ENERGITILSYNET. al ~1 y~ o0 1. I denne sag skal Energitilsynet vurdere om Energinet.dk's reservation ~'a~l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGITILSYNET. al ~1 y~ o0 1. I denne sag skal Energitilsynet vurdere om Energinet.dk's reservation ~'a~l"

Transkript

1 ENERGITILSYNET bilag Punkt 5 Energitilsynets møde den 30. oktober 2012 i5. oktober 2ou ENGRO 12/o~s~ /HTH /PR Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse Resume Sekretariatet for Energitilsynet Carl JacoØnsvej Valby al ~1 y~ o0 1. I denne sag skal Energitilsynet vurdere om Energinet.dk's reservation ~'a~l postny energitilsynet.dk af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse kan godken- web des og dermed opretholdes på baggrund af en evaluering af det første års driftserfaringer med Storebæltsforbindelsen. 2. Den 2. juli godkendte Energitilsynet første gang Energinet.dk's metode "Reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen". Metoden har betydning for adgangsvilkårene på markedet, da adgang til kapacitet på infra-day markedet i visse situationer begrænses af Energinet.dk. 3. Selve omfanget af Energinet.dk's reservation af infra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse fra øst til vest (300 MW) blev kun midlertidig godkendt. Et krav for den midlertidige godkendelse var, at Energinet.dk senest 12 måneder efter den kommercielle idriftsættelse af Storebæltsforbindelsen skulle indsende en redegørelse til Energitilsynet med en evaluering af metoden, hvorefter sagen skulle forelægges Energitilsynet til endelig godkendelse. 4. Energinet.dk har efter aftale med Sekretariatet for Energitilsynet udarbejdet 4 redegørelser, hvori Energinet.dk på forskellig vis evaluerer selskabets reservation af infra-day kapacitet. 5. Det er Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at redegørelserne indeholder en grundig beskrivelse af, hvorledes reservationen påvirker prisdannelsen på infra-day markedet. 6. Ved vurderingen af metoden om reservation af infra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse skal Energitilsynet grundlæggende påse, at metoden opfylder betingelserne om gennemsigtighed, rimelighed og ikke-diskrimination. ~ Ved formandsafgørelse.

2 2/39 7. Derudover kan inddrages andre afledte hensyn fx, at Energinet.dk skal sørge for både en effektiv drift samt en åben og lige adgang til nettene. Ligeledes skal der tages hensyn til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse, effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og konkurrencen på markedet. 8. Energinet.dk har i de fire redegørelser redegjort for, at de negative virkninger for markedsaktørerne på intra-day markedet er begrænsede. Energinet.dk har opgjort tabet for markedsaktørerne siden idriftsættelsen af Storebæltskablet til maksimalt 3,7 mio. kr. for en 14 måneders periode. Med realistiske forudsætninger vurderer Energinet.dk, at tabet i praksis kan opgøres til ca kr. i samme periode. Energinet.dk's beregninger viser således, at der er begrænsede negative virkninger for markedsaktørerne af reservationerne. 9. Energinet.dk har i notatet fra april 2012 redegjort for, at effektivitetsgevinsten for Energinet.dk ved at foretage reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse (300 MW) sønsmæssigt kan opgøres til 18 mio. kr. pr. år. Beregningerne er baseret på erfaringer fra det første års drift og den skønnede hyppighed af ekstraordinære auktioner for Øb af manuelle reserver som følge deraf. I den oprindelige business case for Storebæltsforbindelsen, der lå til grund for Energitilsynets oprindelige vurdering af reservationen i 2010, estimerede Energinet.dk, at reservationerne var en nødvendig forudsætning for en effektivitetsgevinst, deri 2012 kan opgøres til godt 90 mio. kr./år. 10. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at Energinet.dk ikke har fremført, at reservationen af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse er nødvendig for opretholdelse af forsyningssikkerheden. 11. Sekretariat for Energitilsynet vurderer, at reservationer på forbindelser, der er bygget for at forbinde forskellige prisområder, som udgangspunkt ikke bør foretages. 12. Uanset at reservationen efter det oplyste har en begrænset negativ konsekvens for markedsaktørerne og uanset den relativt korte driftsperiode, finder sekretariatet samlet set og efter en konkret afvejning, at Energinet.dk i første omgang ikke kan opretholde adgangen til at foretage reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse. Sekretariatet for Energitilsynet lægger vægt på, at en effektivitetsgevinst på 18 mio. kr. pr år er betydelig mindre end den effektivitetsgevinst på godt 90 mio. kr. pr år, som Energinet.dk i 2010 sønnede ville være resultatet af reservationen. Størrelsen af den beregnede effektivitetsgevinst kan ses i sammenhæng med, at Energinet.dk i henhold til selskabets årsrapport købte reserver på elområdet for 922 mio. kr. i En effektivitetsgevinst på 18 mio. kr. pr. år er efter Sekretariatet for Energitilsynets vurdering ikke tilstrækkelig til at begrunde det betydelige indgreb i markedskræfterne, som reservationen er udtryk for.

3 3/ Der er tale om en afvejning af hensyn. I denne afvejning vægter det forhold at gevinsten udgør en i relation til det samlede indkøb af reserver beskeden omkostning på 18 mio. kr./år tungt. Da dette beløb imidlertid bl.a. er betinget af en pris på 300 kr. pr. MWh på ekstraordinære auktioner for manuelle reserver i Vestdanmark, vil en prisstigning på reservekraftmarkedet automatisk medføre en øget gevinst af reservationen. 14. I al den tid, hvor Storebæltsforbindelsen har været i drift, har Energinet.dk haft tilladelse til at reservere. De ovenstående beregninger vedrørende omkostninger for markedet (ved reservation) og omkostninger for Energinet.dk (uden reservation) hviler alene på antagelser, som Energinet.dk foretager. Det har ikke været muligt at inddrage markedsaktørerne idisse beregninger, da der er tale om følsomme oplysninger. På denne baggrund foreslår Sekretariatet for Energitilsynet, at reservationerne ophæves i en to-årig periode med henblik på at skabe transparens omkring metodegodkendelsen og med henblik på at is valideret Energinet.dks antagelser og beregninger. Hermed kan der fremskaffes et mere robust grundlag at træffe endelig afgørelse på. Indstilling 15. Det indstilles, at Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering træffer afgørelse om følgende: Energinet.dk"s reservationen af infra-øy kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse fra øst mod vest kan i medfør af 73a i Elforsyningsloven jf. LBK nr. 516 ikke opretholdes. Afgørelsen træder i kraft 1. januar Det indstilles yderligere, at Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilkendegiver følgende: Efter en periode på 2år uden reservationer af infra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse fra øst mod vest foretager Energitilsynet en ny vurdering af betydningen af reservationerne. Denne vurdering foretages på baggrund af offentlige historiske data, der belyser, hvorledes ophævelsen af reservationerne har påvirket markedet for regulerkraft og Energinet.dks økonomi.

4 4/39 Sagsfremstilling Indledning 17. Energitilsynet har 2. juli 2010 godkendt Energinet.dk's overordnede metode "Reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse" (bilag 1). Selve omfanget af Energinet.dk's reservation af intraday kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse fra øst til vest (300 MW) blev kun midlertidig godkendt. 18. Det var Energitilsynets vurdering, at den overordnede metode på det foreliggende grundlag kunne godkendes, men at udgangspunktet for Energitilsynets vurdering af den anmeldte metode må være en så åben adgang til intra-day markedet som muligt. 19. Formålet med evalueringen og den fornyede vurdering af omfanget af Energinet.dk's reservation er at sikre, at Energinet.dk's reservation ikke bliver større end nødvendig, set i forhold til en afvejning mellem effektiv drift og hensynet til en åben og lige adgang samt fremme af konkurrencen. 20. Et krav i den midlertidige godkendelse var, at Energinet.dk senest 12 måneder efter den kommercielle idriftsættelse af Storebæltsforbindelsen skulle indsende en redegørelse til Energitilsynet med en evaluering af metoden. 21. Det var derfor et krav for Energitilsynets overordnede godkendelse af metoden, at Energinet.dk inden 12 måneder efter den kommercielle idriftsættelse af den elektriske Storebæltsforbindelse skulle analysere og evaluere, hvorledes reservationen i praksis har påvirket aktørerne og markedet og indsende denne redegørelse til Energitilsynet. Energinet.dk skulle redegøre for metodens konsekvenser i praksis på følgende forhold: 1) De faktiske timer, reservationen får betydning for prisdannelsen på intraday markedet 2) Konsekvenserne heraf for: - Prisdannelsen på markedet - AktØrernes råderum i praksis -Den faktiske værdi for aktørerne, selv om de kun bliver begrænset i is timer - Betydning for aktørernes ubalancer, hvis de bliver begrænset i at handle sig så tæt på balance som muligt (balancekraft) - Øvrige forhold af betydning for markedet - Deling af reserver mellem Øst- og Vestdanmark 3) En analyse af om Energinet.dk kunne nøjes med en forholdsvis mindre reservation, der på den ene side fortsat var omkostningsbesparende og på

5 5/39 den anden side i mindre grad indskrænkede aktørernes råderum på intra-day markedet. 22. Energinet.dk har foretaget en evaluering ca. 12 måneder efter den kommercielle idriftsættelse af forbindelsen og indsendt en evaluering til Sekretariatet for Energitilsynet i en redegørelse af 2. august 2011 (bilag 2). 23. Sekretariatet for Energitilsynet har den 19. september 2011 anmodet om yderligere redegørelse (bilag 3), hvorefter Energinet.dk har indsendt en udbygget evaluering af 11. november 2011 (bilag 4), som er blevet yderligere uddybet i redegørelse af 22. december 2011 (bilag 5). Evalueringen i notatet af 11. november 2011 omfatter en periode på ca. 14 måneder efter den kommercielle idriftsættelse af Storebæltsforbindelsen. 24. Endelig har Sekretariatet for Energitilsynet i marts 2012 (bilag 6) anmodet Energinet.dk om at besvare 5 uddybende spørgsmål. I boks 1 er gengivet de 2 væsentligste spørgsmål: Boks 1 To af Energitilsynets sekretariats 5 spørgsmål til Energinet.dk af 27. marts Nr. 1: Energinet.dk skal oplyse og begrunde, 1) hvilke reservationer af reservekraft i Vestdanmark, som Energinet.dk vil foretage, såfremt muligheden for reservation på Storebæltsforbindelsen ophører, 2) hvilke andre konkrete "redskaber" Energinet.dk vil anvende, såfremt muligheden for reservation ophører, 3) Energinet.dk skal redegøre for, hvilke omkostninger disse ekstra reservationer/andre redskaber forventes at medføre, set i forhold til alternativet: at opretholde reservationen. Nr. 5: Energinet.dk skal redegøre for, hvorledes reservationerne indgik i bus.inessplanen iforbindelse med beslutningen oin at bygge Storebæltsforbindelsen. Det er sekretariatets forståelse af sagen, at den effektivitetsgevinst, som Energinet.dk opnår ved indøb af færre reserver langt ville overstige den negative effekt på markedet i foran af højere priser for andre aktører. Energinet.dk bedes redegøre for i hvor høj grad dette rent faktisk er tilfældet, herunder redegøre for, hvorledes de forskellige beløb fremkommer. I den forbindelse bedes Energinet.dk redegøre både for den samfundsøkonomiske nytte af reservationerne og den virksomhedsøkonomiske nytte af reservationerne. Energinet.dk bør endvidere belyse, hvordan Energinet.dk bidrager til at skabe de bedst mulige betingelser far konkurrence på inarkederne for produktion og handel med el ved at opretholde reservationen?

6 af af 6/ Energinet.dk har i notat af 22. april 2012 besvaret disse spørgsmål. Det fremgår bl.a. af denne besvarelse, at Energinet.dk efter en ny vurdering har beregnet effektivitetsgevinsten ved reservationerne til 18 mio. kr. pr. år. Energinet.dk har endvidere redegjort for, hvilke andre værktøjer Energinet.dk har for at opretholde forsyningssikkerheden. Redegørelsen i forlængelse af sekretariatets uddybende spørgsmål, herunder beregningen af effektivitetsgevinsten er beskrevet under pkt Endvidere skulle Energinet.dk gennemføre en analyse af den mest effektive strategi for håndtering af reserver for henholdsvis Øst- og Vestdanmark, samspillet mellem Øst- og Vestdanmark og samspillet mellem Danmark og de omkringliggende lande. Energinet.dk skulle senest 9 måneder efter den kommercielle idriftsættelse af Storebæltsforbindelsen redegøre for analysens resultater til Energitilsynet. 27. Når redegørelserne ovenfor med evalueringen reservationens betydning og analyse den mest effektive strategi for håndtering af reserver forelå, skulle Energitilsynet foretage en ny vurdering af Energinet.dk's reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse fra øst til vest (300 MW). 28. Energinet.dk har i forlængelse af afgørelsen af 2. juli 2010 indsendt en redegørelse af 27. maj 2011 til sekretariatet for Energitilsynet om Energinet.dk" strategi for systemydelser

7 7/39 Baggrund Beslutningen om Storebæltsforbindelsen 29. Før den endelige beslutning om at bygge en elektrisk forbindelse mellem Øst- og Vestdanmark blev truffet, har samfundsøkonomiske analyser ikke tidligere vist en rentabilitet i forbindelsen. Det skyldtes primært et forholdsvist ens produktions- og omkostningsmønster af el i begge landsdele, så der ikke var nogen Økonomisk fordel ved at udveksle el over Storebælt. 30. En massiv stigning af vindkraft og decentral kraftvarme har imidlertid ændret forholdene, så der nu er større forskel på Øst- og Vestdanmark. Samtidig er omkostningerne til at købe reserver for at opretholde balancen mellem elforbrug og elproduktion steget. Energinet.dk køber disse reserver hos producenterne på markedsvilkår. 31. En undersøgelse udarbejdet af Energinet.dk om nytteværdien af forbindelsen og en baggrundsrapport til regeringens energistrategi 2025 konkluderede, at en 600 MW forbindelse mellem øst og vest (Storebælt) ville give en samfundsøkonomisk nytte. Energinet.dk's "Forprojekt om etablering af en elektrisk Storebæltsforbindelse" beskrev, at Storebæltsforbindelsens forventede samfundsøkonomiske nytte består af: Driftsnytten, som beskriver værdien, der opnås ved en bedre lastfordeling mellem de forskellige produktionsenheder af el, som resulterer ilavere produktionsomkostninger. Besparelser i forbindelse med et mindsket behov for manuelle reserver, da reserverne kan deles over Storebælt. Ud over de rent økonomiske besparelser øges også driftssikkerheden idanmark. Et bedre fungerende el-marked, hvor muligheden for anvendelse af markedsmagt og dominerende stilling er reduceret. Mulige synergier på regulerkraftmarkedet, da ubalancer inden for de hidtil adskilte områder, kan udlignes af ubalancer mellem landsdelene. 32. Energinet.dk havde på den baggrund ansøgt Transport- og Energiministeriet (nu Klima-, Energi- og Bygningsministeriet) om tilladelse til at etablere en 600 MW jævnstrømsforbindelse mellem Sjælland og Fyne. Det fremgik af ansøgningen, at undersøgelser pegede på, at der ville være en positiv samfundsnytte ved etableringen af en 600 MW konventionel HVDC3 Storebæltsforbindelse og ansøgningen var vedlagt bl.a. forprojektet samt rapporten om nytteværdien af forbindelsen. 2 Ansøgning pr. 20. december HVDC = Højspændt jævnstrøm (High Voltage Direct Current)

8 8/ Delingen af reserver ville give Energinet.dk mulighed for at reducere indkøbet af reserver i Vestdanmark. Dette krævede imidlertid efter det oplyste en reservation på 300 MW på Storebælt til transport af reserver i retning fra øst mod vest. 34. Når Energinet.dk's behov for reserver i Vestdanmark formindskes med 300 MW betyder det, at leverandører af reserver i Vestdanmark, dvs. centrale kraftværker, decentrale kraftvarmeværker og såkaldte reserveværker, vil opleve en lavere efterspørgsel. Storebæltsforbindelsen blev altså bygget under forudsætning af, at reserver mellem Øst- og Vestdanmark fremover skulle deles så Energinet.dk i alt skulle købe færre reserver. Energinet.dk kan klare sig med 900 MW reserver mod tidligere 1200 MW. Reduktionen kommer til udtryk ved køb af færre reserver. 35. Figur 1 viser, at den elektriske Storebæltsforbindelse kobler Østdanmark og Vestdanmark sammen. Det vestdanske elsystem (vist med rødt) er synkront med det centraleuropæiske kontinent, og det Østdanske elsystem (vist med gult) er synkront med Norden. Storebæltsforbindelsen forbinder de ikke-synkrone systemer gennem en jævnstrømsforbindelse. Figur 1: Den elektriske Storebæltsforbindelse Kilde: Energinet.dk 36. Etableringen af den elektriske Storebæltsforbindelse blev påbegyndt foråret 2008 med kommerciel idriftsættelse den 25. august 2010.

9 9/39 Handel med el 37. Handel med el kan enten foregå spå El-børsen Nord Pool, eller ved bilateral handel direkte mellem 2 parter. Nord Pool er en handelsplads for fysisk og finansiel køb og salg af el. Nord Pool har 2 markeder for fysisk handel med el: Elspot (day-ahead) og Elbas (intra-day). 38. Senest dagen før driftsdøgnet (day-ahead) indgår el-leverandørerne handler med hinanden, med producenter og med slutkunder for at dække forbrug og afsætte produktion for det kommende døgn. Disse handler kan foregå bilateralt eller på Nord Pool Elspot dvs. på day-ahead markedet. 39. Om eftermiddagen inden driftsdøgnet, sender de balanceansvarlige aktører bindende aktørplaner ind for produktion, forbrug eller handel til Energinet.dk. Den godkendte plan kan ændres frem til 1 time før driftstimen via handler på Elbas det såkaldte intra-day marked, eller ved bilaterale aftaler (hvis muligt). Formålet med Elbas (intra-day markedet) er, at aktørerne kan handle sig i balance så tæt på driftstimen som muligt for at undgå ubalancer. 40. På reservemarkedet indgår Energinet.dk aftaler med aktører om at stå til rådighed og afgive bud på regulerkraftmarkedet. 41. På regulerkraftmarkedet køber Energinet.dk op- eller nedregulering, for til enhver tid at kunne sikre balancen i systemet. Det er frivilligt, om en aktør deltager på regulerkraftmarkedet. Kun aktører, der har indgået reserveaftalermed Energinet.dk, er forpligtede. Boks 2: Aktører på el-markedet Producenten producerer el og sælger denne inden driftstimen til Nord Pool eller direkte til en leverandør (bilateralt). El-leverandør (el-handleren) køber el fra producenten, Nord Pool eller fra en anden leverandør, og sælger den videre til slutkunden. Slutkunden forbruger el, som er købt hos leverandøren. Balanceansvarlig aktør er økonomisk ansvarlig for ubalancer i forbrug, produktion eller handel, og har indgået aftale herom med Energinet.dk. 42. I boks 3 beskrives Day-ahead og intra-day markedet. Day-ahead er handel inden den pågældende dag, og intra-day er handel på selve dagen. 4 Bilateral handel kan kun foretages indenfor et prisområde.

10 10/39 Boks 3: Da -ahead o intra-da markedet Day-ahead markedet: Markedsdeltagere (producenter, handlere, fanbrugere, mv.) anmelder deres bud om salg og køb af el til Nord Pool Spot dagen før handlen (inden k1.12). Nord Pool Spot "matcher" de forskellige bud, beregner og offentliggør (k1.14) de handlede mængder og priser for el den følgende dag time for time. Dette kaldes day-ahead marked eller spot-marked. Omsætningen på Nord Pool Spot udgjorde i TWh. Intra-day markedet: Den efterfølgende dag kan forholdene for produktion og efterspørgsel ændre sig i forhold til aktørernes forventninger. Derfor kan det være relevant for deltagerne på markedet at handle på selve dagen. Dette kaldes for intra-day markedet, som har til formål, at aktørerne kan handle sig i balance tæt på driftstimen. Her kan handles med den kapacitet, der ikke allerede blev reserveret iday-ahead markedet. Omsætningen på Nord Pools intra-day marked udjorde i 2010 kun ca 1.6 TWh. Omsætningen på intra-day markedet er således meget mindre end omsætningen på spotmarkedet Figur 2. Frister ved handel på Day-ahead markedet og Intra-day markedet på den nordiske Elbørs (Nord Pool). Day-ahead marked /Spot-marked Intra-day marked _.ice k1.12 ~ k1.14 3rkedsaktørerind- Nord Pool Spot beregner eder Øb- og salgsbud og offentliggør handlede cl til Nord Pool Spot mængder og priser for de den efterfølgende dag enkelte driftstimer den efien kl. 12 terfølgende dag kl. 00 nyt driftsdøgn kl. ol k1.02 k1. 03 k1. 04 Handll påelve dagch i Ihenh6ld til enkelte driftstimer og kapacitet, der ikke allerede blev reserveret iday-ahead markedet. Handler afsluttes senest en time før driftstimen. 43. Af ligur 2 ses, hvorledes fristerne for handel på de 2 markeder påvirker handlen på elmarkederne.

11 11/39 Beskrivelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse 44. Storebæltsforbindelsen er en national forbindelse, der forbinder 2 prisområder idanmark. De to nationale prisområder er knyttet til henholdsvis Nordel system-område i Norden og UCTE-område i det centraleuropæiske kontinent. 45. Storebæltsforbindelsen har en kapacitet på 600 MW i begge retninger (øst og vest). FØr Storebæltsforbindelsen har Energinet.dk købt 600 MW reserver i Østdanmark og 600 MW i Vestdanmark dvs MW reserver i alt for Danmark samlet set. 46. Et af de primære elementer, som forventes at føre til en samfundsøkonomisk rentabilitet af Storebæltskablet, er, at der nu er mulighed for at dele manuelle reserver mellem Øst- og Vestdanmark, fordi der nu kan transporteres el mellem Øst og vest. Formålet med, at Energinet.dk lader Øst- og Vestdanmark deles om reserverne, er, at Energinet.dk's samlede behov for reserver reduceres. 47. Konkret betyder det, at Energinet.dk i normalsituationer vil købe 300 MW reserver i Vest, mod før 600 MW. I Østdanmark vil Energinet.dk fortsat skulle Øbe reserver på 600 MW. For at kunne dele reserver mellem Øst og vest, vil Energinet.dk reservere kapacitet på Storebæltsforbindelsen i intra-day markedet, når flowet går fra øst mod vest. 48. Før etableringen af den elektriske Storebæltsforbindelse forventede Energinet.dk, at udvekslingen iday-ahead markedet i langt de fleste timer ville gå fra Vest- mod Østdanmark, jf. figur 3, der viser en såkaldt varighedskurve for forventet udveksling over Storebæltsforbindelsen.

12 re 12/39 Figur 3: Forventet udveksling over Storebæltsforbindelsen (Day-ahead markedet). Positivt tal angiver flow fra Vestdanmark til Østdanmark BOO Moa Dst Z00 3 a F r woe vene Note: Et år = timer Kilde: Elektrisk StorebæltsfoYbindelse Nytteværdien af en elektrisk Storebæltsforbindelse, bilagsrapport Ide situationer hvor udvekslingen iday-ahead markedet er fra Østdanmark til Vestdanmark, vil Energinet.dk derfor forbeholde sig ret til at foretage en reservation i intra-day markedet og dermed reducere kapaciteten på intra-day markedet for markedsaktørerne, jf. boks 4.

13 13/39 Boks 4: Energinet.dk"s reservation påvirkning af intra-day markedet Hvornår reserveres intra-day kapacitet eksempler Day-ahead markedet giver en udveksling af el fra vest mod øst (størstedelen af tiden ifølge Energinet.dk): --> Ingen effekt af reservation I day-ahead markedet bliver der handlet el fra øst mod vest (mindre end 300 MW): ~ Energinet.dk reserverer 300 MW, resterende kapacitet stilles til rådighed for intra-day markedet. Fx hvis der handles 200 MW iday-ahead, vil der være 100 MW til intra-day markedet (Energinet.dk har reserveret de øvrige 300 MW). I day-ahead markedet bliver der handlet el fra øst mod vest (mere end 300 MW): ~ Energinet.dk reserverer hele den kapacitet, der er tilbage efter dayahead udvekslingen. Der er ingen kapacitet for intra-day markedet. Hvis der fx handles 400 NIW iday-ahead, vil Energinet.dk reservere 200 NIW, og der er 0 MYV tilbage til intra-day markedet. Energinet.dk's evaluering af reservationen på 300 MW i vestgående retning 50. Med udgangspunkt i bl.a. Energinet.dk's 4 notater beskrives de problemstillinger, der ifølge afgørelsen af 2. juli 2010 skal indgå i en evaluering af metodegodkendelsen. 51. Energinet.dk vurderer helt overordnet, at Energinet.dk's reservation har medført en effektiviseringsgevinst, og at aktørerne i intra-day markedet som følge af reservationen har oplevet et meget begrænset tab, idet reservationen kun har begrænset handelsmulighederne i intra-day markedet i meget is timer iperioden fra forbindelsens idriftsættelse til nu. 52. På anmodning fra sekretariatet har Energinet.dk foretaget en grundig kortlægning af alternative muligheder for at sikre balancen i transmissionssystemet ved hjælp af andre værktøjer end reservationen i intra-day markedet, samt under hvilke omstændigheder det vil være muligt at begrænse reservationen mest muligt baseret på konkrete driftserfaringer. 53. Energinet.dk har mulighed for at anvende andre muligheder end at overføre reserver via Storebæltskablet for at sikre balancen. Disse er beskrevet i Energinet.dk's redegørelse af 22. december 2011 og omfatter:

14 14/39 Anvendelse af såkaldte loop-flows gennem de svenske og norske transmissionsnet fra Østdanmark til Vestdanmark En generel vurdering af effektbalancen i Vestdanmark, herunder tilgængeligheden af balanceringsressourcer iudlandet og frivillige regulerkraftbud Indkøb af yderligere manuelle reserver i Vestdanmark 54. Desuden kan Energinet.dk i kritiske driftssituationer i Vestdanmark anvende en række værktøjer, herunder anmode om driftsstøtte fra det tyske transmissionsnet, beordring af driftsændringer på elproducerende anlæg og aflcobling af forbrugsområder. Ifigur 4 nedenfor er vist beslutningsprocessen for de værktøjer som Energinet.dk kan anvende for at sikre balance i elsystemet i Vestdanmark. Figuren skal læses ovenfra, idet Energinet.dk vil anvende de oplistede værktøjer i den rækkefølge, som de er vist i figuren.

15 DK1 retning 27,stk 15/39 Figur 4: Beslutningsproces ved anvendelse af alternative værktøjer for anskaffelse af de nødvendige balanceringsværktøjer til Vestdanmark. Udveksling på Storebæltsforbindelsen MWh/time i DK2->DK1 Dimensione- Nei rende enhed Reservesituation 680 MW? tilstrækkelig Ja Plads på forbindelse til Ja Reservesituation SE eller NO? tilstrækkelig Nei Frivillige regulerkraftbud Ja Reservesituation tilgængelige? tilstrækkelig Nei Effektbalance i til- Ja Reservesituation strækkelig? tilstrækkelig Nei Mulighed for Øb af ekstra Ja Reservesituation reserver? tilstrækkelig Nei i Udfald driftstimen? Nei Ingen umiddelbare konse- Ja kvenser for elforsyningen Hjælp fra Ja TTG Ja Anvendelse af Forbrugs- Nei ELF e Net afkobling NO: Reserver i Norge, SE: reserver fra Sverige, TTG: reserver fra TenneT TSO Gmbh.

16 16/ Det ses af figur 4, at Energinet.dk har mange muligheder for at sikre forsyningssikkerheden i Vestdanmark. 56. Energinet.dk har som følge af sekretariatets uddybende spørgsmål til mulighederne for anvendelse af andre værktøjer end reservationen foretaget en nøje analyse af behov og timing for de forskellige værktøjer, der er til rådighed. Analysen er baseret på data fra de konkrete driftserfaringer siden idriftsættelsen af Storebæltsforbindelsen. Analysen er baseret på en tænkt situation, hvor flowet som følge af spotmarkedsudvekslingen er vestgående og hvor muligheden for at anvende reservationen i intra day markedet ikke er til stede. 57. Med hensyn til behovet forventer Energinet.dk på baggrund af 1 års driftserfaringer, at det vil være nødvendigt at indkøbe yderligere manuelle reserver på regulerkraftmarkedet i 10 % af de timer, hvor flowet som følge af spotmarkedsudvekslingen er vestgående, og hvor muligheden for reservation i intra-day markedet er begrænset. I de øvrige timer med kritisk driftssituation kan der med udgangspunkt i hidtidige driftserfaringer anvendes loop flows gennem Norge/Sverige eller andre værktøjer ved vurdering af effektbalancen i Vestdanmark, jf. figur Med hensyn til timingen vurderer Energinet.dk, at det som følge af det begrænsede behov vil være fordelagtigt at indkøbe yderligere manuelle reserver efter at resultatet fra day ahead auktionen på Nord Pool Spot og dermed spotmarkedsudvekslingen på Storebæltskablet er kendt. 59. De bud på reservekraft, der kan opnås efter day ahead auktionen, må forventes at have en højere marginalpris end de bud, der kan opnås før day ahead auktionen. Det skyldes, at det netop er buddene, der afspejler de højeste marginalomkostninger, der "sorteres fra" og dermed er til rådighed efter at day ahead auktionen er afholdt. 60. Omvendt forventes det på baggrund af driftserfaringerne at være muligt at Øbe betydeligt færre reserver end antaget i en situation, hvor reserverne Øbes inden spotmarkedsudvekslingen på Storebæltsforbindelsen er kendt. 61. Energinet.dk vurderer på baggrund af de konkrete erfaringer, at prisen på ekstraordinære auktioner på manuelle reserver vil udgøre i størrelsesordenen 300 kr./mw/time. Under denne prisantagelse samt antagelse af (1) anvendelse af dette værktøj i 200 timer/år til erstatning for aktivering af reservationen på Storebæltsforbindelsen på 300 MW/time, og (2) marginalomkostninger på 0 kr. for de alternative værktøjer, der kan forventes taget i

17 17/39 anvendelse giver det en samlet årlig meromkostning på 18 mio. kr. udregnet som 300MW*200 timer*300 kr./mw/time. 62. I den oprindelige business case for Storebæltsforbindelsen var den anslåede effektiviseringsgevinst i Energinet.dk's reserveindkøb 90 mio. kr./år. Efter de oplysninger, der var tilrådighed i forbindelse med vurderingen af businesscasen for bygningen af Storebæltskablet, var det Energinet.dks vurdering, at reservationen af infra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse var en forudsætning for at opnå denne effektivitetsgevinst. Det viser sig nu, at etableringen af Storebæltskablet vil give en effektivitetsgevinst ved indøb af reservekraft på 72 mio. årligt (90 mio. kr./år- 18 mio.kr. pr år) selv uden at reservationen opretholdes. 63. Energinet.dk vurderer selv, at den oplyste meromkostning på 18 mio. kr. årligt kan begrunde en opretholdelse af reservationen. Energinet.dk anmoder derfor om, at reservationen på 300 MW i vestgående retning kan opretholdes. 64. Energinet.dk har gennem hele sagsforløbet givet udtryk for, at en reservation på under 300 MW ikke kunne opfylde selskabets behov for udveksling af regulerkraft mellem øst og vest. På et sent tidspunkt i sagsforløbet oplyser Energinet.dk, at selskabet også på baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse ville kunne drage nytte af en reservation på MW. 65. Hele notatet er oprindeligt opbygget ud fra en forudsætning om en reservation på enten 0 eller 300 MW. 66. I selskabets høringssvar fra maj 2012 nævnes ikke, at selskabet ville kunne drage nytte af en reservation på fi~ MW. 67. Da sekretariatet medio juni 2012 anmodede Energinet.dk om at bekræfte denne forudsætning, giver selskabet udtryk for at kunne udnytte en mindre reservation på fx 150 MW. 68. Energinet.dk har tilkendegivet, at det som en forsimplende antagelse er rimeligt at antage, at der er en lineær sammenhæng mellem størrelsen af reservationen og de Økonomiske konsekvenser. Ved en reservation på 150 MW vil de negative påvirkninger på maxkedet af reservationen blive halvdelen af påvirkningen ved en reservation på 300 MW. Tilsvarende vil de økonomiske fordele af en reservation på 150 MW være ca. halvdelen af en reservation på 300 MW altså i størrelsesordenen 9 mio. kr.

18 18/39 Energinet.dk oplyser om reservationens betydning for prisdannelsen på elmarkederne: Spotmarkedet 69. Prisdannelsen på spotmarkedet (day-ahead) er ikke direkte påvirket af reservationen på intra-day markedet. Energinet.dk foretager kun reservation på intra-day markedet, hvis kapaciteten på Storebæltsforbindelsen ikke benyttes af spotmarkedet. Intra-day markedet. 70. I efteråret 2011 har Energinet.dk i flere notater beskrevet effekten på intra-day markedet af selskabets reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse iperioden 26. august 2010 ti130. september Reservationen kan påvirke aktørerne på elmarkedet i negativ retning i de tilfælde, hvor der er begrænset overførselskapacitet på Storebæltsforbindelsen, samtidig med at priserne i Østdanmark er mindre end priserne i Vestdanmark.s 5 Energinet.dk foretager kun reservationer på Storebæltsforbindelsen ivestgående retning

19 19/39 Tabel 1: Antal timer, hvor der ikke er intra-day kapacitet til rådighed på forbindelsen, fordelt efter årsag til den manglende kapacitet. Perioden fra idriftsættelsen ti130. september Kabel Flowretning Flowretning Total: ude pga. service øst-vest øst-vest Storebæltskabel ikke er tilrådig- >600 MW >300 MW hed for intradaymarkedet ingen reserva- Energinet.dk tion af Ener- reserverer heginet.dk af le den ledige intra-day ka- kapacitet på pacitet, fordi intra-day hele kapacite- markedet. ten bruges på spotmarkedet Antal timer af tiden*) 1,46 0,4 3,67 5,53 *) Der er i perioden siden idriftsættelsen til 30. september 2011 sammenlagt ca driftstimer. 72. Af tabel 1 ses at der i perioden siden idriftsættelsen af den elektriske Storebæltsforbindelse ikke har været nogen kapacitet til rådighed for intraday marked i 186 (146+40) driftstimer (ca. 1,9 % af timerne). I 146 timer var kablet lukket pga. service og i 40 timer var al kapacitet optaget af spotmarkedet. I 367 driftstimer (ca. 3,7 % af driftstimerne) har Energinet.dk reserveret al ledig kapacitet på intra-day markedet. Dvs. der samlet i ca. 5,5 af driftstimerne ikke har været kapacitet til rådighed for handel mellem markedsaktørerne på intra-day markedet. 73. Energinet.dk oplyser, at priserne på intra-day markederne har været sammenfaldende iøst- og Vestdanmark i omkring 70 % af tiden fra idriftsættelsen til september Til sammenligning kan oplyses, at priserne i samme periode er sammenfaldende i 74 % af timerne på spotmarkedet. 74. Det fremgår af redegørelserne fra Energinet.dk, at det er vanskeligt at opgøre, hvilke tab samfundet og markedsaktørerne har haft som følge af selskabets reservation af infra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse iperioden 26. august 2010 til 30. september Den væsentligste vanskelighed består i at afgøre, hvorledes priserne ville have udviklet sig, hvis kapaciteten på kablet ikke var blevet begrænset og det er vanskeligt at afgøre, hvor stor en del af kablet, der under de forudsæt-

20 20/39 ninger ville være blevet anvendt for at skabe ens priser iøst- og Vestdanmark. 75. Energinet.dk har foretaget et regneeksempel for en teoretisk "worst case" scenario for den samfundsmæssige omkostning ved reservationen på intra-day markedet. Beregningerne udgør de maksimale samfundsøkonomiske omkostninger ved reservation på intra-day markedet (perioden 26. august september 2011). 76. Ifølge Energinet.dk's oplysninger er kapaciteten på intra-day markedet begrænset i 367 timer, hvor Energinet.dk har reserveret 300 MW. I de 367 timer er den gennemsnitlige prisforskel (forskel mellem den maksimale pris på intra-day markedet (elbas) i Vestdanmark og den minimale pris på intraday markedet (elbas) i Østdanmark ca. 34 kr./mw (den maksimale prisforskel iperioden er 124 kr./ MW). 77. Beregningerne af "Worst case" samfundsøkonomiske tab foretages efter følgende model, jf. boks 5: Boks 5:"Worst case" estimate Samfundsøkonomiske tab =antal timer med begrænsning i kapaciteten den maksimale kapacitetsbegrænsning *den gennemsnitlige prisforskel i perioden med kapacitetsbegrænsning. Dvs: Samfundsøkonomisk tab = 367 tianer*34kr/mw*300 MW = ca. 3,7 mio.kr Energinet.dk oplyser imidlertid, at det er en mere realistisk forudsætning, at efterspørgslen efter kapacitet vil være mindre end 300 MW. Anvendes for eksempel en ikke realiseret omsætning i antra-day markedet (Elbas) på 50 MW (som svarer til den gennemsnitlige Elbas-handel på forbindelsen) udgør tabet i størrelsesordenen kr.(367 timer*34 kr./mw*50 MW) for perioden 25. august 2010 ti130. september Regulerkraftmarkedet 79. Efter idriftsættelsen af Storebæltsforbindelsen har Energinet.dk reduceret efterspørgslen efter manuelle reserver i Vestdanmark med 300 MW. Energinet.dk vurderer, at denne reduktion i et vist omfang er afhængig af reservationen på antra-day markedet. På den anden side oplyser Energinet.dk, at det i situationer, hvor spotmarkedet har beslaglagt hele kapaciteten på 6 For perioden 25. august 2010 ti130. september 2011

21 21/39 Storebæltsforbindelsen, er muligt at levere de nødvendige reserver i Vestdanmark på anden vis, hvorved der opretholdes en tilfredsstillende driftssikkerhed. 80. Et væsentligt argument for Energinet.dk er, at reservationerne kan føre til lavere priser på reservekraft i Vestdanmark og dermed lavere omkostninger for Energinet.dk, hvorved forbrugerpriserne også bliver reduceret. Baggrunden herfor er, at reguleringen af Energinet.dk bygger på en "hvile i sig selv" regulering. Energinet.dk"s strategi for systemydelser 81. I Energitilsynets afgørelse af 2. juli 2010 var det et krav, at Energinet.dk redegjorde for selskabets strategi for indkøb af reserver. Energinet.dk har ved skrivelse af 27. maj 2011 beskrevet selskabets strategi for indkøb af reserver Det oplyses bl.a., at planen har været sendt i høring hos markedsaktørerne. Planen er vedlagt som bilag 10 og behandles i øvrigt ikke yderligere i denne sagsfremstilling. Høring Høringssvar fra aktører på etmarkedet mv. 82. Sekretariatet har - modsat sagsbehandlingen i ikke sendt et udkast til tilsynsnotat til en bredere kreds af organisationer og selskaber som led i oplysningen af sagen. I forbindelse med sagsbehandlingen i 2010 sendte sekretariatet notatet i høring hos følgende aktører: Brancheforeningen for Regulerkraftanlæg idanmark (BRD), FSE, Dansk Energi, Dansk Industri, Dansk Fjernvarme, FDKV, Dansk Industri og Energistyrelsen 83. Den væsentligste grund til, at Øringskredsen er begrænset, er at der kun er en partisagen (Energinet.dk) samt, at notatet umiddelbart indeholder mange oplysninger, der vurderes som forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som skal undtages fra retten til aktindsigt, jf. offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2. Slettes disse forretningsmæssigt følsomme oplysninger, giver det efter sekretariatets vurdering ingen mening at sende tilsynsnotatet til andre selskaber med henblik på at indhente yderligere oplysninger. 84. For at sikre øvrige aktører mulighed for at fremkomme med bemærkninger om sagens hovedproblemstilling, gav Sekretariatet for Energitilsynet den 4. juli 2012 de aktører, der blev hørt i forbindelse med sagen i 2010, mulighed for at fremkomme med bemærkninger. Henvendelsen til aktørerne var udformet som en række spørgsmål. Spørgsmålene blev også lagt på Energitilsynets hjemmeside, således at alle Øge aktører og interessenter på energimarkedet havde mulighed for at besvare spørgsmålene, og dermed hjælpe med belysning af sagen.

22 22/ Spørgsmålene som Sekretariatet for Energitilsynet sendte til markedsaktørerne den 4. juli 2012 er gengivet nedenfor: Der ønskes følgende oplysninger til belysning af virkningen af Energinet.dks reservation af 300 MW på intra-day markedet i vestgående retning det er således alene effekten af reservationen Energitilsynet ønsker belyst: Hvad har været [xx] årlige tab, j [...]. Såfremt der er tale om et skøn bedes dette oplyst? Beskriv hvorledes dette tab fremkommer? Hvilke tab, jf. [...], forventer [xx] i 2012? Hvordan forventes en nedsættelse af reservationen til 150 MW eller 200 MW fremadrettet at påvirke ovenstående opgørelser/skøn? I det omfang, der er andre positive eller negative virkninger af reservationen, hører sekretariatet også gerne om disse. 86. SET har på denne baggrund modtaget oplysninger fra 6 parter (bilag 9), Nedenfor er hovedindholdet i besvarelserne gengivet: Brancheforeningen for Regulerkraftanlæg idanmark (BRD) 87. BRD har ikke taget udgangspunkt i Sekretariatet for Energitilsynets spørgsmål. 88. BRD er kritisk over for reservationen og i Øvrigt også kritisk over for de spørgsmål, som Sekretariatet for Energitilsynet stiller. 89. BRD oplyser dog, at det er særdeles vanskeligt at opgøre et forventet tab, og BRD kritiserer, at der ikke er tilstrækkelig gennemrigtighed omkring Sekretariatet for Energitilsynets procedure for vurdering af reservationer, bl.a. fordi BRD ikke har tilstrækkelig indsigt. 90. BRD foreslår, at der gennemføres en 2 årig prøveperiode, hvor der ikke foretages reservationer. Samtidig opfordrer BRD til, at Sekretariatet for Energitilsynet tager initiativ til møder med markedsdeltagerne, hvor de meget komplekse problemstillinger drøftes. Danske Commodities (DC) 91. DC har alene påpeget, at virksomheden ikke har noget tab ved reservationen, så længe flowet går fra et højprisområde til et lavprisområde. DC forventer ikke noget tab i 2012 som følge af reservationen.

23 ENERGITILSYNET bilag Punkt 5 Energitilsynets møde den 30. oktober 2012 i5. oktober 2ou ENGRO 12/o~s~ /HTH /PR Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse Resume Sekretariatet for Energitilsynet Carl JacoØnsvej Valby al ~1 y~ o0 1. I denne sag skal Energitilsynet vurdere om Energinet.dk's reservation ~'a~l postny energitilsynet.dk af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse kan godken- web des og dermed opretholdes på baggrund af en evaluering af det første års driftserfaringer med Storebæltsforbindelsen. 2. Den 2. juli godkendte Energitilsynet første gang Energinet.dk's metode "Reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen". Metoden har betydning for adgangsvilkårene på markedet, da adgang til kapacitet på infra-day markedet i visse situationer begrænses af Energinet.dk. 3. Selve omfanget af Energinet.dk's reservation af infra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse fra øst til vest (300 MW) blev kun midlertidig godkendt. Et krav for den midlertidige godkendelse var, at Energinet.dk senest 12 måneder efter den kommercielle idriftsættelse af Storebæltsforbindelsen skulle indsende en redegørelse til Energitilsynet med en evaluering af metoden, hvorefter sagen skulle forelægges Energitilsynet til endelig godkendelse. 4. Energinet.dk har efter aftale med Sekretariatet for Energitilsynet udarbejdet 4 redegørelser, hvori Energinet.dk på forskellig vis evaluerer selskabets reservation af infra-day kapacitet. 5. Det er Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at redegørelserne indeholder en grundig beskrivelse af, hvorledes reservationen påvirker prisdannelsen på infra-day markedet. 6. Ved vurderingen af metoden om reservation af infra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse skal Energitilsynet grundlæggende påse, at metoden opfylder betingelserne om gennemsigtighed, rimelighed og ikke-diskrimination. ~ Ved formandsafgørelse.

24 2/39 7. Derudover kan inddrages andre afledte hensyn fx, at Energinet.dk skal sørge for både en effektiv drift samt en åben og lige adgang til nettene. Ligeledes skal der tages hensyn til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse, effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og konkurrencen på markedet. 8. Energinet.dk har i de fire redegørelser redegjort for, at de negative virkninger for markedsaktørerne på intra-day markedet er begrænsede. Energinet.dk har opgjort tabet for markedsaktørerne siden idriftsættelsen af Storebæltskablet til maksimalt 3,7 mio. kr. for en 14 måneders periode. Med realistiske forudsætninger vurderer Energinet.dk, at tabet i praksis kan opgøres til ca kr. i samme periode. Energinet.dk's beregninger viser således, at der er begrænsede negative virkninger for markedsaktørerne af reservationerne. 9. Energinet.dk har i notatet fra april 2012 redegjort for, at effektivitetsgevinsten for Energinet.dk ved at foretage reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse (300 MW) sønsmæssigt kan opgøres til 18 mio. kr. pr. år. Beregningerne er baseret på erfaringer fra det første års drift og den skønnede hyppighed af ekstraordinære auktioner for Øb af manuelle reserver som følge deraf. I den oprindelige business case for Storebæltsforbindelsen, der lå til grund for Energitilsynets oprindelige vurdering af reservationen i 2010, estimerede Energinet.dk, at reservationerne var en nødvendig forudsætning for en effektivitetsgevinst, deri 2012 kan opgøres til godt 90 mio. kr./år. 10. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at Energinet.dk ikke har fremført, at reservationen af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse er nødvendig for opretholdelse af forsyningssikkerheden. 11. Sekretariat for Energitilsynet vurderer, at reservationer på forbindelser, der er bygget for at forbinde forskellige prisområder, som udgangspunkt ikke bør foretages. 12. Uanset at reservationen efter det oplyste har en begrænset negativ konsekvens for markedsaktørerne og uanset den relativt korte driftsperiode, finder sekretariatet samlet set og efter en konkret afvejning, at Energinet.dk i første omgang ikke kan opretholde adgangen til at foretage reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse. Sekretariatet for Energitilsynet lægger vægt på, at en effektivitetsgevinst på 18 mio. kr. pr år er betydelig mindre end den effektivitetsgevinst på godt 90 mio. kr. pr år, som Energinet.dk i 2010 sønnede ville være resultatet af reservationen. Størrelsen af den beregnede effektivitetsgevinst kan ses i sammenhæng med, at Energinet.dk i henhold til selskabets årsrapport købte reserver på elområdet for 922 mio. kr. i En effektivitetsgevinst på 18 mio. kr. pr. år er efter Sekretariatet for Energitilsynets vurdering ikke tilstrækkelig til at begrunde det betydelige indgreb i markedskræfterne, som reservationen er udtryk for.

25 3/ Der er tale om en afvejning af hensyn. I denne afvejning vægter det forhold at gevinsten udgør en i relation til det samlede indkøb af reserver beskeden omkostning på 18 mio. kr./år tungt. Da dette beløb imidlertid bl.a. er betinget af en pris på 300 kr. pr. MWh på ekstraordinære auktioner for manuelle reserver i Vestdanmark, vil en prisstigning på reservekraftmarkedet automatisk medføre en øget gevinst af reservationen. 14. I al den tid, hvor Storebæltsforbindelsen har været i drift, har Energinet.dk haft tilladelse til at reservere. De ovenstående beregninger vedrørende omkostninger for markedet (ved reservation) og omkostninger for Energinet.dk (uden reservation) hviler alene på antagelser, som Energinet.dk foretager. Det har ikke været muligt at inddrage markedsaktørerne idisse beregninger, da der er tale om følsomme oplysninger. På denne baggrund foreslår Sekretariatet for Energitilsynet, at reservationerne ophæves i en to-årig periode med henblik på at skabe transparens omkring metodegodkendelsen og med henblik på at is valideret Energinet.dks antagelser og beregninger. Hermed kan der fremskaffes et mere robust grundlag at træffe endelig afgørelse på. Indstilling 15. Det indstilles, at Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering træffer afgørelse om følgende: Energinet.dk"s reservationen af infra-øy kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse fra øst mod vest kan i medfør af 73a i Elforsyningsloven jf. LBK nr. 516 ikke opretholdes. Afgørelsen træder i kraft 1. januar Det indstilles yderligere, at Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilkendegiver følgende: Efter en periode på 2år uden reservationer af infra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse fra øst mod vest foretager Energitilsynet en ny vurdering af betydningen af reservationerne. Denne vurdering foretages på baggrund af offentlige historiske data, der belyser, hvorledes ophævelsen af reservationerne har påvirket markedet for regulerkraft og Energinet.dks økonomi.

26 4/39 Sagsfremstilling Indledning 17. Energitilsynet har 2. juli 2010 godkendt Energinet.dk's overordnede metode "Reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse" (bilag 1). Selve omfanget af Energinet.dk's reservation af intraday kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse fra øst til vest (300 MW) blev kun midlertidig godkendt. 18. Det var Energitilsynets vurdering, at den overordnede metode på det foreliggende grundlag kunne godkendes, men at udgangspunktet for Energitilsynets vurdering af den anmeldte metode må være en så åben adgang til intra-day markedet som muligt. 19. Formålet med evalueringen og den fornyede vurdering af omfanget af Energinet.dk's reservation er at sikre, at Energinet.dk's reservation ikke bliver større end nødvendig, set i forhold til en afvejning mellem effektiv drift og hensynet til en åben og lige adgang samt fremme af konkurrencen. 20. Et krav i den midlertidige godkendelse var, at Energinet.dk senest 12 måneder efter den kommercielle idriftsættelse af Storebæltsforbindelsen skulle indsende en redegørelse til Energitilsynet med en evaluering af metoden. 21. Det var derfor et krav for Energitilsynets overordnede godkendelse af metoden, at Energinet.dk inden 12 måneder efter den kommercielle idriftsættelse af den elektriske Storebæltsforbindelse skulle analysere og evaluere, hvorledes reservationen i praksis har påvirket aktørerne og markedet og indsende denne redegørelse til Energitilsynet. Energinet.dk skulle redegøre for metodens konsekvenser i praksis på følgende forhold: 1) De faktiske timer, reservationen får betydning for prisdannelsen på intraday markedet 2) Konsekvenserne heraf for: - Prisdannelsen på markedet - AktØrernes råderum i praksis -Den faktiske værdi for aktørerne, selv om de kun bliver begrænset i is timer - Betydning for aktørernes ubalancer, hvis de bliver begrænset i at handle sig så tæt på balance som muligt (balancekraft) - Øvrige forhold af betydning for markedet - Deling af reserver mellem Øst- og Vestdanmark 3) En analyse af om Energinet.dk kunne nøjes med en forholdsvis mindre reservation, der på den ene side fortsat var omkostningsbesparende og på

27 5/39 den anden side i mindre grad indskrænkede aktørernes råderum på intra-day markedet. 22. Energinet.dk har foretaget en evaluering ca. 12 måneder efter den kommercielle idriftsættelse af forbindelsen og indsendt en evaluering til Sekretariatet for Energitilsynet i en redegørelse af 2. august 2011 (bilag 2). 23. Sekretariatet for Energitilsynet har den 19. september 2011 anmodet om yderligere redegørelse (bilag 3), hvorefter Energinet.dk har indsendt en udbygget evaluering af 11. november 2011 (bilag 4), som er blevet yderligere uddybet i redegørelse af 22. december 2011 (bilag 5). Evalueringen i notatet af 11. november 2011 omfatter en periode på ca. 14 måneder efter den kommercielle idriftsættelse af Storebæltsforbindelsen. 24. Endelig har Sekretariatet for Energitilsynet i marts 2012 (bilag 6) anmodet Energinet.dk om at besvare 5 uddybende spørgsmål. I boks 1 er gengivet de 2 væsentligste spørgsmål: Boks 1 To af Energitilsynets sekretariats 5 spørgsmål til Energinet.dk af 27. marts Nr. 1: Energinet.dk skal oplyse og begrunde, 1) hvilke reservationer af reservekraft i Vestdanmark, som Energinet.dk vil foretage, såfremt muligheden for reservation på Storebæltsforbindelsen ophører, 2) hvilke andre konkrete "redskaber" Energinet.dk vil anvende, såfremt muligheden for reservation ophører, 3) Energinet.dk skal redegøre for, hvilke omkostninger disse ekstra reservationer/andre redskaber forventes at medføre, set i forhold til alternativet: at opretholde reservationen. Nr. 5: Energinet.dk skal redegøre for, hvorledes reservationerne indgik i bus.inessplanen iforbindelse med beslutningen oin at bygge Storebæltsforbindelsen. Det er sekretariatets forståelse af sagen, at den effektivitetsgevinst, som Energinet.dk opnår ved indøb af færre reserver langt ville overstige den negative effekt på markedet i foran af højere priser for andre aktører. Energinet.dk bedes redegøre for i hvor høj grad dette rent faktisk er tilfældet, herunder redegøre for, hvorledes de forskellige beløb fremkommer. I den forbindelse bedes Energinet.dk redegøre både for den samfundsøkonomiske nytte af reservationerne og den virksomhedsøkonomiske nytte af reservationerne. Energinet.dk bør endvidere belyse, hvordan Energinet.dk bidrager til at skabe de bedst mulige betingelser far konkurrence på inarkederne for produktion og handel med el ved at opretholde reservationen?

Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse

Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse Punkt 5 Energitilsynets møde den 30. oktober 2012 15. oktober 2011 ENGROS 12/07737 /HTH /PR Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse Til Energitilsynets sekretariat Att.: Henrik Thomsen Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse 20. september

Læs mere

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser Til Energitilsynets sekretariat. Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser 30. april 2015 SKL/SKL Dette notat beskriver håndteringen af leveringen

Læs mere

Referat Energitilsynsmøde den 30. oktober 2012

Referat Energitilsynsmøde den 30. oktober 2012 Referat Energitilsynsmøde den 30. oktober 2012 16-11-2012 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde nr. 136 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

Læs mere

Att: Sisse Carlsen Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: ILA Sagsnr: Doknr: d januar 2016

Att: Sisse Carlsen Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: ILA Sagsnr: Doknr: d januar 2016 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att: Sisse Carlsen Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: ILA Sagsnr: 2010-221 Doknr: d2015-14423-11.0 11. januar 2016 Høringssvar: Energinet.dk s foreløbige evaluering

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 30. oktober 2012 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 30. oktober 2012 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Energinet.dk OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation Energinet.dk C/O Sisse Carlsen Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo LEVERING AF SYSTEMYDELSER Henning Parbo DET DANSKE ELSYSTEM INSTALLERET KAPACITET, PRIMO 2017 20 centrale kraftværker 6.150 vindmøller 4.200 MW 670 decentrale kraftvarmeværker 5.250 MW 96.000 solcelleanlæg

Læs mere

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN DE INTERNATIONALE ELMARKEDER Geografisk integration af elmarkeder Danmark er en del af ENTSO-E (Regional Group Northern Europe) ACER Agency for the Cooperation

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Introduktion til udtræk af markedsdata

Introduktion til udtræk af markedsdata Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer

Læs mere

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 21. juni 2013 /MEMU Energitilsynets møde den 25. juni 2013 Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren 1. Nye klagesager for Energiklagenævnet Der er ingen nye klagesager.

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

Markedet for manuelle elreserver er brudt sammen

Markedet for manuelle elreserver er brudt sammen Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 187 Offentligt Foreningen for Regulerkraftanlæg i Danmark Markedet for manuelle elreserver er brudt sammen Brancheforeningen for Regulerkraftanlæg

Læs mere

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser I samarbejde med Grøn Energi har Houmoller Consulting udarbejdet en rapport om systemydelser. Rapporten er Grøn Energis forslag til

Læs mere

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Prognoser for systemydelser 1/7 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Dato: 23/2 2017 INDHOLD Forfatter:

Læs mere

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att.: Sisse Carlsen DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Det danske behov for systemydelser Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Danmark et ben i hver elektrisk lejr Energinet.dk er ansvarlig for forsyningssikkerheden i hele Danmark Kendetegn

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 25. februar 2015 MSO/CPL 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

Udbud af systemydelser y på markedsvilkår

Udbud af systemydelser y på markedsvilkår Udbud af systemydelser y på markedsvilkår May 21. juni 2010 Flemming Birck Pedersen flebp@dongenergy.dk gy Afdelingsleder Markedsstrategi og systemydelser DONG Energy 1 GENERATION Meget mere grøn strøm

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 28. februar 2013 MSO 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

Det nordiske elmarked

Det nordiske elmarked Skatteudvalget EPU alm. del - Bilag 105 Offentligt Det nordiske elmarked Anders Plejdrup Houmøller Markedschef Nord Pool Spot Danmark Det fysiske elsystem: Transportsystem og nettariffer. Regulerkraft

Læs mere

Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen. Workshop den 10. december 2015

Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen. Workshop den 10. december 2015 Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen Workshop den 10. december 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst ved Peter Markussen 2. Resultater fra Energinet.dk evaluering 3. Eventuelt 4. Frokost 2 Velkomst

Læs mere

Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. 1. Indledning. 2. Opsummering.

Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. 1. Indledning. 2. Opsummering. Til Energitilsynet Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen 10. juli 2015 NFL/NFL 1. Indledning Energinet.dk sender hermed opdateringen af evalueringen af

Læs mere

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet Workshop Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet 1 Dagsorden Introduktion og velkomst ved Peter Markussen, afdelingsleder i Systemydelser Rammer og formål med pilotprojektet ved Christina

Læs mere

3. Meddelelser fra direktøren samt fra Sekretariatet for Energitilsynet

3. Meddelelser fra direktøren samt fra Sekretariatet for Energitilsynet Referat Energitilsynsmøde 181 den 28. marts 2017 Dagsorden: 1. Inhabilitet på mødet 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra direktøren samt fra Sekretariatet for Energitilsynet 4a. Benchmarkekspertgruppens

Læs mere

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 29. april 2014 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 152 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager til

Læs mere

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel Til Energitilsynet Anmeldelse af metode for indkøb af leveringsevne for sekundær reserve (FRR-A) Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet om godkendelse af metode

Læs mere

Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder

Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder Markedsrapporten Nr. 13 Oktober 6 Elmarkedet i oktober: Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder Vejrforhold var den vigtigste faktor for prisdannelsen på elmarkedet

Læs mere

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Sekretariatet for Energitilsynet 8. oktober 2013 MOS Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet

Læs mere

Høringsnotat vedrørende metode til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen

Høringsnotat vedrørende metode til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen Til Energitilsynet og markedsaktører Høringsnotat vedrørende metode til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen 6. november 2015 SKL-HKN-JPE-SCR/SCR Energinet.dk gennemførte en høring af

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

1. Indledning. 2. Indstilling. Energitilsynet og markedsaktører. 29. juni 2015 ELJ-NFL/DGR

1. Indledning. 2. Indstilling. Energitilsynet og markedsaktører. 29. juni 2015 ELJ-NFL/DGR Til Energitilsynet og markedsaktører Høringsnotat vedrørende høring af pilotprojektet med indførelse af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen samt overgangen fra fysiske til finansielle

Læs mere

Specialregulering i fjernvarmen

Specialregulering i fjernvarmen Specialregulering i fjernvarmen Elkedler omsætter massive mængder af overskuds-el fra Nordtyskland til varme Nina Detlefsen Side 1 Dato: 04.02.2016 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper

Læs mere

3. Den 7. august 2017 anmeldte Energinet den supplerende metode, jf. bilag 2, til Sekretariatet.

3. Den 7. august 2017 anmeldte Energinet den supplerende metode, jf. bilag 2, til Sekretariatet. Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia 2. november 2017 Engros & Transmission Fremsendt via mail: hpa@energinet.dk GODKENDELSE AF SUPPLERENDE METODE TIL KOMPENSATION AF HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT

Læs mere

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Forår 2006 Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Artiklens illustrationer er anbragt bagerst 1. Markedet

Læs mere

Markedsarbejdsgruppemøde

Markedsarbejdsgruppemøde Markedsarbejdsgruppemøde 24. September 2015 24. september 2015 Markedsarbejdsgruppe 1 1 Velkommen Markedsarbejdsgruppemøde den 24. september 2015 Udkast til dagsorden 2 Mandat Diskussion og færdiggørelse

Læs mere

DK1-DE Modhandelsmodel

DK1-DE Modhandelsmodel Til Markedsarbejdsgruppen DK1-DE Modhandelsmodel 20. september 2016 LIN/KBP Eksportkapaciteten imellem Vestdanmark og Tyskland har over en længere periode været betydeligt begrænset som følge af det svage

Læs mere

Elmarkedsstatistik 2016

Elmarkedsstatistik 2016 Elmarkedsstatistik 216 Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og beskæftigelse i fjernvarmebranchen. Grøn

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver. 1. Indledning. Til. 28. november 2013 Revideret 7. april og 25. august 2014 JSS/JSS

Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver. 1. Indledning. Til. 28. november 2013 Revideret 7. april og 25. august 2014 JSS/JSS Til Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver 1. Indledning Svenska Kraftnät og Energinet.dk indførte i oktober 2012 et fælles indkøb af frekvensstyrede reserver frekvensstyret normaldriftsreserve

Læs mere

Input til strategi for systemydelser

Input til strategi for systemydelser Input til strategi for systemydelser FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 26. august 2015 Udarbejdet af: Anders Houmøller Kontrolleret af: Nina Detlefsen Beskrivelse: Notatet indeholder input til strategi for

Læs mere

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder Internt notat Markedsdesign Dato: 9. Marts 2005 Sagsnr.: - Dok.nr.: 218874 v4 Reference: SDK/GIA/JCH Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Læs mere

Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind?

Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind? Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind? Mikael Togeby, Ea Energianalyse A/S Indpasning af vindkraft For Energistyrelsen og Skatteministeriet

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen Markedsrapporten Nr. 14 November 26 Elmarkedet i november: Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen I november fortsatte tendensen fra oktober med øget nedbør

Læs mere

31/82 32/82 33/82 34/82 35/82 36/82 37/82 38/82 39/82 40/82 41/82 42/82 43/82 44/82 45/82 46/82 47/82 48/82 49/82 50/82 51/82 Bilag 2 Svar på spørgsmål fra ENT Til Energitilsynet Besvarelse af Energitilsynets

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 8. januar 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 8. januar 2014 Dok. 13/91893-57 1/9 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september:

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september: Markedsrapporten Nr. 12 September 6 Elmarkedet i september: Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser Septembers nedbør i Norge og Sverige kombineret med faldende priser på olie og

Læs mere

Workshop om systemydelser - Opsamling på gruppearbejdet

Workshop om systemydelser - Opsamling på gruppearbejdet Workshop om systemydelser - Opsamling på gruppearbejdet Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Bemærk: Denne præsentation opsummerer vurderinger, forslag og ideer fra aktørernes gruppedrøftelser.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023362 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 K E N D E L S E Østermose BioEnergi A/S (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

Forskrift C3: 259081-06. Planhåndtering daglige procedurer. November 2011. Rev. 3. Nov. 2006 Dec. 2006 Apr. 2007 April 2007 DATE

Forskrift C3: 259081-06. Planhåndtering daglige procedurer. November 2011. Rev. 3. Nov. 2006 Dec. 2006 Apr. 2007 April 2007 DATE Forskrift C3: Planhåndtering daglige procedurer November 2011 Rev. 3 Nov. 2006 Dec. 2006 Apr. 2007 April 2007 DATE KAC HEP KAC 200720070 LSO NAME Okt. 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 Dec. 2008 DATE KAC MRP 220082008

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN)

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) 23. november 2017 Engros & Transmission 17/13546 Tobias Ladegaard Hensch AFGØRELSE 1. Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Fjernvarmens oversete fleksibilitet 1 )

Fjernvarmens oversete fleksibilitet 1 ) Paul-Frederik Bach Fjernvarmens oversete fleksibilitet 1 ) Udviklingsbehov ved øget samspil mellem elsystemet og fjernvarmesystemet Wind Power and District Heating: New Business Opportunity for CHP: Sale

Læs mere

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD)

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Dato: 22-08-2017 Når investor står overfor at skulle opstille en business case for et kommende vindmølleprojekt (samme gælder for sol m.v.)

Læs mere

Punkttarifsystem (frimærkesystem) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt

Punkttarifsystem (frimærkesystem) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Det nordiske energimarked Anders Plejdrup Houmøller Direktør Nord Pool Spot Danmark Det fysiske elsystem: Transportsystem og nettariffer.

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug - for høj forsyningssikkerhed og et velfungerende elmarked v. civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S

Prisfølsomt elforbrug - for høj forsyningssikkerhed og et velfungerende elmarked v. civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S 25. august 25 MJ Prisfølsomt elforbrug - for høj forsyningssikkerhed og et velfungerende elmarked v. civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S Nogle dyre dage i juni Tirsdag d. 21. juni om morgenen

Læs mere

Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen

Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen Til Markedets aktører og Energitilsynets sekretariat Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen 28. september 2015 SCR-HKN-JPE-SKL/SCR Dette notat beskriver metodikkerne til

Læs mere

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el 15. oktober 2014 Engros 14/04339 LVM/MDP Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el Sekretariatet for Energitilsynet har gennemført en undersøgelse af fordelingen af kunder og volumen

Læs mere

UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATION AF HAV- VINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDRE- GULERING

UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATION AF HAV- VINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDRE- GULERING UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATION AF HAV- VINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDRE- GULERING 27. september 2016 Engros & Transmission 16/03264 PCO SAGSFREMSTILLING BAGGRUND 1. I denne sag

Læs mere

Planhåndtering i det danske elmarked

Planhåndtering i det danske elmarked Forskrift F: EDI-kommunikation BS-dokument: Planhåndtering i det danske elmarked Fælles forretningsprocesser mellem balanceansvarlige aktører og Energinet.dk jævnfør forskrift C3: "Planhåndtering - daglige

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 2. juni 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 2. juni 2014 Dok. 13/91893-57 1/10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 23. september 2014 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 155 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

UDKAST. Metodegodkendelse af markedsmodel for Kriegers Flak havvindmøllepark elforsyningslovens 73 a

UDKAST. Metodegodkendelse af markedsmodel for Kriegers Flak havvindmøllepark elforsyningslovens 73 a Punkt Energitilsynets møde den 17. november 2013 Engros & transmission 13/08233 /HGO UDKAST Metodegodkendelse af markedsmodel for Kriegers Flak havvindmøllepark elforsyningslovens 73 a Resumé 1. I denne

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME Forskrift B: Vilkår for adgang til elmarkedet Marts 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 78260-07 Energinet.dk

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 28. februar 2013 /MEMU Energitilsynets møde den 5. marts 2013 Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren 1. Nye klagesager for Energiklagenævnet 1.1. Brørup Fjernvarme

Læs mere

Fælles balancehåndtering i Norden Særtryk af specialartikel i Nordels årsberetning 2002

Fælles balancehåndtering i Norden Særtryk af specialartikel i Nordels årsberetning 2002 Fælles balancehåndtering i Norden Særtryk af specialartikel i Nordels årsberetning 2002 Forbrug Produktion Fælles balancehåndtering i Norden I Nordel indførte man i september 2002 nye principper for disponeringen

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Forsyningssikkerhed- Energinet.dks modeller. Dato - Dok.nr. 1

Forsyningssikkerhed- Energinet.dks modeller. Dato - Dok.nr. 1 Forsyningssikkerhed- Energinet.dks modeller Dato - Dok.nr. 1 Agenda Energinet.dk s målsætninger for forsyningssikkerhed Modeller til beregning af forsyningssikkerhed Usikkerhed i forhold til forsyningssikkerhed

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer...

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... Elmarkedet i Danmark 9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... 4 2. Engrosmarkedet... 6 2.1 Et marked

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05704, 15/05705 og 15/05706 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel

Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel Partnere Nordjysk Elhandel, Aalborg Energitjenesten Midtjylland, Århus Varmepumper, tank,

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Prisaftaler som redskab til fleksibelt elforbrug i industriel produktion. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel A/S

Prisaftaler som redskab til fleksibelt elforbrug i industriel produktion. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel A/S 22. oktober 2009 - Vindmølleindustrien og Dansk Energi Vind til varme og transport Konference om CO 2 -reduktion i de ikke kvotebelagte sektorer Prisaftaler som redskab til fleksibelt elforbrug i industriel

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Højere prisloft i elmarkedet

Højere prisloft i elmarkedet Til Markedsarbejdsgruppen Højere prisloft i elmarkedet Dette notat beskriver formålet med et højere prisloft, principper for at fastlægge prisloft og prisbund samt den videre proces. Energinet.dk vil arbejde

Læs mere

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 160 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager til

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

DONG ENERGYS ANMODNING OM OPHÆVELSE AF VPP-TILSAGN

DONG ENERGYS ANMODNING OM OPHÆVELSE AF VPP-TILSAGN 28-5-2014 Sagsnr. 12/11920 /LVS/LR AFGØRELSE DONG ENERGYS ANMODNING OM OPHÆVELSE AF VPP-TILSAGN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ... 1 2 AFGØRELSE... 10 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Energinet.dk s anmeldelse af metode til indkøb af strategiske reserver i Østdanmark for perioderne 2016-18 og 2019-20

Energinet.dk s anmeldelse af metode til indkøb af strategiske reserver i Østdanmark for perioderne 2016-18 og 2019-20 Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. januar 2015 27/01/2015 ENGROS 14/06211 PCO/BLD/MDP Energinet.dk s anmeldelse af metode til indkøb af strategiske reserver i Østdanmark for perioderne 2016-18 og 2019-20

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05707, 1505709, 15/05710, 15/05711 og 16/06313 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM

Læs mere