Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE. mellem. Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE. mellem. Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg"

Transkript

1 J.nr Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE mellem Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK Esbjerg og XXX CVR-nr. xxx (herefter benævnt "tjenesteyder") Afholdelse af konferencer, kurser og foredrag

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Baggrund og formål Rammekontrakt Tidsmæssige rammer Konferenceafholdelsens indhold Sikkerhedsstyrelsens instruktionsbeføjelser Parternes ydelser Parternes forhold Overskudsdeling Betalingsbetingelser Misligholdelse Forbud mod offentlige meddelelser m.v. om rammekontrakten Tavshedspligt Rettigheder Overdragelse Tvister Opbevaring og kopi Underskrifter 8 B I L A G S F O R T E G N E L S E Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Arrangementstyper Ydelsesbeskrivelse Omkostninger Facilitetsrammer 2

3 1. Baggrund og formål Sikkerhedsstyrelsen ønsker at være på forkant med vores interessenters informations behov, samtidig ønsker vi at skabe så meget sikkerhed som mulig for pengene. Derfor vil styrelsen gerne i kontakt med interessenter og brugere af vores regelsæt, for derigennem at skabe forudsætning for en højere grad af regelefterlevelse. For at give interessenterne mulighed for, at få vores information og vejledning via kurser og konferencer ønsker styrelsen at finde samarbejdspartnere, så der kan skabes de bedst mulige rammer for denne kommunikation. Konferencer, kurser og foredrag er en mulighed for at levere information af høj kvalitet gennem direkte kontakt til styrelsens interessenter. 2. Rammeaftale Nærværende rammeaftale vedrører de i bilag 1 og 2 angivne arrangementstyper og ydelser. Nærværende rammeaftale giver Sikkerhedsstyrelsen ret - men ikke pligt - til for hver konferencetype at anmode om, at tjenesteyder udfører de i bilag 2 nævnte opgaver i overensstemmelse med vilkårene i rammeaftalen. Tjenesteyder har pligt til at efterkomme Sikkerhedsstyrelsens anmodninger. Tildeling af kontrakter på basis af rammeaftalen sker gennem fornyet konkurrence ved miniudbud efter kriteriet laveste pris. I praksis vil kriteriet udmønte sig i tjenesteyders angivelse af den for Sikkerhedsstyrelsen mest fordelagtige overskudsgrad, jf. pkt Tidsmæssige rammer Sikkerhedsstyrelsen kan på et hvilket som helst tidspunkt med 4 måneders varsel anmode om, at tjenesteyder løser de i bilag 2 nævnte opgaver for den arrangementstype tjenesteyder har budt på. Nærværende rammeaftale træder i kraft 1. september 2011 og ophører automatisk uden opsigelse ved udgangen af år Sikkerhedsstyrelsen kan dog forinden med et skriftligt varsel på 6 måneder opsige rammeaftale til den første i en måned. Tjenesteyder kan som udgangspunkt ikke opsige rammeaftale, men kan under særlige dokumenterede omstændigheder anmode om ophævelse af rammeaftalen med et varsel på 6 måneder. 4. Arrangementsafholdelsens indhold Bilag 2 beskriver, hvilke opgaver der skal udføres i forbindelse med afholdelse af de enkelte arrangementer. Arrangementerne skal afholdes på Sjælland, Fyn eller i Jylland. 3

4 Bilag 4 beskriver minimumskravene til konferencefaciliteterne. 5. Sikkerhedsstyrelsens instruktionsbeføjelser Tjenesteyder skal under udførelse af konferenceafholdelsen følge de instruktioner, som Sikkerhedsstyrelsen måtte give. 6. Parternes ydelser Parternes ydelser i forbindelse med afholdelse af konferencer, kurser og foredrag, jf. pkt. 4, er beskrevet i bilag Parternes forhold Hvis en indlægsholder eller ansat hos en af parterne, bliver syg eller på anden måde har forfald, er den pågældende part berettiget til at videregive opgaven til en anden hos parten ansat medarbejder eller til tredjemand, såfremt denne kan udføre opgaven på betryggende vis. Eventuelle ekstraomkostninger herved bæres af parten selv. Parterne kan aftale at udføre hinandens opgaver. Omkostningsfordelingen herved aftales i det enkelte tilfælde. Ved betaling tages udgangspunkt i niveau for betaling til eksterne parter. 8. Overskudsdeling I bilag 3 (Omkostninger) er beskrevet, hvilke omkostninger i forbindelse med konkrete arrangementer, der, med mindre andet er aftalt, afholdes af hver af parterne (interne omkostninger), samt hvilke omkostninger, der dækkes/afholdes af det fælles regnskab (indtægterne) før beregning af dækningsbidrag og overskudsdeling. Der føres et regnskab for hvert arrangement eller sæt af arrangementer, jf. bilag 1. Ved sæt af arrangementer forstås to eller flere arrangementer oftest, men ikke nødvendigvis med samme emne. Ekstraarrangementer, som resulterer fra samme markedsføring, regnes som hørende til samme sæt. Alle omkostninger i forhold til parternes leverede ydelser afholdes i første omgang af den part, ydelsen påhviler, jf. bilag 2. Hver part fører regnskab for afholdte eksterne omkostninger for hvert arrangement eller sæt af arrangementer, jf. bilag 1, såfremt disse omkostninger ikke skal afholdes af parten selv, jf. bilag 3. Hver part er efter anmodning fra den anden part forpligtet til at udlevere kopi af relevant dokumentation for afholdte eksterne omkostninger. 4

5 Senest 1 måned efter afholdelse af et konkret arrangement eller sæt af arrangementer, jf. bilag 1, fremsender Sikkerhedsstyrelsen et specificeret regnskab for afholdte eksterne omkostninger til tjenesteyder. Tjenesteyder modtager og fører regnskab for alle indtægter. Ønsker en af parterne ekstern revision, dækkes udgifterne hertil af den part, der ønsker revisionen. Senest 1 måned efter modtagelse af Sikkerhedsstyrelsens specificerede regnskab, fremsender tjenesteyder til Sikkerhedsstyrelsen et specificeret endeligt regnskab for det pågældende arrangement eller sæt af arrangementer sammen med en oversigt over indtægter omfattende antal betalende deltagere, jf. bilag 1. Der må ikke anvendes differentierede priser på deltagergebyret. Indtægter og eksterne omkostninger, jf. bilag 3, optages i regnskabet ekskl. moms, i det omfang denne er fradragsberettiget. Hvis der på tidspunktet for udarbejdelse af endeligt regnskab er udestående eksterne omkostninger eller fordringer, optages disse i regnskabet til forventet pris, henholdsvis som betalt. Eventuel regulering foretages i forbindelse med regnskabet for næstkommende planlagte arrangement. Er yderligere arrangementer ikke planlagt foretages regulering snarest muligt, dog senest 6 måneder efter afholdelse af sidste arrangement eller sæt af arrangementer. For udestående fordringer, der bliver omfattet af det retslige system, f.eks. betalingsstandsninger, konkurser o. lign., gælder dog, at regulering skal ske senest tre måneder efter retssystemets afslutning af sagen. Eventuelt tab af forventede indtægter i form af fordringer, der forbliver udestående, dækkes efter samme fordelingsnøgle, som er lagt til grund for overskudsdelingen. Det herefter beregnede overskud / underskud fordeles imellem parterne, og fastsættes endeligt i forbindelse med tildelingen af kontrakter på basis af rammeaftalen. Hvis arrangementer om yderligere emner aftales, fastlægges fordelingen efter disse aftaler. 9. Betalingsbetingelser Senest 30 arbejdsdage efter modtagelse af endeligt regnskab kan Sikkerhedsstyrelsen over for tjenesteyder gøre indsigelser mod regnskabet. Har tjenesteyder ikke inden denne frist modtaget indsigelser fra Sikkerhedsstyrelsen, kan tjenesteyder anse regnskabet for godkendt. Fremsender Sikkerhedsstyrelsen inden for denne frist en faktura til tjenesteyder på Sikkerhedsstyrelsens andel af overskuddet, betragtes dette som en godkendelse af regnskabet. Sikkerhedsstyrelsens andel af et overskud forfalder til betaling af tjenesteyder senest 14 dage efter modtagelse af faktura fra Sikkerhedsstyrelsen. Er resultatet et underskud, forfalder Sikkerhedsstyrelsens andel heraf til betaling til tjenesteyder senest 14 dage efter godkendelse af regnskab og modtaget faktura fra tjenesteyder. 5

6 Alle økonomiske forhold skal være fremsendt og godkendt af begge parter senest 15. december hvert år. For evt. arrangementer afviklet i december dog senest 15. januar det følgende år. 10. Misligholdelse I tilfælde af den ene parts misligholdelse har den anden part ret til at afhjælpe manglen, forudsat dette kan ske så betids, at et planlagt arrangement fortsat kan gennemføres. Såfremt manglen ikke bliver afhjulpet, eller ikke kan afhjælpes i tide, kan den anden part kun kræve erstatning for afholdte eksterne omkostninger. Såfremt tjenesteyder misligholder sine betalingsforpligtelser med hensyn til erlæggelse af Sikkerhedsstyrelsens andel af et overskud, er Sikkerhedsstyrelsen berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler. I tilfælde af tjenesteyders misligholdelse af sine betalingsforpligtelser er dette at betragte som en væsentlig misligholdelse, og Sikkerhedsstyrelsen er endvidere berettiget til at ophæve nærværende rammeaftale med virkning for planlagte fremtidige arrangementer. For tjenesteyder gælder tilsvarende beføjelser for så vidt angår misligholdelse af betalingsforpligtelser fra Sikkerhedsstyrelsens side i det tilfælde, at et afholdt arrangement eller sæt af arrangementer giver underskud, og Sikkerhedsstyrelsen herefter skal erlægge sin del heraf til tjenesteyder, jf. pkt. 11. Ophævelse af rammeaftalen som følge af væsentlig misligholdelse, jf. pkt. 13, gælder kun, såfremt Sikkerhedsstyrelsen overfor tjenesteyder skriftligt har afgivet påkrav om, dels at tjenesteyder har misligholdt sine betalingsforpligtelser, dels at manglende betaling inden 30 dage vil medføre, at aftalen ophæves, og såfremt tjenesteyder ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden fristens udløb. Ophævelse af rammeaftalen som følge af væsentlig misligholdelse, jf. pkt. 15, kan finde sted på det tidspunkt, hvor det står klart, at tjenesteyder eller tjenesteyders personale har brudt tavshedspligten. Force majeure Hverken tjenesteyder eller Sikkerhedsstyrelsen skal i henhold til denne rammeaftale anses for ansvarlig overfor den anden part for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke på tidspunktet for planlægning af konkrete arrangementer burde have taget i betragtning og undgået. 11. Forbud mod offentlige meddelelser m.v. om rammekontrakten. Tjenesteyderen må ikke uden Sikkerhedsstyrelsens forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om denne rammeaftale eller offentliggøre noget om aftalens indhold. 6

7 12. Tavshedspligt Tjenesteyder og dennes personale har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger vedrørende Sikkerhedsstyrelsens eller tredjemands forhold, som de måtte få kendskab til i forbindelse med indgåelse og opfyldelse af denne aftale. Tilsidesættelse af denne tavshedspligt betragtes som en væsentlig misligholdelse fra tjenesteyders side, og Sikkerhedsstyrelsen er herefter berettiget til at ophæve rammeaftalen med tjenesteyder. Såfremt et arrangement eller sæt af arrangementer er under afholdelse (tjenesteyder har modtaget deltagerbetaling), gennemføres arrangementet eller sættet af arrangementer i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende rammeaftale, hvorefter rammeaftalen ophæves med udgangen af indeværende måned. Er arrangementet eller sættet af arrangementer ikke afholdt (tjenesteyder har ikke modtaget deltagerbetaling), ophæves rammeaftalen med udgangen af indeværende måned. Evt. eksterne omkostninger for Sikkerhedsstyrelsen og tjenesteyder afholdes af tjenesteyder. Tjenesteyder skal i form af generelle ansættelsesvilkår eller individuelle aftaler sikre, at tjenesteyders personale til enhver tid er forpligtet til at overholde tavshedspligten. Tavshedspligten gælder også efter kontraktperiodens ophør. Tjenesteyder må ikke anvende de af Sikkerhedsstyrelsens videregivne adresselister og andre kontaktoplysninger i andre sammenhænge end nærværende rammeaftale. 13. Rettigheder Hver part erhverver ophavsret til det materiale, parten har frembragt, jf. bilag 2. I det omfang parterne som led i planlægningen af arrangementet udvikler fælles retningslinjer for grafisk design, må disse dog kun anvendes i forbindelse med afholdelse af arrangementer omfattet af denne rammeaftale. 14. Overdragelse Sikkerhedsstyrelsen har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende rammeaftale til en anden statsinstitution. Tjenesteyder kan ikke uden Sikkerhedsstyrelsens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende rammeaftale til tredjemand. 15. Tvister Nærværende rammeaftale er undergivet dansk ret. 7

8 Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med nærværende rammekontrakt, skal afgøres efter "Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration)". Voldgiftsretten skal bestå af tre medlemmer. Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens Voldgiftsrettens formand udnævnes af Instituttet. Såfremt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. 16. Opbevaring og kopi Nærværende rammeaftale oprettes i et originalt eksemplar, der opbevares hos Sikkerhedsstyrelsen. Tjenesteyder modtager en af Sikkerhedsstyrelsen bekræftet kopi af den originale rammeaftale. 17. Underskrifter Dato: For Sikkerhedsstyrelsen: Dato: For tjenesteyder: Carsten Sørig 8

9 Bilag 1 Arrangementstyper Emnerne i forbindelse med konferencerne kan falde inden for følgende områder, idet disse er listet i prioriteret rækkefølge efter den forventede intensitet i antallet af arrangementer eller sæt af arrangementer: El Installationsregler Ny lovgivning Standarder Emner af aktuel karakter Fyrværkeri Krav og regler i forbindelse med salg af fyrværkeri i detailledet m.v. Ny lovgivning Emner af aktuel karakter Produktsikkerhed Ny lovgivning Standarder Processer i forbindelse med farlige produkter, tilbagekaldelse, tilbagetrækning, RAPEX og andre notifikationssystemer Emner af aktuel karakter Gas Installationsregler Ny lovgivning Standarder Emner af aktuel karakter Aktivitetsniveauet i et normalår forventes at være hvad der svarer til ca. 20 heldags konferencer a 100 deltagere og 20 halvdags konferencer a 50 deltagere. Det forventes, at der hovedsageligt vil være tale om emner inden for el og fyrværkeri. Tjenesteyders kompetencer inden for markedsføring og markedsopdyrkning vil have betydning for aktivitetsniveauets omfang herunder antallet af deltagere. 9

10 Følgende varetages af tjenesteyder: Bilag 2 Ydelsesbeskrivelse 1. Afholdelse konferencer i henhold til rammerne for faciliteter, jf. bilag Fungere som ordstyrer på konferencer. 3. Markedsføring og markedsopdyrkning for de enkelte konferencer eller sæt af konferencer herunder udarbejdelse af annoncer og andet markedsføringsmateriale. 4. Kontakt til, aftale og afregning med eventuelle eksterne indlægsholdere efter konsultation med Sikkerhedsstyrelsen. 5. Udarbejdelse af tekster til og produktion af konferencekalender, deltagerliste, invitation og program. 6. Administration af deltagere herunder øvrig deltagerkontakt og fakturering. 7. Udsendelse af relevant materiale til deltagere. 8. Arrangering af rejser for eksterne indlægsholdere og for tjenesteyders egne medarbejdere. 9. Indkøb af nødvendige kontorartikler, såsom ringbind, faneblade og eksternt materiale (bekendtgørelser o. lign.). 10. Håndtering af kursusmateriale (kursusmappe med PP i farve og max to slides par. A4 side med mindre andet aftales særskilt, samling i ringbind, udarbejdelse af navneskilte, deltagerliste m.v.). 11. Håndtering af evaluering (udarbejdelse af evalueringsskemaer og -rapporter på baggrund af deltagernes evalueringer). Evalueringen skal gennemføres på følgende tre parametre: - Et overblik over fordelingen af deltagere på fx alder geografi, uddannelse og titel. - En kvalitativ evaluering af fx indbydelse, graden af praktiske oplysninger, undervisningen, undervisningsmateriale og oplægsholderne. - En evaluering af rammerne konferencestedet, maden, IT-faciliteter m.v. Senest 14 dage efter hvert gennemført arrangement eller sæt af arrangementer sender tjenesteyder følgende til Sikkerhedsstyrelsen: - den under pkt. 11 i nærværende bilag nævnte evalueringsrapport, - fuldstændig liste i elektronisk form med navne og adresser på fremmødte deltagere. Følgende varetages af Sikkerhedsstyrelsen: 1. Skriftligt varsel til tjenesteyder senest 4 måneder før afholdelse af et arrangement eller sæt af arrangementer, jf. rammekontrakten pkt Stille interessentanalyse til rådighed for tjenesteyder til brug for dennes arbejde i forbindelse med markedsføring og markedsopdyrkning af et arrangement eller sæt af arrangementer. 3. Stille Sikkerhedsstyrelsens register over autoriserede elinstallatører eller andre muli- 10

11 ge konferencedeltagere i elektronisk form med relevante oplysninger til rådighed for tjenesteyder. 4. Udarbejdelse af materiale til brug for Sikkerhedsstyrelsens medarbejderes afholdelse af indlæg. 5. Indkøb og fremsendelse af brevpapir og kuverter til tjenesteyder. 6. Arrangement af rejser for Sikkerhedsstyrelsens egne medarbejdere. 11

12 Bilag 3 Omkostninger Som eksterne omkostninger forstås jf. nedenfor kun omkostninger (/udlæg), parten i første omgang selv har afholdt, eller skal afholde over for tredjemand, jf. rammeaftalens pkt. 8. I det endelige regnskab indgår følgende eksterne omkostninger til kostpris, dog kun såfremt disse indgår som led i planlægningen af arrangementer. For tjenesteyder: 1. Eksterne omkostninger til grafisk design, trykning og levering af konferencekalender, program og invitationer. 2. Omkostninger til porto ved udsendelse af materiale. 3. Omkostninger til indkøb og levering af ringbind, faneblade og eksternt materiale til kursusmateriale samt demonstrationsudstyr. 4. Omkostninger til kopiering, samling og levering af kursusmateriale. 5. Omkostninger til produktion af navneskilte, deltagerbeviser o. lign. 6. Omkostninger til indkøb af adresser fra eksterne adresseleverandører. 7. Eventuelle omkostninger til markedsføring. 8. Omkostninger til afregning med konferencesteder. 9. Omkostninger til honorering af eventuelle eksterne indlægsholdere. 10. Rejseomkostninger samt diæter for eventuelle eksterne indlægsholdere. 11. Rejseomkostninger samt diæter for tjenesteyders medarbejdere ved ophold uden for hjemmeområder. 12. Omkostninger til inkasso. For Sikkerhedsstyrelsen: 1. Omkostninger til indkøb og levering af kuverter og brevpapir til tjenesteyder. 2. Rejseomkostninger samt diæter for Sikkerhedsstyrelsens medarbejdere ved ophold i direkte tilknytning til arbejdet ved en konference. 3. Diæter for Sikkerhedsstyrelsens øvrige medarbejdere der deltager i konferencen. Dette er kun muligt, såfremt der to dage før konferencens afholdelse er pladser, der ikke er reserverede til almindeligt betalende deltagere. Sikkerhedsstyrelsen må maksimalt have 3 af dens medarbejdere med som gæster. Alle øvrige omkostninger, herunder omkostninger til dækning af arbejdstid, er at betragte som interne og afholdes af den part, der varetager den pågældende opgave, jf. bilag 2. 12

13 Bilag 4 Rammer for faciliteter Faciliteter til konferencer, kurser og foredrag: Der skal skelnes mellem konferencer, kurser og foredrag. Konferencer defineres som et større, officielt møde, hvor deltagere gennem oplevelser, foredrag, underholdning, taler og diskussioner udveksler viden, erfaringer og synspunkter vedr. bestemte emner. Formålet kan være, at formidle ny viden, skabe debat, o. lign. En konference er en formel begivenhed, hvor folk samles for at koordinere, udveksle og formidle oplysninger eller for at udforske et bestemt emne, problemområde eller videnområde. Varighed 1 dag. Konferencelokaler skal kunne rumme min. 100 pers. Et kursus defineres som en aktivitet, der kan have en varighed af 1-3 dage, og har til formål at undervise deltagerne om et specifikt emne deltagere. Foredrag er en mundtlig præsentation af et emne for et publikum med varighed på 2-3 timer. Der stilles her ikke de større krav til den plads den enkelte deltager skal have, da deltageren skal lytte og evt. debattere. Foredragslokaler skal kunne rumme op til 100 pers. Her deltager ca. 50 personer og får udleveret materiale sammenhold med det tekniske foredrag. Fælles: Bordopsætning i de(t) tilbudte konferencelokale(r) i henhold til Sikkerhedsstyrelsens ønsker og rummets muligheder. Bordplads for hver enkelt deltager min. 80 x 55 cm (B x D). Mødeopdækning, der som minimum består af blok samt blyant eller kuglepen. Transportable tavler og mulighed for ophængning af papirark. Whiteboard med penne og visker. Flipover (tavler) med penne og papir. Tekniske faciliteter omfatter: Enten en fastmonteret eller en bærbar dataprojektor med pc-tilslutning til brug ved fx Power Point-fremvisning. Lærred eller tilsvarende til brug ved fx Power Point-fremvisning. Minimum én adgang til Internet med en hastighed på minimum 4 Mbit i de(t) tilbudte konferencelokale(r). Talerstol eller pult med lys. Lydanlæg med mikrofon såfremt lokalet rummer mere end 50 personer. Handicapvenlige forhold. 13

14 Forplejning Forplejning under konferencer, kurser og foredrag skal følge mødepakkerne i nedenstående tabel: Drikkevarer Drikkevarer omfatter som minimum isvand, kaffe og the, der skal være til rådighed under hele mødets varighed. Morgenmad Morgenmad består som minimum af hvidt og mørkt brød, smør, ost, marmelade, kaffe, the, mælk og juice. Frokost Frokost består som minimum af enten en varm eller kold ret eller buffet til frokost serveret med enten postevand eller én sodavand. På ønske fra deltagere skal der kunne serveres en vegetarisk frokost og eller middag svarende til standarden i branchen. 14

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING

PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING Jeres arbejde er fuldført. Fakturaen til debitor er sendt med sædvanlig betalingsfrist. En fin forretning. Og pengene er sikret med @rating FORSIKRING! DER ER TRE

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere