Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt"

Transkript

1 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012

2 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Tlf

3 Forord Vordingborg Kommune og Psykiatrien Region Sjælland har gennemført projektet Det gode samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Psykiatrien Region Sjælland. Målet med projektet er, at borgerne skal opleve så god en koordinering af indsatsen som mulig. 16 medarbejdere fra Arbejdsmarkedssekretariatet og Psykiatri og Handicap Sekretariatet i Vordingborg Kommune og 8 medarbejdere fra 4 udvalgte afdelinger i Psykiatrien Region Sjælland har deltaget i projektet, som er blevet afviklet i perioden fra 6. januar 2012 til 1. november I starten af projektperioden blev der afviklet 2 temadage, hvor medarbejdere fra de tre områder bl.a. skulle lære hinanden og hinandens arbejdsområder bedre at kende og sammen udvikle konkrete værktøjer til styrkelse af samarbejdet. Der har ligeledes været gennemført undervisning i psykiatriske sygdomme for kommunens medarbejdere og en borger med en bipolar affektiv lidelse har været på besøg og fortalt om sit møde med behandlingspsykiatrien og kommunen. Henover projektperioden har der været afholdt 4 fyraftensmøder, hvor henholdsvis Psykiatri og Handicapsekretariatet, Arbejdsmarkedssekretariatet og Psykiatrien Region Sjælland på skift har været værter for et temamøde. Projektet er blevet afsluttet med afholdelse af ½ evaluerings temadag Der har i projektperioden været specielt fokus på samarbejdet omkring de borgere, som har behov for, afholdelse af en konference før udskrivelse fra en psykiatrisk afdeling eller i forbindelse med et forløb i distriktspsykiatrien. 3

4 Indholdsfortegnelse Forord Resultatet af projektet? Udfordringer Resultater holdt op imod succeskriterierne for projektet Hvad har vi opnået med projektet beskrevet på 3 linjer Budskab på baggrund af resultatet? Hvordan kan andre få gavn af vores resultater? De bedste råd til andre? Konklusion Resultatet af projektet? Projektet er fra starten blevet modtaget med stor interesse både fra politikere, ledere og medarbejdere. Der har været store forventninger til at skulle have fokus på samarbejdet over en længere periode og herefter mulighed for en opfølgningsdag og en evaluering Udfordringer I projektperioden har der været indlagt færre borgere fra Vordingborg Kommune på de projektdeltagende afdelinger med behov for afholdelse af konferencer end tidligere. Kun tre afdelinger samt distriktspsykiatrien i Psykiatrien Region Sjælland Oringe har deltaget i dette projekt. Dette kan have gjort det vanskeligt for deltagerne at vurdere effekten. Visitatorerne fra kommunen har også haft kontakt til andre afdelinger i projektperioden og medarbejderne i Psykiatrien Region Sjælland har samarbejdet med fire andre kommuner end Vordingborg med andre arbejdsgange 1.2. Resultater holdt op imod succeskriterierne for projektet Nedenstående succeskriterier blev formuleret i projektbeskrivelsen 1. Der er udviklet et koncept for samarbejde herunder afholdelse af planlægnings- og udskrivningskonferencerne, som sikrer at borgeren oplever sammenhæng mellem behandlingspsykiatrien og kommunens tilbud. 2. Alle deltagere har viden om og respekt for hinandens arbejdsområder (visitationsret, behandlere) 3. Alle deltagere har respekt for hinandens faglighed 4. Der er skabt grundlag for løbende dialog vedr. samarbejdet mellem kommunen og behandlingspsykiatrien 5. De kommunale sagsbehandlere kender til de mest almindelige psykiske lidelser (skizofreni, borderline, maniodepressiv lidelse) Ad. 1. På temadagene blev den allerede eksisterende samarbejdsblanket videreudviklet. Den nye blanket giver afdelingerne i Psykiatrien Region Sjælland flere oplysninger om borgeren end tidligere. Samarbejdsblanketten er efter temadagene blevet videreudviklet, så der nu er 4

5 udviklet en særlig udgave til distriktspsykiatrien. Flere medarbejdere i behandlingspsykiatrien har undret sig over, at blanketten ikke blot er blevet taget i drift på alle afdelinger, da den fungerer rigtig godt. Der er flere oplysninger om borgerens forsørgelsesgrundlag på blanketten, hvilket betyder at afdelingen hurtigere bør kunne tage kontakt til relevant sagsbehandler i kommunens Arbejdsmarkeds Sekretariatet. Oplysningerne om borgerens forsørgelsesgrundlag er blevet indhentet i Arbejdsmarkedssekretariatet og sendt til Behandlingspsykiatrien som arbejdsgangen beskriver, men er informationen om indlæggelse er ikke blevet brugt optimalt indenfor Arbejdsmarkedssekretariatet. Der har vist sig et behov for et fritekst felt på blanketten, som snarrest vil blive tilføjet. Det er ikke lykkedes at få introduceret alle nyansatte til samarbejdsblanketten i projektperioden og det har ligeledes været en udfordring at få de medarbejdere, som ikke har deltaget i temadagene til at ændre arbejdsgangene. Den visitator som oftest deltager i konferencer har afsat et fast tidspunkt i kalenderen, som er kendt af projektdeltagerne i behandlingspsykiatrien - så det skulle blive nemmere at planlægge en konference. Det har været vanskeligt at vurdere effekten af denne aftale, da der har været afholdt få konferencer med Vordingborg Kommune i projektperioden Det har været vanskeligt for medarbejderne i behandlingspsykiatrien at huske dagen og tidspunktet, da man også samarbejder med 3 andre kommuner Der blev på temadagene udviklet et koncept for afholdelse af planlægnings- og udskrivningskonferencerne, som skal sikre at borgeren kender formålet med mødet og derved gerne skulle få større udbytte af mødet. Det har desværre været meget vanskeligt at få medarbejderne både i Psykiatrien Region Sjælland og kommunen til at huske at udfylde projektets evalueringsskemaer i forbindelse med afholdelse af konferencer. Det opleves stadig af alle deltagere som et område der bør arbejdes videre med, men enkelte af konferencerne har været klart bedre. Det blev aftalt at kommunens visitator laver et referat fra konferencen, som med borgerens samtykke bliver sendt til deltagerne. Dette referat er ikke blevet lavet ved samtlige konferencer, men savnes. Alle samarbejdsblanketter bliver ved borgerens indlæggelse eller opstart af forløb i Psykiatrien Region Sjælland faxet til én fælles fax og afleveret til Psykiatri og Handicapsekretariatet, som tager kontakt til andre relevante samarbejdspartnere indenfor kommunen. Psykiatri og Handicapsekretariatet har fået oprettet en særlig sikkerpost mailadresse til kommunens Psykiatri og Handicap Visitatorer, hvor efterfølgende personfølsomme dokumenter kan sendes direkte til visitatorerne udenom kommunens centrale postafdeling, for at spare tid og mulighed for at modtage materiale udenfor postafdelingens åbningstid. Ad Der har været mange deltagere til både temadagene og fyraftensmøderne og de umiddelbare tilkendegivelser efter afholdelse af seancerne har været positive. Tilkendegivelserne på evalueringstemadagen var også positive. Alle ønsker flere fyraftensmøder og undervisning på tværs af sektorerne og fremover med deltagelse af flere medarbejdere. Der er et ønske om at Styregruppen fra projektet fortsætter med at mødes efter endt projektperiode. 5

6 Projektdeltagerne har lært hinanden at kende og fået et meget bedre kendskab til hinandens arbejdsområder. Deltagerne har givet udtryk for, at det er blevet nemmere at kontakte hinanden på tværs af sektorerne, når man ved, hvem man ringer til. Der blev lavet en telefonliste, som ønskes løbende opdateret efter endt projektperiode. Deltagerne har fået viden om de forskellige områders lovgivning, rammer, organisering, opgaver, borgergruppe og arbejdsgange/patientforløb, hvilket bl.a. har givet en større forståelse for hinandens roller ved konferencerne. Det er blevet lettere at informere borgerne. En medarbejder fra Arbejdsmarkedssekretariatet gav udtryk for, at hun i fem ud af 10 forløb havde inddraget Psykiatri og Handicapsekretariatet siden projektets start, hvilket hun ikke tidligere havde gjort. Alle deltagere har forpligtet sig til løbende videndeling med kollegaer, som ikke har deltaget i temadage og fyraftensmøder. Det har været svært at huske at få formidlet den nye viden til kollegaerne og til nyansatte. Ad 4 Der har været afholdt 4 nedenstående fyraftensmøder med temaer, som blev aftalt på de fælles temadage i starten af projektet. En gennemgang af psykiatrilovgivningen har givet projektdeltagerne en større forståelse for årsagen til at borgere nogle gange ikke bare bliver indlagt, selvom det kan synes påkrævet. En detaljeret gennemgang af Psykiatri og Handicapsekretariatet visitation, udfordringer og strategi for fremtiden En præsentation af Arbejdsmarkeds arbejde med ressourceprofiler, gennemgang af matchgrupper og en præsentation af kommunalt / privat samarbejde. En præsentation af distriktspsykiatriens opgaver og metoder samt præsentation af bl.a. TOP og Opus. Der har været mange deltagere til alle møderne. Ad 5 Der blev i starten af projektet gennemført en undervisningsdag, hvor en psykiater gennemgik de mest almindelige psykiatriske sygdomme for kommunens projektdeltagere. Deltagerne fra Arbejdsmarkedssekretariatet gav udtryk for stor tilfredshed med undervisningen, da de møder mange borgere med psykiatriske lidelser og ikke tidligere havde fået undervisning i dette emne. Visitatorerne fra Psykiatri og Handicapsekretariatet var glade for at få genopfrisket deres viden på området. Behandlingspsykiatrien fornemmer at projektdeltagerne fra kommunen specielt Arbejdsmarkedsdeltagerne efter undervisningen har fået en anden tilgang til borgere med psykiatriske sygdomme. Der blev på evalueringsdagen opfordret til at lave fælles undervisningsseancer. 2. Hvad har vi opnået med projektet beskrevet på 3 linjer. Deltagerne har fået et væsentligt bedre kendskab til hinanden og samarbejdet er under fortsat udvikling. Medarbejderne på Arbejdsmarkedsområdet har fået større viden om psykiatriske sygdomme og har mere fokus på samarbejdet med Behandlings Psykiatrien end tidligere. 6

7 3. Budskab på baggrund af resultatet? Giv mulighed for at få et godt kendskab til hinandens sektorer og lær hinanden personligt bedre at kende. Mød hinanden med respekt og hav tillid til at alle gerne vil borgerens bedste, men at vi alle har en lovgivning og nogle overordnede rammer, vi skal forholde os til. 4. Hvordan kan andre få gavn af vores resultater? Det er planen at samarbejdsblanketten tages i anvendelse på alle afdelinger i Psykiatrien Region Sjælland på Oringe. Planen er at blanketten skal præsenteres på møde i KSP, så den evt. også kan tages i anvendelse i Guldborgsund -, Næstved -, og Lolland Kommune. Guldborgsund har allerede vist interesse. Kendskabet til hinanden skal føres videre til en større medarbejder skare, så det er allerede nu aftalt at fortsætte med Fyraftensmøder 3 x årligt for et lidt større antal medarbejdere. Der er lavet aftale om, at man kan invitere til at deltage i hinandens personalemøder, hvis der er ønske om at få præsenteret noget nyt. Samarbejdsblanketten kan rekvireres i Vordingborg Kommunes Psykiatri og Handicapsekretariatet hvis andre ønsker at anvende den. 5. De bedste råd til andre? Lad medarbejderne lave fælles aktiviteter - fyraftensmøder Anvend en samarbejdsblanket Lad ikke kun sektorerne mødes i TSP og KSP regi, men også på medarbejder niveau. Prøv at forstå hinandens rammer og vilkår og prøv at få et fælles sprog af hensyn til borgeren Se hinanden som samarbejdspartnere, som alle vil patientens/borgerens bedste. Sæt ressourcer af til at ændre arbejdsgange m.v. da det tager tid og kræfter at ændre ting og holde fast i dem. Overvej om det giver mening at sætte et fast tidspunkt af til afholdelse af konferencer hver uge, så det ikke skal være tidsmangel, der forsinker afholdelsen. Hav fokus på hvordan man bedst får formidlet nyheder. Nedsæt evt. en arbejdsgruppe, som kan drøfte praktiske udfordringer. 6. Konklusion Konklusionen på dette projekt er, at godt kendskab til ens samarbejdspartnere både personligt og fagligt danner grobund for et endnu bedre samarbejde. Da vores arbejdsområder er under konstant udvikling, bliver vi nødt til at have en løbende kontakt, hvor vi holder hinanden orienteret om evt. ny struktur, nye opgaver, møder nye medarbejdere og lærer at forstå hinandens sprog 7

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

Integreret indsats for sindslidende med misbrug

Integreret indsats for sindslidende med misbrug Integreret indsats for sindslidende med misbrug oktober 27 2014 Et samarbejde mellem regionspsykiatrien Horsens og Hedensted Kommune - Projektopsamlings rapport Indholdsfortegnelse Integreret indsats for

Læs mere

Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009.

Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009. Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009. specialbørnehave for børn med vidtgående handicap Konklusionen dækker perioden 2007/2008 for ergoterapeutstuderende i klinisk

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere