Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen"

Transkript

1 S tat S a u t o i S d v i S o Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind psonalgod Dt konstuktiv altnativ: KRESTON DANMARK Et landsdækknd samabjd mllm uafhængig dansk statsautoisd visionsviksomhd. Vi kombin dn mind visionsviksomhds fodl md dn stos ssouc. Sid 6 Ulovlig aktionælån Sid 7 Salg af din viksomhd skal planlæggs i god tid Sid 8 Vi not at Hallup Statsautoisd viso Hallup & Co. I/S Ovgadn Ovn Vandt 48 E DK-1415 Købnhavn K Tl.: Fax: Wb: K s t o n D n m a k m m b o f K s t o n I n t n a t i o n a l A global ntwok of indpndnt accountants

2 2 DISKRIMINATION PÅ ARBEJDS- MARKEDET ULOVLIG FORSKELSBEHANDLING KAN BLIVE DYRT Af Tina Bøgg Sønsn, Patn, Advokat, Komann Rumt Fosklsbhandling på abjdsmakdt handl om m nd kønsdiskimination. I d sn å ha d bl.a. væ mgt fokus på ald og handicap. Fo abjdsgivn kan dt også bliv n kostba affæ at fosklsbhandl på gund af ald og handicap. Fosklsbhandling på gund af køn sæligt gult i ligbhandlingslovn. Diss gl ha i mang å givt anldning til tvist. I dag d imidltid n stignd ftspøgsl om åd til, hvodan bskyttlssgl ft fosklsbhandlingslovn skal fostås og fotolks. FAKTA: Fosklsbhandlingslovn bskytt mod dn dikt og indikt fosklsbhandling pga.: ac hudfav ligion ll to politisk anskuls sksul ointing ald handicap national, social ll tnisk opindls. Dikt og indikt fosklsbhandling Hvis n abjdsgiv undlad at ansætt n pson ll afskdig n mdabjd md dn bgundls, at vdkommnd f.ks. af tykisk opindls, fo gamml ll handicappt, dt dikt fosklsbhandling. Indikt fosklsbhandling kan f.ks. væ, hvis t ansættlsskav ha sælig vikning i fohold til n bstmt gupp. Et spogkav kan fomlt st væ nutalt, mn dt amm viss gupp håd nd dm, hvis modsmål dansk. Foudsætningn fo, at n sådan indikt fosklsbhandling lovlig,, om dt imligt at still kavt, og om kavt popotionalt i fohold til d abjdsopgav, d skal løss. FAKTA: Lovn fobyd fosklsbhandling vd 1) ansættls 2) afskdigls 3) foflyttls 4) fofmmls 5) løn- og abjdsvilkå. F.ks. kan dt sålds væ tgn på ulovlig fosklsbhandling, hvis n abjdsgiv konskvnt undlad at ansætt mdabjd af andn tnisk hkomst nd dansk, slvom d ha kvalifikationn, hvis n opsigls bgunds i handicap, ll hvis n mdabjd få n lav løn pga. ac fo dt samm abjd, som udføs af kollg. Sæligt om handicap og ald I dag d sæligt fokus på fobuddt mod fosklsbhandling på gund af handicap. Handicapbgbt ikk dfint i lovn. Eft paksis d tal om handicap, hvis n pson ha n fysisk, psykisk ll intllktul funktionsndsættls, som affød t kompnsationsbhov fo, at dn pågældnd kan fung på lig fod md and bog i n tilsvand situation. Abjdsgivn ha pligt til at tæff d foanstaltning, d nødvndig fo, at dn handicappd kan få adgang til abjdsmakdt, bibhold n ansættls og udvikl sig i sin stilling. Abjdsgivn kan dog ikk pålæggs n ufoholdsmæssig sto byd. Vd dnn vuding få dt btydning, om udgiftn i tilstækkligt omfang btals af dt offntlig. Dt vigtigt at væ opmæksom på fosklln mllm sygdom og handicap. Abjdsgivn må kun spøg til sygdomm, d ha væsntlig btydning fo jobbt. Fo afgænsningn mllm sygdom og fædighd gæld, at også handicappd skal hav d fonødn fædighd fo at kunn bliv ansat, fofmmt m.v. Liglds d sæligt fokus på ald. Som udgangspunkt må d ikk læggs vægt på ald vd annoncing ft ansatt, vd slv ansættlsn, und ansættlsn og vd afskdigls m.v. Kænkt pson ha kav på godtgøls Pson, d blvt kænkt vd n abjdsgivs ovtædls af fosklsbhandlingslovn, ha kav på godtgøls. Godtgølsn vil afhæng af, hvo gov lovovtædlsn. I sag om diskimination på gund af handicap og ald spændt pt. op til ca. 6-9 månds løn. En klag kan indbings fo Ligbhandlingsnævnt ll d almindlig domstol. Fo at undgå t godtgølsskav dt vigtigt at hav kla bvis fo, at f.ks. n opsigls ikk bgundt i t af bskyttlsskitin, mn i and saglig gund. Dtt kan f.ks. siks vd mødfat.

3 3 GENERALFULDMAGTER ET ALTERNATIV TIL VæRGEMÅL Af Bit Rasmussn, Advokat, og Ditt F. Østgaad, Advokatfuldmægtig, Hjulman Kaptain I takt md, at mnnsk gnlt bliv æld nd tidlig, opstå d n stø isiko fo, at fl amms af sygdom, dmns ll lignnd, d gø, at dn nklt ikk slv kan vatag gn anliggnd. Hvad gø man, nå ns fa, d amt af dmns, j hus og bil? Hvm kan dispon ov jndl? Hm kan tæff bslutning om flytning på pljhjm, hvis han ikk slv kan? Fomlt d påønds nst umiddlba mulighd at søg om, at dn dmnt pson komm und vægmål. Rgln om vægmål mgt fomll, og dt kan væ båd omstændligt og langsommligt at ivæksætt vægmålt. Dfo fl og fl på fokant md n sådan situation og optt n gnalfuldmagt. Fodln vd opttls af n gnalfuldmagt, at dt bliv gjot, mns fuldmagtsgivs gn ønsk stadig kan bliv tilgodst. Gnalfuldmagt giv sålds dn æld ll sygdomsamt mulighd fo slv at tilttlægg, hvad d skal sk, hvis dn pågældnd ikk læng kan vatag sin økonomisk og/ll psonlig anliggnd. Hvodan optt man n gnalfuldmagt? D ikk fomkav til slv opttlsn af gnalfuldmagtn botst fa, at fuldmagtsgivn skal hav sin handlvn i bhold på tidspunktt fo fuldmagtns opttls. På gund af fuldmagtns vidtækknd kaakt skal fuldmagtn dog undskivs af to vit- tlighdsvidn, d bkæft fuldmagtsgivs handlvn. I dn fobindls bliv dt dfo alligvl t fomkav, at fuldmagtn skiftlig. En fuldmagt kan omhandl såvl økonomisk som psonlig fohold. Man kan natuligvis også vælg aln at optt ntn n økonomisk ll n psonlig fuldmagt, og bgg fuldmagtstyp optts på samm måd. En gnalfuldmagt kan på thvt tidspunkt tækks tilbag, såfmt fuldmagtsgivn fotyd opttlsn, ll foudsætningn fo opttlsn ha ændt sig. Tilbagtækning kæv dog, at fuldmagtsgivn stadig ha sin handlvn i bhold. Vikning af gnalfuldmagtn En gnalfuldmagt vil oftst væ opttt sålds, at dn føst få vikning i fmtidn, dt vil sig fa dt tidspunkt, hvo fuldmagtsgivn ikk læng i stand til at vatag sin anliggnd. Indholdt af n psonlig fuldmagt kan omfatt all psonlig fohold, hund spøgsmål om bolig, hvilkn hjælp, d skal modtags, samt hvilkn plj og bhandling, d skal ivæksætts. Jo m man spcific, hvilk fohold fuldmagtn skal omfatt, jo stø sandsynlighdn fo, at fuldmagtn vil bliv spktt af d myndighd, fo hvm bslutningn vil hav btydning. En psonlig fuldmagt vil oft bliv udstdt til t familimdlm, d knd fuldmagtsgivn godt. En fuldmagt kan som nævnt væ gnl og omfatt samtlig anliggnd, mn man kan også bgæns fuldmagtn til aln at omfatt fo ksmpl nklt afgænsd økonomisk fohold. Dt kunn væ n fuldmagt til at afhænd dn pågældnds hus. Udstd man n gnalfuldmagt, d båd omhandl d psonlig og d økonomisk fohold, opnå man samtidig n stø sikkhd fo ikk at komm und vægmål, da fuldmagtn typisk vil opfyld d flst situation. En vidtækknd disposition Slvom man oft md fodl kan optt n gnalfuldmagt, skal man samtidig væ opmæksom på, at dt n vidtækknd disposition. En af ulmpn vd opttlsn af n gnalfuldmagt, at dn føst få vikning dn dag, hvo fuldmagtsgivn ha mistt sin handlvn og dmd også sin mulighd fo at kontoll, hvad fuldmægtign gntlig fotag sig og udn at kunn gib ind. I modsætning til vægmål d hll ikk nogn offntlig kontol md fuldmægtigns abjd. Slv stø fomu fovalts dfo ft fuldmægtigns anvisning udn sælig kav til bstylsn ll til gnskabsfølsn. Dt nst væn mod misbug af fuldmagtn d almindlig statningsgl. Dt sik man sig oftst imod vd, at fuldmagtn udstds til bønn i foning. På gund af gnalfuldmagtns kaakt dt dfo nødvndigt, at man sammn md dn næmst famili nøj diskut sin ønsk fo sin såvl psonlig som økonomisk anliggnd dn dag, man ikk læng slv kan dispon. Enighd mllm dn æld/sygdomsamt og dn næmst famili n foudsætning fo, at gnalfuldmagtn få dn tilsigtd vikning.

4 4 BOLIGJOBPLANEN Af Flmming N. Motnsn, Tax Patn, Rvitax Fa 1. juni 2011 kan d opnås t åligt fadag fo udgift til løn vd istandsættls og vdligholdls af hlåsbolig og udgift til ngøing, vask, opvask, stygning, vinduspudsning, bønpasning og havabjd på op til k. p. pson ov 18 å. Abjdt skal væ udføt på n hlåsbolig, hvo jn/ljn havd fast bopæl på tidspunktt fo abjdts udføls. Fadagt t ligningsmæssigt fadag md n skattvædi på ca. 33 %. D kun fadag fo lønudgift og ikk fo udgift til matial i fobindls md istandsættlss- og vdligholdlssabjd. Dt n btingls fo fadagt, at abjdt md istandsættls og vdligholdls af hlåsbolig udføt af n viksomhd, d momsgistt i Danmak, ll at abjdt i fom af ngøing m.v. udføt af n pson, d vd indkomståts udløb fyldt 18 å og fuldt skattpligtig til Danmak. Dt ndvid n btingls, at udgiftn kan dokumnts i fom af n faktua, svicklæing ll andn aftal om abjdts udføls, og at dt kan dokumnts, at d skt btaling fo dt udføt abjd. Dokumntationn skal indhold følgnd: 1) Oplysning om dt udføt abjd 2) Oplysning om lønudgiftns støls 3) Oplysning om hvm d ha udføt abjdt (CPR.n. ll CVR.n.) 4) Dato fo abjdts udføls 5) Adssn fo abjdts udføls. D bliv indføt n indbtningsodning, hvoft dn pson, d ha fåt udføt abjd omfattt af fadagsodningn, skal fotag indbtning til skattmyndighdn om n. 1-3 samt om daton fo btaling af abjdt. Skattministn ha udsndt n bkndtgøls n. 785 af 29. juni 2011, hvo d fotagt n opmsning af d svicydls og vdligholdlss- og paationsabjd, d bttig til fadag. D foløbigt tal om n fosøgsodning, som gæld fo abjd, d udføt og btalt i piodn fa dn 1. juni 2011 til dn 31. dcmb BESKATNING AF AKTIVITETER OG UDLODNINGER FRA PERSO- NALE- OG KUNSTFORENINGER Af Flmming N. Motnsn, Tax Patn, Rvitax D ha hidtil hskt usikkhd om, hvodan mdlmm, d dltag i psonal- og kunstfoning, skal bskatts af dltagls i aktivitt og udlodning hfa. Skattministit ha dfo udsndt stysignal SKM SKAT af dn 17. juni 2011, d pæcis, hvonå d skal sk bskatning af mdabjd, d dltag i psonal- og kunstfoning. En psonal- ll kunstfoning i dnn sammnhæng n foning, som abjdsgivn yd bidag til. Hvis ikk abjdsgivn yd tilskud til foningn, d tal om n almindlig foning, f.ks. idætsfoning, og dltagls i foningns almindlig aktivitt ikk skattpligtig, slvom foningns aktivitt finansis af tilskud ll bidag fo sponso. Udlodning fa kunstfoning Udlodning af kunstvæk fa kunstfoning skal altid bskatts, uanst om abjdsgivns bidag til kunstfoningn væsntligt ll uvæsntligt. Hvis abjdsgivns bidag uvæsntligt, skal mdabjdn bskatts af dn subjktiv vædi, som kunstvækt ha fo mdabjdn, fatukkt mdabjdns gt

5 5 Ikk omfattt af psonalgodbskatning Omfattt af psonalgodbskatning Abjdsgivn btal 30 k. om måndn p mdabjd til n psonalløbklub, d løb n gang om ugn i dn lokal pak. Løbklubbn btal statgby til foskllig motionsløb. Mdabjdn btal slv 30 k. om måndn til klubbn. Abjdsgiv btal k. om åt p. mdabjd fo n løbtæn til mdabjdn i n psonalløbklub, som løb i kvatt omking abjdspladsn. Mdabjdn btal slv 360 k. om åt. Abjdsgivn btal n væsntlig andl af udgiftn. Abjdsgivn btal 400 k. om åt p mdabjd til n psonalkunstodning. Mdlmmn btal også hv 400 k. om åt. Foningn indkøb kunstvæk som udlodds til mdlmmn. Abjdsgivn btal k. p mdabjd til n psonalkunstfoning, hvo d indkøbs billd, som udlodds til mdlmmn. Mdabjdn btal også k. om åt. Abjdsgivn btal hvkn n væsntlig dl af udgiftn ll t ikk uvæsntlig bløb p mdabjd. Mdabjdn skal dog bskatts, hvis han/hun vind t kunstvæk. Mdabjdn skal slvangiv dn vædi kunstvækt ha, dog kan vdkommnd fatækk gnbtaling i indkomståt. Dt ikk t uvæsntligt tilskud. Mdabjdn skal dfo bskatts af aktivittn i foningn, og vind han/hun t kunstvæk, skal dt dsudn bskatts som t psonalgod. Abjdsgivn btal 100 k. p mdlm p å til hnholdsvis skak-, svømm-, badmintonpsonalklub samt psonalkunstfoning, som mdabjdn mdlm af. Mdabjdn btal slv 100 k. om åt fo at væ mdlm i hv af klubbn. Abjdsgivn btal sammnlagt k. om åt i gnnmsnit p mdabjd til hnholdsvis skak-, svømm-, badmintonpsonalklub samt psonalkunstfoning, som mdabjdn mdlm af. Mdabjdn btal slv 500 k. om åt fo at væ mdlm i hv af klubbn, dvs. i alt k. om åt. Dt ikk t uvæsntligt tilskud. bidag til kunstfoningn i dt pågældnd indkomstå. Hvis abjdsgivns bidag væsntligt, skal mdabjdn bskatts af makdsvædin af kunstvækt fatukkt mdabjdns gt bidag til kunstfoningn i dt pågældnd indkomstå. Abjdsgivn bidag væsntligt til foningns aktivitt, hvis d yds tilskud til n ll fl psonal- ll kunstfoning, d udgø m nd k. p. mdabjd, ll hvis bidagt udgø mind nd k. p. mdabjd, og mdabjdn ikk samtidigt slv bidag md t tilsvand bløb. Hvis vædin af dltaglsn i psonalfoningns aktivitt und k., skal d ikk sk bskatning, jf. bagatlgænsn fo mind psonalgod. Liglds sk d hll ikk bskatning af dltagls i fimaaangmnt, såsom psonalfst og jultæsaangmnt og almindlig psonalplj, d yds på abjdspladsn, f.ks. kaff-, kantin-, kunst- ll lignnd odning hll ikk skattpligtig. Fa stysignalt hntt følgnd ksmpl på, hvonå dltagls i psonal- og kunstfoning omfattt ll ikk omfattt af psonalgodbskatning. Dltagls i psonalfonings aktivitt Dltagls i n psonalfonings aktivitt kun skattpligtig fo mdabjdn, hvis abjdsgivns bidag til psonalfoningn væsntligt, jf. ovnfo. Hvis mdabjdn skal bskatts af psonalfoningns aktivitt, kan gt bidag til psonalfoningn i dt pågældnd indkomstå modgns i bskatningsgundlagt.

6 6 SKATTEFRITAGELSE FOR MINDRE PERSONALEGODER (1.000 KR. REGLEN) Af Flmming N. Motnsn, Tax Patn, Rvitax Md vikning fa indkomståt 2011 bskatts psonalgod hund julgav i fom af natuali kun, hvis dn samld vædi ovstig k. Dt btyd, at n pson bskatts af psonalgod, hvis dn pågældnd i dt nklt indkomstå modtag psonalgod fa n ll fl abjdsgiv, d tilsammn ovstig n vædi på k. I så fald bskatts dn fuld vædi af d modtagn psonalgod og ikk kun dn dl af vædin, d ovstig k. Julgav i fom af natuali bskatts dog ikk, hvis vædin ikk udgø m nd 700 k. Dt btyd, at hvis n mdabjd modtag psonalgod til n samlt vædi af k., hvoaf julgavn udgø 700 k., skal d kun sk bskatning af 800 k. Hvis julgavn ha n vædi af 800 k., sk d bskatning af dt fuld bløb på k. Rgln fo indbtning af psonalgod ændt tilsvand, sålds at d ikk skal fotags indbtning af psonalgod, d ha n vædi på mind nd k. Hvis mdabjdn modtag psonalgod fo m nd k., dt mdabjdns gt ansva at mdtag dt på slvangivlsn. Vædin af fibilltt til spotslig ll kultull aangmnt, d modtags som ld i t ansættlssfohold, også blvt skattfitagt. Vædin haf mdgns ikk i k. gænsn og kan sålds modtags vd sidn af psonalgod indtil k., udn d sk bskatning. Dt n btingls fo skattfi fibilltt, at d indgå som n tillægsydls til abjdsgivns sponsokontakt md dn spotslig ll kultull institution ll viksomhd. ULOVLIGE AKTIONæRLÅN BØDESATS M.V. Af Finn Elkjæ, Statsautoist viso I RvisoPostn n omtalt vi Ehvvs- og Slskabsstylsns skæpd paksis om ulovlig udlån til aktionæ m.fl. Foløbt af sag af dnn at følgnd: Ehvvs- og Slskabsstylsn anmod slskabts ldls og viso om at b kæft, at lån inklusiv nt indfit. Rvisos klæing skal udfædigs i ovnsstmmls md RS 3000 Sagn snds til Statsadvokatn fo sælig økonomisk kiminalitt (Bagmandspo litit) md hnblik på vuding af, om d bø jss tiltal mod slskabts cn tal ldlssogan fo ovtædls af slskabslovn Slskabts diktion indkalds til afhøing og sigtls hos politit D udskivs n bød på 2,5 % af lånbløbt, hvis lånt indfit indn fo dn af E hvvs- og Slskabsstylsn givn 6 ugs fist. E lånt ikk indfit indn fo fistn, bødn 5 % af lånbløbt SKAT anmods om at kontoll, at lånt md tillæg af nt indfit SKAT mddl, at dtt tilfældt, og at man ans sagn fo afsluttt.

7 7 SALG AF DIN VIRKSOMHED SKAL PLANLæGGES I GOD TID DER ER PENGE I DET! Af Jsp Kog, Pnsionskundchf, Copoat Øst, Noda Liv & Pnsion Planlægg du at sælg din viksomhd indn fo d næst 5-10 å? Så dt nu, du skal ovvj, hvodan din goodwill og gnkapital udnytts og bskatts mst hnsigtsmæssigt. Dt n god idé at søg fo, at d png, du gn md at skull bug i din pnsionisttilvæls, tygt plact på n gntlig pnsionsopspaing Sik amm fo din pnsionistøkonomi Dt vigtigt, at du ha sty på, hvodan d opspad midl i viksomhdn plact hvad hjælp dt, hvis all pngn stå som gnkapital ll goodwill. Hvis du ha valgt at optt t holdingslskab og løbnd ovfø ovskud til dt, skal d også lavs n plan fo, hvodan pngn skal placs og udbtals. Dt måsk ndnu m vigtigt i dag nd fø kisn at få tilttlagt n alddom i fast amm. Mang ha nmlig mistt igtig mang png og kan måsk ikk læng udn vid fovnt n tyg og sikk alddom og slt ikk i d 25 å ll m, som vi i dag oft kan s fm til. Planlægning nødvndig Indbtalingn til pnsion skal planlæggs og tilttlæggs md omtank, og bl.a. fontning, isikospdning og tidshoisont skal ovvjs nøj fo at giv dt bdst sultat. Så hvad gø man nt økonomisk fo at få sty på diss ting, hvis man ha n piod på 5-10 å tilbag at abjd i? Skattfom ovgangsodning fo slvstændig Dn ny skattfom ha bgænst indbtalingn på atpnsion til maksimalt k. om åt. Dog d n ovgangsodning fo slvstændig som gæld til og md indkomståt Dn btyd, at dn slvstændig i n ovgangspiod kan indbtal op til 30 pct. af fimats ovskud fø nt mv. Som slvstændig hvvsdivnd ha du stadig n skattfodl, som fo langt d flst giv n oplagt mulighd fo at optim ds pnsionsinvsting fm til udgangn af Få ådgivning D mang måd at spa op til sin alddom på. En af dm atpnsionn, som udn sidstykk dt optimal opspaingslmnt, hvis d igtig btingls lls til std. Mn d også and mulighd, fx kapitalpnsionn, dn livsvaig livnt og opspaing i fi midl, som all ha ds fodl i foskllig situation. En sælig fodl vd pnsionsodningn i fohold til fx opspaing i fi midl, at d som udgangspunkt kditobskyttt. Dt btyd, at man kan bva sin pnsionsopspaing, slvom man komm ud fo n konkus, og dmd sik sin lvstandad i dn tdj ald. TIL SALG Dt, du slvfølglig skal væ opmæksom på,, at nå midln skudt ind på pnsionn, så d ikk til ådighd fo dn daglig dift i fimat. Dfo dt vigtigt, at du ha n god økonomisk ådgiv, d kan hjælp dig til at få ovblik og sikkhd fo, at d balanc mllm kapitaln i viksomhdn og indbtalingn til pnsionsodningn. Fo du skal jo stadig udvikl viksomhdn og udnytt dns potntial. Altnativt til at planlægg salgt af viksomhdn og økonomin fm til t salg i god tid folkpnsionn, som udgø ca k. åligt fø skat.

8 8 VI NOTERER AT... Af Eik Høgh, Tax patn Skattfi godtgøls til dækning af jsudgift Skattfi jsudgift fo indkomståt 2011: Vd js md ovnatning kan d til dækning af udgift til kost og småfonødnhd udbtals 455 k. p. døgn og 1/24 haf vd påbgyndt tim fo tilsluttnd jsdag. Vd js md ovnatning kan d til dækning af udgift til logi udbtals 195 k. p. døgn. Godtgølsssatsn fo udgift til kost og småfonødnhd skal ducs md 15 %, 30 % og 30 % fo fi mognmad, fi kost og fi middag. D kan udbtals skattfi godtgøls fo udgift, d påføs lønmodtagn, fodi lønmodtagn på gund af afstandn mllm bopæl og midltidigt abjdsstd ikk ha mulighd fo at ovnatt på sin sædvanlig bopæl. Endvid dt n foudsætning fo udbtaling, at d abjds på t midltidigt abjdsstd. Et abjdsstd kan højst anss fo midltidigt i d føst 12 månd. Såfmt abjdsgiv ikk udbtal skattfi godtgøls fo jsudgift, kan dn ansatt fotag fadag på sin slvangivls fo jsudgift ft standadsatsn. Fadagt kan dog ikk ovstig k. p. indkomstå. Slvstændigt hvvsdivnd kan vd js i stdt fo fadag fo d dokumntd faktisk jsudgift vælg, at fotag fadag md d sats, d gæld fo godtgøls til lønmodtag. Fadag også i dnn situation bgænst til k. p. indkomstå. Kapitalafkastsatsn fo 2011 Kapitalafkastsatsn til bug vd viksomhdsodning m.m. fo indkomståt 2011 fastsat til 2 %. Skattministit blvt opmæksomt på, at d ha væt fjl vd bgningn af kapitalafkastsatsn fo tidlig å. Fjln ttt vd bgningn af kapitalafkastsatsn fo Skattministit vil sn udsnd n gnoptaglssmddlls, d omfatt indkomstån fa og md Gnoptagls vil aln omfatt d tilfæld, hvo fjln ha væt til ugunst fo skattydn. D skattyd, d ha haft fodl af fjln, vil ikk bliv bøt. Dato Diskonton Nationalbankns udlånsnt Fa 16. janua ,75 % 3,00 % Fa 6. mats ,00 % 2,25 % Fa 3. apil ,75 % 2,00 % Fa 11. maj ,40 % 1,65 % Fa 8. juni ,20 % 1,55 % Fa 14. august ,10 % 1,45 % Fa 28. august ,00 % 1,35 % Fa 25. sptmb ,00 % 1,25 % Fa 8. janua ,00 % 1,15 % Fa 15. janua ,75 % 1,05 % Fa 8. apil ,00 % 1,30 % Fa 8. juli ,25 % 1,55 % Rntsats vdønd slskabsskat Md vikning fo indkomståt 2011 d fastsat følgnd pocnt vdønd slskabsskat Godtgølsspocnt ovskydnd skat 1,3 % Tillæg til stskat 4,8 % Pocnttillæg acontoskat 0,3 % Ansvashavnd daktø: Statsautoist viso Nils Lyng Pdsn Rdaktion: Statsautoist viso Finn Elkjæ Statsautoist viso Tobn Madsn Statsautoist viso Svnd Thchilsn Rdaktø, Kanov Goup Dnmak A/S Majbitt Codt og Bigitt Stang Dsign/Sats: Kanov Goup Dnmak A/S Tyk: Silkbog Bogtyk ISSN n.: Rdaktion afsluttt d. 3. august 2011

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole 1n 2012/13 Oktob Ikast-Band Kommunal Ungdomsskol Ny konkunc fo fotoholdn Md USK ud i dn sto vdn Husk du kan også stmm ottoman 1_CS6.indd 1 16/10/13 07.44 Indhold Opgav... sid 2 Nyt lvåd...sid 3 Godawfst...

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG Vi saml Amag Amag Bladt 32 51 51 51 MANDAG 17. DECEMBER 2007 NR. 51 133. ÅRGANG INTERNETAVIS: WWW.AMAGERBLADET.DK TIL SAMTLIGE HUSSTANDE E-MAIL: REDAKTIONEN@AMAGERBLADET.DK PLESS I Ø-RÅDET Flmming Plss

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

The Lutheran World Federation Uganda Program

The Lutheran World Federation Uganda Program Th Luthan Wod Fdation Uganda Pogam LWF und-pogam: Rappot sndt ti: Pojkttit: Katakwi/ Amuia pojkt Fokkikns Nødhjæp Støtt ti foædøs bøn og pjbøn, d bo i j fo intnt ksid pson (Intnay Dispacd Psons) i Amuia

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27.

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27. EgbjgBLADET N. 10, novmb 2014, 46. ågng N. Så dt jul ign... Kom til julhygg dn 4. dcmb Hyggligt isngødsngmnt i Fællshust dn 27. novmb Ny kultuskol slå ødd i vos omåd 1 Ønsk du t lj lokl i Egbjg Fællshus?

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Fakta TOYOTA. Arne Stubbe Automobiler A/S. Hvor tilfredserne mødes! www.stubbe.dk TRYGHED VI TILBYDER:

Fakta TOYOTA. Arne Stubbe Automobiler A/S. Hvor tilfredserne mødes! www.stubbe.dk TRYGHED VI TILBYDER: FJORDBYERNE ROSKILDE UGE NR. 36 ONSDAG 8. SEPTEMBER 2010 WWW.ROSKILDEAVIS.DK Rosild hlt i font En ny undsøgls fa fagfoningn 3F vis, at Rosild ligg på n 9. plads ud af Danmas 98 ommun, nå dt omm til lvvilå

Læs mere

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces 24. okob 2012 Uddannsspaahd n pocs 8. kass Augus Jun E n p o c s f o a Kassækusus Ino--no Tmaug (UEA-uv.) Uddanns Cnum 2x2-dags nodukonskus Uddannsspan I n d v d u a k v Pakk 9.4 33.4-7 Ino--no Inodag

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture # Mandag dn 17. dcmb blv d sidst ott tstfamili til tst n l-bil sndt af std fa Fax Fosynings administation. Dt 100 å sidn, at Sydsjællands Elkticitts Aktislskab, SEAS, blv gundlagt af Nils Jøgn Andsn. Haslv

Læs mere

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til.

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til. 1. Srvicnivaur Srvicnivaurn udgør n dl af d samld kravspcifikationr, som tilbudsgivrn vil skull afgiv tilbud i hnhold til. I samarbjd md institutionrn læggs dr op til følgnd srvicnivaur for hnholdsvis

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere