Koordinering og sammenhængskraft i de tilspidsede situationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koordinering og sammenhængskraft i de tilspidsede situationer"

Transkript

1 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev Juni 2013 Christiansborg-konferencen: Koordinering og sammenhængskraft i de tilspidsede situationer Af Claus Arboe-Rasmussen foto: Peter Hauerbach - Jo længere tilbage du kan se, desto længere fremad ser du sandsynligvis. Dette citat fra Winston Churchill benyttede Københavns politidirektør Thorkild Fogde til at fokusere på indholdet i Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg den 17. maj Samfundets robusthed og sammenhængskraft i tilspidsede situationer. Politidirektøren kom i sit indlæg ind på erfaringerne hentet fra norsk politis tackling af Utøya-massakren og bombesprængningen i Oslo. Han konstaterede, at dansk politi på flere områder er bedre forberedt på uforudsete hændelser, men at vi på f.eks. teknologiområdet og på kulturforståelse stadig kan lære meget. Thorkild Fogde nævnte, at dansk politis nye opdeling i kun tolv politikredse har vist sig at kunne forbedre reaktionstiden for udrykninger, men at uvarslede større hændelser, hvor der er menneskeliv på spil, fortsat kræver træning med samarbejdspartnerne inden for beredskabet. Politidirektøren mente dog, at hændelser som Nørrebro-optøjerne, bandekonflikten og senest drabsforsøget på journalisten Lars Hedegaard har forberedt dansk politi godt. Udfordringen i fremtiden bliver derfor nu i økonomisk trængte tider at forberede politifolk på sværere udfordringer som gidseltagninger, skoleskyderier eller terror mod kendte lokaliteter som f.eks. Christiansborg. Mads Ecklon, chef for beredskabsplanlægning og krisestyring i Beredskabsstyrelsen, fuldendte billedet ved at fokusere på andre uvarslede hændelser som skybrud, atomkraftproblemer, cyberspaceangreb og miljøkatastrofer. Hele beredskabskulturen i Norden kræver nytænkning, mente han, da vi ikke har oplevet uvarslede katastrofer som eksempelvis bombninger i metroen i London eller atomulykker som i Japan. Mads Ecklon konkluderede, at vi skal forberede os på det, vi kender, men at vi også hele tiden skal forvente, at der sker noget uventet, for verden er foranderlig. Det kræver koordinering og sammenhængskraft i de tilspidsede situationer af alle samarbejdspartnere. Underskud inden for sikkerhedsområdet Folk & Sikkerheds formand Frank E. Andersen kunne både konkludere og konstatere, at Danmark som demokratisk land har et underskud inden for sikkerhedsområdet. Dels gør vor økonomiske krise det svært at skaffe tilstrækkelig med ressourcer til forsvar, politi, beredskab og sundhedsvæsen, dels glemmer politikerne at inddrage de danske værdier i synliggørelsen af behovet for et robust samfund. Med færre værnepligtige og et reduceret forsvar er det svært at synliggøre nødvendigheden af et robust beredskab. De to folketingspolitikere Hans Christian Thoning (V) og Søren Espersen (DF) var til gengæld meget enige i behovet for at skaffe flere midler til beredskabet herhjemme. Den efterfølgende politikerdebat var bred

2 med udgangspunkt i konferencedeltagernes spørgsmål og tog fat i de aktuelle spørgsmål som ny forsvarslov, offentlighedsprincipper, værnepligtige og kampfly. Repræsentantskabet godkendte den nye konstruktion Folk & Sikkerhed Den forsvars- og sikkerhedspolitiske konference fulgtes om eftermiddagen op af et repræsentantskabsmøde, hvor de delegerede tog endelig stilling til den nye konstruktion Folk & Sikkerhed og enstemmigt godkendte nye vedtægter, ny handleplan for indsatsområder, overgangsbestemmelser etc. under god ledelse af en veloplagt dirigent, oberstløjtnant Peer Høegh-Guldberg. Repræsentantskabet besluttede samtidig - efter indstilling fra bestyrelsen og i overensstemmelse med de nye vedtægter - at decimere antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 10 til fremtidig 8. Den nye bestyrelse blev alle valgt for ét år, hvorefter det er hensigten i 2014 at lægge op til en ny og organisatorisk bredere sammensat bestyrelse. Frank E. Andersen blev genvalgt som formand, og bestyrelsen består i det kommende år herudover af Jan Brun Andersen, Jens Sund, Johnny G. Larsen, Peter H. Lynard, Claus Høegh-Guldberg, Karl Erik Nielsen og Erling Lundsgaard. Efter eget ønske forlod Per Junker Thiesgaard bestyrelsen sammen med de hidtidige suppleanter, Jens Ole Løje Jensen og Kaj F. Clausen. Bestyrelsen er straks trådt i arbejdstøjet med afviklingen af et internat bestyrelsesseminar i dagene maj, hvor strategien for videreudviklingen af Folk & Sikkerhed blev lagt. Allinge-folkemødet: De unge bør opfordres til at yde en indsats for det robuste samfund Af Claus Arboe-Rasmussen Danske værdier pligt, frivillighed og medborgerskab er i fokus, når Folk & Sikkerhed igen i år inviterer til dialogmøde på Folkemødet i Allinge på Bornholm. I dagene juni er vi til stede i Dansk Folkeoplysnings Samråds store telt på cirkuspladsen i Allinge. Her har vi fredag 14. juni kl inviteret til dialogmøde med sognepræst, ph.d. og blogger Kathrine Lilleør, medlem af vort præsidium, den kommitterede for Hjemmeværnet Jens Hald og Folk & Sikkerheds formand Frank E. Andersen. Formålet er at sætte fokus på de unge, og det forslag til en samfundspligt for unge, som Folk & Sikkerhed introducerede sidste år på dialogrejse rundt i Danmark. Af en

3 ungdomsårgang på unge er det under 5.000, der indkaldes som værnepligtige, og samtidig er der færre unge, der interesserer sig for forsvars- og sikkerhedspolitiske emner. Det vil Folk & Sikkerhed gerne gøre noget ved, og vi opfordrer derfor direkte de unge til i en kortere eller længere periode at interessere sig for samfundet gennem at yde en samfundspligt. Det kunne være som frivillig i beredskabet, sundhedssektoren, forsvaret eller gennem mange af de frivillige organisationer eller foreninger, der arbejder med forsvars-og sikkerhedspolitiske emner. Samarbejde med Campus Bornholm Folkemødet i Allinge venter i år at tiltrække besøgende, og successen er derfor næsten ved at vokse arrangørerne over hovedet. Folk & Sikkerhed har også i år fortsat sit spændende samarbejde med Campus Bornholm, der stiller med en gymnasieklasse til markedsføring og dialog med de unge. Skulle du tilfældigvis have planlagt et besøg på Folkemødet skal vi opfordre dig til at kigge forbi Folk & Sikkerheds dialogmøde. Folk & Sikkerhed deltog i 2012 i Folkemødet på Bornholm med fremtidsforsker Anne Skare Nielsen, medlem af Folk & Sikkerheds Advisory Board. Det kom der en spændende kronik i Berlingske Tidende om Værnepligt og hjernepligt ud af. Katastrofe og Risikomanageruddannelsen i partnerskab med Folk & Sikkerhed Af uddannelsesleder Lars Zwisler, Produktionshøjskolen Metropol Katastrofe og Risikomanageruddannelsen og Folk & Sikkerhed arbejder på at skabe et strategisk samarbejde. Efter et møde mellem Claus Arboe-Rasmussen og Johnny G. Larsen fra Folk & Sikkerhed, og Lars Zwisler, uddannelsesleder på Katastrofe og Risikomanageruddannelsen, blev der truffet beslutning om at se på muligheden for, at der kan skabes et mere formelt strategisk samarbejde på nogle af de områder, hvor Katastrofe og Risikomanageruddannelsen og Folk & Sikkerhed har naturlige interessefællesskaber. Katastrofe og Risikomanageruddannelsen, som ligger på Professionshøjskolen Metropol, er en professionsbacheloruddannelse på 3½ år, hvor omdrejningspunkterne er forebyggelse, sikkerhed og beredskab. Gennem uddannelsen arbejder de studerende med forskellige fagområder bl.a. beredskab, bygningssikring, ledelse, international indsat, NGO arbejde, projektledelse, kampagneteori, innovation og mange andre ting. Udover den teoretiske undervisning har de studerende et års praktik fordelt i mindre dele over hele uddannelsen. I praktikken får de studerende mulighed for at afprøve nogle af de teoretiske færdigheder på problemstillinger i praksis. Praktikken er fordelt i en række forskellige organisationer bl.a. i Beredskabsstyrelsen, Det

4 kommunale Redningsberedskab, Falck, Røde Kors, Red Barnet samt nogle private virksomheder, eksempelvis F.L. Smith, Novo Nordisk, DFDS og Bella Sky. En af de studerende, der går på uddannelsen er Jacob Bye. Jacob Bye er studerende på 2. år og har en baggrund fra Den Kongelige Livgarde og er uddannet sergent fra Hærens Sergentskole og har været udsendt i Irak og Kosovo. Han har arbejdet med at uddanne soldater til internationale missioner og gik derefter i lære som tømrer. - Undervejs i min læretid blev Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen åbnet, og jeg var ikke i tvivl om, at kombinationen af ledelse og arbejdet med internationale udfordringer ville være ideel for mig, siger Jacob Bye. Jeg har gennem uddannelsen fokuseret på store organisationers internationale sikkerhedsudfordringer og har bl.a. arbejdet med sikkerhedsplanlægning og sikkerhedspolitikker for en stor dansk virksomhed i mine praktikforløb. Ved siden af studiet har Jacob Bye sammen med undervisere fra Katastrofe og Risikomanageruddannelsen udviklet et rejsesikkerhedskoncept. Konceptet, der tilbydes til alle studerende på landets uddannelsesinstitutioner, har til formål at øge sikkerheden for de danske studerende, der ønsker at rejse ud i verden i forbindelse med deres studier. Katastrofe og Risikomanageruddannelsen er en ny uddannelse, og i 2010 var uddannelsesleder Lars Zwisler eneste ansatte på uddannelsen. - Gennem de sidste 3 år har jeg udviklet og bemandet uddannelsen og fået en masse dygtige folk, således at vi i øjeblikket er 11 fastansatte, heraf 3 med Ph.d.-baggrund, og vi har i dag mere end 50 eksterne undervisere fra de professioner, vi arbejder sammen med samt mere end 120 praktiksamarbejdspartner. Derudover har vi en udviklingsafdeling, hvor vi laver forskellige projekter sammen med de professioner, vi er en del af, samt en kursusafdeling, der laver kurser til vores samarbejdspartner, fortæller Lars Zwisler. De samarbejdsrelationer, jeg forventer vi kan lave med Folk & Sikkerhed, er samarbejde omkring praktikpladser, udviklingsprojekter samt at Folk & Sikkerhed er med til at stille Bachelorprojektopgaver, som de studerende kan løse i forbindelse med deres hovedopgaver sidst på deres studie, udtaler Lars Zwisler. Hvis du vil vide mere: phmetropol.dk/risikomanager eller på Facebook - eller kontakte uddannelsesleder Lars Zwisler direkte. Frihedsmuseet Af major Bent Sørensen Mange i dette land blev grebet af chok og tristhed ved meddelelsen om branden på Frihedsmuseet, men heldigvis har handlekraftige medarbejdere grebet ind og reddet det meste af museets genstande og dokumenter. Det er den dystre baggrund for en nødvendig debat om museets fremtid og dets placering, og med en vis ængstelse må man nok forvente, at den endelige afgørelse kommer til at blive taget på Borgen. Det må imidlertid erindres, at det er vores, altså de danske borgeres museum, og derfra bør løsningen også gerne dukke op. Det kræver imidlertid, at vi fatter pen og tastatur og giver vore meninger til kende og det bør ikke vare for længe! Hvis vi først ser på placeringen, kan man let komme til, at den nuværende placering ikke nødvendigvis er den ideelle. Museet ligger lidt klemt inde og næppe kan gøre sig forhåbninger om tildeling af mere jord, og at ønsket om en ekstra tildeling af kvadratmetre nok vil komme frem i en ny museumsbygning. Der var tydelig nok en vis pladsmangel på det gamle museum, som trængte til luft til aktiviteter og særudstillinger. Muset er et oplagt emne for en arkitektkonkurrence førende frem til et resultat, som ikke blot skaber plads, men som også udsender budskabet om de holdninger, der lå i modstandsbevægelsen, hvor de dannedes og levede i mange forskellige danskere. Der var mælkedrengen, som tog en stak illegale blade med på sin morgenrunde, der var skolelæreren, som havde en pistol i tasken på bagagebæreren, og der var direktøren, der skaffede penge til støtte for modstandskampen. Det vil være ønskeligt, om det kommende museum vil kunne formidle dette på en rustik og jordbunden facon. Det er derfor også vigtigt, det med placeringen, og jeg kan da ikke lade være med at henvise til et læserbrev i Berlingske Tidende 9. maj fra Carl Ibh i Hillerød, der foreslår en fremtidig etablering i tæt forbindelse til

5 det nationale mindesmærke i Ryvangen. Der findes mindemuren, monumentet over de faldne, frihedskæmpergrave og stedet, hvor man fandt de tre pæle, som den dødsdømte modstandsmand blev bundet til i sin sidste stund i livet. Her vil man altså finde inspiration til eftertanke og i museet en mængde information til det helhedsbillede, som beskueren gerne skulle kunne tage med sig derfra. Endelig er det jo et stort frit område, hvor der nemt vil kunne etableres de nødvendige tilkørselsmuligheder og parkering. Aktiviteter i Folk & Sikkerhed 9. juni Folk & Sikkerhed i Nordsjælland indgår i afviklingen af det 37. FORSVARETS DAG på Kronborg. Arrangementet indledes kl med parade fra Axeltorv til KRONBORG. Flyverhjemmeværnets Tamburkorps og Hjemmeværnets Musikkorps Nordsjælland medvirker. Kranselægning. Kl taler i Riddersalen af forsvarsministeren og forsvarschefen. Kl frokost i kasematten for indbudte og tilmeldte - med forventet afslutning kl Til forsvars- og sikkerhedspolitisk konference i Folk & Sikkerhed Folk & Sikkerhed udsender ved hvert månedsskifte et elektronisk nyhedsbrev med orientering, informationer, referater, synspunkter m.v. Nyhedsbrevet sendes eksternt til forsvarspolitiske ordførere, udvalgsmedlemmer, relevante ministerier, Forsvaret, kontaktgrupper og pressen m.fl., og internt til vore medlemsorganisationer, individuelle medlemmer, abonnenter m.fl. Indsendte indlæg, som vi vælger at bringe i nyhedsbrevet, er i sit indhold ikke nødvendigvis dækkende for Folk & Sikkerheds holdninger og synspunkter. Redaktion: Folk & Sikkerhed Sekretariatet. Foto ovenfor: Peter Hauerbach Redaktionen er afsluttet

Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA

Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA Nr. 4 december 2012 13. årgang Motto: FRED I FRIHED Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA Af Claus Arboe-Rasmussen Danske soldater har samarbejdet

Læs mere

FORSVARSCHEF PETER BARTRAM 0M 5-10 ÅR HAR DANSK FORSVAR STADIG EN MEGET HØJ PULS SELVOM VI ER SMÅ

FORSVARSCHEF PETER BARTRAM 0M 5-10 ÅR HAR DANSK FORSVAR STADIG EN MEGET HØJ PULS SELVOM VI ER SMÅ Nr. 1 Marts 2015 18 årgang DANMARKS STØRSTE FORSVARS- OG BEREDSKABSPOLITISKE ORGANISATION LEDER: HAR BEFOLKNINGEN GLEMT SIN EGEN FORSVARSVILJE? SIDE 2 RUNDT OM FOLK & SIKKERHED: 2014 BLEV ET SUCCESÅR SIDE

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Virksomhedshjemmeværnet

Virksomhedshjemmeværnet virksomhedshjemmeværnet 2009 Virksomhedshjemmeværnet en vigtig del af et godt kriseberedskab Samtænkning er nøgleordet ny afdeling i hjemmeværnet skal hjælpe danske virksomheder med risikostyring på sikkerheds-

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 2 Marts 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Den skjulte risiko Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft Foto: Øvelse i Karup Side 12-16 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

16. møde. Torsdag den 12. november 2009 (D) 1. (Fremsættelse 22.10.2009).

16. møde. Torsdag den 12. november 2009 (D) 1. (Fremsættelse 22.10.2009). Torsdag den 12. november 2009 (D) 1 (Fremsættelse 22.10.2009). 16. møde Torsdag den 12. november 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 7 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren

Læs mere

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 112 juni 2014. 112-dag i Herning

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 112 juni 2014. 112-dag i Herning BEREDSKABSNYT Nr. 112 juni 2014 Nyt fra brandmænd og frivillige ved Herning 112-dag i Herning Indhold mm. Nyt fra ledelsen Nyt fra ledelsen.... 3 OL holdet vandt GULD............... 4 Redning af druknet

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 8 oktober 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilden åd alt Den enorme varme i KB-Hallen fik stålpladerne i loftet til at smelte, som var det plastik Side 28-32 BRANDVÆSEN

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Paskontrol i. Spillet om BORNHOLM KRISE. Ikke tid til at tjekke illegale rejsende og falske pas. nr. 03 04 2014. dansk politi

Paskontrol i. Spillet om BORNHOLM KRISE. Ikke tid til at tjekke illegale rejsende og falske pas. nr. 03 04 2014. dansk politi Spillet om Paskontrol i BORNHOLM KRISE nr. 03 04 2014 dansk politi Ikke tid til at tjekke illegale rejsende og falske pas indhold lederen Foto: Brendan Dawes Paskontrol i krise Politiet i Københavns Lufthavn

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN 1 INDHOLD Forord 5 Fokus på det uventede ekstra 7 Kontaktcentret er det første, du møder 11 Jeg gør jo bare mit arbejde 13 Alle går hjem med noget

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere