Prokurator p. Frederiksberg, Kancelliraad; Sen af Kapt. og Lysestøber Nicolai Christian Plockross og Sofie Frederikke Thalberg; 5 B.: VI. a. Niels Bygom Plockross, f. ff 1859, t y> i86i. 675 VI. b. Sofie Frederikke Plockross, f VI. c. Johannes Plockross, f. 1862, f s. A. VI. d. Axel Plockross, f. y> 1863, f 'R VI. e. Carl Emil Plockross, f. \ 1864, f V. c. Ottilia Henriette Krarup, f. 1835, f y 1859; ugift. 680 V. d. Hans Achthon Krarup, f. V 1836; Cand. philol., Bestyrer af en Privatskole i Vejle. V. e. Louise Augusta Krarup, f. T\ 1840; * y 1870 Carl Frederik Vilhelm Olsen, f. f 1826; Cand. th (1.); Lærer v. Seetatens Drengeskole 58; res. Cap. t. Ribe Domkirke og Sognepræst til Sem 68; Sognepræst til Nexø-St. Bodilskirke 1875; Sen af Musikhandler, Kammerraad P. W. Olsen; 4 B.: VI. a. Johannes Krarup Olsen, f. t7j VI.b. Marie Louise Ottilia Olsen, f. V VI. c. Jacob Peter Vilhelm Olsen, f., , t { VI. d. Christiane Amalie Nicoline Olsen, f. ff Otó

50 47 IV. d. Christiane Amalie Foss Krarup, f. i Naur 'Ts 1794; * Y 1845 Niels Andersen Hansen, f. 1785, f \ ; Skolelærer i Arnuin (Højrup S. v. Gram); 6 B.: V. a. Christine Dubline Hansen, f. %8 1815; * 1843 Niels Andersen Steenholt, Gaardejer i Højrup; 7 B.: VI.a. Niels Hansen Steenholt, f. 1844; Kontorist v. Amtsretten i Rødding. VI. b. Christiane Amalie Steenholt, f. / j 1845; * Jeppe Jørgensen Obbekjær, f. \ , f 1874; Snedkermester i Højrup p. Als; Søn af Skolelærer i Store Andst Jørgen Obbekjær. VI. c. Anders Nielsen Steenholt, f. f 1847; 690 Skolelærer i Højrup (Als). Vid. Martin Christian Steenholt, f. V VI. e. Anders Christian Krarup Steenholt, f. ' VI. f. Esther Marie Cathrine Steenholt, f. A VI.g. Sofie Constance Steenholt, f. V V. b. Christian Johan Lodberg Krarup Hansen, f. 695 i Arnum V 1817; Cand. polyt. 1845; Adjunkt i Sorø l 1849; Subrektor v. Haderslev Latinskole 't,0 50; fordreven fra Embedet af den tyske Regj. 1867; bor i Fredericia; 1 * 1852 Marie Christine Schmidt, f. ' , f 1857; Dtr. af Kirkeforstander i Haderslev Jens Andersen Schmidt og Mette Marie Nielsen; 2 * 1860 Marie Høffner, f. 1824; 4 B.: Vl.a,.Jens Bygom Krarup Hansen, f Vl.b,.Viggo Krarup Hansen, f VI.c,.Marius Krarup Hansen, f VI.d2.Christiane Amalie Foss Krarup Hansen, f. 1861, f V. c. Christian Fabricius Hansen, f. 1821; Kjøb- 700

51 48 mand i Skjern; * 1864 Ulrikke Rauhe, f. g 1836; 4 B.: VI. a. Peter Otto Hansen, f. y VI. b. Sofie Amalie Hansen, f. y VI. c. Ulrikke Elisabeth Hansen, f VI. d. Andreas Hansen, f V. d. Constance Lavra Hansen, f. 18*23, f 1864; * 1854 Niels Christian Jørgensen; Bager i Horsens; 3 B.: VI. a. Niels Jørgen Peter Jørgensen, f VI. b. Maren Christiane Jorgensen, f VI. c. Christian Johan Lodberg Krarup Jørgensen, f. f V. e. Nicoline Sofie Amalie Hansen, f. I 1826; * 1855 Mads Sørensen, f ; først Gaardejer og Kjøbmand ved Clasonsborg (Skarrild S.), senere i Borris; D.M.; 6 B.: 710 Vl.a. Niels Sørensen, f. y VI. b. Søren Christian Sørensen, f. \ VI. c. Mads Rahbek Sørensen, If. VI. d. Constance Charlotte Sørensen, (1859 VI. e. Christiane Amalie Foss Sørensen, f. [ VI. f. Lavra Marie Sørensen, f. j j V. f. Andreas Johannes Hansen, f. 1829, f 1870; Snedker i Christiansfeld; ugift. IV. e. Øllegaard Constance Krarup, f. 1794, f 'g6 1850; * t Mads Rahbek, f. 1796; Ejer af Dalagergd. (Borris S.); boende senere i Skjern; Søn af Mads Madsen Rahbek1) til Ahlergaard og Elise Bech; 8 B. : V. a. Jens Rahbek, f. 1818, f 'T ; Stud l ) f f 1839; Brodersøn til Justitsraad Jacob Rahbek, Toldinspektør og Toldskriver i Kbhv. (f. y 1728 p. Sønderskovgd. i Borris Sogn, } f 1795), hvis Søn var Etatsr. og Prof., Dr. phil. Knud Lyne Rahbek (f. 1760, f y 1830).

52 49 V.b. Regine Cathrine Rahbek, f. ' , f i 1867; * -[g 1844 Christian Meedom, f. 1820; Seminarist, Ejer af Visgaard (Sinding S.); Søn af Skolelærer i Borris Andreas Meedom; 7 B.: VI. a. Mads Rahbek Meedom, f. \ VI. b. Anne Marie Meedom, f. y VI. c. Andreas Meedom, f. f? VI. d. Øllegaard Constance Meedom, f. H 1853; * 1876 Molich; Guide. VI. e. Christine Henriette Meedom, f VI. f. Jens Charles Meedom, f. '/ VI. g. Sofus Nicolai Meedom, f. jg V. c. Christine Rahbek, f. 1821, f y> 1848; * 2, Peder S mi tb; Papirfabrikam i Ny M. (S. Lem S.); 3 B.: Vl.a. Øllegaard Constance Smith, f. H VI. b. Mads Rahbek Smith, f. V 1846; Jernkræmmer i Ringkjøb. VI. c. Jens Christian Lindberg Smith, f. y ; * jjj 1875 Martine Skikkild, f. V V. d. Christiane Johanne Rahbek, f. y 1827; * y 1849 Conrad Daniel Koefoed, f. y 1822; først Ejer af Slumstrup (Sæding S.), senere Branddirektør og Forligsmægler i Tarm; Søn af Proprietær t. Aldershvile, Justitsr. Andreas Carl Koefoed og Ingeborg Lassen; 9 B.: VI. a. Ingeborg Marie Koefoed, f. 2T3 1850; * Otto, Skolelærer. VI. b. Andreas Carl Koefoed, f. y VI. c. Øllegaard Constance Koefoed, f VI. d. Charlotte Amalie Dorthea Koefoed, f. 735 y VI. e. Conrad Johan Koefoed, f. T

53 50 VI. f. Axel Valdemar Koefoed, f. V 186 L V I.g. Christine Ottilie Koefoed, f. V VI. h. Dorthea Hermandine Koefoed, f VI. i. Andreas Evald Meinert Tang Koefoed, f.,2t V. e. Christian Johan Lodberg Rahbek, f. V. 1830; ferst Ejer af Karstoft (Skarrild S.), siden af Rindum Nygaard; * 1859 Sofie Charlotte Julie Koefoed, f. f 1825; Søster til Conr. Dan. Koefoed (Nr. 731); 3 B.: VI. a. Alfred Johan Sofus Rahbek, f VI. b. Ragna Marie Rahbek, f. ' VI. c. Dagmar Rahbek, f. 1863, f J V. f. Ottilie Marie Rahbek, f. 1832; * 1851 Peder Smith til N. Mølle, tidligere gift m. Søsteren Nr. 72"); 7 B.: V l.a. Christine Smith, f. I 1852; * 1874 Christen Jensen Høj, f. fj 1845; Handelskommis i Ringkjøbing; 1 B.: VII a. Jens Høj, f. f VI. b. Janus Christian Henrik Smith, f. ' VI. c. Sofus Bygom Smith, f. ' VI. d. Charlotte Amalie Dorthea Smith, f. ' VI. e. Cecilie Kirstine Magdalene Smith, f. f? VI. f. Poul Stokholm Smith, f. J VI.g. Regine Johanne Sofie Smith, f. i/ V. g. Henrik Nicolai Rahbek, f. 1835; Landmand i Nord-Amerika. 755 V. h Sofie Amalie Rahbek, f. 1838; * D an i elsen, Maskinfabrikant i Vemb. IV. f. Thure Frederik Krarup, f. V 1799, f f 1863 ; Manufakturhandler i Kjøbenhavn; * f f 1825 Cathrine Vilhelmine Borchhorst, f. 1805, f T80

54 51 } 1862; Dtr. af Kaptain, Garver Borchhorst i Kbhv.; 8 B.: V. a. Andrea Christine Krarup, f. T'^ Y. b. Christian Johan Lodberg Krarup, f. 1829, f i Montreuse i Schweitz 1872; Manufakturhandler i Kjøbenhavn; * j f 1857 Nielsine Severine Magdalene Thortsen, f. \ ; 3 B.: VI. a. Christine Magdalene Krarup, f. T% VI.b. Adolf Thortsen Krarup, f. f I VI. c. Christian Emil Krarup, f. Tr V. c. Sofie Amalie Constance Krarup, f. 1833; * j f 1861 Michael Johannes Vilhelm Funch, f. 1834; Kontoirchef i Finantsministeriet 72; 8 B.: VI. a. Marie Constance Funch, f. V f. VI. b. Anna Vilhelmine Funch, f. % VI. c. Christian Vilhelm Funch, f. I VI d. Johanne Lovise Funch, f. ' VI. e. Thure Frederik Funch, f. ' VI. f. Viggo Funch, f VI. g. Carl Theodor Clemens Funch, f VI.h Magdalene Benedikte Funch, f., V. d. Niels Bygom Krarup, f. V 1834; Apotheker i Aarhus; * 2T Marie Amalie Aarestrup, f. Y 1833, f i/, 1872; Dtr. af Stiftsfysikus i Fyn, Digteren Carl Ludvig Emil Aarestrup, Læge for Afsindige i Graabrødre Hosp. i Odense, og Caroline Frederikke Aagaard; 4 B.: VI. a. Anna Elisabeth Krarup, f. VG VI. b. Sofus Krarup, f.? VI. c. Oluf Krarup, f. V 1868, f. VI. d. Marie Krarup, f. ' V. e. Cathrine Elisabeth Krarup, f. T\ 1835; ugift.

55 V. f. Sofus Nicolai Krarup, f. 1839; Amtsfuldmægtig i Ringkjøb.; * 1868 Anna Hedevig Christiane Lovise Lybecker (se Nr. 603). V. g. Carl Emil Krarup, f. 'T7 *841; Manufakturhandler i Kjøbenhavn; * Anna Johanne Henriette Bonnesen, f. ' ; Dtr. af Skibsbygmester Ertmann Peter Bonnesen, R.*; 5 B.: VI. a. Thure Frederik Krarup, f. y o VI. b. Ertmann Peter Bonnesen Krarup, f. V VI. c. Carl Emil Krarup, f VI. d. Andreas Villiam Krarup, f. y VI. e. Hans Christian Krarup, f. ' V. h. Marie Dorthea Krarup, f. y9 1846; ugift. 785 IV. g. Otto Christian Krarup, f. V 1802, f i Kbhv. 1827: Cand. theol (1.); ugift. IV. h. Henrik Stampe Krarup, f. jjj 1807, f i Maribo 1835; Cand. theol (1.); ugift. III.b. Hans Fabricius, f. i Lejrskov y 1771, t i2r *847; Cand. th (h.); p. Cap. i Aal fg 95; Sognepræst i Snejbjærg-Tørring T8T 99; i Bøvling-Flynder 1814 (i Vindblæs-Dalby T3 {? 21); i Ring-Føvling J 24; i Sjørring-Thorsted \ 28; Konsistorialraad fg 45; 1 * { 1795 Vilhelmine Benedikte Clausen, f. i Ho *T9 1776, f 1817; Dtr. af Provst Jacob Clausen og Benedikte Dorthea Mølmark; 2 * T Nicoline Christine Marie Dahl, f. i Kbhv. T8f 1797, f i Rynkeby g 1873; Dtr. af Toldkasserer og Postmester 'i Stege, Kaptajn Adam Christoffer Dahl og Elisabeth Marie Petersen; 17 B.: IV.a[.Amalie Benedikte Fabricius, f. i Aal y 1797; * y 1819 Niels Pedersen Vang, f. 1796, f -}f 1871; Landmand; 1 B.: V. a. Peder Nielsen Vang, f. y 1819, f 1843 som Soldat i Kbhv. 790 IV.b,.Jacob Christian Fabricius, f. i Aal 1798, f t ; Snedker; * ' Dorthe Skoubo 52

56 53 Pedersdatter Krause, f. y 1791, f 1872; 5 B.: V. a. Adam Leopold Ferdinand Fabricius, f. i Nes }{ 1821, f 1878; Retsbetjent i Kjøbenhavn; * r\ 1853 Juliane Gjelstrup, f. i Hjerm ^ 1823; Dtf. af Bolsmand Anders Gjelstrup; 2 B.: VI. a. Ingeborg Dorthea Petrea Fabricius, f VI. b. Augusta Alexandrine Fabricius, f. y V. b. Johannes Fabricius, f. i Nes y 1823, f y 1879; Møbelhandler i Kjøbenhavn; * \ Anna Marie Agathe Thorsted, f. } 1825; Dtr. af Hørkræmmer i Kbhv. Niels Jensen Thorsted; 4 B.: VI. a. Johannes Julius Fabricius, f. i N. Sundby 795 U VI. b. Marie Elisabeth Dorthea Fabricius, f. i Kbhv. 'T5 1853; * 1878 Berthelsen; Snedker i Odense. VI. c. Alma Christiane Jensine Fabricius, f. V 1855; * Hattemager D orch i Aarhus. VI. d. Carl Frederik Rudolf Fabricius, f. y 1864, f V. c. Antomine Fabricius, f. 1825, f y 69; * 1846 Mads Jørgensen, f. 1822;Gaardmand i Brendstrup (Rødding S.); 9 B.: VI. a. Anne Marie Fabricius, f. 2g6 1848; *800 Christen Jørgensen, Gaardmd. i Brendstrup; 1 B.: VH.a.Jép^e Madsen Jørgensen, f. 'g VI, b. Dorthea Cathrine Fabricius, f. 3g 1849; * T'T 1874 Peder Larsen; Stationsbetjent i Kbhv. VI. c. Jørgen Madsen Fabricius, f. T2ff VI. d. Karen Christine Fabricius, f. y 1852.

57 VI. e. Jacob Christian Fabricius, f. i/ VI. f. Jens Jørgensen Fabricius, f. i/6 1856; Opvarter i Kbhv. VI. g. Peder Christian Møller Fabricius, f. i/1 o ^859. VI. h. Juliane Amalie Fabricius, f. y VI. i. August Vilhelm Ferdinand Fabricius, f. i/ V. d. Peder Christian Fabricius, f. i Bøvling 1829; Landmand i Bøvling; * ^ 1855 Maren Madsdatter, f. 2f7 1827; 7 B.: VI. a. Dorthea Fabricius, f. y VI. b. Jacob Christian Fabricius, f VI. c. Kirstine Fabricius, f. 'T VI. d. Juliane Pouline Fabricius, f. y Vi. e. Mads Christian Fabricius, f VI. f. Vilhelmine Benedikte Fabricius, f. \ VI.g. Amalie Fabricius, f. T\ 1871; f [? s. A ar. V. e. Margrete Kirstine Fabricius, f. 2y 1831; * y 1858 Niels Marinus Karmark, f. i Holstebro y 1829, Sadelmager i Holstebro; 4 B.: VI. a. Christiane Fabricius Karmark, f , f få VI. b. Jacob Christian Conrad Fabricius Karmark, f. -f VI. c. Jacob Christian Peter August Fabricius Karmark, f VI. d. Christian Theodor Fabricius Karmark, f. V 1867, t [g s. A. lv.cp Juliane Pauline Fabricius, døbt i Snejbjærg f } 1800, f y 1855; * ff 1819 Jacob Pedersen Ørtz, f. i Idom y 1796, f ; Skolelærer i Trans, siden i Fjaltring; 5 B.: V. a. Johannes Fabricius Ørtz, f. i Trans 'r 1823, f i Fjaltring 'T 1850; ugift. 825 V. b. Peder Ørtz, f. 1825; Smed i Løjt (v.

58 55 Aabenraa); * { 1851 Ingeborg Kjær; 2 B.: 71. a. Jacob Nielsen Ørtz, f. i Fjaltring 1854, f. VI. b. Kirstine Ørtz, f. i Løjt. V. c. Vilhelmine Benedikte Ørtz, f. 1829; * 2T Søren Christian Nielsen; Murer i Fjaltring; 3 B.: VI. a. Juliane Pauline Nielsen, i. {g 1859, f VI. b. Jacob Ørtz Nielsen, f, Y VI. c. Niels Peter Nielsen, f. 'T V. d. Birgitte Kirstine Ørtz, f ; * 1857 Niels Jensen Stjernholm, f. y 1830; Husmand i Nes; 8 B.: V I.a. Jens Jensen, f. i Fjaltring Tez VI. b. Jacob Jensen, f. g VI. c. Poul Christian Jensen, f Vl.d. Ingefred Jensen, f. j VI. e. Juliane Pouline Jensen, f VI. f. Johanne Marie Jensen, f. i Fabjærg y VI. g. Peder Ørtz Jensen, f. i Nes? VI.b. Johannes Fabricius Jensen, f V. e. Elise Marie Ørtz, f, y 1836; * f5t 1858 Mads Christian Jensen, f. y 1829; Husmand i Møborg; 8 B.: VI. a. Birgitte Kirstine Jensen, f VI.b. Jacob Ørtz Jensen, f. 296 I860. VI. c. Juliane Pouline Jensen, f. $ Vl.d. Jens Jensen, f. y 1865, f. 843 V l.e. Jensine Jensen, f VI. f. Marie Fabricius Jensen, f. t,2 1871, f. VI. g. Marie Fabricius Jensen, f. ig Vl.h. Johanne Fabricius Jensen, f. y IV.d,.Joachimine Hansine Fabricius, f. \ ; * ' Jens Pedersen, f , f ; Skolelærer i Daugbjærg; 2 B.: V. a. Nicoline Pedersen, f. {{ 1828.

59 V. b. Petrea Hansine Pedersen, f. 1830, f. IV.e,.Niels Foss Heining Fabricius, f , f ^ 1880; Ejer af Fløn der Mølle; 1 * ij 1826 Else Marie Futterup, f. 1785, f ' ; Dtr. af Jens Jensen, Nørre Lem, Enke efter Farver Vinding i Gaardhus Farveri; 2 * Anne Mikkelsdatter Toft, f. g 1793, f 3T 1873; Enke fra Krik; 2 B.: V.a,Johannes Nicolai Fabricius, f. 1826; Gaardejer i Oxenbøl; 1 * Karen Marie Lausten af Taabel, f. fg 1829, f 1863; 2 * ' Johanne Jensen af Hørdum, f. 1835; 9 B.: 855 V l.a,.nicoline Elisabeth Fabricius, f. f VI.b,.Lavrits Fabricius, f VI.c,.Niels Peter Fabricius, f. 2/ Vid,.Maren Fabricius, f. '25 i860. Vl.e,.Andrea Fabricius, f. $ VI.f2.Karen Marie Fabricius, f. V VI.g2.Jens Marinus Fabricius, f. ' VI.h2.Christine Marie Fabricius, f VLi2 Johannes Nicolai Fabricius, f. 2S V.b,.Vilhelmine Benedikte Fabricius, f. g 1830; * 's Ole Nødskou Jensen Munksgaard, f. i Vandborg (v. Lemvig) f 1830; Gjæstgiver i Ranura; Søn af Gaardejer Jens Nielsen Munksgaard; 7 B.: 865 V l.a. Jensine Petrine Munksgaard, f. ' ; * Morten Christian Nielsen, f. T\ 1851; Gjæstgiver i Tiende; Søn af Gaardmand Niels Christensen i Ranura; 2 B. : VlI.a. Niels Christian Nielsen, f. 2$ VII.b. Ole Munksgaard Nielsen, f VI. b. Niels Heining Foss Munksgaard, f VI. c. Else Marie Kirstine Munksgaard, ft f. '3

60 57 VI. d. Anna Elise Marie Munksgaard, f o VI. e. Christine Marie Munksgaard, f. y VI. f. Hans Starck Munksgaard, f. y VI. g. Oline Vilhelmine Munksgaard, f. y IV.f,. Elisabeth Laurence Fabricius, debt 2S6 1806; * \ 1828 Rasmus Sørensen, f. 1790; Gaardejer i Tørring; 1 B.: V. a. Karen Marie Sorensen, f. y 1828 ; * fg Christen Mortensen, f. i Linnerup V 1821; Gaardmand; 3 B.: VI. a. Morten Christensen, f.?g VI. b. Rasmine Elisabeth Christensen, f. y 1851; * { 1872 Johan Hans Christiansen, f. { 1839; Gaardmand i Tørring; 1 B.: Yll.a. Hans Christian Johansen, f. g VI. c. Carl Christensen, f. 2T IV.g,.Christen Bekgaard Fabricius, f. \ 1808, t y sso 1869; Snedker i Kjøbenhavn; * { 1838 Vilhelmine Berg, f. y 1811; Dtr. af Uhrmager Hans Christian Berg i Kjøbenhavn; 2 B.: V. a. Johan Christian Fabricius, f. 2ä 1839; Grosserer i Christiania; * 2g 1869 Mathilde Gjelstrup, f. >f9 1847; Dtr. af Kjøbmd. Gjelstrup i Christiania; 1 B. : VI. a. Einar Christian Fabricius, f. T* V. b. Vilhelmine Fabricius, f. y IV.h,.EIse Nybo Fabricius, f. y 1810; * g 1830 Jens Lavrids Tommerup, f. y 1801; Cand. th (1.); Sognepræst i Ring-Føvling y 28; i S. Vissing fg 46; entl. 76; bor i Odense; Søn af Sognepræst til Stenstrup Peder Tommerup og Nicoline Christiane Vilhelmine Fog; 6 B.: V. a. Vilhelmine Tommerup, f V. b. Christiane Tommerup, f A 1832; * 2r Johan Carl Christian Stæhr, f. jj 1826; Seminarist fra Jonstrup 1847 (mg. d.); Skolelærer i Hjorslev (Otterup S.); 2 B.: VI. a. Vilhelm Stæhr, f. y 1864.

61 VI. b. Jens Lavrids Stæhr, f. \ V. c. Marie Tommerup, f. y V.d. Johanne Tommerup, f. f f V. e. Charlotte Tommerup, f. f f V. f. Peder Tommerup, f. T ; Cand. th. 1869; Cap. i S. Vissing f f 71; Sognepræst p. Sejere f 76; * r Vilhelmine Marie Jensen, f. g 1847; Dtr. af Fabrikant Peder Jensen i Kbhv.; 3 B.: Vl.a. Eline Dorthea Tommerup, f. y VI.b.JensLavridsPrebenTommerup,f.f VI. c. Knud Peter Tommerup, f. \ 1878 IV.i,.Christine Fabricius, f. i Bøvling y 1815, f ff 1837 p. Bubbel (v. Vestervig). lv.jj. Jacob Vilhelm Clausen Fabricius, f. ff 1817; Bud; * f f 1845 Dorthea Clausine Cathrine Villaume, f. i Svendborg jj 1825; Dtr. af Toldassistent Ernst Eberhardt Villaume; 8 B.: V.a. Johannes Ludvig Fabricius, f. paa Bjærget (Liid S.) ; Konditor i Kbhv.; * 1875 Caroline Andersson, f. i Lund i Skaane ; Dtr. af Snedker Andersson; 1 B.: VI. a. Elna Vilhelmine Dorthea Villaume Fabricius, f. i Kbhv. f V.b. Ernst Vilhelm Nicolai Fabricius, f. V 1849; Skomager. V. c. Trine Elsine Nicoline Fabricius, f. V 1851; * \ Carl Eduard Friederich William, f. i Hamborg \ ; Brændevinsbrænder i Kbhv.; 1 B.: VI. a. Eduard William, f. f f V.d. Christian Niels Munck Fabricius, f. V 1853; Bagersvend; * ff 1875 Maren Kirstine Anne Nielsine Marie Jensen, f. i Nykjøb. (Mors) f 1854; Dtr. af Arbejdsmand Jens Christian Petersen, Skrandrup. V. e. Adam Christopher Fabricius, f. i Thorsager \ 1855; Skomager. 58

62 59 V. f. Emil Nicolaus Fabricius, f. i Vivild 'T 1859; 905 Cigarmager. V. g. Jens Lavrids Tommerup Fabricius, f. V 1861; Cigarmager. V. h. Elise Elvine Henriette Fabricius, f. i Randers V IV.k2. Preben Bille Dahl Fabricius, f. V4 1819; Exam. juris, Ejer af Futterup; * f 1849 Anne Margrete Ebbensgaard, f. T (1 * fjj 1845 Peter Severin Hjardemaal, f. -[f 1819, f 1847); Dtr. af Proprietær Christen Ebbensgaard til Pallisbjærg og Maren Jensdtr. Breinholt; u. B. IV.]2.Adam Leopold Ferdinand Fabricius, f. Jf 1820, f V IV.m2.Adam Christoffer Fabricius, f. V8 l 822; Cand. 910 th (1.); Adjunkt i Aarhus jg 48; Sognepræst i Bjernsholm-Malle og Forstander for Ranum Sem. y 59; Spr. p. Dreje 48 64; i Holme- Tranberg 74; * g 1865 Nicoline Frederikke Jensen, f. 1839; Dtr. af Kjøbmand i Kallundborg Carl Christian Jensen og Anna Serine Krog; 4 B.: V. a. Anna Margrete Fabricius, f. p. Dreje 2, V. b. Marie Elisabeth Fabricius, f. y V. c. Adam Vilhelm Johannes Fabricius, f. 1868, f V 1877 i Holme. V. d. Knud Frederik Krog Fabricius, f. i Aarhus IV.n2.Niels Ludvig Fabricius, f. \ 1824, f y 1843; 915 Handelslærling i Kbhv. lv.o2. Elisabeth Marie Fabricius, f. i Ring \ \ 1826; * Frands Vilhelm Trojel, f. p. Kjeldgaard (Salling) 1814; Cand. th (h.); Cap. i Sjørring-Thorsted T5C 42; i Kornum-Løgsted -2-48; Sognepræst i Helligsø-Gjettrup (Thy) 56; i Rynkeby-Revninge y 63; Sen af Proprietær, senere Sognepræst til Kornum-Løgsted Frands Vilhelm Trojel og Elisabeth Trojel; 5 B.:

63 V. a. Johannes Vilhelm Trojel, f. i Helligs» 2,5 1859, f V V. b. Henriette Marie Elisabeth Trojel, f. f V. c. Hans Jø rgen Vilhelm Trojel, f. f V. d. Ulrik Christoffer Sofus Emanuel Trojel, f. i Rynkeby j J864. V. e. Nicolai Frederik Trojel, f. V IV.p2. Emilie Vilhelmine Fabricius, f. i Sjørring \ 1830, f i Helligsø 1857; * g 1853 Frands Vilhelm Trojel, der senere ægtede Søsteren (s. Nr. 916); 1 B.: V.a. Emilie Vilhelmine Fabricius Trojel, f. i Helligsø V IV.q2.Laura Johanne Nicoline Fabricius, f. 1832; * { 1863 Lars Peter Poulsen, f. j 1840, f t7j 1876; Skolelærer i Tostrup; siden i Skals 66; 5 B.: 925 V. a. Johannes Fabricius Poulsen, f. y* 1864 i Ranum. V. b. Gjertrud Helene Marie Poulsen, f. i Tostrup V. c. Petrine Emilie Vilhelmine Poulsen, f. i Skals V. d. Peter Poulsen, f. ^ V. e. Niels Ludvig Poulsen, f. V4 187 >- 930 IV.r2. Edvard Theodor Fabricius, f , + V 1873; Urtekræmmer i Kjøbenhavn; * 1868 Elise Frederikke Kempe, f. 1847; 1 B.: V. a. Johannes Nicolai Preben Adam Vilhelm Fabricius, f. f III. c. Marie Achthon Fabricius, døbt i Lejrskov g 1773, f 2TT 1819; * 1794 Hans Christian Møhl, f. 'g5 1757, f 1843; Havnekontrollør i Kbhv., Kammerraad; 6B.: IV. a. Nicolai Christian Mø hl, f. y 1798, t T\ 1830; Dr. og Prof. med. i Kjøbenhavn; ugift. IV. b. Christiane Amalie Mø hl, f. V 1803, f (j 1876; * 1829 Dr. phil. Niels Bygom Krarup (s. Nr. 668). 935 IV. c. Carl Emil Møhl, f. V 1805; Byskriver i Hillerød, 60

64 61 Etatsraad, R.*; * f 183ß Elise Vilhelmine Julie Nagel, f. f 1815; Dtr. af Grosserer P. Nagel; 6 B.: V. a. Marie Caroline Mehl, f. V 1834, t V r V. b. Hanne Sofie Mehl, f. y 1836, t Vs V. c. Tertia Regine Mehl, f. V9 1837; * y 1862 Jacob Kornerup, f. y 1830; Sen af Grosserer J. Kornerup; 5 B.: VI. a. Julie Margrete Kornerup, f. y VI. b. Jacob Emil Kornerup, f. y 1867, f 940 l VI. c. Axel Kornerup, f VI. d. Otto Kornerup, f VI. e. Johanne Marie Kornerup, f. V 1874, t V V. d. Christiane Amalie Mehl, f. y 1839, f T4* V. e. Christiane Amalie Mehl, f. V 1840; * I860 Westy Christian Ludvig Stephensen, f. g 1836; Herredsfuldmægtig; Sen af Herredsfoged i Varde, Justitsraad Stephensen; 8 B.: VI. a. Carl Emil Stephani Stephensen, f. Ty VI. b. Julie Staphania Stephensen, f. V VI. c. Aslaug Stephensen, f VI. d. Regnar Stephensen, f. V VI. e. Marie Louise Ellinor Stephensen, f. 950 V* 1867, f f VI. f. Westy Oddgeir Hilmar Stephensen, f. r\ VI. g. Hilmar John Stephensen, f. y VI.h. Marie Louise Ohne Stephensen, f. is V. f. Hans Otto Christian Mehl, f ; Cand. jur, IV. d. Hanne Marie Mehl, f , f paa Tilbage- 955 rejsen fra Trankebar fg 1835 (begr. p. den franske. Kyst); * T' Knud Eskild Mehl, f. i Q.

65 Linnet 'T7 1805; Cand. th (1.); Missionær i Trankebar 1827; Sognepræst til Ølstykke 2,6 1836; Søn af Sognepræst til Vejby-Tibirke Stefan Møbi og Anna Catharina Nissen; af 2 B. lejendes: V. a. Marie Charlotte Mehl, f. i Trankebar f 1831; * -f? 58 L avrits C hristian Hansen, f ; Cand. th (h1); Lærer v. Melchiors Borgersk.; v. Søetatens Sk. j 59; Overlærer v. samme; Sognepræst i Olsker- Allinge 's6 65; i Svanike-St. Ibsker ^ 71; i Ramløse-Annise 81; Provst 75; Søn af Konsistorialraad Peter Hansen til Slangerup og Marie Nicoline Schou; 6 B.: VI. a. Peter Olaf Ryberg Hansen, f. \ VI. b. Hanne Marie Hansen, f VI. c. Knud Eskild Hansen, f VI. d. Axel Herman Hansen, f. V VI. e. Ellen Louise Hansen, f. V VI. f. Carl Christian Mahl Hansen, f IV. e. Otto Frederik Mahl, f. 1810, f y IV.f. Vilhelm August Mahl, f. 2S5 18L2, f 1852; Boghandler i Bergen; * 1840 B erth a C a th rin e S ivertsen, f. y 1820; 1 S.: 965 V. a. Hans Christian Mahl, f. f 1848; Sømand; * V C hristine M argrete P ersen, f. V> 1852; 2 B.: VI. a. Hjalmar Christian Mahl, f. T8C VI. b. Lina Vilhelmine Augusta Mahl, f. f III. d. Nicoline Fabricius, f. V3 1775, t i Aarhus ^ 1860; * 1797 Jens Høyer Leth, f. i Aarhus f 1766, f -}{- 1812; Cand. th (1.); res. Cap. Viborg Graabrødre K. t2j 96; Sognepræst i Skive-Resen 'fi5 1800; Amtsprovst '7 12; Søn af Hjulmand Mikkel Nielsen og Sidsel Nielsdatter Giessing; 4 B.: IV.a. Cæcilie Giessing Leth, f. i Viborg y 1799, f i Kbhv.»j«1873; * Ty 1816 Jens M øller, f. i Kbhv. V 1786, f 'c2 1863; Cand. th (h.*); p. Cap. i Skive \ 13; Sognepræst i Grinderslev- 62

66 63 Grønning T30 21; tillige i Tise '52 24; Provst 34; Amtsraadsmedlem ; Medlem af Stænderforsamlingen for N. Jylland 1844; R.* T6B 54; D. M. I 63; Sen af Kjøbmd. Erik Møller og Lovise Lavridsdatter; 9 B.: V. a. Erik Høyer Møller, f. i Skive 2,8 1818; 970 Cand. th (*1.); p. Cap. i Grinderslev- Grønning y 43; const. Feltpræst % 50; c. Feltprovst f f s. A.; c. Feltpræst i Slesvig V 51; R.* J% 56; c. Garnisonspræst i Byen Slesvig 57; Sognepræst i Nordborg (Als) V 61; entl. -f 64; D. M. s. D.; Feltprovst V2 64; Sognepræst i Kjølstrup-Agedrup (Fyn) V 66; Provst; 1869 Folkethingsmd. for Odense Amts 2den Valgkreds; * 51 Lovise Marie A agaard, f. i Vejle \ ; Dtr. af Amtsforv. i Nyborg, Justitsraad Ulrik / Christian Frederik Aagaard og Anna Sofie Zacho; 3 B.: VI. a. Cæcilie Sofie Nicoline Lovise Høyer Møller, f.? 1852; * y 1874 Carl Valeur, f. jjj 1846; Cand. jur.; Fuldmægtig p. Byfogedkontoret i Aalborg; Søn af Bryggeriejer, Proprietær Christian Verner Valeur og Elisabeth Cathrine Munck (s. Nr. 1018) 2 B.: VILa. Marie Lovise Valeur, f. i Aalborg ' Vll.b. E rik Valeur, f. \ VI. b. Helga Hansine Høyer Møller, f. 'T5 1855; * g 1876 Carl Gustav Oskar A agaard, f. i Sandefjord 's6 1852; p. Capelian for Højvaag Menighed i Christianssands Stift. VI. c. Asger Ulrik Høyer Moller, f. T V. b. Nicoline Lovise Møller, f. V 1820, f V. c. Jens Leth Moller, f. V 1823, t V 1864; Cand. th (*1.); Cap. i Grinderslev-

67 Grønning y 51; Sognepræst i Thyregod- Vester '5 58; * T Nathalia Elisabeth Nødskou, f. 1835, + g 68 i Kbhv.; Dtr, af Propr. Nødskou til Holmegaard (v. Lemvig); 4 B.: Vl.a. Jens Nathaniel Leth Møller, f Vl.b. Thyra Cæcilie Leth Maller, f. f VI. c. Valdemar Gabriel Møller, f. \ , f V VI. d. Gabrielle Leth Møller, f. 1864, f V V. d. Lavra Andrea Moller, f. fa 1825; ugift i Ejebenhavn. V. e. Vilhelmine Marie Moller, f. 1827; * 1857 Jørgen Peter Christian Scharling, f. 1832; Cand. th (1.); Adjunkt i Horsens 2S2 56; i Roskilde \ \ 62; Sognepræst i Ærøskjøb {g 69; i Hørsholm 71; i Randers i/m 79; Søn af Prof. th. Carl Emil Scharling; u. B. V. f. Albert Philip Bregendahl Møller, f. Jf 1829; Cand. jur., Intendant og Fuldm. i Krigsministeriet; * 1856 Cathinka Lavra Elise Schaarup, f. T9T 1835; Dtr. af Kjøbmand i Viborg Olaf Nicolai. Schaarup og Charlotte Henriette Stallknecht; 2 B.: 985 Vl.a. Agnes Cæcilie Charlotte Møller, f. fa Vl.b. Ellen Nicoline Moller, f V. g. Frederik Benedikt Moller, f. Is8 1832; Cand. tb (h.'); Cap. i Grinderslev-Grønning- Tise 's 58; Cap. p. 1. i Herfølge-Sæder V 64; Sognepræst i Sejling-Sinding 2g5 74; * V 1862 Jacobine Caroline Augusta Bartholdy, f. 2,8 1838; Dtr. af Kontorchef i Fodpostkontoret Thøger Chr. Bartholdy og Juliane Margrete Bohn; 5 B.: Vl.a. Jens Christian Bartholdy Moller, f. }? 1863.

68 65 VI.b. Axel Johannes Möller, f VI. c. Aage Benedikt Möller, f VI. d. Margrete Cæcilie Möller, f. f VI. e. Helge Nathanaël Möller, f V. h. Hans Jakob Möller, f. 2SS 1839; Cand. jur., Fuldm. i Odense; * \ a 1869 Anna Helweg, f. ' ; Dtr. af Distriktslæge Helweg i Odense. V. i. Theodor Christian Fabricius Möller, f. 3' 1842; Cand. th (1.); Cap. i Lunde (v. Varde); i Udby-Ørsløv 72; Sognepræst i Velling (Ribe St.) 75; i Hjerk-Harre 80; * c\ 1875 Lavra Petrine Elisabeth Johnsen, f. y* IV. b. Michael Christian Theodor Leth, f. i Skive 1806, 995 t 1866; Kbmd. i Skive; ugift. IV.c. Jens Nicolaus Fabricius Leth, f. 1807; Cand. th (1.); c. Adjunkt i Viborg 32, Adjunkt smst. y9 34; Sognepræst i Visby-Heltborg (Thy) 'V 42; Lands!hingsmand 1850; * * Lavrenze Cathrine Quistgaard, f. 1808; Dtr. af Propr. Ivar Quistgaard til Nørgaard (Salling) og Maren Sommer Aagaard; 5 B.: V. a. Jens Höyer Leth, f. i Viborg ' ; f p. Sindssygeanstalten 1873; Cand. med., prakt. Læge i Holstebro; * 1865 Frederikke Kirstine Schou, f. y 1843; Dtr. af Toldkasserer Schou i Holstebro; 2 B.; VI. a. Nicolai Christian Leth, f. y 1866 i Holstebro. VI. b. Frederik Christian Leth, f. y 1869 i Holstebro. V. b. Ivar Quistgaard Leth, f. i Viborg lj 1836; 1000 Cand. philos., Løjtnant v. Forstærkningen 64; Folkethingsmand V. c. Niels Schjönning Leth,f. i Viborg J 1838, f i Kbhv. I 1869; Cand. jur V. d. Nicoline Marie Leth, f. i Viborg y 1840; *

69 Y 1870 Heinrich Emil Ohrt, f. y 1889; Landinspektør, Civilingeniør; 5 B.: VI. a. Johannes Daniel Heinrich Ohrt, f. y VI, b. Amalie Sofie Nicoline Orth, f. y VI. c. Cathrine Nicoline Ohrt, f. g 1874, f t i VI. d. Jens Nicolai Fabricius Leth Ohrt,f. y 1876^ VI. e. Cathrine Marie Ohrt, f. } V. e. Henrik Nicolai Clausen Leth, f i Viborg; Cand. th. 1869; Lærer v. Vejle Amts Realskole i Kolding; Sognepræst i Aggersborg; * Diderikke Cathinka Holm, f. i Skive 1844; Dtr. at Postmester Ingvard Blegvad Holm og Christiane Quistgaard; 1 B.: VI. a. Gerda Marie Leth, f. y IV. d. Absalon Christian Jonathan Leth, f. y 1812; Kjøbmand i Aarhus; * 1836 Cathrine Bjørn, f. 'T 1812, f f f 1869; Dtr. af Propr. til Grinderslevkloster (Salling) Jacob Himmerig Bjørn og Mette Marie Quistgaard; 1 B.: V. a. Nicoline Marie Leth, f. y III. e. Henriette Stampe Fabricius, f. i Lejrskov f 1778, f i Kbhv. 1863; * j f 1802 Gerhard Munck, f. -} 1773, f 1834; Cand. th (h.); res. Cap. i Kattrup y 99; Sognepræst til Hammelev-Enslev 1803; Søn af Gjæstgiver i Fredericia Hans Andreas Munck og Ingeborg Christine Hee; 12 B.: IV. a. Frederik Ludvig Christian Munck, f. y 1803, f y 1852; Manufakturhandler en gros og Fabrikejer i Kbhv. IV. b. Hans Frederik Brøgmann Munck, f. y 1805, f 1835; Løjtnant i Kongens Livjægerkorps og Vinhandler i Kbhv.; * Y 1831 Christiane Frederikke Tolstrup, f. Y 1814; Dtr. af Kancelliraad Peter Tolstrup og Karen Knutzen; 1 B.: 1015 V. a. Frederik Vilhelm Munck, f. \ 1833; Cand. 66

70 67 tb (1.); Adjunkt i Flensborg g 59; Cat. ved den danske Menighed i Flensborg V 62; afsat f R 64; ord. Cat. ved Vor Frelsers K. i Kbhv. ff 65; Tugthuspræst f 69; Sognepræst til Herlufsholm y> 75; * V 1860 Marie Charlotte Ludomilie Fabricius, f (se Nr. 355). IV. c. Henrik Stampe Munck, f. ' , f ung. IV. d. Jens Peter Aastrup Munck, f. f f 1807, f ung. IV e. Elisabeth Cathrine Munck, f. 1809, f f 1857; * f 1829 Christian Verner Valeur, f. 1801, f f 1850; Ejer af Abildgd. i Thy og Postgaarden v. Aalborg, senere Bryggeriejer i Aalborg; 9 B.: V. a. Christen Valeur, f. g 1830, f V. b. Henrik Stampe Valeur, f. \ 1832; Bryggeri ejer i Aalborg og Ejer af N. Vosborg; 1 * 2r Cæcilie Larsen, f. 'T2 1841, f ff 1867; Dir. af Landmand Larsen i Testrup (v. Grenaa); 2 * f, Christine Lorentze Tang, f. ^ 1838; Dtr. af Etatsraad Tang til N. Vosborg; 4 B.: VI. a. Elisabeth Cathrine Valeur, f. g VI. b. Gunild Margrete Valeur, f. y VI. c. Ingeborg Valeur, f. f, VI. d. Hans Frederik Valeur, f. r T V. c. Hans Frederik Valeur, f. jf 1834, f ff ; Landmand. V. d. Kirstine Elisabeth Valeur, f. li 1836; * y 1858 Johan Peter Quaade, f. 2y 1826; Grosserer i Kbhv.; 5 B.: VI. a. Christian Valeur Quaade, f. y VI. b. Henriette Stampe Valeur Quaade, f. 2T 1862, f 2S8 62. VI. c. Holger Valeur Quaade, f. y VI. d. Ejnar Valeur Quaade, f VI. e. Ellen Valeur Quaade, f V. e. Sofus Ulrik Valeur, f. 2r5 1838; Fabrikbestyrer i Fredericia; * f 1868 Hermine Sa-

71 bine Kracke, f. J 1847; Dtr. af Sukkerraffinaderi1 i Fredericia Diederich Herman Kracke og Claudine Sabine Cathrine Hest; 3 B.: VI. a. Christian Herman Kracke Valeur, f VI. b. Olaf Kracke Valeur, f. 's VI. c. Anna Elisabeth Valeur, f V. f. Frederik Christian Ludvig Valeur, f. 2g8 1841; Skibsreder i Fredericia; * 2g Jane Conradine Valeur, f. \ ; Dtr. af Sagfører i Fredericia Jens Gleerup Valeur og Anne Cathrine Høst; 1 B.: VI. a. jens Christian Gleerup Valeur, f. 1875, f V. g. Johannes Meller Valeur, f. J 1844; Cand. pharm., Materialist i Odense; * Mathilde Louise Christensen, f. f ; 1 B.: VI. a. Jens Octavius Valeur, f. 1T V. h. Cari Valeur, f. {J 1846; Cand. jur., Fuldm. p. Byfogedkontoret i Aalborg; * 2f Cæcilie Sophie Nicoline Louise Høyer Møller, f. f 1852 (se Nr. 971). V. i. Caspar Janus Valeur, f.,7t 1849; Cand. jur., Fuldm. p. Byfogedkontoret i Helsingør. IV. f. Niels Foss Möller Munck, f , f } 1868; Hørkræmmer i Kbhv.; 1 * T7T 1839 Caroline Birgitte Christiane Schørring, f. 1819, f V 1850; Dtr. af Brændevinsbrænder Schørring i Kbhv.; 2 * T4B 1851 Serine Nielsine Schørring, f. V 1829; Halvsøster til hans første Hustru ; 11 B.: V.a,.Søren Gerhard Munck, f. 1840, t V 1872; Cand. jur., Intendant i Hærens Forplejningskorps. V.b,.Christian Munck, f. 1843; Grosserer i Kbhv.; * 1872 Anna Anholm, f. V 1854; 2 B.: 1045 VI. a. Ove Holger Munck, f. V

72 69 VI. b. Poul Gerhard Munck, f. g V.c,.Frederik Ludvig Christian Munck, f. jj 1846, t i/, V.d,. Caroline Munck, f V.e2. Frederik Ludvig Christian Munck, f. 1852, t H V.f2. Henriette Munck, f. fg V.g2,Anna Christine Munck, f. 1855, t f? V.h2.Axel Munck, f. 1857; Landvæsenselev. V. i2. Victor Emanuel Munck, f. y V.j2.Erik Munck, f. \ 1860; Handelslærling, V.k2.Anna Munck, f l 55 IV. g. Charlotte Dorthea Gottholdine Munck, f. y^ 1811; * fg 1838 Mads Quistgaard, f. ' ; Propr. til Sofienlund, senere til Quistgaard; 3 B.: V. a. Marianne Quistgaard, f. f j 1839, f ; * Parmo Carl Petersen, f , f y 82; Proprietær til Gjemsinghoved (Gjemsing S.) V. b. Ivar Quistgaard, f ; Gaardejer til Moesgaard (Vejrum S.); * fjj 1867 Mette Kirstine Jensen, f ; 3 B.: VI. a. Kirstine Quistgaard, f VI. b. Marius Quistgaard, f VI. c. Charlotte Quistgaard, f. f f V. c. Henrik Stampe Quistgaard, f. g 1843; Gaardejer til Højbjærggd. (Højbjærg S.); * f j 1871 Juliane Antonette Berg af Skikkild, f V* 1852; 3 B.: VI. a. Charles Quistgaard, f. 3r 1873, f f Vl.b. Oscar Quistgaard, f. \ VI. c. Emil Quistgaard, f. j IV. b. Ingeborg Christiane Amalie Munck, f. 24r 1813; * f j 1843 Niels Schourup, f. f 1807; Gaard- og Mølleejer til Gaardhus Mølle (Vestervig Sogn); 1 B.: V. a. Emil Schourup, f. J 1847; Ejer af Gaardhus Mølle; * ff 1873 Cathrine Ingerslev, f. ff 1850; 2 B.:

73 V l.a. Niels Schourup, f. 'g VI.b. Doris Amalia Schourup, f. y IV. i. Gerhard Munck, f. $ 1814, f 1842; Vinhandler i Kbhv.; * 's Cathrine Holm, f. 2S* 1820, t rv 1857; 1 B.: V. a. Gerhardine Henriette Munck, f. y IV.j. Carl Christian Anton Munck, f. fo '816, t V 1878; Skibskaptajn i Kbhv.; * Kirstine Charlotte Caroline Adolfine Valeur, f. V 1817; 4 B.: V. a. Gerhard Janus Munck, f. {g 1848; Cand. pharm. V. b. Christian Elis Anton Munck, f. V 1350; Handelskommis V. c. Frits Ludvig Christian Munck, f. f l853l Handelskommis. V. d. Henrik Conrad Caspar Stampe Munck, f. ' ; Telegrafassistent. IV. k Jacobine Marie Munck, f. i 1819; * j 1846 Jens Jetsmark, f ; Generaldecisor, K* og D.M. ; 1 B.: V. a. Datter, f. W 1846, f 2f IV. 1. Anna Christine Nicoline Munck, f. fg 1820, f v III.f. Niels Foss Fabricius, f. 1781, f I 1818; Kammersekretær, Pakhustorv.; * Christiane Margrete Kjølner, f. få 1782, + \9 1863; 4 B.: IV.a. Nicoline Christiane Fabricius, f. V 1803; * fg 1824 Hans Ditlev Fabricius, f. g 1799, f y 1879; Sukkerraffinadør (se Nr. 1244); 7 B.: V. a. Nielsine Ottilia Fabricius, f. 2T V. b. Anna Gunilda Fabricius, f. y 1827, f y 1862; * ' Johan Carl Vilhelm Tolstrup, f. i Grenaa j f 1819; Cand. th (1.); Lærer i Borgerdydskolen p. Chrhv. 44; udenlands for at uddanne sig i Sang 45 46; Inspektør v. Chrhvns Bgdsk. 48; ord. Cat. i Nyborg T\ 53; res. Cap. smst. y 60; Andenpræst i Koskilde (2 * f

74 71 Frederikke Hansine Louise Topp); San af Kancelliraad, By- og Herredsfoged Peter Tolstrup og Karen Knutzen; 7 B.: VI. a, Hans Peter Tolstrup, f. i Kbhv. 2S8 1850, f S VI.b. Hans Peter Frederik Tolstrup, f. ' , f g VI. c. Kaja Nicoline Tolstrup, f. V 1855 i Nyborg. VI.d. Anna Amalie Tolstrup, f. 2, VI e. Christiane Charlotte Tolstrup, f. V1 i 859. VI. f. Amalie Ottilia Tolstrup, f. T'T 1860, f VI. g. Johannes Peter Frederik Tolstrup, f if 1861, f V. c. Tertia Henriette Fabricius, f. V V. d. Niels Foss Fabricius, f ; Student, Kjøbmand i London; * Charlotte Baker Hopkins, f. \ T 1832; Dtr. af Assurancebestyrer Alexander Bowen Hopkins og Jane Baker; 10 B.: VI. a. Hans Ditlev Alexander Fabricius, f. Y VI. b. Jenny Mary Fabricius, f VI. c. Frederik Charles Fabricius, f VI. d. Anna Charlotte Fabricius, f. V VI. e. Foss Fabricius, f. V7 18H t!! VI. f. Nicoline Maud Fabricius, f. V VI. g. Kathenna Alexandra Fabricius, f. ff Vl.h. Ernest Foss Fabricius, f , f VI. i. Charlotte Constance Fabricius, f VI. j. Ottilia Henrietta Fabricius, f

75 V. e. Hans Ditlev Fabricius, f. V* 1833; Forpagter af Gaarden Friheden (v. Valdby);* T Elisabeth Cathrine Constance Møller, ligesom han Tvilling, f. i Grenaa f f 1839; Dtr. af Kjøbmd. Jacob Aagaard Møller og Lovise Johanne Charlotte Jahnsen; 6 B.: VI. a. Hans Ditlev Fabricius, f. p. Asgaard f VI. b. Jacob Møller Fabricius, f. p. Constantia * VI. c. Johan Frederik Fabricius, f. \ Vl.d. Niels Foss Fabricius, f VI. e. Lovise Fabricius, f. 2g i Ziirkøpinge Sogn, Malmøhns Län. VI. f, Nicoline Fabricius, f. 2g i Ziirkøpinge Sogn, Malmehus Län V. f. Nicoline Christiane Fabricius, Tvilling, f. y5 1833; * ' Nicolai Frederik Bjerre, f. 'T4 1831; Overavditør, Herredsfoged i Vinding Herred y 74; Søn af Kaptajn i Kongens Livkorps, Borgerrepræsentant og Brygger Andreas Hansen Bjerre; 7 B.: VI. a. Johanne Susanne Bjerre, f. f g VI. b. Ellen Bjerre, f. y VI. c. Ingeborg Bjerre, f. 'g6 1864, f f Vl.d. Christiane Marie Bjerre, f. 2g VI. e. Ejnar Bjerre, f. ' VI. f. Ingrid Bjerre, f. ' VI. g. Anna Bjerre, f. fg 1875, f fg V. g. Hanne Marie Fabricius, f. 2S' 1836; * J 1861 Johan Peter Jacob de Neergaard, f. y 1834; Ejer af Svaløfgaarden og Forpagter af Ziirkøping i Skaane; Søn af Johan Andreas de Neergaard til Jomfrubakken (v. Mariager) og Kirstine Margrete Danielsen; 6 B.: VI. a. Johan Andreas de Neergaard, f. ',* VI. b. Hans Frederik de Neergaard, f. } VI. c. Carl de Neergaard, f. J

76 73 VI.d. Frants de Neergaard, f. I VI. e. Johan Vilhelm de Neergaard, f. f } VI. f. Oscar Valdemar de Neergaard, f IV. b. Marie Amalie Fabricius, f. V 1808, f y U25 IV.c. Tertia Henriette Christine Fabricius, f. T\ 1812, t IV. d. Otto Theobald Fabricius, f. V 1817, f 1856; Assistent i Nationalbanken; * Karen Marie Holst, f. j f 1819; Dtr. af Trakter Jens Holst, Ejer af Lundehuset; 3 B.: V. a. Augusta Henriette Fabricius, f. p r V. b. Carl Eduard Fabricius, f. 2/ V. c. Ottilia Nicoline Fabricius, f H30 II.f,.A nna Fabricius, f. y II.g2 Marie Achthon Fabricius, f. 1740, døbt g, begr II.h2. Jacob Ursin Fabricius, døbt y 1742, f i/l2 1776; Student, Degn i Tved. II.i2. Otto*Fabricius, f. S 1744, t ; Cand. th (li); Missionær v. Frederikshaab (Grønland) y 68 73; Sognepræst i Drangedal-Tørisdal (Nordre Tellemarken) T'2 74; i Hobro-Skjellerup 2S1 79; Medlem af Videnskabernes Selskab y 80; Sognepræst i Rise (Ærø) r30 8 l ; Præst v. Vaisenhuset i Kbhv. y 83; Sognepræst t. Vor Frelsers Kirke smst. V* 89; tit. Prof. Ty 1803; R* y 15; Titel og Rang som Biskop y 18; Æresdiplom som Dr. th. s. D.; Naturhistoriker; ] * 2S Anna Dorthea Ziege, døbt y 1754 i Ringsager, f y 1785; Dtr. af Kaptain v. Dragonerne i Norge Sigvard Jørgen Ziege og Sara Cathrine Braun; 2 * 1786 Anna Gunilda Heineth, døbt i Tranekjær y 1762, f ; Dtr. af Forpagter p. Pæregaard Hans Ditlev Heineth og Frederikke Hansen; 9 B.: Ill.a,.Else Cathrine Fabricius, f. i Drangedal T\ 1775, f Ty i : * Jens Christian Ramsing, f. T'0 1768, f ; Cand. th (1.); Sognepræst i Hjortlund-Kalslund (v. Ribe) 2y 94; res. Cap. v. St. Hans Kirke i Odense og Sognepræst t. Højby y 99; Sognepræst t. Harlev-Framlev (Aarhus Stift) g 1805; Provst f 27 y 31; Søn af Proprietær t. Dejbjærglund Lorentz Ramsing og Johanne Marie Møller; 20 B.:

77 IV. a. Johanne Marie Ramsing, f. 1795, f T\ 1857 paa Ulstrup (v. Randers); * 1814 Thomas Kragh; Propr. t. Framlevgd.; 7 B.: V. a. Hans Christian Kragh; t ugift i Bælum. V. b. Anton Fabricius Kragh; Bankinspektør i Horsens; ugift. V. c. Carl Emil Kragh; Manufakturhandler i Sæby; * Marie Michelsen; flere B V. d. Hans Jacob Theodor Kragh; Sennepsfabr. i N. Sundby; fl. B. V. e. Sigvard Kragh; Kjøbmd. i Horsens; *... Richter; u. B. V. f. Cæcilie Severine Kragh, f. 1826; ugift. V. g. Caroline Nicoline Kragh, f. 1827; * jj 1849 Jens Ludvig Ramsing, f. 2T2 1811, hendes Morbroder (se Nr. 1172). IV.b. Otto Fabricius Ramsing, f. 1796, f V 1866; Apotheker og Vinhandler i Nibe; 5 B.: U45 V. a. Otto Ramsing; ved en Fabrik i Kbhv.; gift; B. V. b. Vilhelm Ramsing; Vandfabr. i Varde; ugift. V. c. Peter Ramsing; Vejer og Maaler i Hjørring; gift; B. V, d. Regina Ramsing; Husbestyrerinde i Kbhv. V. e. Datter; * C. A. Wermuth, f. 1836; Skolelærer i Frederiksværk. liso IV.c. Lavrits Christian Ramsing, f. 1797; * Maren Strandbygaard, f. 1795, f 1871; 4 B.: V. a. Niels Christian Ryberg Ramsing, f. i Harlev 1824; Bogholder i Holstebro; gift. V. b. Jørgen Cæcilius Bang Ramsing, f- V. c. Jens Peter Fabricius Ramsing; Snedker v. Ans; mange B. V. d. Sofie Elise Cathrine Ramsing; * Lund; f som' Privatlærer i Holstebro; 1 S. H55 IV. d. Ane Dorthea Ramsing, f. 1799, f i Horsens. IV.e. Nicoline Severine Ramsing, f. 1800; * {g 1824 Jørgen Peter Fischer; Student, Skolelærer; B. 74

78 75 IV. f. Niels Severin Ramsing, f. 1801, f Barn. IV. g. Sara Marie Ramsing, f. 1802, f Barn. IV. h. Peter Severin Ramsing, f. 1803, f Barn. IV. i. Sara Marie Ramsing, f. 1804, f IV. j. Peter Henrik Ramsing, f. 1805, ; Handelslærling i Aarhus. IV. k. Johan Frederik Ramsing, f. ' f5 l807i t IV. 1. Carl Georg Ramsing, f. V 1808, f 2S i Randers; Proprietær i Brendstrup, siden til Koldkjærgd. (Kasted S.); * Amalie Marie Stilling, f. f 1813; Plejedtr. af Sognepræst i Hylke, Konsistorialraad Henrik Stilling og Nicoline Georgine Stauning; 4 B.: V. a. Janus Ramsing, f. 1839, f V. b. Henriette Nicoline Georgiana Ramsing, f , Tvilling, f V. c. Viggo Ramsing, f. \ 1841; Stationsforv. i Aarhus; * Bornea Johanne Jacobine Bartholdy, f. f 1846; Apothekerdtr. fra Hammel; 3 B.: VI. a. Amalie Margrete Ramsing, f. g VI. b. Signe Henriette Sophie Ramsing, f. V VI. c. Carl Georg Ramsing, f. ff V. d. Theodor Anton Ramsing, f. \ s 1844; Apo theker i Lemvig; senere Ejer af Chokoladefabriken Elvirasminde og Nicolauskilde Brøndanstalt v. Aarhus; * J 1870 Elvira Vilhelmine Gindrup, f. ff 1848; Dtr. af Organist Gindrup p. St. Thomas; u. B. IV.m. Hans Marius Ramsing, f. 1809, f -----; Stud. polyt., Fotograf p. Frederiksberg. IV. n. Jens Ludvig Ramsing, f. V 1811; 1 * i/ Casparine Henriette Kørber, f 1846 p. Ulstrup; 2 * 1849 Caroline Nicoline Kragh, f. y* 1827 (se Nr. 1143); mindst 1 B.; V.a,.Anna Theodora Ramsing, f. ' p. Ulstrup; * T8r 1876 C. Erhar di, Proprietær; u. B.

79 IV.o. Sigvard Jørgen Ziege Ramsing, f. 1812; Proprietær til Sølyst (v. Grenaa); * Elise Petersen, fi 11 B.: 1175 V. a. Janus Christian Ramsing, f V. b. Marie Ramsing. V. c. Alvine Ramsing; * Dyrlæge Obel i Lemvig; 2 B. V. d. Petra Ramsing, t- V. e. Helena Theodora Ramsing, j V. f. Minna Ramsing. V. g. Sigvard Ramsing, f. V 1851; EJei' af Ke_ rialgd. (v. Grenaa); * Christine Villielmine Camilla Fabricius, f. 'j2 1854; Dtr. af Sognepræst til Magleby (p. L.), Provst Jørg. Otto Fabricius og Jensine Cathrine Ramsing; (se Nr. 1210). V. h. Ferdinand Ramsing; Sømand; druknede ud for Falmouth 1871 p. Rejsen fra Helsingør ti! Pernambuco. V. i. Helene Ramsing. V. j. Elise Ramsing; * Propr. Nielsen i Skaane V. k. Jens Ramsing; i Gartnerlære v. Korsør. JV.p. Laurence Lovise Ramsing, f. %2 1814, f V 1873 i Magleby. IV.q. Jensine Cathrine Ramsing, f. V 1815; * Jørgen Otto Fabricius, f. -r*2 1810; Provst, Sognepræst til Magleby (p. Langeland) (se Nr. 1267); 10 B.: V. a. Elise Christine Emilie Fabricius, f. V. b. Otto Lorenzo Fabricius, f. V 1839 ; Band. pharm.; Materialist i Haderslev; * Birgitte Brorsen, f. 1848; Datter af Skibskaptajn i Nordborg August Frederik Brorsen; 3 B. : liso VI. a. Marie Fabricius, f VI. b. Otto Frederik Fabricius, f. j VI. c. Datter, f. {{} V. c. Henrik Theodor Nicolai Fabricius, f. tf 1841; Handelsrejsende i Aarhus; * '

80 77 Abelone Brøgger; Dtr. af Skibskapt. i Løgstør Søren Nielsen Brøgger; 5 B.: VI. a. Jø rgen Otto Fabricius, t. {. 1876, f VI.b. Anna Sofie Fabricius, f. y* 1878, f i 1196 s. A. VI. c. Anna Sofie Jensine Cathrine Fabricius, f. J VI. d. Signe Emilie Fabricius, f. T7T VI. e. Abel Oluf Theodor Fabricius, f. ' V. d. Anton Johannes Fabricius, f. Y 1843; Kommis i Kbhv.; * 2S Henriette Mathilde v. Hoe, f. ' ; Dtr. af Propr. t. Overgd. (v. Horsens) Christian Frederik Hermann v. Hoe; 4 B.: VI.a. Otto Fabricius, f. }i VI. b. Frederik Fabricius, f. V VI. c. Marie Fabricius, f. } VI.d. Lucie Jensine Fabricius, f. ' V. e. Lorents Peter Fabricius, f. %2 1844, t ; Student. V. f. Oscar Emil Fabricius, f. 1847, f s. A V. g. Oscar Emil Fabricius, f. ra2 1849; Forpagter af Magleby Præstegd. V. h. Emma Elise Kirstine Fabricius, f. J 1851; * Hans Christian Fischer, f. 1849; Kunstmaler; Søn af Uldfabr. i Vestbirk Christ. Arnold Peter Fischer; 2 B.: VI. a. Christian Arnold Peter Fischer, f. V VI. b. Marie Jensine Julie Fischer, f V. i. Christine Vilhelmine Camilla Fabricius, f ' ; * Sigvard Ramsing, f. 1851; Ejer af Kerialgd. (s. Nr. 1181). V. j. Carl Christian Smidt Fabricius, f. '8 1855; Exam. polyt. IV. v. Johan Frederik Ramsing, f. V 1816, f.

81 IV. s. Bartholine Johanne Ramsing, f. V 1819, f. IV. t. Vincens Vilhelm Claudius Ramsing, f. 2fts Ill.bj. Sara Marie Fabricius, f. ;j 1780, f i Middelfart V 1858; * 1799 Hans Fanes, f. \ 1776, f 1816; Cand. th (1.); Sognepræst t. Gjesing-Nørager 26 99; i Feldballe-Nødager g s. A.; Søn af Sognepræst t. Ude- og Oppe Sundby Peder Pedersen Fønss og Louise Frisch; 4 B.: IV.a. Othelia Louise Fønss, f. 2T8 1800, f y 1853; * Andreas Christian Kiær, f. 1795, f g 1824; Prokurator i Vejle; Søn af Hospitalsforstander Kiær i Aarhus; 2 B.: V. a. Anania Andrea Kiær, f. 2T8 1823, f V. b. Anne Christiane Kiær, f. j i 1824, f g IV. b Peter Severin Fønss, f. jg 1801, f y 1862i Cand. th (1.); Lærer v. Søetatens Drengesk. s. A.; Sognepræst i Daler T\ 27; i Ballum ' 7 30; i Møgeltønder 2h 32; i Grundfør-Spørring 45; 1 * l 1828 Andrea Lorentse Fabricius, f , f tu 1846; Dtr. af Biskop Otto Fabricius og Anna Gunilda Heineth; (se Nr. 1245); 2 * y 1854 Sofie Frederikke Amalie Møller, f. 1809; Dtr. af Forpagter p. Marselisborg, Krigsraad Hans Christ. Møller og Margrete Magdalena Ditleffine v. Voss; 8 B.: 1220 V.a,.Hans Otto Fønss, f. y 1829, f V.b,.Anna Gunilda Fønss, f. g 1830;* Jens Michael Hertz, f. 's 1826; Skovfoged v. Hansted Skov; Søn af Borgmester i Aarhus, Konferentsraad Christian Ehlers Hertz og Inger Kirstine Sophie Kornerup. V. c,.frederik Fønss, f. V 1832 i Ballum, hvor Faderen har tilfejet i Kirkebogen ved Sønnens Daab: Da Hs. Majestæt Kongen (Fredr. VI) paa en Rejse fra Romø til Ribe passerede Ballum og der besøgte Skolen og Kirken, beviste han mig allernaadigst den Godhed i allerhøjest egen Person at holde denne 78

82 79 min Søn, som er mit 3die Barn, over Daaben (Stamtavle over Familien Frisch); f ' V.d,. Othelia Hansine Fø nss, f. ' , f T5n s. A. > V.e,.Sara Marie Fø nss, f. '6 1835, f V 18b7- V.f,.Frederikke Fø nss, 1. V V.g,.Peter Severin Fø nss, f. %9 1840, f V.h,. Othelia Louise Fø nss, f. ' ; * Hans Peter Raaschou, f ; Vinhandler i Kbhv.; Søn af Vinhandler Frdr. Vilh. Raaschou og Christiane Tolstrup. IV. c. Holger Lorents Basse Fø nss, f., T 1807; Cand. th (1.); Adjunkt i Aarhus 30; ord. Cat. smst. 33; res. Cap. v. Domkirken smst. V* 39; Sognepræst i Middelfart-Kauslunde 49; Provst V 62; Sognepræst i Vejlby (v. Middelfart) j-{j 65; * j 1834 Laura Sofie Frederikke Schumacher, f. { 1812, f V* 1877; Dtr. af Herredsfoged i Aarhus, Kancelliraad Jens Leegaard Schumacher og Anna Kirstine Borchsenius; 7 B.: V. a. Marie Othelia Fø nss, f. H 1834i ugift. V. b. Holga Caroline Fø nss, f. g2 1836; * Da niel August Grønlund, f. \ 1832; Bogholder v. Aarhus Privatbank; Søn af Rektor i Kolding Johannes Grønlund og Johanne Cathrine Howitz; u. B. V. c. Hans Peter Fönss, f. Vs 1840, f 1880; Cand. th (1.); p. Cap. i Munkebo -fg 69; res. Cap. i Karby (Mors) \ 2 72; Sognepræst i Melby (Sjæll.) V 73; * y> 1872 Anna Lorentse Hansen, f. \ 184.; Dtr. af Vexellerer i Kbhv. H. P. Hansen; 2 B.: VI. a. Hans Carl Christian Holger Fönss, f. \ VI. b. Ludvig Aage Fönss, f. T6T V. d. Anna Jensine Kirstine Fönss, f. 'r8 1843; * Victor Christian Høegh Guldborg, f.? 1828; Cand. th (h1); Sognepræst

83 p. Gjøl 71; i Rimsø-Kastberg 77; Søn af Adjunkt i Nyborg Eggert Christian Høegh Guldberg og Marie Birgitte Lemming V. e. Nanna Emilie F önss, f. 1847; 1 * Georg Frederik Jørgensen, f. fg 1840, f 2/ 1870; Løjtnant i Odense; Søn af Kancell. Poul Jørgensen i Odense og Gunild Sofie Langhoff; 2 * Carl Ferdinand Emil Jørgensen, f. i 1836; Præst i Herslev (v. Fredericia); hendes første Mands Broder; 1 B.: VI. a. Georg Johannes Jörgensen, f V. f. Vilhelm Lars Clemens F önss, f. 1849; Seminarist fra Skaarup 1870 (cl.); Organist v. Frue Kirke i Aarhus; * [{ 1880 Henriette Volffine Mathea Zimmermann, f. j2f 1851; Dir. af Handelsagent i Kbhv. Axel Theodor Zimmermann. V. g. Otto Carl Christian F önss, f. 2g9 1853; Cand. theol.; Huslærer i Nordsjælland. IV.d. Anton Cæcilius Theodor F önss, f. { 1811, f 's4 1847; Cand. jur.; Sagførerfuldmægtig i Kbhv III.Cj. Frederik Fabricius, f. 2g2 1789, t 1? 1873; Justitsraad, Sekretær v. kgl. Bibi., Viceprovst p. Regentsen. III.d2.Lorenz Peter Fabricius, døbt 'g5 1791, f Barn. III.e2.Anna Dorthea Fabricius, døbt , f 186.; ugift. III.f2.Hansine Lorenze Fabricius, døbt IlI.g2.Hans Ditlev Fabricius, døbt 2S5 1799, + 'T4 1879; Bogholder, Sukkerraffinadør; * fjj 1824 Nicoline Christiane Fabricius, f. 2, (s. Nr. 1081) lll.b 2.Andrea Lorenze Fabricius, f. V 1801; * \ 1828 P e ter Severin Fønss, Præst i Grundfør (s. Nr. 1219). 1 H.i2.Lars Schurmann Fabricius, f. *eg 1805, f 1880; Etatsraad, Bankkasserer i Aarhus; * T8r 1834 Julie Tabitha Sofie Schack, f. 'T 1814; Dtr. af Etatsraad, Kammeradvokat Gregers Schack; 4 B.: IV.a. Anna Marie Sofie Fabricius, f. 1836; * Peter Frederik Martin Packness, f. f 80

84 ; Grosserer i Kbhv.; Sen af Sadelmager i Vejle Packness; 11 B.: V. a. Otto Packness, f. y 1859, + V V. b. Frits Julius Packnes9, f. y V. c. Axel Packness, f. \ 1863, f s* V. d. Valdemar Packness, f. \ V. e. Anna Gudrun Packness, f. 's V. i. Sigurd Peter Packness, f. 7S V. g. Helga Fabricius Packness, f. i/c 1870, f y V. h. Haldur Packness, f. 'E2 1871, + V V. i. Osvald Packness, f V. j. Julie Henriette Packness, f. y 1874, f i/c V. k. Lars Jacob Prætorius Packness, f IV. b. Otto Fabricius, f. y 1837, f 2s IV. c. Jacob Christian Fabricius, f. 1840; * y Sofie Augusta Andersen, f. V 1849 (senr. 300). IV.d. Louise Fabricius, f. 1843; 1 * Andreas Peter Thomsen Frimodt, f. V 1839; t 1867; Assistent v. Banken i Aarhus; Sen af Godsinspektør paa Lerckenborg, Kammerraad Johan Frimodt; 2 * y 1868 Eckardt Frederik Beck, f. y 1827; Cand. jur., Godsinsp. paa Lerchenborg; Søn af Oborot Beck, Adjudant -h øs BrOftgOfl. (1 * 2S Nathalia Elisabeth Magdalene Frimodt, f. T, 1826, f V 1867; Dtr. af Godsinsp., Kammerr. Joh. Frimodt); 3 B.: V.a,.Ellen Victoria Fabricius Frimodt, f. '4 1867, t y ]872- V.b2.Louis Sofus Fabricius Beck, f. 'R V.c 2.Nathalia Nina Ellen Beck, f. T\ II. j 2. Lorents Peter Fabricius, døbt y 1745; * 1773 C h ri sti ane Henriette Wahl; 1 B.: III.a. Lorents Peter Fabricius, f. 1778, ; Maanedsløjtn., Skibskaptajn; senere Toldbetjent i Aarhus; * 1810 i Nakskov Ferse Cathrine Noer, f. 2fi4 1789, t i 1856; Dtr. af Skibskapt. Noer i Faaborg; 8 B.: 9

85 82 IV. a. Jørgen Otto Fabricius, f. i Nakskov T ; Cand th (h.); p. Cap. i Harlev-Framlev 36; ord. Cat. i Horsens V 43; Sognepræst i N. Snede-Ejstrup y 49; Provst 56; Sognepræst i Lundum-Hansted fg 58; i Magleby (Langeland) 69; * Y 1836 Jensine Cathrine Ranising, f. Y 1815; Dtr. af Provst Jens Christ. Ramsing og Elise Cathr. Fabricius; (s. Nr. 1187). IV. b. Anna Dorthea Amalie Fabricius, døbt t4j 1812, f IV.c. Peter Vilhelm Fabricius, f. T , f g 1854; Farver i Slagelse; * Y 1844 Christiane Lucie Strudsberg, f. -, ; Dtr. af Vognmd. i Slagelse Mathias Rasmussen Strudsberg; 1 B.: 1270 V. a. Lorents Peter Christian Fabricius, f. g 1845; Farver i Slagelse. IV.d. Lorentsine Frederikke Fabricius, f. -fj IS 16, f y 1881; * V 1848 Gustav Schack, f. J 1809; t l 1880; Toldforvalter i Løgstør; Søn af Kammeradvokat, Etatsraad Gregers Schack; l B.: V. a. Frederik Bernhard Grodtschilling Schack, f. Y 1849; Assistent v. Banken i Aarhus; * 1876 Anna Brøgger, f. {g 1850; Dtr. af Skibskapt. i Løgstør Søren Nielsen Brøgger; 1 B.: VI. å. Gustav Schurmann Schack, f , t g VI. b. Ingrid Frederikke Schack, f. \ J5 IV. e. Christian Henrik Fabricius, f. 1818, f IV. f. Hans Anton Fabricius, f. \ 1821; Detailhandler i Kbhv.; * Y 1851 Johanne Regine Marie Rønning, f. f ; Dtr. af Farver i Kjerteminde Niels Rønning. IV. g. Anna Gunhüde Dorthea Fabricius, f. Y 1822, f IV.h. Lucie Fabricius, f. Y 1825; ugift. II.k 2.Johan Jörgen Fabricius, døbt y 1747; Stud. Odense 1765; Baccalaur II, 1,. Andreas Fabricius, døbt -}g 1748, begr. y 1753.

86 83 I.j2. Michel Sorensen Fabricius, I. -y> 1698, f I. k2. Birgitte Marie Sörensdatter Fabricius, f. $ 1699, t V I J 2. Peder Sorensen Fabricius, f. «s I.ms. Peder Henrik Sorensen Fabricius, l 1701, f I. n,. Jacob Sorensen Fabricius, 1265 fremstillet i Gudshuset«2T

87 85 Navneliste over de med Fabricierne beslægtede og paarørende Familier. (Tallene vise hen til Numrene i Margenen, og et n betegner en Note.) Aagaard 246, 771,970,974,996. Aall 426. Aarestrup 771. Abrahamsdatter 11. Achthon 461. Agerbech , 162. Aggerup 156. Ahlefeldt-Laurwigen 353. Andersen ,291 93, , , 309, , 354, 378, , Andersson 898. Andrén 246. Andresen 105. Anholm Aschehoug 407. Assens 59. Bachmann , 167, , Baker Balieu 105. Barfoed , , Barnekow Barth 47 50, 55. Bartholdy 987, Baumann 156, 163. Bay Bech 717. Bechmann 149. Beck 1261, Bentzen Berg 880, Berthelsen 796. Bildhugger 2, 4 13, 83, 90, 92 95, Bintzer 499 n, 500. Bjerre Bjørn Bjørnsen 33. Blylegaard 403. Boberg Bohn 987. Bojesen 309. Bokkenhauser 499 n.

88 86 Bondesen 98 99, , 117, Bonnesen 778. Borchhorst 756. Borchsenius Boyesen 440. Brandt , , Brask 335. Braun Breinholt 908. Brinck 281. Brinck-Seidelin 499 n. Brockdorff 632. Brorsen Bruhn 665. Brummer 619. Bruun 79, 397. Brøgger 1193, Brøndsted 256. Budtz 58. Bugge 119. Bøckmann 405. Bønneløkke Carstensen 499 n. Christensdatter 1. Christensen ,227, , 865, , 879, Christiani 343. Christiansen 877. Clausen 12 15, 18, 25, 33 47, 57 58, 65 89, 176,245, 787. la Cour 632. Dahl , 367, 787. Danielsen 755, Daugaard Dons 368. Dorch 797. Ebbensgaard 908. Engelhart Erhardi Eriksen 124, 577. Faber 131. Falsled 2. Fasting Feddersen 92. Fischer 127, 1156, Foersom Fog 14, 884. Frederiksen 216. Friis 461. Frimodt Frisch i Frisenberg 157. Fritz Funch Futterup 853. Fønss , , , Førde 395. Gad 15 32, 45. Gedde 401. Giessing 968. Gindrup Gjelstrup 791, 881. Gjortsen Glahn Gravengaard

89 87 Greger 454. Grønlund Guldberg, Høegh Gør sch 251. Gørtz 568. Gørvell 454.' Hammer 470. Hansdatter 216. Hansen 123, 131, 245, , 485, 488, , , , 709, 716, , 1134, Hee 150, 154, Hegel und 95. Heide Hein , 256. Heineth , 560, 1134, Heining 575. Helmer 252. Helweg 993. Hersted 98. Hertz Hjardemaal 908. Hjorthøj , v. Hoe Hoell 441. Hofman-Bang Holm , 1008, Holst Hopkins Horne 5 7. Howitz Humble 281. Husted 645. Hvidberg 50, 54. Høegh-Guldberg Høffner 695. Høj Høm 620. Høst 499 n, 1032, Høyer Møller, s. Møller. Inger slev Jacobsdatter 131. Jacobsen 106, 216, 591. Jahnsen Jansen 620, Jensdatter Jensen , , 892, 903, 910, Jerwell 453. Jespersen 65. Jetsmark Johansen 95, 878. Johnsen 994. Jørgensen 364, , , Karmark Kayser 653. Kempe 930. Kirchmoe 149. Kirkegaard 587. Kiær , , Kjær 825. Kjærulf Kjølner Klitgaard 557. Knutzen 1014, Koefoed Kornerup , Kracke 1032.

90 88 Kragh , Krarup , , , , , 686, 717, , , 934. Krause 790. Krog 910. Krogh 404. Kruckow 92. Kruuse 315. Kuhr 13. Kybbing 147. Kølle 26. Kørber Lang 363. Langberg Lange 593. Langhoff Larsen 74, 102, 226, 802, Lassen 731. Lasson 653. Lauridsdatter 1, 969. Lausten 854. Lembak Lemming Leth 520, , , v. Levetzau 212. Linaae 400. Lind 592. Lindemann 536. Lodberg 576. Lund 150, , Lundsgaard 284. Lybecker , , 777. Madsdatter 810. Madsen 106. Manthey 169. Marcher Meedom Meier 101. v. Meurs 208. Michelsen 78, 81, Mikkelsen Mogensen 95 98, 109, Molich 723. Moritzen Mortensen 382, 875. Motzfeldt 453. Mourier , Munck , 971, , , 1066, Munk 77. Munksgaard , v. Mutio 283. Myhre Müller 35. Møhi 668, , , 954_56, Møller , , 330, 633, , , , 1040,1103,1135, Mølmark 787. Mørck 399. Nagel 935. N anstad 119. de Neergaard 369, Neuchs Neumann Nielsdatter 215. Nielsen 101, 216, 366, 509,653, 695, , , 1184.

91 89 Nissen 245, 955. Noer Nutzhorn 204. Nødskou 977. Nørkjær 1. Obel Ohrt Olsen Ording 896. Ortwed 378. Otto 732. Packness Paludan 499. Pay 57. Pedersdatter 2, 117, 148, 271. Pedersen 216, Persen 965. Petersen 26, 65, 242, 252, 608, 787, 903, 1057, Pfeil 612. Plookross Pløyen , 176, 178. Poulsen , Preisler Quaade Quistgaard 369, 385, 996, 1008, 1010, Raaschou Rahbek , 727, 731, , Ramsing , , 1210, Rasmusdatter 1, 3, 91. Rasmussen 212, 226., Grove Rauhe 700. «Rebsøe 4. Rehhoff 44. Reimers 597 n. Reiniche , Reventlau Sandberg 77. Richter Rose 11. Rosenkilde 150. Rønne 569. Rønning Schaarup 984. Schack 509, 1246, Scharling 983. Scheel 154. Schiwe 406 Schiødte 57, 73. Schiøtt 177. Schlambusch 420. Schlegel 646. Schmidt 695. Schou 956, 997. Schourup Schousboe 165, Schow 463. Schroll , 184. Schrøder 271. Schumacher Schwartz 406. Schiørring Seerup 195. Sehested 212. Selchier , 599. Sivertsen 964.

92 90 Skikkild 730. Smidth 320, Smith , , Sparre v. Spreckler Stallknecht 984. Stampe 575. Stauning Steenberg 620. Steenholt v. Steinmann 384. Stephensen , Stilling Stjernholm 832. Strandbygaard 632, Strudsberg Strøm 282. Stæhr Sutton 653. Svarre 378. Svendsen 13. Svitzer 157, 168, , Süling 92. Sørensen , Tang Thalberg 673. Thomsen Thorsted 794. Thortsen 758. Toft , 893. Tolstrup 355, 1014, , Tommerup , Topp Torm 499 n. Trojel Tved 214. Tønder 383, 461. Tørsleff 620. Ursin 461. Wahl Valeur , , , Vang Wermuth Werner 251. Villaume 897. William Villumsen 617. Vilstrup , 600, 617,620, 32, 647, Vinding 853. With , 528, , , Volteleu 492. v. Voss Zacho 970. Zandré 283. Zeuthen 195. Ziege Zimmermann 398, Ørtz , 832, 841. Øst 470.

93 T illæ g.

94 Da henved Halvdelen af Smed Søren Jørgensens mange Efterkommere have Adgang til betydelige Familielegater, skulle vi her anføre, hvad vi vide om disse. I. Christiane Amalie Foss Heinings Efterkommere (Nr ) have fortrinlig Adkomst til følgende Legater: 1. Det Fossiske Legat1) for Studerende v. Kbhvs. Universitet, hver Portion paa over 160 Kr. aarlig i 4 Aar. 2. Det Wissingske do.2) for 2 do., hver Portion p. 95 Kr. i 4 Aar. 3. Peder Lassons Rejsestipendium3), paa omtr. éoo Kr. aarlig. 4. Et af Søster Frederikke Foss4) stiftet Legat, der i Aaret 1758 var voxet til 6747 Rdlr., for 3 Enker og 3 Jomfruer af Familien. 5. Det Stampeske Rejsestipendium5), omtr. 20,000 Kr., for en jur. Candidat i 3 Aar. 6. Det Stampeske Legat for Studenter5), hver Portion paa omtr. 175 Kr. i 5 A ar. 7. Det Stampeske Legat for Enker5) hver Portion paa 80 Kr. og Børn ej før Begyndelsen af det 7de Aar og ej længere end til det fyldte 15de Aar, hver Portion p. 60 Kr. 1) Stiftet af Dr. M a tth ia s F obs (T. I, 6) og hans Brødre: Dr. med. C h ris t e n F o ss, f. 1626, f 1680; kgl. Livmedikus; Dr. J e n s F o ss, f. 1629, f 1687; Stadsfysikus i Kbhv., * Anne Margrete Svane, f. 1654; Mag. J a c o b F o s s, f. 1630, f 1676; Rektor i Kbhv.; * Dorthe Brochmand, Dtr. af Prof. Hans B. (T. I, 5); Mag. P e d e r F o ss, f. 1631, f 1698; Rektor i Kjøge, senere i Kbhv.; Dr. L a u r its F o ss, f. 1637, { 1703; Kancelliassessor, Forstander for Sorø. s) Stiftet af Kammerraad J e n s W is s in g, * Ingeborg Foss, f. o. 1663; Dtr. af Biskop i Aalborg, Dr. Matthias F. (T. I, 6). 3) P e d e r L a sso n, f , f T ; Justitiarius i Højesteret; Broder til Margrete Nielsdatter, * Dr. med. Ægidius Jensen, { 1656, hvis Fader var Biskop Jens Gjødesen (T. I, 3). l ) F. 1686, -(- ugift 1754; Dtr. af ovennævnte Dr. Jens Foss og Anne Margrete Svane; Sønnedtr. af Dr. Niels Foss (T. I, 5). *) Stiftet af Geheimeraad, Generalprokurør H e n r ik de S ta m p e, f. 1713, f 1789; Søn af Provst, Mag. Jens Stampe og Christiane Amalie Thestrup (T. I, 8).

95 94 8. Matthias Thestrups Legat6), Kr., 5 Portioner (hver p. 80 Kr.) for Enker og ugifte Fruentimmer; 2 for trængende Studenter (sidste kunne forenes for én Student i 6 Aar og i den Tid bruges til Udenlandsrejse og 1 eller 2 Aar derefter). 9. Thomas Finkes Rejsestipendium paa omtr. UOOOKr.1); Rente oppebæres af en Stud. med. eller philol. i 5 Aar med 240 Kr. 10. Thomas Fuircns do. paa omtr Kr.8). Ligeledes, men med omtr. 175 Kr. 11. Henrik Fuirens Legat paa 1000 Kr.8) for 3 fattige Studenter, hver 13 Kr. 12. Else Magdalena Bartholins Legat9), omtr Kr., for Stud. astronomiæ. 13. Søster Bartholins Legat9), som har givet til 2 gejstlige, fattige Enker 1300 Rdlr. 2 Mk. 14. Jesper Brochmands Legat for en theol. Candidat 4000 Kr.10), som 1713 af 15. Hans Steenbuch, hans Broderdattersøn11), forøgedes med 508 Rdlr. 4 Mk. 12 Sk., omtr. 191 Kr. aarlig. ) Stiftet af Etatsr. M a tth ia s de T h e str u p, f. y 1688, f y 1769; Rektor i Aalborg, Landsdommer og Herre til Mariagerkloster; Søn af Mag. Frants Thestrup og Else Mule (T. I, 7). 7) Stiftet af Dr. T h om as F in k e (T. I, 4). G) Dr. T h om as F u ir e n, f. 1616, f ugift B3a 1673, o gd i\ H e n r ik F u ir e n, f. 1614, f ugift 1659; Sønner af Dr. med. Jørgen Fuiren, f. 1581, -} 1628, og Margrete F inke; Dattersønner af fornævnte Dr. Thomas Finke (T. I, 4). En 3die Søn af Dr. Jørgen Fuiren var Diderik Fuiren, f. 1621, f 1656, Fader til Theodor Fuiren, f. 1656, f 1686, som blev Baron, og hvis Dtr. Friherreinde C h r istin e a f F u ir e n, f. 1677, -J- 1785, * Gehejmeraad Jens Harboe, f 1709, stiftede det Harboeske Enkefruekloster i Kbhv. og det Støvringgaardske adelige Jomfrukloster. ) E ls e M a g d a len a B a r th o lin, f , f 1763; 1 * 1698 Ole Rømer, f. 1644, ; Prof. og Politimester i K bhv.; 2 * sin Fætter Thomas Bartholin, f. 16.., } 1737; Prof., Etatsraad, Justitiarius. Hun var Datter af Dr. Caspar Bartholin, f. 16.., 1738; Prof., Generalprokurør, Præces i Rentekammeret, R.*; Søn af Dr. Thomas Bartholin, f. 1616, -J- 1680; Prof., kgl. Livmedikus; hvis Forældre vare Dr. Caspar Bartholin, f. 1585, f 1629, Prof. med., og Anna Finke, f. 1593, f 1677; Dtr. af Dr. Thomas Finke (T. 1, 4). S ø s te r B a r th o lin, * Dr. Jens Bircherod, Biskop i Aalborg, var Dtr. af Mag. Albert B., f. 1620, f 1663; Prof., Rektor i Frederiksborg; en Broder til fornævnte Livmedikus, Dr. Thomas B. 10) Dr. J e s p e r B ro ch m a n d, f. 1582, -j- y 1652; Prof., Biskop i Sjælland; Søn af Borgmester Rasmus Brochmand (T. J, 4). 11) H a n s S te e n b u c h, f. f 1664, -j-y 1740; Prof. theol.; Søn af Mag. Christian Steenbuch, f. j5 1625, j- 2S0 1665, Prof. Ebr., og Dorthe Brochmand, f. 1634, ; Dtr. af Dr. Hans Brochmand og Drude Finke (T. I, 5).

96 Jens v. Havens Legat12) p Kr. for en Student af Familien, aarlig omtr. 68 Kr. (Se A. W. Scheel, Kbhvs. Univers. Kollegier og Stipendier, Indbydelsesskrift til Universitetsfesten 1814). II. For Magdalena Feddersens Efterkommere (Nr ) anføre vi følgende Legater efter Traps Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig. 1. Borgmester C. Beyer og Raadmand O. Beyers Stiftelser (1632, 1648), Kapital 2070 Kr., for fattige, nærmest for Slægtninge1). 2. Kjøbmand Otto Beyer i Throndhjem, Legat paa 9600 Kr. for Slægtninge eller nødlidende Kjøbmandsenker2-), 3 4. Borgmester G. v. Merfeldts og hans Broder Borgmester H. v. Merfeldts Legater (1599, 1601), tilsammen Kr.; Halvdelen for studerende, en Fjerdedel for nødlidende, en Fjerdedel for tro Tjenestepiger3). 5. Borgmester M. Schrøders Legat (1614) paa 2666 Kr. for studerende, Husarme og tro Tjenestefolk4). 12) Mag. J e n s v. H a v e n, f. \ \ 1696, f ae 1778; Sognepræst i V. Velling- Skjern; Søn af Mag. Frederik Christian v. Haven, f. i/6 1665, f y 1739; Sognepræst til Odense Frue Kirke; * Birthe Catharina Juulbye, f 2g8 1730; Dtr. af Rektor i Viborg, Mag. Jens Jensen Juulbye og Mette Pedersdtr. Slange. Denne var igjen Dtr. af Mag. Peder Villadsen Slange, f. 1605, f Bs6 1773; Biskop i Viborg; hvis Fader var Villads Nielsen Brøns, Kannik og lektor th., og hvis Moder Margrete Pedersdtr. var en Dtr. af Biskop Peder Thøgersen Løvenbalk (T. I, 3). 1) Borgmester C a rsten B e y e r (T. II, 5). Sønnen O tto B e y e r, f. y 1602, f , blev senere (1650) Borgmester i Flensborg. Han var 1 * Agate Simonsdatter, f. tf 1610, f y 1646; Dtr. af Borgmester i Husum Simon Petersen og Anna Thomsen; 2 * 1649 Catharina Faust, f. y 1629, f 1708; Dtr. af Hospitalsforst. og Kbmd. i Flensborg Dietrich Faust og Hille Ubbing. 2) Kbmd. O tto B e y e r, f. y 1711; Søn af Raadmd. i Flensborg Otto B. og Anna Catharina Truelsen og Sønnesøn af Borgm. i Flensborg Carsten B., hvis Fader igjen var den ovenfor nævnte Borgm. Otto Beyer. 3) G ert v. M e r fe ld t, * 3S 1571 Ingeborg Rickertsen; Dtr. af Kbmd. i Flensborg Claus R., hvis Broder var Borgmester Carsten Rickertsen (T. II, 3). H e in r ic h v. M e r fe ld t var ogsaa Borgmester i Flensborg. 4) Borgmester i Flensborg M arkus S c h r ø d e r var Søn af Borgmesteren i Kiel Frants Schrøder og Agathe Freese. Dennes Fader Raadmd. i Flensborg Claus Freese var Broder til Marie Freese (T. II, 3).

97 96 6. Kommerceraad P. H allen sens Legat (1783), Kapital Kr., for beslægtede, senere for andre trængende5). 7. Kommerceraadinde Hallensens Legat(1788), 4800Kr., for studerende5). 8. Kjøbmand H. Petersens Legat (1735) paa 1332 Kr. 33 Øre for Slægtninge, ellers for fattige6). 9. Borgmester N. H. Clausens Legat (1742) paa 2133 Kr. 33 ø re for beslægtede, ellers for trængende7). 10. Nic. Clausens Legat p Kr. 33 øre, ligeledes7). 11. Hospitalsforstander Matth. Holsts Legat (1790) paa 2133 Kr. 38 Øre, ligeledes8). 12. Raadmand Jes Lorenzen Lorcks Legat (1728) paa 3173 Kr. 33 Øre for beslægtede, der maatte forarmes9). 13. Kjøbmand Bernhard Strickers Legat (1711) paa 3520 Kr. for trængende Slægtninge10). *) P e t e r H a lle n s e n, f. 2g 1714; Kommerceraad; Søn af deput. Borger og Kjøbmd. i Flensborg Nicolaus H. og Catharina Elisabeth Petersen, en Dtr. af deput. Borger og Kbmd. i Flensborg Jens Petersen og Catharina Thofall, der igjen var Datter af Kjøbmand i Flensborg Henrik Th. og Catharina Beyer, hvis Fader var Borgmester Carsten Beyer (T. II, 5). Peter Hallensen var 1 * f-j, 1745 Marie Elisabeth Lembcke, f. 1g 1718, f t,8 1753; 2 * 1763 C a th a rin a M e in c k e, f. f 1718; Dtr. af Hospitalsforstander i Flensborg Henrik Meincke og Anna v. Lutten, og Enke efter Raadmand og Kjøbmand i Haderslev Hans Rudolf Feddersen, f. 1717, } \ , Broder til Magdalena F. (T. II, 9). 6) H e n r ik P e te r s e n, deput. Borger og Kbmd. i Flensborg; * f 1726 Anna Elsabe Clausen, f. f a 1698; var Søn af ovennævnte Kbmd. Jens Petersen og Catharina Thofall (n. 5) og saaledes igjennem Moderen en Æ tling af Borgmester Carsten Beyer (T. II, 5). 7) Borgmester i Flensborg N ic o la i H e n r ik C la u sen s Dtr. Helene C., f , f V 1757, var * \ a 1750 Ulrik Anton Feddersen, f. V 1719, Hovedpræst v. den adelige Kirke i Grelting (Sønderjylland) og Broder til Magdalena Feddersen (T. II, 9). 8) Hospitalsforst., Kjøbmd. i Flensborg M a tth ia s H o ls t, f. J 1719, * Y 56 Anna Petersen, f. J 1733, f 1769; Dtr. af Kjøbmd. og deput. Borger i Flensborg Gerhard Petersen og Catharina Feddersen og Søsterdatter af Magdalena Feddersen (T. II, 9). ) Raadmd. i Flensborg J e s L o r e n z e n L o rck var gift med Brigitta von Lutten og havde Dtrn. Marie Abel L., f. Y 1721, der blev * 1743 Jens Jacobsen Lunding, Raadmd. i Haderslev, Søn af Kbmd. i Haderslev Jens L. og Anna Margrete Petersen og Dattersøn af ovennævnte Kbmd. Jens Petersen og Catharina Thofall (n. 5). 10) Hvorledes Kbmd. A n d r e a s S tr ic k e r er i Slægt med Magdalena Feddersen og hendes Fædre, kunne vi ikke paavise. Men Raadmand i Flensborg

98 Kjøbmaand Andreas Strickers Legat (1751) paa 2133 Kr. 33 Øre for trængende Slægtninge og andre trængende10). 15. Rektor Job. Møllers Enke Anna Møllers Legat (1765) paa 1813 Kr. 33 Øre for trængende Slægtninge, ellers for andre trængende15). 16. Åndr. Strickers Enkes Legat (1751) paa 1600 Kr. for Slægtninge, ellers for fattige10). 17. Kjøbraand Bernd Henr. Meinckes Legat (1776) paa 28,800 Kr. for studerende og trængende11). 18. Møllmann og v. Luttens Legat (1622) paa 1066 Kr. 66 Øre for trængende Slægtninge11). 19. Raadra,and Bo,y Petersens Legat paa 3200 Kr. for trængende Slægtninge, ellers for andre trængende l2). Henrik Stricker f. 1595, f 1673 ; Søn af Landgreve Bernhard St, til Løningcn i Wcstphalen of ) og (ledske Diiwels (el. Mannteuffel) var gift med en Beyer (Lucie B., f. 1611, * f 1638, f 1681 ; Dtr. af Borgmester Carsten B., T. II, 5); og hans Farfader Landraad og Rentemester i Øslfrisland Henrik St. med en Eckholt (Magdalena E., Søster til Raadmd. Bernhard E., T. II, 4). En Søn af Henr. Strieker og Lucio Beyer var Kbmd. B ern h a rd Stricker, Borgmester i Flensborg, f. 1640, f f t 1712, hvis Dtr. igjen var Rektorinde Anna Møller, f Y 1770, 90 Aar gi., den store Genealog O. H. Møllers Moder. l l ) Slægten stammer fra Westphalcn, hvor Henrik Meincke var Borger i Winten, 2 Mil fra Minden. Hans Søn, Johan M., f. 1592, f i Svendborg f f 1657, var først Kjøbmand i Norge, senere i Flensborg, og havde Sønnen Henrik M., f t 1626, begr. f Denne var Hospitalsforst. og Silkehandler i Flensborg og * 3, Lucia Møllmann, f. 1645, f 1685, Dtr. af Raadmd. Bernhard M. (T. II, 6). En Søn af disse hed som Faderen Henrik M. og var som han Hospitalsforst. og Kjøbmd. i Flensborg. Han var f. I 1670, f y 1719 og * Anna von Lutten. Blandt deres 18 Børn var Catharina M. (se n. 5) og Bernd Henrik M. Ovennævnte Raadmd. Jes Lorenzen Lorck var ogsaa gift med en Lutten (n. 9), og en Dtr. af Borgmester Lorenz Nack (T. II, 3), Helene N., var gift med Rolcfi' von Lutten, Raadlnd. i Yceht i Westphalcn. l3) Vistnok denraadmand B oy Petersen, der var g. m. Anna Reimers, og i dette Ægteskab havde disse Børn; 1) Gerhard Petersen, Kbmd. og doput. Borger i Flensborg, f. Y 1697, f f 1756, * 1728 Catharina Feddersen, f. f f 1707, f 1771, Søster til Magdalena F. (T. II, 9); 2) Catharina Dorthea Petersen, f. Y 1709, * 1743 Henrik Feddersen, f. 1711, f 2e5 1744, Kjøbmand og Borger i Flensborg, Broder til Magdalena F. (T. II, 9). En Søster til denne var ogsaa Lucie Feddorson, f. Jf 1708, * Y 1732 Jørgen thor Strafen, f. J 1704, Kjøbmand i Flensborg. Lucia Bøtt-