Serviceassistenterne i fokus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceassistenterne i fokus"

Transkript

1 Kost- og servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Serviceassistenterne i fokus Konference 4 juni 2008 Sammendrag

2 Redaktion: Mie Andsersen og Lone Kaufmann Politisk ansvarlig: Ann. Marie Liepke Layout: Grafoa/Joe Anderson Korrektur: Pjec1heden Tryk: FOAs trykkeri Oplag: 300 stk.

3 Lidt om denne pjece. Først skal lyde en tak til dem, der deltog i konferencen Serviceassistenternes faglighed 4. juni Dernæst en stor tak til de oplægsholdere, som stillede både deres tid, erfaringer og viden til rådighed. I det efterfølgende har vi forsøgt, at samle et kort rids over de forskellige indspil, som kan være med til at genopfriske emnerne fra dagens program. Vi håber og tror på, at denne dag har gjort en forskel. Og at vi er kommet et lille skridt nærmere vores mål om, at mange flere får muligheden for at tage denne uddannelse og ikke mindst får mulighed for at bruge alt det de lærer i uddannelsen. Med venlig hilsen Ann. Marie Liepke Formand for Kost- og Servicesektoren Gina Liisborg Næstformand i Kost- og Servicesektoren 3

4 4

5 Rapport fra konference om 4. juni 2008 Kost- og Servicesektoren satte med konferencen fokus på status, erfaringer, læring og udviklingsperspektiver for serviceassistenter på sygehusene. På konferencen deltog en bred vifte af arbejdsgivere og ledere indenfor serviceområdet, uddannelseskonsulenter, FOA-repræsentanter m.fl. På konferencen var der følgende indlæg; Velkomst v. Ann. Marie Liepke Faglighederne på hospitalerne v. Lars Engberg Opgaveglidning = en beslutning v. Henning Vestergård Opgaveglidning på sygehusene v. John Erik Pedersen Da serviceassistenten var ny v. Flemming Nielsen En fleksibel arbejdskraft med muligheder v. Carsten Holmer Regionsdialog i grupper v. deltagerne Plejefaglighed servicefaglighed v. Trine Holgersen Ønsker om et godt arbejdsliv v. Johannes Andersen 5

6 I denne rapport fra konferencen trækkes centrale pointer og indspil op til brug for det videre arbejde med uddannelsen og faggruppen i Kost og Servicesektoren. Velkomst Ann. Marie Liepke (Sektorformand i Kost- og servicesektoren) Ann. Marie Liepke lagde ud med at slå fast, at målet med konferencen var at være en øjenåbner i forhold til serviceassistenternes rolle på sygehusene. Der er kommet en ny revideret uddannelse for serviceassistenterne. Presset på sygehusene og den generelle arbejdskraftmangel giver nye og flere muligheder for at bruge serviceassistenterne. Men det er afgørende at arbejdsgiverne, og de øvrige faggrupper ser mulighederne og potentialerne frem for begrænsningerne. Faglighederne på hospitalerne Lars Engberg (Bestyrelsesmedlem i Danske Regioner) Lars Engberg slog fast, at Danske Regioner har høje ambitioner for det danske sygehusvæsen. Der skal laves en målrettet indsats i forhold til nye rammer, ny struktur, nye bygninger m.m. Afgørende for udviklingen af sygehusvæsenet er fagligt dygtige medarbejder, der brænder for deres fag. 6

7 Arbejdsglæde er her et nøgleord. Arbejdsglæde opstår når medarbejderne bruger deres faglighed i samarbejde med andre faggrupper. Hver faggruppe har sine kompetencer det skal der holdes fast i. Men vi skal væk fra forståelsen af, at opgaver kun kan løses af én faggruppe. Derfor skal der ses på hvordan opgaveløsningen kan udvikles. Arbejdsgiverne skal hele tiden holde sig for øje, hvilke udviklingsperspektiver der er for gruppen og for den enkelte. Der skal fokus på fordeling af opgaver grupperne imellem. Centrale begreber i diskussionen er: Opgaveglidning eller opgaveflytning. Ifølge Lars Engberg signalerer opgaveflytning, at der er tale om noget planlagt og systematisk på baggrund af behov og ressourcer, og at det endvidere sætter begrebet opgaveflytning og ansvar i spil. Opgaveflytningen skal ske på den enkelte arbejdsplads og tage udgangspunkt i konkrete forhold. Central inspiration er vigtig, men det er lokalt, der skal laves handleplaner. Danske Regioner ser frem til det forestående arbejde i Taskforcen om fleksibel opgavevaretagelse. Der vil her blive tale om en ledelsesmæssige udfordring, da der skal skabes nye kulturer og en konstruktiv opgaveløsning. Og Danske Regioner ser serviceassistenterne som en vigtig faggruppe. 7

8 Serviceassistenterne har stor fleksibilitet og mulighed for at påtage sig flere opgaver. Det kræver en ledelsesmæssig prioritering. Det er afgørende, at der tages udgangspunkt i lokale forhold samt ønsker og behov hos den enkelte medarbejder. Lars Engberg vurderede, at der er behov for at synliggøre serviceassistenternes kompetencer. Dette skal bl.a. ske i form af dialog mellem sygehusledelserne og de faglige repræsentanter. Opgaveglidning = en beslutning Henning Vestergård (Direktør for sygehus Vest i Region Midtjylland) Henning Vestergård har en lang række konkrete erfaringer med at indføre serviceassistentkonceptet på sygehusene. Det er erfaringer fra Grenå sygehus, Silkeborg Centralsygehus og nu fra Sygehus Vest. Henning Vestergård slog fast at beslutningen om indførelsen af serviceassistenter som udgangspunktet er helt afgørende. Og ikke mindst - vigtigt at kommunikerer dette ud til medarbejderne. I Grenå var udgangspunktet besparelser det vil han ikke gøre igen. På Silkeborg Centralsygehus var der en række ønsker bag indførelse af serviceassistenter: Mindre nedslidning Mere trivsel Kvalitetsudvikling 8

9 Øget produktivitet Stigende tilfredshed Øget service Reducerer sygefravær. Henning Vestergård lægger vægt på de brede funktioner og at der sker en decentralisering til de kliniske afdelinger, således at der sker en socialisering i og med klinikken. At serviceassistenten hører til dér, hvor opgaverne skal løses. Det er i den enkelte klinik, at der opstilles kriterier for kvalitet. Der er således her tale om en meget høj grad af decentralisering. Hvad er der konkret sket? Serviceassistenterne ledes i klinikken f.eks. af en sygeplejerske Det er op til den enkelte enhed at fastlægge kvalitetsniveau I hver enhed fastlægges hvilke opgaver det giver mening at serviceassistenterne udfører Der er lavet et nathold, der har en række smalle funktioner MED-udvalget har været med i processen og i dialog igennem hele forløbet. Overvejelser og barrierer Der er mange kulturer og der skal nogle steder ske en nedbrydning af kendte traditioner. På Silkeborg Centralsygehus måtte de sige farvel til 10 portører, der ikke kunne 9

10 se sig selv i den nye organisation med de nye arbejdsfunktioner. Henning Vestergård oplever, at FOA kan være svær at arbejde sammen med, da FOA repræsenterer faggrupper med meget forskellige mål og ønsker. Helt konkret blev serviceassistenter, portører og social- og sundhedsassistenter trukket frem. De daglige ledere skal have fokus på socialiseringsprocessen og på at sikre funktionerne for faggruppen serviceassistenter. Det er her helt afgørende med en ledelsesudvikling af mellemlederne indenfor plejen. Virker det? Sygefraværet faldt Produktivitet i top Patienterne tilfredse Men de måtte sige farvel til 10 medarbejdere. 10

11 Opgaveglidning på sygehusene John Erik Pedersen (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) Udfordringer i sundhedsvæsenet. Personale til sundhedssektoren En del af en grundlæggende udfordring for velfærdsstaten: Behov, efterspørgsel og forventninger stiger Men mulighederne for at skaffe personale er begrænset og risiko for uholdbar økonomi Demografien flere ældre og længere levetid øger efterspørgslen Øget velstand giver øgede krav til sundhedsydelser Nye behandlingsformer nye muligheder Rekruttere, fastholde og anvende personalet bedre. Der er en lang række gode eksempler på opgaveglidning. John Erik Pedersen nævnte bl.a. følgende eksempler: Farsø sygehus, hvor alle arbejdsgange er gennem-gået efter leanprincippet Silkeborg Centralsygehus med kompetenceudvikling for serviceassistenter Nordsjællands sygehuses brug af frivillige, der giver mere tid til de ansattes kerneopgaver 11

12 Odense Universitets Hospital med leanprojekter på udvalgte afdelinger med mere tilfredse medarbejdere og patienter. Det er aftalt i Trepartsaftalerne (sommeren 2007) mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC samt FTF at der skal nedsættes en Taskforce. Formålet er, at sætte fokus på systematisk udvikling af bedre kvalitet i den offentlige service og rekruttering af medarbejdere. Taskforcens opgave er at udarbejde strategi for mere fleksibel opgavevaretagelse og mere hensigtsmæssig arbejds-tilrettelæggelse på sundheds- og ældreområderne. Mål med arbejdet er bedst mulig anvendelse af medarbejdernes kompetencer og systematisk spredning af god praksis vedr. nye arbejds-delinger og smidigere faggrænser. De konkrete områder Taskforcen bl.a. skal analysere nærmere er: At undersøge hvordan medarbejdernes kompetencer kan anvendes bedst muligt At foretage overvejelser om autorisation At belyse hvordan det kan sikres, at opgaverne ikke varetages på et højere specialiseringsniveau end nødvendigt, og At belyse hvordan det bedst kan understøttes, at opgaverne løses i teams med fleksibel arbejdsdeling. 12

13 Medlemmerne i Taskforcen kommer fra: KL, Danske Regioner, FOA Fag og Arbejde, Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger, Foreningen af Speciallæger, Dansk Lægesekretærforening, Velfærdsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Undervisningsministeriet samt andre relevante medarbejderorganisationer, som inddrages i arbejdet. Konklusion Såfremt opgaveglidning skal lykkes, er det lige så meget et spørgsmål om indstilling hos ledere og medarbejdere som konkret ændring af organisationen. Derudover er det vigtigt, at ildsjæle og ledere fungerer godt sammen. Da serviceassistenten var ny Flemming Nielsen (Direktør i Region Sjælland) Flemming Nielsen gav en personlig historie om udviklingen og implementering af de første serviceassistenter på Roskilde Amtssygehus i Køge også kaldet RASK. Flemming Nielsen fortalte at man i Region Sjælland vil arbejde med en vertikal opgaveglidning. Det vil sige opgaveglidning mellem f.eks. læger, sygeplejersker og servicegrupperne. Det var Flemming Nielsens vurdering, at den hidtidige opgaveglidning primært har været horisontal, det vil sige mellem servicegrupperne portør, rengøring og husassistenter. 13

14 Der har været mange problemer for serviceassistenterne eksempler er: Uddannelsens indhold Uddannelsespakker (AMU) Frygten for skolebænken Finansiering Portørernes selvbevidsthed Kvinde- og manderoller Selvledelse/selvstyrende grupper Selvstændig afdeling eller alle mands eje. Fremmende for processen er: Den nye overenskomst De sure gamle mænd der forsvandt De forsmåede kvinder der forsvandt. En fleksibel arbejdskraft med muligheder Carsten Holmer (Afdelingsleder på Odense Universitets Hospital (OUH)) Carsten Holmer er leder af Rengøring og patientservice på OUH. Der er pt. 680 ansatte. På OUH har man valgt en central organisering af serviceassistenterne og en decentral opgaveløsning. 14

15 Det betyder at serviceafdelingen indgår kontrakter med de enkelte sygehusafdelinger om løsning af serviceopgaver. Modellen for serviceaftaler er følgende: 1. Beskrivelse af hvad der skal udføres nusituationen 2. Beskrivelse af tilkøbsydelser 3. Beskrivelse af systematisk opfølgning på kontrakt 4. Fastsættelse af pris. Kontraktstyringsmodellen har mange fordele for serviceassistenterne. Der opstår imidlertid problemer omkring opgaveglidning, idet den nødvendigvis må være formel og inde i kontrakterne. Derfor arbejdes der pt. på, hvordan opgaveglidninger skal indskrives i disse serviceaftaler. De har ingen problemer på OUH med, at rekruttere til serviceassistentstillingerne. Sidste gang de havde stillingsopslag var der 60 ansøgere. Plejefaglighed servicefaglighed Trine Holgersen (Professionschef i Dansk Sygeplejeråd) Trine Holgersen slog fast, at hver faggruppe er præget af sin faglighed, og at det er væsentligt, at der er respekt om hver faggruppes faglighed. I DSR Region Hovedstaden er der lavet en undersøgelse af de praktiske opgaver sygeplejerskerne laver. Undersøgelsen viser, at sygeplejerskerne laver en lang række opgaver, som det vil være muligt at flytte til andre faggrupper. I DSR ser man frem til arbejdet i Taskforcen. 15

16 Der skal sættes mere systematisk fokus på dette arbejde, og der er brug for flere konkrete forslag til andre måder at organisere arbejdet på. Ønsker om et godt arbejdsliv Johannes Andersen (Lektor ved Aalborg Universitet) Johannes Andersen holdt et spændende, inspirerende og sjovt afslutningsindlæg. Det vil ikke være retfærdigt for oplægget at referere det i detaljer, da det ikke er muligt at få det liv og den nerve med, der var i oplægget. Johannes inspirerede til det videre arbejde med serviceassistenter. De nedenstående sætninger kan tænkes ind her. Der skal mere fokus på de ord vi bruger de giver vigtige signaler! Vi har f.eks. sprogmæssigt flyttet os: Fra solidaritet til professionalisme Fra omsorg til service Fra begrænset standardudbud til varieret udbud og valgfrihed. I den daglige livsform er der sket store ændringer. Alle har fået: Flere valg Færre forpligtelser Vi er blevet mere uafhængige af tid og sted 16

17

18 Kost- og servicesektoren Staunings Plads København V Tlf.: layout Joe Anderson/Grafoa. Foto: Linda Berglund. Tryk FOA-tryk april 2008

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Professionalisme. uden grænser. historier om en stilfærdig revolution, der vil forandre sygehusvæsnet nedefra

Professionalisme. uden grænser. historier om en stilfærdig revolution, der vil forandre sygehusvæsnet nedefra Professionalisme uden grænser historier om en stilfærdig revolution, der vil forandre sygehusvæsnet nedefra 1 indhold I Farsø går social- og sundhedsassistenter stuegang. I Holbæk er det sygeplejersker,

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger Nye billeder Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger nye billeder er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, august 2002. Pjecen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med

Læs mere

BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk

BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk Bedre mad til syge Hvorfor? Hvordan? Forfatter, udgiver, ansvarlige institution & copyright: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

RENGØRING. rapport2001. Rengøring. et gode vi skal værne om

RENGØRING. rapport2001. Rengøring. et gode vi skal værne om rapport2001 RENGØRING Rengøring et gode vi skal værne om Odense Congress Center Tirsdag den 6. marts 2001 Rengøring et gode vi skal værne om er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Rapporten henvender

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere