Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Onsdag d. 2. februar 2011 Afbud fra Erling Høholt, Gudi Skovmose, Esther Hansen, Jytte Madsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Sager til behandling 2.0 Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference d. 16. og 17. maj 2011 Sagen: Bestyrelsen skal drøfte og tage forskellige beslutninger i forhold til repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference. Indstilling: FU indstiller: At bestyrelsen ikke foreslår vedtægtsændringer til repræsentantskabsmøde FU indstiller, at ad hoc-udvalget vedrørende vedtægtsændringer skal arbejde med et bredere opdrag ift. revisionsændringer til repræsentantskabsmødet 2012, samt at der orienteres om dette i beretningen. At bestyrelsen ikke foreslår kontingentforhøjelser for kontingent At Ældrerådenes Hæderspris uddeles, og at der annonceres efter kandidater til prisen i mailservice samt nyhedsbrev. Frist for indsendelse af forslag er fredag d. 1. april. At prisen for repræsentantskabsmøde og konference hæves ift. prisstigninger. At bestyrelsen tager stilling til det forslag til valgprocedurer, som udarbejdes af John Dybdal og Jens Erik Madsen bilag eftersendes. At Kirsten Feld opstilles som bestyrelsens kandidat til formandsposten. Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte FU s indstillinger. Bestyrelsen besluttede, at valg til bestyrelsen på repræsentantskabsmødet afvikles som hidtil, og at procedurer i denne forbindelse fastholdes. John Dybdal og Jens Erik Madsen gennemgår valgprocedurer og holder møde med de bestyrelsesmedlemmer, der bliver valgansvarlige. Kirsten Feld oplyste, at ikke alle ældreråd er medlem af regionsældreråd og indskærpede, at alle ældreråd skal have mulighed for at deltage i lokale valgmøder. Alle ældreråd er medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. 2.1 Lukkede punkter på bestyrelsesmøder Sagen: Efter bestyrelsens beslutning om at offentliggøre referater er spørgsmålet omkring regler for lukkede punkter på dagsordner dukket op. Sekretariatet har undersøgt sagen og udformet et notat. Indstilling: FU indstiller til bestyrelsen, at et punkt kun lukkes som følge af absolut nødvendighed. FU indstiller tillige, at DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse i forhold til at lukke et 1

2 punkt følger samme procedure, som gælder for kommunalbestyrelsen her gengivet som Indenrigsministeriets forslag til formulering af Forretningsorden for kommunalbestyrelse: 2. Indenrigsministeriets forslag til formulering af: Forretningsorden for kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager skal medmindre kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse behandles for lukkede døre: 1. Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 2. Sager om køb og salg af faste ejendomme. 3. Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal dog forud forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af kommunalbestyrelsen eller borgmesteren, jfr. lov om kommunernes styrelse Stk. 2. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmålet om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt. Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte FU s indstilling. Bestyrelsen er enig om, at lukkede punkter på dagsordenen er en absolut undtagelse. Et punkt kan lukkes på begæring under godkendelse af dagsorden. 2.2 Reformulering af kerneopgaver for DANSKE ÆLDRERÅD, samt Vision og Mission Sagen: Sekretariatet har udformet et forslag, der forelægges på mødet. Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at papiret om kerneopgaver er et arbejdspapir for bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte efter små ændringer Vision og Mission for DANSKE ÆLDRERÅD. 2.3 Udtalelse i anledning af den nye postlov Sagen: Folketinget har vedtaget en ny postlov, der betyder, at kommunerne skal afgøre om ældre borgere (over 65 år) kan få post til døren. Dette skal ske gennem en revisitering af borgerne. Der forventes ca brugere af denne ordning samt en udskiftning på personer årligt. Postloven træder på dette område i kraft fra 1. april. Skal DANSKE ÆLDRERÅD komme med en udtalelse i den anledning? Beslutning: Bestyrelsen afventer ministeriets vejledning om loven og mener ikke, at DANSKE ÆLDRERÅD skal komme med en udtalelse. 2.4 Opfølgning på drøftelser fra det seneste bestyrelsesmøde vedrørende KL s ældreudspil (august 2010) Sagen: Formanden besluttede efter sidste bestyrelsesmøde, at bestyrelsen skulle have en mulighed for at drøfte punktet igen, inden bestyrelsen traf de endelige beslutninger. Punktet vedrører KL s ældrepolitiske udspil (punkterne a f). Kirsten Feld har som formand behov for at kende bestyrelsens holdning ikke mindst i forhold til eventuelle forespørgsler fra medierne. DANSKE ÆLDRERÅD har ikke til hensigt at kommentere på KL s indlæg, med mindre formanden bliver spurgt. Bestyrelsens beslutninger er skrevet med kursiv. Bestyrelsens holdning er, at det er DANSKE ÆLDRERÅDs opgave, at se situationen fra borgerens synsvinkel. a) opgør med aldersbetingede ydelser Beslutning: Ydelser skal ikke være aldersbetingede hverken i positiv eller negativ forstand. Ydelser skal være indtægts- og formuebestemte. DANSKE ÆLDRERÅD er parat til konstruktive samtaler om aldersbetingede ydelser. 2

3 Det bærende princip er, at DANSKE ÆLDRERÅD ikke ønsker aldersdiskriminerende bestemmelser om velfærdsydelser. b) indførelse af ny teknologi Beslutning: DANSKE ÆLDRERÅD er overvejende positiv overfor indførelse af ny teknologi i ældreplejen. Det er DANSKE ÆLDRERÅDs holdning, at frigjorte personaletimer skal blive på området og komme ældre til gode. DANSKE ÆLDRERÅD mener, at det er vigtigt at spørge de borgere, som den nye teknologi vedrører, om deres holdning. De mærker på egen krop, hvad det betyder - om det er frihed eller overgreb. c) tvangsflytning af borgere, der får mere end 20 timers ugentlig hjemmehjælp i eget hjem Beslutning: DANSKE ÆLDRERÅD mener, at alle borgere skal have ret til at blive boende i egen, nuværende bolig, også selvom de har behov for mere hjemmehjælp end 20 timer om ugen. Bestyrelsen lagde vægt på, at DANSKE ÆLDRERÅDs holdning understøtter borgeres rettigheder. d) skal hjemmehjælp gøres indtægts- og formuebestemt? I KL s ældrepolitiske udspil 2010, mener KL, at Det bør overvejes, af hensyn til kommunernes samlede økonomi, om gratis hjælp skal gøres afhængig af borgernes formueog indtægtsgrundlag. Beslutning: DANSKE ÆLDREÅD kan acceptere, at praktisk bistand gøres indtægts- og formuebestemt, men ikke at personlig pleje gøres indtægts- og formuebestemt. e) skal private entreprenører ind i alment boligbyggeri? I KL s ældrepolitiske udspil 2010, mener KL, At staten skal ændre lovgivningen, så det bliver mere attraktivt for private virksomheder at bygge plejeboliger. Beslutning: DANSKE ÆLDRERÅD er positive overfor et fleksibelt og blandet boligmarked, hvor forskellige boligformer blandes og med flere forskellige aktører. f) tilrettelæggelse af fritvalgsydelser - kommuner skal selv kunne gøre det I KL s ældrepolitiske udspil 2010, udtaler KL, at De nuværende frivalgsregler er udformet, så kommunerne ikke kan sælge ekstra ydelser til borgerne på lige fod med private leverandører. Det skaber ulige konkurrence. I samme oplæg mener KL, at Reglerne om fritvalg skal afbureaukratiseres. Der bør alene være et lovgivningsmæssigt krav om, at kommunerne skal sikre borgerne valg mellem forskellige leverandører. Hvordan den tilrettelægges, skal afgøres af den enkelte kommunalbestyrelse. Beslutning: DANSKE ÆLDRERÅD ser positivt på forslaget, så længe det ikke medfører forøget bureaukrati. Indstilling: FU indstiller, at bestyrelsen ikke tager en ny drøftelse af indhold og holdning til KLs udspil. Bestyrelsens medlemmer tilkendegiver, hvem der kan tilslutte sig, og hvem der ønsker en mindretalsudtalelse til de få punkter (d), hvor bestyrelsen var uenige. Beslutning: Ad d) 6 bestyrelsesmedlemmer (Jørgen Tved, Vibeke Jensen, Erling Christensen, Kristian R. Andersen og Ove Christiansen) ønskede en mindretalsudtalelse gåede på, at praktisk bistand ikke skal kunne gøres indtægtsbestemt. John Dybdal og Jørgen Lundsgaard har ikke været til stede under bestyrelsens diskussioner om punktet og ønskede derfor ikke at tage stilling. Bestyrelsen tilsluttede sig de øvrige punkter. 3. Økonomi 3

4 3.0 Budget 2011 og efterfølgende år Sagen: Bestyrelsen skal på mødet i februar behandle budget for Formand, næstformand og sekretariatsleder har udarbejdet budgetforslag for 2011 samt budgetoverslag for 2012 og Indstilling: FU har godkendt detailbudget og indstiller, at det af sekretariatet udarbejdede virksomhedsbudget besluttes af bestyrelsen. Det forelægges efterfølgende for repræsentantskabet. Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte virksomhedsbudgetforslaget, der genfremlægges tillige med årsregnskab på førstkommende bestyrelsesmøde. 3.1 Øvrig orientering om økonomi: Der er søgt og bevilliget overførsel af evt. overskydende midler fra satspuljeprojekt 2010 til Kommunekredits Uddannelsesfond har givet afslag på DANSKE ÆLDRERÅDs ansøgning om uddannelsesmidler til ældreråd. Sekretariatet har udarbejdet på en ansøgning til puljen til aktiviteter i forbindelse med EU s frivillighedsår. Der ansøges om max. beløb ( kr.) til en konference enten til den i forbindelse med repræsentantskabsmødet eller til Vingstedkonferencen. Ansøgningsfrist 10. januar. Svar kan forventes medio februar. Sekretariatet har udarbejdet en ansøgning til satspuljen under titlen pilotprojekter i civilsamfundsstrategien. Der er søgt til et 4-årigt projekt med et budget på i alt kr Projektet bliver en fornyelse af det satspuljeprojekt DANSKE ÆLDRERÅD havde ift. nærdemokrati i lokalsamfundet. Nu med fokus på civilsamfundet og de frivillige organisationer med ældrerådet som omdrejningspunkt. Svar forventes medio april. Revision foretages d januar. Revisor er bedt om nyt tilbud på fremtidig revision set i lyset af DANSKE ÆLDRERÅDs ændrede økonomi. Tilbud fremsendt og accepteret. Formand for DKDK og formand for DANSKE ÆLDRERÅD har d. 8/ underskrevet samarbejdsaftale mellem de to organisationer. Alle beløb er justeret ift. løn- og prisstigninger. 4. Øvrige sager 4.0 Bestyrelsens opgaver ift. egen valgkreds Gensidig orientering mellem bestyrelsesmedlemmerne om initiativer i egen valgkreds for at indgå i dialog med ældrerådene og for at udbrede kendskabet til bestyrelsens arbejde. Bestyrelsesmedlemmer i region Sjælland har udformet og udsendt et brev til ældrerådene, hvor de stiller sig til rådighed 5. Orientering fra formanden 4. november: Fattiges Ret, vidne i en høring i anledning af fattigdomsåret. Arrangeret af Rådet for socialt udsatte, Social politisk forening, Stop fattigdom og EPAN. 4

5 5. november: Deltaget i socialministerens arbejdsseminar: Væk med de bøvlede regler på det sociale område. Efterfølgende været til 75 års fødselsdagsreception for Per Thestrup, formand for ÆldreSagen. 16. november: Vingstedkonferencen. 18. november: Indlæg på Ældremobiliseringens Konference som afslutning på et projekt om frivilligt arbejde, i Fredericia. 23.november: Møde med formand Bent Hansen, DANSKE REGIONER, DANSKE ÆLDRERÅD og formænd for regionsældrerådene. DANSKE ÆLDRERÅD har efterfølgende skrevet brev til Bent Hansen og påpeget regionsældrerådenes problemer. 1. december: Møde i Ældreforum 3. december: Åbningsoplæg på Eden alternatives temadag for ældreråd, bruger- og pårørenderåd og ledere mm. på plejehjem. 13. december: Møde med Danske Handicaporganisationer. 20. december: Genudpeget som medlem af Ældreforum i perioden januar 2011: Oplæg for regionsældreråd på Sjælland. 9. marts 2011: Oplæg på høring arrangeret af Høje Taastrup ældreråd om fremtidens ældrepolitik. 6. Orientering fra sekretariatet Thyra Frank, forstander på plejehjemmet Lotte, er udpeget som formand for den i finansloven besluttede nedsatte plejehjemskommission. Sundhedsminister Bertel Haarder er bedt om at holde talen til repræsentantskabet d. 16. maj. Resultat fra sekretariatets undersøgelse af kommunernes brug af de 300 millioner kroner bevilget til et kvalitetsløft af ældreplejen er videreformidlet pr. brev til Folketingets socialudvalg, til partierne og til KL. DANSKE ÆLDRERÅD opfordrer på baggrund af undersøgelsens resultat til, at sådanne midler fremover øremærkes og ikke gives som bloktilskud. DANSKE ÆLDRERÅD har afsendt brev til sundhedsminister Bertel Haarder og opfordret til, at parterne overholder fristen for indførelse af det Fælles Medicinkort. DANSKE ÆLDRERÅD har skrevet til Socialministeriet og bedt ministeriet tilkendegive, om ministeriet er enig i en afgørelse i Statsforvaltningen i Hovedstadsregionen vedrørende ældrerådenes høringsret. Statsforvaltningen har underkendt ældrerådet. DANSKE ÆLDRERÅD har udformet høringssvar til lovforslag om besøgsrestriktioner høringssvaret kan ses på hjemmesiden. DANSKE ÆLDRERÅD har skrevet til regionsformand Carl Holst og bedt om, at DANSKE ÆLDRERÅD repræsenteres i sundhedsbrugerrådet. Førstkommende FU-møde holdes torsdag d. 17. marts. Den grå folder om ældreråd er genoptrykt i eksemplarer ældreråd kan bestille til afhentning på repræsentantskabsmødet. 4 formænd for de Københavnske ældreråd er nyvalgte. 5

6 Merethe Helgens er konstitueret som ny formand for ældrerådet i Odense. Servicestyrelsen afholder 2 konferencer d. 10. og d. 17 marts som afslutning på det 3-årige projekt om God mad. Der er udvirket, at ældreråd inviteres. Officiel åbningskonference for det europæiske frivillighedsår 2011 d. 28. januar. Der er udarbejdet rapport om effektmåling som led i satspuljeprojekt Rapporten sendes til ministeriet og er skrevet på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen. Der publiceres en artikel om undersøgelsens resultater i næste nyhedsbrev. Kontorchef for ældrekontoret i Socialministeriet Eva Pedersen er anmodet om et møde. Mødet afholdes d. 27. januar. Formand for Dansk Ungdoms Fællesråd er anmodet om et møde vedrørende evt. oprettelse af ungeråd samt DANSKE ÆLDRERÅDs erfaringer med ældreråd. Formand og næstformand har effektueret følgende redaktionelle ændring i inspirationspapir til en vedtægt for ældreråd: Gammel tekst: 97 kommuner har kun eet ældreråd, København har flere. DANSKE ÆLDRERÅD anbefaler eet ældreråd. Ny tekst: DANSKE ÆLDRERÅD anbefaler ét ældreråd. Kirsten Feld er udpeget for en 2-årig periode til Ældreforums bestyrelse. Jørgen Tved har repræsenteret DANSKE ÆLDRERÅD på en konference om fremtidens plejeboliger. DANSKE ÆLDRERÅD har modtaget svar fra Socialministeriet på et spørgsmål stillet ift. borgeres ret til at frasige sig træningstilbud i forbindelse med en visitation til hjemmehjælp. Svaret kan læses på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under punktet vidensbank. Kolding ældreråd har til orientering sendt deres åbne brev til borgmester, byråd og presse. Brevet har overskriften Aldersdiskrimination har mange ansigter. Ældrerådene i Aalborg, Esbjerg, København, Odense, Randers og Århus har lavet fællesudtalelse omkring budgetlægning og uhensigtsmæssige sammenligninger i budgetlægninger på ældreområdet. 5. november: Deltaget i socialministerens arbejdsseminar: Væk med de bøvlede regler på det sociale område. Efterfølgende været til 75 års fødselsdagsreception for Per Thestrup, formand for ÆldreSagen. 16. november: Vingstedkonferencen afviklet til stor tilfredshed. Deltagerantal knap november: Holdt oplæg for ca. 120 aktive ældre i Randers Kommune årligt ældrerådsarrangement. 23. november: Holdt møde med DANSKE REGIONER, DANSKE ÆLDRERÅD og formænd for regionsældreråd. 10. december: Afsluttende møde i Servicestyrelsen projekt God mad. 13. december: Møde med Stig Langvad, formand DH (Danske Handicaporganisationer). Mødets formål var gensidig orientering og drøftelse af velfærdsteknologi. 11. januar: Deltaget i socialministeriets afslutningsseminar om faglig kvalitet i plejeboliger. Aktiviteter forår: DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepolitiske konference d. 17. maj 6

7 Program udsendes ultimo februar. Arbejdstitel er: Medborgerskab i et aktivt ældreliv. Der udbydes 5 temadage med titlen: Ældrerådets Synlighed hvordan præsenterer ældrerådet sine budskaber Kim Tverskov (også underviser i 2008 med gode evalueringer) er gennemgående underviser. Der forventes et oplæg af et FU-/bestyrelsesmedlem. Temadagene er netop fastlagt til følgende steder og datoer: Vordingborg d. 15. marts, Høje Taastrup d. 16. marts, Aabybro d. 22 marts, Fårvang d. 23. marts, Vissenbjerg d. 24. marts Program udsendes i uge 2 med tilmeldingsfrist i uge 9 Netværksmøder for formænd og/eller næstformænd Disse er under planlægning, men datoer er endnu ikke fastlagt. Der meldes ud så snart som muligt. DANSKE ÆLDRERÅD har til Folketingets partier, Folketingets socialudvalg og KLs social og sundhedsudvalg skrevet brev og anmodet om, at midler, der bevilges til f.eks. et løft i ældreplejen, ikke fremover tildeles kommunerne som bloktilskud, men øremærkes til det specifikke formål. DANSKE ÆLDRERÅD har skrevet til indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder og beklaget gebyrer ved udbringning af medicin især til ældre på plejecentre. DANSKE ÆLDRERÅD har tillige skrevet til Bertel Haarder om det Fælles medicinkort og tilkendegivet at DANSKE ÆLDRERÅD følger implementeringen. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde er udsendt i uge 6, invitation til konference d. 17. maj udsendes i uge Orientering fra repræsentationer, følgegrupper og regionsældreråd Orientering fra regionsældrerådet i region Syddanmark skriftlig fremsendt Der har ikke været afholdt møder siden sidste bestyrelsesmøde. Der planlægges møde for alle regionens ældreråd i marts/april. Langeland og Nyborg har meldt sig ud af regionsældreråd Syddanmark Orientering fra regionsældrerådet i region Midtjylland intet skriftligt Orientering fra regionsældrerådet i region Nordjylland intet skriftligt Ingen orientering Orientering fra regionsældrerådet i region Sjælland intet skriftligt Orientering fra regionsældrerådet i region Hovedstaden skriftlig fremsendt Forretningsudvalget afholdt møde mandag den 8. november 2010: Drøftede økonomiske stramninger i region og kommuner, hvordan man bør forholde sig til KL s ældrepolitiske udspil 2010: Nye Ældre, nye muligheder samt DANSKE ÆLDRERÅDs planer om regionsmøder. Regionsældreråd Hovedstaden afholdt møde den 17. november 2010 i regionsgården i Hillerød. Der deltog 50 personer fra ældreråd/seniorråd i regionen. Man talte om indvielse af et nyt Hospice med 14 pladser. Der havde været møde i Dialogforum for Sundhed. Der blev bl.a. orienteret om den nye klagelov og klagestyrelse med virkning fra 1. januar Næste møder afholdes henholdsvis den 7. februar samt den 9. marts Referater kan ses fuldt ud på regionsældrerådets hjemmeside: 7

8 8. Eventuelt Emner til førstkommende bestyrelsesmøde: Ældre borgere med anden etnisk baggrund, ældres seksualitet samt spørgsmål om demente borgeres boligforhold er udmeldt til Frivillighedsår. Socialminister Benedikte Kiær har besluttet, at Danmark fra og med i år skal have en national frivilligheds dag. Denne er fastsat til den sidste fredag i september i år fredag d. 30. september. Bestyrelsen fandt det problematisk i og med d. 1. oktober er FNs ældredag. En drøftelse af ældreråd og indtægter f.eks. om ældrerådet kan have indtægter ved influenzavaccinationer. Enkelte ældreråd har CVR nr., andre har ikke. Enkelte havde til et bestyrelsesmedlem anført, at de ikke ønskede, at DANSKE ÆLDREÅDs frivillige fotograf fremover tager billeder ved seminarer. Oplysningen blev taget til efterretning, og Formanden vil fremover præsentere den frivillige fotograf, når hun er tilstede på konferencer. For referat: Lise Sørensen, ældrepolitisk konsulent og Marianne Lundsgaard, sekretariatsleder 8

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012 DemensKoordinatorer i DanmarK Beretning 8. september 2011 1. september 2012 Demenskoordinatorerne i Danmark bidrager til at tegne linjerne for fremtidens pleje og omsorg for mennesker med demenssyg- domme

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 21. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...3 2. Høringssag - Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge 2011...3

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003.

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. HBM/12/3/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen ( punkt 5 og 6) Tina Lambrecht ( punkt 5 og 6) Carsten B. Jensen Lise Hansen

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 Børne- og Kulturchefforeningen Sekretariatet Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 5526 bkf@ bkchefer.dk www.bkchefer.dk Illustrationer Illustrationerne

Læs mere

Referater af rådsmøder i Forbrugerrådet

Referater af rådsmøder i Forbrugerrådet Referater af rådsmøder i Forbrugerrådet (fra 2004 og til juni 2010) Referat af rådsmødet d. 10. juni 2010 10. juni 2010 Til stede: Camilla Hersom (Formand), Laura Larsen, Anita Barbesgaard (PM), Johan

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere