EXOVA METECH A/S. Herningvej Karup J. Årsrapport 1. januar december 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EXOVA METECH A/S. Herningvej Karup J. Årsrapport 1. januar december 2016"

Transkript

1 EXOVA METECH A/S Herningvej Karup J Årsrapport 1. januar december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2017 Tom Myrdal Dirigent

2 Side 2 af 20 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... 4 Erklæringer Den uafhængige revisors revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning Ledelsesberetning... 7 Hoved- og nøgletal... 8 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis... 9 Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrøm Noter... 18

3 Side 3 af 20 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Bankforbindelse Revisor EXOVA METECH A/S Herningvej Karup J Telefonnummer: Fax: adresse: CVR-nr: Regnskabsår: 01/01/ /12/2016 Danske Bank, International Corporate Banking Holmens Kanal København K DK Danmark ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Industrivej Nord Herning DK Danmark CVR-nr: P-enhed:

4 Side 4 af 20 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Exova Metech A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Karup, den 30/05/2017 Direktion Bendix Frede Christensen Bestyrelse Bendix Frede Christensen Bent Reventlov Husted Jesper Allan Sørensen Leif Arne Åstrøm Bo Peter Engberg

5 Side 5 af 20 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til kapitalejerne i Exova Metech A/S Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Exova Metech A/S for regnskabsåret 1. januar december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: - Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at

6 Side 6 af 20 opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. - Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. - Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. - Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. - Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. Herning, 30/05/2017 Niels Jørgen Jørgensen Statsautoriseret revisor ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab CVR:

7 Side 7 af 20 Ledelsesberetning Præsentation af virksomheden Exova Metech A/S beskæftiger sig med kalibrering og reparation af måleudstyr. Selskabets styrke er et total koncept kaldet Metech Instrument Management. Dette omfatter kalibrering og vedligeholdelse af mekanisk, geometrisk, elektronisk, temperatur, optisk, akustisk samt medico teknisk måleudstyr. Metech Instrument Management konceptet omfatter desuden alle services, der er relateret til administration, fremskaffelse, vedligeholdelse samt bortskaffelse af måleudstyr. Herudover tilbydes logistik, kurser og konsulentydelser. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold År 2016 var et godt år for Exova Metech A/S. Virksomheden kom ud af året med en samlet omsætning og bruttofortjeneste, der viste en betydelig vækst i forhold til 2015, og væsentlig bedre end budget. I 2015 havde Exova Metech A/S også en betydelig vækst i såvel omsætning og bruttofortjeneste bl.a. som følge af købet af kalibreringsfunktionen hos Vestas ultimo Den fortsat meget positive udvikling bekræfter, at virksomheden med sit klare fokus på energisektoren og Life Science sektoren ud over generel industri står stærkt inden for sit markedssegment. Ultimo 2016 blev denne position yderligere styrket gennem opkøbet af kalibreringsafdelingen hos Semco Maritime kombineret med en global samarbejdsaftale. Exova Metech A/S har igennem mange år haft fokus på at udnytte Metech Instrument Management konceptet til at arbejde på markedssegmenter, hvor konceptet kombineret med vore særlige kompetencer giver mulighed for at tilbyde totalløsninger produceret i Danmark, der ikke umiddelbart tilbydes af andre på markedet. Dette sammen med et stærkt fokus på salg til udvalgte markedssegmenter betyder, at virksomheden også fremover forventes at få en særdeles tilfredsstillende vækst i nye kunder og omsætning. Det er væsentligt for Exova Metech A/S fortsatte vækst at tiltrække og fastholde teknikere med et højt kompetenceniveau, herunder teknikere med knowhow og ekspertise vedrørende kalibrering og validering inden for Life Science området, hvor kunderne er underlagt høje kvalitetskrav. Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et resultat på 6,2 mio.kr. mod sidste år et resultat på 3,8 mio.kr., og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på 35,2 mio.kr. Resultatet for 2016 anses for meget tilfredsstillende. Miljøforhold Exova Metech A/S er miljøbevidst og arbejder løbende på at reducere miljøpåvirkningerne fra virksomhedens drift. I 2016 er der blevet investeret i et nyt luftkølingssystem, så der ikke længere anvendes Freon R-22. Det nye også mere energieffektivt. Begivenheder efter balancedagen Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling.

8 Side 8 af 20 Forventet udvikling Exova Metech A/S forventer en fortsat positiv udvikling i 2017 med nye og spændende opgaver. Især forventes det at styrkelsen og det øgede fokus på salg inden for Life Science området samt mulighederne inden for energisektoren vil medføre en betydelig udvikling af virksomheden i Hoved- og nøgletal kr. kr. kr. kr. kr. Hovedtal Bruttofortjeneste Resultat af ordinær primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat Balancesum Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Nøgletal i % *) Soliditetsgrad 63,8 61,9 52,9 54,4 62,9 Egenkapitalforrentning 19,2 14,0 16,7 19,7 8,7 *) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2015". De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Soliditetsgrad Egenkapital, ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo Egenkapitalforrentning Resultat efter skat x 100 Gennemsnitlig egenkapital

9 Side 9 af 20 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Valutaomregning Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Indtægter ved salg af handelsvarer indgår i nettoomsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter. Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen. Bruttoresultat Posterne nettoomsætning til og med andre eksterne omkostninger er med henvisning til årsregnskabslovens 32 sammendraget til en post benævnt bruttofortjeneste. Salgsomkostninger Salgsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til salgskampagner, herunder omkostninger til salgs- og distributionspersonale og reklameomkostninger. Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til selskabets hovedaktivitet. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstiderne:

10 Side 10 af 20 Brugstid: Goodwill 20 år Erhvervede licenser 3-5 år Erhvervede patenter 3-5 år Indretning lejede lokaler 5-10 år Produktionsanlæg og maskiner 5-7 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 4-7 år Goodwill posten er opstået i forbindelse med overtagelsen af et kalibreringslaboratorium med speciale i kalibrering af udstyr anvendt i medicinalfremstilling. Medicinalindustrien er kendetegnet ved at være meget konjuktur ufølsom, hvorfor vi har valgt en afskrivningsperiode på 20 år vedrørende denne goodwill post. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under aconto-skatteordningen mv. Skat Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages nedskrivningstest på goodwill, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for den aktivitet eller det forretningsområde, som goodwill relaterer sig til. Goodwill nedskrives til det højeste af kapitalværdien og nettosalgsprisen for den aktivitet eller det forretningsområde, som goodwill knytter sig til (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Andre immaterielle anlægsaktiver omfatter softwarelicenser og produktudvikling. Andre immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages nedskrivningstest på erhvervede immaterielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver omfatter indretning af lejede lokaler, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, drifts-materiel og inventar. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retnings-linjer som ejede aktiver. Kostprisen for finansielt leasede aktiver måles til det laveste beløb af anskaffelsespriserne ifølge

11 Side 11 af 20 leasingkontrakterne og nutidsværdien af leasingydelserne, opgjort på basis af leasingkontrakternes interne renter. Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Råvarer og hjælpematerialer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Varer under fremstilling måles til fremstillingspris, der indbefatter medgået materialeforbrug og direkte lønomkostninger samt med tillæg af IPO. Handelsvarer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter. Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Selskabsskat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle - bortset fra virksomhedsovertagelser - er opstået på

12 Side 12 af 20 anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afviklinge af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den indre værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattetakster i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Likvider omfatter likvide beholdninger.

13 Side 13 af 20 Resultatopgørelse 1. jan dec 2016 Note kr. kr. Bruttofortjeneste/Bruttotab Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Resultat af ordinær primær drift Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

14 Side 14 af 20 Balance 31. december 2016 Aktiver Note kr. kr. Erhvervede patenter... 0 Erhvervede licenser Goodwill Immaterielle anlægsaktiver i alt Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver i alt Andre tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

15 Side 15 af 20 Balance 31. december 2016 Passiver Note kr. kr. Registreret kapital mv Overført resultat Egenkapital i alt Hensættelse til udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Gæld til banker Leverandører af varer og tjenesteydelser Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder Skyldig selskabsskat Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring Leasingforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

16 Side 16 af 20 Egenkapitalopgørelse 1. jan dec 2016 Registreret kapital mv. Overført resultat kr. kr. kr. Egenkapital, primo Årets resultat Egenkapital, ultimo I alt

17 Side 17 af 20 Pengestrøm kr. kr. Årets resultat Reguleringer Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Avance ved afhændelse af anlægsaktiver Renteindtægter og lignende indtægter Renteudgifter og lignende udgifter Skat af årets resultat Ændring i udskudt skat Ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændringer i leverandørgæld mv Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Pengestrøm fra ordinær drift Betalt selskabsskat Pengestrømme vedrørende driftsaktivitet Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme vedrørende investeringsaktivitet Nedbringelse af leasingforpligtelser Tilbagebetaling af gæld til tilknyttede virksomheder Optagelse af gæld til kreditinstitutter Pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvide beholdninger (primo) Likvider primo Likvider ultimo Specifikation af likvider ultimo Likvide beholdninger (ultimo) Likvider (ultimo)

18 Side 18 af 20 Noter 1. Administrationsomkostninger Personaleomkostninger og vederlag til ledelsen er opgjort således: kr. kr. Personale- og direktionslønninger Pensionsbidrag Lønrefusioner Andre sociale udgifter Vederlag til bestyrelse 0 0 Gennemsnitlig antal ansatte Løn til direktion er ikke særskilt oplyst, da dette medfører oplysning om enkeltpersons lønforhold. 2. Øvrige finansielle omkostninger kr. kr. Finansielle omkostninger til koncernforbundne virksomheder Andre finansielle omkostninger Skat af årets resultat kr. kr. Aktuel skat Ændring af udskudt skat Regulering som følge af nedsættelse af skattesats Regulering af aktuel skat tidligere år Regulering af udskudt skat tidligere år

19 Side 19 af Immaterielle anlægsaktiver i alt Goodwill Erhvervede Erhvervede licenser patenter. kr. kr. kr. Kostpris primo Tilgang Afgang Kostpris ultimo Af- og nedskrivning primo Årets afskrivning Af- og nedskrivning ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Materielle anlægsaktiver i alt Grunde og Produktionsanlæg Andre Anlæg bygninger og maskiner mv. kr. kr. kr. Kostpris primo Tilgang Afgang Kostpris ultimo Af- og nedskrivning primo Årets afskrivning Tilbageførsel ved afgang Af- og nedskrivning ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Registreret kapital mv. Aktiekapitalen består af aktier a 100 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser, og i henhold til vedtægterne er der ikke udstedt aktiebreve. Der er ikke sket ændringer i aktiekapitalen de sidste 5 år.

20 Side 20 af Oplysning om eventualforpligtelser Lejeforpligtelser Der påhviler selskabet huslejeforpligtelser for i alt kr med en varighed fra 3 mdr. - 1 år og 2 mdr. Der påhviler selskabet operationelle leasingforpligtelser for i alt kr med en varighed fra 3 mdr. - 3 år og 9 mdr. 8. Oplysning om ejerskab Ejerforhold Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi: Exova Metech AB, Box 1340, Linköping, Sverige med registreringsnummer Nærtstående parter Selskabet har i året haft følgende transkationer med nærtstående parter: kr. kr. Salg af kalibrering Køb af kalibrering Salg af administrativ assistance Køb af administrativ assistance Management fee Udlån af likviditet Koncernforhold Selskabet indgår i koncernregnskab for Exova Group Plc., Queen Anne Drive, Newbridge, Edingburgh EH28 8PL, United Kingdom med registreringsnummer Koncernregnskabet for Exova Group Plc. kan rekvireres ved henvendelse til Exova Metech A/S. 9. Forslag til resultatdisponering kr. kr. Overført resultat I alt