Styregruppen. Referat. Styregruppemøde Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styregruppen. Referat. Styregruppemøde Referat"

Transkript

1 Styregruppemøde Referat Mandag 10. maj 2013 kl i s mødelokale, Egedalsvænge 37 st.tv. Styregruppen består af: Susanne Hjælm Nørregaard Formand i afd. 7 Skovengen Anders Brøgger Formand i Egedalsvænge Freddy Woer Formand i afd. 9 By-Nordengen Marianne Lundberg Andersen Formand i AB Hørsholm Kokkedal (afbud) Iris Gausbo Organisationsbestyrelsesmedlem i Boligforeningen 3B Jesper Bramsbye Souschef i Center for Job og Ydelse i Fredensborg Kommune (afbud) Ole Månsson Souschef i Center for Familie, Unge og Integration i Fredensborg Kommune Hanne Berg Formand for Børne og Skoleudvalget i Fredensborg Kommune Deltagere fra administrationerne: Peder Hansen Forretningsfører i Boligkontoret Danmark Katrina Gillmann Konsulent i Fredensborg Kommune (afbud) Mikkel Pedersen Konsulent i Boligforeningen 3B (referent) Michael Hedegaard Jensen Sekretariatsleder Kokkedal på Vej )(afbud) Dagsorden (dagsordenspunkter er fremstillet fra side 3) 1. Fædreindsats Se PUNKT 1 2. Orientering fra se PUNKT 2 3. Konference se PUNKT 3 4. Orientering fra Fredensborg Kommune se PUNKT 4 5. s bemanding - Se PUNKT 5 6. Ansøgning fra Club Freestyle se PUNKT 6 7. Fremtidige mødedatoer i sep. kl nov. kl Evt. Referat 1. Fædreindsats Khaled Mustapha orienterede om etableringen af en lokal fædregruppe i Kokkedal som blev godkendt og rigtig godt modtaget i styregruppen. Styregruppen havde enkelte kommentarer: - Susanne Hjælm Nørregård er meget optaget af at der gøres noget ved den pigegruppe der har huseret i området omkring Skovengen i meget lang tid. Der er frustrationer over at der ikke sker noget med eller for gruppen som er til gene for beboerne i afdelingerne. Khaled lovede at tage problemstillingen op med fædrene, når man kommer i gang og både projektet og kommunen noterede sig denne specifikke udfordring. - Ole Månsson pointerede at det tager lang tid at bygge sådan noget op, således at styregruppen og andre må have tålmodighed med initiativet 1

2 - Khaled forklarede at det især handlede om fædrene til de svære unge og drenge i området. Her indvendte Mikkel Pedersen at de er vigtigt med en god blanding af fædre i gruppen og Khaled pointerede at det også handlede om at rekruttere de resursestærke fædre. Styregruppen godkendte overførsel af økonomi til fædreindsatsen uden bemærkninger 2. Orientering fra Orienteringen blev taget til efterretning uden kommentarer 3. Konference Der udspandt sig lidt diskussion om konference initiativet, her mente nogle beboerdemokrater at det er vigtigt at afstemme varigheden af konferencer / fyraftensmøder, som godt kan blive lidt tungt at deltage i. Hanne Berg peger på at fyraftensmøde godt bare kan vare 2 timer. Der var enighed om at overlade det til tovholdergruppen at planlægge yderligere og blandt overveje målgruppen for arrangementerne. 4. Orientering fra Fredensborg Kommune Ole Månsson orienterede kort om at kommunen så småt har indledt et samarbejde med butikkerne, med udgangspunkt i nogle kedelige sager om bl.a. tyveri i Netto. Man vil gerne arbejde på et mere formaliseret samarbejde i fremtiden. Der udspandt sig en del debat om graffitti bekæmpelsen i lokalområdet og her pointerede Ole Månsson at kommunen ikke kan kræve at private grundejere fjerner det i samme hast som kommunen. Ole fortalte desuden at ungdomsklubben i det tidligere Kvarterhus har været lukket pga. ballade med bl.a. LFT medlemmer men at den genåbner efter sommeren med målgruppen år. 5. s bemanding Taget til efterretning. Sebastian præsenterede kort sig selv for styregruppen i starten af mødet. 6. Ansøgning fra Club Freestyle Taget til efterretning. 7. Fremtidige mødedatoer i sep. kl nov. kl Evt. Intet under punktet. 2

3 Fremstilling af dagsordenspunkter: PUNKT 1 FÆDREINDSATS Forslag om en ny aktivitet Til dette punkt får Styregruppen besøg af Khaled Mustapha, som er koordinator i Nivå Medborgercenter. På baggrund af de gode erfaringer med en fædreklub i Nivå og på opfordring fra bl.a. politiet ønsker vi at etablere noget lignende i Kokkedal. Der findes godt nok Fædregruppen, men Fædregruppen fungerer mere som en gruppe af fædre fra hele kommunen, der bidrager til store fælles arrangementer og ind i mellem laver ture for unge. Det er bestemt et ganske udmærket arbejde de gør i Fædregruppen, men i Kokkedal kunne det være meget gavnligt med endnu en gruppe af lokale fædre, som vil være med til at tage et direkte ansvar i forhold til de problemstillinger området oplever med drenge og unge mænd. Målgruppen er bl.a. fædre, som rent faktisk er fædre til nogle af de utilpassede drenge og unge mænd. I samarbejde med Khaled fra Nivå Bibliotek, som har startet Fædreklubben op i Nivå, går vi nu stille og roligt i gang. Først og fremmest med at afstemme forventninger med den eksisterende fædregruppe, og dernæst med at samle en gruppe fædre fra lokalområdet. Vi starter som sagt ud lidt stille og roligt, fordi det kan være et skrøbeligt og lidt konfliktfyldt farvand at bevæge sig ud i. Der er i Kokkedal mange grupperinger af den ene eller anden art, som ikke altid er så gode til at tale sammen. Med ansættelsen af Sebastian og med Khaled på sidelinjen har vi nu god mulighed for at navigere i netop det. Forudsætningen for succes er, at vi i første omgang har fokus på at skabe et socialt og neutralt fælleskab blandt fædre fra området, at vi i dette forum gør det legitimt at tale om de konkrete problemer med unge drenge, som området har oplevet i årevis, og at vi sammen med fædrene sætter nogle mål for deres fællesskab og indsats. Det skal gøres grundigt, og det kan godt tage lang tid, før vi har en sammentømret gruppe, som går i samme retning, og som området oplever have en effekt, men vi forventer os meget af initiativet. Nordsjællands Politi roser Fædreklubben i Nivå meget og tillægger den bl.a. en del af æren for, at Nivå ikke ramt af bandeproblematik. Pga. underbemandingen har vi ikke startet aktiviteten Ungdomskonference op, som skulle have haft sin dåb i De uforbrugte aktivitetsmidler, som er budgetteret til denne aktivitet ( i 2013), omrokeres til en fædreindsats. Denne budgetmæssige omrokering angår kun 2013 og sekretariatet får en formel tilladelse fra LBF. Der er også i 2014 afsat midler til Ungdomskonference. Midlerne fra 2013, som hermed overgår til en fædreindsats, kan strække sig ind i 2014, hvorefter finansieringen primært skal fundraises. - at styregruppen godkender den nye aktivitet. 3

4 PUNKT 2 SEKRETARIATET ORIENTERER Orientering fra sekretariatet om udvalgte forhold siden sidst Udvalgte aktiviteter UDDANNELS, BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV - Byggesagen: I forbindelse med renoveringen af Egedalsvænge har sekretariatet et samarbejde med byggeledelsen i 3B, BL, erhvervsskolen i Hillerød, Kokkedal i Job og hovedentreprenøren MT Højgård. Samarbejdet drejer sig om, at hjælpe hinanden med, at der i byggesagen etableres elevpladser og jobmuligheder for lokale fra det almene boligområde og fra Kokkedal. Renoveringen er lige begyndt og der blev for få dage siden arrangeret et møde med alle de forskellige underentreprenører, som forløb meget positivt. 30. maj blev den første aftale indgået mellem sekretariatet og MT Højgård, og går i første omgang ud på at besætte to-tre stillinger, dels med en ung under 18 og dels med en eller to arbejdsmænd. er i dialog med Fredensborg Kommune om, at vi sammen, når entreprenørerne begynder på klimaprojektet, kan have en lignende tilgang. BØRN, UNGE OG FAMILIER - Ungdommens Røde Kors: I gennem vores samarbejde med URK etablerer vi to nye aktiviteter: Et tilbud for isolerede piger, med det sigte at bringe dem i kontakt med eksisterende tilbud i lokalområdet; herunder den kommende fritidsklub samt foreningslivet. I tilbuddet ligger også bl.a. lektiehjælp. Det bliver drevet primært af frivillige. Legepatrulje vi har sammen med Ungecenter uddannet 6 unge skoleelever samt 4 medarbejdere fra kommunens og vores ungeindsats i en række lege. De unge skal frivilligt i små teams sætte lege i gang i lokalområdet. Selve teamet af unge vil vi udvide over tid. - Modersmålsundervisning: Styregruppen besluttede på det seneste møde, at sekretariatet kunne etablere et tilbud med modersmålsundervisning. Der er fundet en lærer til denne aktivitet, og vi forventer at kunne etablere tilbuddet i Café Biblioteket efter sommerferien. Der startes ud med arabisk, hvor der det største behov. Idræt +: I vores partnerskab med DGI Nordsjælland har vi etableret et motionsprojekt i samarbejde med KIK Trim om gå- og løbetræning for borgere i Kokkedal. Søndag 14. april mødte 18 personer op i Kokkedal på vejs sekretariat for at modtage et 8 timers kursus udbudt af DGI Nordsjælland. Der var et stort engagement blandt de 18 deltagere, som var fra år. Dette engagement forsøger vi nu at bygge videre på med ugentlige aktiviteter - og bl.a. arrangerer gruppen et børneløb under Byfesten om lørdagen. Det løbetræningsprogram, som projektet starter ud 4

5 med, kan ses på vores website eller på facebook. En anden lokal Idræt+ gruppe, som vi sammen med DGI har uddannet til fodboldtrænere, arrangerer gadefodbold og turneringer i området. De deltager også i byfesten med gadefodboldturneringer om fredagen som opvarmning til Nordsjællandsmesterskaberne ugen efter i Helsingør. - Partnerskabet med Integrationsministeriet: Kokkedal på Vej har i gennem de seneste år været inddraget i Fredensborg Kommunes partnerskab med Integrationsministeriet fsva. angår den mobile fritidsmedarbejder, som i øvrigt hedder Dina, og de mobile fritidstilbud, som bl.a. har udmøntet sig i et frivilligt drevet lydstudie i en container i Nivåcenter. I Kokkedal er vi hen over de næste måneder med til at etablere en bank af gear, som kan bruges til aktiviteter med børn, unge og voksne. Dette finansieres af partnerskabsaftalen. Den ind til videre ikke specielt kønne container ved Kokpit (den skal udsmykkes) bliver en del af denne bank. - Børnekulturpiloter: overvejer at igangsætte en aktivitet, som kaldes Børnekulturpiloter. Kort fortalt handler det om at uddanne børn og unge til selv at iværksætte kulturelle arrangementer og aktiviteter. Det er med inspiration fra Urbanplanen. På næste styregruppemøde kan vi forhåbentlig præsentere en projekt- og finansieringsplan. - Ung til Ung netværk: undersøger mulighederne for at etablere et ung til ung netværk, som skal bestå af en lille gruppe unge drenge og piger, der bliver klædt på dels til at vejlede andre unge og dels til at henvise videre i systemet. Tanken er at lave det i samarbejde med Ungecenter. KULTUR OG FRITID - Kokkedal Byfest: Er overstået, når styregruppen mødes. Der udsendes et notat om afviklingen af byfesten inden styregruppemødet. Som styregruppen kan se i programmet er ganske mange aktører med til at arrangere disse kulturdage i Kokkedal, som bygger på erfaringer helt tilbage fra da beboere arrangerede Kulturnat. er udviklende og koordinerende, men det gennemgående fokus er, at det er de lokale aktører selv, som skal stå for det. Og hen over de næste par år bliver der stillet mere og mere skarpt på det, således at den etablerede styregruppe for byfesten kan skubbe Kokkedal på Vej mere og mere ud af organisationen. De lokale aktører består både af beboere fra den almene sektor, foreninger fra lokalområdet, institutioner i lokaleområdet og kommunale indsatser. Det vi bl.a. arbejder med i denne aktivitet, er at få opbygget en stærk organisation, som kan bære en tilbagevendende kulturel begivenhed år efter år. Men det springende punkt er jo altid økonomi. Derfor er vi gået i gang med at uddanne frivillige udi fundraising, og bl.a. derfor er vi rigtig glade for, at det ser ud som om klimaprojektet har lyttet til, at der er behov for en amfiscene i området. - Madskolen: Som der blev orienteret om på seneste møde forsøgte vi at etablere en madskole for børn, men tilslutningen var for ringe, så det tilbud 5

6 er lukket. - Gadeteater: Fra at have været en aktivitet under Kokkedal på Vej er Gadeteaterfestivalen nu en del af Teaterforeningen Fredensborg Kommunes årlige program. Det er en glædelig udvikling og en organisatorisk forankring, som vi har arbejdet hårdt på. Kokkedal på Vej samarbejder med Teaterforeningen om at planlægge og afvikle gadeteaterugen, som traditionen tro bliver i uge 32. En anden vigtig samarbejdspartner er den lokale teatertrup Ragnarock. Der foreligger ikke et endeligt program pt., men bl.a. er der indgået aftale med en egyptisk teatertrup, som vi har samarbejdet med Helsingør Teater om at få hertil. De kommer til at lave en masse involverende børneteater og workshops. De skal være her en uge, i Nøjsomhed i en uge og herefter i Helsingborg, og der er rejst ekstern finansiering til at betale for dette initiativ. Intet at bemærke - at styregruppen tager punktet til efterretning PUNKT 3 KONFERENCE Orientering om dagsarrangement for alle parter i Kokkedal på Vej Tovholdergruppen havde planlagt en fælleskonference for alle parter i Kokkedal på Vej den 4. maj på Karlebo Kro. Desværre var der kun ret få tilmeldinger til arrangementet. Det er fortsat tovholdergruppens holdning, at fællesmøder kunne gavne det fortsatte arbejde med den fælles helhedsplan, men det er nok ikke et arrangement en lørdag vi skal satse på igen. Derimod vil Tovholdergruppen arrangere et eller flere fællesmøder, som bliver lagt om aftnen fx efter fyraften ved 17 tiden og ca. af 3-4 timers varighed. Der vil blive budt på et fagligt interessant emne fx med en oplægsholder, workshops, debat etc. Der vil også blive budt på mad, da et stærkere socialt fællesskab mellem afdelingerne også er en målsætning med fællesmøder. Der kan laves arrangementer kun for projektejere, sådan som fælleskonferencen var tænkt, men vi kan også trække de mange frivillige, som ikke er politisk aktive, ind til sådanne arrangementer. Styregruppen bedes komme med forslag til emner for sådanne arrangementer. Tovholdergruppen samler op og bearbejder forslagene på kommende møde. Bookningen af Karlebo Kro koster os kr. pga. den sene annullering, hvilket dog var meget billigt sluppet. Aflysningen af dagens proceskonsulent og oplægsholder kom vi ud af uden udgift. 6

7 - at styregruppen drøfter idéen og bidrager med forslag til emner for fællesmøder. PUNKT 4 ORIENTERING FRA FREDENSBORG KOMMUNE På hvert styregruppemøde orienterer de kommunale parter fra deres respektive områder Orientering fra Center for Familie, Unge og Integration ved Ole Månsson Orientering fra Center for Job og Ydelse; herunder Kokkedal i Job ved Jesper Bramsbye. Intet at bemærke - at styregruppen tager orienteringen til efterretning. PUNKT 5 SEKRETARIATETS BEMANDING Orientering om bemandingssituationen i sekretariatet har i al for lang tid været underbemandet på en central post. Efter en fejlslagen ansættelse hen over årsskiftet har vi nu endeligt ansat en ny børn- og ungemedarbejder. Sebastian Q. Jørgensen startede 15. maj i stillingen. Sebastian er lokal, og har senest arbejdet på fritidshjemmet samt som støtte på Kokkedal Skole. Sebastian er desuden tilknyttet kontaktpersonordningen i Fredensborg Kommunes Ungeteam og har siden 2009 også være tilknyttet Kokkedal på vej som timeansat. Vi er meget glade for, at have ansat Sebastian i stillingen, og kan allerede efter 2 uger fornemme nogle rigtig gode takter. Den tidligere fremsatte idé med at splitte stilingen op og i stedet ansætte et team er derfor ikke længere aktuel. Der er opsparet nogle lønmidler på denne konto, og sekretariatet vil forsøge at få lov af LBF til at konvertere disse til aktivitetsmidler - at styregruppen tager punktet til efterretning 7

8 PUNKT 6 ANSØGNING FRA CLUB FREESTYLE Styregruppen har behandlet en ansøgning fra en kampsportsklub Ansøgningen fra Club Freestyle blev behandlet på seneste styregruppemøde, og styregruppen besluttede sig for at bidrage til projektet med kr. Forudsætningen var bl.a. at initiativet fik færdiggjort deres proces med at blive en godkendt forening. Denne forudsætning er nu indfriet, og ClubFreestyle har modtaget bevillingen. Vi følger op på dette ved hen over sommer og efterår at føre tilsyn og evt. indgå samarbejdsprojekter med foreningen. Desuden samarbejder sekretariatet med Kultur- og Idrætsafdelingen på rådhuset om, at der på sigt etableres et bedre samarbejde mellem kampsportsklubberne i Kokkedal; herunder bl.a. samarbejde om udstyr og faciliteter. Intet at bemærke - at styregruppen tager punktet til efterretning. 8

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af Lokalforum Bolbro Torsdag 23. januar 2014 kl. 16.30-20.30 på Provstegårdskolen

Referat af Lokalforum Bolbro Torsdag 23. januar 2014 kl. 16.30-20.30 på Provstegårdskolen Referat af Lokalforum Bolbro Torsdag 23. januar 2014 kl. 16.30-20.30 på Provstegårdskolen Mødeleder: Bjarne Referent: Lone 1) Velkommen v. Lokalforums planlægningsgruppe herunder kort introduktion om Lokalforum

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Nærdemokrati det er også os En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Klare spilleregler 2 Nærdemokrati kommer ikke af sig selv. Der er behov for klare spilleregler,

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere