INTRAEUROPÆISK STIPENDIUM (EURATOM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRAEUROPÆISK STIPENDIUM (EURATOM)"

Transkript

1 BILAG III SÆRLIGE BESTEMMELSER INTRAEUROPÆISK STIPENDIUM (EURATOM) III. 1 Definitioner Ud over definitionerne i artikel II.1 gælder følgende definitioner for denne kontrakt: 1. Aftale: en skriftlig aftale indgået mellem kontrahenten og forskeren i henhold til artikel III Oprindelsessted: det sted, hvor forskeren var bosiddende eller udøvede sin hovedaktivitet ved udløbet af fristen for indsendelse af forslaget, medmindre han/hun har været bosat eller har udøvet sin hovedaktivitet i under 12 måneder på dette sted umiddelbart forud for denne dato. I dette tilfælde er oprindelsesstedet hovedstaden i det land, hvor forskeren er statsborger. Har en forsker mere end en nationalitet, er oprindelsesstedet hovedstaden i det land, hvor forskeren var bosiddende længst i de seneste 5 år forud for fristen for indsendelse af forslaget. 3. Forældreorlov: den orlovsperiode i tilknytning til moderskab eller faderskab, som forskeren skal tage i henhold til den lovgivning, der henvises til i artikel III.3.1.g). 4. Personlig karriereudviklingsplan: en plan, som en forsker, der er udnævnt for en periode på over 6 måneder, udarbejder i samarbejde med den videnskabsmand, der skal føre tilsyn med hans/hendes forskningsuddannelsesaktiviteter, og som omfatter forskerens uddannelsesbehov, behov for videnoverførsel og videnskabelige målsætninger samt de foranstaltninger, der er planlagt for at opfylde disse målsætninger, og en beskrivelse af hans/hendes forskningsuddannelsesaktiviteter. 5. Forsker: den forsker, der er navngivet i bilag I, og som kontrahenten har ansat til at drage fordel af projektets forskningsuddannelsesaktiviteter. 6. Forskningsuddannelsesaktiviteter: aktiviteter i tilknytning til den forskningsuddannelse, der skal formidles til forskeren i forbindelse med projektet i henhold til bilag I. DEL A: PROJEKTETS GENNEMFØRELSE AFSNIT 1 GENNEMFØRELSE OG PROJEKTLEVERANCER III. 2 Resultatkrav Ud over de krav, der er opstillet i artikel II.3.1, skal kontrahenten: a) Indgå en aftale med forskeren i henhold til artikel III.3 og fungere som vært for forskeren i den/de periode/perioder, der er angivet i bilag I og i aftalen, idet den 1

2 videnskabsmand, der er angivet i bilag I, har ansvaret for at føre tilsyn med forskningsuddannelsesaktiviteterne i hele projektets løbetid. b) Sikre, at forskeren er omfattet af den socialsikringsordning, der gælder for arbejdstagere i det land, hvor kontrahenten er etableret, eller af en socialsikringsordning, der yder en passende beskyttelse for så vidt angår niveau og omfang; socialsikringsordningen skal dække forskeren på et hvilket som helst tidspunkt af gennemførelsen af forskningsuddannelsesaktiviteterne. c) Sikre, at forskeren på et hvilket som helst tidspunkt af gennemførelsen af forskningsuddannelsesaktiviteterne er omfattet af de samme arbejdsmiljøstandarder som lokale forskere, der beklæder en tilsvarende stilling. d) På de korrekte datoer og i overensstemmelse med den i artikel III.3 omhandlede aftale foretage alle de udbetalinger, som denne har ansvaret for. e) Sikre, at en personlig karriereudviklingsplan udarbejdes på ansættelsestidspunktet i samarbejde med den i bilag I angivne videnskabsmand, der har ansvaret for at føre tilsyn med forskerens forskningsuddannelsesaktiviteter, og sikre, at forskeren uddannes i forbindelse med projektet i den periode, der er fastsat i aftalen og i overensstemmelse med bilag I og med den personlige karriereudviklingsplan. f) I hele kontraktens løbetid være i besiddelse af de midler, herunder infrastruktur, udstyr og produkter, der er nødvendige for projektets gennemførelse på de pågældende videnskabelige og tekniske områder, og stille disse midler til rådighed for forskeren efter behov. g) Yde rimelig bistand til forskeren i forbindelse med alle de administrative procedurer, som de relevante myndigheder i det land, hvor kontrahenten er etableret, kræver. h) Træffe foranstaltninger til at sikre, at den enkelte forsker udfylder de evalueringsspørgeskemaer, som Kommissionen udleverer, ved projektets afslutning. i) Kontakte forskeren to år efter projektets afslutning for at opfordre ham/hende til at udfylde de opfølgningsspørgeskemaer, som Kommissionen udleverer. j) Registrere og ajourføre forskerens kontaktoplysninger i mindst tre år efter projektets afslutning. k) Fremsende de i punkt h) og i) i denne artikel nævnte spørgeskemaer i udfyldt stand samt de i punkt j) nævnte oplysninger til Kommissionen på anmodning. l) Informere Kommissionen om enhver hændelse, der kan berøre projektets gennemførelse og Fællesskabets rettigheder og om enhver omstændighed, der berører de deltagelsesbetingelser, der er opstillet i deltagelsesreglerne eller i finansforordningen, og alle andre krav i kontrakten, herunder: - enhver ændring i kontrollen 2

3 - enhver betydningsfuld ændring i tilknytning til aftalen eller den personlige karriereudviklingsplan - enhver ændring af de oplysninger, der har dannet grundlag for udvælgelsen af forskeren - forældreorlov på forskerens anmodning og følgerne heraf i henhold til den gældende nationale lovgivning, der er defineret i artikel III.3.1.g), navnlig dens varighed, dens finansielle indvirkninger og kontrahentens juridiske og kontraktuelle forpligtelser i denne periode. III. 3 Kontrahentens forhold til forskeren 1. Aftalen skal i overensstemmelse med kontrakten fastlægge betingelserne for gennemførelse af forskningsuddannelsesaktiviteterne og forskerens og kontrahentens respektive rettigheder og forpligtelser i forbindelse med projektet. Forskeren udarbejder en personlig karriereudviklingsplan i samarbejde med den videnskabsmand, der i henhold til bilag I har ansvaret for at føre tilsyn med hans/hendes forskningsuddannelsesaktiviteter. Kontrakten, eventuelle ændringer af kontrakten og den personlige karriereudviklingsplan vedlægges aftalen som bilag. Kontrahenten opbevarer aftalen med henblik på revision i den i artikel II.25 nævnte periode. Inden for 20 dage efter ansættelsen af forskeren sender kontrahenten Kommissionen en erklæring om aftalens overensstemmelse med kontrakten i henhold til det layout og de procedurer, som Kommissionen har meddelt. Aftalen skal navnlig indeholde følgende oplysninger: a) Navnet på den videnskabsmand, der har ansvaret for at føre tilsyn med de i bilag I anførte forskningsuddannelsesaktiviteter. b) De beløb, som forskeren skal modtage fra kontrahenten i henhold til denne kontrakt og retningslinjerne for udbetaling af de skyldige beløb til forskeren. c) Eventuelle ekstra tilskud, som kontrahenten betaler til forskeren i forbindelse med projektet, og retningslinjerne for udbetaling af dette beløb. d) Ethvert beløb, der fratrækkes med en lovlig begrundelse. e) At forskeren ikke må modtage anden indkomst for sine forskningsuddannelsesaktiviteter end den, han/hun modtager af kontrahenten i henhold til punkt b) og c) i dette afsnit. f) Den anvendte omregningssats og vekselkurs, herunder referencedato(er) og -kilde(r), når betalingen sker i en anden national valuta end euro. g) Den lovgivning, der finder anvendelse på aftalen. 3

4 h) Den socialsikringsdækning, som forskeren er omfattet af i henhold til artikel III.2.b). i) Retningslinjerne for årlig ferie og sygeorlov i henhold til kontrahentens interne regler. j) At forskeren skal hellige sig sine forskningsuddannelsesaktiviteter på fuldtidsbasis, medmindre der foreligger behørigt begrundede årsager i tilknytning til forskerens personlige eller familiemæssige forhold, og under forudsætning af, at Kommissionens forudgående accept foreligger. k) Beskrivelsen og tidsplanen for gennemførelse af forskningsuddannelsesaktiviteterne, såfremt disse aktiviteter er opdelt i flere separate perioder. l) Aftalens samlede varighed, ansættelsens art og ansættelsesdatoen for forskeren for så vidt angår status, forudsat at kravene i artikel III.2.b) og c) samt i artikel III.9.1.a) overholdes, og at arbejdsvilkårene svarer til arbejdsvilkårene for lokale forskere i en tilsvarende stilling. m) Det/de sted/steder, hvor forskningsuddannelsesaktiviteterne skal gennemføres som anført i bilag I. n) At forskeren hurtigst muligt skal oplyse kontrahenten om forhold, der kan få indflydelse på kontraktens resultater f.eks.: - enhver ændring af aftalen og/eller den personlige karriereudviklingsplan - enhver ændring af de oplysninger, der har ligget til grund for tildelingen af det intraeuropæiske stipendium (Euratom) - en graviditet eller en sygdom, der kan have direkte indflydelse på projektets gennemførelse o) Ordningerne mellem kontrahenten og forskeren under og efter forskningsuddannelsesaktiviteterne med hensyn til intellektuelle ejendomsrettigheder, navnlig adgangen til forud eksisterende knowhow, anvendelse af knowhow, offentliggørelse og fortrolighed, forudsat at de er forenelige med bestemmelserne i artikel II.9, 12, 28, 29, 30, 31 og artikel III.6, 7, 10, 11. p) At forskeren skal forpligte sig til at udfylde, underskrive og fremsende de i punkt h) og i) i artikel III.2 nævnte evaluerings- og opfølgningsspørgeskemaer til kontrahenten. q) At forskeren skal forpligte sig til at underrette kontrahenten om alle ændringer i hans/hendes kontaktoplysninger i en periode på tre år efter projektets afslutning. r) At forskeren anerkender støtten fra Fællesskabet i forbindelse med et intraeuropæisk stipendium (Euratom) i alle relevante publikationer eller andre medier i overensstemmelse med artikel III De i punkt 1.b) i denne artikel nævnte betalingsordninger skal baseres på princippet om månedlige forudbetalinger, medmindre dette er i modstrid med den i punkt 1.g) i denne artikel omhandlede gældende lovgivning. De skal indeholde bestemmelser om 4

5 udbetalinger til forskeren fra starten af dennes ansættelse samt om udbetaling af det fulde beløb, der tildeles forskeren senest ved projektets afslutning. III. 4 Suspendering og forlængelse af projektet 1. Ud over bestemmelserne i artikel II.5.2 kan kontrahenten foreslå, at hele eller dele af projektet suspenderes på grund af personlige, familiemæssige (herunder forældreorlov) eller faglige omstændigheder, der gør sig gældende for forskeren, og som ikke er omhandlet i bilag I. Når en suspensionsansøgning ikke resulterer i en overskridelse af den i kontraktens artikel 2 omhandlede varighed af projektet på over 30 %, anses Kommissionens godkendelse for at foreligge, hvis den ikke har svaret inden for 45 dage. Kontrahentens suspensionsansøgning skal ledsages af den nødvendige dokumentation. Projektet forlænges i en periode, der svarer til suspensionsperioden. 2. Er der tale om en suspensionsansøgning i tilknytning til forældreorlov, der indebærer en anmodning om tilpasning af Fællesskabets finansieringstilskud, skal kontrahenten indsende ansøgningen sammen med den nødvendige dokumentation. Kommissionen kan beslutte at tilpasse Fællesskabets finansieringstilskud i hvert enkelt tilfælde. Beregnet på et månedligt grundlag må tilskuddet ikke overstige forskellen mellem den kompensation, som forskeren modtager fra den i artikel III.3.1.g) og h) omhandlede socialsikringsordning, og det beløb, der er fastsat i artikel III.9.1.a). Ansøgningen anses ikke for at være godkendt, såfremt Kommissionen ikke har svaret inden for 45 dage. Er svaret positivt skal der i et tillæg til kontrakten gøres rede for de finansielle omstændigheder i forbindelse med denne udvidelse. 3. Kontrahenten informerer forskeren om Kommissionens beslutning. III. 5 Indsendelse af projektleverancer Ud over bestemmelserne i artikel II.7 skal periodiske og endelige aktivitetsrapporter underskrives af den i bilag I omhandlede ansvarlige videnskabsmand og af forskeren. III. 6 - Fortrolighed Kontrahenten sikrer, at forskeren har de samme rettigheder og opfylder de samme forpligtelser som kontrahenten som anført i artikel II.9. III. 7 - Offentliggørelse Kontrahenten sikrer, at forskeren har de samme rettigheder og opfylder de samme forpligtelser som kontrahenten som anført i artikel II.12. AFSNIT 2 OPHÆVELSE AF KONTRAKTEN OG ANSVAR III. 8 Ophævelse af kontrakten Kommissionen kan ud over de i artikel II.15.2 omhandlede omstændigheder ophæve kontrakten under følgende omstændigheder: 5

6 a) Når forskeren af en eller anden grund ikke længere er i stand til at fortsætte arbejdet i forbindelse med projektet. b) Når aftalen mellem kontrahenten og forskeren ophæves på grund af manglende opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til aftalen. c) Når forskeren har fremsat falske erklæringer, som han/hun kan gøres ansvarlig for, eller med vilje har tilbageholdt vigtige oplysninger for at opnå Fællesskabets finansieringstilskud eller enhver anden fordel i henhold til kontrakten. DEL B FINANSIELLE BESTEMMELSER III. 9 - Støtteberettigede omkostninger Omkostninger kan tilskrives kontrakten, såfremt de opfylder bestemmelserne i del B i bilag II. Navnlig omkostninger i tilknytning til de forskningsuddannelsesaktiviteter, der gennemføres i forbindelse med projektet, kan refunderes af Kommissionen i henhold til nedenstående retningslinjer: 1. Tilskud til forskeren Et fast beløb er fastsat i bilag I udelukkende til den forsker, der ansættes i forbindelse med projektet, i henhold til de gældende referencesatser, der er anført i tabel 1, uanset eventuelle ekstrabeløb, som kontrahenten måtte udbetale til forskeren. De gældende referencesatser i tabel 1 er fastsat på grundlag af en fuldtidsansættelse af forskeren i forbindelse med projektet. Er der tale om en deltidsansættelse, skal tilskuddene tilpasses pro rata til den tid, der rent faktisk bruges på projektet, med undtagelse af det i punkt b) i dette afsnit omhandlede rejsetilskud. Det i bilag I fastsatte faste beløb til forskeren fordeles som følger: a) Et månedligt tilskud til dækning af leveomkostningerne i overensstemmelse med det faste månedlige beløb i bilag I. Tabel 1 Intraeuropæisk stipendium (Euratom) Forskere ansat i henhold til en ansættelseskontrakt ( /år) Forskere, der modtager et fast stipendium ( /år) Erfarne forskere ( < 10 års erfaring) Erfarne forskere ( > 10 års erfaring) Kontrahenten ansætter forskeren i henhold til en ansættelseskontrakt undtagen i behørigt begrundede tilfælde. Referencesatsen for forskere, der ansættes i henhold til en ansættelseskontrakt (eller enhver anden form for kontrakt, der findes i den nationale 6

7 lovgivning, og som har den samme socialsikringsdækning, som den, der gives arbejdstagere), omfatter alle obligatoriske fradrag i henhold til national lovgivning i forbindelse med kontrakten. Enhver status, der foreslås forskeren, og som svarer til et stipendium eller legat til et fast beløb, skal være forenelig med den gældende lovgivning i kontrahentens hjemland og skal sikre, at forskeren indrømmes en passende socialsikring, som ikke nødvendigvis betales ud af stipendiet. b) Et tilskud til mobilitetsomkostninger bestående af: - Et mobilitetstilskud i henhold til en fast månedlig sats fastsat i bilag I, som tager hensyn til forskerens familiemæssige situation på tidspunktet for den relevante frist for indsendelse af forslaget. Forskeren skal gennemføre en fysisk transnational mobilitet ved starten af forskningsuddannelsesaktiviteterne eller inden for 12 måneder forud for fristen for indsendelse af forslaget for at være berettiget til et mobilitetstilskud. For at tage hensyn til leveomkostningerne og den nationale lønstruktur i det/de land/lande, hvor forskeren skal udføre sine forskningsuddannelsesaktiviteter, anvendes de omregningskoefficienter, der er anført i tabel 2, på ovennævnte månedlige tilskud til dækning af leveomkostningerne og mobilitetstilskud. Tabel 2 Omregningskoefficienter Østrig 104 Bulgarien 72,1 Belgien 100 Tjekkiet 92 Danmark 129,1 Ungarn 69 Finland 115,9 Letland 80,7 Frankrig 104,7 Rumænien 55,1 Tyskland 103,8 Slovakiet 68,8 Grækenland 87,6 Slovenien 76,4 Irland 108,2 Schweiz 124,8 Italien 99,3 Estland 74,3 Luxembourg 100 Litauen 76,6 Nederlandene 103,9 Polen 88,7 Portugal 88,7 Cypern 95,1 Spanien 93,7 Malta 103 Sverige 110,7 Det F. Kong. 112,5 Revisioner af omregningskoefficienterne i enten opadgående eller nedadgående retning anvendes på den løbende ansættelseskontrakt med forskeren fra den første dag i måneden efter offentliggørelsen af det ændrede arbejdsprogram. - Derudover modtager en forsker, der har ret til et månedligt mobilitetstilskud, også et rejsetilskud til en rejse mellem hans/hendes oprindelsessted og kontrahentens lokaler for hver periode på 12 måneder eller mindre, når den første eller den sidste periode er mindre end 12 måneder. Det første rejsetilskud udbetales ved ansættelsen og hvert år derefter. Der udbetales kun et rejsetilskud for hver periode på 12 måneder. 7

8 Satserne i tabel 3 (returbillet) anvendes på den direkte afstand (fugleflugt) baseret på længdegrad og breddegrad mellem oprindelsesstedet og kontrahentens lokaliteter. Tabel 3 Afstand (km) Fast beløb ( ) < > > > > > c) Et enkelt karriereforberedende tilskud i henhold til den faste sats i bilag I, hvis forskeren helliger sig sine forskningsuddannelsesaktiviteter i mindst et år. d) Et bidrag i henhold til det i bilag I fastsatte månedlige faste beløb til dækning af andre omkostninger i tilknytning til forskerens deltagelse i projektet baseret på arten af de aktiviteter, der skal gennemføres i forbindelse med projektet. Dette tilskud administreres af kontrahenten og anvendes til dækning af omkostninger med direkte tilknytning til forskeren. Omkostninger i tilknytning til andre aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med projektet, kan refunderes af Kommissionen i henhold til nedenstående retningslinjer: 2. Tilskud til kontrahenten a) Omkostninger til anskaffelse eller leasing med forkøbsret af varigt udstyr er ikke støtteberettigede. b) Omkostninger til projektstyring: højst 3 % af Fællesskabets tilskud kan tilskrives projektet. 3. Indirekte omkostninger En fast sats på 10 % af de direkte støtteberettigede omkostninger eksklusive omkostninger til underkontrahering kan tilskrives kontrakten til dækning af de indirekte projektomkostninger. DEL C INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER 8

9 III Adgangsrettigheder Ud over bestemmelserne i artikel II.31 sikrer kontrahenten, at forskeren gives royaltyfri adgangsret til forud eksisterende knowhow og til viden, hvis denne forud eksisterende knowhow eller viden er nødvendig for hans/hendes forskningsuddannelsesaktiviteter. III Uforenelige eller begrænsende forpligtelser Kontrahenten underretter hurtigst muligt forskeren om enhver begrænsning, der i væsentlig grad vil kunne berøre indrømmelsen af adgangsret, hvis det er relevant. 9

MARIE CURIE-GRUNDUDDANNELSESNET

MARIE CURIE-GRUNDUDDANNELSESNET BILAG III SÆRLIGE BESTEMMELSER MARIE CURIE-GRUNDUDDANNELSESNET [ENKELTMODTAGERE] III. 1 Definitioner Ud over definitionerne i artikel II.1 gælder følgende definitioner for tilskudsaftalen: 1. Aftale: den

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande]

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] Det Europæiske Atomenergifællesskab ( Fællesskabet ), repræsenteret

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. "Aftale om støtte"

STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. Aftale om støtte STANDARDKONTRAKT Ledsageforanstaltninger "Aftale om støtte" -1- AFTALE om STØTTE mellem Det Europæiske Fællesskab ("Fællesskabet"), repræsenteret ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ("Kommissionen"),

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET "Kriterier og betingelser for ansøgninger vedrørende indkaldelse af forslag VP/1999/002" bør læses omhyggeligt, inden skemaet udfyldes. De betingelser, der fremgår af indkaldelsen

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1)

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1) BEK nr 1429 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.02.2006 KOM(2006) 72 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Kommissionens anden rapport i medfør

Læs mere

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V HANDELSBETINGELSER GENEREL INFORMATION Denne hjemmeside ("Hjemmesiden") udbydes af BroBizz A/S, CVR-nr. 31854822, Vester Søgade 10, 1601 København V, e-mail: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Hvis

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Afgivet til

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

- (modtagerens fulde navn og juridiske status) (eventuelt nationalt registreringsnummer) etableret i (fuldstændig adresse: by/stat/provins/land),

- (modtagerens fulde navn og juridiske status) (eventuelt nationalt registreringsnummer) etableret i (fuldstændig adresse: by/stat/provins/land), SYVENDE RAMMEPROGRAM TILSKUDSAFTALE nr. PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) (angiv FINANSIERINGSORDNING) [Det Europæiske Fællesskab] [Det Europæiske Atomenergifællesskab] ("Fællesskabet"), repræsenteret ved

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Emne Hjemmel Tyskland Storbritannien Nederlandene Finland Norge Sverige Danmark. Udnyttet delvist. Udnyttet fuldt ud.

Emne Hjemmel Tyskland Storbritannien Nederlandene Finland Norge Sverige Danmark. Udnyttet delvist. Udnyttet fuldt ud. Oversigt over udnyttelsen af udvalgte lempelsesmuligheder i udvalgte EU/EØS-lande Nedenfor er foretaget en sammenligning af udvalgte EU/EØS-landes udnyttelse af en række lempelsesmuligheder i såvel de

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst Indledning I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningsskema

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Individuelle INCO-stipendier til unge forskere fra udviklingslandene

STANDARDKONTRAKT. Individuelle INCO-stipendier til unge forskere fra udviklingslandene STANDARDKONTRAKT Individuelle INCO-stipendier til unge forskere fra udviklingslandene -1- KONTRAKT NR. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt "Fællesskabet"), der repræsenteres af Kommissionen

Læs mere