Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job"

Transkript

1 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

2 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe mere i et tæt samarbejde med Folketinget og arbejdsgivere. Den danske model med partsaftaler på arbejdsmarkedet har skabt grundlaget for vores job og velfærd og den danske model kan med stor fordel bruges langt mere end i dag. Med dette valgoplæg vil LO og FTF fremhæve lønmodtagernes dagsorden og forslag, som kan bringe Danmark videre og som vi gerne vil i dialog med alle Folketingets partier om. Det danske samfund står over for store udfordringer, der skal findes svar på i den kommende regeringsperiode. På kort sigt skal Danmark for alvor ud af den økonomiske krise. Der skal skabes nye job for at opveje det massive tab af arbejdspladser, der har skabt utryghed blandt lønmodtagerne. På lidt længere sigt er der nogle strukturelle udfordringer på arbejdsmarkedet, som allerede nu kræver at samfundet investerer mere i uddannelses- og arbejdsmarkedsindsatser, blandt andet for at løse den helt centrale udfordring med at løfte ufaglærte til faglært niveau. Vores samfund er udfordret på kvaliteten af velfærden, mangel på job og voksende ulighed både økonomisk ulighed og ulighed i sundhed og livsmuligheder. Den udvikling bør standses og vendes. Lønmodtagerne har en nøglerolle i at løse de udfordringer, som Danmark står overfor. Derfor bør et nyt regeringsgrundlag også handle om at skabe tryghed og nye muligheder for lønmodtagerne. I overskrifter handler det om, hvordan vi får sikret arbejde til alle, kvalitet i velfærden og gode job. Det handler ikke mindst om at mindske uligheden. Lønmodtagernes vilkår, kompetencer og motivation er afgørende for at udvikle det danske samfund, sikre samfundets sammenhængskraft og de grundlæggende værdier i det danske samfund. LO og FTF repræsenterer tilsammen 1,5 mio. lønmodtagere fra hele arbejdsmarkedet, både det offentlige og private, og i alle uddannelsesgrupper ufaglærte og faglærte såvel som lønmodtagere med videregående uddannelser. Vi har sammen med Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet gennemført en omfattende undersøgelse af de danske lønmodtageres erfaringer og politiske prioriteringer. Her tegnes en tydelig lønmodtagerdagsorden, som dette oplæg giver konkrete forslag til. Linjen i de forslag, vi lægger frem, er, at vi skal investere i at skabe det samfund, vi vil have. Både i den private og offentlige sektor skal vi investere os til flere og bedre job. I den private sektor skal vi fremme produktion og service. I den offentlige sektor skal vi finde nye løsninger, der på samme tid giver bedre kvalitet i tilbuddene til borgere og virksomheder og bedre job til medarbejdere og ledere. Sammen skaber vi værdi. ISBN-trykt: ISBN-elektronisk: LO-varenr Oplagstal April 2015 Redaktion: LO, Kenneth Thue Nielsen FTF, Flemming Andersen Layout: Geelmuyden Kiese A/S Harald Børsting formand LO Bente Sorgenfrey formand FTF

3 4 ARBEJDE TIL ALLE

4 6 7 For at skabe bæredygtig vækst og job er det vigtigt at fastholde Danmark som et attraktivt land at drive virksomhed og investere i. Fagbevægelsen er parat til at tage medansvar for at skabe arbejde til alle Fuld beskæftigelse er vigtigt både for den enkelte lønmodtager og for samfundsøkonomien og dermed finansieringen af et velfærdssamfund, der ikke lader de svage i stikken. Målet om arbejde til alle hviler på værdien, at alle så vidt muligt skal påtage sig og have mulighed for at bidrage til samfundet. Fuld beskæftigelse vil også bidrage væsentligt til at mindske uligheden i Danmark. Den økonomiske krise betød, at der på kort tid forsvandt private job, og Genopretningspakken fra 2010, der skulle føre Danmark ud af krisen, har derudover ført til, at der er gået omkring job tabt i den offentlige sektor. Fuld beskæftigelse er da også det vigtigste politiske tema for lønmodtagerne: 97 procent af lønmodtagerne er enige i, at det er vigtigt at bekæmpe arbejdsløshed, og 89 procent ønsker, at sikre den økonomiske vækst og dermed skabe flere job. Danmark har brug for en økonomisk politik, hvor vi investerer mere i at skabe en bæredygtig vækst og job. Det skal få landet ud af den økonomiske krise og sikre flere job. LO og FTF foreslår derfor en ambitiøs national investeringsplan, der inden for de økonomiske rammer investerer mere i job og bæredygtig vækst. Den nationale investeringsplan retter sig mod både den private og offentlige sektor, og omfatter bl.a. energirenovering af offentlige og private bygninger. Det skaber hurtigt flere private job i bl.a. bygge- og anlægssektoren og industrien. Samtidig begrænses den offentlige sektors driftsudgifter og miljøbelastning på længere sigt. Energirenovering kan fx sikre mere energieffektive løsninger med hensyn til isolering, vand, varme og el-installationer. Den nationale investeringsplan skal også bidrage til at forbedre lønmodtagernes dagligdag og mobilitet. Bedre infrastruktur og kollektiv transport vil gøre det nemmere for den enkelte at komme til og fra arbejde. Tilsvarende vil en bedre digital infrastruktur gøre det muligt at arbejde fra mange lokaliteter, øge sammenhængen mellem privatliv og arbejdsliv og etablere flere og nye job uafhængigt af fysisk afstand. En ny og mindre stram landzonelov kan bane vejen for, at flere virksomheder og boligejere vil bosætte sig uden for de store byzoner og investere i byggeri og skabelsen af nye lokale arbejdspladser. For at skabe bæredygtig vækst og job er det vigtigt at fastholde Danmark som et attraktivt land at drive virksomhed og investere i. Danmark har fortsat en fremtid som både produktionsland og vidensamfund. En fremtid, der er karakteriseret af kvalitet, hurtig omstilling og medarbejdere med gode kompetencer, der kan skabe innovation. En fremtid, hvor forskning og udvikling i højere grad omsættes til konkrete løsninger i virksomhederne. Den teknologiske udvikling stiller større krav om fleksibilitet og nye kompetencer og skærper kravene til uddan- nelses- og beskæftigelsesindsatsen, så nye jobmuligheder udnyttes, og lønmodtagerne rustes til nye jobfunktioner og brancher. Det stiller krav til bedre rammer i en række vigtige sektorer som industri-, byggeri, service-, fødevare- og finanssektor. Den offentlige og private sektor er ikke hinandens modsætninger. Tværtimod er de hinandens forudsætninger, og offentlige og private arbejdspladser kan sammen udvikle nye produkter og metoder, der kan sælges og skabe bæredygtig vækst og nye arbejdspladser. Der er allerede mange gode eksempler på, at medarbejdernes viden og ideer som iltsutter, genoptræningsmåtter og hjemmebehandling osv. kan omsættes til nye produkter i samspil med private virksomheder og dette udviklingsrum skal vi stimulere og støtte bedst muligt til gavn både for velfærden og jobskabelsen. Derfor bør der etableres en tværgående OPS-rådgivningsenhed. Samspillet mellem den offentlige og private sektor kan også fremmes ved at dyrke nationale styrkepositioner som velfærdsteknologi, teknologibaseret innovation i den finansielle sektor, miljø- og energieffektivitet m.m. Under den økonomiske krise har den offentlige sektor oplevet massive besparelser, der har forringet den offentlige velfærd og medvirket til at øge uligheden. Den opbremsning har også svækket væksten i samfundsøkonomien og øget utrygheden i befolkningen. Det er ikke alle besparelser, der har været planlagte. Budgetloven, der hårdt straffer overforbrug, har fået især kommunerne og til dels også regionerne til at spare mere end aftalt, nemlig i omegnen af 15 mia. kr. i perioden Det har ramt den borgernære velfærd tungt og også reduceret den offentlige sektors indkøb hos private virksomheder. Som konsekvens af underforbruget var der færre offentligt ansatte end planlagt i Fremadrettet er det afgørende, at regeringen og Folketinget sikrer sig, at de penge, der bliver bevilget, også bliver brugt alle sammen.

5 8 9 LO og FTF foreslår en samlet national investeringsplan: Investering i job og vækst Bæredygtig vækst og beskæftigelse skal styrkes gennem energirenovering af offentlige og private bygninger, opgradering af fx skoler og andre offentlige institutioner. Der skal ske øgede investeringer i både den fysiske og digitale infrastruktur, bl.a. den kollektive transport. En mindre stram landzonelov må udformes, så flere erhvervstyper og boligejere vil etablere sig i landzoner og udkantsområder. Kommunernes anlægsinvesteringer skal øges. Det beløb til anlæg, der aftales i den årlige økonomiaftale, bør hæves og bruges til bl.a. investeringer i ny velfærdsteknologi, der kan lette de årlige driftsomkostninger og muliggøre fortsat kvalitet i velfærden. Budgetlovens hårde regnskabssanktion over for kommunerne, staten og regionerne bør suspenderes, indtil Danmark er ude af krisen. Det skal sikres, at alle de penge, der er afsat til offentligt forbrug, bliver brugt fuldt ud, så der også investeres i den offentlige sektor. Det giver velfærd og styrker jobskabelsen i den private sektor. Dårlige aktiveringstilbud får ikke flere tilbage i arbejde. Det gør konkret jobformidling, uddannelse, jobrotation og faglig relevant jobtræning. Udvikling af rammerne for vækstområder Der skal skabes bedre rammer for udviklingen af de enkelte private sektorer som industri-, byggeri-, fødevare-, service- og finanssektoren. Der kan etableres regionale teknologicentre med fokus på automatisering, design samt teknologi- og kompetenceudvikling, i et organiseret samarbejde mellem erhvervsskoler, erhvervsakademier, professionshøjskoler og de godkendte teknologiske serviceinstitutter samt universiteterne. Danmark lever af et fleksibelt arbejdsmarked og arbejdsstyrke Rådgivning om offentligt-privat samarbejde Offentligt-privat samarbejde (OPS) skal styrkes ved etablering af en national OPS-enhed på tværs af ministerier, styrelser, kommuner og regioner. Enheden skal samle og udbrede viden om offentlige-private samarbejde, partnerskaber og innovation bl.a. ved at rådgive og vejlede private og offentlige aktører. Den skal analysere barriererne for det offentlige-private samarbejde og fremlægge forslag, der kan reducere eller fjerne uhensigtsmæssige barrierer og identificere den bedste praksis. Det skal ske i respekt for eksisterende strukturer og institutioner i den offentlige sektor. Lempeligere deponeringsregler Pensionsselskaber og andre aktører skal have bedre muligheder for at indgå i offentligt-private partnerskaber. Det kræver en lempelse af de nuværende deponeringsregler. Hvis et projekt giver væsentlige samfundsmæssige forbedringer af produktivitet, effektivitet eller energieffektivitet, skal projektet kunne fritages for deponeringsforpligtelsen. Der skal være en enkel procedure til at behandle disse sager. Denne fleksibilitet kan vi kun opretholde, hvis vi skaber tryghed og gode udviklingsmuligheder for lønmodtagerne. En meget stor gruppe af lønmodtagerne føler sig pressede på dagens arbejdsmarked: 36 procent er bange for at blive arbejdsløse, og 30 procent er bange for, at deres kvalifikationer ikke slår til på fremtidens arbejdsmarked. Utryghed og manglende kvalifikationer bremser væksten og mobiliteten og dermed også virksomhedernes mulighed for at få den bedst mulige arbejdskraft. For mange lønmodtagere er kommet under et urimeligt pres af en alt for hård og hurtigt indfaset dagpengereform fra Dagpengereformen og den tidligere aktiveringspolitik har skabt ubalance mellem fleksibilitet, tryghed og aktiv arbejdsmarkedspolitik. Alt for mange opbruger deres toårige dagpengeret og risikerer at stå uden personlig indtægt og komme længere væk fra arbejdsmarkedet. Der skal findes en ny balance i den danske flexicurity-model ved fælles hjælp mellem lønmodtagere, arbejdsgivere og Folketinget. Det vil gavne væksten og hele samfundet. Et nyt dagpengesystem skal styrke sikkerheden, mobiliteten og trygheden for lønmodtagerne og langt færre skal falde ud. De danske lønmodtagere er tilhængere af fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Lønmodtagerne er imidlertid kun villige til at tage den risiko, der ligger i det fleksible arbejdsmarked, hvis de samtidig har en økonomisk tryghed og en aktiv indsats, der hjælper den enkelte tilbage i job. Alternativet er fx længere opsigelsesvarsler og et mere ufleksibelt arbejdsmarked, som vi kender det fra nogle europæiske lande. Det er også en forudsætning for fleksibiliteten, at der skabes et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor personer, der har fysiske eller psykiske svagheder, også kan få og bevare et job. Dårlige aktiveringstilbud får ikke flere tilbage i arbejde. Det gør konkret jobformidling, uddannelse, jobrotation og faglig relevant jobtræning. De arbejdsløse mister hurtigt kompetencerne, når de er uden job. Jobrettet uddannelse og erhvervserfaring er afgørende uanset uddannelsesbaggrund og derfor er det vigtigt at sikre mulighed for jobrettet uddannelse og videreuddannelse til alle. Infrastrukturprojekter som Femern Bælt, jernbaner, letbaner og supersygehuse giver nye job de kommende 10 år. De arbejdsløse skal have del i dette beskæftigelsesløft, og derfor skal kompetence- og arbejdskraftbehovet ved projekterne overvåges regionalt og nationalt, så man i god tid kan uddanne de arbejdsløse til de nye job. De nye regionale arbejdsmarkedsråd skal understøtte denne opgave, og de skal tilføres ressourcer til at kunne kortlægge behovet for arbejdskraft og kompetencer i den øvrige private

6 10 11 sektor og i den offentlige sektor. Bedre viden om behovet skal danne grundlag for den jobrettede indsats og vejledning, som arbejdsløse får i Jobcentre og a-kasser. Det er nødvendigt at gøre en særlig indsats for at løfte ufaglærte til faglært niveau såvel i den offentlige som private sektor både af hensyn til deres muligheder på arbejdsmarkedet og for at skabe øget lighed i samfundet. Derudover skal voksen- og efteruddannelsessystemet styrkes. Alle lønmodtagere skal kunne tilpasse sig de skiftende krav på arbejdsmarkedet. Der må ikke være unødvendige strukturelle eller økonomiske barrierer for, at den enkelte udvikler sine kvalifikationer bedst muligt. LO og FTF foreslår et trygt og fleksibelt arbejdsmarked: Nyt dagpengesystem Et fair og stærkt dagpengesystem skal give lønmodtagerne en grundlæggende tryghed og mobilitet på arbejdsmarkedet gennem en rimelig kompensation ved arbejdsløshed. Langt færre skal miste deres ret til dagpenge, så samfundet modvirker udstødning af arbejdsmarkedet og langtidsarbejdsløshed. Der skal genoprettes en balance i den danske flexicurity-model. Lønmodtagernes tryghed skal forbedres i samspil med den aktive indsats under arbejdsløshed. Et nyt dagpengesystem skal også understøtte, at arbejdsløse tager kortvarige job, projektansættelser, vikariater og deltidsansættelser. Det skal være lettere at genoptjene ret til dagpenge og sikres, at flere kommer ind i dagpengesystemet. Det skal være attraktivt for alle at være medlem af en a-kasse. Reglerne skal være enkle og let forståelige, så dagpengesystemet fortsat dækker og støtter det store flertal af lønmodtagere til gavn for hele samfundet. Jobrettet uddannelse og match mellem arbejdsløse og nye job Behovet for uddannet arbejdskraft skal overvåges i alle sektorer, så man i god tid kan uddanne arbejdsløse til at varetage de nye job ved fx de store infrastrukturprojekter. Arbejdsløse skal have mulighed for at styrke deres kvalifikationer rettet mod varig beskæftigelse. Ufaglærte og faglærte har fået mulighederne for jobrettet uddannelse og at blive løftet fra ufaglært til faglært. Det er imidlertid vigtigt også at sikre mulighed for jobrettet uddannelse og videreuddannelse til arbejdsløse med en videregående uddannelse. Derfor skal alle arbejdsløse med en kort eller mellemlang videregående uddannelse efter tre måneders arbejdsløshed have ret til et tilbud om jobrettet uddannelse, der retter sig mod efterspurgte jobfunktioner. Alle skal have mulighed for tilbud om fagrelevant jobtræning på arbejdspladser, der kan styrke deres kompetencer. Et styrket voksen- og efteruddannelsessystem Alle lønmodtagere skal kunne opkvalificere sig i takt med, at kravene på arbejdsmarkedet stiger. Deltagerbetalingen på almene fag på Voksen Uddannelsescentrene og HF skal fjernes. Der skal være et sammenhængende, overskueligt og tilgængeligt offentligt efter- og videreuddannelsesudbud. Det skal ske ved dels at skabe en styrket konstruktion omkring voksen- og efteruddannelsescentrene (herunder en styrket opsøgende voksenvejledning), dels ved at sænke priserne og skabe et sammenhængende og overskueligt udbud på akademi- og diplomniveau. Udviklingen af overenskomstbaserede rettigheder til uddannelse skal understøttes gennem et nyt og smidigt system for Statens Voksenuddannelsesstøtte. Arbejdsmarkedet skal mindske uligheden Flere lønmodtagere med varig nedsat arbejdsevne skal kunne blive på deres hidtidige arbejdsplads gennem ændring af reglerne for fastholdelsesfleksjob. Mulighederne for revalidering skal udvides, og socialøkonomiske virksomheder skal have bedre vilkår, der gør det muligt for dem at tilbyde nye og andre jobmuligheder for personer med handicap og nedsat arbejdsevne.

7 12 KVALITET I VELFÆRDEN

8 14 15 Der er brug for at styrke det langsigtede samarbejde mellem politikere, ledere og medarbejdere i kommuner, regioner og staten. Så vi både får udviklet kvaliteten, fjernet unødigt bureaukrati og fortsat kan give bedre tilbud til borgerne. Fagbevægelsen er parat til at tage medansvar for at sikre kvalitet i velfærden Kvalitet i velfærden giver tryghed og kompetente borgere, der bakker op om den danske samfundsmodel. Kvalitet i velfærden understøtter også et velfungerende og konkurrencedygtigt arbejdsmarked. Kvalitet i velfærden modvirker ulighed. De kollektive velfærdsydelser skaber sammenhængskraft i samfundet og sikrer den enkelte tryghed og udviklingsmuligheder. Derfor er det væsentligt at bevare og udvikle den grundlæggende velfærd for alle borgere i relation til fx uddannelse, sundhed og alderdom for både kort- og langtuddannede, børnefamilier, seniorer, syge og raske. Lønmodtagerne bakker stærkt op om velfærdssamfundet. Hele 87 procent af lønmodtagerne synes, at samfundet skal udvikle den offentlige velfærd for så vidt angår et forbedret sundhedssystem. Og lighedstanken står stærkt: 65 procent mener fx, at det er vigtigt at reducere forskellen mellem rig og fattig. Velfærden er imidlertid under pres. Borgerne har en berettiget forventning om, at den fælles velfærd forbedres og udvikles mindst i samme takt som væksten i den private sektor. Det kræver ressourcer, når der kommer flere ældre med behov for omsorg. Det kræver ressourcer og effektivisering at udnytte behandlingsmuligheder i sundhedsvæsnet til gavn for borgerne. Disse politiske forventninger og udfordringer kan ikke klares alene ved effektivisering. Det kræver, at der ikke er nulvækst, samt at vi er parate til at bruge mere på den fælles velfærd og investere i at udvikle den offentlige sektor. Der er brug for at styrke det langsigtede samarbejde mellem politikere, ledere og medarbejdere i kommuner, regioner og staten, så vi både får udviklet kvaliteten, fjernet unødigt bureaukrati og fortsat kan give bedre tilbud til borgerne. Danmark har brug for, at der skabes langsigtede løsninger på de udfordringer, der opleves på sundhedsområdet, i ældreplejen, i daginstitutioner og skoler og andre dele af den offentlige sektor. Der er oplagte muligheder for forbedring: Ikke mindre end 75 procent af de offentligt ansatte mødes med stigende krav om dokumentation i deres arbejdsdag på trods af mangeårige løfter om det modsatte. Samtidig oplever 79 procent af de offentligt ansatte, at arbejdsmængden øges. I dag er det med andre ord medarbejderne, der betaler prisen for de voksende krav fra borgerne og de voksende dokumentationskrav. Holdbare og langsigtede løsninger kan skabes gennem et forpligtende partnerskab mellem regering, arbejdsgivere og lønmodtagere, hvor der lægges vægt på at øge tilliden mellem medarbejdere og ledere, skabe bedre plads til fagligheden og styrke samarbejdet på tværs af kommuner, regioner og stat. Den offentlige sektors mange udfordringer løses bedst i fællesskab. Derfor tilbyder fagbevægelsen at udvikle forpligtende partnerskaber med politikere og ar-

9 16 17 Erhvervsuddannelsesreformen har sikret grundlaget for et løft af kvaliteten af erhvervsuddannelserne. Reformen skal følges til dørs, og der skal også være praktikpladser nok. bejdsgivere om den offentlige sektor. Den danske model med samarbejde kan vise sin styrke endnu mere her. Der skal sikres en tilstrækkelig finansiering af velfærden. Finansieringen af velfærden skal ske på en retfærdig og solidarisk måde. Borgernes og virksomhedernes skatteindbetalinger er fundamentet under velfærdssamfundet. Derfor er der i høj grad grund til at sikre sig, at det danske skattesystem er effektivt. Et retfærdigt skattesystem er samtidig vigtigt for sammenhængskraften i samfundet. Ingen gider betale, hvis de andre ikke gør det. Den globale konkurrence har skabt øget pres på skattekilderne i Danmark. Mange andre lande med mindre velfærdssystemer dumper skatten for at tiltrække virksomheder og arbejdspladser og Danmark oplever samtidig udfordringer med multinationale selskaber, der trækker overskud ud af landet og social dumping, der koster Danmark skatteindtægter. Derfor er der behov for at styrke skatteinddrivelsen. Samfundets tilgodehavende i form af skatterestancer er næsten fordoblet siden 2006, og især har selvstændige mange fejl i selvangivelserne. Det udhuler selve fundamentet under velfærden, og investeringer i en effektiv skatteinddrivelse vil komme mange gange igen. Uddannelse af alle unge er den mest grundlæggende forudsætning for fremtidens velfærd LO og FTF foreslår at styrke velfærden: Invester i den offentlige sektor Der skal investeres i den offentlige sektor. Alene befolkningsudviklingen betyder, at der bliver behov for mere arbejdskraft, og kvaliteten skal samtidig forbedres for at leve op til borgernes og virksomhedernes behov. Der skal være overensstemmelse mellem opgaver og ressourcer, og den gældende 2020-plan skal erstattes af en ny økonomisk 2025-plan, der sikrer grundlaget for en positiv vækst i den offentlige sektor. Forpligtende partnerskab om udvikling af den offentlige sektor Et partnerskab skal sætte turbo på nye måder at styre og udvikle kvaliteten i den offentlige sektor og samtidigt afskaffe unødigt bureaukrati. Med udgangspunkt i en rammeaftale skal der indgås forpligtende aftaler mellem overenskomstparterne i den offentlige sektor. På alle niveauer skal der indgås aftaler og sættes forsøg i gang og udvikles nye måder at styre og lede den offentlige sektor på, så ressourcer frigøres og fagligheden kommer i højsædet til gavn for borgerne. Dokumentationsopgaverne skal fokusere på det meningsfulde, og unødig kontrol og dokumentation skal afskaffes. Finansiering af velfærden gennem effektiv skatteinddrivelse Skatteinddrivelsen skal styrkes, så der er flere penge til velfærd. SKAT skal styrkes for at give en mere effektiv og retfærdig skatteinddrivelse. SKAT skal også øge sin indsats på specifikke områder, bl.a. kontrollen med social dumping og multinationale selskabers transfer pricing. Den største enkeltfaktor i forhold til ulighed i samfundet såvel i forhold til indtægt, beskæftigelse som sundhed er uddannelse. Derfor skal alle unge have mulighed for at fuldføre en ungdomsuddannelse og opnå erhvervskompetence. Kompetencer og kvalifikationer er en afgørende konkurrenceparameter for Danmark og vigtig for kvalitet, innovation og produktivitet i såvel den private som den offentlige sektor. Bæredygtig vækst og høj kvalitet i velfærden forudsætter derfor veluddannede lønmodtagere. Uddannelse er også afgørende for et aktivt og levende demokrati, for sammenhængskraften i samfundet og den mest afgørende faktor for social mobilitet og fremme af lighed i samfundet. Udvikling af kvaliteten på daginstitutions- og folkeskoleområdet er en afgørende forudsætning for, at målsætningen om uddannelse af alle unge opfyldes. Mange unge er usikre på deres uddannelsesvalg. Det er med til at skabe et stort frafald og unødvendige omveje i ungdomsuddannelserne og videre i uddannelsessystemet. Det er derfor vigtigt, at de unge får en vejledning i udskolingen, der sætter dem i stand til at træffe et kvalificeret valg mellem de forskellige ungdomsuddannelser. For unge, der af faglige eller andre grunde ikke er i stand til at starte på en ordinær ungdomsuddannelse, skal der med udgangspunkt i de bedste erfaringer fra produktionsskolerne, EGU, frie fagskoler mv. skabes et attraktivt, sammenhængende og kvalificerende tilbud uafhængigt af hvilken kommune, de nu er bosat i. Erhvervsuddannelsesreformen har sikret grundlaget for et løft af kvaliteten af erhvervsuddannelserne, reformen skal følges til dørs, og der skal også være praktikpladser nok. Både offentlige og private arbejdspladser skal skabe flere praktikpladser, og der skal være praktikpladscentre de steder i landet, hvor det er nødvendigt. Samtidig er det vigtigt, at erhvervsuddannelsernes højniveaufag bliver anerkendt i de videregående uddannelser. Relevans og kvalitet i de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser løfter værdiskabelsen på både private og offentlige arbejdspladser. Uddannelserne retter sig mod konkrete job- og erhvervsområder og giver god beskæftigelse både i den offentlige og private sektor. En ny undersøgelse viser, at professionsuddannede er stærke iværksættere, og næsten hver tredje professionsuddannede på det private arbejdsmarked etablerer sin egen virksomhed. Derfor skal erhvervsakademier og professionshøjskoler styrkes, så langt flere unge vælger den vej frem for universiteterne. Der er bl.a. brug for et markant løft af anvendt forskning og nye udviklingsprojekter på professionshøjskolerne. Og brug for at styrke udviklingsaktiviteterne på erhvervsakademierne. Det skaber flere job og sikrer samtidig, at ny viden på fagområderne bliver omsat til praksis på arbejdspladserne. Ny viden giver mere kvalitet til borgerne og kan vise vej til mere effektive måder at løse opgaverne. På de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser spiller sammenhængen mellem teori og praksis en afgørende rolle, og derfor skal der være tilstrækkeligt med praktikpladser med høj kvalitet. Koblingen mellem teori og praktik fungerer ikke godt nok i dag. Der er behov for at forbedre samarbejdet mellem praktiksteder og uddannelsesinstitutioner, for at øge uddannelsesmulighederne for kontaktpersoner og praktikvejledere og for at styrke indholdet og kvalitet i praktikforløbene.

10 18 19 LO og FTF foreslår uddannelse til alle: Bedre overgang til ungdomsuddannelserne Der skal skabes klarere rammer omkring vejledning i udskolingen, så den kollektive vejledning styrkes og ikke er helt afhængig af lokale ildsjæle. Der skal afsættes de nødvendige midler til vejledning. Der skal også være et klart og attraktivt tilbud til de unge, der ikke umiddelbart starter på en traditionel ungdomsuddannelse. I samarbejde med de nuværende udbydere skal der igangsættes et arbejde, som får disse tilbud ind i en fælles og sammenhængende struktur. Samtidig skal det sikres, at det er de unges evner, muligheder og behov, der afgør valget af tilbud, og ikke den enkelte kommunes prioriteringer. Screening af store virksomheder for praktikpladser Flere unge skal have en uddannelse ved at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive med flere praktikpladser på såvel det private som det offentlige arbejdsmarked. Der skal skabes det nødvendige antal praktikpladser på erhvervsuddannelserne. Der skal sikres mulighed for at følge målsætningen op på geografisk og branchemæssigt niveau. Der skal indføres forsøg med obligatorisk screening af store virksomheder for at afdække mulighederne for flere praktikpladser. Der skal samtidig sikres en tilstrækkelig dimensionering af praktikpladserne i den offentlige sektor. Praktikpladscentrene skal være et attraktivt tilbud, mens de unge søger efter praktikplads og i de perioder, hvor de evt. ikke har en praktikplads. Styrk forskning og udvikling på professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Anvendt forskning og udvikling på de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser skal styrkes markant. Der skal afsættes væsentligt flere midler til at udbygge området på professionshøjskoler og erhvervsakademier og sikre det nødvendige fundament for at styrke samarbejdet med universiteterne. Desværre er der en markant ulighed i sundheden i Danmark Der er stor forskel på levealder, dødelighed og forekomst af sygdomme. Forskellene følger uddannelseslængde, indkomst, erhverv og social position i samfundet. De fleste store folkesygdomme forekommer oftere hos personer med kortere uddannelser. Akademikeren og den kortuddannede lever ikke lige længe. En sund befolkning og en sund arbejdsstyrke understøtter dansk økonomi og er en forudsætning for, at vi kan videreudvikle velfærden. Det er også en brik i at sikre, at lønmodtagerne holder til et længere arbejdsliv, sådan som politikerne allerede har besluttet med forskellige reformer, at de skal. Sundhedsvæsenet skal ikke længere kun måles i antallet af behandlinger. Der skal også sættes fokus på kvaliteten, de gode patientforløb og færre (gen-)indlæggelser. På arbejdspladserne er der stor mulighed for at styrke den forebyggende sundhedsindsats. Den eksisterende viden om kost, helbredstjek og screening for livsstilssygdomme tager typisk afsæt i erfaringer fra almen praksis og hospitalssektoren. En opsøgende sundhedsindsats på kortuddannedes arbejdspladser vil nå effektivt ud til en højrisikogruppe i forhold til livsstilssygdomme. Derudover må det forebyggende arbejde med sundhed på arbejdspladserne understøttes med hensyn til gode vaner, sund kost og motion. Hele denne indsats kræver yderligere udvikling af partnerskaber mellem virksomheder, fagbevægelse, kommuner og regioner. Det er i vuggestuen, dagplejen, børnehaven, fritidsordningen, folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, at børn og unge udvikler sig og tilegner sig viden, der skal bringe dem sundt gennem arbejdslivet. Derfor skal man disse steder arbejde sammen med Sundhedsplejen om systematisk at forbedre børns generelle trivsel og sundhed bl.a. med initiativer omkring sund kost. Denne indsats må sikres, og der skal afsættes midler til forsøg og til forskning i effektive metoder til forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge. Alle faggrupper, der kan styrke sundheden på deres arbejdsfelt, skal involveres. LO og FTF foreslår en opsøgende sundhedsindsats: Styrk sundhedsindsatsen på arbejdspladserne Der skal indgås en forpligtende national aftale om udmøntning af handleplanen for mindsket ulighed i sundhed. Der skal afsættes midler til initiativer, der sætter forebyggelsen i system og styrker indsatsen på arbejdspladserne. Sundhedspersonalet skal opsøge og lave helbredstjek på de grupper af voksne, der ikke traditionelt opsøger deres læge i tide. Helbredstjek skal udbredes på arbejdspladserne, og arbejdspladserne skal bidrage til at sprede information om kost, rygning, motion og alkohol. Tidlig sundhedsindsats for børn og unge Institutioner, sundhedsplejen og jordemødre skal systematisk forbedre børn og unges trivsel og sundhed. Det kræver forskning og forsøg på skoler og institutioner med, hvordan den tidlige sundhedsindsats over for børn og unge skal udmøntes for at virke. Sund kost skal desuden fremmes i dagtilbud og skoler.

11 20 GODE JOB

12 22 23 Mange arbejdspladser har særligt svært ved at håndtere dårligt psykisk arbejdsmiljø. Stress bliver alt for ofte gjort til et individuelt problem, og mange virksomheder ved alt for lidt om stress og forebyggelse af stress. Fagbevægelsen er parat til at tage et medansvar for at forbedre arbejdsmiljøet markant både det fysiske og psykiske Lønmodtagerne skal kunne gå på arbejde uden at risikere at komme til skade, blive syge eller nedslidte. Det er ikke blevet mindre vigtigt med de seneste årtiers mange reformer, der har til hensigt at holde lønmodtagerne længere på arbejdsmarkedet. Det er på tide til at sikre, at vi kan holde så længe på arbejdet, som politikerne har vedtaget. Mange lønmodtagere oplever imidlertid, at deres arbejdssituation er blevet mere presset de seneste år: 67 procent oplever, at der er kommet en øget arbejdsmængde, uden at der er kommet flere ansatte, 64 procent oplever, at der er blevet indført flere dokumentationskrav, og 45 procent af lønmodtagerne er af den opfattelse, at det er blevet vanskeligere at påvirke ledelsens dagsorden. Hele 84 procent mener, at fagbevægelsens vigtigste opgave er at forbedre arbejdsmiljøet. I 2013 blev der anmeldt mere end arbejdsulykker med mere end en dags fravær til Arbejdstilsynet. Der blev desuden anmeldt erhvervssygdomme. Dårligt arbejdsmiljø har store menneskelige omkostninger, men også store økonomiske. I Danmark løber udgifterne til dårligt arbejdsmiljø op i mia. kr. om året. Alene den del af det langvarige sygefravær, der skyldes arbejdsmiljøet, koster hvert år samfundet 15 mia. kr., og dertil kommer produktionstab, tabt arbejdsfortjeneste, behandling i sundhedssystemet, sygedagpenge og andre sociale ydelser. Trods politikernes reformer kan senere tilbagetrækning ikke bare besluttes med nye regler. Det kræver samtidig en effektiv indsats for arbejdsmiljøet for at reducere den fysiske og psykiske nedslidning på arbejdspladserne. Godt arbejdsmiljø bidrager også direkte til virksomhedernes økonomiske bundlinje, viser ny forskning. Godt arbejdsmiljø øger produktiviteten, motivationen, kvalitet i ydelsen, evne til innovation og derfor i sidste ende virksomhedernes konkurrenceevne. Hver investeret krone i et bedre arbejdsmiljø betaler sig mere end dobbelt tilbage. Vejen til en bedre konkurrencekraft går ikke gennem ringere beskyttelse af løn- modtagerne, som kræfter i EU arbejder på under dække af at ville reducere virksomhedernes administrative byrder. I disse år øges arbejdspresset og intensiteten i arbejdet betydeligt. Det giver fysiske skader og nedslidning, og det giver psykiske skader. Der er behov for at tage det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø lige alvorligt. Ikke kun i loven, men også når det fx gælder Arbejdstilsynets indsats og midler. De psykiske arbejdsmiljøproblemer er i eksplosiv vækst i flere brancher og øger nedslidning og utryghed. Mange arbejdspladser har særlig svært ved at håndtere dårligt psykisk arbejdsmiljø. Stress bliver alt for ofte gjort til et individuelt problem, og mange virksomheder ved alt for lidt om stress og forebyggelse af stress. Der er behov for at uddanne nye ledere i, hvad de kan og bør gøre for et godt psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsulykker, sygdomme og nedslidning skal hellere forebygges end behandles. Derfor er der brug for at udvikle et helt nyt rådgivningssystem, der gør det attraktivt for virksomhederne at lade sig rådgive. De fleste vil gerne have styr på arbejdsmiljøet, men ikke alle ved, hvad de skal gøre. Danmark har en lang tradition for forskning i arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at den opretholdes fremadrettet. Forskningen er fundamentet for Arbejdstilsynets indsats for at finde og afhjælpe arbejdsmiljøproblemer. Forskningen kan også afdække nye udfordringer for arbejdsmiljø som nano-teknologi med farlige mikropartikler. Nye forskningsresultater skal ud at arbejde, hvilket stiller krav om bedre og hurtigere formidling. Der skal være kortere vej fra forskningsresultat til konkret handling.

13 24 25 LO og FTF foreslår, at arbejdsmiljøet forbedres nu: Et synligt og effektivt Arbejdstilsyn Arbejdstilsynet skal være synligt og effektivt. Det virker præventivt og holder de virksomheder til ilden, der ikke af sig selv tilbyder sunde og sikre arbejdsforhold. Arbejdstilsynet står til at miste vitale ressourcer om kort tid. Ressourcerne skal findes og anvendes til en effektiv og målrettet tilsynsindsats. Indsatsen skal sikres, så danske lønmodtagere ikke bliver syge, nedslidte eller skadet af at passe deres arbejde. Godt arbejdsmiljø skal belønnes dårligt arbejdsmiljø straffes hårdere En ny aftale om en styrket arbejdsmiljøindsats, vil fremover betyde hårdere straffe til de virksomheder, der har et dårligt arbejdsmiljø, men det skal også kunne betale sig at gøre en ekstra indsats for arbejdsmiljøet. Derforskal det belønnes økonomisk, når arbejdspladser prioriterer det gode arbejdsmiljø. Der skal afsættes en særlig økonomisk ramme til dette. Virksomheder, der belønnes, skal ud over en kontant økonomisk belønning have lov at bruge et officielt logo, der viser, at man tager arbejdsmiljøet alvorligt. Arbejdspladser skal rådgives om arbejdsmiljø Der skal udvikles et nyt arbejdsmiljørådgivningssystem, der kan stimulere målrettet efterspørgsel fra arbejdspladserne efter arbejdsmiljørådgivning. Det kan fx ske gennem en række positive økonomiske incitamenter, herunder offentlige tilskudsordninger, nedsat arbejdsskadeforsikringspræmie ved brug af rådgivning m.m. Ledere skal uddannes i psykisk arbejdsmiljø Alle nye ledere med personaleansvar skal inden for det første år gennemføre en solid efteruddannelse om psykisk arbejdsmiljø med fokus på forebyggelse, fastholdelse og kendskab til såvel risikofaktorer som positive faktorer, der kan fremme et godt psykisk arbejdsmiljø. Tryghed og fuld beskæftigelse bliver udfordret af ulovlig og underbetalt arbejdskraft og de relevante EU-lande om udveksling af oplysninger om de virksomheder, der opererer i det andet land. Der skal bl.a. udveksles oplysninger om registreringen i hjemlandet og virksomhedernes skattebetaling. Det kan forhindre, at virksomheder, som fremstår som udstationerende, reelt ikke eksisterer i hjemlandet eller ikke betaler skat nogen steder. Når vi i Danmark ønsker at bekæmpe social dumping, er det samtidig afgørende, at vores holdninger kommer langt tydeligere frem i vores EU-samarbejde. Myndighederne bør også intensivere, målrette og koordinere deres indsats yderligere for at sikre, at udstationerede virksomheder efterlever alle regler og love i Danmark i forhold til at drive virksomhed. Det gælder ikke mindst arbejdsmiljøregler og regler om cabotage-kørsel, som skal sikre, at udenlandske lastbiler og chauffører ikke transporterer gods i Danmark til dumpingpriser. Indsatsen skal straffe de virksomheder hårdere, der ikke overholder reglerne. I den forbindelse bør der indføres lovgivning om kædeansvar for danske leverandører, der bruger udenlandske underleverandører for så vidt angår de lovbaserede krav om skat, arbejdsmiljø og sociale bidrag. Politikerne har et særligt ansvar for at sikre, at alt arbejde for det offentlige foregår på ordentlige løn- og ansættelsesvilkår. Det skal derfor gøres obligatorisk også for regionerne og kommunerne at anvende arbejdsklausuler, når offentligt arbejde udbydes til private virksomheder. Det gælder allerede for staten, og kommuner og regioner skal på samme måde være rollemodeller for private virksomheder og sikre, at alt arbejde foregår på ordentlige løn- og ansættelsesvilkår. Danske skattekroner må ikke under nogen omstændigheder bidrage til unfair konkurrence og social dumping på det danske arbejdsmarked. LO og FTF foreslår en styrket indsats mod social dumping: Lønmodtagere fra andre EU-lande kan og skal frit kunne arbejde i Danmark, men det skal foregå på danske løn- og ansættelsesvilkår. Danmark har brug for en klar og effektiv regulering af tilgangen af arbejdskraft, så alle arbejder på samme vilkår. Mange lønmodtagere oplever ikke, at der bliver gjort tilstrækkeligt i dag. Hele 78 procent mener, at det er en hovedopgave for fagbevægelsen at bekæmpe social dumping. Indsatsen mod social dumping kræver mange forskellige tiltag, og både politikere, arbejdsgivere og lønmodtagere må tage et ansvar. Arbejdsmarkedets parter skal arbejde for, at udenlandske virksomheder, der opererer i Danmark, bliver dækket af en overenskomst, og at overenskomsterne bliver håndhævet. Samtidig er det helt afgørende, at politikerne bakker op om den danske model. Det sikres bl.a. ved retten til at konflikte, ved effektive instanser til at afgøre tvister og ved at sikre effektiv adgang til inddrivelse af tilgodehavender hos virksomheder fra udlandet. Politikerne skal også sikre, at udenlandske virksomheder ikke omgår danske love og fx unddrager sig at betale skat i Danmark for at få store, unfair konkurrencefordele i forhold til danske virksomheder. Der er de senere år taget mange gode initiativer fra regeringens side til at bekæmpe social dumping bl.a. med ressourcer til koordineret myndighedsarbejde, men der er brug for flere tiltag. Der skal vedtages en lovgivning, som sikrer en effektiv håndhævelse af indgåede overenskomster og afgørelser fra det fagretlige system og Arbejdsretten. Regeringen skal indgå bilaterale aftaler mellem Danmark Styrket lovgivning mod social dumping Der skal vedtages lovgivning, som sikrer, at udstationeret arbejdskraft i Danmark får opfyldt deres overenskomstmæssige vilkår og rettigheder i en ordning, der rummer adfærdsregulerende tiltag over for såvel danske som udenlandske virksomheder. Det skal endvidere være obligatorisk for alle kommuner og regioner i lighed med staten at anvende arbejdsklausuler, når offentligt arbejde udbydes til private virksomheder. Udveksling af oplysninger med andre EU lande og styrket kontrol Regeringen bør indgå bilaterale aftaler mellem Danmark og alle relevante EU-lande om udveksling af oplysninger om virksomheder, der udfører arbejde i Danmark eller de pågældende lande. Myndighederne skal gennemføre en fortsat intensiveret, målrettet og koordineret indsats, for at udstationerede virksomheder efterlever alle de regler, der gælder i Danmark i forhold til at drive virksomhed. I denne forbindelse bør der indføres lovgivning om kædeansvar for danske hovedleverandører, hvad angår lovbaserede krav som skat, arbejdsmiljø og sociale bidrag.

14 26 27

15 LO Islands Brygge 32B 2300 København V FTF Niels Hemmingsens Gade København K

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE Et godt og langt arbejdsliv for alle Leif Lahn Jensen Arbejdsmarkedsordfører DE TO UDFORDRINGER Arbejdsstyrken slides ned Løsninger? Økonomiske realiteter Næsten en halv

Læs mere

Investering i job og vækst

Investering i job og vækst Et af lønmodtagernes 22 forslag til den kommende regering Investering i job og vækst En ambitiøs national investeringsplan inden for de økonomiske rammer kan sikre job og vækst LO og FTF foreslår Bæredygtig

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Erhvervsakademier. Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.

Erhvervsakademier. Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo. Erhvervsakademier Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk LO s forslag til Erhvervsakademier, oktober 2000 Hvorfor

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 1. 39 mia. kr. mere til offentligt forbrug frem mod 2020 2. Løft i offentlig beskæftigelse med regeringens politik 3. Fordeling af 39 mia. kr. i 2016-2020 på prioritetsområder

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Flere job i København

Flere job i København Flere job i København Nye arbejdspladser er helt afgørende for, at vi kan få råd til fx bedre skoler, daginstitutioner og ældrepleje i København. Selvom København har klaret sig bedre gennem krisen end

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg SF i Nordjylland har i indeværende periode taget medansvar for løsning af alle opgaver i regionen. Den psykiatriske skadestue er

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere