Lokalaftale CVU København & Nordsjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalaftale CVU København & Nordsjælland"

Transkript

1 Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Aftalens dækningsområde: Lokal aftalen omfatter medarbejdere ansat på LC- og AC-overenskomst i Videncentre, Enheder og Programmer ved CVU København & Nordsjælland, Fællesenheden. For medarbejdere ansat ved Frederiksborg amts Sygeplejeskole (partnerinstitution), henvises til den gældende Lokalaftale om arbejdstid mv. for undervisere ansat ved Frederiksborg amts Sygeplejeskole. Aftalen omfatter endvidere kombinationsbeskæftigede pædagogiske medarbejdere fra partnerinstitutionerne, hvis ansættelsesvilkår i forbindelse med frikøb særskilt er fastlagt i henhold til retningslinier i notat af Lokalaftalen har sit afsæt i stillingsstrukturen for ansatte ved CVU København & Nordsjælland, og er en udmøntning af arbejdsvilkårene for fastansatte og kombinationsbeskæftigede pædagogiske medarbejdere. Lokale husaftaler I supplement til lokalaftalen kan der i de enkelte videncentre enheder og programmer nærmere aftales retningsliner for arbejdstilrettelæggelsen. (lokale husaftaler) De lokale retningslinier forholder sig til de specifikke forhold på det enkelte videncenter, enhed eller program. Den lokale husaftale sendes til tillidsrepræsentanten til orientering med henblik på at vurdere den lokale husaftales legalitet i forhold til lokalaftalens overordnede rammer. De lokale husaftaler er en uddybning af lokalaftalen. De lokale husaftaler forholder sig til de specifikke forhold på videncentre, enheder og programmer. De lokale husaftaler er underordnet lokaltalen. Den generelle husaftale for CVU København & Nordsjælland, Fællesenheden, fastlægger de gældende regler for afholdelse og placering af ferie og fridage mv. Arbejdstilrettelæggelsen foregår som en løbende drøftelse mellem gruppen af medarbejdere, den enkelte medarbejder og leder af videncenteret, enheden eller programmet og forudsætter, at den enkelte i øvrigt tilrettelægger sit eget arbejde. Normperiode: En normperiode er et 1 år. Normperioden løber i perioden I normperioden bør sikres en jævn arbejdsfordeling i løbet af året. 1

2 Generel funktionsbeskrivelse: Et normalt heltidsårsværk for en lektor, adjunkt, pædagogisk konsulent ved Videncentre, Enheder, Programmer, er fastsat til 1640 timer, når ferier og skæve helligdage er fratrukket. Medarbejderens arbejdsopgaver kan overordnet opdeles i fire kategorier: 1. Undervisningsopgaver mv. 2. Projekt- og udviklingsarbejde 3. Udviklingsarbejde og kompetenceudvikling (12,5 %) 4. Organisatorisk arbejde (12,5 %) Det tilstræbes, at den enkeltes arbejdsopgaver sammensættes, så der er størst mulig overensstemmelse mellem den pågældendes kvalifikationer, kompetencer og ønsker i forhold til CVU København & Nordsjællands samlede opgavevaretagelse. Ad 1 Undervisningsarbejdet: Undervisningsopgaver omfatter varetagelse af konkrete undervisningsopgaver, seminarer, eksamen, vejledning, censorvirksomhed samt forelæsninger og foredrag. Ad. holdundervisning, seminarer, workshops vejledning, Hver lektion er på 45 min, der opgøres som en arbejdstime. Til hver undervisningstime tildeles forberedelsestid. Forberedelsestiden opgøres i arbejdstimer a 60 minutter For undervisning på diplomniveau er omregningsfaktoren 3, 5. For undervisning ved efteruddannelsen er omregningsfaktoren 3 Ad. Eksamination PD-eksamen: Eksamination opmåles i lektioner. (1 lektion er 3,5 arbejdstime). Synopsis udløser 1 lektion når det drejer sig om individuelt udarbejdede synopser og 1 1/2 lektion når det drejer sig om grupper med 2 eller flere deltagere. Skriftlig opgave udløser 1 lektion når det drejer sig om individuelt udarbejdede opgaver og 1 1/2 lektion når det drejer sig om grupper med 2 eller flere deltagere. Skriftlig opgave med efterfølgende mundtlig eksamination udløser 1 lektion når det drejer sig om individuelt udarbejdede skriftlige opgaver og 1 1/2 lektion når det drejer sig om grupper med 2 eller flere deltagere. Skriftlig prøve udløser 1 lektion Afgangsprojekt udløser 2 lektioner når det drejer sig om individuelt udarbejdede afgangsprojekter og 3 lektioner når det drejer sig om grupper med 2 eller flere deltagere Obligatoriske skriveøvelser udløser hver 1 lektion pr. deltager. 2

3 Ved øvrige eksamensformer aftales akkord i samarbejde med den nærmeste leder. Ad. vejledning Vejledning opgøres som undervisning. I de tilfælde hvor vejledningen ikke kræver forberedelse opgøres vejledningen med det faktisk forbrugte timetal. Ad. forelæsninger Ved lektioner hvor deltagerantallet er mere end 45 personer hæves forberedelsestiden med 50 %. Ad. censorvirksomhed Det tilstræbes at censorvirksomhed indregnes i den enkelte medarbejders årsnorm. Ad. koordinationstid Ved planlægning af studier og kurser aftales en særlig akkord i samarbejde med den nærmeste leder. Denne akkord kan indgå i de lokale husaftaler Rekvirerede uddannelsesaktiviteter Ved rekvirerede efteruddannelsesaktiviteter, og kombinationsopgaver indenfor rammerne af den indtægtsdækkede virksomhed, fastlægges timetildelingen ud fra af en konkret vurdering af den enkelte aktivitet, herunder aktivitetens sammensætning af undervisning med forberedelse samt rådgivning og konfrontation, som ikke indebærer en standardfaktor til forberedelse. En række kriterier for fastlæggelsen af akkorder kan aftales individuelt i de enkelte videncentre enheder og programmer indenfor rammerne af de lokale retningslinier for arbejdstilrettelæggelsen (lokale husaftaler). Ad 2 Projekt- og udviklingsarbejde Projekt- og udviklingsarbejde omfatter typisk selvstændige og afgrænsede konsulentopgaver, udregningsopgaver, koordinationsopgaver og udviklingsopgaver, som ikke direkte kan henføres til undervisningens gennemførelse. Timetildelingen ved projekt- og udviklingsarbejde fastlægges ud fra en konkret vurdering af de enkelte projekter i forhold til opgavens indhold, kompleksitet, omfang i form af en akkord mellem leder og medarbejder. I forbindelse med projekt- og udviklingsopgaver kan det mellem medarbejder og leder aftales, at der afsættes tid til individuelle kompetenceudviklingsforløb mv. En række kriterier for fastlæggelsen af akkorder kan aftales individuelt i de enkelte videncentre enheder og programmer indenfor rammerne af de lokale retningslinier for arbejdstilrettelæggelsen (lokale husaftaler). 3

4 Ad 3 Udviklingsarbejde og kompetenceudvikling Til udviklings- og organisatoriske opgaver er der ved et undervisningsårs begyndelse afsat 205 arbejdstimer pr år. I den lokale husaftale præciseres fordelingen af den centralt fastlagte udviklingstid og den individuelle udviklingstid. De enkelte opgaver tilstræbes aftalt med nærmeste leder før undervisningsårets start. Arbejdstid som ikke anvendes til udviklingsarbejde kan i særlige tilfælde overføres til organisatorisk arbejde. Der skelnes mellem disse 4 opgavetyper: 1. Udviklings -, forsøgs-, og forskningsopgaver: Den enkelte medarbejders medvirken i sådanne opgaver skal beskrives i en kontrakt som indgås mellem den enkelte medarbejder og nærmeste leder. 2. Faglig og personlig opkvalificering: CVU København & Nordsjælland prioriterer medarbejdernes faglige udvikling. Der vil herunder gives mulighed for, at interesserede lektorer kan erhverve sig postgraduate grader f.eks. Ph.d. Andre former for videreuddannelse (f.x. cand. og master) aftales med nærmeste leder. Andre former for korterevarende efter- og videreuddannelser samt konferencer og kurser aftales med nærmeste leder. Der afsættes tid til personlig kompetenceudvikling, deltagelse i konferencer m.m. Dette beskrives specifikt i den lokale husaftale. Det påhviler den enkelte at holde sig orienteret om videncentrets, enhedens, programmets og institutionens udvikling og samspil med det omgivende samfund. Det påhviler endvidere den enkelte at følge den faglige, organisatoriske og pædagogiske udvikling inden for de fagområder, som er relevante for den pågældendes opgaveløsning, f.eks. ved deltagelse i kortere kurser og konferencer. 3. Lektorkvalificering Der aftales tid til adjunkters lektorkvalificering, jf. fælles retningslinier for adjunktforløb af Udvikling i og af CVU København & Nordsjælland: Dette omfatter deltagelse i medarbejderkonferencer og særlige seminarer for medarbejderne, men den enkelte medarbejder kan med nærmeste leder aftale særlige overordnede udviklingsopgaver som specielt bidrager til CVU København & Nordsjællands udvikling. Det kan f.eks. være udvikling af undervisningsmaterialer, udarbejdelse af kompendier, konceptudvikling for workshops o.l. Ad 4 Organisatorisk arbejde Til organisatorisk arbejde er der ved undervisningsårets begyndelse normalt afsat 205 arbejdstimer. Arbejdstid som ikke anvendes til organisatorisk arbejde kan under særlige omstændigheder overføres til udviklingsarbejde. 4

5 1. Medarbejdermøder: Et medarbejdermøde kan være: Lærerådsmøde, lokale- og fælles personalemøder. Rammerne for disse møder beskrives i den lokale husaftale. 2. Administrativt arbejde i forbindelse med medarbejderens virksomhed. Eksempelvis telefontid, mail osv. Nærmere uddybning beskrives i den lokale husaftale. 3. Organisatorisk arbejde i råd og udvalg: For arbejdet i CVU København & Nordsjællands råd og udvalg aftales følgende akkorder: For deltagelse i videncenterråd, udviklingsråd, efter- og videreuddannelsesråd indgår for hvert råd eller udvalg en akkord med 25 organisatoriske arbejdstimer pr. undervisningsår. For arbejdet i ad hoc udvalg aftale særlig akkord i samarbejde med tillidsrepræsentanten. Merarbejde Det er CVU København & Nordsjællands politik i videst mulig omfang at undgå merarbejde. Undtagelsesvis kan der aftales merarbejde, dette vil altid medføre et tillæg på 50 %. Arbejdstimer udover årsnormen overføres til næste undervisningsår. Undtagelsesvis kan det udbetales som løn. Aftale om dette foregår i samarbejde med tillidsrepræsentanten. Det tilstræbes at den daglige arbejdstid er 7,4 timer. Arbejde udenfor normal arbejdstid Normal arbejdstid er 8-19 på hverdage. Ved arbejde udenfor dette tidsrum ydes overtidsbetaling på 50 %. Transport Transport mellem skiftende arbejdssteder finansieres af arbejdsstedet og foretages enten i egen bil til højeste gældende kilometertakst d.v.s. med kørselsbemyndigelse, i afdelingens tjenestebil, i tog, bus, fly eller taxi afhængig af situationen. Hotelophold dækkes efter statens takster og dagpenge efter gældende regler. Rejsetid: l forbindelse med tjenesterejser opgøres den faktiske rejsetid. Arbejdstidsopgørelse: Den enkelte medarbejders nærmeste leder har ansvaret for at der foregår en løbende arbejdstidsopgørelse. TR-funktion Der afsættes 200 timer til TR repræsentanten. Til arbejdet i SU, HSU og bestyrelse afsættes 40 timer pr funktion Arbejde i ad hoc grupper aftales med særskilt akkord Anskaffelse af litteratur Medarbejderne har mulighed for, inden for en nærmere aftalt ramme, at anskaffe relevant litteratur og materialer. Aktuelle relevante informationer fra Undervisningsministeriet, samt andre organisationer distribueres løbende til alle medarbejdere. Der kan anskaffes litteratur til både studiesamlingen og den daglige undervisning. 5

6 Sygdom: Arbejdstid under en medarbejders sygdom opgøres, når sygdommen ligger i en periode hvor der foreligger en plan for lærerens arbejdsopgaver, svarende til den planlagte tid. I perioder, hvor arbejdsopgaverne ikke er planlagt opgøres arbejdstiden med 7,4 timer pr. arbejdsdag (8 arbejdstimer pr. arbejdsdag, hvis der er aftalt en 40-timers arbejdsuge). Bemærkninger: Der foreligger en plan for lærerens arbejdsopgaver, når f.eks. undervisningen er skemalagt og der er aftalt tid til lærerens løsning af andre opgaver end undervisning. Hvis sygdommen er længerevarende kan man eventuelt i stedet opgøre arbejdstiden på samme måde, som ved orlov. Ikrafttrædelse og opsigelsesbestemmelser: Aftalen har virkning fra den 1.august Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til udløb ved undervisningsårs afslutning. Opsiges aftalen af en af parterne, optages der forhandling mellem parterne med henblik på at der indgås ny aftale. Sådanne forhandlinger tilstræbes afsluttet inden aftalens ophør. Hvis begge parter ønsker det kan aftalen opsiges uden for den almindelige frist. CVU København & Nordsjælland den CVU København & Nordsjælland Dansk magisterforening Lærernes Centralorganisation Dansk Sløjdlærerskole 6

7 Allonge til lokalaftale af for CVU København & Nordsjælland, Fællesenheden. Overgangsbestemmelse Det præciseres, at lokalaftalen af ikke vil kunne tilsidesætte allerede indgåede konkrete aftaler, som i konsekvens af de ændrede bestemmelser økonomisk vil belaste videncentret, enheden eller programmet i læseåret 2005/2006. Såfremt der opstår væsentlige ændringer i de økonomiske forudsætninger for fællesenheden og videncentrenes og enhedernes drift, herunder ændringer i de bevillingsmæssige forudsætninger, som vil bringe ubalance i videncentrets økonomi,i forhold til de fastlagte budgetter, kan den afsatte tid til Udviklingsarbejde og kompetenceudvikling overføres til undervisning og projektarbejde med henblik på at forbedre indtjeningen. Ændringer jf. ovenstående aftales med tillidsrepræsentanterne. CVU København & Nordsjælland den Rektor for CVU København & Nordsjælland Dansk magisterforening Lærernes Centralorganisation Dansk Sløjdlærerskole 7

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN!

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Nærværende principper ligger til grund for ledelsens fordeling af opgaver for alle lærere på Vesthimmerlands Gymnasium og HF for skoleåret

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE PR. 1.4.2013 / PR. 1.10.2013 GÆLDENDE FREM TIL 31.12.2013 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2013 samt 1.10.2013

Læs mere

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 2014 dm.dk Lønguide 2013-2014 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 5 Offentligt ansatte

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere