Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006"

Transkript

1 Projekttitel Dato: Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende skole(r) Projektleder + ekstra kontaktperson Gerlev Idrætshøjskole (GIH) Finn Berggren Gerlev Idrætshøjskole Carsten Høy CVU Sjælland - Adresser Gerlev Idrætshøjskole Skælskør Landevej Slagelse CVU Sjælland, Videncenteret Seminarieparken Holbæk - Telefon nr. (mobil) Finn Berggren: Carsten Høy: s (personlige) Finn Berggren: Carsten Høy: Formål - hvad ønsker I at opnå med projektet? Formålet med projektet er at udvikle en model for, hvordan en højskole kan samarbejde med en formel uddannelsesinstitution om udvikling og afvikling af fælles uddannelsesaktiviteter. Modellen afprøver forskellige elementer, af både pædagogisk og administrativ art. Projektet vil føre dokumentation for sine aktiviteter, så metoderne kan overføres til andre skoler. Herudover vil projektet eksperimentere med at inddrage forskellige målgrupper. Både ved at blande højskoleelever og professionsbachelorstuderende, og ved at tiltrække nye målgrupper til højskolen. Her tænkes især på studerende, der trænger til en studiepause, samtidig med, at de opretholder kontakt til deres studie, og på unge, der målrettet vil bruge højskolen til at afklare deres fremtidige studieønsker. Hvis pulje 1: Falder projektet indenfor 1a, 1b, 1c, 1d eller 1e? Hvem er samarbejdspartneren? Projektet ligger inden for 1b: Samarbejde med CVU/Professionshøjskole Der samarbejdes med CVU Sjælland om projektet.

2 Projektbeskrivelse, som skal indeholde: - baggrund - resultatmål, evt. succeskriterier - aktiviteter og målgruppe - planlagt evaluering og rapportering - tidsplan Baggrund Baggrunden for nærværende projekt er, at Gerlev Idrætshøjskole ønsker at udvikle og afprøve forskellige modeller for uddannelsessamarbejde med CVU Sjælland, Ankerhus Seminarium. I efteråret 2006 indgik GIH og CVU Sjælland en partnerskabsaftale, hvori en række samarbejdsområder blev beskrevet og projekteret. Et af områderne var netop udvikling af forskellige modeller for formelt uddannelsessamarbejde. Ankerhus Seminarium er en del af det nuværende CVU Sjælland og vil i fremtiden indgå i en professionshøjskole for Region Sjælland. Ankerhus Seminarium udbyder Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og Sundhed, og har bl.a. en populær specialelinie inden for ernæring og fysisk aktivitet. Det er med afsæt i denne uddannelsesprofil, at Gerlev Idrætshøjskole finder det interessant at indgå i et uddannelsessamarbejde med CVU Sjælland. Områder som sundhed, ernæring og fysisk aktivitet, er alle centrale elementer i Gerlevs uddannelsesfilosofi, og områder, der er af stor interesse for højskolens elever. Med denne ansøgning ønsker vi at søge om støtte til at udvikle forskellige faglige og administrative elementer, der skal danne grundlag for det fremtidige uddannelsessamarbejde. Resultatmål Resultatmålene for projektet er at udvikle fire elementer, der til sammen vil udgøre grundmodellen i det fremtidige uddannelsessamarbejde. Tre af elementerne er af pædagogisk art og det sidste drejer sig om administrative procedurer. De fire resultatmål er: 1. at udvikle et studieforberedende forløb, der skal give interesserede højskoleelever et indblik i, hvad det vil sige at læse på en mellemlang videregående uddannelse og forberede dem på at gå i gang med en sådan, efter endt højskoleophold 2. at identificere og beskrive elementer af henholdsvis GIH s højskoleforløb og af ernærings- og sundhedsuddannelsen, der kan kombineres og tilbydes kvalificerede højskoleelever og formelle professionsbachelorstuderende, som meritgivende forløb 3. at udvikle fælles valgfagsforløb, der kan følges af både studerende fra Ankerhus Seminarium og elever fra GIH, som meritgivende forløb. Valgfagene vil også kunne følges af studerende fra eksempelvis læreruddannelsen og pædagoguddannelsen 4. at udvikle administrative procedurer for uddannelsessamarbejdet, der sikrer klarhed omkring økonomi, ressourceforde-

3 ling, studieadministration og retssikkerhed for de studerende. Succeskriterierne følger de beskrevne resultatmål. Aktiviteter og Tidsplan Projektet har det overordnede sigte, at udvikle et samarbejdsmodel, der tilgodeser behov hos både elever på Gerlev Idrætshøjskole og studerende på Ankerhus Seminarium. Det betyder, at der skal være forskellige pakker at vælge imellem og en række gennemtænkte administrative procedurer omkring samarbejdet. Derfor løber projektet over 3 skoleår, for at vi på den måde løbende kan udvikle og kvalitetssikre de enkelte moduler, hvor erfaringerne fra én fase danner grundlag for den næste fase. Projektet har 5 overordnede faser, der følger hhv. forårs og efterårssemestrene. Aktiviteterne for de 5 faser ser i oversigtsform ud som følger: Fase 1 - Forår 2007: Indledende møder. Der etableres en egentlig projektgruppe, der skal udvikle et solidt samarbejdsgrundlag. De idéer, som ligger til grund for projektet skal kvalificeres og operationaliseres. Udvikling af administrative procedurer. Udvikling af en økonomisk fordelingsmodel for, hvordan taxameter-bevillingerne fordeles mellem de to institutioner. Beskrivelse af procedurer for tilmelding og afklaring af tilhørsforhold, herunder sikring af de studerendes retssikkerhed. Procedurer for eksaminer og meritering udarbejdes. Udvikling af studieforberedende forløb. Mål og indhold for et studieforberedende forløb beskrives. Udarbejdelse af implementeringsplan, så forløbet passes ind i Ankerhus Seminariums øvrige aktiviteter. Informationsmateriale udarbejdes og forløbet markedsføres overfor kommende elever på Gerlev Idrætshøjskole. Fase 2 - Efterår 2007: Afvikling af studieforberedende forløb. Forløbet monitoreres løbende og der foretages systematisk erfaringsopsamling. Udvikling af meritgivende elementer. Mål og indhold beskrives og implementeringsplan udarbejdes. Herunder plan for, hvilke dele af forløbet, der afvikles på Gerlev og hvilke der placeres på Ankerhus. Sammensætning af blandet lærerteam. Informationsmateriale udarbejdes. Evaluering og videreudvikling af: administrative procedurer; studieforberedende forløb; formidling.

4 Fase 3 - Forår 2008: Afvikling af studieforberedende forløb og meritgivende elementer. Forløbet monitoreres løbende og der foretages systematisk erfaringsopsamling. Udvikling af fælles valgfag. Beskrivelse af mål og indhold for valgfag, der både kan følges af studerende på Ankerhus Seminarium og elever på GIH. Sammensætning af blandet lærerteam. Udarbejdelse af informationsmateriale målrettet både Gerlevs og Ankerhus målgrupper. Evaluering og videreudvikling af: administrative procedurer; studieforberedende forløb; meritgivende forløb; formidling. Fase 4 - Efterår 2008: Afvikling af studieforberedende forløb, meritgivende forløb og fælles valgfag. Forløbene monitoreres løbende og der foretages systematisk erfaringsopsamling. Udviklingsarbejde. På baggrund af de opsamlede erfaringer arbejdes videre med nye elementer af uddannelsessamarbejdet. Herunder inddragelse af nye målgrupper; muligheder for inddragelse af virtuelle læringsformer, kombineret med internat ophold på Gerlev; metoder for videndeling, herunder planlægning af konference. Evaluering og videreudvikling af: administrative procedurer; studieforberedende forløb; meritgivende forløb; fælles valgfag; formidling. Fase 5 - Forår 2009: Afvikling af alle elementerne i samarbejdsmodellen, herunder evt. nye forløb. Forløbene monitoreres løbende og der foretages systematisk erfaringsopsamling. Aktiviteter for videndeling. Afholdelse af konference med og for andre uddannelsesinstitutioner og højskoler. Udarbejdelse af det endelige dokumentationsmateriale og afrapportering til. Målgrupper De moduler der udvikles henvender sig til forskellige målgrupper. Det studieforberedende forløb henvender sig til unge, der gerne vil bruge deres højskoleophold til at blive klogere på deres fremtidige studievalg. Profilen kan være Gerlevs traditionelle målgruppe, men forløbet kan også tiltrække nye typer elever, netop pga. den ekstra dimension i højskoleopholdet. De meritgivende forløb vil gøre højskoleopholdet attraktivt for unge,

5 der trænger til en pause i sit studie, men som ikke ønsker at slippe tilhørsforholdet til sin uddannelse helt. Målgruppen kan findes inden for de fleste mellemlange videregående uddannelser: Lærer, pædagog, sygeplejerske, ergo- og fysioterapeut, og ernæring og sundhed. Det er også muligt at lave meritgivende forløb for elever, der ikke allerede er i gang med en uddannelse. De kan efterfølgende få merit for forløbet, hvis de påbegynder en formel uddannelse inden for området. De fælles valgfag er interessante for de ovenfor nævnte målgrupper, men åbner også for aktive studerende på de nævnte mellemlange videregående uddannelser, der blot ønsker at tage et enkelt fag i højskoleregi. Evaluering, dokumentation og afrapportering Projektet vil blive løbende evalueret på tre områder. I forhold til det pædagogiske niveau på modulerne, i forhold til de administrative procedurer og på det overordnede projektniveau. Det pædagogiske område: Underviserne på uddannelsesforløbet vil løbende evaluere de enkelte moduler i forhold til det pædagogiske niveau og i forhold til forløbets praktiske anvendelighed. Dette vil ske i tæt dialog med deltagerne under og efter modulerne afholdes, på baggrund af både kvalitative og kvantitative metoder. Erfaringerne dokumenteres og inddrages i det videre udviklingsarbejde og formidles i den løbende afrapportering. Det administrative område: De administrative procedurer er centrale i uddannelsessamarbejdet og der vil være en løbende dialog med studieadministrationerne og en række fælles møder, hvor erfaringerne diskuteres og best practice dokumenteres til videre brug og med henblik på videndeling. Projektniveau: Projektet vil løbende blive evalueret af Gerlev idrætshøjskole og CVU Sjælland. Grundlaget vil være de indkomne erfaringer fra uddannelsesforløbene og den praktiske administrative håndtering af forløbene, under den gældende lovgivning. Den viden og de erfaringer, der kommer ind i projektperioden, vil blive oversat til en række generelle betragtninger og konkrete metodikker, der kan bruges som redskab af andre, der ønsker at benytte sig af GIH s og CVU Sjællands erfaringer. De overordnede projekterfaringer vil sammen med de pædagogsike og administrative erfaringer, danne grundlag for den løbende og endelige afrapportering til den centrale projektledelse. Afrapporteringerne vil blive udarbejdet i samarbejde mellem de projektansvarlige fra de to institutioner.

6 Ansøgt beløb (der kan søges for et, to eller tre år). Projektbudget fordelt på projektår År Tkr. kr Revideret budget i henhold til bevilling af 19 februar 07. Revideret den 14.3 efter henstilling fra bevillingshavere Indledende møder Udvikling Administration Udvikling - Studieforberedende forløb Udvikling - Meritgivende elementer Udvikling - Fælles valgfag Udvikling - Nye modeller Implementering Monitorering og erfaringsopsamling Informationsmateriale og markedsføring Dokumentation og afrapportering Videndeling Konference Billeddokumentation I alt Andre bemærkninger Skolens / skolernes underskrift Samarbejdspartners underskrift (uddannelsesinstitution) Finn Berggren Gerlev Idrætshøjskole Ulla Koch CVU Sjælland

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

RESULTAT- OG ERFARINGS- OPSAMLING

RESULTAT- OG ERFARINGS- OPSAMLING Til Ligestillingsafdelingen Dokumenttype Notat Dato Juni, 2014 RESULTAT- OG ERFARINGS- OPSAMLING PROJEKTER I PULJEN TIL FREMME AF LIGESTILLING RESULTAT- OG RESULTAT- OG ERFARINGSOPSAMLING PROJEKTER I PULJEN

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projektets titel. Webbaseret kursus i Health Promotion and Public Health. Resumé

Projektbeskrivelse. Projektets titel. Webbaseret kursus i Health Promotion and Public Health. Resumé Projektbeskrivelse Projektets titel Webbaseret kursus i Health Promotion and Public Health Resumé Et nordisk curriculum development projekt mellem Lahti University of Applied Sciences, Faculty of Social

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 Uddannelsesplan II Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Førskoleområdet... 4 2.1 Indledning...

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Afrapportering pr. 081012 i forhold til projektansøgningen

Afrapportering pr. 081012 i forhold til projektansøgningen Afrapportering pr. 081012 i forhold til projektansøgningen Udarbejdet af: Anne Wibe Poulsen og Peter Vråsinge Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Målgruppebeskrivelse... 4 2.1 Definition af gruppen... 4 2.2 Statistik... 5 2.3 Fiktive cases... 8 2. 4 Opsamling... 9 3. Projektets formål og interventionslogik... 10 3.1

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere