Åben invitation til at afgive tilbud på følgende opgave:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben invitation til at afgive tilbud på følgende opgave:"

Transkript

1 5. marts 2014 Ref. BJK J.nr. 2017/ Åben invitation til at afgive tilbud på følgende opgave: Evaluering af udmøntningen af puljen til partnerskaber om strategisk energiplanlægning (SEP-puljen) og puljen til partnerskaber om pilotprojekter for kommunale klimaindsatser (den grønne superpulje) Baggrund Energistyrelsen har givet tilsagn til at støtte i alt 14 projekter gennem puljen til partnerskaber om strategisk energiplanlægning (SEP-puljen) og puljen til partnerskaber om pilotprojekter for kommunale klimaindsatser (den grønne superpulje). I bilag 1 til dette udbud findes en oversigt over de støttede projekter. Endvidere henvises et resumé af de 14 projekter, der ligger på KL s hjemmeside (www.kl.dk/partnerskab). Som yderligere baggrundmateriale vedlægges Energistyrelsens ansøgningsvejledninger til projektansøgere til de to puljer. De støttede projekter gennemføres i perioden fra 1. januar september I projektperioden afholdes tre seminarer (april 2014, oktober 2014 samt april 2015). Derudover afholdes en afsluttende konference i oktober De støttede projekter er forpligtede til i projektperioden at deltage på seminarerne og den afsluttende konference og bidrage til videndeling m.v. Endvidere skal projekterne udarbejde fire statusrapporter med tilhørende faglige bilag, der redegør for projektets fremdrift frem til projektafslutning. Endvidere fremsendes slutrapport, når projektet er afsluttet. I bilag 2 til dette udbud er tidsterminer for rapporteringsforpligtelserne for de støttede projekter opsummeret. KL og Energistyrelsen har indgået Partnerskabet Omstilling af energien i kommunerne med det sigte at fremme samarbejdsrelationer mellem forskellige energiaktører, at unde r- støtte den strategiske energiplanlægning i kommunerne samt at fremme den grønne omstilling til et energisystem, uafhængigt af fossile brændsler. KL og Energistyrelsen vil som en del af den indgåede partnerskabsaftale sørge for den praktiske koordinering af projek t- gennemførelse for de 14 støttede projekter, herunder afholdelse af seminar og konference samt løbende formidling af erfaringer mellem projekterne og til eksterne interesserede. I efteråret 2015 vil resultaterne af forsøgene med strategisk energiplanlægning og superpuljen blive offentliggjort, så erfaringerne efterfølgende kan stilles til rådighed for alle kommuner og andre energiaktører. Der skal endvidere gennemføres en slutevaluering af udmøntningen af de to puljer. Til brug for denne evaluering vil alle projekter i deres slutrapportering blive bedt om Side 1

2 at evaluere den gennemførte proces i deres eget projekt, og hvilke resultater, det enkelte projekt har opnået i forhold til projektets egne succeskriterier. Formål Formålet med nærværende invitation (udbud) er at gennemføre en evaluering af udmøntningen af de to puljer i samarbejde med Energistyrelsen, KL og de 14 støttede projekter. Opgavebeskrivelse Opgaven indeholder følgende delopgaver A-C, underopdelt i aktiviteterne 1-5: A) Opstilling og operationalisering af succeskriterier for udmøntning af puljerne 1. Udarbejdelse af et notat, der beskriver og operationaliserer begge puljers succéskriterier med henblik på løbende at kunne følge projekterne samt gennemføre en slutevaluering af begge puljer. Notatet tager udgangspunkt i: a. den politiske aftaletekst og den udarbejdede ansøgningsvejledning for begge puljer. Aftaleteksterne fremgår af ansøgningsvejledningerne, og vejledningerne konkretiserer aftaleteksterne b. andet offentliggjort materiale om strategisk energiplanlægning (vejledninger m.v.) c. projektansøgninger, resuméer og første statusrapport for de 14 projekter, hvor projekterne bl.a. har formuleret egne projektformål og succéskriterier d. øvrigt materiale, som konsulenten måtte finde relevant for opgavens løsning, herunder relevant litteratur om evaluering af denne karakter, samt e. drøftelser med Energistyrelsen og KL B) Løbende evaluering af projekterne 2. Gennemgang af de støttede projekters statusrapporter (statusrapporterne 2-4) med henblik på at evaluere opfyldelse af egne formål og succéskriterier samt opstille forslag til evt. justering af projektfokus m.v. 3. Forberedelse og deltagelse i de tre seminarer og den afsluttende konference, incl. præsentationer efter nærmere aftale af observationer m.v. ved gennemgang af statusrapporter og slutrapporten for projekterne. C) Udarbejdelse af rapport, der evaluerer udmøntningen af puljerne 4. Udarbejdelse af udkast til evalueringsrapport på basis af delopgave A og B (aktivitet 1-3) og de udarbejdede slutrapporter. Det er frivilligt for kommunerne at gennemføre strategisk energiplanlægning. Det helt overordnede spørgsmål er, om der er en positiv effekt - i forhold til at fremme den grønne omstilling af energien og undgå suboptimerede løsninger - ved at gennemføre denne indsats, og om effekten står i rimeligt forhold til omfanget af indsatsen. Derudover kan konsulenterne i deres tilbud foreslå, at andre forhold i evalueringen indgår, herunder forslag til, hvordan strategisk energiplanlægning efter 2015 kan tilrettelægges fremover, hvordan den statslige understøttelse af den kommunale/tværkommunale indsats kan foregå fremover m.v. 5. Udarbejdelse af endelig evalueringsrapport. På baggrund af udkast til evalueringsrapport og efterfølgende drøftelser med KL og Energistyrelsen færdiggør konsulenten rapporterne. Side 2

3 Tilbuddets minimumsindhold Tilbuddet skal indeholde følgende: 1. Beskrivelse af den faglige løsning af opgaven. Som minimum skal angives forslag til, hvordan de ovenfor anførte forhold og spørgsmål kan gribes an i en samlet analyse. Tilbuddet kan derudover indeholde forslag til, hvilke yderligere spørgsmål, der bør afklares, og hvordan disse foreslås besvaret. 2. Aktivitets- og tidsplan. Tilbuddet skal indeholde en realistisk tidsplan for at løse ovenfor beskrevne opgave inden for de oplyste tidsrammer og det oplyste budget. 3. Tilbudsgivers erfaring med lignende analyser 4. CV for de medarbejdere, som tilknyttes opgaven. 5. Forslag til budget for opgaven. Estimeret timetal og budget skal underopdeles på delopgaver og aktiviteter, og der skal endvidere angives estimater for, hvordan de foreslåede medarbejdere på opgaven planlægges inddraget i de enkelte aktiviteter. Timesats for foreslåede medarbejdere skal oplyses. Beskrivelse af den foreslåede opgaveløsning (punkt 1 og 2 ovenfor) bør ikke fylde mere end 5 sider. Udvalgte referencer og korte CV er for de foreslåede medarbejdere bør ligeledes være kortfattede. Forslag til budget skal være i DKK, ekskl. moms. Vederlaget anses for at omfatte alle udgifter forbundet med tjenesteydelsens udførelse, inkl. rejser, telefonsamtaler, kontorartikler, sekretærbistand mv. Udbudsramme Udbudsrammen er max kr. excl. moms. Inden for udbudsrammen skal tilbudsgiver vise, hvordan opgaven kan inddeles i mindre fagligt afgrænsede moduler. Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Energistyrelsen Amaliegade København K Vurdering af de indkomne tilbud Ved vurdering af de indkomne tilbud anvendes følgende kriterier, der vægtes som angivet i procent: Tilbudsgivers forslag til opgaveløsning, herunder i hvilket omfang tilbudsgiver viser indsigt i området, forståelse for den stillede opgave og klarhed i de stillede forslag: 35 pct. Tilbudsgivers erfaring med lignende analyser, referencer og viden om området: 25 pct. CV er for de foreslåede medarbejdere i tilbuddet: 25 pct. Side 3

4 Pris i forhold til leveret input for det udførte arbejde: 15 pct. Der lægges vægt på, at tilbudsgiver både har relevante energifaglige og evalueringsfaglige kompetencer. Vilkår Energistyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud. Energistyrelsen forbeholder sig ret til at fravælge delopgaver i tilbud. Energistyrelsen forbeholder sig ret til at kræve uddybende dokumentation, herunder at stille uddybende spørgsmål til tilbudsgivers kompetence og kvalifikationer. Den vedlagte standardkontrakt (bilag 3) vil danne udgangspunkt for opgavekontrakten. Opgaven skal løses i tæt samarbejde med Energistyrelsen og kan løbende tilpasses. Tilbud med bilagsmateriale vil blive behandlet fortroligt. Tidsfrister og formkrav Der kan stilles skriftlige spørgsmål vedr. udbuddet til Bjarne Juul-Kristensen og Laura Huntington Villemoes Fristen for spørgsmål er tirsdag den 11. marts 2014 kl. 12. Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside fredag den 14. marts Tilbud med tilhørende bilag skal indsendes pr. mail til og senest torsdag den 20. marts 2014 kl. 12. Forventet forhandlings- og opstartsmøde mandag den 31. marts Det udvalgte konsulentfirma skal kunne deltage i det første seminar tirsdag d. 1. april Opgaven påbegyndes d. 1. april 2014 og skal være endeligt afrapporteret til Energistyrelsen senest den 1. december 2015 i en form, der er egnet til offentliggørelse. Senest d. 1. november 2015 skal konsulentfirmaet fremsende udkast til rapport til Energistyrelsen. Energistyrelsen kan vælge at offentliggøre det endelige materiale. Side 4

5 Bilag 1. Oversigt over støttede projekter gennem projekter gennem puljen til partnerskaber om strategisk energiplanlægning (SEP-puljen) og puljen til partnerskaber om pilotprojekter for kommunale klimaindsatser (superpuljen) Tabel 1: Projekter som støttes gennem SEP-puljen Projektnavn Projektleder Projektbudget Støtte (kr.) (kr.) Regionale/tværkomunale projekter Et energisk Nordjylland Hjørring kommune MIDT Energistrategi strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland de midtjyske kommuner Strategisk Energiplanlægning Syddanmark Region Syddanmark SEP Fyn Faaborg-Midtfyn kommune Fremtidens Energiplanlægning i Hovedstadsregionen Region Hovedstaden * STEPS: Strategisk Tværkommunal Energiklynge-center EnergiPlanlæg- Sjælland ning Sjælland Øvrige projekter Grøn least-cost energihandlingsplan for Billund Kommune GRENAA energiforsynings-strategi 2014 Strategisk Energiplanlægning på Bornholm STEPS Erhverv Borgernær indsats til fremme af SEP i yderområderne Handlingsplaner om øget fleksibilitet i lokale energisystemer Billund kommune Norddjurs Kommune EnergiUdvikling Bornholm (EUB) Energiklynge-center Sjælland *** ** Randers kommune Hjørring kommune (tværkommunalt projekt i Nordjylland) Total *Excl. medarbejderressourcer ** Bornholms projekt støttes desuden med mio. kr. fra puljen til Partnerskaber om pilotprojekter for kommunale klimaindsatser (den grønne superpulje). *** Projektet er øget med kr gennem den senere ansøgning til superpuljen. Side 5

6 SEP-puljens midler tildeles 6 regionale/tværkommunale projekter, som i alt dækker 96 af Danmarks 98 kommuner samt 6 øvrige projekter, der dækker én eller flere kommuners geografiske område. 12 kommuner er involveret i mere end ét projekt, som støttes med puljens midler.. Tabel 2: Projekter, som støttes gennem superpuljen Projektnavn Projektleder Budget (1.000 kr.) Ø-kommuner: Demonstration af strategisk energiplanlægning på Bornholm som afgrænset ø-samfund EnergiUdvikling Bornholm (EUB) Støtte (1.000 kr.) * Smart Energy Island Ærø kommune Andre kommuner: Høje Taastrup 202X: Omkostningseffektiv accelereret omstilling til en fossilfri energiforsyning Høje Taastrup kommune 7.884, Total , * Bornholms projekt støttes desuden med mio. kr. fra SEP- puljen. Dermed opnås en samlet støtte på 3 mio. kr. til projektet. Ærø Kommune og Høje Taastrup Kommune er udvalgt, idet ansøgningerne fra de to kommuner begge er fundet relevante som foregangskommuner for den grønne omstilling af energisystemet til at blive uafhængig af fossile brændsler. Der er fremsendt ansøgning fra EnergiUdvikling Bornholm til både puljen til strategisk energiplanlægning i kommunerne (SEP-puljen) og til den grønne superpulje. Ansøgningen er vurderet støtteværdig i forhold til begge puljer og støttes af begge puljer, i alt svarende til støttemuligheden for en ø-kommune i superpuljen. Side 6

7 Bilag 2. Tidsterminer og vilkår for rapporteringsforpligtelserne for det støttede projekter Statusrapport / slutrapport: Periode for afrapportering: Frist for rapportering for statusrapporter og slutrapport: Statusrapport Statusrapport Statusrapport Statusrapport Slutrapport Projekterne er først afsluttet, når der er fremsendt slutrapport, inkl. evaluering af den gennemførte proces, og hvilke resultater, der er opnået, når et revisorgodkendt slutregnskab er indsendt, samt når der er rapporteret på den afsluttende konference i oktober Energistyrelsen forbeholder sig ret til at stille nærmere krav til formatet på statusrapporter og slutrapporteringen. Statusrapporter med bilagsrapporter og den afsluttende projektrapport vil blive gjort offentligt tilgængelige, eksempelvis på en IT-platform, sammen med de øvrige støttede projekter fra superpuljen og puljen om strategisk energiplanlægning. Side 7

8 Bilag 3 til udbuddet Energistyrelsens standardkontrakt Kontrakt om konsulentopgave vedrørende <> mellem Energistyrelsen Amaliegade Købehavn K EAN-Lokationsnummer og <navn og adresse samt selskabsregistreringsnummer> (i det følgende kaldet konsulentfirmaet) I. Konsulentopgavens omfang og tidsplan 1. Konsulentfirmaet skal varetage den konsulentopgave, der er angivet i Energistyrelsens opgavebeskrivelse af <> samt konsulentfirmaets tilbud af <> og aktivitetsplan af <>. Opgavebeskrivelsen, et tilrettet tilbud på basis af aftalerne på opstartsmødet, samt referat fra opstartsmødet indgår som bilag til denne kontrakt. 2. Nødvendige præciseringer af opgavens indhold og tilrettelæggelse aftales mellem Energistyrelsen og konsulentfirmaet inden for rammerne af denne kontrakt med tilhørende bilag. Opgaven påbegyndes d. 1. april 2014 og skal være endeligt afrapporteret til Energistyrelsen senest den 1. december 2015 i en form, der er egnet til offentliggørelse. Senest d. 1. november 2015 skal konsulentfirmaet fremsende udkast til rapport til Energistyrelsen. Energistyrelsen kan vælge at offentliggøre det endelige materiale. Side 8

9 II. Konsulentopgavens bemanding 3. Projektansvarlig fra konsulentfirmaet er <>, som også varetager den overordnede projektledelse og koordinering. Opgaven bemandes i øvrigt som angivet i tilbuddet. 4. Konsulentfirmaet skal, af hensyn til kvaliteten af konsulentopgaven, og med henblik på at undgå en udskydelse af tidspunktet for aflevering af rapporten, i videst muligt omfang undgå udskiftning af de medarbejdere, der er udpeget til at udføre opgaven. 5. Konsulentfirmaet skal i tilfælde af udskiftning af en medarbejder redegøre for årsagen hertil og udpege en ny medarbejder med mindst de samme faglige kvalifikationer, som den tidligere medarbejder var i besiddelse af. Dette godtgøres ved forevisning af et fuldstændigt og detaljeret CV for den nye medarbejder. Timeprisen for arbejde udført af konsulentfirmaets nye medarbejder må ikke være højere end timeprisen for arbejde udført af den tidligere medarbejder. 6. Energistyrelsen kan afvise en ny konsulent, hvis styrelsen skønner, at den nye konsulent ikke har samme kvalifikationer til opgaven som den oprindelige. Konsulentfirmaet skal efter Energistyrelsens anmodning udskifte en konsulent, såfremt anmodningen er rimeligt begrundet. III. Konsulentfirmaets økonomiske ansvar Konsulentfirmaets økonomiske ansvar begrænses til honorarets størrelse. Konsulentfirmaets ansvar ophører 5 år efter konsulentopgavens afslutning. Konsulentfirmaet hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. IV. Ansvarsforsikring 7. Konsulentfirmaet skal opretholde ansvarsforsikring for samtlige medarbejdere, der udfører arbejde i forbindelse med konsulentopgaven. Ansvarsforsikringens dækningsomfang skal svare til det sædvanlige i branchen i hele kontraktens løbetid. Konsulentfirmaet skal på Energistyrelsens anmodning godtgøre dette. V. Honorar og betalingsbetingelser 8. Det samlede honorar for konsulentopgaven udgør medgået tid og udgifter op til projektets beløbsgrænse på kr. <> eksklusiv moms. Beløbet er inklusive alle former for udlæg, rejse- og opholdsudgifter, sekretærbistand, mangfoldiggørelse og andre kontorudgifter m.v. 9. Fakturering sker månedsvis bagud på baggrund af forelæggelse af fyldestgørende faktura. 10. Faktura sendes til Energistyrelsen. Faktura betales netto kontant inden 30 dage fra modtagelsesdatoen. Side 9

10 VI. Rejser og ophold 11. Udgifter forbundet med eventuelle rejser og ophold i forbindelse med varetagelse af opgaver for kunden, hvor afstanden udgør mindre end 50 km mellem konsulentfirmaets nærmeste adresse og udførelsesstedet afholdes af konsulentfirmaet. 12. Udgifter forbundet med eventuelle rejser og ophold, hvor afstanden udgør mere en 50 km mellem udførelsesstedet og konsulentfirmaets nærmeste adresse, godtgøres af kunden, såfremt denne forud for rejsens og opholdets påbegyndelse skriftligt har godkendt sådanne rejser og ophold. Dokumenterede udgifter til disse rejser og ophold godtgøres konsulentfirmaet i overensstemmelse med de for staten til enhver tid gældende regler. VII. Samarbejde under opgavens udførelse 13. Energistyrelsens opgaveansvarlige er Bjarne Juul-Kristensen. 14. Energistyrelsen skal løbende holdes orienteret om konsulentopgavens fremdrift og skal forelægges foreløbige resultater fra undersøgelser, der foretages i forbindelse med konsulentopgaven. 15. Konsulentfirmaet har pligt til straks at underrette Energistyrelsen, såfremt der under arbejdet opstår tvivl om opgavens forudsætninger, formål eller gennemførelse. VIII. Tavshedspligt 16. Konsulentfirmaet med tilhørende medarbejdere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til konsulentopgavens forløb, resultatet af undersøgelserne og dele heraf både under opgavens udførelse og efter opgavens afslutning. 17. Herudover skal konsulentfirmaet med tilhørende medarbejdere iagttage ubetinget tavshed med hensyn til andre oplysninger vedrørende Energistyrelsens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med denne aftale. 18. Konsulentfirmaet må ikke uden Energistyrelsens forudgående samtykke bruge Energistyrelsen som reference. 19. Konsulentfirmaet må endvidere ikke uden Energistyrelsens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om denne aftale eller offentliggøre noget om aftalens indhold. IX. Rettigheder 20. Energistyrelsen erhverver ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til alt, herunder rapporten, eventuelle delrapporter, data, bilag og andet eventuelt undersøgelsesmateriale, som konsulentfirmaet leverer eller frembringer som led i arbejdet. Energistyrelsens erhvervelse af rettigheder sker løbende i takt med konsulentfirmaets udfærdigelse af materialet. Side 10

11 21. Energistyrelsen har således den fulde ret til at publicere resultaterne af undersøgelserne og kan anvende rapporten og resultaterne helt eller delvist i alle sammenhænge, hvor Energistyrelsen finder det relevant. X. Opsigelse og misligholdelse af kontrakten 22. Energistyrelsen kan med 4 ugers varsel opsige kontrakten mod at betale konsulentfirmaet for det udførte arbejde frem til konsulentopgavens afslutning. 23. Parterne tager forbehold for force majeure. 24. XI. Ændringer i kontrakten Ændringer i kontraktens indhold og omfang skal være aftalt skriftligt. XII. Tvister Denne kontrakt er undergivet dansk ret. Enhver tvist mellem konsulentfirmaet og Energistyrelsen afgøres af en af Det Danske Voldgiftsinstitut nedsat voldgiftsret i overensstemmelse med reglerne for behandling af sager ved Den Almindelige danske Voldgiftsret i Danmark. XIII. Opbevaring af kontrakten 30. Denne kontrakt med tilhørende bilag underskrives i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene eksemplar opbevares hos konsulentfirmaet, og det andet eksemplar opbevares hos Energistyrelsen. Den <> Den <> <navn> for Energistyrelsen) <navn> (for <konsulentfirmaets navn>) Side 11

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere