FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST"

Transkript

1 VISIONSRAPPORT FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST ATV PRÆSENTERER HER SINE ANBEFALINGER PÅ BAGGRUND AF KONFERENCEN FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST DEN 2. DECEMBER 2010 AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER MARTS 2011

2 FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST MEDLEMMER AF ATV S ORGANISATIONSKOMITÉ Hans-Martin Friis Møller, direktør, Water, Grontmij Carl Bro (formand) Jørn Rasmussen, forskningsdirektør, DHI Carl-Emil Larsen, direktør, DANVA Hans-Jørgen Albrechtsen, professor, DTU Miljø Jes Vollertsen, professor, Institut for Miljøteknologi, AAU Janicke Schultz-Petersen, adm. direktør, MJK Automation A/S Bjørn Kaare Jensen, vicedirektør, GEUS Jens Andersen, produktchef, Københavns Energi Mette Rose Skaksen, miljø- og sundhedspolitisk chef, DI Organisation for Erhvervslivet Torben Chrintz, videnchef, Concito Peter Steen Mikkelsen, lektor, DTU Miljø SEKRETARIAT Maja Lænkholm, konsulent og projektleder, ATV Søren Elmer Kristensen, konsulent, ATV VISIONSRAPPORTEN ER UDARBEJDET SOM ET LED I ET PROJEKT FORANKRET I ATV S AKADEMIRÅD. AKADEMIRÅDET BESTÅR AF: Jacob Steen Møller, campusdirektør, DTU (formand) Thomas Bjørnholm, prorektor, KU Bo Cerup-Simonsen, Vice President, Head of Engineering and Projects, A.P. Møller - Mærsk A/S Lars Ole Kornum, direktør, Scanventure ApS Lars Lading, CSO, Sense A/S Jens D. Mikkelsen, Videnskabelig chef, NeuroSearch A/S Bjarne Roger Nielsen, adm. direktør, DANFYSIK A/S Erling H. Stenby, professor, DTU Kemiteknik EN SÆRLIG TAK SKAL RETTES TIL: Ole Silkjær, projektleder, Grontmij Carl Bro Anders Bækgaard, direktør, Vandcenter Syd Jørn Jespersen, direktør, Dansk Miljøteknologi Pia Klee, projektleder, piaklee.dk Susanne Knøchel, professor, Institut for Fødevarevidenskab, KU Life OPLÆGSHOLDERE PÅ ATV S KONFERENCE Jens Andersen, produktchef, Vand & Afl øb, Københavns Energi Karsten Arnbjerg-Nielsen, lektor og leder af partnerskabet Vand I Byer, DTU Ida Auken, medlem af Folketinget, SF Leif Bentzen, direktør, Krüger Danmark A/S Jens La Cour, kampagneleder, Danmarks Naturfredningsforening Mikael Jentsch, teknisk direktør, Frederikshavn Kommune Jørn Jespersen, direktør, Dansk Miljøteknologi Carl-Emil Larsen, direktør, DANVA Henrik Larsen, afdelingsleder, DHI Water Policy Kasper Lindgaard, kontorchef, Økonomiog erhvervsministeriet på vegne af Brian Mikkelsen, Økonomi- og Erhvervsminister Marianna Lubanski, Business Development Director, Grundfos Hans-Martin Friis Møller, direktør, Water, Grontmij Carl Bro Niels Peter Nørring, direktør, Miljø & Energi, Landbrug og Fødevarer Henning Pedersen, Senior manager, Novozymes A/S Knud Pedersen, Vice President, Dong Energy Distribution Mette Rose Skaksen, miljø- og sundhedspolitisk chef, DI Organisation for Erhvervslivet Peter Sand, chefkonsulent, Eksportrådet Nils Thorup, teknisk chef, Grundfos Palle Munk Weidlich, Projektleder, Væksthus Hovedstadsregionen Kommunikationskonsulent, Jakob Werner, Kommunikationskompagniet Design og produktion: Westring & Welling A/S Copyright 2011 ATV, Akademiet for de Tekniske Videnskaber ISBN:

3 Danmark har tradition for skrappe miljøkrav og fokus på bæredygtighed. Et interessant perspektiv er, at det, som man tidligere så som tunge omkostninger, reelt også har været investeringer i nye eksportmarkeder, grøn vækst og nye, danske arbejdspladser. Derfor ser danske vandvirksomheder og videnscentre en nødvendighed i at forsøge at påvirke politikere til at satse på pilotprojekter inden for vandteknologi og at gøre Danmark til et demonstratorium for grøn vandteknologi, både direkte gennem støtte og indirekte gennem skrappere krav og lovgivning på vandområdet. Et vigtigt skridt er en forøgelse af midler til strategisk forskning og udvikling samt test og demonstration på vandområdet svarende til det nuværende EUDP på energiområdet. Pilotprojekter på dansk jord og et stærkt hjemmemarked er af afgørende betydning for at overbevise internationale købere. Med denne rapport ønsker ATV at rejse en fornyet debat om vand. Visionen 2020 er formuleret, anbefalingerne på plads og ærmerne smøget helt op efter ATV s grøn-vækstkonference om vand i december FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST 1

4 INDHOLD 2 Forord 4 Introduktion 5 Resumé af ATV s anbefalinger til en udvikling af vandsektoren 6 Policy brief - En bæredygtig vandforvaltning og den grønne vækstgevinst 14 Konferencens hovedlinjer 26 Danmark som demonstratorium 30 ATV s anbefalinger RAPPORTENS OPBYGNING SIDE 6-13 Sammenfatning af problemstillinger og muligheder SIDE Væsentlige konklusioner fra konferencen Fra vandteknologi til grøn vækst den 2. december 2010 i København, hvor oplæg og diskussioner om konferencens fi re temaer refereres SIDE Vision for vandsektoren og de danske muligheder for grøn eksport og arbejdspladser SIDE ATV s anbefalinger og begrundelser Løbende gennem rapporten præsenteres syv række cases som gode eksempler på vandforvaltning og vandteknologi i Danmark. 2 ATV AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

5 FORORD Vand er en afgørende ressource for liv, men forsyningen udgør i dag en voksende udfordring på globalt plan. En fokuseret satsning på vand er derfor nødvendig og vil bidrage til at profilere Danmark som et land, der arbejder på at udvikle bæredygtige løsninger på påtrængende samfundsmæssige problemer. Bæredygtig vandteknologi har potentiale til at blive en af de teknologiske og økonomiske platforme, som Danmark kan leve af i fremtiden. Danmark har med stor viden, kompetencer, gode forskningsmiljøer samt en etableret vandsektor gode forudsætninger for at være foregangsland på dette område. ATV har udarbejdet denne visionsrapport på baggrund af en møderække med ATV s organisationskomité og konferencen Fra vandteknologi til grøn vækst, der blev afholdt den 2. december 2010 på DTU. Konferencen blev afviklet i regi af ATV s Akademiråd med det formål at skabe viden om og bidrage til et koordineret fokus på, hvordan det danske udviklingspotentiale på vandområdet kan realiseres og generere vækst og velfærd i det danske samfund. Dette kan ske gennem uddannelse, forskning og teknologisk udvikling samt gennem øget kommunikation, videndeling og samarbejde blandt aktørerne i henholdsvis den offentlige sektor og den private sektor og mellem de to sektorer. ATV ønsker i visionsrapporten at pege på nødvendigheden af - og muligheden for - at satse markant på vand som en grøn vækstdriver i det danske samfund. På de følgende sider kan du læse en uddybet gengivelse af konferencens oplæg og debatter. Der er endvidere en gengivelse af dagens afstemningsresultater, som er en pejling af stemningen blandt deltagerne, men ikke udtryk for en repræsentativ undersøgelse. På ATV s hjemmeside kan du downloade en rapport med alle konferencens afstemninger, workshops mm. samt alle oplægsholdernes præsentationer. ATV har udarbejdet ni anbefalinger til handlinger, som kan være med til at vise vejen fra vandteknologi til grøn vækst. Anbefalingerne fremsættes af ATV på baggrund af konferencen og organisationskomitéens input. Konferencedeltagerne eller organisationskomitéen kan således hverken som enkeltpersoner eller kollegium gøres ansvarlige eller tages til indtægt for anbefalingerne eller de ræsonnementer, der ligger bag. ATV takker medlemmerne af projektets organisationskomité for deres engagerede og konstruktive indsats. Komitéens sammensætning fremgår i kolofonen. ATV vil ligeledes gerne takke reviewpersoner og andre samarbejdspartnere for at bidrage med konstruktiv og relevant sparring. Disse personer fremgår ligeledes i kolofonen. ATV retter en stor tak til Otto Mønsteds Fond og DTU for støtte til gennemførelse af konferencen. God læselyst! Lasse Skovby Rasmusson Direktør, ATV Jacob Steen Møller Campusdirektør, DTU og formand for ATV s Akademiråd FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST 3

6 INTRODUKTION Vand står højt på den globale dagsorden. Det skyldes, at stigende befolkningstal, urbanisering, forurening, uhensigtsmæssig brug af vand m.m. sætter vandressourcen under et kæmpe pres. I Danmark trækker vand ikke på samme måde opmærksomhed, selv om eksempelvis oversvømmelser og forureninger af drikkevandsforsyninger trækker flere og flere overskrifter. Der er brug for et større fokus på de nationale problemstillinger med vand, samtidig med at de internationale udfordringer åbner op for et eksportpotentiale for danske virksomheder og vidensinstitutioner. Det er ATV s organisationskomités vurdering, at der er et stort uforløst potentiale i den danske vandsektor. Potentialet tager udgangspunkt i, at vi kan løse de danske udfordringer, samtidig med at vi udnytter nye løsninger som afsæt for en større eksport af vandteknologier og vandløsninger. Danmark har en række kompetencer inden for vandområdet, som rækker vidt ind i produktionsvirksomheder, forskningsmiljøer, vandforsyninger og rådgivervirksomheder. Udgangspositionen for at forløse potentialet er dog ikke optimal, da vandbranchen i dag fremstår forholdsvis fragmenteret, og da der kun i mindre grad satses strategisk fra statens side på forskning og udvikling inden for sektoren. Skal der for alvor skubbes gang i væksthjulene på vandområdet, kræver det, at der tages ansvar og vises handlekraft. Det kræver en åben indsats fra alle vandsektorens aktører: Forsknings- og uddannelsesinstitutioner, styrelser og departementer, rådgivende ingeniørfirmaer, industrien, forsyningsselskaber, sektorens brancheorganisationer og iværksætterne. For videndeling er central for at udvikle en vækstorienteret vandsektor. Der skal med andre ord tages ansvar på tværs af sektoren. Tiden er inde til, at hele sektoren bidrager visionært til den globale vækstmulighed, som vandområdet repræsenterer, og ikke i tilbageholdende protektionisme sidde passivt og se Danmark blive et vandteknologisk udkantsland på den globale scene. Undersøgelser viser, at de virksomheder og institutioner, som ikke samarbejder nationalt, og som er fra små lande, må dreje nøglen om. Der ligger store muligheder gemt for små og mellemstore virksomheder, hvis de åbner sig for hinanden og begynder at trække på hinandens kompetencer og ressourcer, uden at de derved nødvendigvis blotlægger deres kernekompetencer. En stærk og samlet vandsektor med et erklæret fælles mål om at sejre i vandløsninger til verden er en nødvendighed for succes. Derfor vil ATV s organisationskomité påtage sig at skabe et forum for en samlet vandbranche, således at det momentum, der blev igangsat på konferencen, fastholdes. Vi skal skabe et rum for vækst, hvor vi kan fremvise resultaterne af vores bestræbelser som velfungerende løsninger for hele verden. Med inspiration i vores egen vandsektors stærke og svage områder kan vi nytænke vandløsninger og vandteknologier inden for de simple og enkeltstående delelementer såvel som de store systemløsninger inden for regnvandshåndtering, vandforsyning og spildevand. Løsningerne kan meget vel have udspring i nationale udfordringer med klimatilpasning og vandforvaltning, men på sigt eller sideløbende skabe globale muligheder for eksport. Denne rapport skal være med til at vise vejen for, hvordan vi skaber et godt udgangspunkt for at sætte gang i væksten på vandområdet i Danmark og etablerer den fornødne opmærksomhed på en række centrale udfordringer på vandområdet, som der skal tages hånd om nu. Direktør Hans-Martin Friis Møller Grontmij Carl Bro, formand for ATV s organisationskomité 4 ATV AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

7 RESUMÉ AF ATV S ANBEFALINGER TIL UDVIKLINGEN AF VANDSEKTOREN Det organisatoriske område 01 Vandbranchen bør samle sig om en fælles vision med ét talerør over for politikere, medier og andre interessenter. Trods koordinerende initiativer er branchen stadig fragmenteret, og der er behov for at stå sammen om fælles mål og midler. Læs mere på side Der er behov for en analyse af den danske vandsektor, som giver viden om sektorens størrelse og muligheder, samt hvilke muligheder der er for jobskabelse og eksport indenfor de enkelte områder. Formålet er at skabe grundlag for en strategisk prioritering af vand som erhvervsområde. Læs mere på side Danmark skal brande sig mere på vandteknologi. Vi skal være kendte for grønne vandløsninger, og Danmark skal kunne demonstrere intelligente og bæredygtige vandteknologiske løsninger. Læs mere på side 31. Det erhvervspolitiske område 04 Skab et stærkt hjemmemarked i Danmark, hvor de bedste teknologier kommer i spil. Det er afgørende for en god vandforvaltning og en solid eksportplatform. Følgende er vigtige præmisser: Ny innovationsfremmende regulering og offentlig efterspørgsel. Større mulighed for styrket samarbejde på tværs mellem offentlige og private organisationer og uddannelsesinstitutioner. Høje standarder og kvalitetskrav til markedet. Læs mere på side Invester i hele værdikæden for vand for at styrke vækstplatformen. Vand som vækstområde er afhængig af en helhedsorienteret satsning for at skabe værdi. Et Danmark som demonstratorium kræver en satsning i hele værdikæden. Alle områder bør tænkes ind i en erhvervsstrategi. Læs mere på side Behov for mere forskning, teknologiudvikling, test og demonstration. Der er brug for investeringer, der modsvarer det potentiale, som vandteknologi rummer. Miljøteknologis (herunder vand) midler til forskning, teknologiudvikling, test og demonstration er på % af midlerne til energiteknologi. Dette til trods for at eksporten af miljøteknologi andrager 64 % af eksporten for energiteknologi. Læs mere på side 34. Det miljøpolitiske område 07 Styrk den intelligente vandplanlægning. I relation til klimaforandringerne er det nødvendigt at følgende iværksættes: Klimatilpasning gøres obligatorisk i kommunerne. En obligatorisk klimatilpasning forudsætter, at klimatilpasningsplaner standardiseres og implementeres i kommunerne. Der satses på en moderne aflednings- og vandbehandlingsinfrastruktur. Skab sammenhæng mellem vand- og naturplaner. Læs mere på side Sørg for vand til alle formål. Den danske vandressource er truet af flere faktorer som forurening, ændret klima m.m. Det skal afdækkes, hvad behovet for vand og vandkvalitet er i fremtiden, eksempelvis til landbruget, samt behovet for en graduering af kvalitet til forskellige brugsformer. Dette skal ske sideløbende med, at en beskyttelsesindsats styrkes over for indvindingsområderne. Læs mere på side Water footprint skal være en del af virksomheders CSR-krav. Det skal være en del af deres CSR-rapportering og kan derved blive en driver for ansvarlig adfærd hos industrien. Læs mere på side 36. FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST 5

8 POLICY BRIEF EN BÆREDYGTIG VANDFORVALTNING OG DEN GRØNNE VÆKSTGEVINST Det globale vandmarked er i 2010 opgjort til ca mia. kr. 1. For et land som Danmark med lange traditioner for at løse komplicerede vandforsynings- og miljøproblemer i et snævert samarbejde mellem myndigheder, forsyningsvirksomheder og erhvervsliv repræsenterer det globale vandmarked en efterspørgsel og et stort eksportpotentiale. Denne internationale mulighed bør Danmark udnytte. Målrettede investeringer i vandteknologi kan danne et stærkt fundament for eksport og dermed generere flere grønne arbejdspladser og vækst i Danmark. Dette kan ske, uden at vi går på kompromis med miljøvenlige løsninger. En satsning på vand som grønt vækstområde kan have følgende gevinster for Danmark: 1 Skabelse af en lang række nye arbejdspladser 2 Nye miljøvenlige, vandteknologiske løsninger, som optimerer anvendelsen af eksisterende vandteknologi. Dette kan være med til at løse danske og internationale vandrelaterede miljø-, klima-, fødevare- og naturudfordringer på en grøn måde 3 Udvikling af ny teknologi, der kan reducere vand- og energiforbruget, eksempelvis energirigtige pumper og bedre processtyring til forsyningsanlæg og til industrien 4 Udvikling af et internationalt anerkendt demonstratorium af bæredygtige, vandteknologiske løsninger til inspiration for den globale vandbranche 5 Udvikling af bæredygtige byer og landskabsløsninger som storskalademonstrationsområder med løsninger, der er attraktive for andre lande, herunder også turisme 6 Fremme incitamenter og uddannelser, som tiltrækker flere studerende inden for grøn vandteknologi og hertil relaterede fagområder 7 En samlet vandlovgivning, der understøtter bæredygtig forvaltning og innovative løsninger på de vandrelaterede miljø-, klimaog naturudfordringer 8 Understøttelse af samarbejdet mellem myndigheder, forsyningsselskaber, erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner som grundlag for Danmarks eksport af vandrelaterede miljø-, klima- og naturløsninger, herunder vandteknologi Vand udfordrer verden Vand er én af det 21. århundredes største udfordringer. Siden 1970 er den vandmængde til rådighed pr. menneske faldet med 40 %, i takt med at der er kommet flere mennesker på jorden. Mere end 1,2 mia. mennesker har i dag ikke adgang til rent vand. Vandmangel præger desuden både i- og u-lande. Op mod 1,8 mia. mennesker kan i fremtiden komme til at opleve decideret vandmangel 2. Cirka en tredjedel af verdens befolkning, knap 1,7 mia. mennesker, bor ligeledes i lande med vandstress 3. I 2025 forventes det at stige til fem mia. mennesker. Den globale efterspørgsel på fødevarer vil stige betragteligt frem mod 2050, når ni mia. mennesker skal have mad. Og vand er den afgørende forudsætning for, at der kan produceres fødevarer nok. I dag tegner fødevareproduktionen sig for 65 % af ferskvandsforbruget, og det tal vil kun blive større, da der er behov for en øget fødevare- og biomasseproduktion til den stigende verdensbefolkning. Udfordringen forstærkes af, at rent vand allerede i dag er en 1 SAM STUDY, WATER: A MARKET OF THE FUTURE, VANDMANGEL OPSTÅR I LANDE, HVOR DEN ÅRLIGE VANDINDVINDING ER UNDER 1000 KUBIKMETER PR. PERSON PR. ÅR. 3 VANDSTRESSEDE LANDE ER LANDE, HVOR DEN ÅRLIGE VANDINDVINDING FALDER TIL UNDER 1700 KUBIKMETER PR. PERSON PR. ÅR. 6 ATV AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

9 mangelvare i mange lande, og at bæredygtig og integreret vand-, miljø- og energiforvaltning knap nok er implementeret i verdens mest udviklede lande. Ingen mennesker kan leve uden vand, og der er ikke længere mulighed for at vente med at forholde sig til disse store forsyningsudfordringer. Vand er en nødvendig fødevare. De forventede klimaændringer og urbaniseringen i store dele af verden vil ændre og forværre tilgangen til vandressourcerne. Det er stadig landbruget, kunstig vanding og energiproduktionen, der i de forskellige lande lægger størst beslag på vandressourcerne. Mængden af vand, som anvendes til vanding, er stigende og udgør i flere lande langt over halvdelen af den tilgængelige vandressource. I andre lande er vand til energiproduktion, herunder kølevand, af stor betydning. I Europa bruges eksempelvis en tredjedel af vandindvindingen til elproduktion, se figur 1. I USA er det 39 %, se figur 2. Generelt er energiproduktion på højde med andre vandforbrugende områder, som det ses af figur 3. (jf. kølevand) Vandforbruget i EU-30 Vandforbruget i USA 13% 8% Elektricitet 12% Termoelektricitet 31% Husholdning 39% Privat husholdning og kommercielt brug 24% Landbrug Kunstvanding og vanding af husdyrsbesætninger Produktion Industriel minedrift 41% 32% Figur 1: Figuren viser vandforbruget i EU-30 fordelt på områder. Kilde: Flörke, M & Alcamo, J, European Outlook on Water Use, Figur 2: Figuren viser vandforbruget i USA fordelt på områder. Kilde: NREL, Consumptive Water Use for U.S. Power Production, appendix 1, FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST 7

10 Foto: Tage Olsin Den årlige indvinding af vand fordelt på vandkilde og sektor i Europa. Millioner m 3 pr. år Kølevand Industri Landbrug Offentligt vandforbrug Overfladevand Overløb fra spildevandssystemet Grundvand Overløbsvandmængde fra transportsystemet og renseanlæg til recipienter i forhold til tilløbsvandmængde til renseanlægget. Numrene angiver hver en dansk forsynings overløb. 12% 10% 8% 6% 4% 2% Ballerup Kommune, 2 Bornholms Forsyning A/S, 3 Brøndby Kommune, 4 Esbjerg Kommune, 5 Faxe Forsyning, 6 Fredericia Kommune, 7 Glostrup Kommune, 8 Greve Kommune, 9 Haderslev Kommune, 10 Halsnæs Kommune, 11 Helsingør Kommune, Figur 3: Den årlige indvinding af vand fordelt på vandkilde og sektor i Europa. Kilde: Det Europæiske Miljøagentur, Water resources across Europe confronting water scarcity and drought, 2009, EEA (data fra Eurostat). 12 Hjørring Vandselskab A/S, 13 Holbæk Kommune, 14 Hørsholm Kommune, 15 Kolding Kommune, 16 Københavns Energi, 17 Køge Kommune, 18 Lundtofte Renseanlæg, 19 Lynettefælleskabet, 20 Nordvand A/S (Gentofte), 21 Nordvand A/S (Gladsaxe), 22 Nyborg Forsyning & Service A/S, 23 Odense Vandselskab A/S, 24 Odsherred Forsyning, 25 Randers Kommune, 26 Rødovre Kommune, 27 Spildevandscenter Avedøre, 28 Svendborg Vand A/S, 29 Sønderborg Forsyning A/S, 30 Thisted Kommune, 31 Vejle Kommune, 32 Aalborg Kommune, 33 Århus Kommune Figur 4: Overløbsvandmængde fra transportsystemet og renseanlæg til recipienter i forhold til tilløbsvandmængde til renseanlægget. Numrene angiver hver en dansk forsynings overløb. Kilde: DANVA, Vand i tal - DANVAs benchmarking og vandstatistik Tilgængeligheden af vand er således en begrænsning for både fødevareproduktion og energiproduktion. Samtidig kan forurening true vores drikkevandskvalitet og medføre, at vandbehandlingen fordyres, bliver mere energikrævende m.m. En ny, dansk vandforvaltning er nødvendig Danmark oplever også ændringer i vandets påvirkning. Vi har de senere år set, at veje, huse og marker oversvømmes. Vores grundvand og dermed drikkevandsressourc trues af pesticidforurening, og et varmere klima kan i visse egne af landet true ressourcen til drikkevand og vand til markvanding. I forbindelse med påvirkningen af naturen er en intelligent håndtering af vand og gennemtænkte lovgivningsmæssige rammer for vand centrale. Danmark har historisk set haft en forbilledlig god vandforvaltning, men i øjeblikket taber Danmark terræn på flere fronter. Halvdelen af vandløbene, 70 % af søerne og mere end 90 % af kysterne lever ikke op til en tilstrækkelig god kvalitet i henhold til EU s vandrammedirektiv 4. Danmark har endvidere ikke rettidigt afleveret vandplanerne til EU og er nu på vej mod en retssag i EU. Samtidig viser en ny rapport fra GEUS, at der findes spor af sprøjtegifte i mere end 40 % af alle grundvandsboringer, og drikkevandskvalitetskravet på 0,1 µg/l er overskredet i ca. 12 % af boringerne. De akutte problemer kræver løsninger her og nu. Vand er centralt i klimaforandringerne En af de væsentligste udfordringer fremover bliver at håndtere stigende og uforudsigelige - vandmængder. Klimaforandringerne har manifesteret sig med store mængder regn, pludselige skybrud, oversvømmelser og mere varme om sommeren. Siden 1873 er nedbøren i Danmark steget med ca. 15 %, og DMI s fremskrivninger viser, at vinternedbøren vil stige 8 ATV AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

11 EN AF DE VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER FREMOVER BLIVER AT HÅNDTERE STIGENDE OG UFORUDSIGELIGE VANDMÆNGDER. med op til 8 % i perioden Samtidigt vil der ske et fald i nedbøren på op til 3 % om sommeren fra Den samlede mængde nedbør stiger med 2 % om året. Der er set gentagne eksempler på, at de store vandmængder skaber store problemer, senest i august 2010, hvor flere byområder blev oversvømmet, se figur 4. Skybrud har i 2006, 2007 og 2010 kostet forsikringsselskaberne henholdsvis ca. 400 mio., 800 mio. og omkring 1 mia. kr. Oversvømmelserne kan skabe forureningsrisiko i indvindingsområderne, hvor oversvømmelser med spildevand kan øge ud- og nedvaskningen af uønskede stoffer. Samtidig kan længerevarende tørkeperioder som resultat af klimaforandringer ligeledes medføre en uacceptabel påvirkning af følsomme naturområder og vandløb i områder med stor vandindvinding. Endelig kan klimaforandringerne nødvendiggøre et skift i afgrødevalg og et muligt øget eller ændret forbrug af pesticider og gødning med øget udvaskning og nedsivning af forurenende stoffer til følge. Det danske grundvand er en udfordret ressource Det danske vandforbrug løber op i ca. 700 mio. m 3 hvert år. Heraf går 400 mio. m 3 til husholdningerne, mens 200 mio. m 3 går til vanding (inkl. landbrug) og 100 mio. m 3 bruges i industrien 5. Vandforbruget i Danmark fremgår af figur 5. Til trods for et faldende vandforbrug er der stadig udfordringer med den danske vandforsyning, baseret på uforurenet grundvand, i form af forurenings- og fordelingsproblemer. GEUS har udarbejdet et kort over den tilgængelige grundvandsressource, se figur 6. Den danske udvikling i vandforbruget fra m 3 /pers./år Figur 6: Oversigt over den danske udnyttelige grundvandsressource (bæredygtig ressource) samt vores udnyttelse af den (vandindvinding). Kilde: Miljøministeriet, Natur og Miljø 2003 Vores vand, Husholdning Erhverv Institutioner Tab Figur 5: Den danske udvikling i vandforbruget fra Kilde: DANVA, Vand i tal - DANVAs benchmarking og vandstatistik EU S VANDRAMMEDIREKTIV BLEV VEDTAGET AF EU PARLAMENTET OG TRÅDTE I KRAFT I DECEMBER I DANMARK ER DET UDMØNTET I MILJØMÅLSLOVEN. 5 ENERGISTYRELSEN, SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF KLIMATILPASNING, FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST 9

12 Som det fremgår, indvindes der i flere områder mere grundvand, end der dannes, hvilket betyder, at der eksempelvis ikke er tilstrækkelig vand i åerne om sommeren. Når dertil kommer, at der findes pesticider i 40 % af de prøver, der undersøges i grundvandsovervågningsprogrammer, og i 25 % af vandværkernes indvindingsboringer, samt at der hvert år de sidste 10 år i gennemsnit er lukket 100 vandboringer som følge af pesticidforurening over grænseværdierne, så er det rene grundvand alvorligt truet. Det er nødvendigt at beskytte grundvandet yderligere og samtidig at benytte andet vand end grundvand i områder med begrænsede grundvandsressourcer, for eksempel vanding af afgrøder m.v. Billedet, som det fremgår af ovenstående figur 6, vil imidlertid ændre sig i kraft af de ændrede nedbørsforhold, og specielt i Vestjylland vil der om ca. 50 år ses markant stigende grundvandsniveauer. Det er en politisk prioritering, at drikkevandet skal baseres på uforurenet og rent grundvand. Dette har betydet og vil betyde, at der løbende skal gennemføres tiltag med henblik på at beskytte grundvandsressourcen og drikkevandskvaliteten. EU skærper kravene over for vand Vand er for alvor kommet på dagsorden i EU. I 2012 vil et Blue Print for Safeguarding Europe s Water blive offentliggjort, og det forventes at medføre stramninger, der vil ramme Foto: Kreditering: afventer Foto: Istock bredt indenfor vandområdet 6. Stramningerne fra EU kan bevirke, at Danmark skal ændre sin vandforvaltning, men det kan også medføre, at de danske kompetencer inden for området kan komme mere i spil. Den danske vandbranche Vandbranchen 7 i Danmark udgjorde i 2008 ca. 200 virksomheder, som beskæftigede ca ansatte inden for vandteknologi i Danmark. Størrelsen af vandbranchen er ikke præcist opgjort, men en analyse viser, at der i samme år blev omsat for ca. 30 mia. kr., hvoraf eksport udgjorde halvdelen 8. Vandteknologiområdet er dét miljøteknologiske område, der har opnået størst eksportfremgang i perioden 2001 til 2006, nemlig en fremgang på ca. 9 %. Danmark har unik viden og efterspurgte kompetencer på vandområdet, som af danske virksomheder indenfor området karakteriseres som værende på niveau med verdens førende lande 9. Cirka 13 % af virksomhederne på området bruger mere end 25 % af deres samlede omsætning på forskning og udvikling. Vandsektoren 10 er således karakteriseret ved vilje og forståelse for et højt forsknings- og udviklingsniveau. En række danske vidensinstitutioner vurderes at være konkurrencedygtige og innovationsaccelererende forskningsplatforme. Blandt disse kan nævnes DTU Miljø, Aalborg Universitet, DHI, GEUS, DMU, Dansk Jordbrugsforskning samt Teknologisk Institut. Desuden er det værd at nævne vandnetværket ViVa fra Københavns Universitet, Forskerskolen UWT (Urban Water Tech), Forskningscenteret FIVA, forskningscenteret HOBE VKR Centre og Excellence, støttet af Villum Kann Rasmussen, samt den internationale uddannelse EnvEuro, der har vand som fokusområde. 6 MANDAG MORGEN, VAND BLIVER DET NYE KLIMA, 1, NOVEMBER NÅR DER BRUGES ORDET VANDBRANCHE I DENNE RAPPORT, REFERERES DER TIL DE FREMSTILLENDE, UDVIKLENDE, PRODUCERENDE OG RÅDGIVENDE AKTØRER I VANDSEKTOREN. 8 DI-ANALYSE PRÆSENTERET AF METTE ROSE SKAKSEN PÅ ATV S KONFERENCE FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST, 2. DECEMBER FORA (ERHVERVS- & BYGGESTYRELSENS ENHED FOR ERHVERVSØKONOMISK FORSKNING & ANALYSE), MILJØTEKNOLOGISKE STYRKEPOSITIONER EN ERHVERVSANALYSE AF KLYNGEDANNELSE, NÅR VI BRUGER VANDSEKTOR I DENNE RAPPORT, REFERERES DER TIL VAND SOM ET ERHVERVSMÆSSIGT OMRÅDE, DER KAN UDVIKLES OG FORMES. 10 ATV AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

13 FOR AT VAND- OG VANDMILJØTEKNOLOGI KAN BLIVE ET EKSPORTEVENTYR FOR DANMARK, SKAL DEN ØKONOMISKE OVERLIGGER TIL FORSKNING, TEST, UDVIKLING OG DEMONSTRATIONSANLÆG SÆTTES LANGT HØJERE. Danmarks eksportandele af henholdsvis vand- og miljøteknologi i forhold til EU s gennemsnit % Udviklingen i dansk eksport inden for henholdsvis vand- og miljøteknologi 2000 = Miljøteknologi, EU Miljøteknologi, Danmark Vandteknologi, EU Vandteknologi, Danmark Total Miljøteknologi Vandteknologi Figur 7: Danmarks eksportandele af henholdsvis vand- og miljøteknologi i forhold til EU s gennemsnit. Kilde: Eurostat (Context) og DI-analyse præsenteret af Mette Rose Skaksen på ATV s konference Fra vandteknologi til grøn vækst, 2. december Figur 8: Udviklingen i dansk eksport inden for henholdsvis vand- og miljøteknologi. Kilde: Eurostat (Context) og DI-analyse præsenteret af Mette Rose Skaksen på ATV s konference Fra vandteknologi til grøn vækst, 2. december Danmark har en større markedsandel inden for vandteknologi end gennemsnittet af andre EUlande 11, se figur 7. Til trods for en større efterspørgsel efter dansk vandteknologi og store muligheder, er udviklingen i eksporten i dag på vej nedad, som det fremgår af figur Behov for flere investeringer Danmark har mistet førerpositionen inden for vand- og vandmiljøteknologi til blandt andre Holland og Singapore, hvor der begge steder er store offentlige investeringer i forskning, udvikling og innovation på vandområdet. Den internationale konkurrence udfordrer os. Som et lille land skal vi være langt mere innovative, hvis vi skal genskabe en international førerposition inden for dette område. Erhvervslivet kan ikke alene bære denne udfordring. Samfundet må bidrage til fundamentet for innovationen. Som udgangspunkt er der brug for langt flere midler til at fremme en forskningsmæssig og teknologisk udvikling. I er der afsat ca. 30 mio. kr. til strategisk forskning på miljøområdet, og i perioden sættes der 90 mio. kr. af til test og demonstration inden for hele det miljøteknologiske område, hvilket slet ikke matcher potentialet for udvikling. For at vand- og vandmiljøteknologi kan blive et eksporteventyr for Danmark, skal den økonomiske overligger til forskning, test, udvikling og demonstrationsanlæg sættes langt højere. Vandsektorlovens Teknologiudviklingsfond (med forventet 20 mio. kr. per år fra 2011) er et godt første, men utilstrækkeligt, skridt i den rigtige retning. Job- og uddannelsesmuligheder I Danmark ser stadig flere danske erhvervsvirksomheder vækstpotentialet i vandområdet. Det gælder såvel i forhold til hjemmemarkedet som i forhold til det internationale marked. I USA har man ligeledes sat fokus på vækstpotentialet i vandsektoren i kombination med klimatiltag. Man har inden for en række områder vurderet, hvad forskellige tiltag vil betyde. En vurdering er eksempelvis, at etablering af grønne tage på 1 % af de egnede bygninger 11 DI-ANALYSE PRÆSENTERET AF METTE ROSE SKAKSEN PÅ ATV S KONFERENCE FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST, 2. DECEMBER DI-ANALYSE PRÆSENTERET AF METTE ROSE SKAKSEN PÅ ATV S KONFERENCE FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST, 2. DECEMBER ET GRØNT TAG ER ET TAG, DER HAR PLANTER SOM TAGBELÆGNING. TAGET KAN OPTAGE CA. HALVDELEN AF DET VAND, DER FALDER PÅ DET, OG AFLASTER PÅ DEN MÅDE KLOAKKEN. FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST 11

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST KONFERENCERAPPORT AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST - HVORDAN REALISERER VI DANMARKS UDVIKLINGSPOTENTIALE INDEN FOR VANDTEKNOLOGI? INDHOLD 5 FORORD 7 VELKOMST ATV s

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Formentlig en ressource, vi er så forvænt med og har så rigeligt, at vi knapt lægger mærke til den: Vand!

Formentlig en ressource, vi er så forvænt med og har så rigeligt, at vi knapt lægger mærke til den: Vand! Vores vand Vi har i Danmark altid været gode til at opdage nye erhvervsmuligheder, efterhånden som de gamle tørrede ud. Vores samfund er bygget op af disse skiftende ressourcer: Sild i Middelalderen, Sukker

Læs mere

Fra Vandteknologi til Grøn Vækst - Den nationale nødvendighed og den internationale mulighed

Fra Vandteknologi til Grøn Vækst - Den nationale nødvendighed og den internationale mulighed Fra Vandteknologi til Grøn Vækst - Den nationale nødvendighed og den internationale mulighed 1 Overskrift Vind er yt som vækstområde 2 VAND ER IN SOM NYT GRØNT VÆKSTOMRÅDE 3 Fra vandteknologi til grøn

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget Danish Water Forum Generalforsamling 23. april 2015 Dagsorden Regnskab og budget Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens mundtlige beretning om foreningens virksomhed det forløbne

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION side 1 UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION 24. NOVEMBER 2014 Line Markert, advokat KAN VI BRUGE TAKSTFINANSIEREDE MIDLER TIL UDVIKLING AF VANDTEKNOLOGIER? side 2 DE JURIDISKE RAMMER I SKEMAFORM

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

indholdsfortegnelse side 4 Otto Mønsteds Fonds fundats side 6 Uddelinger 2010 side 8 Otto Mønsted Gæsteprofessorer 2010 side 10 Regnskab 2010

indholdsfortegnelse side 4 Otto Mønsteds Fonds fundats side 6 Uddelinger 2010 side 8 Otto Mønsted Gæsteprofessorer 2010 side 10 Regnskab 2010 1 indholdsfortegnelse Otto Mønsted (1838-1916) startede i 1883 den første produktion af margarine i Danmark og oprettede fabrikker i Danmark og England. I 1909 stiftede han Otto Mønsted A/S. I testamente

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres?

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Risikostyringskonference: Det skæve Danmark Danske Risikorådgivere

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum Hans-Martin Friis Møller Direktør Vand EU strategien for Østersøregionen og nærområdets betydning for Danmark ---- VAND Globalt afsæt EU Strategien for Østersøregionen understøtter

Læs mere

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Affaldsdage 2012 22. maj. 13 Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Lars DI Disposition Frem mod bæredygtig vækst Fra affald til ressource Affaldssektorens organisering 2 Oplevet værdi i en foranderlig

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

En mere effektiv vandsektor

En mere effektiv vandsektor En mere effektiv vandsektor - Vækst, effektivisering og udvikling. v. Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg T: 7021 0055 E:danva@danva.dk www.danva.dk Kort om DANVA Brancheforening

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

WTC - Water Training & Consulting aps partnership, know-how and competence www.wtc.dk

WTC - Water Training & Consulting aps partnership, know-how and competence www.wtc.dk Vand som nyt stort forretningsområde for Region Midtjylland (Og hvilke krav er der for fremadrettet at kunne blive bedre til at servicere de virksomheder, der arbejder inden for vandområdet) Benny Hagelskjær,

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Gert S. Hansen Miljøstyrelsen Oplæg temadag om cleantech-løsninger 30. oktober 2012 Hvorfor interesserer MST sig for ETV? ETV passer godt

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere