Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE. mellem. Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE. mellem. Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg"

Transkript

1 J.nr Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE mellem Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK Esbjerg og XXX CVR-nr. xxx (herefter benævnt "tjenesteyder") Afholdelse af konferencer, kurser og foredrag

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Baggrund og formål Rammekontrakt Tidsmæssige rammer Konferenceafholdelsens indhold Sikkerhedsstyrelsens instruktionsbeføjelser Parternes ydelser Parternes forhold Overskudsdeling Betalingsbetingelser Misligholdelse Forbud mod offentlige meddelelser m.v. om rammekontrakten Tavshedspligt Rettigheder Overdragelse Tvister Opbevaring og kopi Underskrifter 8 B I L A G S F O R T E G N E L S E Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Arrangementstyper Ydelsesbeskrivelse Omkostninger Facilitetsrammer 2

3 1. Baggrund og formål Sikkerhedsstyrelsen ønsker at være på forkant med vores interessenters informations behov, samtidig ønsker vi at skabe så meget sikkerhed som mulig for pengene. Derfor vil styrelsen gerne i kontakt med interessenter og brugere af vores regelsæt, for derigennem at skabe forudsætning for en højere grad af regelefterlevelse. For at give interessenterne mulighed for, at få vores information og vejledning via kurser og konferencer ønsker styrelsen at finde samarbejdspartnere, så der kan skabes de bedst mulige rammer for denne kommunikation. Konferencer, kurser og foredrag er en mulighed for at levere information af høj kvalitet gennem direkte kontakt til styrelsens interessenter. 2. Rammeaftale Nærværende rammeaftale vedrører de i bilag 1 og 2 angivne arrangementstyper og ydelser. Nærværende rammeaftale giver Sikkerhedsstyrelsen ret - men ikke pligt - til for hver konferencetype at anmode om, at tjenesteyder udfører de i bilag 2 nævnte opgaver i overensstemmelse med vilkårene i rammeaftalen. Tjenesteyder har pligt til at efterkomme Sikkerhedsstyrelsens anmodninger. Tildeling af kontrakter på basis af rammeaftalen sker gennem fornyet konkurrence ved miniudbud efter kriteriet laveste pris. I praksis vil kriteriet udmønte sig i tjenesteyders angivelse af den for Sikkerhedsstyrelsen mest fordelagtige overskudsgrad, jf. pkt Tidsmæssige rammer Sikkerhedsstyrelsen kan på et hvilket som helst tidspunkt med 4 måneders varsel anmode om, at tjenesteyder løser de i bilag 2 nævnte opgaver for den arrangementstype tjenesteyder har budt på. Nærværende rammeaftale træder i kraft 1. september 2011 og ophører automatisk uden opsigelse ved udgangen af år Sikkerhedsstyrelsen kan dog forinden med et skriftligt varsel på 6 måneder opsige rammeaftale til den første i en måned. Tjenesteyder kan som udgangspunkt ikke opsige rammeaftale, men kan under særlige dokumenterede omstændigheder anmode om ophævelse af rammeaftalen med et varsel på 6 måneder. 4. Arrangementsafholdelsens indhold Bilag 2 beskriver, hvilke opgaver der skal udføres i forbindelse med afholdelse af de enkelte arrangementer. Arrangementerne skal afholdes på Sjælland, Fyn eller i Jylland. 3

4 Bilag 4 beskriver minimumskravene til konferencefaciliteterne. 5. Sikkerhedsstyrelsens instruktionsbeføjelser Tjenesteyder skal under udførelse af konferenceafholdelsen følge de instruktioner, som Sikkerhedsstyrelsen måtte give. 6. Parternes ydelser Parternes ydelser i forbindelse med afholdelse af konferencer, kurser og foredrag, jf. pkt. 4, er beskrevet i bilag Parternes forhold Hvis en indlægsholder eller ansat hos en af parterne, bliver syg eller på anden måde har forfald, er den pågældende part berettiget til at videregive opgaven til en anden hos parten ansat medarbejder eller til tredjemand, såfremt denne kan udføre opgaven på betryggende vis. Eventuelle ekstraomkostninger herved bæres af parten selv. Parterne kan aftale at udføre hinandens opgaver. Omkostningsfordelingen herved aftales i det enkelte tilfælde. Ved betaling tages udgangspunkt i niveau for betaling til eksterne parter. 8. Overskudsdeling I bilag 3 (Omkostninger) er beskrevet, hvilke omkostninger i forbindelse med konkrete arrangementer, der, med mindre andet er aftalt, afholdes af hver af parterne (interne omkostninger), samt hvilke omkostninger, der dækkes/afholdes af det fælles regnskab (indtægterne) før beregning af dækningsbidrag og overskudsdeling. Der føres et regnskab for hvert arrangement eller sæt af arrangementer, jf. bilag 1. Ved sæt af arrangementer forstås to eller flere arrangementer oftest, men ikke nødvendigvis med samme emne. Ekstraarrangementer, som resulterer fra samme markedsføring, regnes som hørende til samme sæt. Alle omkostninger i forhold til parternes leverede ydelser afholdes i første omgang af den part, ydelsen påhviler, jf. bilag 2. Hver part fører regnskab for afholdte eksterne omkostninger for hvert arrangement eller sæt af arrangementer, jf. bilag 1, såfremt disse omkostninger ikke skal afholdes af parten selv, jf. bilag 3. Hver part er efter anmodning fra den anden part forpligtet til at udlevere kopi af relevant dokumentation for afholdte eksterne omkostninger. 4

5 Senest 1 måned efter afholdelse af et konkret arrangement eller sæt af arrangementer, jf. bilag 1, fremsender Sikkerhedsstyrelsen et specificeret regnskab for afholdte eksterne omkostninger til tjenesteyder. Tjenesteyder modtager og fører regnskab for alle indtægter. Ønsker en af parterne ekstern revision, dækkes udgifterne hertil af den part, der ønsker revisionen. Senest 1 måned efter modtagelse af Sikkerhedsstyrelsens specificerede regnskab, fremsender tjenesteyder til Sikkerhedsstyrelsen et specificeret endeligt regnskab for det pågældende arrangement eller sæt af arrangementer sammen med en oversigt over indtægter omfattende antal betalende deltagere, jf. bilag 1. Der må ikke anvendes differentierede priser på deltagergebyret. Indtægter og eksterne omkostninger, jf. bilag 3, optages i regnskabet ekskl. moms, i det omfang denne er fradragsberettiget. Hvis der på tidspunktet for udarbejdelse af endeligt regnskab er udestående eksterne omkostninger eller fordringer, optages disse i regnskabet til forventet pris, henholdsvis som betalt. Eventuel regulering foretages i forbindelse med regnskabet for næstkommende planlagte arrangement. Er yderligere arrangementer ikke planlagt foretages regulering snarest muligt, dog senest 6 måneder efter afholdelse af sidste arrangement eller sæt af arrangementer. For udestående fordringer, der bliver omfattet af det retslige system, f.eks. betalingsstandsninger, konkurser o. lign., gælder dog, at regulering skal ske senest tre måneder efter retssystemets afslutning af sagen. Eventuelt tab af forventede indtægter i form af fordringer, der forbliver udestående, dækkes efter samme fordelingsnøgle, som er lagt til grund for overskudsdelingen. Det herefter beregnede overskud / underskud fordeles imellem parterne, og fastsættes endeligt i forbindelse med tildelingen af kontrakter på basis af rammeaftalen. Hvis arrangementer om yderligere emner aftales, fastlægges fordelingen efter disse aftaler. 9. Betalingsbetingelser Senest 30 arbejdsdage efter modtagelse af endeligt regnskab kan Sikkerhedsstyrelsen over for tjenesteyder gøre indsigelser mod regnskabet. Har tjenesteyder ikke inden denne frist modtaget indsigelser fra Sikkerhedsstyrelsen, kan tjenesteyder anse regnskabet for godkendt. Fremsender Sikkerhedsstyrelsen inden for denne frist en faktura til tjenesteyder på Sikkerhedsstyrelsens andel af overskuddet, betragtes dette som en godkendelse af regnskabet. Sikkerhedsstyrelsens andel af et overskud forfalder til betaling af tjenesteyder senest 14 dage efter modtagelse af faktura fra Sikkerhedsstyrelsen. Er resultatet et underskud, forfalder Sikkerhedsstyrelsens andel heraf til betaling til tjenesteyder senest 14 dage efter godkendelse af regnskab og modtaget faktura fra tjenesteyder. 5

6 Alle økonomiske forhold skal være fremsendt og godkendt af begge parter senest 15. december hvert år. For evt. arrangementer afviklet i december dog senest 15. januar det følgende år. 10. Misligholdelse I tilfælde af den ene parts misligholdelse har den anden part ret til at afhjælpe manglen, forudsat dette kan ske så betids, at et planlagt arrangement fortsat kan gennemføres. Såfremt manglen ikke bliver afhjulpet, eller ikke kan afhjælpes i tide, kan den anden part kun kræve erstatning for afholdte eksterne omkostninger. Såfremt tjenesteyder misligholder sine betalingsforpligtelser med hensyn til erlæggelse af Sikkerhedsstyrelsens andel af et overskud, er Sikkerhedsstyrelsen berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler. I tilfælde af tjenesteyders misligholdelse af sine betalingsforpligtelser er dette at betragte som en væsentlig misligholdelse, og Sikkerhedsstyrelsen er endvidere berettiget til at ophæve nærværende rammeaftale med virkning for planlagte fremtidige arrangementer. For tjenesteyder gælder tilsvarende beføjelser for så vidt angår misligholdelse af betalingsforpligtelser fra Sikkerhedsstyrelsens side i det tilfælde, at et afholdt arrangement eller sæt af arrangementer giver underskud, og Sikkerhedsstyrelsen herefter skal erlægge sin del heraf til tjenesteyder, jf. pkt. 11. Ophævelse af rammeaftalen som følge af væsentlig misligholdelse, jf. pkt. 13, gælder kun, såfremt Sikkerhedsstyrelsen overfor tjenesteyder skriftligt har afgivet påkrav om, dels at tjenesteyder har misligholdt sine betalingsforpligtelser, dels at manglende betaling inden 30 dage vil medføre, at aftalen ophæves, og såfremt tjenesteyder ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden fristens udløb. Ophævelse af rammeaftalen som følge af væsentlig misligholdelse, jf. pkt. 15, kan finde sted på det tidspunkt, hvor det står klart, at tjenesteyder eller tjenesteyders personale har brudt tavshedspligten. Force majeure Hverken tjenesteyder eller Sikkerhedsstyrelsen skal i henhold til denne rammeaftale anses for ansvarlig overfor den anden part for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke på tidspunktet for planlægning af konkrete arrangementer burde have taget i betragtning og undgået. 11. Forbud mod offentlige meddelelser m.v. om rammekontrakten. Tjenesteyderen må ikke uden Sikkerhedsstyrelsens forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om denne rammeaftale eller offentliggøre noget om aftalens indhold. 6

7 12. Tavshedspligt Tjenesteyder og dennes personale har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger vedrørende Sikkerhedsstyrelsens eller tredjemands forhold, som de måtte få kendskab til i forbindelse med indgåelse og opfyldelse af denne aftale. Tilsidesættelse af denne tavshedspligt betragtes som en væsentlig misligholdelse fra tjenesteyders side, og Sikkerhedsstyrelsen er herefter berettiget til at ophæve rammeaftalen med tjenesteyder. Såfremt et arrangement eller sæt af arrangementer er under afholdelse (tjenesteyder har modtaget deltagerbetaling), gennemføres arrangementet eller sættet af arrangementer i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende rammeaftale, hvorefter rammeaftalen ophæves med udgangen af indeværende måned. Er arrangementet eller sættet af arrangementer ikke afholdt (tjenesteyder har ikke modtaget deltagerbetaling), ophæves rammeaftalen med udgangen af indeværende måned. Evt. eksterne omkostninger for Sikkerhedsstyrelsen og tjenesteyder afholdes af tjenesteyder. Tjenesteyder skal i form af generelle ansættelsesvilkår eller individuelle aftaler sikre, at tjenesteyders personale til enhver tid er forpligtet til at overholde tavshedspligten. Tavshedspligten gælder også efter kontraktperiodens ophør. Tjenesteyder må ikke anvende de af Sikkerhedsstyrelsens videregivne adresselister og andre kontaktoplysninger i andre sammenhænge end nærværende rammeaftale. 13. Rettigheder Hver part erhverver ophavsret til det materiale, parten har frembragt, jf. bilag 2. I det omfang parterne som led i planlægningen af arrangementet udvikler fælles retningslinjer for grafisk design, må disse dog kun anvendes i forbindelse med afholdelse af arrangementer omfattet af denne rammeaftale. 14. Overdragelse Sikkerhedsstyrelsen har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende rammeaftale til en anden statsinstitution. Tjenesteyder kan ikke uden Sikkerhedsstyrelsens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende rammeaftale til tredjemand. 15. Tvister Nærværende rammeaftale er undergivet dansk ret. 7

8 Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med nærværende rammekontrakt, skal afgøres efter "Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration)". Voldgiftsretten skal bestå af tre medlemmer. Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens Voldgiftsrettens formand udnævnes af Instituttet. Såfremt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. 16. Opbevaring og kopi Nærværende rammeaftale oprettes i et originalt eksemplar, der opbevares hos Sikkerhedsstyrelsen. Tjenesteyder modtager en af Sikkerhedsstyrelsen bekræftet kopi af den originale rammeaftale. 17. Underskrifter Dato: For Sikkerhedsstyrelsen: Dato: For tjenesteyder: Carsten Sørig 8

9 Bilag 1 Arrangementstyper Emnerne i forbindelse med konferencerne kan falde inden for følgende områder, idet disse er listet i prioriteret rækkefølge efter den forventede intensitet i antallet af arrangementer eller sæt af arrangementer: El Installationsregler Ny lovgivning Standarder Emner af aktuel karakter Fyrværkeri Krav og regler i forbindelse med salg af fyrværkeri i detailledet m.v. Ny lovgivning Emner af aktuel karakter Produktsikkerhed Ny lovgivning Standarder Processer i forbindelse med farlige produkter, tilbagekaldelse, tilbagetrækning, RAPEX og andre notifikationssystemer Emner af aktuel karakter Gas Installationsregler Ny lovgivning Standarder Emner af aktuel karakter Aktivitetsniveauet i et normalår forventes at være hvad der svarer til ca. 20 heldags konferencer a 100 deltagere og 20 halvdags konferencer a 50 deltagere. Det forventes, at der hovedsageligt vil være tale om emner inden for el og fyrværkeri. Tjenesteyders kompetencer inden for markedsføring og markedsopdyrkning vil have betydning for aktivitetsniveauets omfang herunder antallet af deltagere. 9

10 Følgende varetages af tjenesteyder: Bilag 2 Ydelsesbeskrivelse 1. Afholdelse konferencer i henhold til rammerne for faciliteter, jf. bilag Fungere som ordstyrer på konferencer. 3. Markedsføring og markedsopdyrkning for de enkelte konferencer eller sæt af konferencer herunder udarbejdelse af annoncer og andet markedsføringsmateriale. 4. Kontakt til, aftale og afregning med eventuelle eksterne indlægsholdere efter konsultation med Sikkerhedsstyrelsen. 5. Udarbejdelse af tekster til og produktion af konferencekalender, deltagerliste, invitation og program. 6. Administration af deltagere herunder øvrig deltagerkontakt og fakturering. 7. Udsendelse af relevant materiale til deltagere. 8. Arrangering af rejser for eksterne indlægsholdere og for tjenesteyders egne medarbejdere. 9. Indkøb af nødvendige kontorartikler, såsom ringbind, faneblade og eksternt materiale (bekendtgørelser o. lign.). 10. Håndtering af kursusmateriale (kursusmappe med PP i farve og max to slides par. A4 side med mindre andet aftales særskilt, samling i ringbind, udarbejdelse af navneskilte, deltagerliste m.v.). 11. Håndtering af evaluering (udarbejdelse af evalueringsskemaer og -rapporter på baggrund af deltagernes evalueringer). Evalueringen skal gennemføres på følgende tre parametre: - Et overblik over fordelingen af deltagere på fx alder geografi, uddannelse og titel. - En kvalitativ evaluering af fx indbydelse, graden af praktiske oplysninger, undervisningen, undervisningsmateriale og oplægsholderne. - En evaluering af rammerne konferencestedet, maden, IT-faciliteter m.v. Senest 14 dage efter hvert gennemført arrangement eller sæt af arrangementer sender tjenesteyder følgende til Sikkerhedsstyrelsen: - den under pkt. 11 i nærværende bilag nævnte evalueringsrapport, - fuldstændig liste i elektronisk form med navne og adresser på fremmødte deltagere. Følgende varetages af Sikkerhedsstyrelsen: 1. Skriftligt varsel til tjenesteyder senest 4 måneder før afholdelse af et arrangement eller sæt af arrangementer, jf. rammekontrakten pkt Stille interessentanalyse til rådighed for tjenesteyder til brug for dennes arbejde i forbindelse med markedsføring og markedsopdyrkning af et arrangement eller sæt af arrangementer. 3. Stille Sikkerhedsstyrelsens register over autoriserede elinstallatører eller andre muli- 10

11 ge konferencedeltagere i elektronisk form med relevante oplysninger til rådighed for tjenesteyder. 4. Udarbejdelse af materiale til brug for Sikkerhedsstyrelsens medarbejderes afholdelse af indlæg. 5. Indkøb og fremsendelse af brevpapir og kuverter til tjenesteyder. 6. Arrangement af rejser for Sikkerhedsstyrelsens egne medarbejdere. 11

12 Bilag 3 Omkostninger Som eksterne omkostninger forstås jf. nedenfor kun omkostninger (/udlæg), parten i første omgang selv har afholdt, eller skal afholde over for tredjemand, jf. rammeaftalens pkt. 8. I det endelige regnskab indgår følgende eksterne omkostninger til kostpris, dog kun såfremt disse indgår som led i planlægningen af arrangementer. For tjenesteyder: 1. Eksterne omkostninger til grafisk design, trykning og levering af konferencekalender, program og invitationer. 2. Omkostninger til porto ved udsendelse af materiale. 3. Omkostninger til indkøb og levering af ringbind, faneblade og eksternt materiale til kursusmateriale samt demonstrationsudstyr. 4. Omkostninger til kopiering, samling og levering af kursusmateriale. 5. Omkostninger til produktion af navneskilte, deltagerbeviser o. lign. 6. Omkostninger til indkøb af adresser fra eksterne adresseleverandører. 7. Eventuelle omkostninger til markedsføring. 8. Omkostninger til afregning med konferencesteder. 9. Omkostninger til honorering af eventuelle eksterne indlægsholdere. 10. Rejseomkostninger samt diæter for eventuelle eksterne indlægsholdere. 11. Rejseomkostninger samt diæter for tjenesteyders medarbejdere ved ophold uden for hjemmeområder. 12. Omkostninger til inkasso. For Sikkerhedsstyrelsen: 1. Omkostninger til indkøb og levering af kuverter og brevpapir til tjenesteyder. 2. Rejseomkostninger samt diæter for Sikkerhedsstyrelsens medarbejdere ved ophold i direkte tilknytning til arbejdet ved en konference. 3. Diæter for Sikkerhedsstyrelsens øvrige medarbejdere der deltager i konferencen. Dette er kun muligt, såfremt der to dage før konferencens afholdelse er pladser, der ikke er reserverede til almindeligt betalende deltagere. Sikkerhedsstyrelsen må maksimalt have 3 af dens medarbejdere med som gæster. Alle øvrige omkostninger, herunder omkostninger til dækning af arbejdstid, er at betragte som interne og afholdes af den part, der varetager den pågældende opgave, jf. bilag 2. 12

13 Bilag 4 Rammer for faciliteter Faciliteter til konferencer, kurser og foredrag: Der skal skelnes mellem konferencer, kurser og foredrag. Konferencer defineres som et større, officielt møde, hvor deltagere gennem oplevelser, foredrag, underholdning, taler og diskussioner udveksler viden, erfaringer og synspunkter vedr. bestemte emner. Formålet kan være, at formidle ny viden, skabe debat, o. lign. En konference er en formel begivenhed, hvor folk samles for at koordinere, udveksle og formidle oplysninger eller for at udforske et bestemt emne, problemområde eller videnområde. Varighed 1 dag. Konferencelokaler skal kunne rumme min. 100 pers. Et kursus defineres som en aktivitet, der kan have en varighed af 1-3 dage, og har til formål at undervise deltagerne om et specifikt emne deltagere. Foredrag er en mundtlig præsentation af et emne for et publikum med varighed på 2-3 timer. Der stilles her ikke de større krav til den plads den enkelte deltager skal have, da deltageren skal lytte og evt. debattere. Foredragslokaler skal kunne rumme op til 100 pers. Her deltager ca. 50 personer og får udleveret materiale sammenhold med det tekniske foredrag. Fælles: Bordopsætning i de(t) tilbudte konferencelokale(r) i henhold til Sikkerhedsstyrelsens ønsker og rummets muligheder. Bordplads for hver enkelt deltager min. 80 x 55 cm (B x D). Mødeopdækning, der som minimum består af blok samt blyant eller kuglepen. Transportable tavler og mulighed for ophængning af papirark. Whiteboard med penne og visker. Flipover (tavler) med penne og papir. Tekniske faciliteter omfatter: Enten en fastmonteret eller en bærbar dataprojektor med pc-tilslutning til brug ved fx Power Point-fremvisning. Lærred eller tilsvarende til brug ved fx Power Point-fremvisning. Minimum én adgang til Internet med en hastighed på minimum 4 Mbit i de(t) tilbudte konferencelokale(r). Talerstol eller pult med lys. Lydanlæg med mikrofon såfremt lokalet rummer mere end 50 personer. Handicapvenlige forhold. 13

14 Forplejning Forplejning under konferencer, kurser og foredrag skal følge mødepakkerne i nedenstående tabel: Drikkevarer Drikkevarer omfatter som minimum isvand, kaffe og the, der skal være til rådighed under hele mødets varighed. Morgenmad Morgenmad består som minimum af hvidt og mørkt brød, smør, ost, marmelade, kaffe, the, mælk og juice. Frokost Frokost består som minimum af enten en varm eller kold ret eller buffet til frokost serveret med enten postevand eller én sodavand. På ønske fra deltagere skal der kunne serveres en vegetarisk frokost og eller middag svarende til standarden i branchen. 14

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Administrationsaftale for andelsboligforeningen

Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sagstype: ADM Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sag-vedr. (Herefter foreningen ) og ADLEX Ejendomsadministration ApS Cvr.nr. 31332036 (Herefter ADLEX ) Senest opdateret den 1. januar 2013

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK.

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN AF DKF S ROERUDDANNELSE (EPP) OG DKF S INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. Side 1 af 5 Samarbejdsaftale

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD xx. marts 2013 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Miljø og Rådgiver Vedr. : Side 2 1 Indledning Denne kontrakt er indgået efter Region Midtjyllands annoncering omhandlende 17 forureningsundersøgelser

Læs mere

Københavns Energi A/S

Københavns Energi A/S Københavns Energi A/S Kvalifikationsordning vedrørende Teknisk Rådgivning og Bistand Mellem Københavns Energi A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter benævnt Københavns Energi

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD BILAG 1 Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD Denne ydelsesbeskrivelse indeholder følgende: Del 1. Generelle krav Del 2. Vejledning vedrørende gennemførelse af informationsydelsen Del 1. Generelle krav I. Informationsydelsen.

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI

Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI Parterne Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI 1 Denne aftale finder anvendelse mellem parterne Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, som den ene part og Conventus

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere