NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling"

Transkript

1 Afsnit t. (Tol-ke S.T.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II I tt t{0l/ Mel lem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sul-inermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for To1ke. Indholds fortegnelse S I Overenskomstens område S 2 Arbejdst. S 3 Løn B-to el-se S 4 B-tolke S 5 Tolke og fra Nl_uerne Ilinniarfik. S 6 Cheftolke.... S 7 Simultantolkning. S I Andre tolke S 9 Pensionsbidrag og r"ãb"i"ii"s heraf S 10 Lønancíennitet. S 11 Deltidsansættel-se. S 12 Funktion i højere stilling S 13 Tillæg til særlig stilling. S 14 Overarbejde og afspadsering S 15 Individuel1e ti11æ9... S 15 A Kvalifikationstillæg S 16 Rådighedstillæg S 17 Ulempeydelser. S 18 Patientledsagelse. S 19 Ansatte på ensomt beliggende stationer. S 20 Merudgifter ved tjeneslerejser, herunder dagp enge, (hot.eidíspositionsbeløb) og udstyrsgodtgørel-se s 21 Boliger s 22 Tiltrædelsesfrirej ser s 23 Påtaleret... s 24 Ferie og feriegodtgørelse. s 25 Sygdom s 26 Graviditet, barsel og adoption. S s 21 Tjenestefrihed ved barns første 28 Anden tjenestefrihed ved barns sygedag sygdom. Side: '7 7 8 I natt.illæg L l4 15 1tr LJ L6 ASA/ØPS jr. nr. 1,6.40/367 /20]-4 side 1 af 22

2 s s s s s s s s s s Anden særiig tjenestefrihed Fridage...., Offentlige hverv. Efterindtægt Opsigelse. Uoverensstemmelser og vilkårlige Timelønnede tolke... Fremskrivning af l-ønnen Overgangsbestemmelse 38 Overenskomstens gyldighedsperiode afskedigelser. Afsnit T. (To1ke S.T.K.) 1,6 17 L t " 2L 22 ASA/øPS jr nr L6.40 / 367 / 201,4 síde 2 af 22

3 s1 Overenskomstens område Denne overenskomst omfatter tolke ansat i Grønlands selvstyre, staten, TeIe Greenland A/S, A/S Boligselskabet INI og i kommunerne som ikke omfattes af anden overenskomst. Stk. 2. Tjenestemænd el-l-er pensionerede tjenestemænd fra stat, selvstyre, kommuner eiier koncessionerede virksomheder er ikke omfattet af overenskomsten. s2 Arbej dstiden. For tolke er arbejdstíden 40 timer ugentligt, svarende til gennemsnitligt 1-73 I/3 timer månedligt. Stk. 2. Der foretages 1ønfradrag for forsømmelser inden for den daglige arbejdstid. T,ønfradraget udgør for hver forsømt arbejdstime vedkommende tolks normal-e timeløn plus eventuelle tillæg for pågældende tíme. Forsømmelser af indtil 2 time regnes som 2 time. Stk. 3. Rejsetiden på tjenesterejser fra arbejdssted til- arbejdssted er arbejdstid. Den således beregnede tjenestetid/arbejdstid kan dog ikke medføre, at arbejdstidsnormen for den pågældende dag ikke anses for opfyldt. Stk. 4. Rejsetid mellem kl og kl medregnes dog ikke som tjenestetid/arbejdstid, såfremt der er stillet soveplads til rådighed for den ansatte. AsA/ØPs )r nr L6.40 / 367 / 201,4 side 3 af 22

4 S3Løn B-tolke uden forudgående uddannelse. Torke, der har taget B-tolkeprØven i dansk og grønrandsk, og som ikke har en forudgående erhvervsûüêssig uddannelse, samt tolke, der har bestået tolke-i-prøven, afl.ønrtes på basis af nedenstående skalat.rin pr. måned: Skala 11 L2 13 I4 15 trin anciennitet L r.-2. at år J ar år 5 9.og flg.år 0]-.04.t _ L L6.145,37 L6.g4g,34 I't.244,35 I7.5I]-,59 l-6.906, 50 L].rO9, ,49 L7.672,72 r7.07l, , , 88 r7.838,l2 I7.241, g6 I't.444, g , ,09 L7.4L6,49 L'7.619,46 L't.9L5, 46 I8.782,7I B-tolke med foruånå"rru" uddannelse. Torke, der har taget B-torkeprØven i dansk og grønrand.sk, og som har en forudgående erhvervsmæssig uddannelse inden for fagområder såsom HK-assistenter, sundhedsmedhjæipere, fødselshjæipersker eiler til-svarende, afrønnes på basis af nedenstående skalatrin pr. måned: Skala T9 20 2L trin anciennitet 1 L.-2. år år b. ar är 5 9.og f1g.år 0L t.04.L7 r8.049, 84 L8.226, ,2'l , 94 r8.8l4,52 L8.252,8L , 66 L8. 61,2, , 91 L9.0L7, , ,67 l_8.908, ,9r ,50 l_8.816, 06 L8.992, gl L9.L75,50 L9.375,L ,1 4 Stk. 2. Efter forhandlíng mell-em overenskomstparterne kan det aftales, at tolke med forudgående erhvervsflræssig uddannelse aflønnes i henhol-d til S 5, såfremt vedkommende kan dokumentere et kendskab ti] engersk og maskinskrivning, der svarer til- det kendskab, som de i s 5 anførte uddannelser giver. ASA/ØPS jr. nr /367/2014 side 4 af 22

5 ss Tolke og oversættere med uddannelse fra Níuernermik I1ínníarf ik. Tolke, der har taget den 2-ärrge tolkeuddannelse (tolke II) eller simultantolkeuddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, samt oversættere, der har taget oversætteruddannelsen ved Niuernermik llinniarfik, afl-ønnes på basis af nedenstående skal-atrin pr. måned: Skala trin 1 z 3 4 anciennitet åtr àr ar 1.og f Ig.år ,67 2L.306,20 21,.899, ,96 0L J,65 2r.509,r , '7, l-.04. L7 2I.243,65 2L.805, r'l , ,93 Stk. 2. Der ydes ureguleret og pensionsgivende udligningstillæg til grundlønnen jf. st.k. 1: Trin 1: 4.2I4,49 Tr:-n 2: 4.423,35 Trin 3: 4.643,67 Trin 4: 4.643,67 2L.sLo, , , ,18 s6 Cheftolke. Cheftolk, der selvstændigt leder en tolkeafdeling med flere tolke under sig og har gennemført de i S 5 nærmte uddannelser, og som har erhvervet síg gode kvalifikalioner som tolk el-ier oversætter. Stk. 2. Cheftolk afl-ønnes på basis af nedenstående skal-atrin pr. mäned: SkaIa trin anciennitet t_ z 3 L.-. AT ar s.og f1g. år , , , L , , , , ,L !, L6 Stk. 3. Der ydes ureguleret og pensionsgivende udligningstillæg til grundlønnen j f. stk. l- : Trin l: 4.659, 05 Trín 2: 4.359, 05 Trin 3: 3-922,5L L2, ,3' , 4L ASA/ØPS jr. nr. L6.40/367/201,4 side 5 af 22

6 simur raìrsrknirrs. Simultantolkning honoreres pr. påbegyndt % time med et vederlag på kr. 258,88. vederlaget er beregnet på grundlag af månedlig beløb på kr ,33 / tlz,zz = 25g,gg x 2 = 5I7,76 i timen. s8 Andre tolke. såfremt. overenskomstparterne er enige herom, kan personer, d.er gennem forudgående erhvervsfltæssig beskæftígelse ell-er uddannelse har erhvervet sig praktiske og teoretiske kvalifikationer, der ganske kan sidestilles med de i SS 3-5 nævnte ud.dannelser, ansættes efter d.enne overenskomst med aflønning efter SS 3, 4 el]er 5. s9 Pensionsbidrag og índbetaling heraf. For ansatte over 20 år indbetaler arbejdsgiver :-O,2OZ af den i overenskomsten anførle skal-aløn í lønparagrafferne, som bidrag til den overenskomstansattes pensionering. Af det indbetatte beløb anses 1/3 for den ansatles andel og 2/3 for arbejdsgíverens andel. pensionen ydes í henhold til pensionsordningens vedtægter. stk. 2 Der tilkommer ud over det í stk. 1 nævnte pensionsbidrag ikke den ansatte nogen ret tii pension el-ier und.erstøttelse fra arbejdsgiveren på grundlag af ansættelsen. s10 Lønanciennit,et,. Lønancienniteten f astsætt,es på grundlag af det tid.srum, den pågældende har været beskæft.iget med arbejde betinget af uddannelsen. Stk' 2. Lønancienniteten kan t.idligst regnes fra udgangen af den måned, í hvilken uddannelsen er af sluttet. ASA/ØPS jr. nr /367/zoLL side 6 af. 22

7 Stk. 3. Lønanc:-ennitet afrundes altid til- hele måneder, idet 15 dages anciennitet eller derunder ikke medregnes. Stk. 4. Månedslønnede, der fra en offentlig institution eller selvstyreejet virksomhed í GrønLand overgår direkte til en anden offent- Iig institution ell-er selvstyreejet virksomhed i Grønland el-ler en anden institution under GrønLands selvstyre og fortsætter i hidtidig charge, bevarer!ønancienníteten. Stk. 5. Hø1ere placering end efter ovennævnte regler kan under særlige omstændigheder finde sted. Stk. 6. DeltidsansaLte månedslønnede tolke med beskæftigelse på 15 timer i gennemsnit pr. uge og derover optjener fuld lønanciennitet. Ved beskæftigelse på mindre end 15 timer i gennemsnit pr. uge optjenes anciennitet forhol-dsmæssigt. s11 Deltidsansættelse, Tol-ke, der ansættes som deltidsbeskæftiget, afl-ønnes med en månedsløn, der beregnes i forhold til arbejdstiden. Stk. 2. Ænd.ring af arbejdstiden, herunder midlertidig forlængelse af den ved ansættefsen aftalte arbejdstid for deltidsbeskæftiget, kan kun ske med 3 dages varsel. Er et sådant varsel íkke givet, ydes 1 ekstra timeløn udover faktisk udførte timer. Ved ændring af arbejdstiden kan der tages hensyn til individuel-l-e ønsker om fritagelse for arbejde på det ændrede tidspunkt. s12 Funktion í højere stilling. En t.o1k, der efter anmodning gør midl-ertidig tjeneste i højere stilling er berettiget til- betaling efter de nedenfor anførte regler under forudsætning af, at den ansatte overtager de arbejdsopgaver, der er forbundet med den højere stilling. ASA/ØPS jr. nr. 1,6.40/367 /2oL4 side 7 af 22

8 Stk. 2. Retten til- betaling under midlertidig tjeneste í højere stilling indtræder, når torken har varetaget sådan stilling i 15 dage i sammenhæng. srk. 3. Betaling ydes herefter med et berøb, der udgør forskerl-en mell-em den f or egen stílling gæidende løn inkt. eventuelt kvalif ikationstillæg og den l-øn, t.olken vírl-e opnå ved oprykning i den højere stiiling. s13 Ti11æg tíl særlíg stilling. ved ansætterse i still-ingen, der i arbejdsmæssig, administrativ, erl-er anden henseende indtager en sådan særstilling, at den ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for de i SS 3-6 nævnte lønninger m.m., t.ræffes der mel-l-em overenskomstparterne særj-ig aftal-e om till-æg til lønnen og eventuelle andre vilkår. s14 Overarbejde og afspadsering. Overarbejde bør såvidt muligt undgås. For beordret og kontrol-leret arbejde på t.jenestestedet, der strækker sig ud over normal- kontortids op}:øt, fdes som overtídsbetaling et tillæg til timelønnen, der udgør 50 z for hver overtime. overtidsbetal-ing ydes pr. påbegyndt harve times overarbejde. Timelønnen beregnes som I/2080 af den i henhol-d til SS 3-5 fastsatte årsløn. Stk. 2. Overarbejde kan afspadseres efter aftal-e mellem tol-ken og arbejdsgiveren. Ved afspadsering afl-øses overtidsbetalingen af frihed svarende til det optjente antal overarbejdstimer plus tillæg i tid med 50 t. Afspadseringen optjenes pr. påbegyndt hal-ve times overarbejde. Tidspunktet for afspadsering fastsættes under hensyn til tjenestens tarv og den ansattes ønsker. Stk. 3. Hvis en tolk tilsiges til at udføre overarbejde, skal- dette varsl-es senest 5 timer inden normal arbejdstids ophør den pågæidende dag. ASA/ØPS jr nr 1,6.40 / 367 / 201,4 side I af 22

9 Stk. 4. For manglende varse] skal der, såfremt overarbejdet over 2 timer, ydes en ekstra overtimeløn ud over faktiske bej dstimer. varer ud overar- Stk. 5. For overarbejde, der varer mindst 4 timer ud over en normal arbejd.sdags sædvanlig arbejdstid, ydes en overlimeløn ud over faktisk udførte timer. srk. 6. Hvis en tol-k tilkaldes til arbejde uden for den sædvanlige mindst betaling for 4 timers arbejde. arbejdstíd, ydes s1s Individuelle til-iæ9. For ansatte som oppebar t.illæg pr. 1. april 2OL4 ydes fortsat som personlig tillæg indtil fratræden. s15a KvaI i f Íkat ions ti I 1æg. Efter forhandling mellem overenskomstparterne kan der ydes et tillæg til tol-ke, der aflønnes i henhold til SS 4 eller 5. Stk. 2. Tildeling ansættelsesstedet skæftigelse. af et eiier tillæg er betinget af 2 ärs anciennitet pä anden kvalífikationsmæssig ligestillet be- Stk. 3. Tillæg i henhold til foranstående bestemmelser udgør 500,00 kr., 700,00 kr. e1ler 900,00 kr. pr. måned. s16 Rådighedstí11æg. For tolke, der udfører arbejde, som ikke ell-er kun vanskeligt kan kontrolleres, kan der i stedet for overarbejdsbetaling ydes rådighedstillæg, hvis størrel-se fast.sættes efter forhandl-íng meliem overenskomstparterne. ASA/ØPS jr. nr. a6.40/36'7 /201,4 side 9 af 22

10 Stk. 2. Til Cheftolke kan der ikke ydes overtidsbetaling og ulempeydelser, ídet der til sådanne ydes et merarbejds- og rådighedstillæg, der udgør 2.900,00 kr. pr. måned. ur"*påyä3r""'. Godtgørelse for nattjeneste í tiden melrem kl. 1g.00 og 06.00, for t.jeneste pà rørdage efter k , samt på søn- og helligdage ydes efter de for tjenestemænd i Grønlands selvstyres og kommunernes tjenesle t GrønIand gæidende regler, jfr. særskilt aftaleoversigt.. Hvís der er tal-e om overarbejde, ydes der dog alene overtidsbetaling i henhold til S 14. s18 Patientledsagelse. Når det efter lægeligt skøn kan anses for påkrævet,, at en patient af hensyn til forsvarrig pleje må ledsages und.er rejser til_, i og fra Grønland af en tol-k ansat i sundhedsvæsenet ydes der betaling efter følgende regler: Stk. 2. Ved beregning af tjenestetiden inden for normperioden medtages ledsagerejsedage med I timer pr. dag. stk. 3. For hver påbegyndt 4 timers ledsagerejse ud. over g timer pr. dag ydes et tillæg, der pr. t. april r99l udgør et grundbeløb på 222,50 kr. på hverdage og 312,50 kr. pä rørdage samt sør-- og hel1igdage. Til]ægget regul-eres som særl-ige ti1]æg i henhold til- enhver tid gældende aftale for tjenestemand.sområdet, jfr. aftale mel1em Grønl-ands Landsstyre og ÀK. Stk. 4. Der ydes godtgørel-se for mistede fridage, der i videst muligt omfang gives som erstatningsfríhed. Der kan kun ydes godtgørelse for een mistet fridag pr. uge samt for helligdage. Godtgøres mistede fridage med kontant vederlag, udgør dette for en 40 timers fridag betaling for I timer og for en 64 timers fridag betaling for 16 timer. ASA/ØPS jr nr t6.40 / 367 / 201,4 side 10 af 22

11 Stk. 5. Øvrige regler om arbejdstid, f.eks. overarbejde, rådíghedstjeneste, tjeneste på lørdage efter kl , tjeneste på sønog helligdage samt opgørelse af arbejdstid under tjenesterejser, suspenderes. Stk. 6. Under ledsagerejser ydes dagpenge jf. S 20 s19 rorke på rkera:l:]ff 3j,;ffiåi"i'"'"'"iîî:i "":iïi::hord t* cirkulære om stationstillæg er fastsat stationstillæg, omfattes af føigende bestemmelser i regulativ for specialmedarbejdere på ensomt beliggende statíoner i Grønl-and: a) stationstillæg i henhold til cirkulære herom b) til- og fratrædelsesfrirejser c) feriefrirej se d) kost og logi e) 1æge- og tandlægehjæip f) særlige pligter (helbredsundersøgeiser, kurser) s 20 MerudgifEer ved tjenesterejser, herunder dagpenge, naèti1læg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrsgodtgøre1se. Der ydes godtgørelse til tolke, som midlertidigt udsendes til arbejde på et andet sted end hjemstedet, i henhol-d til de for tjenestemænd i Grønlands selvstyres og kommunernes tjeneste! GrønTand gældende reg- Ier, jf. særskilt aftafeoversigt. I stillingsopslag s 21 Boliger. angives føigende vedrørende bolig a) At der anvises bolig efter de tit enhver tid på stedet gæidende regler, eller b) at der íkke anvises bolig, eller c) at der til stillingen er knyttet pligt til at bebo egentlig tj enestebolig. ASA/ØPS jr. nr. ]-6.40/367 /2014 side 11 af 22

12 stk. 2. Hvis en ansat, afviser indfryt.ning i en anvist bolíg, vil der ikke blive stil-l-et yderligere bolig t.i1 rådighed. stk. 3. For anviste boliger, jf. stk. r, a), betales husleje ef-ter de til enhver tid gældende regler om boligbet.aling i selvstyrets ejendomme m.v. i Grønland. Ved misligholdelse af anvist bolig med udsættel-se til føige, vi1 der ikke blive stiflet yderligere bolig ti1 rådighed. stk. 4. Ansatte, der bebor egentrig tjenestebolíg, jf. stk. r, c), betal-er boligbidrag efter de for tjenestemænd i Grønlands sel-vstyres og kommunernes tjeneste L Grønland til enhver tid gæidende regler jf. særskilt aftafeoversigt. rittræder!"3?'r'e j ser. Ved tjenestens til-trædelse ydes der frírejse mellem bopælen i Danmark eller i Grønland og tjenestestedet til- tolke, der ansættes på månedsrøn, såfremt der rførge stirlingsopsraget. anvises bolig eller er pligt til at bebo egentrig tjenestebolig, jf. s 21, stk. r, a) og c). Stk. 2. Ret.ten til- tiltrædelsesfrirejse omfatter tillige den ansattes ægtefælle - eller dermed ligestíllede - og børn under l-b år. En sådan familiefrirejse skal så vidt muligt foretages samlet. Stk. 3. Retten ti1 til-trædelsesfrirejse er personlig og kan ikke overdrages. En eventuel- ikke-udnyttet frírejse godtgøres ikke. Stk. 4. Ved bej dsgiveren udnyttelsen af til-trædel_sesf rirej se skal det af aranviste rej semiddel anvendes. Stk. 5. I tilfælde, hvor atl-antbilletten tillige inkluderer indenrigsflyvning i Danmark, godtgøres alene dokumenterede udgifter til billigste, offentlige transportmíddel mellem bopælen og provinslufthavnen. f andre tilfæide godtgøres udgifter til bí1ligste, offentlige transportmiddel mellem bopæl og Kastrup Lufthavn. ase/øes ir nr 1,6.40 / 36i / 201,4 side l-2 af 22

13 Stk. 6. Eventuelle udgifter í forbindelse med ophold i føbenhavn må afholdes af den ansatte selv. Stk. 7. Ved tiltrædelsesfrirejse i GrønIand godlgøres alene dokumenterede udgifter med billigst.e offentlige transportmiddel mell-em bopæien og tjenestestedet. Stk. 8. Ved tiltræden ydes bohavetransport efter de regler for t.jenestemænd. i Grønl-ands selvstyres og kommunernes tjeneste í Grønland, der til enhver tid gætder j f. særskilt aftafeoversigt. s 23 Påtaleret. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt tolke er berettiget til at oppebære andre tillæg end kvalifikationstillæg og rådighedstillæg og henvendelse herom gennem tillidsrepræsentanten ikke medfører en tilfredsstillende løsning, kan sagen behandles efter reglerne i Hovedaftalen om behandling af faglig strid. s24 Ferie og feriegodtsgørelse. Den ansatte har ret til årlig ferie efter reglerne í l-andstingslov nr. 10 af L2. november 2OOI. I henhold til landstingsloven's S 2, er aftalt nedenfor anførle særlige regler. Stk. 2. For ansatte, der i henhold til landstingslovens S 15, stk. 2 væiger ferie med feriegodtgørelse på 12'Á Z í stedet for ferie med Lørr, fradrages Iøn for det antal- dage, der afhol-des ferie. FeriegodLgørefsen beregnes af ärslønnen. Stk. 3. Ved fratræden ydes feríegodtgørelse med L2LÁ % af fønnen ASA/ØPS jr nr L6.40/367 /2oL2 side l-3 af 22

14 Stk. 4. Krav om tilgodehavende feriegodt.gørelse skal- være rejst over for arbejdsgiveren senest 3 måneder efter udløbet af ferieåret. I modsat fald tilfalder beløbet Feriefonden, j f. protokollat om Feriefonden. s 25 Sygdom. BÌiver en ansat på grund af sygdom ude af stand til at udføre sit arbejde, betragtes den heraf føigende tjenesteforsømmel-se som lovligt forfald, medmindre den pågæl-dende under tjenest.eforholdets beståen har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed eller ved stillingens overtagelse svigagtigt har fortiet- den pågældende sygdom. Stk. 2. For ansatte omfattet af fnatsisartutl-ov om retsforholdet. mel-- l-em arbejdsgivere og funktionærer finder reglerne om løn under sygdom og opsigelse med forkortet varsel i henhold. I2O-sygedags-reglens anvendelse. stk. 3. Ansatt.e, der ikke er omfattet af stk. 2 kan opsiges med føl_- gende varsel- til fratræden ved en måneds udgang, såfremt den pågældende inden for et tidsrum af 1,2 pä hinanden følgende måneder har oppebåret l-øn under sygdom i i alt 1-20 dage: Ansættel- sesanciennitet Opsigelsesvarsel : ar.: 8. år.: år og flg 1 måned 3 måned 4 måned opsigelsens gyldighed er betinget ãf, at den sker i umiddelbar tílknytning til udl-øbet af de r2o sygedage, 09 medens den pågældende endnu er syg, hvorimod gyldigheden íkke berøres af, at pågældende er vendt tilbage ti] arbejdet., efter at opsigersen er sket. ASA/ØPS jr nr /367 /20]-2 side l-4 af 22

15 Stk. 4. For ansatte hvor ansættelsesforholdet er ophørt i medfør af bestemmelsen i stk. 2-3, bør genantagel-se finde sted under forudsætning af, at den pågældende på ny bliver tjenestedygtig, og der forsat er behov for den pågældendes arbejdskraft på den lokale arbejdsplads, hvor pågæidende var ansat. Stk. 5. Fravær fra arbejdspladsen på grund af sygdom kan forlanges dokumenteret ved lægeattest. Stk. 6. Lægeattester, der forlanges i henhold til stk. 5, arbej dsgíveren. bet.al-es af s 26 GraviditeE, barsel og adoption. Faggruppenharrettil fravær (orlov) fra arbejdet på grund af gravidit.et, barsel og adoption, når der er ret tíì fravær (orlov) i henhold til enhver tid gæidende Inatisartutlov om barsel med videre (pt.inatsisartutl-ov nr. 14 af 7. december 2009) - Stk. 2. Under fravær (orlov) jf. stk. L, er der dog kun ret til Løn í d.en orlovsperiode, som fremgàr af Landstingsforordning nr. 7 af 22. oktober Nærværende oversigt angiver til fravær med Iøn ved graviditet og fødsel af ét barn: Ltf. Nr. 7 af K: 2 uger K: 14 uger efter Fælles: 4 uger inden fødsel til deling eller M: 1 uge efter K alene s27 Tjenest,efrihed ved barns førsee sygedag. Der gives den ansatte adgang til hel el-ier delvis tjenestefrihed uden Lønt-ab til pasning af sygt, mindreårigt barn, førsle dag, barnet er sygt. ASA/ØPS jr nr 1,6.40 / 367 / 2012 síde 15 af 22

16 Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter: a) Det. er barnets førsle sygedag, b) hensynet til barnets forhold gør d.et c) forholdene på tjenestestedet tilfader d) barnet er hjemmeværende. nødvendigt, det, og stk. 3. sygelisten suppreres med oplysníng om fravær på grund af barns første sygedag. stk. 4. ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. s 28 Anden tjenestefrihed ved barns sygdorn. Der gives den ansatte adgang til tjenestefrihed uden løntab i op til 12 dage til årigt barns indlæggelse på sygehus i el-ler udenfor hjembyen, som rejseledsager og under barnets indlæggelse i forbindelse med en af Sundhedsvæsenet betalt. ledsagerrejse. Stk. 2. Barnets indlæggelse og forældres medindlæggelse samt ledsagelse skal dokumenteres. stk. 3. Der kan tillige gives adgang til tjenestefrihed jf. stk. 7_, ved barnets indl-æggerse i hjemmet efter tægeligt anvisning/dokumentation. stk. 4. r ganske særlige tilfæ]de, og dokumenteret af læge, kan tjenestefriheden forlænges med op tii 5 dage. Ànden =*r1igstl3r""t.rríhed. I tilfæide af nære pårørendes alvorlige sygdom og/el1er begravelse har den ansatte, efter 1 års ansættelse, ret til fri rejse og tjenestefrihed i overensstemmelse med de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler om fri rejse og tjenestefrihed i forbindelse med nære pårørendes al-vorrige sygdom og/erj_er begravelse, jf. særskilt aftaleoversigt. ASA/ØPS jr nr 16.40/367/201,2 side 16 af 22

17 Stk. 2- Anmodning om tjenestefrihed og frírejse t.il arbe j dsgiveren. indgives skriftligt Stk. 3. Ved nære pà,rørende forståes: forældre, æglefæller og dermed ligestillede børn og søskende, men ikke ægtefæl1ens og dermed ligestilledes famil-ie. s 30 Fridage. For de måneder i hvilke, der forekommer helligdage har den ansatte tjenestefrihed, fø1gende dage regnes for helligedage a) Folkekirkens helligdage b) Juleaftens dag c) Nytårsaftens dag d) Grønlands Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter ki ) f) 1. maj (efter kl ) s 31 Offentlige hverv. Der gives ansatte efter denne overenskomst adgang ti1 tjenestefrihed tíl varetagelse af offentlige hverv i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 15. marts om borgerligt ombud. Stk. 2. Fravær i henhold til pkt. I betragtes ikke som forsømmelse i henseende til den tid, hvor der skal være arbejdet før overtidsbetaling ydes i henhold til overenskomst for faglærte og ikke-faglærte arbejdere. Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god tid som mu- Iigt. Stk. 3. Andre offentlige hverv, som af en offentlig mlmdighed pålægges bestyrelsesmedlemmer i S. I. K. 's lokalfdelinger, bestyrelsesmed- Iemmer i SIK-p Inuusuttai eil-er hovedbestyrelsesmedlemmer i S.I.K. administreres i lighed med de i stk. 1 og 2 nævnte beslemmel-ser. ASA/ØPS jr. nr /36't/2012 side 17 af 22

18 Stk. 4. Der gives tjenestefrihed med Iøn til- medlemmer af hovedbestyrel-serne af s.r.k.'s og srk-p rnuusuttai's hovedbestyrelser, i forbindelse med del-tagelse i S.I.K.'s Kongres og repræsentantskabsmøder, samt S.f.K.'s og SIK-p Inuusuttai's hovedbestyrelsesmøder indtil 4 gange årligt. Stk. 5. Ønsker fra medlemmer af S.I.K.'s lokal-afdelingsbestyrelser og S.f.K.'s hovedbestyrelse og SIK-p Inuusuttai-s hovedbestyrelse om tjenestefrihed uden Løn bør imødekommes. Sådan tjenestefrihed kan ydes i indtil 1 år ad gangen. Såfremt en tolk gende beløb til som den ansatte s 32 EfterindtægÈ. afgår ved døden i ansættelsesperioden, ldes d.er følden ef terl-evende ægtefæ11e eller børn under 1g är, har forsørgerpligt overfor: Hos samme ansættelsesmyndighed i l- år...: 1mdrs : 2 mdrs. - 3 år og f1g: 3 mdrs. Løn Løn Iøn s 33 Opsígelse. For ansat.te omfattet af Inatsisartutlov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer finder reglerne om fratrædelsesgodtgørelse samt opsigelsesvarsler, herunder blandt andet ved prøvetid, arbej - de af rent midlertidig karakter og ved sygedom anvendelse. Stk. 2. For ansatte omfattet af Inatsisartutlov om retsforholdet mel- Iem arbejdsgivere og funktionærer kan en arbejdsgiver opsige ansættelsesforholdet med føigende opsigelsesvarsler, såfremt der ikke er tal-e om prøvetid errer et arbejde af rent midlertidig karakter: ASA/ØPS j r. nr. 1,6.40 / 367 / 201_2 side 18 af 22

19 a) 1 måneds varset til fratræden ved en måneds udgang i de føtste 6 måneder efler ansættel-sen b) 3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 6 måneders ansættelse. c) Efter 6 måneders ansættelse forhø1es opsigel-sesvarslet med 1 måned for hvert 3 ansættelsesår, dog lnøjst 6 måneder. St.k. 3. Opsigelse iflg. stk. 2 skal ske så betids, at fratræden med det for en ansættefsesperiode givne varsel kan ske inden periodens udløb. Stk. 4- Ansatte omfattet af fnatsisartutlov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer skal opsige ansættelsesforholdet med en måneds varsef til ophør ved en måneds udgang, såfremt der ikke er tale om prøvetid eller arbejde af rent mídleitidig karakter. Stk. 5. For ansatte som ikke er omfattet af Inatsisartutlov om retsforholdet mel-iem arbejdsgivere og funktionærer kan ansættel-sesforhol-- det de første 3 måneder af ansættelsen opsiges med et varsel på S arbejdsdage tii en hvilken som helst dag. Opsigelsesvarsl-et gælder både arbejdsgiver og den ansatte. Efter 3 måneders ansættelse gælder opsigelsesvarsferne, som er angivet i stk. 2 b-c og stk. 4. Reglerne om opsigetsesvarsler i prøvetid og ved arbejde af rent midlertidig karakter finder dog ikke anvendelse for ansatte som ikke er omfattet af Inatsisartutlov om relsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Stk. 6. Såvel arbejdsgiveren som den ansatte skal afgive opsigelsesvarslet skriftligt. s34 Uoverensstemmelser og vilkår1ige afskedíge1ser. Uoverensstemmelser behandles efter reglerne i overenskomsten i Hovedaftalen om behandling af faglig strid. ASA/ØPS jr. nr. 1,6.40/367/20L2 side 19 af 22

20 Stk. 2. Ved udøvelse af retten tii at foretage enkeltmandsafskedigelser må vilkårlighed ikke finde sted. Uoverensstemmelser herom behandl-es efter regìerne i Hovedaftalen om faglig strid. s 35 Timelønnede tolke. Tolke, der ikke antages med henbfik på varig beskæftigelse, men som afløsere under ferie, sygdom og lignende, el-fer til anden midlertidig beskæft.igelse på under 3 måneders varighed, antages på timeløn. Efter beskæftigelse på mere end 3 måneders varighed overgår vedkommende tilmånedsløn, dog såiedes at denne får mulighed for at fortsætte sit ansættelsesforhold som timel-ønnet. Timel-ønnen beregnes som 1/?,080 af den til den pågældendes anciennitet svarende årsl-øn i henhold til SS 3, 4 og 5. Stk. 2. For timel-ønnede tolke kan tjenesteforholdet ophæves med I måneds varsel tit fratræden ved en måneds udgang. Stk. 3. Timel-ønnede tol-ke har ret og ptigt til- at holde en fridag for hver periode på 6 arbejdsdage; dog kan fridagene i enkel-te tilfæl-de forskydes af hensyn til tjenestens tarv. Stk. 4. Lønningsperioden for timefønnede tolke er en període på L4 dage, der regnes fra og med mandag til og med søndag i den eflerføigende periode. stk. 5. Timelønnede to]ke optjener 12% z í feriegodtgørelse Stk. 6. Timel-ønnede tolkes anciennitet beregnes efter reglerne i S 10, stk Der optjenes ikke yderligere anciennitet under beskæf tigel-se som timel-ønnede tolke. Stk. 7. Bestemmel-serne i denne overenskomsts SS IL, 15 A, 29, 33 og 34 fínder ikke anvendelse for timelønnede tolke. ASA/ØPj jr nr / 36'7 / 201,2 síde 20 af 22

21 r87,' ,9' , O Ll 267,25 år1igt 2.253, , , , OO s 36 Fremekrivning af lønnen. LØnnen í S 3, 4,5 og 6 er sammensat af et grundbeløb pr. 1' april 1-991, et grundbel-øbstiiiæg samt et ureguleret kronet.illæ9. Grundbeløbstitlægget pr. 1. april 2000 er 16, Skalalønnen justeres desuden med et ureguleret kronetillæg pr. måned som føfger: s37 Overgangsbes temíie I s e. For ansatte, der pr. 31. marts 1995 var ansat i henhold til overenskomst af 13. juli i-gg3 gæider fortsat bestemmelsen i nævnte overenskomst S 25, stk. L, rranden sær]ig tjenestefrihed". ASA/øPS jr. nr /367/20]-2 side 21 af 22

22 s 38 Overenskomg Èens gyldighedsperiode. Denne overenskomst træder i kraft den 1. april 201,4. Overenskomsten kan af hver af part.erne opsiges med 3 måneders varser t.ir en 31. mart.s, dog t.idligst til den 31. marts 2OLBstk. 2. Efter opsigelse af overenskomst.en sker afrønníng til de pr. 31. marts 2or} gældende l-ønsatser i perioden, overenskomst indgås. i henho]d indtil ny Nuuk, den I 4 il[\l. 20ll Sul-inermik Inuus sut i ss ars iuteqartut Kattuffiat Naalakkersuisut e. b. 'Jess G. Berthelsen ( sign. ) Frederik MøIl-er (sign.) Finansministeriet P.M.V. e.b. Eva Hoff Sonne (sign. ) Hermed udgå.r overenskomst af 21.. oktober 20L0 og protokoltat af 16. oktober 2008 om udligningstittæg ti7 grundtønnen. ASA/ØPS jr. nr. L6.40/367/201,2 slde 22 af 22

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes S.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C41 14NOV. 2014 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteuartut Kat tuffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids fortegnelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. )

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. ) S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-I[ I 4 Ì{0V. 204 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Katt.uffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Afsnit B. 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit 0. (Dagplej ere 5.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om kommunale DagpJ.ej

Læs mere

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'..

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'.. Afsnít g. ( Bygde sundhedspersonaf e NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II I,l t{0v. 20t1 OVERENSKOMST Mel-Iem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonal

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 NALUNAARUTIT - Afsnit F Jagtbetjente- og Jagtbetj.assistenter) Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Aalisarnermikk Piniakkanillu Nakkutilliinermik Su liaqarcut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. INDHOLDSFORTEGNELSE. l Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Peqatigiiffik Kingut for kigutigissaasut, klinikassistenter og tandteknikere. Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold.

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold. Afsnit L. (Lærlinge Elever 5.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-I1 14NOV, 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriec Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Lærlinge

Læs mere

NALUNAARUTIT' GrØnlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' GrØnlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT' GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. ( Sundhedshj æipere S.I. K) I 4 t{0\,. 2014 OVERENSKOMST mell-em Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsíuteqartut Kattuffíat for Sundhedshj

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands Naturinstituts område. 1 Regulativets område Dette regulativ omfatter

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II AfsniL H. (Handel- og kontor I 4 il0v. 20t4 OVERENSKOMST Mel-1em Naal-akkersuisuL og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffj-at for Handels- og Kontorpersonale.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14. okt. 2005 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Attaveqaat for teleteknikere, centralmekanikere, liniemontører samt liniemontøraspiranter. ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk.

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk. Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk Gældende fra 1. september 2012 Indholdsfortegnelse 1: Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2011 Cirkulære af 16. april 2015 Modst. nr. 013-15 J.nr. 2015-0513-0019 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem (Sømænd, Afsnit 5. timelønnede S..K.) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie CAT NOV, 20 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på timeløn. Indhoids

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II (Praktikanter, administrativ linje Ilisimatusarfik & Universitetsstuderende samt volontører og studentermedhjælpere) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ Om Vilkår for honorering af

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2016 Cirkulære af 1. september 2016 Modst. nr. 029-16 J.nr. 2014-0513-012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II afsnit L. (Lærlinge og Elever S.T.K) I tt }10l/. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling Serie C-II 26 AUS. 2013 Afsnit A Akademiuddannel sen Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for akademistuderende i Selvstyret, Tele Greenland AIS, AIS Boligselskabet

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale Cirkulære om overenskomst mellem Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale 2009 Cirkulære af 5. januar 2010 Perst. nr. 001-10 J.nr. 08-233-12 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 20. januar 2016 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og HK/Stat Hovedstaden for tilkaldte funktionærer ansat i Grønlands Selvstyre og kommunernes tjeneste

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse NALUNAARUT I T - Grønlandsk Lovsamling Serie C II 12 JAN. 2015 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

NALUNAARUTIT. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 2 0 APR. 2015

NALUNAARUTIT. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 2 0 APR. 2015 Afsnit 5 Arbejdsiedere (5.5K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 0 APR. 2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat (Arbejds lederforeningen) INDHOLOS

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN AKADEMIKERNES CENTRALOR- GANISATION A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland 2017 Cirkulære af 23. marts 2017 Modst. nr. 009-17 J.nr. 2013-0513-007 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 2 Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 18 SEP. 2009 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Lærlinge og elever. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1997 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1 INDHOLD

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Radiotelegrafister i staten

Radiotelegrafister i staten Cirkulære om organisationsaftale for Radiotelegrafister i staten 2002 Cirkulære af 1. juli 2004 Perst. nr. 043-04 PKAT nr. 253 J.nr. 01-333/68-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 lt JAH. 20 11 Afsnit M. (I"laskinmestre l OVEREN'SKOMST mellem N'aalakkersuisut og MaskinmestreBea Forening for maskinmestre i Grønland. l 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Afsnit T. (Tillidsrepræsentanter S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Nalaakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere