Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE. mellem. Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK Esbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE. mellem. Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg"

Transkript

1 J.nr Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE mellem Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK Esbjerg og XXX CVR-nr. xxx (herefter benævnt "tjenesteyder") Afholdelse af konferencer, kurser og foredrag

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Baggrund og formål Rammekontrakt Tidsmæssige rammer Konferenceafholdelsens indhold Sikkerhedsstyrelsens instruktionsbeføjelser Parternes ydelser Parternes forhold Overskudsdeling Betalingsbetingelser Misligholdelse Forbud mod offentlige meddelelser m.v. om rammekontrakten Tavshedspligt Rettigheder Overdragelse Tvister Opbevaring og kopi Underskrifter 8 B I L A G S F O R T E G N E L S E Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Arrangementstyper Ydelsesbeskrivelse Omkostninger Facilitetsrammer 2

3 1. Baggrund og formål Sikkerhedsstyrelsen ønsker at være på forkant med vores interessenters informations behov, samtidig ønsker vi at skabe så meget sikkerhed som mulig for pengene. Derfor vil styrelsen gerne i kontakt med interessenter og brugere af vores regelsæt, for derigennem at skabe forudsætning for en højere grad af regelefterlevelse. For at give interessenterne mulighed for, at få vores information og vejledning via kurser og konferencer ønsker styrelsen at finde samarbejdspartnere, så der kan skabes de bedst mulige rammer for denne kommunikation. Konferencer, kurser og foredrag er en mulighed for at levere information af høj kvalitet gennem direkte kontakt til styrelsens interessenter. 2. Rammeaftale Nærværende rammeaftale vedrører de i bilag 1 og 2 angivne arrangementstyper og ydelser. Nærværende rammeaftale giver Sikkerhedsstyrelsen ret - men ikke pligt - til for hver konferencetype at anmode om, at tjenesteyder udfører de i bilag 2 nævnte opgaver i overensstemmelse med vilkårene i rammeaftalen. Tjenesteyder har pligt til at efterkomme Sikkerhedsstyrelsens anmodninger. Tildeling af kontrakter på basis af rammeaftalen sker gennem fornyet konkurrence ved miniudbud efter kriteriet laveste pris. I praksis vil kriteriet udmønte sig i tjenesteyders angivelse af den for Sikkerhedsstyrelsen mest fordelagtige overskudsgrad, jf. pkt Tidsmæssige rammer Sikkerhedsstyrelsen kan på et hvilket som helst tidspunkt med 4 måneders varsel anmode om, at tjenesteyder løser de i bilag 2 nævnte opgaver for den arrangementstype tjenesteyder har budt på. Nærværende rammeaftale træder i kraft 1. september 2011 og ophører automatisk uden opsigelse ved udgangen af år Sikkerhedsstyrelsen kan dog forinden med et skriftligt varsel på 6 måneder opsige rammeaftale til den første i en måned. Tjenesteyder kan som udgangspunkt ikke opsige rammeaftale, men kan under særlige dokumenterede omstændigheder anmode om ophævelse af rammeaftalen med et varsel på 6 måneder. 4. Arrangementsafholdelsens indhold Bilag 2 beskriver, hvilke opgaver der skal udføres i forbindelse med afholdelse af de enkelte arrangementer. Arrangementerne skal afholdes på Sjælland, Fyn eller i Jylland. 3

4 Bilag 4 beskriver minimumskravene til konferencefaciliteterne. 5. Sikkerhedsstyrelsens instruktionsbeføjelser Tjenesteyder skal under udførelse af konferenceafholdelsen følge de instruktioner, som Sikkerhedsstyrelsen måtte give. 6. Parternes ydelser Parternes ydelser i forbindelse med afholdelse af konferencer, kurser og foredrag, jf. pkt. 4, er beskrevet i bilag Parternes forhold Hvis en indlægsholder eller ansat hos en af parterne, bliver syg eller på anden måde har forfald, er den pågældende part berettiget til at videregive opgaven til en anden hos parten ansat medarbejder eller til tredjemand, såfremt denne kan udføre opgaven på betryggende vis. Eventuelle ekstraomkostninger herved bæres af parten selv. Parterne kan aftale at udføre hinandens opgaver. Omkostningsfordelingen herved aftales i det enkelte tilfælde. Ved betaling tages udgangspunkt i niveau for betaling til eksterne parter. 8. Overskudsdeling I bilag 3 (Omkostninger) er beskrevet, hvilke omkostninger i forbindelse med konkrete arrangementer, der, med mindre andet er aftalt, afholdes af hver af parterne (interne omkostninger), samt hvilke omkostninger, der dækkes/afholdes af det fælles regnskab (indtægterne) før beregning af dækningsbidrag og overskudsdeling. Der føres et regnskab for hvert arrangement eller sæt af arrangementer, jf. bilag 1. Ved sæt af arrangementer forstås to eller flere arrangementer oftest, men ikke nødvendigvis med samme emne. Ekstraarrangementer, som resulterer fra samme markedsføring, regnes som hørende til samme sæt. Alle omkostninger i forhold til parternes leverede ydelser afholdes i første omgang af den part, ydelsen påhviler, jf. bilag 2. Hver part fører regnskab for afholdte eksterne omkostninger for hvert arrangement eller sæt af arrangementer, jf. bilag 1, såfremt disse omkostninger ikke skal afholdes af parten selv, jf. bilag 3. Hver part er efter anmodning fra den anden part forpligtet til at udlevere kopi af relevant dokumentation for afholdte eksterne omkostninger. 4

5 Senest 1 måned efter afholdelse af et konkret arrangement eller sæt af arrangementer, jf. bilag 1, fremsender Sikkerhedsstyrelsen et specificeret regnskab for afholdte eksterne omkostninger til tjenesteyder. Tjenesteyder modtager og fører regnskab for alle indtægter. Ønsker en af parterne ekstern revision, dækkes udgifterne hertil af den part, der ønsker revisionen. Senest 1 måned efter modtagelse af Sikkerhedsstyrelsens specificerede regnskab, fremsender tjenesteyder til Sikkerhedsstyrelsen et specificeret endeligt regnskab for det pågældende arrangement eller sæt af arrangementer sammen med en oversigt over indtægter omfattende antal betalende deltagere, jf. bilag 1. Der må ikke anvendes differentierede priser på deltagergebyret. Indtægter og eksterne omkostninger, jf. bilag 3, optages i regnskabet ekskl. moms, i det omfang denne er fradragsberettiget. Hvis der på tidspunktet for udarbejdelse af endeligt regnskab er udestående eksterne omkostninger eller fordringer, optages disse i regnskabet til forventet pris, henholdsvis som betalt. Eventuel regulering foretages i forbindelse med regnskabet for næstkommende planlagte arrangement. Er yderligere arrangementer ikke planlagt foretages regulering snarest muligt, dog senest 6 måneder efter afholdelse af sidste arrangement eller sæt af arrangementer. For udestående fordringer, der bliver omfattet af det retslige system, f.eks. betalingsstandsninger, konkurser o. lign., gælder dog, at regulering skal ske senest tre måneder efter retssystemets afslutning af sagen. Eventuelt tab af forventede indtægter i form af fordringer, der forbliver udestående, dækkes efter samme fordelingsnøgle, som er lagt til grund for overskudsdelingen. Det herefter beregnede overskud / underskud fordeles imellem parterne, og fastsættes endeligt i forbindelse med tildelingen af kontrakter på basis af rammeaftalen. Hvis arrangementer om yderligere emner aftales, fastlægges fordelingen efter disse aftaler. 9. Betalingsbetingelser Senest 30 arbejdsdage efter modtagelse af endeligt regnskab kan Sikkerhedsstyrelsen over for tjenesteyder gøre indsigelser mod regnskabet. Har tjenesteyder ikke inden denne frist modtaget indsigelser fra Sikkerhedsstyrelsen, kan tjenesteyder anse regnskabet for godkendt. Fremsender Sikkerhedsstyrelsen inden for denne frist en faktura til tjenesteyder på Sikkerhedsstyrelsens andel af overskuddet, betragtes dette som en godkendelse af regnskabet. Sikkerhedsstyrelsens andel af et overskud forfalder til betaling af tjenesteyder senest 14 dage efter modtagelse af faktura fra Sikkerhedsstyrelsen. Er resultatet et underskud, forfalder Sikkerhedsstyrelsens andel heraf til betaling til tjenesteyder senest 14 dage efter godkendelse af regnskab og modtaget faktura fra tjenesteyder. 5

6 Alle økonomiske forhold skal være fremsendt og godkendt af begge parter senest 15. december hvert år. For evt. arrangementer afviklet i december dog senest 15. januar det følgende år. 10. Misligholdelse I tilfælde af den ene parts misligholdelse har den anden part ret til at afhjælpe manglen, forudsat dette kan ske så betids, at et planlagt arrangement fortsat kan gennemføres. Såfremt manglen ikke bliver afhjulpet, eller ikke kan afhjælpes i tide, kan den anden part kun kræve erstatning for afholdte eksterne omkostninger. Såfremt tjenesteyder misligholder sine betalingsforpligtelser med hensyn til erlæggelse af Sikkerhedsstyrelsens andel af et overskud, er Sikkerhedsstyrelsen berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler. I tilfælde af tjenesteyders misligholdelse af sine betalingsforpligtelser er dette at betragte som en væsentlig misligholdelse, og Sikkerhedsstyrelsen er endvidere berettiget til at ophæve nærværende rammeaftale med virkning for planlagte fremtidige arrangementer. For tjenesteyder gælder tilsvarende beføjelser for så vidt angår misligholdelse af betalingsforpligtelser fra Sikkerhedsstyrelsens side i det tilfælde, at et afholdt arrangement eller sæt af arrangementer giver underskud, og Sikkerhedsstyrelsen herefter skal erlægge sin del heraf til tjenesteyder, jf. pkt. 11. Ophævelse af rammeaftalen som følge af væsentlig misligholdelse, jf. pkt. 13, gælder kun, såfremt Sikkerhedsstyrelsen overfor tjenesteyder skriftligt har afgivet påkrav om, dels at tjenesteyder har misligholdt sine betalingsforpligtelser, dels at manglende betaling inden 30 dage vil medføre, at aftalen ophæves, og såfremt tjenesteyder ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden fristens udløb. Ophævelse af rammeaftalen som følge af væsentlig misligholdelse, jf. pkt. 15, kan finde sted på det tidspunkt, hvor det står klart, at tjenesteyder eller tjenesteyders personale har brudt tavshedspligten. Force majeure Hverken tjenesteyder eller Sikkerhedsstyrelsen skal i henhold til denne rammeaftale anses for ansvarlig overfor den anden part for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke på tidspunktet for planlægning af konkrete arrangementer burde have taget i betragtning og undgået. 11. Forbud mod offentlige meddelelser m.v. om rammekontrakten. Tjenesteyderen må ikke uden Sikkerhedsstyrelsens forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om denne rammeaftale eller offentliggøre noget om aftalens indhold. 6

7 12. Tavshedspligt Tjenesteyder og dennes personale har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger vedrørende Sikkerhedsstyrelsens eller tredjemands forhold, som de måtte få kendskab til i forbindelse med indgåelse og opfyldelse af denne aftale. Tilsidesættelse af denne tavshedspligt betragtes som en væsentlig misligholdelse fra tjenesteyders side, og Sikkerhedsstyrelsen er herefter berettiget til at ophæve rammeaftalen med tjenesteyder. Såfremt et arrangement eller sæt af arrangementer er under afholdelse (tjenesteyder har modtaget deltagerbetaling), gennemføres arrangementet eller sættet af arrangementer i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende rammeaftale, hvorefter rammeaftalen ophæves med udgangen af indeværende måned. Er arrangementet eller sættet af arrangementer ikke afholdt (tjenesteyder har ikke modtaget deltagerbetaling), ophæves rammeaftalen med udgangen af indeværende måned. Evt. eksterne omkostninger for Sikkerhedsstyrelsen og tjenesteyder afholdes af tjenesteyder. Tjenesteyder skal i form af generelle ansættelsesvilkår eller individuelle aftaler sikre, at tjenesteyders personale til enhver tid er forpligtet til at overholde tavshedspligten. Tavshedspligten gælder også efter kontraktperiodens ophør. Tjenesteyder må ikke anvende de af Sikkerhedsstyrelsens videregivne adresselister og andre kontaktoplysninger i andre sammenhænge end nærværende rammeaftale. 13. Rettigheder Hver part erhverver ophavsret til det materiale, parten har frembragt, jf. bilag 2. I det omfang parterne som led i planlægningen af arrangementet udvikler fælles retningslinjer for grafisk design, må disse dog kun anvendes i forbindelse med afholdelse af arrangementer omfattet af denne rammeaftale. 14. Overdragelse Sikkerhedsstyrelsen har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende rammeaftale til en anden statsinstitution. Tjenesteyder kan ikke uden Sikkerhedsstyrelsens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende rammeaftale til tredjemand. 15. Tvister Nærværende rammeaftale er undergivet dansk ret. 7

8 Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med nærværende rammekontrakt, skal afgøres efter "Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration)". Voldgiftsretten skal bestå af tre medlemmer. Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens Voldgiftsrettens formand udnævnes af Instituttet. Såfremt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. 16. Opbevaring og kopi Nærværende rammeaftale oprettes i et originalt eksemplar, der opbevares hos Sikkerhedsstyrelsen. Tjenesteyder modtager en af Sikkerhedsstyrelsen bekræftet kopi af den originale rammeaftale. 17. Underskrifter Dato: For Sikkerhedsstyrelsen: Dato: For tjenesteyder: Carsten Sørig 8

9 Bilag 1 Arrangementstyper Emnerne i forbindelse med konferencerne kan falde inden for følgende områder, idet disse er listet i prioriteret rækkefølge efter den forventede intensitet i antallet af arrangementer eller sæt af arrangementer: El Installationsregler Ny lovgivning Standarder Emner af aktuel karakter Fyrværkeri Krav og regler i forbindelse med salg af fyrværkeri i detailledet m.v. Ny lovgivning Emner af aktuel karakter Produktsikkerhed Ny lovgivning Standarder Processer i forbindelse med farlige produkter, tilbagekaldelse, tilbagetrækning, RAPEX og andre notifikationssystemer Emner af aktuel karakter Gas Installationsregler Ny lovgivning Standarder Emner af aktuel karakter Aktivitetsniveauet i et normalår forventes at være hvad der svarer til ca. 20 heldags konferencer a 100 deltagere og 20 halvdags konferencer a 50 deltagere. Det forventes, at der hovedsageligt vil være tale om emner inden for el og fyrværkeri. Tjenesteyders kompetencer inden for markedsføring og markedsopdyrkning vil have betydning for aktivitetsniveauets omfang herunder antallet af deltagere. 9

10 Følgende varetages af tjenesteyder: Bilag 2 Ydelsesbeskrivelse 1. Afholdelse konferencer i henhold til rammerne for faciliteter, jf. bilag Fungere som ordstyrer på konferencer. 3. Markedsføring og markedsopdyrkning for de enkelte konferencer eller sæt af konferencer herunder udarbejdelse af annoncer og andet markedsføringsmateriale. 4. Kontakt til, aftale og afregning med eventuelle eksterne indlægsholdere efter konsultation med Sikkerhedsstyrelsen. 5. Udarbejdelse af tekster til og produktion af konferencekalender, deltagerliste, invitation og program. 6. Administration af deltagere herunder øvrig deltagerkontakt og fakturering. 7. Udsendelse af relevant materiale til deltagere. 8. Arrangering af rejser for eksterne indlægsholdere og for tjenesteyders egne medarbejdere. 9. Indkøb af nødvendige kontorartikler, såsom ringbind, faneblade og eksternt materiale (bekendtgørelser o. lign.). 10. Håndtering af kursusmateriale (kursusmappe med PP i farve og max to slides par. A4 side med mindre andet aftales særskilt, samling i ringbind, udarbejdelse af navneskilte, deltagerliste m.v.). 11. Håndtering af evaluering (udarbejdelse af evalueringsskemaer og -rapporter på baggrund af deltagernes evalueringer). Evalueringen skal gennemføres på følgende tre parametre: - Et overblik over fordelingen af deltagere på fx alder geografi, uddannelse og titel. - En kvalitativ evaluering af fx indbydelse, graden af praktiske oplysninger, undervisningen, undervisningsmateriale og oplægsholderne. - En evaluering af rammerne konferencestedet, maden, IT-faciliteter m.v. Senest 14 dage efter hvert gennemført arrangement eller sæt af arrangementer sender tjenesteyder følgende til Sikkerhedsstyrelsen: - den under pkt. 11 i nærværende bilag nævnte evalueringsrapport, - fuldstændig liste i elektronisk form med navne og adresser på fremmødte deltagere. Følgende varetages af Sikkerhedsstyrelsen: 1. Skriftligt varsel til tjenesteyder senest 4 måneder før afholdelse af et arrangement eller sæt af arrangementer, jf. rammekontrakten pkt Stille interessentanalyse til rådighed for tjenesteyder til brug for dennes arbejde i forbindelse med markedsføring og markedsopdyrkning af et arrangement eller sæt af arrangementer. 3. Stille Sikkerhedsstyrelsens register over autoriserede elinstallatører eller andre muli- 10

11 ge konferencedeltagere i elektronisk form med relevante oplysninger til rådighed for tjenesteyder. 4. Udarbejdelse af materiale til brug for Sikkerhedsstyrelsens medarbejderes afholdelse af indlæg. 5. Indkøb og fremsendelse af brevpapir og kuverter til tjenesteyder. 6. Arrangement af rejser for Sikkerhedsstyrelsens egne medarbejdere. 11

12 Bilag 3 Omkostninger Som eksterne omkostninger forstås jf. nedenfor kun omkostninger (/udlæg), parten i første omgang selv har afholdt, eller skal afholde over for tredjemand, jf. rammeaftalens pkt. 8. I det endelige regnskab indgår følgende eksterne omkostninger til kostpris, dog kun såfremt disse indgår som led i planlægningen af arrangementer. For tjenesteyder: 1. Eksterne omkostninger til grafisk design, trykning og levering af konferencekalender, program og invitationer. 2. Omkostninger til porto ved udsendelse af materiale. 3. Omkostninger til indkøb og levering af ringbind, faneblade og eksternt materiale til kursusmateriale samt demonstrationsudstyr. 4. Omkostninger til kopiering, samling og levering af kursusmateriale. 5. Omkostninger til produktion af navneskilte, deltagerbeviser o. lign. 6. Omkostninger til indkøb af adresser fra eksterne adresseleverandører. 7. Eventuelle omkostninger til markedsføring. 8. Omkostninger til afregning med konferencesteder. 9. Omkostninger til honorering af eventuelle eksterne indlægsholdere. 10. Rejseomkostninger samt diæter for eventuelle eksterne indlægsholdere. 11. Rejseomkostninger samt diæter for tjenesteyders medarbejdere ved ophold uden for hjemmeområder. 12. Omkostninger til inkasso. For Sikkerhedsstyrelsen: 1. Omkostninger til indkøb og levering af kuverter og brevpapir til tjenesteyder. 2. Rejseomkostninger samt diæter for Sikkerhedsstyrelsens medarbejdere ved ophold i direkte tilknytning til arbejdet ved en konference. 3. Diæter for Sikkerhedsstyrelsens øvrige medarbejdere der deltager i konferencen. Dette er kun muligt, såfremt der to dage før konferencens afholdelse er pladser, der ikke er reserverede til almindeligt betalende deltagere. Sikkerhedsstyrelsen må maksimalt have 3 af dens medarbejdere med som gæster. Alle øvrige omkostninger, herunder omkostninger til dækning af arbejdstid, er at betragte som interne og afholdes af den part, der varetager den pågældende opgave, jf. bilag 2. 12

13 Bilag 4 Rammer for faciliteter Faciliteter til konferencer, kurser og foredrag: Der skal skelnes mellem konferencer, kurser og foredrag. Konferencer defineres som et større, officielt møde, hvor deltagere gennem oplevelser, foredrag, underholdning, taler og diskussioner udveksler viden, erfaringer og synspunkter vedr. bestemte emner. Formålet kan være, at formidle ny viden, skabe debat, o. lign. En konference er en formel begivenhed, hvor folk samles for at koordinere, udveksle og formidle oplysninger eller for at udforske et bestemt emne, problemområde eller videnområde. Varighed 1 dag. Konferencelokaler skal kunne rumme min. 100 pers. Et kursus defineres som en aktivitet, der kan have en varighed af 1-3 dage, og har til formål at undervise deltagerne om et specifikt emne deltagere. Foredrag er en mundtlig præsentation af et emne for et publikum med varighed på 2-3 timer. Der stilles her ikke de større krav til den plads den enkelte deltager skal have, da deltageren skal lytte og evt. debattere. Foredragslokaler skal kunne rumme op til 100 pers. Her deltager ca. 50 personer og får udleveret materiale sammenhold med det tekniske foredrag. Fælles: Bordopsætning i de(t) tilbudte konferencelokale(r) i henhold til Sikkerhedsstyrelsens ønsker og rummets muligheder. Bordplads for hver enkelt deltager min. 80 x 55 cm (B x D). Mødeopdækning, der som minimum består af blok samt blyant eller kuglepen. Transportable tavler og mulighed for ophængning af papirark. Whiteboard med penne og visker. Flipover (tavler) med penne og papir. Tekniske faciliteter omfatter: Enten en fastmonteret eller en bærbar dataprojektor med pc-tilslutning til brug ved fx Power Point-fremvisning. Lærred eller tilsvarende til brug ved fx Power Point-fremvisning. Minimum én adgang til Internet med en hastighed på minimum 4 Mbit i de(t) tilbudte konferencelokale(r). Talerstol eller pult med lys. Lydanlæg med mikrofon såfremt lokalet rummer mere end 50 personer. Handicapvenlige forhold. 13

14 Forplejning Forplejning under konferencer, kurser og foredrag skal følge mødepakkerne i nedenstående tabel: Drikkevarer Drikkevarer omfatter som minimum isvand, kaffe og the, der skal være til rådighed under hele mødets varighed. Morgenmad Morgenmad består som minimum af hvidt og mørkt brød, smør, ost, marmelade, kaffe, the, mælk og juice. Frokost Frokost består som minimum af enten en varm eller kold ret eller buffet til frokost serveret med enten postevand eller én sodavand. På ønske fra deltagere skal der kunne serveres en vegetarisk frokost og eller middag svarende til standarden i branchen. 14

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Tilsyn (stikprøver) vedrørende elinstallationer i tilsynsregion:

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 6. februar 2008 Reguleringsreserver Tilbudsgivning for marts måned 2008 Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Aftalegrundlag 3 3. Tilbudsgivning 4 3.1 Generelt 4 3.2

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udbudsmateriale for PERSTs udbud af kontrakt om administration af statslig rejseforsikring Bilag 2. Kontraktudkast

Udbudsmateriale for PERSTs udbud af kontrakt om administration af statslig rejseforsikring Bilag 2. Kontraktudkast Side 1 af 7 sider Mellem Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal 6 1220 København K CVR nr. 1188 1866 EAN nr. 5798000013001 herefter benævnt Personalestyrelsen og (Forsikringsselskabets navn) (gadenavn)

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Vejledning til trykkeriaftalen

Vejledning til trykkeriaftalen Vejledning til trykkeriaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er formålet med

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste Kontrakt Nr. 46-xxxx Kommentar [F1]: Korrigeres efter Vedrørende rettelse af søkort Mellem Forsvarets Materieltjeneste Lautrupbjerg 1-5 DK-2750 Ballerup Danmark Herefter benævnt

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt Indkøb af gummihjulslæsser 18-19 tons Kontrakt Dato: 27-09-2016 Dokument id: 51101 Version: 1.0 Udarbejdet af: RAO Kontrol: KAJ, PP, FA side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Kontrakt. Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding. Kontraktudkast

Kontrakt. Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding. Kontraktudkast Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding Kontraktudkast Kontrakt mellem Det Kongelige Bibliotek og XXXXX Søren Kierkegaards Plads 1 XXXXX

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser Kontrakt Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Rasmus Olsen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation A/S

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Administrationsaftale for andelsboligforeningen

Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sagstype: ADM Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sag-vedr. (Herefter foreningen ) og ADLEX Ejendomsadministration ApS Cvr.nr. 31332036 (Herefter ADLEX ) Senest opdateret den 1. januar 2013

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Samarbejdsaftale. deltagelse som printmedie i Galathea 3 Ekspeditionen. mellem

Samarbejdsaftale. deltagelse som printmedie i Galathea 3 Ekspeditionen. mellem Samarbejdsaftale om deltagelse som printmedie i Galathea 3 Ekspeditionen mellem Dansk Ekspeditionsfond c/o Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K (i det følgende

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune

Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune Udkast til kontrakt (UK) Dato: d. 7. januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PARTERNE

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 DATO: [DATO] Sags nr.: [sagsnummer] Dokument nr.: [dokumentnummer] 1. Parterne Københavns Kommune

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK.

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN AF DKF S ROERUDDANNELSE (EPP) OG DKF S INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. Side 1 af 5 Samarbejdsaftale

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr Tilslutningsaftale selvejende institutioner Rammeaftale 50.70 Interaktive tavler og av-udstyr Indholdsfortegnelse 1. Tilslutning af selvejende institutioner... 3 1.1. Selvejende statslige og selvejende

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og Region Midtjylland Afdeling eller tilsvarende CVR-nr.

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder)

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende benævnt Integrationsministeriet)

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

er dags dato indgået rammeaftale om levering af evaluerings- og effektmålingsydelser til Væksthuset (i det følgende benævnt Rammeaftalen ).

er dags dato indgået rammeaftale om levering af evaluerings- og effektmålingsydelser til Væksthuset (i det følgende benævnt Rammeaftalen ). Bilag A Rammeaftale om levering af evalueringsog effektmålingsydelser INCUBA Science Park Katrinebjerg Bygning II etage 4 Åbogade 15 8200 Aarhus N Tlf.: 70 22 00 76 Indholdsfortegnelse: 1. Parterne 2 2.

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere