FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST"

Transkript

1 VISIONSRAPPORT FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST ATV PRÆSENTERER HER SINE ANBEFALINGER PÅ BAGGRUND AF KONFERENCEN FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST DEN 2. DECEMBER 2010 AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER MARTS 2011

2 FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST MEDLEMMER AF ATV S ORGANISATIONSKOMITÉ Hans-Martin Friis Møller, direktør, Water, Grontmij Carl Bro (formand) Jørn Rasmussen, forskningsdirektør, DHI Carl-Emil Larsen, direktør, DANVA Hans-Jørgen Albrechtsen, professor, DTU Miljø Jes Vollertsen, professor, Institut for Miljøteknologi, AAU Janicke Schultz-Petersen, adm. direktør, MJK Automation A/S Bjørn Kaare Jensen, vicedirektør, GEUS Jens Andersen, produktchef, Københavns Energi Mette Rose Skaksen, miljø- og sundhedspolitisk chef, DI Organisation for Erhvervslivet Torben Chrintz, videnchef, Concito Peter Steen Mikkelsen, lektor, DTU Miljø SEKRETARIAT Maja Lænkholm, konsulent og projektleder, ATV Søren Elmer Kristensen, konsulent, ATV VISIONSRAPPORTEN ER UDARBEJDET SOM ET LED I ET PROJEKT FORANKRET I ATV S AKADEMIRÅD. AKADEMIRÅDET BESTÅR AF: Jacob Steen Møller, campusdirektør, DTU (formand) Thomas Bjørnholm, prorektor, KU Bo Cerup-Simonsen, Vice President, Head of Engineering and Projects, A.P. Møller - Mærsk A/S Lars Ole Kornum, direktør, Scanventure ApS Lars Lading, CSO, Sense A/S Jens D. Mikkelsen, Videnskabelig chef, NeuroSearch A/S Bjarne Roger Nielsen, adm. direktør, DANFYSIK A/S Erling H. Stenby, professor, DTU Kemiteknik EN SÆRLIG TAK SKAL RETTES TIL: Ole Silkjær, projektleder, Grontmij Carl Bro Anders Bækgaard, direktør, Vandcenter Syd Jørn Jespersen, direktør, Dansk Miljøteknologi Pia Klee, projektleder, piaklee.dk Susanne Knøchel, professor, Institut for Fødevarevidenskab, KU Life OPLÆGSHOLDERE PÅ ATV S KONFERENCE Jens Andersen, produktchef, Vand & Afl øb, Københavns Energi Karsten Arnbjerg-Nielsen, lektor og leder af partnerskabet Vand I Byer, DTU Ida Auken, medlem af Folketinget, SF Leif Bentzen, direktør, Krüger Danmark A/S Jens La Cour, kampagneleder, Danmarks Naturfredningsforening Mikael Jentsch, teknisk direktør, Frederikshavn Kommune Jørn Jespersen, direktør, Dansk Miljøteknologi Carl-Emil Larsen, direktør, DANVA Henrik Larsen, afdelingsleder, DHI Water Policy Kasper Lindgaard, kontorchef, Økonomiog erhvervsministeriet på vegne af Brian Mikkelsen, Økonomi- og Erhvervsminister Marianna Lubanski, Business Development Director, Grundfos Hans-Martin Friis Møller, direktør, Water, Grontmij Carl Bro Niels Peter Nørring, direktør, Miljø & Energi, Landbrug og Fødevarer Henning Pedersen, Senior manager, Novozymes A/S Knud Pedersen, Vice President, Dong Energy Distribution Mette Rose Skaksen, miljø- og sundhedspolitisk chef, DI Organisation for Erhvervslivet Peter Sand, chefkonsulent, Eksportrådet Nils Thorup, teknisk chef, Grundfos Palle Munk Weidlich, Projektleder, Væksthus Hovedstadsregionen Kommunikationskonsulent, Jakob Werner, Kommunikationskompagniet Design og produktion: Westring & Welling A/S Copyright 2011 ATV, Akademiet for de Tekniske Videnskaber ISBN:

3 Danmark har tradition for skrappe miljøkrav og fokus på bæredygtighed. Et interessant perspektiv er, at det, som man tidligere så som tunge omkostninger, reelt også har været investeringer i nye eksportmarkeder, grøn vækst og nye, danske arbejdspladser. Derfor ser danske vandvirksomheder og videnscentre en nødvendighed i at forsøge at påvirke politikere til at satse på pilotprojekter inden for vandteknologi og at gøre Danmark til et demonstratorium for grøn vandteknologi, både direkte gennem støtte og indirekte gennem skrappere krav og lovgivning på vandområdet. Et vigtigt skridt er en forøgelse af midler til strategisk forskning og udvikling samt test og demonstration på vandområdet svarende til det nuværende EUDP på energiområdet. Pilotprojekter på dansk jord og et stærkt hjemmemarked er af afgørende betydning for at overbevise internationale købere. Med denne rapport ønsker ATV at rejse en fornyet debat om vand. Visionen 2020 er formuleret, anbefalingerne på plads og ærmerne smøget helt op efter ATV s grøn-vækstkonference om vand i december FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST 1

4 INDHOLD 2 Forord 4 Introduktion 5 Resumé af ATV s anbefalinger til en udvikling af vandsektoren 6 Policy brief - En bæredygtig vandforvaltning og den grønne vækstgevinst 14 Konferencens hovedlinjer 26 Danmark som demonstratorium 30 ATV s anbefalinger RAPPORTENS OPBYGNING SIDE 6-13 Sammenfatning af problemstillinger og muligheder SIDE Væsentlige konklusioner fra konferencen Fra vandteknologi til grøn vækst den 2. december 2010 i København, hvor oplæg og diskussioner om konferencens fi re temaer refereres SIDE Vision for vandsektoren og de danske muligheder for grøn eksport og arbejdspladser SIDE ATV s anbefalinger og begrundelser Løbende gennem rapporten præsenteres syv række cases som gode eksempler på vandforvaltning og vandteknologi i Danmark. 2 ATV AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

5 FORORD Vand er en afgørende ressource for liv, men forsyningen udgør i dag en voksende udfordring på globalt plan. En fokuseret satsning på vand er derfor nødvendig og vil bidrage til at profilere Danmark som et land, der arbejder på at udvikle bæredygtige løsninger på påtrængende samfundsmæssige problemer. Bæredygtig vandteknologi har potentiale til at blive en af de teknologiske og økonomiske platforme, som Danmark kan leve af i fremtiden. Danmark har med stor viden, kompetencer, gode forskningsmiljøer samt en etableret vandsektor gode forudsætninger for at være foregangsland på dette område. ATV har udarbejdet denne visionsrapport på baggrund af en møderække med ATV s organisationskomité og konferencen Fra vandteknologi til grøn vækst, der blev afholdt den 2. december 2010 på DTU. Konferencen blev afviklet i regi af ATV s Akademiråd med det formål at skabe viden om og bidrage til et koordineret fokus på, hvordan det danske udviklingspotentiale på vandområdet kan realiseres og generere vækst og velfærd i det danske samfund. Dette kan ske gennem uddannelse, forskning og teknologisk udvikling samt gennem øget kommunikation, videndeling og samarbejde blandt aktørerne i henholdsvis den offentlige sektor og den private sektor og mellem de to sektorer. ATV ønsker i visionsrapporten at pege på nødvendigheden af - og muligheden for - at satse markant på vand som en grøn vækstdriver i det danske samfund. På de følgende sider kan du læse en uddybet gengivelse af konferencens oplæg og debatter. Der er endvidere en gengivelse af dagens afstemningsresultater, som er en pejling af stemningen blandt deltagerne, men ikke udtryk for en repræsentativ undersøgelse. På ATV s hjemmeside kan du downloade en rapport med alle konferencens afstemninger, workshops mm. samt alle oplægsholdernes præsentationer. ATV har udarbejdet ni anbefalinger til handlinger, som kan være med til at vise vejen fra vandteknologi til grøn vækst. Anbefalingerne fremsættes af ATV på baggrund af konferencen og organisationskomitéens input. Konferencedeltagerne eller organisationskomitéen kan således hverken som enkeltpersoner eller kollegium gøres ansvarlige eller tages til indtægt for anbefalingerne eller de ræsonnementer, der ligger bag. ATV takker medlemmerne af projektets organisationskomité for deres engagerede og konstruktive indsats. Komitéens sammensætning fremgår i kolofonen. ATV vil ligeledes gerne takke reviewpersoner og andre samarbejdspartnere for at bidrage med konstruktiv og relevant sparring. Disse personer fremgår ligeledes i kolofonen. ATV retter en stor tak til Otto Mønsteds Fond og DTU for støtte til gennemførelse af konferencen. God læselyst! Lasse Skovby Rasmusson Direktør, ATV Jacob Steen Møller Campusdirektør, DTU og formand for ATV s Akademiråd FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST 3

6 INTRODUKTION Vand står højt på den globale dagsorden. Det skyldes, at stigende befolkningstal, urbanisering, forurening, uhensigtsmæssig brug af vand m.m. sætter vandressourcen under et kæmpe pres. I Danmark trækker vand ikke på samme måde opmærksomhed, selv om eksempelvis oversvømmelser og forureninger af drikkevandsforsyninger trækker flere og flere overskrifter. Der er brug for et større fokus på de nationale problemstillinger med vand, samtidig med at de internationale udfordringer åbner op for et eksportpotentiale for danske virksomheder og vidensinstitutioner. Det er ATV s organisationskomités vurdering, at der er et stort uforløst potentiale i den danske vandsektor. Potentialet tager udgangspunkt i, at vi kan løse de danske udfordringer, samtidig med at vi udnytter nye løsninger som afsæt for en større eksport af vandteknologier og vandløsninger. Danmark har en række kompetencer inden for vandområdet, som rækker vidt ind i produktionsvirksomheder, forskningsmiljøer, vandforsyninger og rådgivervirksomheder. Udgangspositionen for at forløse potentialet er dog ikke optimal, da vandbranchen i dag fremstår forholdsvis fragmenteret, og da der kun i mindre grad satses strategisk fra statens side på forskning og udvikling inden for sektoren. Skal der for alvor skubbes gang i væksthjulene på vandområdet, kræver det, at der tages ansvar og vises handlekraft. Det kræver en åben indsats fra alle vandsektorens aktører: Forsknings- og uddannelsesinstitutioner, styrelser og departementer, rådgivende ingeniørfirmaer, industrien, forsyningsselskaber, sektorens brancheorganisationer og iværksætterne. For videndeling er central for at udvikle en vækstorienteret vandsektor. Der skal med andre ord tages ansvar på tværs af sektoren. Tiden er inde til, at hele sektoren bidrager visionært til den globale vækstmulighed, som vandområdet repræsenterer, og ikke i tilbageholdende protektionisme sidde passivt og se Danmark blive et vandteknologisk udkantsland på den globale scene. Undersøgelser viser, at de virksomheder og institutioner, som ikke samarbejder nationalt, og som er fra små lande, må dreje nøglen om. Der ligger store muligheder gemt for små og mellemstore virksomheder, hvis de åbner sig for hinanden og begynder at trække på hinandens kompetencer og ressourcer, uden at de derved nødvendigvis blotlægger deres kernekompetencer. En stærk og samlet vandsektor med et erklæret fælles mål om at sejre i vandløsninger til verden er en nødvendighed for succes. Derfor vil ATV s organisationskomité påtage sig at skabe et forum for en samlet vandbranche, således at det momentum, der blev igangsat på konferencen, fastholdes. Vi skal skabe et rum for vækst, hvor vi kan fremvise resultaterne af vores bestræbelser som velfungerende løsninger for hele verden. Med inspiration i vores egen vandsektors stærke og svage områder kan vi nytænke vandløsninger og vandteknologier inden for de simple og enkeltstående delelementer såvel som de store systemløsninger inden for regnvandshåndtering, vandforsyning og spildevand. Løsningerne kan meget vel have udspring i nationale udfordringer med klimatilpasning og vandforvaltning, men på sigt eller sideløbende skabe globale muligheder for eksport. Denne rapport skal være med til at vise vejen for, hvordan vi skaber et godt udgangspunkt for at sætte gang i væksten på vandområdet i Danmark og etablerer den fornødne opmærksomhed på en række centrale udfordringer på vandområdet, som der skal tages hånd om nu. Direktør Hans-Martin Friis Møller Grontmij Carl Bro, formand for ATV s organisationskomité 4 ATV AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

7 RESUMÉ AF ATV S ANBEFALINGER TIL UDVIKLINGEN AF VANDSEKTOREN Det organisatoriske område 01 Vandbranchen bør samle sig om en fælles vision med ét talerør over for politikere, medier og andre interessenter. Trods koordinerende initiativer er branchen stadig fragmenteret, og der er behov for at stå sammen om fælles mål og midler. Læs mere på side Der er behov for en analyse af den danske vandsektor, som giver viden om sektorens størrelse og muligheder, samt hvilke muligheder der er for jobskabelse og eksport indenfor de enkelte områder. Formålet er at skabe grundlag for en strategisk prioritering af vand som erhvervsområde. Læs mere på side Danmark skal brande sig mere på vandteknologi. Vi skal være kendte for grønne vandløsninger, og Danmark skal kunne demonstrere intelligente og bæredygtige vandteknologiske løsninger. Læs mere på side 31. Det erhvervspolitiske område 04 Skab et stærkt hjemmemarked i Danmark, hvor de bedste teknologier kommer i spil. Det er afgørende for en god vandforvaltning og en solid eksportplatform. Følgende er vigtige præmisser: Ny innovationsfremmende regulering og offentlig efterspørgsel. Større mulighed for styrket samarbejde på tværs mellem offentlige og private organisationer og uddannelsesinstitutioner. Høje standarder og kvalitetskrav til markedet. Læs mere på side Invester i hele værdikæden for vand for at styrke vækstplatformen. Vand som vækstområde er afhængig af en helhedsorienteret satsning for at skabe værdi. Et Danmark som demonstratorium kræver en satsning i hele værdikæden. Alle områder bør tænkes ind i en erhvervsstrategi. Læs mere på side Behov for mere forskning, teknologiudvikling, test og demonstration. Der er brug for investeringer, der modsvarer det potentiale, som vandteknologi rummer. Miljøteknologis (herunder vand) midler til forskning, teknologiudvikling, test og demonstration er på % af midlerne til energiteknologi. Dette til trods for at eksporten af miljøteknologi andrager 64 % af eksporten for energiteknologi. Læs mere på side 34. Det miljøpolitiske område 07 Styrk den intelligente vandplanlægning. I relation til klimaforandringerne er det nødvendigt at følgende iværksættes: Klimatilpasning gøres obligatorisk i kommunerne. En obligatorisk klimatilpasning forudsætter, at klimatilpasningsplaner standardiseres og implementeres i kommunerne. Der satses på en moderne aflednings- og vandbehandlingsinfrastruktur. Skab sammenhæng mellem vand- og naturplaner. Læs mere på side Sørg for vand til alle formål. Den danske vandressource er truet af flere faktorer som forurening, ændret klima m.m. Det skal afdækkes, hvad behovet for vand og vandkvalitet er i fremtiden, eksempelvis til landbruget, samt behovet for en graduering af kvalitet til forskellige brugsformer. Dette skal ske sideløbende med, at en beskyttelsesindsats styrkes over for indvindingsområderne. Læs mere på side Water footprint skal være en del af virksomheders CSR-krav. Det skal være en del af deres CSR-rapportering og kan derved blive en driver for ansvarlig adfærd hos industrien. Læs mere på side 36. FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST 5

8 POLICY BRIEF EN BÆREDYGTIG VANDFORVALTNING OG DEN GRØNNE VÆKSTGEVINST Det globale vandmarked er i 2010 opgjort til ca mia. kr. 1. For et land som Danmark med lange traditioner for at løse komplicerede vandforsynings- og miljøproblemer i et snævert samarbejde mellem myndigheder, forsyningsvirksomheder og erhvervsliv repræsenterer det globale vandmarked en efterspørgsel og et stort eksportpotentiale. Denne internationale mulighed bør Danmark udnytte. Målrettede investeringer i vandteknologi kan danne et stærkt fundament for eksport og dermed generere flere grønne arbejdspladser og vækst i Danmark. Dette kan ske, uden at vi går på kompromis med miljøvenlige løsninger. En satsning på vand som grønt vækstområde kan have følgende gevinster for Danmark: 1 Skabelse af en lang række nye arbejdspladser 2 Nye miljøvenlige, vandteknologiske løsninger, som optimerer anvendelsen af eksisterende vandteknologi. Dette kan være med til at løse danske og internationale vandrelaterede miljø-, klima-, fødevare- og naturudfordringer på en grøn måde 3 Udvikling af ny teknologi, der kan reducere vand- og energiforbruget, eksempelvis energirigtige pumper og bedre processtyring til forsyningsanlæg og til industrien 4 Udvikling af et internationalt anerkendt demonstratorium af bæredygtige, vandteknologiske løsninger til inspiration for den globale vandbranche 5 Udvikling af bæredygtige byer og landskabsløsninger som storskalademonstrationsområder med løsninger, der er attraktive for andre lande, herunder også turisme 6 Fremme incitamenter og uddannelser, som tiltrækker flere studerende inden for grøn vandteknologi og hertil relaterede fagområder 7 En samlet vandlovgivning, der understøtter bæredygtig forvaltning og innovative løsninger på de vandrelaterede miljø-, klimaog naturudfordringer 8 Understøttelse af samarbejdet mellem myndigheder, forsyningsselskaber, erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner som grundlag for Danmarks eksport af vandrelaterede miljø-, klima- og naturløsninger, herunder vandteknologi Vand udfordrer verden Vand er én af det 21. århundredes største udfordringer. Siden 1970 er den vandmængde til rådighed pr. menneske faldet med 40 %, i takt med at der er kommet flere mennesker på jorden. Mere end 1,2 mia. mennesker har i dag ikke adgang til rent vand. Vandmangel præger desuden både i- og u-lande. Op mod 1,8 mia. mennesker kan i fremtiden komme til at opleve decideret vandmangel 2. Cirka en tredjedel af verdens befolkning, knap 1,7 mia. mennesker, bor ligeledes i lande med vandstress 3. I 2025 forventes det at stige til fem mia. mennesker. Den globale efterspørgsel på fødevarer vil stige betragteligt frem mod 2050, når ni mia. mennesker skal have mad. Og vand er den afgørende forudsætning for, at der kan produceres fødevarer nok. I dag tegner fødevareproduktionen sig for 65 % af ferskvandsforbruget, og det tal vil kun blive større, da der er behov for en øget fødevare- og biomasseproduktion til den stigende verdensbefolkning. Udfordringen forstærkes af, at rent vand allerede i dag er en 1 SAM STUDY, WATER: A MARKET OF THE FUTURE, VANDMANGEL OPSTÅR I LANDE, HVOR DEN ÅRLIGE VANDINDVINDING ER UNDER 1000 KUBIKMETER PR. PERSON PR. ÅR. 3 VANDSTRESSEDE LANDE ER LANDE, HVOR DEN ÅRLIGE VANDINDVINDING FALDER TIL UNDER 1700 KUBIKMETER PR. PERSON PR. ÅR. 6 ATV AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

9 mangelvare i mange lande, og at bæredygtig og integreret vand-, miljø- og energiforvaltning knap nok er implementeret i verdens mest udviklede lande. Ingen mennesker kan leve uden vand, og der er ikke længere mulighed for at vente med at forholde sig til disse store forsyningsudfordringer. Vand er en nødvendig fødevare. De forventede klimaændringer og urbaniseringen i store dele af verden vil ændre og forværre tilgangen til vandressourcerne. Det er stadig landbruget, kunstig vanding og energiproduktionen, der i de forskellige lande lægger størst beslag på vandressourcerne. Mængden af vand, som anvendes til vanding, er stigende og udgør i flere lande langt over halvdelen af den tilgængelige vandressource. I andre lande er vand til energiproduktion, herunder kølevand, af stor betydning. I Europa bruges eksempelvis en tredjedel af vandindvindingen til elproduktion, se figur 1. I USA er det 39 %, se figur 2. Generelt er energiproduktion på højde med andre vandforbrugende områder, som det ses af figur 3. (jf. kølevand) Vandforbruget i EU-30 Vandforbruget i USA 13% 8% Elektricitet 12% Termoelektricitet 31% Husholdning 39% Privat husholdning og kommercielt brug 24% Landbrug Kunstvanding og vanding af husdyrsbesætninger Produktion Industriel minedrift 41% 32% Figur 1: Figuren viser vandforbruget i EU-30 fordelt på områder. Kilde: Flörke, M & Alcamo, J, European Outlook on Water Use, Figur 2: Figuren viser vandforbruget i USA fordelt på områder. Kilde: NREL, Consumptive Water Use for U.S. Power Production, appendix 1, FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST 7

10 Foto: Tage Olsin Den årlige indvinding af vand fordelt på vandkilde og sektor i Europa. Millioner m 3 pr. år Kølevand Industri Landbrug Offentligt vandforbrug Overfladevand Overløb fra spildevandssystemet Grundvand Overløbsvandmængde fra transportsystemet og renseanlæg til recipienter i forhold til tilløbsvandmængde til renseanlægget. Numrene angiver hver en dansk forsynings overløb. 12% 10% 8% 6% 4% 2% Ballerup Kommune, 2 Bornholms Forsyning A/S, 3 Brøndby Kommune, 4 Esbjerg Kommune, 5 Faxe Forsyning, 6 Fredericia Kommune, 7 Glostrup Kommune, 8 Greve Kommune, 9 Haderslev Kommune, 10 Halsnæs Kommune, 11 Helsingør Kommune, Figur 3: Den årlige indvinding af vand fordelt på vandkilde og sektor i Europa. Kilde: Det Europæiske Miljøagentur, Water resources across Europe confronting water scarcity and drought, 2009, EEA (data fra Eurostat). 12 Hjørring Vandselskab A/S, 13 Holbæk Kommune, 14 Hørsholm Kommune, 15 Kolding Kommune, 16 Københavns Energi, 17 Køge Kommune, 18 Lundtofte Renseanlæg, 19 Lynettefælleskabet, 20 Nordvand A/S (Gentofte), 21 Nordvand A/S (Gladsaxe), 22 Nyborg Forsyning & Service A/S, 23 Odense Vandselskab A/S, 24 Odsherred Forsyning, 25 Randers Kommune, 26 Rødovre Kommune, 27 Spildevandscenter Avedøre, 28 Svendborg Vand A/S, 29 Sønderborg Forsyning A/S, 30 Thisted Kommune, 31 Vejle Kommune, 32 Aalborg Kommune, 33 Århus Kommune Figur 4: Overløbsvandmængde fra transportsystemet og renseanlæg til recipienter i forhold til tilløbsvandmængde til renseanlægget. Numrene angiver hver en dansk forsynings overløb. Kilde: DANVA, Vand i tal - DANVAs benchmarking og vandstatistik Tilgængeligheden af vand er således en begrænsning for både fødevareproduktion og energiproduktion. Samtidig kan forurening true vores drikkevandskvalitet og medføre, at vandbehandlingen fordyres, bliver mere energikrævende m.m. En ny, dansk vandforvaltning er nødvendig Danmark oplever også ændringer i vandets påvirkning. Vi har de senere år set, at veje, huse og marker oversvømmes. Vores grundvand og dermed drikkevandsressourc trues af pesticidforurening, og et varmere klima kan i visse egne af landet true ressourcen til drikkevand og vand til markvanding. I forbindelse med påvirkningen af naturen er en intelligent håndtering af vand og gennemtænkte lovgivningsmæssige rammer for vand centrale. Danmark har historisk set haft en forbilledlig god vandforvaltning, men i øjeblikket taber Danmark terræn på flere fronter. Halvdelen af vandløbene, 70 % af søerne og mere end 90 % af kysterne lever ikke op til en tilstrækkelig god kvalitet i henhold til EU s vandrammedirektiv 4. Danmark har endvidere ikke rettidigt afleveret vandplanerne til EU og er nu på vej mod en retssag i EU. Samtidig viser en ny rapport fra GEUS, at der findes spor af sprøjtegifte i mere end 40 % af alle grundvandsboringer, og drikkevandskvalitetskravet på 0,1 µg/l er overskredet i ca. 12 % af boringerne. De akutte problemer kræver løsninger her og nu. Vand er centralt i klimaforandringerne En af de væsentligste udfordringer fremover bliver at håndtere stigende og uforudsigelige - vandmængder. Klimaforandringerne har manifesteret sig med store mængder regn, pludselige skybrud, oversvømmelser og mere varme om sommeren. Siden 1873 er nedbøren i Danmark steget med ca. 15 %, og DMI s fremskrivninger viser, at vinternedbøren vil stige 8 ATV AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

11 EN AF DE VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER FREMOVER BLIVER AT HÅNDTERE STIGENDE OG UFORUDSIGELIGE VANDMÆNGDER. med op til 8 % i perioden Samtidigt vil der ske et fald i nedbøren på op til 3 % om sommeren fra Den samlede mængde nedbør stiger med 2 % om året. Der er set gentagne eksempler på, at de store vandmængder skaber store problemer, senest i august 2010, hvor flere byområder blev oversvømmet, se figur 4. Skybrud har i 2006, 2007 og 2010 kostet forsikringsselskaberne henholdsvis ca. 400 mio., 800 mio. og omkring 1 mia. kr. Oversvømmelserne kan skabe forureningsrisiko i indvindingsområderne, hvor oversvømmelser med spildevand kan øge ud- og nedvaskningen af uønskede stoffer. Samtidig kan længerevarende tørkeperioder som resultat af klimaforandringer ligeledes medføre en uacceptabel påvirkning af følsomme naturområder og vandløb i områder med stor vandindvinding. Endelig kan klimaforandringerne nødvendiggøre et skift i afgrødevalg og et muligt øget eller ændret forbrug af pesticider og gødning med øget udvaskning og nedsivning af forurenende stoffer til følge. Det danske grundvand er en udfordret ressource Det danske vandforbrug løber op i ca. 700 mio. m 3 hvert år. Heraf går 400 mio. m 3 til husholdningerne, mens 200 mio. m 3 går til vanding (inkl. landbrug) og 100 mio. m 3 bruges i industrien 5. Vandforbruget i Danmark fremgår af figur 5. Til trods for et faldende vandforbrug er der stadig udfordringer med den danske vandforsyning, baseret på uforurenet grundvand, i form af forurenings- og fordelingsproblemer. GEUS har udarbejdet et kort over den tilgængelige grundvandsressource, se figur 6. Den danske udvikling i vandforbruget fra m 3 /pers./år Figur 6: Oversigt over den danske udnyttelige grundvandsressource (bæredygtig ressource) samt vores udnyttelse af den (vandindvinding). Kilde: Miljøministeriet, Natur og Miljø 2003 Vores vand, Husholdning Erhverv Institutioner Tab Figur 5: Den danske udvikling i vandforbruget fra Kilde: DANVA, Vand i tal - DANVAs benchmarking og vandstatistik EU S VANDRAMMEDIREKTIV BLEV VEDTAGET AF EU PARLAMENTET OG TRÅDTE I KRAFT I DECEMBER I DANMARK ER DET UDMØNTET I MILJØMÅLSLOVEN. 5 ENERGISTYRELSEN, SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF KLIMATILPASNING, FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST 9

12 Som det fremgår, indvindes der i flere områder mere grundvand, end der dannes, hvilket betyder, at der eksempelvis ikke er tilstrækkelig vand i åerne om sommeren. Når dertil kommer, at der findes pesticider i 40 % af de prøver, der undersøges i grundvandsovervågningsprogrammer, og i 25 % af vandværkernes indvindingsboringer, samt at der hvert år de sidste 10 år i gennemsnit er lukket 100 vandboringer som følge af pesticidforurening over grænseværdierne, så er det rene grundvand alvorligt truet. Det er nødvendigt at beskytte grundvandet yderligere og samtidig at benytte andet vand end grundvand i områder med begrænsede grundvandsressourcer, for eksempel vanding af afgrøder m.v. Billedet, som det fremgår af ovenstående figur 6, vil imidlertid ændre sig i kraft af de ændrede nedbørsforhold, og specielt i Vestjylland vil der om ca. 50 år ses markant stigende grundvandsniveauer. Det er en politisk prioritering, at drikkevandet skal baseres på uforurenet og rent grundvand. Dette har betydet og vil betyde, at der løbende skal gennemføres tiltag med henblik på at beskytte grundvandsressourcen og drikkevandskvaliteten. EU skærper kravene over for vand Vand er for alvor kommet på dagsorden i EU. I 2012 vil et Blue Print for Safeguarding Europe s Water blive offentliggjort, og det forventes at medføre stramninger, der vil ramme Foto: Kreditering: afventer Foto: Istock bredt indenfor vandområdet 6. Stramningerne fra EU kan bevirke, at Danmark skal ændre sin vandforvaltning, men det kan også medføre, at de danske kompetencer inden for området kan komme mere i spil. Den danske vandbranche Vandbranchen 7 i Danmark udgjorde i 2008 ca. 200 virksomheder, som beskæftigede ca ansatte inden for vandteknologi i Danmark. Størrelsen af vandbranchen er ikke præcist opgjort, men en analyse viser, at der i samme år blev omsat for ca. 30 mia. kr., hvoraf eksport udgjorde halvdelen 8. Vandteknologiområdet er dét miljøteknologiske område, der har opnået størst eksportfremgang i perioden 2001 til 2006, nemlig en fremgang på ca. 9 %. Danmark har unik viden og efterspurgte kompetencer på vandområdet, som af danske virksomheder indenfor området karakteriseres som værende på niveau med verdens førende lande 9. Cirka 13 % af virksomhederne på området bruger mere end 25 % af deres samlede omsætning på forskning og udvikling. Vandsektoren 10 er således karakteriseret ved vilje og forståelse for et højt forsknings- og udviklingsniveau. En række danske vidensinstitutioner vurderes at være konkurrencedygtige og innovationsaccelererende forskningsplatforme. Blandt disse kan nævnes DTU Miljø, Aalborg Universitet, DHI, GEUS, DMU, Dansk Jordbrugsforskning samt Teknologisk Institut. Desuden er det værd at nævne vandnetværket ViVa fra Københavns Universitet, Forskerskolen UWT (Urban Water Tech), Forskningscenteret FIVA, forskningscenteret HOBE VKR Centre og Excellence, støttet af Villum Kann Rasmussen, samt den internationale uddannelse EnvEuro, der har vand som fokusområde. 6 MANDAG MORGEN, VAND BLIVER DET NYE KLIMA, 1, NOVEMBER NÅR DER BRUGES ORDET VANDBRANCHE I DENNE RAPPORT, REFERERES DER TIL DE FREMSTILLENDE, UDVIKLENDE, PRODUCERENDE OG RÅDGIVENDE AKTØRER I VANDSEKTOREN. 8 DI-ANALYSE PRÆSENTERET AF METTE ROSE SKAKSEN PÅ ATV S KONFERENCE FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST, 2. DECEMBER FORA (ERHVERVS- & BYGGESTYRELSENS ENHED FOR ERHVERVSØKONOMISK FORSKNING & ANALYSE), MILJØTEKNOLOGISKE STYRKEPOSITIONER EN ERHVERVSANALYSE AF KLYNGEDANNELSE, NÅR VI BRUGER VANDSEKTOR I DENNE RAPPORT, REFERERES DER TIL VAND SOM ET ERHVERVSMÆSSIGT OMRÅDE, DER KAN UDVIKLES OG FORMES. 10 ATV AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

13 FOR AT VAND- OG VANDMILJØTEKNOLOGI KAN BLIVE ET EKSPORTEVENTYR FOR DANMARK, SKAL DEN ØKONOMISKE OVERLIGGER TIL FORSKNING, TEST, UDVIKLING OG DEMONSTRATIONSANLÆG SÆTTES LANGT HØJERE. Danmarks eksportandele af henholdsvis vand- og miljøteknologi i forhold til EU s gennemsnit % Udviklingen i dansk eksport inden for henholdsvis vand- og miljøteknologi 2000 = Miljøteknologi, EU Miljøteknologi, Danmark Vandteknologi, EU Vandteknologi, Danmark Total Miljøteknologi Vandteknologi Figur 7: Danmarks eksportandele af henholdsvis vand- og miljøteknologi i forhold til EU s gennemsnit. Kilde: Eurostat (Context) og DI-analyse præsenteret af Mette Rose Skaksen på ATV s konference Fra vandteknologi til grøn vækst, 2. december Figur 8: Udviklingen i dansk eksport inden for henholdsvis vand- og miljøteknologi. Kilde: Eurostat (Context) og DI-analyse præsenteret af Mette Rose Skaksen på ATV s konference Fra vandteknologi til grøn vækst, 2. december Danmark har en større markedsandel inden for vandteknologi end gennemsnittet af andre EUlande 11, se figur 7. Til trods for en større efterspørgsel efter dansk vandteknologi og store muligheder, er udviklingen i eksporten i dag på vej nedad, som det fremgår af figur Behov for flere investeringer Danmark har mistet førerpositionen inden for vand- og vandmiljøteknologi til blandt andre Holland og Singapore, hvor der begge steder er store offentlige investeringer i forskning, udvikling og innovation på vandområdet. Den internationale konkurrence udfordrer os. Som et lille land skal vi være langt mere innovative, hvis vi skal genskabe en international førerposition inden for dette område. Erhvervslivet kan ikke alene bære denne udfordring. Samfundet må bidrage til fundamentet for innovationen. Som udgangspunkt er der brug for langt flere midler til at fremme en forskningsmæssig og teknologisk udvikling. I er der afsat ca. 30 mio. kr. til strategisk forskning på miljøområdet, og i perioden sættes der 90 mio. kr. af til test og demonstration inden for hele det miljøteknologiske område, hvilket slet ikke matcher potentialet for udvikling. For at vand- og vandmiljøteknologi kan blive et eksporteventyr for Danmark, skal den økonomiske overligger til forskning, test, udvikling og demonstrationsanlæg sættes langt højere. Vandsektorlovens Teknologiudviklingsfond (med forventet 20 mio. kr. per år fra 2011) er et godt første, men utilstrækkeligt, skridt i den rigtige retning. Job- og uddannelsesmuligheder I Danmark ser stadig flere danske erhvervsvirksomheder vækstpotentialet i vandområdet. Det gælder såvel i forhold til hjemmemarkedet som i forhold til det internationale marked. I USA har man ligeledes sat fokus på vækstpotentialet i vandsektoren i kombination med klimatiltag. Man har inden for en række områder vurderet, hvad forskellige tiltag vil betyde. En vurdering er eksempelvis, at etablering af grønne tage på 1 % af de egnede bygninger 11 DI-ANALYSE PRÆSENTERET AF METTE ROSE SKAKSEN PÅ ATV S KONFERENCE FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST, 2. DECEMBER DI-ANALYSE PRÆSENTERET AF METTE ROSE SKAKSEN PÅ ATV S KONFERENCE FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST, 2. DECEMBER ET GRØNT TAG ER ET TAG, DER HAR PLANTER SOM TAGBELÆGNING. TAGET KAN OPTAGE CA. HALVDELEN AF DET VAND, DER FALDER PÅ DET, OG AFLASTER PÅ DEN MÅDE KLOAKKEN. FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST 11

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST KONFERENCE TORSDAG DEN 2. DECEMBER 2010 KL. 09.00-17.30 I OTICON-SALEN, DTU FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST HVORDAN REALISERER VI DANMARKS UDVIKLINGSPOTENTIALE INDEN FOR VANDTEKNOLOGI? 1 Danmark har brug

Læs mere

fra vandteknologi til grøn vækst

fra vandteknologi til grøn vækst konference torsdag den 2. december 2010 kl. 09.00-17.30 i Oticon-salen, DTU fra vandteknologi til grøn vækst hvordan realiserer vi Danmarks udviklingspotentiale inden for vandteknologi? 1 Fra vandteknologi

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST VISIONSRAPPORT FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST ATV PRÆSENTERER HER SINE ANBEFALINGER PÅ BAGGRUND AF KONFERENCEN FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST DEN 2. DECEMBER 2010 AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor

Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor Agenda Hvad er Danvas grønbog om fremtidens vandsektor? Grønbogens 4 scenarier Fællestræk ved scenarierne Hvad er Danvas grønbog om fremtidens vandsektor? Èt af

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Mette Rose Skaksen. Hvad er vandsektoren værd? 02. dec. 10. Miljø- og sundhedspolitisk chef, DI. ATV konference 2. december 2011

Mette Rose Skaksen. Hvad er vandsektoren værd? 02. dec. 10. Miljø- og sundhedspolitisk chef, DI. ATV konference 2. december 2011 Mette Rose Miljø- og sundhedspolitisk chef, DI ATV konference 2. december 2011 Det globale vandmarked er stort og voksende Global Water Intelligence 2010: 2.000 mia. kr., 8 pct. vækst p.a. SAM, investeringsfond,

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Det fremtidige DWF Vision: En styrket dansk vandsektor og en styrket position internationalt

Det fremtidige DWF Vision: En styrket dansk vandsektor og en styrket position internationalt Det fremtidige DWF Vision: En styrket dansk vandsektor og en styrket position internationalt 14. april 2011 Rationale Siden DWF blev dannet med det primære formål at fremme danske institutioners og virksomheders

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Camilla Lønborg Jensen Enhedschef Center for Regional Udvikling PROGRAM 9:30-9:45 Velkomst og program v. Enhedschef Camilla

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST KONFERENCERAPPORT AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST - HVORDAN REALISERER VI DANMARKS UDVIKLINGSPOTENTIALE INDEN FOR VANDTEKNOLOGI? INDHOLD 5 FORORD 7 VELKOMST ATV s

Læs mere

The Rethink Water Project

The Rethink Water Project The Rethink Water Project International markedsføring og branding af dansk viden og vandteknologi rethinkwater One single point of entry to the Danish Water sector 12 mio. til branding af den danske vandsektor

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Vi forbinder idé, partnere og finansiering

Vi forbinder idé, partnere og finansiering biopro UdVikling af fremtidens bioteknologiske produktion CASE overvågning af strømforbrug CASE gvoir mobilt kæmpebassin CASE lynhurtig test til at spore bakterier i drikkevand CASE lifeline mobilløsning,

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG

MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG Kick-off 28. marts 2017 Kl. 13-15 ARoS Aros allé 2, 8000 Aarhus C Tilmelding Tilmelding er nødvendig. Send en e-mail

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Samarbejde imellem store og små virksomheder, hvordan løser vi fremtidens miljøudfordringer i fællesskab?

Samarbejde imellem store og små virksomheder, hvordan løser vi fremtidens miljøudfordringer i fællesskab? Samarbejde imellem store og små virksomheder, hvordan løser vi fremtidens miljøudfordringer i fællesskab? Et eksempel på samarbejde i den danske vandbranche. Kenth Hvid Nielsen Group Vice President Global

Læs mere

Miljøminister Ida Aukens tale til Dansk Miljøteknologis vintermøde d. 26. januar 2012

Miljøminister Ida Aukens tale til Dansk Miljøteknologis vintermøde d. 26. januar 2012 Indledning: De to kriser Det er nok ikke overgået nogens opmærksomhed, at Europa står midt i en økonomisk og finansiel krise. Det ved I virksomheder om nogen. Men samtidig oplever verden også en krise

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om klimatilpasning styrkes? Spørgsmål: På tværs af kommunerne i regionen? På tværs af sektorer? På tværs af afdelinger i kommunen? Besvarelser Bord 8:

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Danmark som Global Water Hub. Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen

Danmark som Global Water Hub. Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen Danmark som Global Water Hub Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Vand er en dansk styrkeposition Topplacering i EU: 14,3 mia. (eksport af vand ud af samlet eksport)

Læs mere

Referat. Bornholms Spildevand A/S 08.02.2013 68. Bestyrelsesmøde nr. 18 Den 08.februar 2013 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle.

Referat. Bornholms Spildevand A/S 08.02.2013 68. Bestyrelsesmøde nr. 18 Den 08.februar 2013 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Bornholms Spildevand A/S 08.02.2013 68 Referat Bestyrelsesmøde nr. 18 Den 08.februar 2013 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB

VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB af Berit Godskesen, Plan vand & spildevand, Specialist i LCA og Udvikling & Innovation

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Strategisk partnerskab omkring Vand I Byer

Strategisk partnerskab omkring Vand I Byer Strategisk partnerskab omkring Vand I Byer v/ulrik Hindsberger,, TI 1 Innovative samfundsløsninger / Strategisk partnerskab omkring: Vand i urbane område partnerskab for klimatilpasning og innovation Vand

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION side 1 UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION 24. NOVEMBER 2014 Line Markert, advokat KAN VI BRUGE TAKSTFINANSIEREDE MIDLER TIL UDVIKLING AF VANDTEKNOLOGIER? side 2 DE JURIDISKE RAMMER I SKEMAFORM

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

Klimatilpasning i byggeriet

Klimatilpasning i byggeriet Klimatilpasning i byggeriet Ingeniørforeningen 2012 2 Klimatilpasning i byggeriet Resume Klimaændringer vil påvirke bygninger og byggeri i form af øget nedbør og hyppigere ekstremnedbør, højere grundvandsspejl,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi.

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Notat Uddybende beskrivelse af miljøteknologi (globaliseringsaftalen) 9. oktober 2007 Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Aftalen indeholder

Læs mere

Fra Vandteknologi til Grøn Vækst - Den nationale nødvendighed og den internationale mulighed

Fra Vandteknologi til Grøn Vækst - Den nationale nødvendighed og den internationale mulighed Fra Vandteknologi til Grøn Vækst - Den nationale nødvendighed og den internationale mulighed 1 Overskrift Vind er yt som vækstområde 2 VAND ER IN SOM NYT GRØNT VÆKSTOMRÅDE 3 Fra vandteknologi til grøn

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Formentlig en ressource, vi er så forvænt med og har så rigeligt, at vi knapt lægger mærke til den: Vand!

Formentlig en ressource, vi er så forvænt med og har så rigeligt, at vi knapt lægger mærke til den: Vand! Vores vand Vi har i Danmark altid været gode til at opdage nye erhvervsmuligheder, efterhånden som de gamle tørrede ud. Vores samfund er bygget op af disse skiftende ressourcer: Sild i Middelalderen, Sukker

Læs mere

ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN

ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN 2 OVERORDNEDE FORMÅL Industrielle løsninger til besparelse af vandressourcer Nuværende forbrug af drikkevand

Læs mere

Faktaark om Klimakonsortiet

Faktaark om Klimakonsortiet Faktaark om Klimakonsortiet Konsortiets formål Formålet med Klimakonsortiets indsats er på kort sigt at sikre størst mulig opmærksomhed om klimaaktiviteterne i tilknytning til FN s Klimakonference i Danmark

Læs mere

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima Klimatilpasning, strategi og udfordringer KøbeKøbenhavn Kommunes klimaplan Kommunes klimatilpasning 6 mål for København: Energi fra kul til vind Transport fra biler til cykler og brint biler Bygninger

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Civilingeniør, Hydrauliker Birgit Krogh Paludan, Greve Kommune Civilingeniør, Hydrauliker Lina Nybo Jensen, PH-Consult Baggrund Greve Kommune har

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Handlingsplanens aktiviteter National indsats, innovation

Handlingsplanens aktiviteter National indsats, innovation National indsats, innovation Identificer styrker og innovationsområder Workshop om skabelse af energineutralitet i hele vandkredsløbet og nedbringe CO2- footprint (producere energi, reducere energiforbrug

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Klimaforandringer og klimatilpasning i kommunerne. Dagsorden. Orbicon. KTC-møde Ringkøbing 6. marts 2009 Flemming Hermann

Klimaforandringer og klimatilpasning i kommunerne. Dagsorden. Orbicon. KTC-møde Ringkøbing 6. marts 2009 Flemming Hermann Klimaforandringer og klimatilpasning i kommunerne KTC-møde Ringkøbing 6. marts 2009 Flemming Hermann Dagsorden Præsentation Klimaforandringer Orbispot risikokort Hvorledes kan udfordringen omkring håndtering

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

DANVA Vandsektorlov konference 10 november Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning

DANVA Vandsektorlov konference 10 november Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning DANVA Vandsektorlov konference 10 november 2015 Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning Sådan skabes verdens bedste regulering Samarbejde og internationalisering Reguleringen skal erkende at de

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi. Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen

Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi. Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen Vandvisionsmøde 1. december 2015 Hovedbudskaber 1. Branchen går

Læs mere

DANVAs udviklingsplan for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og DANVA / KL inspirationsguide

DANVAs udviklingsplan for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og DANVA / KL inspirationsguide DANVAs udviklingsplan for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og DANVA / KL inspirationsguide 1 2 DANVA s mission for proaktiv klimatilpasning er at vi leverer rent, koldt og velsmagende drikkevand,

Læs mere

Integreret forvaltning af vand i byer - et projekt under Vand i Byer samarbejdet

Integreret forvaltning af vand i byer - et projekt under Vand i Byer samarbejdet Integreret forvaltning af vand i byer - et projekt under Vand i Byer samarbejdet Projektets rationale Det er organisering mere end teknik, der er udfordringen i forhold til optimal håndtering af oversvømmelser

Læs mere

Administrerende direktør til VandCenter Syd

Administrerende direktør til VandCenter Syd Administrerende direktør til VandCenter Syd Brænder du for at stå i spidsen for et af Danmarks førende vandselskaber? Du bliver leder for en veldrevet og innovativ organisation, som har formået at bringe

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Hvad kan vi? hvilke rammer har vi?

Hvad kan vi? hvilke rammer har vi? Hvad kan vi? hvilke rammer har vi? - Og hvad betyder politik i en forsyningshverdag? V. Jan Hvidtfeldt-Andersen, direktør Halsnæs Forsyning medlem af DANVA s bestyrelse DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Drikkevand eller sekundavand?

Drikkevand eller sekundavand? Drikkevand eller sekundavand? regler om anvendelse Kontorchef Inger Bergmann, Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand Gældende regler om drikkevand Vandforsyningsloven skal bl.a. sikre en hensigtsmæssig

Læs mere

Vandsektorens rolle og muligheder - hvordan ser selskaberne fremtidens samspil?

Vandsektorens rolle og muligheder - hvordan ser selskaberne fremtidens samspil? Vandsektorens rolle og muligheder - hvordan ser selskaberne fremtidens samspil? Carl-Emil Larsen, direktør DANVA KTC Årsmøde 20. september 2013 DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg T: 7021 0055 E:danva@danva.dk

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere