Lokalplan nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr"

Transkript

1 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr Et område (BK 10 og 11 ) ved Høje Taastrup Boulevard syd for banen Høje Taastrup By Erhvervs- og offentlige formål Kongsbak Informatik

2 BEMÆRK: KOTER I DENNE PLAN ER ANFØRT I DNN Se

3 LOKALPLAN HØje-Taastrup Kommune

4 BK 10 OG BK 1 1 KONTOR- OG FORRETNINGSBEBYGGELSE VED STATIONSPLADS SYD I HOJE TASTRUP BY

5 RedegØrelse. BK10 og BKll LOKALPLAN BK 1-18 HENVISER TIL LOKALPLAN MAL, O l 500m Indledning. Lokalplan anfatter et ca m2 ubebygget areal, der mod vest grænser op til adgangsvejen mellem Blekinqe Boulevard og HØje Tåstrup station, cg mod nord støder op til cykel- og gangstien langs j ernbanens sydsi de. Qnrådetgennemskaeres af HØje Tåstrup Boulevard

6 Lokalplanen er udarkejdet på baggrund af et Ønske m at kunne opføre en bebyggelse, der gmser op til HØje Tåstrup Eaulevard og station og desuden anfatter hele facadebebyggelsen langs de tilstø3ende gade- q pladsarealer, samt det offentlige cykelparkeringsanlæg syd for stationen. Forholdet til anden planlagninq. Kmunedanlacmins m. v. : Kmuneplanens rmer for lokalplanlagningen i Heje Tåstrup-mådet fastmger, at det måde, scgn lokalplan er en del af (måde 223), i fremtiden skal anvendes til butikker, kontorer, boliger, offentlige formål og mindre ikke-generende fremstillingsvirksmhd. De navnte funktioner skal integreres i mådet efter mere retningslinier. Loka1planl;egningen en del af disse retnings- linier. LokalDlanlacrnincr: Lokalplanens måde er indeholdt i rammelokalplan , scgn wersigtsskitsen viser. Rammelokalplanen fastmger grundlaget for byggemdning og grundsalg i den første etape af det nye bymåde ved HØje Tåstrup station. Dette anråde anfatter 18 bygningskarrkr, benaevnt RK 1-18, san kan udstykkes til bebygqelse. Lokalplan fastlqger supplerende bestemelser i relation til et givet skitseprojekt for anvendelse og bebyggelse af 2 bygningskarrkr, bena-.vnt BK 10 q RK

7 Lokalplanens indhold am bebyggelsen. Lokalplanen in.deholder retningslinier for, hvordan bebyggelsen i BK l0 og BK 11 skal anvendes og udformes. Det bliver bl.a. fastlagt, at bebyggelsen ikke må anvendes sam boligbebyggelse, dog vil i der hver byqningskarrg kunne indrettes Cm enkelt bolig for portner eller lignende. I stueetagen skal der hovedsageligt indrettes butikslokaler og publikumsorienterede funktioner. Bebyggelsens 1. og 2. sal indrettes til kontorfunktioner og lignende cityerhverv. Det er et af lokalplanens væsentlige mål, at m gøre opførelse af en bebyggelse, der kan i tages brug på tidspunktet for stationens åbning eller sn rest herefter. Af hensyn til endnu uafklarede behov for etablering af arealkrævende byfunktimer, der særligt knytter sig til stationen og (hotel kongresfaciliteter og meget andet), sikrer lokalplanen kun en begrenset bebyggelse 11. af BK Bebyggelsen betragtes san en første etape. Der skal derfor i dens udformning tages hensyn til senere u bygning og tilknytning mellm bebyggelsen og jernbanen. Denne videre udbygning vil blive fastlagt i en supplerende lokalplan. Remest stationen udlagges et offentligt areal, hvor bus- og togpassagerer kan stille deres cykler cg knallerter. Denne offentlige cykelparkering vil og& blive indrettet i kælderetagen, således at der i alt vil blive plads til ankring parkerede cykler/knallerter. Bebyggelsen skal placeres så den danner afgransning af pladsen syd for stationen. Langs pladsens sider skal den udformes med en kolonnade, hvorunder der indrettes offentligt fodgængerareal. Lokalplanen åbner desuden mulighed for at opføre bebyggelse Over HØje Tåstrup Boulevard, således at der skabe en portvirkning, d6r hvor stationen grænser op byanrådet. -4-

8 Ydmure skal fortrinsvis opføres af teglsten, cg gadearealer skal belægges med betonsten. Disse udendqjrs flader skal af sandfarvede materialer efter byrådets anvisning. NORD -5-

9 Lokalplanens indhold m vej- og parkeringsforhold m.m. Lokalplanens måde anfatter en fastlagt del af bymådets fællesveje. Vejarealet, scm skal e- tableres af gmdkøberen, ligger langs BK 10 s sydside og langs EK Il s Østside. Vejstykket langs BK 10 s sydside skal. indrettes scan fodgængermåde. Vejstykket langs BK Il s Østsside udmges sm lokalgade med ensidig kantstensparkering, men -es først anlagt i tilknytning til k- byggelsens senere etaper. Det beregnede behov for bilparkering til den aktuelle bebyggelse har en størrelsesorden $i 174 p-pladser. Ca. 94 p-pladser sikres anlagt sm del af bymådets fælles parkeringsareal ved Blekinge Boulevard. Inden for lokalplanens måde sikres der etableret mindst 22 p-pladser fordelt med ca. 6 i lokalgaden og ca. 16 i BK 11. Den resterende del af det beregnede parkeringsbehov, maksimalt 58 p-pladser, kan ved sikkerhedsstillelse udskydes indtil byrådet skønner, at der er behov for at få dem anlagt. Disse sidste parkeringspladser forudsættes anlagt scan del af et fælles parkeringshus placeret mr ved Blekinge Boulevard. Byrådet har vedtaget, at mindst 60 % af en bebyggelses pareal skal være anlagt ved bebyggelsens ibrugtagning. Yderligere parkeringsbehov, der opstår i forbindelse med bebyggelsens senere etaper, forudszttes anlagt hovedsageligt sm kælderparkering under den kmende bebyggelse. Geldende lokalplanbestmelser. Lokalplan skal betragtes scfn tilhg til rarrunelokalplan Den er udarbejdet i overensstemmelse med rmelokalplanens krav cm, at op førelse af ny Myggelse ikke må finde sted, før der er fastsat nærmere bestmlser hercm i en sup plerende lokalplan (j f. S 7.10). -6-

10 A hensyn til forståelsen af lokalplanen, er der i det følgende kort ridset op, hvilke mere generelle bestmlser, der allerede er indeholdt i rammelokalplanen, og derfor ikke er medtaget i denne lokalplan. Af betydning for det aktuelle anråde er ved rarranelokalplan allerede fastlagt: at at at at at at at at at at mådets bebyggelse kun må anvendes til beboel- se, cg erhvervsudøvelse efter byrådets skøn, butiksareal fortrinsvis skal indrettes i bebyg- gelse med facade modhøje Tåstrup Boulevard og de hertil knyttede pladser, og i Øvrigt bebyggelsens stueetage mod boulevarden cg plad- sen syd for stationen kun må indrettes til bu- tikker og særligt kundeorienterede erhvervs- virlts~eder og offentlige formål, vejadgang fortrinsvis skal ske fra adgangsgaden vest for bebyggelsen i BK 10 og fra lokalgaden Øst for bebyggelsen i BK 11, el-ledninger, herunder til vejbelysning, skal frmføres scm jordkabler, bygninger ikke må opføres med mere end 3 etager, dogkan der, hvor særlige forhold taler for det, tillades større højde, bebyggelsens stueplan skal indrettes efter ret- ningsgivende niveauplaner, bebyggelse fortrinsvis skal som s mn- hængende bebyggelse langs mindst 3 af en karr6s sider og med facaden i karrhns afgrænsnings- linie mod gader cg pladser, facadebebyggelse langs HØje Tåstrup Eoulevard og mod pladsen syd for stationen skal opføres som sluttet bebyggelse i 3 etager og udformes med en 3,6 m bred kolonnade langs boulevard og plads, det skal tilstræbes, at der i bymådet opnås en tilsigtet helhedsvirkning i bebyggelsens udformning og ydre f remtræden, - 7 -

11 at at at karrgemes sydlige hjømearealer mod HØje Tåstrup Boulevard udmges san dele af et større pladsareal syd for stationen, udlq af opholdsareal udgør mindst 10 % af etagearealet. Eh del af d.ette areal kan indrettes på terrasser, p3 overdzkket gårdareal og lignende, og der vil blive oprettet en grundejerforening for rammelokalplanens måde A 1. I Øvrigt er lokalplan et supplment til lokalplan for Tåstrup station, hvori der mere praecist end i ramnelokalplanen stilles krav til en eventuel overbygning af 'Eistrup Boulevard, lige syd for stationen. Heran fastlqges det i lokalplan , 5.4: at bebyggelsen ikke må hindre en hensigtmassig udnyttelse af de underliggende trafikarealer, og at bebyggelsen kun må opføres sam del af en Samlet bebyggelse, der anfatter mindst en af de tilgrmsende bygningskarr6er. Lokalplanens retsvirkninger. Efter byrådets endelige vedtagelse cg offentliggqk relse af lokalplanen, må ejendm, der er anfattet af planen, if8lge kmuneplanlovens 5 31, kun udstykkes, bebygges eller i Gvrigt anvendes i overensstemmelse med planens hesterrunelser. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendm kan fortsætte sm hidtil. ibkalplanen medfører h.eller ikke i sig selv krav an etablering af de anhg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestmelser under forudsætning af, at det ikke andrer den særlige karakter af det måde, der søges skabt ved lokalplanen

12 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kungennemfglres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. - 9-

13 HØ j e-taastrup kcmnme. Lokalplan I henhold til kmuneplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 287 af 26. juni 1975 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for i det 5 2 nævnte måde Lokalplanens fodl. Fonnålet med lokalplanen er at sikre supplerende be- stemmelser til rmelokalplan i relation til et givet skitseprojekt for anvendelse og bebyggelse af mzderne bemt BK 10 og BK 11. Det er desuden lokalplanens mål, at sikre, at bebyg- gelsen i BK 11 udformes og indrettes så senere sam- menbygning med en hotelbebyggelse eller lignende kan foregå hensigtmssigt Lokalplanens måde. 1. Lokalplanen afgrænses m vist på kortbilag 1080/5-1-1 og mfatter del af matr. nr.e 4 - ad, 5 - f, 67 - a, 67 - k, samt offentligt vejareal "l", alle af HØje Tåstrup by, HØje Tåstrup, samt alle parceller,der efter den 13. februar 1985 udstykkes fra de m t e ejendomme inden for lokalplanens m- råde. 2. Lokalplanmådet opdeles i 2 byggeurunde, der benævnes BK 10 cg BK 11, et areal til stationsbe- byggelse, og et trafikareal Lokalplanmådets anvendelse. 1. Lokalplanens måde må kun anvendes til erhvervs- formål og offentlige fonnål (herunder cykelparkering i 2 etager) i averensstmelse med den på kortbilag 1080/8-1-2 viste retningsgivende anvendelses- og be

14 byggelsesplan.*) Af etagearealet kan max m2 indrettes til butikker. Etagearealet pr. dagligvarebutik kan ikke overstige 200 m2 netto. Indenfor BK 10 kan dog tillades indrettet en dagligvarebutik med idtil 500 m2 nettoareal. 2. Bebyggelsens 1. q 2. etage må ikke indrettes til butikker. 3. Byrådet kan tillade, at der inden for hvert af måderne BK 10 og BK 11 opføres eller indrettes 6n bolig for bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til anrådets bebyggelse. 4. Inden for det på kortbilag 1080/8-1-2 med skravering rmrkerede stationsareal må kun indrettes eller opføres bebygqelse til: a) offentlige formål, som har tilknytning til banegårdens funktion, sam knudepunkt for den kollektive trafik, b) sådanne handels- og restaurationsvirksanhe6er q lignende, scm af byrådet (efter indhentet udtalelse fra Hovedstadsrådet og DSB) skønnes at have en naturlig driftsrwssig tilknytning til banegården. Der må ikke indrettes eller opføres bebyggelse til kontorer og lignende udover den til de enkelte virksarheder hq5rende administration, eller sm efter byrådets vurdering og godlrendelse kan indpasses i området. *) I Øvrigt i overensstemelse med lokalplan , S 3.1, 3.3, 3.5 og

15 4. Udstykning. Udstykning må foretages uden nedre begrænsning af grundstflrrelsen, når grundene tilpasses deres an- vendelse. i 5. Traf ikforhold. 1. Msanssforhold. 1. Langs måde BK lo s sydgranse udlagges areal til en 13,7 m bred strmgade for fcdgsengertrafik samt for lokal biltrafik i et amfang, sam ikke er til gene for de gående. Langs måde BK Il s Østgranse udlagges areal til en lokalgade. *) 2. StrØggaden skal udføres efter den på kortbilag 1080/8-1-2 viste retningsgivende anlægsplan. 3. Lokalplanmådets færdselsarealer skal belægges med betonsten. Stenene skal udføres af sandfarvet beton efter byrådets nærmere anvisning. 4. Adgang til cykelparkering i terrænniveau skal for& vest fra fra stationsbrcen. Adgang til q- kelparkering under niveau skal foregå fra stien i lokalplanens nordgrænse. 2. Parkeringsforhold. 1. Med den i fastlagte anvendelse af det tilladte etageareal, skal de til bebyggelsen svarende parkeringsarealer udlsegges med mindst 174 parkeringspladser

16 Parkeringspladserne skal reserveres med følgende fordeling : Inden for lokalplanens måde: - min. 22 pladser m terrænparkering. Uden for lokalplanens måde: - 94 pladser sm fælles p-pladsparkering - max. 58 pladser sm p-husparkering. Parkeringspladserne skal ankgges i det mfanq by- rådet skømer det nødvendiqt.*) S 6. Lednings- og forsyningsanlq. * * ) 1. Bygninger inden for lokalplanens måde skal til- sluttes et fælles W-kabelankq efter byrådets. re anvi sning nærme- 2. Varmeforsyning inden for lokalplanmådet skal efter byrådets anvisning ske ved tilslutning til et fællesanlq ( fjernvarmeforsyning). Der er tilslutningspligt til den kmmale fjernvarmeforsyning. 3. Inden for lokalplanmådet skal spilde- og regn- vandsafledning samt vandforsyning ske ved tilslut- ning til offentlige ledninger. 7. Bebyggelsens m- fang og placering. 1. Det samlede tilladte etageareal for måde Bk 10 og BK 11 tilsmen må ikke overstige m2. Her ud over kan etableres ca. 400 m2 etageareal i tilknytning til BI< l0 og ca. 6C0 m2 etageareal i tilknytning til BK 11, når det opføres over Wje Tåstrup Boulevard. Udformningen af overbyqning o- *) Opxerksamheden henledes på, at byrådet har vedtaget, at mindst 60 % af en bebyggelses parkeringsareal skal være anlagt ved Myggelsens ibrugtagning. **) I Øvrigt i overensstmelse med lp , S

17 ver busgaden skal godkendes saxskilt af byrådet.*) Etageareal, der udmges til offentlig cykelparkering i BK 11, skal ikke medregnes. Indrettes i bebyggelsens stueetage pengeinstitut, forsikringsselskab eller lignende virksanheder, må den samlede langde af facaden af disse virksanheder mod HØje Tåstrup Boulevard og torveplads ikke overstige 30 m. 2. Bebyggelse må kun opføres med en placering cg i et cmfang, scm er i averensstmelse med den på kortbilag 1080/8-1-2 viste retningsgivende bebyg- gelsesplan, og den p3 kortbilag 1080/8-1-3 angivne facadeudfonnning. **) Bebyggelse inden for BK l0 skal opføres scm en sam- menhængende bebyggelse langs alle mådets sider i txe fulde etager. Den herved tilladte bebyggelse i BK 11 betragtes sam en første etape. Senere etaper må kun opføres Øst og nord for bebyggelsen q sl~ml kunnesarmnenbyg- ges m& denne. Bebyggelsens &rende konstruktion skal derfor udfomes under hensyntagen til den for- ventede etapeudbygning bl.a. således at der kan e- tableres adgang for gående direkte fra stations- pladsen. OpfØrelse af yderligere bebyggelse i BK 11 må dog ikke finde sted, før der er fastsat nænnere bestm- melser hercm i en ny lokalplan for mådet. 3. Bygningernes facadehøjde må ikke overstige *) I Øvrigt i averensstmelse med lp

18 10,40 m, målt fra termn (kote 32,901 til skærin- gen mellen facadelinie og tagflade. 4. I beblrggelse med facade mod den i 5.1 nawnte strmgade og mod det i nævnte fællesareal, må stueetagens gulvkote ikke wxe hævet mere end O, 2 m over arealernes t ern (kote 32,90). * ) 5. Bebyggelse på det med skravering markerede areal må kun opføres sattunenmed den Øvrige stations- bebyggelse. 6. ' Såfremt anrådet udbygges i etaper, skal den til enhver tid etablerede bebyggelse fremstå sm en hel- hed Bebyggelsens ydre frmtrden. 1. Facader skal frmtrade sm muret byggeri med overflade og tegl med skrabefuge. De skal opføres af sandfarvede mursten, indfarvet efter byrådets narmere anvisning. 2. Randbebyggelse skal opføres med sadeltag med 2OO0 kldning. Taget skal beklades med sort eter- nitskif er. *) I Øvrigt i overensstmelse med lp ,

19 3. Synlige tagrender og nedløbsrør skal udføres i zink eller grå plastic. 4. Synlige betonsøjler og -bjælker samt sokler skal udføres sandfarvede san gadebelqningen. 5. Wre, vinduespartier og lignende mindre byg- ningsdele skal være hvide. 6. Bebyggelsens havedindgange skal orienteres mod de anliggende, offentligt tilgængelige plads- cg gadearealer. Indgangspartier, der vender mod adgangsgaden vest for BK 10 og mod lokalgaden langs Østgmsen af BK 11, skal være trukket så 1anq-t tilbage, at trap- per, hntstående døre og lignende holdes uden for gadearealet. 7. I bebyggelsens stueetage skal facaden mod den på kortbilag 1080/8-1-2 og 1080/8-1-3 viste kolonnade fortrinsvis udføres sam vinduesareal med klart glas, og vinduesarealerne skal frgntrzde scsn udstillingsvinduer og lignende. 8. Eyrådet kan ved den endelige godkendelse af en bygnings ydre fremtra3den foretage mindre lepnpelser af de i fastlagte bestermnelser, hvis karakteren og helhedsindtrykket af bebyggelsen i Øvrigt tilgodeser intentioneme for mådets udbyg

20 ning. *) 9. Byrådet kan i hvert enkelt tilfdde gcdkende, at bestmnelser om bebyggelsens ydre fremtden fraviges, hvor dette er nqldvendigt for at forsyne 6n eller flere bygninger med vedvarende energi. 10. Vinduer i bygningsfacader, der vender i- mod jernbanen, skal mindst have en lydisolation szledes, at forskel-len imellem det udendørs og det indendørs døgxahivalente konstante A-vejede støjniveau er minimum 35 B. 9. Ubebyggede arealer. 1. Ubebvgget areal inden for EK 10 og BK 11 skal udkgges som fællesareal for områdets bebyggelse, og må kun indrettes til gårdsplads, parkeringsareal m.v. i overensstmmelse med de retningslinier, der i princippet frmgår af kortbilag 1080/8-1-2.**) 2. Til den del af BK 10 og BK Il s ubebyggede areal, der ligger mellem bebyggelsen cg HØje Tåstrup Boulevard skal der være offentlig ad- 9a-ng * Fondsatninger for ibrugtagen af ny bebyggelse. - ~- 1. Ny bebyggelse må ikke uden byrådets tilladelse taqes i brug, før der er sikret etablering af fællesarealer og -anlq i overensstemmelse med bestemmelserne herm i S 5.4 OCJ 9.1. *) Det vil sige i overensstmel.se med lp , , 8.2, 8.3 og 8.4. **) I Øvrigt i overensstemmelse med lp , S 9.1, 9.2, 9.3 og

21 2. FTy bebyggelse må ikke uden byrådets tilladelse tages i brug, bebyggelsen er tilsluttet fælles forsyningsanlq i overensstemelse med bestmelserne i SS 6.1 og Forhold vedmrende 1. Nedenstående bestmelser i rarrunelokalplan ældre lokalplan (vedtaget af byrådet den 11. oktober 1978) ophæves for den del, der anfattes af lokalplanens måde : 3.1 m tilladelse til opførelse af boliger. S 3.2 og 3.4 om boligetageareal. Del af om udlqsbredde af citystrøg (strøqgade) om vejes tvaxprofil og del af 5.12 m parkeringsarealers an- fang cg fordeling. S 6.2 m fælles forsyningsankg. 2. Den af byrådet den 11. navaber 1981 vedtagne lokalplan for HGje Tåstrup banqård ophaves for den del, der er anfattet af n;ervaerende lokalplan. Vedtagelsespåtegning. Således vedtaget af HØje-Taastrup byråd, den 13. februar Laur. Christensen borgmester / Wrge Rame stadsingdør

22 I henhold til!j 27 i lov om kortnnuneplanlzqning vedtages foranstående lokalplan endeligt og i medfor af 5 30 i lov om kommuneplanlægning (lov nr. 287 af 26. juni 1975 med senere mdringer) begæres foranstående lokalplan tinglyst på de af s m omfattede ejendomme. HØje-Taastrup byråd, den 20. august Laur. Christensen borgmester Wrge m StadsingeniØr IndfØrt i d agmm Retten i Tåstrup Lyst. Akt. E nr L. Jespersen oass

23

24

25