RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE. fynbomalerne før og nu DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE. fynbomalerne før og nu DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE"

Transkript

1 DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative læreprocesser styrker børn og unges kulturelle ballast ruster børn og unge til et længere uddannelsesforløb og et aktivt arbejds- og kulturliv FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK Børnehaveklasse Teater klasse Musik Sang og opera Moderne dans og ballet klasse Kulturarv Arkitektur og design BILLEDKUNST klasse Performance Film Litteratur og Spoken Word 10. klasse Kunst og innovation UNDERVISNINGSMATERIALE BiLLeDKUnSt fynbomalerne før og nu INDHOLD Eleverne får kendskab til Faaborg Museum, de fynske malere og malerier - gennem et indledende forløb med egen lærer deltager i en billedkunstdag på Faaborg Museum og Faaborg Børnebilledskole med museumsinspektør og kunstner/billedskolelærer som undervisere skaber et billede, der afspejler deres egen hverdag - i et opfølgningsforløb med klassens egen lærer PERIODE Vinter : Oktober - februar

2 1. MåL Målgruppe Fag Ved brug af dette materiale tilgodeses fælles mål på følgende måde: klasse på alle folkeskoler og friskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune. Billedkunst Dansk Desuden tilgodeser forløbet dele af det tværgående emne Innovation og entreprenørskab. Fagformål for Billedkunst Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative og innovative processer. Stk. 2: Eleverne skal i arbejdet med plane, rumlige og digitale billeder tilegne sig færdigheder i og viden om kunst, medier og andre visuelle udtryksog kommunikationsformer som grundlag for at udtrykke sig gennem billeder og andre visuelle former. Stk. 3: I faget billedkunst skal eleverne som deltagere i og medskabere af kultur og som del af deres kreative udvikling og æstetiske dannelse udvikle deres kundskaber om kunstens og mediekulturens billedformer, som de fremstår i lokale og globale kulturer.

3 Kompetenceområde Kompetencemål for 3., 4. og 5. klassetrin Billedanalyse Eleven kan vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder. Færdigheds- og vidensmål for 3., 4. og 5. klassetrin Billedkomposition - fase 2: Eleven kan analysere farvers virkning i billeder. Eleven har viden om farvers betydning i en kulturel kontekst. Billedfunktion - fase 2: Eleven kan analysere billeders funktion i en given kontekst. Eleven har viden om billeders kommunikative funktion. Fagformål for Dansk Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Stk. 2: Faget dansk skal styrke elevernes beherskelse af sproget og fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Faget dansk skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation. Stk. 3: Faget dansk skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

4 Kompetenceområde Fortolkning Kompetencemål for 5. og 6. klasse Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster. Færdigheds- og vidensmål for 5. og 6. klasse Oplevelse og indlevelse - fase 2: Eleven kan udtrykke en æstetisk teksts stemning. Eleven har viden om måder at udtrykke teksters stemning på. Læseplan Billedkunst (uddrag fra læseplan) Billedkomposition Eleverne skal arbejde med billedanalyser med inddragelse af relevante fagbegreber. Eleverne skal lære at forholde sig til de enkelte billedelementer og samtale om, hvordan disse spiller sammen, herunder i forhold til farvevalg, synsvinkler og billedrytme. Synsvinklen omhandler betragterens blik i forhold til det, der er på billedet. Rytmen i billedet omhandler bevægelsen i billedet og drejer sig om at identificere, hvad der angiver liv i billedet. Eleverne skal arbejde med farvernes virkning i billeder ud fra bl.a. en viden om, hvordan farver anvendes i forskellige kulturelle sammenhænge. Billedfunktion Eleverne skal lære, at billeders betydning påvirkes af, hvilken funktion de har i en given kontekst. Eleverne skal lære, at man kan se på billeder med forskellige optikker og på den måde få forskellige opfattelser af et billedes indhold og betydning. Dansk (uddrag fra læseplan) Oplevelse og indlevelse Oplevelse og indlevelse fokuserer på at læse på, mellem og bag linjerne og at udtrykke tekstens (billedets) stemning. Eleverne skal lære at læse indhold og budskab ind i tekster, som ikke direkte står på linjerne eller vises i filmen/billedet. Undervisningen skal fokusere på det, der står mellem linjerne. Når eleverne læser eller ser en tekst, skal de samtale om deres forståelse af, hvad teksten siger både på, mellem og bag linjerne. Eleverne skal arbejde medskabende med teksterne og udtrykke de stemninger, de oplever, fx ved at gengive dem med kroppen, med billeder, i ord, skulpturer og musikstykker.

5 2. InDHoLD Indholdselementer Eleverne skal i forløbet: Få kendskab til de fynske malere og Faaborg Museum gennem et indledende forløb med egen lærer, hvor de introduceres til de fynske malere og malerier. Deltage i en billedkunstdag på Faaborg Museum og Faaborg Børnebilledskole, hvor museumsinspektør og kunstner/billedskolelærer underviser og eleverne arbejder med at skitsere og male et udvalgt fynbomaleri. Skabe et billede, hvor de fortolker og formidler en hverdagsbegivenhed fra deres eget liv gennem billedkunsten - i et opfølgningsforløb med klassens egen lærer. Derudover skal lærerne: Deltage i en workshop, hvor de introduceres til det samlede billedkunstforløb og til Faaborg Museum og Faaborg Børnebilledskole. Læringsmål Billedkunst og Dansk Mål for elevernes læring: Eleverne kan forklare, hvordan udvalgte fynbomalere anvendte farverne i deres kunst, og hvilken virkning det har. Eleverne kan udtrykke sig om, hvilken betydning fynbomalernes kunst havde i samtiden og hvilken betydning, den har i dag. Eleverne kan beskrive stemningen i et af fynbomalernes kunstværker, og fremhæve de elementer i billedet, der fremmer den stemning. Læringsmål er udledt til det konkrete forløb. Læringsmål er udledt på baggrund af de udvalgte færdigheds- og vidensmål for billedkunst på klassetrin og for dansk på klassetrin (jf. afsnit 1 - MÅL). Læringsmål kan udvides eller justeres i forhold til egen årsplan.

6 Dannelsesideal Billedkunst er blandt de kunstneriske udtryksformer, som indgår i den kulturelle rygsæk i Faaborg-Midtfyn Kommune. Her skal eleverne arbejde med billedkunsten med afsæt i de fynske malerier. Eleverne vil arbejde med væsentlige historiske og kulturbærende værker, hvilket skal motivere dem til at møde, forstå og anvende kulturens sprog og forskellige udtryksformer. Gennem forløbet vil eleverne opnå en forståelse for ældre former for billeddannelse og en fornemmelse for de forskellige materialers virkemidler hos de fynske malere. Desuden vil de opnå en forståelse for dét at skabe et billede med en bestemt fortælling og et særligt udtryk. Ordet billeder dækker over menneskeskabte visuelle forekomster, såsom tegninger, modeller, malerier, fotos, internettet, skulpturer, arkitektur og vores visuelle omgivelser generelt. Arbejdet med billedanalyse, fortolkning, oplevelse og indlevelse forbereder eleverne til deltagelse i de visuelle kulturer, der omgiver dem. Elevernes stigende brug af billedmedier aktualiserer behovet for almene kompetencer i at kunne kode og afkode visuelle udtryk. Arbejdet med billedsproget indgår som en del af elevernes personlige og sociale udvikling og har bl.a. stor betydning for deres identitetsdannelse. Forløbet om billedkunst er sammen med hele den kulturelle rygsæk et supplement til den æstetiske dannelse, som eleverne i Faaborg- Midtfyns skoler får gennem alle skolens fag og aktiviteter.

7 Detaljeret beskrivelse af indholdselementer Forløbet Billedkunst - fynbomalerne før og nu - består af en workshop for lærere og tre forløbsdele, som er betingede af hinanden og tilsammen udgør en helhed. Det er derfor vigtigt, at alle dele bliver afviklet, for at eleverne får det maksimale udbytte af forløbet. Indholdet for workshop for lærere og de tre indholdselementer er: Workshop for lærere Workshoppen varetages af museumsinspektør fra Faaborg Museum og en kunstner/billedskolelærer fra Faaborg Børnebilledskole. Workshoppen foregår på Faaborg Museum, hvor de involverede lærere bliver introduceret til tema, mål og indhold for det samlede forløb. Desuden bliver de inspireret til at undervise i den indledende del og opfølgningsdelen i forløbet og de bliver forberedt på deres opgaver i forhold til alle tre dele. Indledende forløbsdel om de fynske malere Denne del varetages af klassens egen billedkunst- eller dansklærer. Læreren tager afsæt i beskrivelsen i lærervejledningen (afsnit 3) og en billedkunst-rygsæk, som udleveres på workshopsdagen. Gennem den indledende del skal eleverne præsenteres for relevant viden om Faaborg Museum, de fynske malere og udvalgte malerier. Dette udgør rammen for det videre arbejde med forløbet. Læreren introducerer hovedkernen af de fynske malere, går i dybden med beretningen om Fritz Syberg, samt skildrer den historiske tidsramme for de fynske malere. Billedkunst-rygsækken rummer materialer og rekvisitter, som læreren kan bruge til at forberede og afvikle den indledende del.

8 Billedkunstdag på Faaborg Museum og Faaborg Billedskole Billedkunstdagen varetages af museumsinspektør og én af fire kunstnere/ billedskolelærere, som samarbejder med den kulturelle rygsæk. Desuden bidrager klassens lærer til, at dagen forløber godt. På billedkunstdagen kobles øvelserne fra det indledende forløb sammen med elevernes oplevelse af og indlevelse i de fynske malerier. Dagen indledes med en kort introduktion til Faaborg Museum og en omvisning. Der arbejdes efterfølgende med centrale fynske malere, den kunstneriske periode for fynbomalerne, fællestræk og kendetegn - med afsæt i udvalgte af museets billeder. Op på dagen skal eleverne selv male et personligt udvalgt fynbomaleri (en parafrase). I løbet af hele dagen vil de således få kendskab til mange facetter af de fynske malerier - den kunstneriske periode, tema, budskab, farvers virkning, billedstemning og funktion. Eleverne skaber hverdagsbilleder Opfølgningsdelen varetages af klassens egen lærer. Læreren tager afsæt i workshoppen og lærervejledningen (afsnit 3). Hér skal eleverne skabe et billede, hvor de fortolker og formidler en hverdagsbegivenhed fra deres eget liv gennem billedkunsten - i et opfølgningsforløb med klassens egen lærer.

9 3. UNDeRVISNINg SFORLØB Lærervejledning Introduktion Du står nu foran at skulle arbejde med forløbet Billedkunst - fynbomalerne før og nu, som er en del af den kulturelle rygsæk i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det betyder, at du underviser i billedkunst og/eller dansk i en 4., 5. eller 6. klasse på én af kommunens fri- eller folkeskoler. I målafsnittet (afsnit 1) vil det fremgå, hvilke fælles mål for dit fag, du tilgodeser i arbejdet med forløbet. For 4. og 5. klassetrin kan du tage afsæt i både billedkunst og dansk, og for 6. klassetrin vil det faglige afsæt være dansk. Husk i din årsplanlægning at afsætte tid til forløbets dele i den angivne periode, som i hovedtræk fremgår af forsiden. Der vil komme særskilt besked om de præcise datoer for workshoppen og billedkunstdagen. Billedkunstforløbet er udviklet med en faglig progression mellem de fire dele: Workshop for lærere og de tre indholdselementer med eleverne. Workshoppen har indflydelse på, at du som læreren får indsigt i forløbets formål, indhold og sammenhæng. Med den indledende del bliver eleverne forberedt på billedkunstdagen på Faaborg Museum og Faaborg Børnebilledskole. Formålet med opfølgningsdelen er at afrunde forløbet og give eleverne mulighed for at arbejde videre med den viden, de har fået fra den indledende del og billedkunstdagen. I denne lærervejledning vil det derfor være beskrevet, hvilken fremgangsmåde du som lærer opfordres til at følge, så eleverne får mest muligt gavn af den faglige progression og forløbet som helhed. Hvis du pga. særlige omstændigheder må undlade dele af forløbets elementer, kan det med andre ord få betydning for elevernes udbytte af emnet. Måske vil du gennem arbejdet med forløbet finde nye fremgangsmåder og idéer til andre aktiviteter og det videre arbejde. Vi anbefaler, at du deler disse erfaringer - fx med din skoles tovholder for den kulturelle rygsæk, således at lærervejledningen løbende udvikles. God fornøjelse

10 Workshop for lærere Måske har du overvejet, hvordan du griber dette forløb an. Det kan du læse om i denne lærervejledning, og du vil desuden få mere at vide på en workshop for lærere, som afholdes på Faaborg Museum forud for forløbets start. Hér vil du møde én eller flere af de involverede kunstnere/billedskolelærere og personale fra Faaborg Museum. Du vil desuden stifte bekendtskab med udvalgte fynske malerier og blive yderligere introduceret til forløbets dele. Herudover får du inspiration til din undervisningsopgave i forhold til den indledende del og opfølgningsdelen i forløbet. Du deltager sammen med de andre lærere, der arbejder med billekunstforløbet i den kulturelle rygsæk i dette skoleår, hvilket også skaber mulighed for kollegial sparring på tværs af skoler undervejs i forløbet. På workshoppen får du udleveret en billedkunstrygsæk, som er en lille materialesamling til brug i såvel forberedelse som afvikling af forløbet. Workshoppen for lærere varer 2 timer og 30 minutter. Billedkunst-rygsækken Billedkunst-rygsækken lægger særligt op til arbejdet med den indledende del før billedkunstdagen. Desuden vil du kunne hente inspiration til opfølgningsdelen, som du skal arbejde med i klassen efter billedkunstdagen. Rygsækken indeholder: En bog Faaborg Museum , Faaborg Museum (2006) - om Faaborg Museum og de fynske malere. Et sæt plakater til ophæng i klassen af udvalgte fynske malerier fra Faaborg Museum, som er centrale for forløbets indhold. En USB-stick med en powerpoint om Faaborg Museum og en film om Fritz Syberg.

11 Indledende forløbsdel om de fynske malere Der er afsat 2-3 lektioner til den indledende del. Det vil variere fra klasse til klasse, hvor lang tid de planlagte aktiviteter tager. Eleverne introduceres til de fynske malerier i din undervisning i klassen umiddelbart op til jeres besøg på Faaborg Museum. 1. LEKTION Mål og indhold Du præsenterer eleverne for forløbets tre dele og skitserer, hvad der er mål for deres læring gennem forløbet (med afsæt i læringsmålene). Plakater af udvalgte fynske malerier Plakaterne hænges op i klassen. Du kan vælge at lade billederne tale for sig selv uden i første omgang at give dem kommentarer med på vejen. I kommer tilbage til fakta om malerierne senere i det indledende forløb. Du kan også lade eleverne sætte ord på deres umiddelbare indtryk af billederne - fx to og to eller i mindre grupper. Lav en fælles opsummering, hvor eleverne får mulighed for at dele deres indtryk med de andre i klassen. Prøv da at udfordre dem på deres indtryksbeskrivelser. Hvis de fx siger: de er mærkelige, flotte, kedelige, gamle osv., kan du bede dem om at uddybe, hvad der gør, at de oplever det sådan. Klassesamtale I tager en fælles samtale på klassen med inspiration fra nedenstående spørgsmål - som optakt og introduktion til museumsbesøget: Hvad er et museum? Hvad er Faaborg Museum? Hvordan opfører man sig på et museum? Hvad er kunst? Hverdagskunst? Hvem var de fynske malere? Hvilken kunsthistorisk periode repræsenterer de? (niveauet tilpasset mellemtrinnet) Hvilke materialer og teknikker brugte de fynske malere? Introduktion til Faaborg Museum Efter klassesamtalen skal eleverne have en dybere introduktion til Faaborg Museum. Det sker med afsæt i en powerpoint på USB-stick en i billedkunst-rygsækken. Powerpointen rummer billeder og tekstinformation om muséet. Det anbefales, at powerpointen bruges til at lave en fælles præsentation i klassen. Herefter kan eleverne arbejde videre individuelt eller i mindre grupper med opgaver knyttet til præsentationen (mere om det på lærernes workshop). Derfor findes præsentationen også i en pdf-udgave til udprintning og eventuelt udlevering til eleverne.

12 2. LEKTION De fynske malere Du præsenterer eleverne for hovedkernen af de fynske malere: Johannes Larsen, Alhed Larsen, Peter Hansen, Fritz Syberg, Anna Syberg, Jens Birkholm og Zahrtmann (kunstlæremester). Bogen Faaborg Museum fra billedkunst-rygsækken indeholder en brugbar introduktion til de centrale fynske malere, som du kan bruge i din forberedelse. Der henvises desuden til plakaterne på væggen som kommenteres i takt med præsentationen af kunstnerne i forhold til fx titel, kunstner, årstal, billedmotiv og funktion. 3. LEKTION Film med Fritz Syberg Filmen fra billedkunstrygsækken vises for klassen. Det er en kronologisk beretning om Fritz Sybergs liv og skildrer desuden den historiske tidsramme for de fynske malere. Filmen varer ca. 20 minutter. Opfølgning på filmen kan ske på flere måder. Eleverne kan i forlængelse af filmen få til opgave at fortælle en makker om filmens budskab, hovedtræk i Fritz Sybergs liv, tidsrammen osv. Hvis der er tid, kan eleverne i grupper gengive filmens indhold ved at skrive en tekst, lave en powerpointpræsentation eller en lille lommefilm med deres mobiltelefoner. Der findes flere film på Youtube under Faaborg Museum til det eventuelle videre arbejde. Billedkunstdagen På billedkunstdagen skal du sammen med din klasse deltage i et fuldt dagsprogram fra kl på Faaborg Museum og Faaborg Børnebilledskole. Dagen varetages af museumsinspektør, en kunstner/billedskolelærere og dig som klassens lærer. Eleverne skal være forberedt på at tage tøj på eller med, som kan tåle snavs og malerpletter, da forløbet også involverer tegning og arbejde med akrylmaling. Som klassens lærer er du med under hele dagens forløb og har et medansvar for, at elevernes opmærksomhed så vidt muligt holdes på omvisning, undervisning og aktiviteter.

13 Grovskitse over dagen Indflyvning på Faaborg Museum Omvisning og undervisning i de fynske malere Frugtpause Elevarbejde med skitse til parafrase på lærred Gåtur til Faaborg Børnebilledskole og frokost Elevarbejde med parafrase Tilbage til Faaborg Museum med malerierne Samling i caféen, gennemgang af kunstværkerne Kort evaluering Omvisning - med undervisning i de fynske malere Dagen indledes på Faaborg Museum. Museumsinspektøren byder velkommen og fortæller om museets oprindelse, arkitekten Mads Rasmussen, de fynske malere, deres historie og kunstneriske interesser. I bliver i samlet flok vist rundt på museet og får viden om fynbomalerne, deres kunsthistoriske ståsted, hvilke, -ismer, de var påvirket af og hvad de ville med deres kunst. Dette sker med nedslag i udvalgte af museets billeder. Der er desuden fokus på hverdagskunsten i deres billeder. Udvalgte hverdagsbilleder bliver analyseret mere indgående, og der bliver vist eksempler på maleteknikker og farveskalaer hos de forskellige kunstnere og virkningen af farvernes betydning og funktion. Der vil så vidt muligt blive set nærmere på de billeder, som eleverne allerede kender fra billedkunst-rygsækken. Eleverne får mulighed for at stille spørgsmål undervejs, og der vil blive stillet spørgsmål til eleverne. Den første del på Faaborg Museum varer ca. 1 time og 15 minutter. Der afrundes i museets café, før børnene har en lille formiddagspause. Elevarbejde med skitse til parafrase Efter morgenens aktivitet bliver klassens elever spredt i de forskellige rum på museet. Alle elever udvælger ét værk. Sammen med en makker øver de sig i at udtrykke deres oplevelse af og indlevelse i billedets motiv. De skal øve sig i at give udtryk for billedets fortælling, stemning og anvendte farver. Desuden skal de sætte ord på billedets budskab, hvilken betydning det havde i samtiden og hvilken betydning, det har i dag. Eleverne får udleveret et lærred og skal lave en skitse af det udvalgte værk. Den tilknyttede kunstner/billedskolelærer instruerer eleverne og samarbejder med dig som lærer om at hjælpe dem. Seancen forventes at vare ca. 45 minutter, hvorefter eleverne skal arbejde videre med skitsen på Faaborg Børnebilledskole.

14 Elevarbejde med parafrase Elever og lærere går sammen over til Faaborg Børnebilledskole, som ligger i gåafstand fra museet. De medbringer deres lærred med det skitserede fynbomaleri, spiser deres madpakker og får en lille pause. På børnebilledskolen vil kunstneren/billedskolelæreren sætte eleverne i gang med at male deres parafrase med akrylmaling. Eleverne vil indledningsvis og undervejs blive vejledt i udvalgte teknikker, værktøjsbrug og materialer. Der bliver også lejlighed til at få en snak med både klassens lærer og billedskolelæreren om netop deres maleri - fx motiv, teknik, budskab og elevernes oplevelse af værket. I løbet af de næste par timer tager elevernes parafrase form og farve, således at alle får færdiggjort deres egen gengivelse af det udvalgte fynbomaleri. Afrundning af billedkunstdagen Dagen afsluttes tilbage på Faaborg Museum, hvor eleverne får mulighed for at vise og kommentere deres værker for hinanden i forhold til billedets stemning, fortælling og anvendte farver. Desuden vil dagen blive evalueret, hvor spørgsmålene kan lyde sådan: Hvad har deres oplevelse været af dagen? Hvordan har det været at arbejde med deres udvalgte værk? Hvordan er det gået med pensel og maling? og Hvad har de lært om de fynske malere? Det endelige punktum sættes med et fælles foto af klassens elever og deres malerier. Elevernes hverdagsbilleder I forlængelse af billedkunstdagen er det nu eleverne, der skal være hverdagskunstnere. Der er afsat ca. 4 lektioner til opfølgningsdelen. Tidsforbruget vil være forskelligt fra klasse til klasse, og du har som lærer mulighed for at skalere op og ned på de foreslåede aktiviteter. I opfølgningsdelen tages der afsæt i begrebet hverdagskunst. Eleverne har tidligere i forløbet fået et indblik i de fynske malere, som var datidens hverdagskunstnere, der malede motiver fra deres hverdag. Dette historiske blik skal være inspiration til, at eleverne i opfølgningsforløbet bliver nutidens hverdagskunstnere. De skal fortolke og formidle deres hverdag gennem billedkunsten ved at skabe et nutidigt værk med udgangspunkt i deres eget liv. Opgaven kan gribes an på flere måder. Man kan indlede med en øvelse i klassen, hvor de får opridset begrebet hverdagskunst. Herefter får eleverne en øvelse i at udtænke, beskrive og skitsere, hvordan de vil skildre deres hverdag. Hvilken genstand, stemning eller handling er typisk for deres hverdag? Hvordan kan det udtrykkes, og hvad skal motivet være? Eleverne skal også vide hvilken billedgenre, de skal udtrykke sig i - tegning, maleri, foto, tryk, skulptur, collage, digitalt billede eller andet. Også materialevalg har betydning for elevernes idéproces. Under emnet Mit hverdagsbillede vælger du med andre ord kriterierne for elevernes valg af billedgenre og materiale. Som afslutning på opfølgningsdelen skal eleverne have anledning til at kommentere deres billede - valg af motiv, billedets fortælling (kommunikative funktion), stemning og farvevalg. Læringsmålene for billedkunstforløbet kan bruges som afsæt for denne opfølgning. Der opfordres til, at I udstiller elevernes billeder et sted på skolen, hvor mange kommer forbi eller tager et foto af alle billederne og deler dem på forældreintra. Fremgangsmåden for arbejdet med opfølgningsdelen vil i lighed med den indledende del blive uddybet på workshopsdagen.

15 IDÉER TIL DET VIDERE ARBEJDE BILLEDKUNST OG DANSK ARTMix - digital billedanalyse ARTMix er et intuitivt og interaktivt mash-up værktøj, hvor eleverne får mulighed for at udforske og modificere værker af kendte kunstnere og opleve, hvordan selv små ændringer i farver, komposition, perspektiv og beskæring kan påvirke et kunstværks udtryk radikalt. I ARTMix træder eleverne ind i rollen som kunstner og oplever, hvad der sker, når man ændrer et maleri - leger med perspektiv, farver, horisontlinje og meget mere. De kan eksperimentere med kendte kunstværker fra Faaborg Museum, Johannes Larsen Museet og BRANDTS. ARTMix app en er udviklet til android-tablets og ipads. Den kan downloades gratis fra Google Play og AppStore. På Faaborg Museum tilbydes et undervisningsforløb på museet, hvor der arbejdes med ARTMix sammen med museets medarbejdere. Projektet er primært udviklet til klasser i fagene dansk og billedkunst. Pi Casso - Min egen kunstmalebog Med App en Pi Casso - Min Egen Kunstmalebog for ipad kan eleverne fortolke videre på og skabe sine helt egne udgaver af verdens mest berømte kunstværker - og samtidig få indblik i kunsthistorien. Desuden kan de dele deres værker på mail og facebook. Iblandt værkerne findes også Faaborg Museums Pløjemanden vender af Peter Hansen.

16 INSPIRATION TIL BAGGRUNDSLÆSNING Faaborg Museum (2006) Bog af af Susanne Thestrup Truelsen og Alice Christiansen Filmsamling - Youtube - FaaborgMuseum I skøn forening - Faaborg Museum 100 år Bog af af Gertrud Hvidberg Hansen (Strandberg Publishing, 2015) Kampen om kunsten - Fynboerne Bog af Susanne Thestrup Truelsen, Alice Christiansen og Tina Anette Madsen (Ordrupgaard 2011) Praktisk information Samarbejdspartnere Faaborg Museum Kontaktperson: Museumsinspektør Tina Anette Madsen Faaborg Billedskole Kontaktperson: Oliver Streich

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE fynbomalerne før og nu. Billedkunst og dansk DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE fynbomalerne før og nu. Billedkunst og dansk DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Og DeSIGn. Materialevalge. RYGSæK. DEn. - rum til at lære UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK

Og DeSIGn. Materialevalge. RYGSæK. DEn. - rum til at lære UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE relationer og identitet In Real Life. Dansk FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE relationer og identitet In Real Life. Dansk FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE relationer og identitet In Real Life. Dansk FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE relationer og identitet In Real Life. Dansk FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

F LM FAG. RYGSæK. DEn. poetiske kortfilm UNDERVISNINGSMATERIALE Dansk FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

F LM FAG. RYGSæK. DEn. poetiske kortfilm UNDERVISNINGSMATERIALE Dansk FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE

RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Rygsæk. den. Undervisningsmateriale rum til at lære. Håndværk og design eller billedkunst. Faaborg-Midtfyns Kulturelle Rygsæk

Rygsæk. den. Undervisningsmateriale rum til at lære. Håndværk og design eller billedkunst. Faaborg-Midtfyns Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Billedkunst. Fagformål for faget billedkunst. Kompetencemål

Billedkunst. Fagformål for faget billedkunst. Kompetencemål Fagformål for faget billedkunst Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Formålet med faget billedkunst bliver her beskrevet af undervisningsministeriet: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere,

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Og DeSIGn FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE rum til at lære. Håndværk og design eller billedkunst DEN KULTURELLE RYGSÆK

Og DeSIGn FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE rum til at lære. Håndværk og design eller billedkunst DEN KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab Formål for faget billedkunst Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Rygsæk. den. poetiske kortfilm. Undervisningsmateriale Dansk. Faaborg-Midtfyns Kulturelle Rygsæk. Den Kulturelle Rygsæk.

Rygsæk. den. poetiske kortfilm. Undervisningsmateriale Dansk. Faaborg-Midtfyns Kulturelle Rygsæk. Den Kulturelle Rygsæk. Den Kulturelle Rygsæk sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn. poetiske kortfilm UNDERVISNINGSMATERIALE Dansk FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. RYGSæK. DEn. poetiske kortfilm UNDERVISNINGSMATERIALE Dansk FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

FAG. og SPOKEn O. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Dansk DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. og SPOKEn O. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Dansk DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Café nyt skoleår - Billedkunst Kom godt i gang med din årsplan. v. pædagogisk konsulent Susanne Alsing

Café nyt skoleår - Billedkunst Kom godt i gang med din årsplan. v. pædagogisk konsulent Susanne Alsing Café nyt skoleår - Billedkunst Kom godt i gang med din årsplan v. pædagogisk konsulent Susanne Alsing Program: Kl.13.00 13.10 Velkomst Kl. 13.10 14.00 Fælles mål og målstyret undervisning Kl. 14.00 14.15

Læs mere

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet ØSTFYNS MUSEER, SKOLETJENESTEN LÆRERVEJLEDNING Mit Østfyn: Et undervisningsforløb for 3.klassetrin på Johannes Larsen Museet. Det overordnede formål med Mit Østfyn er at sikre, at alle skoleelever fra

Læs mere

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne

Læs mere

Læseplan for valgfaget billedkunst

Læseplan for valgfaget billedkunst Læseplan for valgfaget billedkunst Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Billedkommunikation 4 Billedanalyse 6 Indledning Faget billedkunst som valgfag er etårigt og kan placeres i

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE

RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM)

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM) Årsplan for 5.B.T billedkunst 2016/2017- Malene von der Maase Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere,

Læs mere

Læseplan for faget billedkunst

Læseplan for faget billedkunst Læseplan for faget billedkunst Indledning Faget billedkunst er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 5. klasse. Undervisningen er opdelt i to trinforløb: 1 2. kl., 3. 5. klasse. I faget billedkunst

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder gennem kreative og skabende fremstillinger. Ved at producere,

Læs mere

Årsplan for billedkunst 1. kl. 2012-2013. Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse

Årsplan for billedkunst 1. kl. 2012-2013. Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage,

Læs mere

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har FÆLLES MÅL - Dansk Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har I Fået større viden og forståelse af målenes opbygningen og indhold i dansk Tænkt over sammenhængen mellem jeres

Læs mere

KulTUR for alle efterår 2016

KulTUR for alle efterår 2016 KulTUR for alle efterår 2016 Undervisningstilbud ifm. KulTUR for alle, efteråret 2016 Bussen kører tirsdage, onsdage og torsdage i ugerne 45-48. HEART og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum tilbyder

Læs mere

RYGSæK. DEn. - en virkelig forbrydelse UNDERVISNINGSMATERIALE FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE

RYGSæK. DEn. - en virkelig forbrydelse UNDERVISNINGSMATERIALE FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Læseplan for faget billedkunst

Læseplan for faget billedkunst Læseplan for faget billedkunst Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 1.-2. klassetrin 4 Billedfremstilling 4 Billedanalyse 6 Billedkommunikation 2. trinforløb for 3.- 5. klassetrin 6 Billedfremstilling

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST KRISTENDOM OG BILLEDKUNST Årsplan for kristendom og billedkunst 0.- 1.- 2. klasse (2013/14) Kristendom og billedkunst bestå af to ugentlige lektioner i skoleåret 2013/14. Der vil perioder hvor der fokuseres

Læs mere

Billedkunst - læseplan for Engskolen

Billedkunst - læseplan for Engskolen Billedkunst - læseplan for Engskolen Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Fagplan for billedkunst

Fagplan for billedkunst FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for billedkunst Der undervises i billedkunst på 0. - 3. klassetrin 2 timer. På 3. 4- klassetrin undervises

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder ikke mindst billedkunst anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. Derfor undervises i billedkunst

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Børnehaveklassen FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Børnehaveklassen FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kunstskolen November 2014 Kunstskolen Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer i billedkommunikation og i billedanalyse

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Årsplan for billedkunst 3. kl. 2011-2012. Årsplan for faget billedkunst i 3.kl.

Årsplan for billedkunst 3. kl. 2011-2012. Årsplan for faget billedkunst i 3.kl. Årsplan for faget billedkunst i 3.kl. Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage,

Læs mere

Beskrivelse af faget og dets indhold:

Beskrivelse af faget og dets indhold: Beskrivelse af faget og dets indhold: Model for valg af indhold Faget beskrives her som fag, men de elevkompetencer der indgår i fagets beskrivelse bør ses i sammenhæng med andre kommunikative fagområder.

Læs mere

Billedkunst 4. klasse

Billedkunst 4. klasse Billedkunst 4. klasse Formål: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE 1 UPCOMING Klassetrin Varighed Fag Pris 8.-10. klasse. 2½ time Dansk, men med engelsk som supplement. Forløbet kan dog varieres efter de enkelte fag, så klassen udelukkende

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Billedkunst. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 5. klassetrin

Billedkunst. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 5. klassetrin Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Billedfremstilling Billedanalyse Billedkommunikation sig i plane, rumlige og digitale Eleven kan samtale om egne og andres Eleven kan

Læs mere

VIDENSKABERNES OG LIDENSKABERNES RUM. Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling

VIDENSKABERNES OG LIDENSKABERNES RUM. Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling VIDENSKABERNES OG LIDENSKABERNES RUM Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling FORTÆL UDSTILLINGERNE GENNEM BILLEDER Forstå rummenes historie og betydning Fortæl denne historie gennem

Læs mere

UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015

UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015 UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015 Undervisningen bygger på målsætningerne som beskrevet i Forenklede Fælles Mål. Formålet med Billedkunst At eleverne bruger deres fantasi, skaber deres egne værker

Læs mere

P.S. Krøyer - sikken fest!

P.S. Krøyer - sikken fest! Pædagogisk vejledning P.S. Krøyer - sikken fest! Tema: billedkunst, kulturhistorie, kunsthistorie, biografi Fag: Dansk, billedkunst som valgfag Målgruppe: 8-10. Klasse Hip, hip, hurra, billedet er fra

Læs mere

Billedkunst 1. klasse 2016/2017

Billedkunst 1. klasse 2016/2017 Billedkunst 1. klasse 2016/2017 Fagets identitet og rolle I faget billedkunst skal eleverne lære at producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

RUM FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLINGEN

RUM FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLINGEN RUM FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLINGEN PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne kan udforske og opleve

Læs mere

VIDENSKABERNESOG LIDENSKABERNESRUM. Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling

VIDENSKABERNESOG LIDENSKABERNESRUM. Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling VIDENSKABERNESOG LIDENSKABERNESRUM Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling FORTÆLUDSTILLINGERNE GENNEMBILLEDER Vælg et overordnet tema Fortældennehistoriegennem3-4 billeder Upload til

Læs mere

Fælles forenklede mål - folkeskolen

Fælles forenklede mål - folkeskolen Fælles forenklede mål - folkeskolen Dansk [ Færdigheds- og vidensmål efter 2. klasse ] Kompetencemål: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer Eleven kan

Læs mere

TRÆ; et materiale; STREET ART; DUKKETEATER;

TRÆ; et materiale; STREET ART; DUKKETEATER; INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelser af forslag til workshops og projektforløb. Læs det og lad dig friste, eller blive inspireret til andet efter eget valg... TRÆ; et materiale; projektforløb for børnehaver

Læs mere

FAG. Rygsæk. den. Undervisningsmateriale en virkelig forbrydelse. Historie. Periode. Al information findes på

FAG. Rygsæk. den. Undervisningsmateriale en virkelig forbrydelse. Historie. Periode. Al information findes på Den Kulturelle Rygsæk sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2013 Overordnet formål med P-Fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-Fag, som omfatter Billedkunst, Håndarbejde og Madlavning. Undervisningen i de tre fag følger

Læs mere

Foto: Museum Vestsjælland

Foto: Museum Vestsjælland Målgruppe: Modtagelsesklasser (mellemtrinnet) Din historie - min historie - vores historie Fagområder: Dansk som andet sprog, historie Kort beskrivelse: Din historie - min historie - vores historie er

Læs mere

Årsplan billedkunst. Grindsted Privatskole. Karin Østergaard. Mål for billedkunst efter 5. klassetrin

Årsplan billedkunst. Grindsted Privatskole. Karin Østergaard. Mål for billedkunst efter 5. klassetrin Årsplan billedkunst Karin Østergaard Grindsted Privatskole 2017 2018 Mål for billedkunst efter 5. klassetrin Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne kan opfylde nedenstående kompetence-, færdigheds-

Læs mere

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk KUNST OG SELVISCENESÆTTELSE Hvad er identitet og hvordan iscenesætter du dig selv? Frida Kahlos (1907-1954) værker

Læs mere

Billedkunst. Årsplan for biledkunst i Delta. Louise Frimann Allindelille Friskole. Billedkunst Årsplan, Delta

Billedkunst. Årsplan for biledkunst i Delta. Louise Frimann Allindelille Friskole. Billedkunst Årsplan, Delta Billedkunst Årsplan for biledkunst i Delta Louise Frimann Allindelille Friskole Billedkunst Årsplan til billedkunst i Delta Fælles mål for billedkunst: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

D NS og BALLEt. RYGS æk UNDERVISNINGSMATERIALE FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE

D NS og BALLEt. RYGS æk UNDERVISNINGSMATERIALE FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK l sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv l giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog l giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering Fag: Kompetencemål Billedkunst Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 10. klassetrin Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i plane, rumlige og digitale

Læs mere

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål.

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. Fælles Mål Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. www.emu.dk Side 1 Nationale mål for Folkeskolereformen 1) Folkeskolen

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Centrale kundskabs- og færdighedsområder for faget BILLEDKUNST

Centrale kundskabs- og færdighedsområder for faget BILLEDKUNST Formål for faget BILLEDKUNST Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse på en rig og nuanceret måde og at bruge

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

ÅRSPLAN BILLEDKUNST. Vi vil lægger os op af Fælles Mål der omfatter tre kompetenceområder:

ÅRSPLAN BILLEDKUNST. Vi vil lægger os op af Fælles Mål der omfatter tre kompetenceområder: ÅRSPLAN BILLEDKUNST Vi vil lægger os op af Fælles Mål der omfatter tre kompetenceområder: Da vi på Thy Privatskole har billedkunst som en temauge, skal nedenstående læses med en forståelse for at målene

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

Årsplan for 1. klasse 2016/2017

Årsplan for 1. klasse 2016/2017 Årsplan for 1. klasse 2016/2017 Formålet med danskundervisningen er ifølge Fælles Mål at: Fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af

Læs mere

Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen

Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen Hvordan opstod ideen? Skolen har altid været en samarbejdspartner Biblioteksloven 7. Kommunens folkebiblioteker samarbejder med kommunens skolebiblioteker.

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Målstyret undervisning Dansk udskoling

Målstyret undervisning Dansk udskoling ffm.emu.dk Målstyret undervisning Dansk udskoling 22. april 2015 Inger-Lise Lund illu@ucc.dk Forenklede Fælles Mål udskoling A Gennemgang af målhierarki ffm.emu.dk C Danskhed og national identitet Danas

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Introduktion til læreren. Aktiviteter efter vandring. Side 8-9 Forløb Vores H.C. Andersen ved Odense Bys Museer

Indholdsfortegnelse: Introduktion til læreren. Aktiviteter efter vandring. Side 8-9 Forløb Vores H.C. Andersen ved Odense Bys Museer re Læ rb og Vores H.C. Andersen er et indlevende læringsforløb henvendt til indskoling 2. klasser. Forløbet baserer sig på H.C. Andersens liv og kunstneriske praksis. Denne lærervejledning er tiltænkt

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Undervisning J. F. Willumsens Museum 8. september - 30.december 2013

Undervisning J. F. Willumsens Museum 8. september - 30.december 2013 Undervisning J. F. Willumsens Museum 8. september - 30.december 2013 Om undervisning på J. F. Willumsens Museum Undervisningen på J. F. Willumsens Museum er dialogbaseret og procesorienteret, og lægger

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Billedkunst

UVMs Læseplan for faget Billedkunst UVMs Læseplan for faget Billedkunst Læseplanen er struktureret ud fra de tre centrale kundskabs- og færdighedsområder, billedfremstilling, billedkundskab og visuel kommunikation, der tilsammen danner en

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Forslag til tværfaglige undervisningsforløb med dansk, natur og teknik og historie.

Forslag til tværfaglige undervisningsforløb med dansk, natur og teknik og historie. Forslag til tværfaglige undervisningsforløb med dansk, natur og teknik og historie. Johannes Larsen Museet byder med et originalt kunstnerhjem og -atelier samt nyere udstillingsbygninger på en bred indgang

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Selvfortælling - Gennemførelse

Selvfortælling - Gennemførelse Selvfortælling - Gennemførelse Undervisningsaktiviteter Hvad gør læreren? Introduktion Lektion 1-2 Læreren fortæller klassen, at de skal i gang med et forløb om digitale selvfortællinger, hvor hver elev

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere