Studievejledning, faglig vejledning og rekruttering til professionsbacheloruddannelser i Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studievejledning, faglig vejledning og rekruttering til professionsbacheloruddannelser i Region Sjælland"

Transkript

1 Studievejledning, faglig vejledning og rekruttering til professionsbacheloruddannelser i Region Sjælland Projektbeskrivelse Oplysninger om projektet Studievejledning, faglig vejledning og rekruttering til professionsbacheloruddannelser i Region Sjælland Projektperiode (start og slutdato): Projektdeltagere Forsknings- og udviklingsafdelingen, University College Sjælland Adresse: University College Sjælland, Slagelsevej 7, 4180 Sorø Tlf.: fax: Hjemmesideadresse: Cvr.nr.: Samarbejdspartnere i projektet (samarbejdsaftaler er vedlagt ansøgningen): University College Sjælland (Forsknings- og udviklingsafdelingen, undervisere og vejledere fra diverse uddannelser og campus) Studievalg Sjælland Stx-gymnasierne: Greve Gymnasium, Himmelev Gymnasium, Kalundborg Gymnasium, Køge Gymnasium, Næstved Gymnasium, Roskilde Gymnasium, Roskilde Katedralskole, Slagelse Gymnasium, Solrød Gymnasium, Stenhus Gymnasium, Vordingborg Gymnasium, (Høng Gymnasium), Nykøbing Katedralskole Htx-gymnasierne: HTX i Næstved, Slotshaven Handelsgymnasium og Teknisk Gymnasium (Holbæk og Kalundborg), Erhvervsgymnasiet - HHX & HTX, Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse, Roskilde Tekniske Gymnasium, Htx NF/NSK og Hhx NSK (Nykøbing F og Nakskov) og Virksomhedscenter i Køge og Næstved, EUC Sjælland. Projektansvarlig Projektleder Anders Elof Nielsen, Forsknings- og udviklingsafdelingen, UC Sjælland, på vegne af økonomiansvarlig Johny Lauritsen, dekan for forskning og udvikling, Forsknings- og udviklingsafdelingen, UC Sjælland. Adresse: UC Sjælland, Slagelsevej 7, 4180 Sorø Tlf.: fax: Hjemmesideadresse:www.ucsj.dk Projektets formål Projektets formål er at skabe nye former for præsentation af UCSJs uddannelser og bidrage til forbedrede samarbejdsmuligheder og dialog mellem de studieforberedende ungdomsuddannelser, Studievalg Sjælland og UCSJ omkring formidling og vejledning til eleverne. Formålet er at bidrage til en kvalificering af de unges valgkompetence vedr. deres fremtidige valg af uddannelse, og på 1

2 baggrund af projektets viden at give UCSJs uddannelsesinstitutioner mulighed for en mere målrettet og effektiv rekruttering. Professionsbacheloruddannelserne i Region Sjælland har generelt et behov for en større søgning, ikke mindst til de etablerede og kendte velfærdsuddannelser, som uddannelserne til lærer-, sygeplejerske- og øvrige sundhedsuddannelser. Vi vil med dette projekt fokusere på de uddannelser på UCSJ, som har naturfaglige og sundhedsfaglige elementer og perspektiver. Der vil også være et fokus på læreruddannelsens mangesidige fagligheder, herunder også de pædagogisk-psykologiske og humanistiske aspekter (sprog og kultur). Der er i disse år et øget samfundsmæssigt behov og dermed en øget politisk interesse for at fremme søgningen til vore uddannelser i regionen, og det vil dette projekt skabe et bedre grundlag for. Vores erfaringer med en mere involverende præsentation af professionsbacheloruddannelsernes undervisning og studiemiljø bygger bl.a. på det foregående samarbejdsprojekt mellem gymnasierne i det tidligere Roskilde Amt og UC Sjælland, Forøgelse af frekvensen af unge der efter en studentereksamen eller hf-eksamen tager en videregående uddannelse i Region Sjælland, i perioden Region Sjælland og uddannelsesstederne ønsker en øget uddannelsesfrekvens for de unge til professionsbacheloruddannelser. Projektets udgangspunkt Den politiske bevågenhed overfor velfærdsuddannelserne er baggrunden for denne ansøgning. Vi er samtidig også opmærksomme på, hvordan vi kan sikre en fleksibel og målrettet studievejledning til gymnasieeleverne og regionen. I en involverende studiepræsentation spiller vejledere og undervisere en central rolle. Der foreligger en udfordring med at skabe et samarbejde og dialog ml. ungdomsuddannelser, professionsbacheloruddannelser og aftagernes behov. En dialog, hvor både de unge, underviserne, og de studerende fra professionsbacheloruddannelser deltager aktivt som interessenter og partnere i projektet. Den handler om hvorvidt den foreliggende viden om de unges baggrund og søgemønstre anvendes tilstrækkeligt med henblik på en innovativ dialog og videndeling mellem de forskellige interessenter i regionen. Projektansøger er bekendt med, at der foreligger en viden om studievejlednings- og rekrutteringsprocesser i samspillet mellem de unge, gymnasierne og professionsbacheloruddannelser. Og at Region Sjælland selv vil tage initiativ til at undersøge de unges studiesøgningsmønstre i relation til deres sociale og kulturelle baggrund. Denne samlede viden vil projektets deltagere sætte sig ind i og inddrage i en innovativ udvikling af dialogen mellem gymnasierne og Studievalg Sjælland. Der foreligger altså et behov for: 1) Et samlet review af den foreliggende viden med indsigt i de unges søgemønstre og vejledningsbehovene hos de uddannelsessøgende i regionen. 2) Opmærksomhed på hvordan den sociale baggrund har afgørende betydning for de unges studievalg. Derfor vil vi: 1. anvende data og foreliggende viden til en udvikling af hvordan vores uddannelser kan præsenteres, med henblik på bedre vejledning, rekruttering og fastholdelse 2. bruge projektet som grundlag for at konsolidere de regionale uddannelsessteder 3) Afdækning af vilkår og udfordringer for studievejledningen i Region Sjælland, herunder 2

3 1. de unges og ungdomsuddannelsernes erfaringer med studieinformation 2. rammer for og indhold i studievejledningen, herunder tilgængeligt info-materiale 3. redegørelse for vejledningsvilkårene for Studievalg Sjælland og gennemførelsesvejlederne Med denne tilgang vil projektet undersøge og drøfte disse forhold i Region Sjælland og anvende denne viden i udviklingen af et innovativt samarbejde ml. de regionale aktører: UCSJ, Stx- og Htxgymnasierne og Studievalg Sjælland. Hhx-gymnasierne lader vi ude af betragtning, da det ville indebære en større planlægning og forberedelse med SDU/Slagelse og Handelshøjskolen med deres udbud af uddannelser. Af tidsmæssige årsager kan vi ikke nå at få et sådant samarbejde op at stå inden deadline i marts Projektets aktiviteter Projektets aktiviteter indebærer en planlægning og forberedelse af projektet, adgang til viden og statistiske data om studiesøgning; en gennemførelse af diverse undervisnings- og vejledningsaktiviteter, og en udviklingsdel, som vil fokusere på hvordan valg af uddannelse og rekruttering til uddannelserne fungerer i regionen, med udvikling af alternative dialogmodeller mellem UCSJs undervisere og studerende på den ene side, og gymnasierne og Studievalg Sjælland på den anden side. Projektet vil blive afviklet i fire faser: 1) Projektopstart for projektets styregruppe, med planlægning og indgåelse af aftaler fra og med august Projektseminar i efteråret 10 med præsentation af projektet for deltagere fra gymnasierne og UCSJ. Planlægning af undervisningsaktiviteter på gymnasierne og besøgsdage på UCSJ for efteråret 2010 og foråret Der gennemføres efter nærmere aftale en række pædagogiske dage på hhv. gymnasierne og udvalgte uddannelsessteder i UCSJ: a) Gymnasieklasser/elever besøger uddannelsessteder og undervisere i Professionshøjskolen Sjælland. Uddannelser, fag, metoder og professionstypiske arbejdsopgaver opleves og drøftes sammen med elever, undervisere og studerende fra UCSJ. b) Gymnasierne inviterer studerende og undervisere fra UCSJ, for de kan udbrede kendskabet til uddannelserne og fortælle om deres projekter. Studerende holder oplæg og svarer på spørgsmål om, hvordan det er at være studerende på UCSJ, hvad man laver under uddannelsen, og hvilke arbejdsmuligheder det giver efter studiet. c) Gennemførelse af faglige sparringsforløb for gymnasieelever på regionens gymnasier, med undervisere fra UCSJ i foråret Supervision af gymnasieelever i forbindelse med større skriftlige opgaver: UCSJs undervisere og konsulenter engageres til faglig sparring, støtte, inspiration og ideudvikling for gymnasieelevernes studieretningsprojekter, opgaver i almen studieforberedelse AT- (stx) og studieområde SO1 og SO2 (HTX) i efteråret d) Deltagelse og besøg i forbindelse med studerendes praktikforløb på lærer-, pædagog-, socialrådgiver-, sygeplejerske-, fysioterapeut-, og ernæring og sundhedsuddannelserne. Professionsbacheloruddannelserne er tænkt ind i Studievalg Sjællands kollektive arrangement for afgangsklasserne, hvor eleverne møder en studerende på læreruddannelsen, ernæring - og sundhedsuddannelsen eller socialrådgiveruddannelsen, som fortæller om deres vej fra gymnasiet til deres respektive professionsbacheloruddannelse. På Studievalg Sjællands årlige møde med vejlederne i de studieforberedende 3

4 ungdomsuddannelser vil der være fokus på samarbejdet og de fremtidige vejledningsvilkår som følge af bekendtgørelsesændringer. På årsmøderne på de enkelte skoler vil dette også være et fokuspunkt. UCSJ deltager på seminarerne. Temaer kan være: - hvordan har det fungeret indtil nu, og hvordan er informationsvejene for eleverne i gymnasierne? - hvilken information når frem til hvem (kommunikationsstrukturen)? - samarbejdet mellem Studievalg Sjælland, Stx/Htx-gymnasierne og de mellemlange uddannelser 2) Afdækning af muligheder og vilkår for studievejledning og uddannelsesformidling, udfra projektets viden og ideer: på regionens gymnasier iværksættes en række pilotforsøg, med kombination af korte undervisningsforløb, vejledning og innovationsværksteder, hvor både gymnasielærere og elever, UCSJ-undervisere og -vejledere deltager. UCSJs studerende vil ligeledes deltage i såvel de præsenterende undervisningsforløb, som i de seminarer, der afvikles parallelt hermed. 3) Udviklings- og dialogforum. Vi vil arbejde udfra en 'innovativ brugerdreven' udviklingsmodel, der bygger på et koncept vi arbejder med i Forsknings- og udviklingsafdelingen, UCSJ. Der er tale om en iterativ arbejdsproces, hvor tidligere fasers erfaringer og viden til stadighed inddrages og videreføres i de efterfølgende faser: - en eksplorerende/undersøgende fase, hvor man afdækker udfordringer og muligheder - en modeludvikling/prototyping fase, hvor man visualiserer den model man kunne anvende - en eksperimenterende fase, hvor modeller afprøves og efterfølgende justeres udfra erfaringer - en implementerende fase, hvor den reviderede model sættes i værk Det koncept bygger i sit afsæt på en didaktisk udvikling af nye uddannelsesformer, og i og med der i dette projekt er mere tale om organisationsudvikling og udvikling af nye samarbejds- og dialogformer, kan man 'oversætte' dette til en INFO-model: INFO-modellen (design for brugerdreven organisations- og dialogudvikling) 1) indsigt: viden, erkendelse, research og erfaringsopsamling med aktuel studievejledning 2) nærvær: dialoger om viden og erfaringer med studievejledningsformer 3) forandring: planer for og eksperimenter med modeller for ny vejledningspraksis 4) organisation: implementering og ressourcefastlæggelse for en ændret studievejledning Hensigten er at projektet benytter denne model for en konstruktiv videreudvikling af dialogen og samarbejdet mellem ungdomsuddannelserne og Studievalg Sjælland. En model, der skal indfange og bearbejde alle interessenters aktuelle viden og erfaringer, og samtidig bane vejen for en ny og bedre praksis, til gavn for både uddannelsessteder, elever og aftagere. 4) Afrunding og erfaringsopsamling, herunder videreformidling af resultater fra projektet. Der afsluttes med en seminardag, der opsamler erfaring og viden fra projektet. Projektet afrapporteres i efteråret Formidling af resultater til relevante aktører og partnere i projektet som: - dialogmøder ifht. studievalg og information til elever - opsamling og præsentation af viden og resultater til regionens interessenter - udarbejdelse af katalog til handleforslag for det fremtidige samarbejde 4

5 Projektfaserne vil bl.a. involvere flg. aktiviteter og handlinger i projektet: - Indsamling og review af eksisterende viden om gymnasieelevers søgemønstre til uddannelserne - Gymnasieklassebesøg på de Professionsbacheloruddannelser - Supervision af gymnasieelever i forbindelse med større skriftlige opgaver - Dialogmøder med partnere og aktører, hvor ideer udvikles og resultater fremlægges og drøftes - Afsluttende fælles konference med oplæg og paneldiskussion Milepæle i projektet: Tilbudskatalog med undervisningstilbud, udsendes i begyndelsen af 2011, med eks. på undervisnings-forløb, der kan gennemføres i Aftaler om undervisningsforløb og besøg på uddannelsessteder og praktiksteder sammen med studerende og undervisere i UC Sjælland, for perioden , med ca. 3 besøg/forløb pr. gymnasium. Gennemførte gæstelærer- og vejlederforløb fra UC Sjælland til gymnasierne i regionen, i Udviklings- og dialogseminarer med INFO-modellen i perioden Afsluttende evaluering og rapport om projektet, med forslag til etablering af faste samarbejdsfora mellem de involverede parter. Afsluttende fælles konference med oplæg og paneldiskussion. Projektets resultater og succeskriterier Forventede virkninger af projektet fastlægges i tre fokuspunkter: 1) kvalificeret samarbejde mellem gymnasierne, Studievalg Sjælland og uddannelsesinstitutionerne i Region Sjælland (forslag til samarbejdsfora, kommunikationsveje, adgang for elever til bedre information, som også giver plads til individuel vejledning etc.) 2) større antal ansøgninger og optag på regionens uddannelser, med særligt henblik på de natur- og sundhedsfaglige uddannelser (eller uddannelser med naturfaglige elementer som eks. læreruddannelsen); at 50 % af en ungdomsårgang gennemfører en MVU-uddannelse i regionen i ) fremme kvaliteten og udbuddet af velfærdsuddannelser i Region Sjælland Samarbejdsrelationer UC Sjælland udarbejder, planlægger, gennemfører og evaluerer projektet i samarbejde med op til i alt 19 Stx-gymnasier og 4 Htx-gymnasier i regionen (både med gymnasier i yderområder og placeret mere centralt), sammen med Studievalg Sjælland, der jf. formålet kommer til at spille en betydelig rolle i at nå de fastsatte mål og ønskede virkninger af projektets aktiviteter. Projektet vil blive koordineret og ledet af en projektstyregruppe, med repræsentanter for de ovennævnte aktører: UCSJ (projektleder Anders Elof Nielsen) Gymnasierne (Mogens Ellebæk) Studievalg Sjælland (Vibeke Poulsen, Lotte Kraeutler) 5

6 Der skal også dannes en referencegruppe, som kan inspirere projektet (med repræsentanter fra regionen, kommunerne, gymnasierne, DGS, og UCSJ for at kvalificere projektets aktiviteter og forskningsdel). Der skal laves en funktionel, informativ og interaktiv hjemmeside, hvor der løbende kan hentes viden og information om alle dele af projektet, med links til alle partnere i projektet. Hjemmesiden udarbejdes af Forsknings- og udviklingsafdelingen, UC Sjælland. Projektets resultater i drift Nye informations- og vejledningsformer implementeres på regionens gymnasier, og viden fra projektet anvendes fremadrettet i Studievalg Sjællands vejledningsfunktioner. Det endelige materiale fra projektet vil kunne anvendes af Studievejledning Sjælland, af de relevante faggrupper og netværk på uddannelsessteder og gymnasier, samt af disses studievejledere. Projektet skal afstedkomme en institutionalisering og øget professionalisering af kontakten ml. gymnasierne, UCSJ og Studievalg Sjælland, så kontakter og relationer etableres i permanente former. Periodisering af projektet Milepæl /aktivitet Planlægning, seminar og indgåelse af aftaler med undervisere og studerende fra UCSJ, gymnasierne og Studievalg Sjælland. Review af viden, analyser etc. på området. Gennemførelse af uddannelsesdage/besøg på gymnasierne. Planlægningsmøder, indgåelse af vejledningsaftaler og gennemførelse af vejledningsforløb (efteråret 2011). Møder med referencegruppe. Udviklings- og dialogseminarer og opsummering af mål og forventninger: Periode visionsseminar: januar-februar (uge 3-4-5, 2011) 2. visionsseminar: ultimo marts (uge 12-13, 2011) 3. visionsseminar: november (uge 44-45, 2011) Gennemførelse af uddannelsesdage/besøg på gymnasierne, og gennemførelse af vejledningsforløb (efteråret 2012). Udviklings- og dialogseminarer fortsat: visionsseminar: marts visionsseminar: september-oktober 2012 Kvalificering af præsentation og introduktion af uddannelserne, udviklings- og forsøgsprojekter i samarbejde med Studievalg Sjælland. Dialogmøder, erfaringsopsamling, evaluering og afrapportering. Videreformidling af projektresultater til referencegruppen og de involverede parter

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

Status CUPP november 2011

Status CUPP november 2011 Status CUPP november 2011 Medarbejdere som er fast tilknyttet CUPP: VIdencenterleder Randi Andersen (fuld tid), projektleder Jimmy Krab (fuld tid), projektleder Jan Frederiksen (50 %). Indledning Praktik

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Den åbne skole v. Specialkonsulent Hong Quang Ha Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5 Disposition Kort om Ressourcecenter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

RESULTAT- OG ERFARINGS- OPSAMLING

RESULTAT- OG ERFARINGS- OPSAMLING Til Ligestillingsafdelingen Dokumenttype Notat Dato Juni, 2014 RESULTAT- OG ERFARINGS- OPSAMLING PROJEKTER I PULJEN TIL FREMME AF LIGESTILLING RESULTAT- OG RESULTAT- OG ERFARINGSOPSAMLING PROJEKTER I PULJEN

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN 2011-2014 Indledning Hvorfor innovation i skolen? Fordi: Nutidens børn og unge er fremtidens kompetente medarbejdere, ledelse og iværksættere

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 24. november 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer:

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Hvornår Hvad Delperioder

Hvornår Hvad Delperioder Bachelor & Professionsudvikling 2011-2013 Projektleder Minna Therkildsen FORSKNING UCSJ Slagelsevej 7 4180 Sorø Mth@ucsj.dk Januar 2013 HFI, RAA, MTH, Intro Rektor og direktion har via 8. punktsprogrammet

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis. 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis. 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis PRAKSIS I TEORIEN 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Indhold 1. At flytte uddannelsen ud til

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere