Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015"

Transkript

1 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer: Journalnr.: K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden) Link til skolens handlingsplan 2015: / 1

2 Indledning Erhvervsskolen Nordsjælland har det seneste år haft travlt med at omstille sig til de nye krav i aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser og til den nye bestyrelses strategi for skolen. Skolen har fået en ny organisation med en vicedirektør med det overordnede ansvar for alle uddannelser. Chefniveauet er blevet mindre til gengæld er der ansat en række uddannelsesledere med et direkte ansvar for udvikling af uddannelserne og for lærerteam pga. et ønske om mere ledelse tæt på undervisningen elever og lærere. Hver afdeling er ved at udarbejde handlingsplaner i forhold til skolens nye mission, vision og værdier og strategiske målsætninger. Mission Esnord skal tilbyde målrettede, attraktive, erhvervsrettede uddannelser, der gør skolens elever og kursister parate til at skabe samfundsmæssig værdi. Vision Esnord er det naturlige valg af erhvervsrettet uddannelsessted i Nordsjælland for både unge og voksne. Esnord tilbyder et inspirerende skole- og undervisningsmiljø under devisen for dig, der vil og kan. Esnord er en kollegial arbejdsplads præget af høj faglighed og arbejdsglæde. Esnord har kompetente, kvalitetsbevidste, ambitiøse og engagerede medarbejdere. Esnord er én skole med mange muligheder. Værdier Parate fordi vi ved, at verden omkring os er foranderlig, og vi tilpasser os, når det er nødvendigt. Esnord skal derfor: - arbejde strategisk med eksekvering af handleplaner, opfølgning og tilpasning til de ændrede vilkår. - være klar til at ændre kurs, hvis muligheder byder sig, og hvis det passer med den over-ordnede vision og mission for skolen. - tydeliggøre beslutninger og konsekvenser i sin interne og eksterne kommunikation. Engagerede fordi vi er bevidste om, at vi alle er vigtige brikker i arbejdet for at løfte skolens strategiske målsætninger. Esnord skal derfor: - give plads til forskellighed men forudsætte, at vi trækker mod samme mål. - forvente et aktivt bidrag fra hver enkelt til at skabe en god kultur på arbejdspladsen socialt og fagligt. - arbejde på at være en arbejdsplads, som alle kan være stolte af at tilhøre. Faglige og stolte over at være rundet af en faglighed, så vi smitter vores elever og kursister med denne stolthed. Esnord skal derfor: - rekruttere de bedste lærere og give dem plads til at udøve deres faglighed, så den kan inspirere eleverne. - fejre vores elever, når de opnår faglige successer på alle niveauer. - stræbe efter at øge kvaliteten i undervisningen ved et kontinuerligt fokus på faglighed og pædagogik. Åbne så vi deler viden med hinanden og med andre, giver plads til forskellighed både blandt elever og medarbejdere, og at vi taler åbent om det, som fungerer, og det, som kunne være bedre. Esnord skal derfor: - arbejde med tillid mellem ledelse og medarbejdere og med feedbackkulturen, så den bliver en integreret del af samarbejdskulturen. - etablere tværgående videndelingsprocedurer på tværs af skolen og anerkende disse. - styrke evalueringspraksis i undervisningen og i udviklingsprojekter på tværs af hele skolen. Troværdige når vi gør, hvad vi siger og holder, hvad vi lover og kommunikerer åbent om det, når det ikke kan lade sig gøre. Esnord skal derfor: - være ærlig i sin kommunikation, så vi udtrykker os klart og viser, at vi er en ansvarlig og aktivt handlende organisation, som står inde for, hvad vi siger. - kommunikere klart og signalere værdierne og deres betydning - kommunikere med respekt for målgruppernes baggrund og informationsbehov. 2

3 Erhvervsskolen Nordsjælland arbejder generelt ud fra følgende strategiske målsætninger:: Esnord skal være i aktiv dialog med alle uddannelsesaktører i regionen fra grundskole- til universitetsniveau og opbygge forpligtende samarbejder med virksomheder og aftagere med det formål at øge uddannelses- og beskæftigelsesfrekvensen i regionen. Esnord skal tydeliggøre skolens rolle i den samlede uddannelseskæde, som leverandør af stærke erhvervsrettede kompetencer, der både kan stå alene, men som også er byggesten, til videreuddannelse. Esnord skal, hvis det giver direkte værdi for eleverne, lærerne eller for skolens samarbejde med virksomheder, deltage i udviklingsprojekter af regional eller national karakter. Esnord skal som Nordsjællands største erhvervsskole fastholde og udbygge sin profil som en attraktiv udbyder af praksisnære erhvervsrettede uddannelser, der har fokus på at tiltrække, fastholde og udvikle elever, der vil og kan, og udfordre dem fagligt, så de når så langt, som deres evner rækker. Esnord skal styrke sit fokus på kerneydelsen uddannelse ved at arbejde struktureret med pædagogisk udvikling og pædagogisk ledelse, så vi skaber de bedste forudsætninger for at støtte eleverne i at nå deres egne og uddannelsernes mål. Esnord skal styrke den tætte relation med regionens virksomheder og stå skarpt som en troværdig og dygtig medspiller over for virksomhederne i regionen, som skal opleve, at skolen forstår deres behov og møder dem i den udstrækning, det er muligt, hvad enten det drejer sig om samarbejdsprojekter, lærlinge, praktik eller rådgivning. Esnord skal udbyde og udvikle sine tekniske erhvervsuddannelser inden for teknologi, byggeri og transport og på området levnedsmidler og have fokus på de uddannelser, som bidrager positivt til skolen enten økonomisk, gennem synergi med andre uddannelser eller fordi vi har en speciel stærk faglig profil. Esnord skal satse på at tilbyde erhvervsrettede 10. klasseforløb, som bygger bro til erhvervsuddannelserne og til Esnords erhvervsgymnasiale udbud og udnytte mulighederne for at gøre dette i hele regionen. Esnord skal integrere innovation og entreprenørskab i uddannelserne, der hvor det er muligt, og igangsætte aktiviteter, der bygger bro mellem uddannelsesniveauerne. Esnord skal have tilbud, som tilgodeser både de stærke og svage elever og sikre, at undervisernes kompetencer udvikles, så de evner at undervise differentieret. Esnord skal styrke sin synlighed over for virksomheder i Nordsjælland, så kendskabet til skolens brede vifte af uddannelser og høje faglighed øges. 3

4 1. Opnåede resultater i 2014 og målsætning for Tabel 1.1. Opnåede resultater i 2014 og målsætning for Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start Historisk udvikling Mål og resultat Fremtidige mål måltal 2014 Resultat 2015 måltal 2015 evt. rev. måltal 2016 måltal Grundforløb under ét 25,5 26,3 25,5 24,2 25,0 24,0 Hovedforløb under ét 5,0 6,9 6,0 7,3 5,0 5,0 Tabel 1.2. Udviklingen i tilgangen Tilgang: 2012/ / / /16 UNI-C data UNI-C data (eget skøn) (eget skøn) Grundforløb under ét Hovedforløbet under ét Skolen har et stigende frafald på hovedforløbet, i samme periode er andelen af HF elever, der er i skolepraktik steget. Det stigende frafald kan muligvis forklares ved, at det ikke er lige så attraktivt at være i skolepraktik som i ordinær praktik, og derfor afbryder eleverne uddannelsen. Skolen har desuden haft en nedgang i tilgang i hovedforløbet på flere uddannelse, som kan skyldes, at virksomhedernes bonus for uddannelsesaftaler er bortfaldet. Den store nedgang på mekanikeruddannelsen er dog reelt ikke så stor, da det ser ud til, at den store stigning (på 110 elever), der var på mekanikeruddannelsen sidste år, til dels skyldes, at nogle af eleverne er blevet talt to gange, i forbindelse med at uddannelsen skiftede navn/nummer. Skolen har bedt STIL undersøge, om eleverne er talt med 2 gange (både i 2012/13 og i 2013/14). 4

5 2. Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for 2014 Skema 2.1: Evaluering af arbejdet med skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) Hvordan er FPDG udfoldet i skolens strategi, målsætning og undervisning? Hvordan formidles FPDG til bestyrelse, lærere og elever? Hvad har evalueringen vist? Hvordan vil skolen følge op på erfaringerne? Skolen er først fra årsskiftet rigtig gået i gang med at implementere det nye FPDG. Direktøren og bestyrelsen har valgt at styrke arbejdet med det FPDG på tværs af uddannelserne ved at ansætte en vicedirektør med ansvar for alle skolens ungdomsuddannelser herunder ansvaret for etablering af det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Det nye FPDG er indtil videre formidlet gennem nyhedsbreve, lærermøder, afdelingsmøder, hjemmesiden og handlingsplan for øget gennemførelse. Der har ikke været en systematisk evaluering, men det skønnes, at der ikke er arbejdet nok med det. Skolen vil derfor prioritere denne opgave højt fremover. Skema 2.2: Evaluering af arbejdet med styrket differentiering På hvilken måde og med Undervisningen differentieres ofte ved, at eleverne løser samme opgave, men at der stilles forskellige krav til løsningen afhængig af elevens hvilke metoder differentierer skolen undervisningen? niveau. På det merkantile grundforløb benyttes princippet elevdifferentiering ved holddannelse, fx turbohold. Hvilken effekt har de valgte aktiviteter haft på elevernes præstationer, fastholdelse og evt. tilfredshed? Som en ny indsats i 2014 har skolen tilbudt B-niveauer på det merkantile grundforløb for de elever, som ønskede højere niveauer. Skolen spurgte i 2014 både elever og lokale uddannelsesudvalg om deres syn på skolens undervisningsdifferentiering. Både blandt medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg og blandt eleverne er der stort set enighed om, at skolen ikke skal bruge princippet om elevdifferentiering, dvs. opdele elever efter niveau eller alder, fordi dygtige elever også lærer ved at hjælpe andre elever, og de dygtige vil også gerne hjælpe, dem der vil, men har svært ved at kunne. Mht. alder nævner flere medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg, at der er et arbejdsfællesskab bestående af personer i forskellige aldre på arbejdspladserne. Der er enighed om, at undervisningen skal være differentieret og give alle elever passende udfordringer. Det mener eleverne også lykkes. Eleverne på det merkantile grundforløb var nogenlunde tilfredse med holdinddelingen. De mente dog, at der er stor aldersforskel på en 16- årig og en 21-årig og kunne derfor godt tænke sig mere elevdifferentiering. Eleverne på holdet med B-niveau havde ikke større gennemførelse eller højere niveau i grundforløbsprøven og tilsyneladende heller ikke lettere ved at indgå en uddannelsesaftale. 5

6 Hvad har virket / ikke virket? Det virker, når undervisningen differentieres ved, at eleverne løser samme opgave, men at der stilles forskellige krav til løsningen afhængig af elevens niveau. Hvordan følges der op på erfaringerne? I undervisningen vil man fastholde samme opgave med forskellige krav til opgaveløsningen. På det merkantile område sker det mange ændringer pga. reformen. Skema 2.3: Evaluering af arbejdet med stærkere kobling mellem skoledel og praktikdel Hvilke konkrete aktiviteter Af nye aktiviteter iværksatte skolen følgende i 2014: har skolen iværksat for at styrke lærernes, virksomhedernes og praktikvejledernes fordi de har fået større forståelse for deres eget bidrag til virksomhe- For at gøre eleverne mere attraktive at indgå en uddannelsesaftale med, samarbejde om det fælles dens drift, besluttede skolen at udvikle og udbyde et kursus i forretningsforståelse og kundeservice (20 lektioner). uddannelsesansvar over for den enkelte elev? Målgruppen: Alle elever på grundforløbene og alle skolepraktikelever. Kurset er udviklet. Det blev udbudt som et ekstra tilvalgsfag på GF i efteråret, men der var kun 5 tilmeldte, så kurset blev ikke gennemført. SKP eleverne foretrak undervisning i praktikpladssøgning frem for kurset, og dette ønske blev efterkommet. Hvilken effekt har aktiviteterne haft på elevernes præstationer, fastholdelse og evt. tilfredshed? Hvad har virket/ikke virket? Hvordan følges der op på erfaringerne? I 2014 undersøgte skolen om de lokale uddannelsesudvalg, eleverne eller lærerne havde forslag til, hvordan skolen kunne skabe mere sammenhæng mellem skoleundervisning og læring i praktikken. Eleverne havde ingen forslag. Nogle LUU er mente, at sammenhængen ville blive bedre, hvis virksomhederne var bedre orienteret om uddannelserne, se tabel 4.4 Kurset har ikke været gennemført. Markedsføringen af kurset har ikke virket efter hensigten. Kurset vil indgå/blive skemalagt i skolepraktikelevernes oplæring i praktikcentret. 6

7 3. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer 3.1. Frafald Skema 3.1: Overordnet analyse og beskrivelse af skolens udfordringer mhp at øge gennemførelsen Indledning Skolens største udfordringer er den manglende tilgang til erhvervsuddannelserne, frafaldet på grundforløbet og manglen på praktikpladser. Årsagerne er komplekse, og mange af dem har skolen svært ved at gøre noget ved, men vi arbejder alligevel systematisk for at imødekomme de nævnte udfordringer. I det følgende beskrives udfordringerne sammen med indsatsen. At vælge erhvervsuddannelsen til Skolen har brug for mange elever for at kunne danne hold på alle uddannelser, og samfundet har brug for, at 95 % af en ungdomsårgang tager en ungdomsuddannelse og heraf mindst 25 % en erhvervsuddannelse i 2020 og 30 % i Derfor vil det være hensigtsmæssigt, hvis skolen har en stor tilgang af elever. Forældres uddannelsesbaggrund og skolens ry Elevers valg af uddannelse er afhængig af deres forældres uddannelsesniveau. Det er hovedsagelig børn af ufaglærte og faglærte, der vælger en erhvervsuddannelse. Mange ufaglærtes børn vælger dog i dag også gymnasiet nemlig 48 %, og derfor er tilgangen til erhvervsuddannelserne for de helt unge lav 1 i Region Hovedstaden vælges en erhvervsuddannelse af 13 % af ansøgerne ved den koordinerede tilmelding. 2 De nordsjællandske kommuner adskiller sig meget fra hinanden med hensyn til unges valg af ungdomsuddannelse. I kommunerne Fredensborg og Hørsholm er det mere end 90 % af de unge, der søger en gymnasial uddannelse. I kommunerne Allerød, Rudersdal, Egedal og Furesø er det mere end 80 %. I kommunerne Frederikssund, Gribskov og Helsingør er det mellem % af de unge, der søger en erhvervsuddannelse, og i Halsnæs er det %. I Hillerød og Furesø er det %. 3 Der er kommuner som Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Frederikssund, der er kendetegnet ved, at mindre end 70 % af indbyggerne i 2011 havde en ungdomsuddannelse 10 år efter afsluttet 9. klasse. I disse kommuner er ungdommen mindre tilbøjelig til at gennemføre en uddannelse. Ifølge kommunernes profilmodel fra 2010 forventes da også mindre end 80 % i Gribskov Kommune at have en ungdomsuddannelse 10 år efter afsluttet 9. klasse. For kommunerne Frederikssund, Halsnæs, Helsingør og Fredensborg er tallet %. Dvs. der er et stykke vej for disse kommuner til målsætningen om, at 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 10. klasse 2013 af UNI C, april Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden, Region Hovedstaden 2013, s Tal og figurer er fra Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden, Region Hovedstaden Alle unge vil gerne have et godt liv, Pluss Leadership, Epinion og Center for Ungdomsforskning for Region Hovedstaden Juni

8 Undersøgelser viser, at skolers ry også har betydning for elevers valg af uddannelse. Unge mennesker kan fravælge en skole, hvis skolens ry er dårligt. 5 Skolens indsats Skolen er meget optaget af, at elever og mestre oplever, at skolens uddannelser er gode. På trods af skolens økonomiske udfordringer er skolens omdømme godt, og skolen omtales ofte meget positivt i lokalpressen bl.a. pga. skolens arrangementer. Skolens uddannelser vil blive endnu bedre som følge af opfølgningen på skolens selvevaluering 2014 og af opfølgningen på skolens evaluering af undervisningsmiljøet og af i hvor høj grad undervisningen afspejler det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag i april 2015 samt skolens fremtidige arbejde med det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. I forbindelse med selvevalueringen talte skolen med alle de lokale uddannelsesudvalg og elever og lærere fra alle uddannelser. De inspirerede skolen til at vælge følgende kernebudskab for skolen: Skolen er for dig, der vil og kan, fordi der var enighed om, at elever, der er motiverede og rigtig gerne vil, vil man gerne hjælpe til at kunne også selvom de har svært ved det. Dette budskab benyttes i skolens nye brandingkoncept, som også giver skolen en ny visuel identitet. For at gøre skolen endnu mere synlig, fx på de sociale medier og ved besøg på skolen, har skolen ansat en kommunikationsmedarbejder og en eventelev. Skolen har mange indsatser for at oplyse elever i grundskolen om erhvervsskolens uddannelser. Skolen har dette forår haft omkring 4000 grundskoleelever og omkring 180 lærere på introduktionskursus, hvor de prøver de uddannelser, der er nødvendige på en festival. I efteråret havde skolen besøg af omkring 2000 grundskoleelever i forbindelse med de lokale erhvervsskolers branding af Skills Danmark. Derudover deltager skolen på messer og i lokale byfest-arrangementer samt tilbyder masterchef klasser og undervisning i forbindelse med emneuger, fx om privatøkonomi. Grundskoleleverne kan på den måde møde rollemodeller fra erhvervsuddannelserne og opleve, at de kan noget, der er værd at kunne. Identitetsdannelse er nemlig også en del af det at vælge uddannelse. Skolen understreger over for grundskoleeleverne, at en erhvervsuddannelse er en god vej til job, løn og videreuddannelse og fremlægger i den forbindelse statistik fra Region Hovedstaden, der viser, at en erhvervsuddannet har samme årsløn som 30-årig som en professionsuddannet. Skolen regner desuden med at flere unge vil vælge en erhvervsuddannelse som følge af, at ungeenheder fra jobcentrene i hhv. Helsingør og Hillerød flytter ind på skolens matrikler i hhv. Helsingør og Hillerød. Derudover regner skolen med en endnu nemmere adgang til viden om god praksis inden for området, efter at Region Hovedstadens Regionale Ungeenhed også er flyttet ind på skolens matrikel i Hillerød. 5 Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden, Region Hovedstaden

9 At vælge at gennemføre erhvervsuddannelsen Elevers socioøkonomiske baggrund Elevers sandsynlighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse er påvirket af forældrenes uddannelsesniveau og indkomst samt af sociale problemer, inklusiv forældre- og familiemæssig ustabilitet. For eksempel har unge med lavindkomstforældre 51 % sandsynlighed for at falde fra, mens unge med højindkomstforældre har en frafaldssandsynlighed på 26 %. Hvis forældrene har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse, er sandsynligheden for, at eleven falder fra ca. 40 %, og har forældrene uddannelse efter grundskolen, er sandsynligheden ca. 31 %. 6 Erhvervsskolen Nordsjælland dækker som tidligere nævnt kommuner, hvis uddannelsesniveau er meget forskelligt. Det samme gælder for gennemsnitlig indkomst. Seks af de nordsjællandske kommuner befinder sig i top 10 over gennemsnitlig lønindkomst i Danmark. Men der er også kommuner som Halsnæs og Gribskov, hvor gennemsnitindkomsten befinder sig under landsgennemsnittet. 7 Ingen uddannelse og lav indkomst hos forældrene kan medføre, at deres børn ikke oplever, at uddannelse og arbejde et meget vigtigt. Mange elever falder fra, fordi de ikke oplever, at det er vigtigt nok at møde hver dag og deltage aktivt i undervisningen for at tage uddannelsen. Skolens indsats Skolen har udarbejdet en folder til forældre for at fortælle dem om, hvor godt et valg en erhvervsuddannelse er, og hvor vigtigt det er, at de støtter op om den unges valg. Forældre inviteres også til fraværssamtaler. Eleverne har desuden alle kontaktlærere, der er særlige opmærksomme i forhold til at lære eleverne mødedisciplin, hvis de ikke har den. Skolens fælles pædagogisk og didaktiske grundlag lægger desuden op til en undervisning, der også er motiverende for elever, hvis forældre ikke har givet dem oplevelsen af, at uddannelse er vigtig. Skolens didaktik og anerkendende pædagogik skal nemlig vække elevernes nysgerrighed og motiverer eleverne gennem planlagt, aktiverende, varieret, differentieret og anvendelsesorienteret undervisning. Eleverne skal løbende opleve fremskridt og succes på grund af undervisernes realistiske, ambitiøse og tydelige mål for og konstruktiv og konkret feedback til hver enkelt elev. Transporttid til uddannelsesstedet Transporttiden til et relevant uddannelsessted kan være en kritisk faktor, når det handler om at gennemføre en uddannelse. Unge fra de kommuner, som har mange unge, der vælger en erhvervsuddannelse, har forholdsvis langt til nærmeste tekniske skole og handelsskole dog ikke Helsingør, hvor skolen har en afdeling. Kilde: Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden, Region Hovedstaden 2013, side 32 Skolens indsatser Projekt Udvikling med Udsigt fra Den lange transporttid har skolen forsøgt at råde bod på med lokale udbud i forbindelse med projekt Udvikling med Udsigt. Erhvervsskolen Nordsjælland samarbejdede i projektet med kommunerne Halsnæs, Helsingør, Gribskov og Frederikssund. Region Hovedstaden og EU s Socialfond støttede projektet økonomisk. Der blev etableret lokale uddannelsessteder i byerne Hundested, Frederiksværk, Helsinge, Frederikssund og Helsingør, og disse uddannelsessteder udbød en række grundforløb inden for de tekniske erhvervsuddannelser. Eleverne på de lokale uddannelsessteder havde dog et meget stort fra- 6 Klaus Nielsen m.fl.(2013): Erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem, s

10 fald, fordi elevgruppen var meget bredt sammensat og holdene meget uhomogene. Der var desuden for få elever, der valgte de lokale uddannelsessteder, så de var ikke rentable. Skolen nedlagde derfor i 2012 afdelingerne i Hundested, Helsinge og Frederikssund. Gribskov-modellen fra Flere kommuner ønskede stadig lokale tilbud inden for erhvervsuddannelsesområdet, og skolen aftalte derfor med Gribskov Kommune, at skolen fra foråret 2014 i Helsinge udbød første del af grundforløbene til 4 retninger inden for bygge og anlæg. Kommunen forpligtede sig til at sikre volumen af elever, så det økonomisk kunne løbe rundt for skolen. Tilbuddet bliver lukket marts 2015, fordi der ikke er elever nok. Frafald på grundforløbet, hovedforløbet og pga. manglende uddannelsesaftale Elever på 17 år og derunder har i skoleåret 2013/14 et frafald på 17 %; elever i andre aldersgrupper har et frafald, der ligger ca. 10 procentpoint over. På grundforløbet er frafaldet lavest på uddannelserne til mekaniker, elektriker og på indgangen produktion og udvikling og knap 10 procentpoint mindre end på de andre. Frafaldet er lavere i 2013/14 end sidste år, bortset fra på det merkantile grundforløb, hvor det er steget markant pga. at skolen indførte en skrappere opfølgning på fravær. I skoleåret 2012/13 afbrød hver tredje elev med uoplyst karaktergennemsnit, og det er dermed en risikofaktor. De begrundelser, eleverne benyttede, når de afbrød grundforløbene var især fortrudt uddannelse (61 %) og i noget mindre grad personlige forhold (fx sygdom, fraflytning osv.) (20 %). Elevers motivation og afklarethed i forhold til uddannelse er da også en faktor i forhold til at gennemføre en uddannelse. 8 Selvom hver tredje elev med uoplyst karakter faldt fra i skoleåret 2012/13, så bør det nævnes, at rigtig mange af skolens elever afslutter grundforløbet med gode karakterer, også selvom de ikke tog grundskolens afgangseksamen eller fik dårlige karakterer ved afgangseksamen. At eleven ikke påbegynder et hovedforløb efter endt grundforløb kan skyldes, at de vælger en anden uddannelse, at de mangler en praktikplads, at skolens skole-praktikkvote er opbrugt eller at eleven ikke opfylder EMMA kriterierne (Egnet, Mobil geografisk, Mobil fagligt og Aktivt praktikpladssøgende, jf. lovens 66 c.). På hovedforløbet har hverken karaktergennemsnit fra grundskolen eller alder betydning for frafaldet. Årsagen til afbrud er som regel, at eleven ikke har en ordinær uddannelsesaftale, ikke er mødestabil eller fortryder uddannelsesvalget. Både frafald på mekanikeruddannelsen og mureruddannelsen skyldes, at nogle af de elever, der kommer i skolepraktik, ændrer adfærd og dermed ikke lever ikke op til EMMAkriterierne. Ifølge Undervisningsministeriets statistik over om skolens elever har opnået en praktikplads 10 måneder efter endt grundforløb, mangler 34 % af skolens elever fra 2013 en praktikplads, 50 % har opnået en ordinær uddannelsesaftale (for elever fra 2010 var det 57 %) og 8 % har opnået en skolepraktikaftale. Resten har haft en uddannelsesaftale, men har den ikke længere. Skolen har desværre haft en nedgang i antallet af uddannelsesaftaler fra 2012 til Klaus Nielsen m.fl.(2013): Erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem, s

11 Skolens indsats Skolen indførte i 2014 mere systematisk brug af data for fravær og en skrappere opfølgning på fravær. Skolen har tilbud til elever med psykiske og sociale problemer, fx mentorer. Skolen har desuden et åbent læringsværksted, hvor eleverne kan få ekstra undervisning. Skolens vejledere vejleder elever, der har fortrudt uddannelsen videre til andre uddannelser nogle gange i samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser i det såkaldte samarbejde om garantiskolen. På grundforløbet har skolen særlig fokus på arbejdspladskompetencer som mødestabilitet og aktiv deltagelse samt forståelse for, hvordan en virksomhed fungerer. Skolen sørger desuden for, at alle GFelever er i virksomhedsforlagt undervisning, så de både møder rollemodeller inden for deres fremtidige arbejdsområde og får mulighed for at møde arbejdsgivere, som kan hjælpe dem med at indgå en uddannelsesaftale. Eftersom skolen både har fået flere elever i skolepraktik og færre ordinære uddannelsesaftaler, har skolen valgt intensivere det praktikpladsopsøgende arbejde, se planen for det praktikpladsopsøgende arbejde. Herudover har Praktikcentret prioriteret dialog med Praktikcenterudvalget for at kortlægge, hvilke kompetencer virksomhederne i særlig grad ønsker, at SKP-eleverne og SKP-instruktørerne skal arbejde med. Det vil medføre kompetenceudvikling af SKP-instruktørerne, således at optagelsessamtaler og arbejdet med elevernes arbejdsmarkedskompetencer bliver ensartet og styrket. SKP-instruktørerne bliver desuden kompetenceudviklet i forhold til at arbejde målrettet med eleverne i forhold til praktikmålene. Skema 3.2: Profil af frafaldsgrupper Frafaldsgruppe nr.: 1 Hvem falder fra? Hvornår falder eleverne fra? På hvilke uddannelser falder eleverne fra? Hvorfor? Elever på 17 år og derunder har langt den mindste frafaldsprocent (16 %) og dem på år størst (50 %), dernæst kommer aldersgruppen år (43 %). I løbet af grundforløbet. Merkantilt grundforløb Frafaldet er steget fra 19,5 % i 2013 til 31,1 % i 2014, hvilket skyldes ændrede regler for opfølgning på fravær. 11

12 4. Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder 4.1: Skolens implementeringsstrategi Hvordan sikres løbende opfølgning på skolens implementeringsstrategi? Hvor ser skolen de største udfordringer ift implementering af reformen? Skolen har nedsat en EUD-reform styregruppe, der sammen med tovholderen for processen løbende igangsætter aktiviteter, nedsætter arbejdsgrupper (hovedsagelig bestående af uddannelsesledere og lærere), igangsætter initiativer med eksterne samarbejdspartnere (VUC, kommuner mm.) og følger op på leverancerne. - At implementeringen af reformen skal gå så hurtigt, at den ofte bremses, fordi skolen mangler nødvendige informationer, fx uddannelsesordningerne - At de elever, der traditionelt søger ind på erhvervsskolerne, skal leve op til de nye krav. - At forudse konsekvenserne af de nye adgangskrav og betingelser for tilgang og gennemførelse. - At få elevvolumen nok til talentspor og højniveau. Skolen har tidligere udbudt højniveau fag, hvor tilslutningen ikke var stor. - Overgang fra GF1 til GF2, hvor eleverne kommer fra at helt ungt miljø til et mere blandet miljø. - Alle lærere har ikke fra start de kompetencer, der skal til for at honorere alle de nye krav Skolens fælles pædagogiske og didaktisk grundlag Skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag er udarbejdet ud fra viden om både elevgrupperne og forskningsbaseret viden, om det der dur. Hvilke aktiviteter vil skolen sætte i gang for at implementere FPDG? 1. På baggrund af skolens selvevaluering 2014 og FPDG igangsættes en fælles (for alle skolens uddannelser) proces med henblik på at udvikle undervisningen, så den bliver endnu mere aktiverende. Aktiverende undervisning defineres lidt forskelligt fra uddannelse til uddannelse og indgår i FPDG. 2. Skolen undersøger i marts-april 2015 vha. spørgeskemaer, om eleverne oplever elementer fra FPDG i undervisningen. Eleverne oplevelse af undervisningsmiljøet undersøges samtidigt undervisningsmiljøet indgår også i FPDG. 3. Skolen etablerer lærerteam som også indgår i FPFG. 12

13 4. Skolen vil udarbejde retningslinjer for møder, der sikrer evaluering og udvikling af undervisningen (som også indgår i FPDG), og vil udarbejde forslag til god mødeafvikling (et projekt for hele skolen). 5. Skolen vil udarbejde forslag til processer for udvikling af undervisningen vha. supervision og feedback (et projekt for hele skolen). 6. Kompetenceudviklingen for lærere ansat før 2010 og uddannelsesledere vil også inddrage det FPDG, se denne indsats. Hvordan inddrages bestyrelsen i arbejdet med skolens FPDG? Hvordan inddrages lærerne i arbejdet med skolens FPDG? Hvornår og hvordan vil skolen evaluere skolens FPDG? Bestyrelsen orienteres. Gennem lærerteamene, i udarbejdelsen af de nye lokale undervisningsplaner og gennem drøftelser i pædagogisk udvalg og i forbindelse med processen for at skabe en mere aktiverende undervisning og i planlægningen af kompetenceudviklingsforløbet. Skolen vil i efteråret 2016 evaluere FPDG vha. en kvalitativ undersøgelse Styrket differentiering Hvilke konkrete aktiviteter vil skolen sætte i gang? Hvilke målgrupper er der for den styrkede differentiering? Hvorledes og hvornår skal aktiviteterne evalueres? Herunder evt. delmål Skolen vil udbyde talentspor og fag på højere niveauer samt EU. Der er en målgruppe for EU. Skolen har ikke tidligere haft held med at finde elever nok til fag på højere niveauer. Indtil videre vil skolen vha. både kvalitative og kvantitative metoder evaluere forløbene hvert halvår Stærkere kobling mellem skoledel og praktikdel Hvilke konkrete aktiviteter vil skolen gennemføre for at sikre sammenhæng mellem læring i praktikken og skoleundervisning? I 2014 undersøgte skolen om de lokale uddannelsesudvalg, eleverne eller lærerne havde forslag til, hvordan skolen kunne skabe mere sammenhæng mellem skoleundervisning og læring i praktikken. Eleverne havde ingen forslag. Nogle LUU er mente, at sammenhængen ville blive bedre, hvis virksomhederne var bedre orienteret om uddannelserne. Skolen har ikke haft samme praksis på alle uddannelser. Fra efteråret 2014 har skolen valgt, at alle virksomheder og elever - sammen med indkaldelsesbrevet til næste hovedforløb får en kort orientering om, hvad eleven skal arbejde med i skoleperioden. Alle lærere vil komme en uge i virksomhedspraktik, se nedenfor. 13

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling de eksisterende måltal

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Praktikcenter på IBC, International Business College

Praktikcenter på IBC, International Business College Praktikcenter på IBC, International Business College Udfordringen for erhvervsskoler generelt er, at kvalificere eleverne til et arbejdsliv, hvor de skal have opnået flg. tre ting nemlig erhvervsrettede

Læs mere

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Forfattere: Ole Dibbern Andersen og Jørgen Theibel Østergaard

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere