Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed"

Transkript

1 Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Nye Lærerroller på VUC - Øget gennemførelse gennem socialansvarlighed Side 0

2 Indhold Resumé... 2 Baggrund... 3 Formål... 4 Målbare succeskriterier/forventede effekter... 5 Regional relevans... 6 Målgruppe... 7 Hovedaktiviteter... 8 Overordnet projektplan...10 Effektmål og evaluering...11 Organisering og styring...12 Additionalitet og vidensdeling...13 Kommunikationsplan...14 Budget...14 Referencer...15 Side 1

3 Resumé I mange år har frafaldet inden for ungdoms- og voksenuddannelserne, herunder VUC været forsøgt mindsket. På trods af dette er der stadig et ganske betydeligt frafald. Ikke mindst med hensyn til den nye målgruppe, unge voksne, som er vanskelig at fastholde. Frafald skal forstås som en proces ikke som en pludselig beslutning. Det er en grundantagelse i projektet, at frafald er et samspil mellem kursisternes forudsætninger forstået som kursisttyper, underviserens sociale kompetencer, undervisningen, hvor læringsmiljøet er en hovedfaktor set i lyset af de forskellige kursisttyper, samt uddannelseskulturen på institutionen. I denne proces har uddannelsesinstitutionen en ikke ubetydelig mulighed for at ændre udfaldet af beslutningen og i sidste ende bidrage til en gennemførelse af uddannelsen. Projektets umiddelbare formål er at nedbringe fravær og frafald på VUC på AVU og Hf. Det sker gennem konkrete aktiviteter, hvor forbedring af læringsmiljø og udvikling af lærerkompetence med udgangspunkt i principper fra cooperative learning og viden om kursisttyper er de centrale. Projektets langsigtede formål er at frembringe viden, der kan anvendes såvel i en fremadrettet VUC-undervisning som på andre uddannelsesinstitutioner i regionen. Der arbejdes ud fra begrundede antagelser om, at følgende forhold vil nedbringe fravær og fravær: En implementering og videreudvikling af cooperative learning med fokus på oparbejdelse af gensidig social ansvarlighed Udvikling af lærernes socialpædagogiske kompetence Udvikling af læringsmiljø der bygger på social ansvarlighed Fokus på problemer i kursisternes private liv Fokus på den enkelte kursists forudsætninger og studieproces Fokus på lærernes viden om kursisttyper, samt anvendelse af denne viden i forhold til planlægning og gennemførelse af undervisningen Udvikling af incitamenter på institutionen til at understøtte lærernes fokus på fastholdelse Projektets hovedaktiviteter vil omfatte disse syv forhold. Der vil blive indsamlet viden om, i hvilken udstrækning fravær og frafald mindskes, og om i hvilken udstrækning de syv forhold kan siges at bidrage hertil. På baggrund af den indsamlede viden vil der ske en udvikling af redskaber til identifikation af faresignaler i processen mod frafald. Endvidere vil projektet sandsynliggøre om arbejdet med kursisttyper giver lærerne et anvendeligt redskab til at imødekomme de mange forskellige forudsætninger kursisterne har. Projektet vil løbe fra januar 2012 til december Interventionerne vil blive evalueret hvert år, og vil blive tilpasset på baggrund af evalueringsresultaterne. Fem VUC er 1 er gået i samarbejde med hinanden og NCK/DPU for at løse opgaven. Formål og 1 VUC Lyngby, HF & VUC Nordsjælland, VUF, VUC Vestegnen og VUC Hvidovre - Amager Side 2

4 hovedaktiviteterne er fælles, nemlig at mindske fravær og frafald. De konkrete aktiviteter får farvning af kultur og erfaringer på det enkelte VUC. Baggrund Frafald i uddannelsessystemet er et problemfelt, der har været fokus på gennem mange år. Der foreligger således en ganske omfattende viden om årsager til frafald. Der findes tilsvarende en del viden om, hvad der på den enkelte uddannelsesinstitution kan gøres for at mindske frafaldet. Denne viden stammer dels fra praksis, dels fra omfattende national og international forskning. Den eksisterende viden peger på, at frafaldet kan tilskrives en række faktorer, uddannelsesinterne og uddannelseseksterne. Den eksisterende viden peger samtidig på, at frafaldet i langt de fleste tilfælde kan tilskrives en kombination af faktorer (Valentine, et al., 2011). Frafald skal forstås som en proces ikke som en pludselig beslutning. I denne proces har uddannelsesinstitutionen en ikke ubetydelig mulighed for at ændre udfaldet af beslutningen og i sidste ende bidrage til en gennemførelse af uddannelsen. I mange år har frafaldet inden for ungdoms- og voksenuddannelserne, herunder VUC været forsøgt mindsket. På trods af dette er der stadig et ganske betydeligt frafald blandt kursisterne på VUC. Ikke mindst med hensyn til den nye målgruppe, unge voksne, som er vanskelig at fastholde. Projektet vil blive baseret på tidligere projekters resultater og erfaringer om årsager til frafald og mulige faktorer, som kan modvirke dette. Det er en grundantagelse i projektet, at frafald er et samspil mellem kursisternes forudsætninger, (læs kursisttyper), underviserens sociale kompetencer, undervisningen, hvor læringsmiljøet er en hovedfaktor, samt uddannelseskulturen på institutionen. Nedbringelse af frafald forudsætter derfor en institutionel opbakning til intensivt at arbejde med fastholdelse og med dokumentation af effekterne af dette arbejde. Projektet bygger videre på de gode erfaringer fra CL-projektet, Det samarbejdende klasserum. Resultaterne fra dette projekt viste, at lærerne udviklede en række pædagogiske kompetencer, og at de generelt var tilfredse med denne kompetenceudvikling. Resultaterne viste også, at der kunne opnås positive effekter på kursisterne sociale og kommunikative kompetencer. Resultaterne viste endvidere, at der på nogle institutioner særligt hos nogle lærere og på nogle hold kunne konstateres højere tilstedeværelse og mindre frafald. Projektet bygger endvidere på resultater fra et projekt som to forskere fra Syddansk Universitet, Steen Beck og Michael Paulsen, gennemførte i 2010 på Randers HF og VUC. Formålet med projektet var at bidrage til en HF-pædagogik, der er meningsfuld for kursisterne, og som bidrager til deres kompetenceudvikling. Forskernes arbejde har udmøntet sig i bogen Mangfoldighed og fælleskab 2 - som opfølges af en rapport i I bogen præsenterer forfatterne en kursisttypologi. Side 3

5 Et hurtigt overblik over typologierne kan fås i nedenstående figur3: Vi forventer at arbejdet med kursisttyperne vil målrette lærernes pædagogiske arbejde på en sådan måde at frafaldet i de deltagende klasser/ på de deltagende hold vil nedbringes. Projektet vil på denne baggrund forsøge at lokalisere, hvilke forhold der mere specifikt kendetegner de gode læringsmiljøer og de hensigtsmæssige lærerkompetencer. Formål Projektets umiddelbare formål er at nedbringe fravær og frafald blandt kursisterne på VUC er i Region Hovedstaden på AVU og Hf. Det sker gennem konkrete aktiviteter, hvor forbedring af læringsmiljø og udvikling af lærerkompetencer er de centrale. Projektets langsigtede formål er at frembringe viden, der kan anvendes såvel i en fremadrettet VUC-undervisning som på andre uddannelsesinstitutioner i regionen. 3 Beck og Paulsen: Mangfoldighed og fællesskab, Gymnasiepædagogik nr. 80, 2011: 62 Side 4

6 Målbare succeskriterier/forventede effekter I projektet opstilles følgende effektmål: Nedbringelse af fraværet til halvdelen målt i forhold til det gennemsnitlige fravær i årene Reduktion af frafald med en tredjedel målt i forhold til det gennemsnitlige frafald i årene Styrkelse af læringsmiljøet i forhold til niveauet i elev- og kursistundersøgelsen 2010 En forøget socialpædagogisk kompetence i lærergruppen dokumenteret gennem kompetenceudviklingsforløb En forøget viden hos lærergruppen om kursisttyper og evnen til at anvende denne viden til at tilrettelægge og gennemføre undervisningen i forhold til de kursisttyper der er til stede i klasseværelset Frafald og fravær sammenlignes med data fra sammenlignelige VUC er, der vil kunne fungere som kontrolgruppe. Der inddrages det eksisterende talmateriale til at perspektivere niveau og forbedringer. Således indhentes data fra Hf på VUC et andet valg (Pless & Hansen, 2010), Frafall i utdanning for åringer i Norden (Markussen, 2010), ETU 2010 (Elev- og kursistundersøgelse - Benchmarkingsrapport for VUC, 2010) og Frafald fra undervisningen og fravalg af prøver på avu og hf-enkeltfag (Klewe, 2002). I projektet opstilles følgende succeskriterier: Der skal foreligge ny brugbar viden om, hvilke kursistforudsætninger, lærerkompetencer og uddannelseskulturelle forhold, der har størst indvirkning på kursisternes gennemførelse Der skal foreligge brugbar viden om, hvilken betydning kursisttypeanalyser og anvendelsen af disse analyser har for gennemførelsen af undervisningen Der skal være udviklet metoder til identifikation af faresignaler for frafald Der skal være gennemført kompetenceudvikling af 100 lærere Der skal være etableret et erfaringsudvekslingsnetværk mellem lærergrupperne på de fem VUC er Der skal være afholdt mindst to erfa-seminarer Frafaldsdagsorden skal være forankret på institutionerne Der skal være informeret om projektet, så tema og resultater kommer på dagsordenen i bestyrelser, hos politikerne og i dialogforum for uddannelse i regionen Der skal være en spredning af fokus på CL, kursisttyper og frafald til erhvervsskoleregi og produktionsskoleregi med henblik på igangsættelse af nyt projekt Metoderne til identifikation af faresignaler om frafald, igangsætning af fastholdelsestiltag samt incitamentstrukturer til fremme af frafaldsdagsordenen vil blive beskrevet efter første år. De justeres efterfølgende på baggrund af måling af de forskellige tiltags effekt. Side 5

7 Regional relevans Et centralt punkt i den regionale udviklingsplan (RUP) inden for uddannelsesområdet er ungdomsuddannelse til alle. Der lægges vægt på, at uddannelse bryder den sociale arv. En forudsætning herfor er, at de, der indgår i uddannelsessystemet, gennemfører udannelsen. Frafald fra uddannelser har såvel institutionsomkostninger som økonomiske, sociale og menneskelige omkostninger for deltagerne. I RUP er der derfor fokus på frafaldet, hvor der peges på behovet for en særlig indsats over for etniske og bogligt svage elever og kursister. Projektet adresserer denne problemstilling. I første omgang i forhold til de unge og voksne på VUC erne og i næste omgang i forhold til erhvervsuddannelsesområdet og produktionsskoleregi. I RUP peges på, at frafaldet ikke kan tilskrives en enkelt faktor, idet frafaldet knytter sig til den enkeltes historie. I planen peges på tre faktorer: Kursisterne baggrund Selve uddannelsens indhold og tilrettelæggelse Det sociale miljø på uddannelsen I RUP peges endvidere på betydningen af kursisternes motivation og deres faglige forudsætninger. I projektet lægges vægten på at styrke det sociale miljø på uddannelsen, herunder styrkelse af den sociale ansvarlighed hos kursisterne. Dette sker i samspil med et fokus på undervisningens form, hvor principperne fra cooperative learning skal styrke motivationen. Det sker ligeledes i forhold til kursisttyperne, det vil sige deres faglige og sociale forudsætninger, og i forhold til, hvordan disse forudsætninger inddrages i undervisningen. Projektet understøtter RUP gennem fokus på frafald i uddannelse. På kort sigt direkte i forhold til VUC og på længere sigt i forhold til uddannelsessystemet i regionen, her ikke mindst erhvervsskoleområdet. Projektet bidrager således til opnåelse af 95%-målsætningen. Projektet forholder sig til RUP s organisatoriske principper ved: At styrke samarbejdet mellem de fem VUC er At Bygge videre på den eksisterende viden om fravær, cooperative learning og kursisttyper og videreudvikle denne viden i en form, der vil kunne anvendes i forhold til udvikling på uddannelsesinstitutioner og i forhold til lærernes kompetenceudvikling Nedbringelse af frafaldet med en tredjedel vil have en størrelse og betydning, der gør en forskel At der indgår en betydelig medfinansiering i projektet Side 6

8 Målgruppe I de seneste 5-8 år er der kommet mange unge-voksne på VUC i aldersgruppen 18 til 25 år (Klewe 2002, s ). Det gælder både på Hf og AVU. Med VUC ernes mulighed for siden 2007 at oprette 2-årigt Hf er denne udvikling forstærket, fordi kursisterne her kan søge optagelse direkte fra 10. klasse. Andre kursister skal have genopfrisket viden fra folkeskolen, før de kan begynde på en ungdomsuddannelse. To-sprogede og unge-voksne fra gymnasiefremmede miljøer fylder relativt meget i denne kursistgruppe. Mange af disse kursister har afbrudte uddannelser bag sig, og de har forskellige motiveringer for og målsætninger med deres uddannelse. Rapporten Hf på VUC - et andet valg siger om aldersfordelingen: Kursisternes alder spænder fra de yngste, som er 16 år gamle, til de ældste som er i 80 erne. Selvom der er tale om et stort spænd i kursisternes alder, så er hovedparten 30 år eller yngre (88 %), og halvdelen (50 %) er mellem 18og 21 år. Kursisternes personlige ressourcer og social- og kulturelle kapital er således meget forskellige. Der er altså kommet flere kursister med færre ressourcer, men der er stadig en del kursister med mange ressourcer. Hver tredje kursist har på et tidspunkt overvejet at afbryde sin uddannelse, og hver femte gør det. I Hf på VUC - et andet valg peger kursisterne på følgende grunde til overvejelser for at droppe deres uddannelse: Lektiepres Manglende interesse for fagene Det faglige niveau er for højt Utilfredshed med lærere eller undervisning Jeg føler mig uden for fællesskabet Personlige problemer Anden uddannelse interesserer mig mere Bange for ikke at kunne gennemføre tilfredsstillende Svært ved at se mit mål med HF Frafaldet på VUC Lyngby kan illustrere situationen. Andelen af gennemførte hf-kursister, dvs. registrerede aktive ved undervisningens afslutning i 2007/08, var 71 % på Hf enkeltfag. På AVU gennemførte 71 %. Af de udmeldte angiver 31 % på Hf og 41 % på AVU studierelaterede begrundelser for at udmelde sig. Lægger man hertil de 41 %, der udmeldes administrativt, fordi de har over 30 % fravær, uden at vi præcist ved, hvad dette skyldes, er der en betydelig gruppe kursister, der potentielt kunne fastholdes gennem forskellige interventioner. Side 7

9 Projektet adresserer problemet med frafald i denne gruppe, der således kan anses for projektets primære målgruppe. Samtidig sigter projektet mod en institutionsudvikling og en kompetenceudvikling. De deltagende lærere og ledere er således projektets sekundære målgruppe. Andre uddannelsesinstitutioner og beslutningstagere er projektets tertiære målgruppe. Hovedaktiviteter Projektet bygger videre på de fem VUC ers erfaringer med udvikling af undervisning efter principperne i den pædagogiske metode cooperative learning. Udgangspunktet er en videreudvikling af de principper i cooperative learning, som bygger på en høj grad af kursistinddragelse, udvikling af social kompetence hos kursisterne og oparbejdelse af en gensidig ansvarlighed kursisterne imellem. Ansvarligheden omfatter såvel det faglige som det sociale samvær. Endvidere bygger projektet på erfaringerne fra FAG-projektet fra Randers VUC, hvor der er konstrueret forskellige kursisttyper og påbegyndt pædagogisk udvikling af undervisningsmiljøer der er adækvate i forhold til mangfoldighed i kursistsammensætningen på VUC. Lærerrollen skal tilføres sociale kompetencer med henblik på at videreudvikle principperne CL projektet. De skal endvidere udvikle kompetencen til at vejlede og fastholde kursister. Lærerne skal blive i stand til at se faresignaler, der indikerer et muligt frafald, herunder et øget fravær, og de skal være i stand til at handle med henblik på at sikre tilstedeværelse og gennemførelse. Der udvikles redskaber, som læreren kan anvende i dette arbejde. Kursisternes forudsætninger, såvel deres sociale situation som deres motivation i forhold til studieprocessen spiller en væsentlig rolle i forståelsen af, hvordan og hvornår frafaldet sker. Kursisttyperne, således som de er beskrevet i Randersprojektet vil blive anvendt som en ramme for systematisering af lærernes beskrivelse af kursistforudsætningerne, samt et værktøj som skal anvendes når læreren planlægger og gennemfører sin undervisning. Kursisterne skal også kompetenceudvikles gennem dette projekt. De skal gennem forskellige aktiviteter gennemgå myndiggørelsesprocesser, der sætter dem i stand til at reflektere over egne forudsætninger, studieteknikker og studievaner. Endelig forudsættes det, at ledelser og lærergrupper aktivt deltager i udviklingsarbejdet, herunder bl.a. at arbejdet i de forskellige lærerteams, bidrager med observationer af identificerede typer af faresignaler, fravær og frafald, og at ledelserne udvikler konkrete incitamenter til at sætte de tilegnede lærerkompetencer i spil i en udvidet lærerrolle. Med reference hertil kompetenceudvikles ledelserne til at håndtere det forventede kulturskifte, der kommer i en organisation, som sætter nye samarbejdsformer og incitamentstrukturer på dagsordnen. De fem VUC indgår i et forpligtende arbejde med henblik på at sætte gennemførelse på dagsordenen, herunder bl.a. udvikling af incitamenter, som fremmer ledelsens og lærernes fokus på og arbejde med fastholdelse. For hvert VUC laves en plan, der sætter større institutionelt fokus på frafald. Side 8

10 Projektets hovedaktiviteter vil på den baggrund omfatte indsatser der har fokus på de tre grupper; lærere, kursister og ledelse, samt på evaluering og vidensdeling på baggrund heraf. Herunder beskrives de interne aktiviteter. Kompetenceudvikling af lærergruppen Lærerne skal kompetenceudvikles så de bliver bedre til klasserumsledelse, som tager sit afsæt i VUC s mangfoldige kursistgrupper. Herunder ses to felter for opkvalificering, nemlig socialpædagogisk kompetenceudvikling og udvikling af lærerens evner og redskaber til at anvende kursisttypologier som baggrund for planlægning og gennemførelse af undervisningen. Endvidere satses på udvikling af IT-kompetencer, som et redskab i den pædagogiske værktøjskasse. Konkret vil dette komme til udtryk i forskellige indsatser såsom pædagogiske udviklingsdage, coaching, vidensdeling og teamsamarbejde, der har fastholdelse, motivation, kursisttypologier, socialpædagogik osv. som temaer. Fx vil der blive arbejdet med anerkendende pædagogik, lærerens rolle for kursistens gennemførsel og studieintensiv vejledning, altså en udvikling og afprøvning af tutorfunktionen og studiesamtalen. I andre lokale indsatser bygges der videre på erfaringerne indhøstet i projektet Lige muligheder for alle om hvordan læreren kan arbejde med før-, under- og efteraktiviteter. Flere af VUC erne har indført elektroniske tavler i de fleste klasselokaler, og der undersøges hvordan den større vægt på skriftlighed og anvendelse af it-værktøjer bidrager til større gennemførelse. Arbejdet med den skriftlige dimension imødegår konstaterede svagheder ved CL-metoden, der fortrinsvis er orienteret mod mundtlighed. Endelig vil en af projektets indsatser sætte fokus på betydningen af at komme godt fra start ; i et målrettet studieparathedsforløb undersøges det dels hvordan overgangen til at være VUCkursist kan lettes, dels udvikles der forskellige metoder for introduktion til skolen og undervisningen som kan være med til hurtigt at opfange kursister, der enten er på vej ud eller er placeret forkert. Kursist- aktioner Kursisternes studiekompetencer skal udvikles på forskellige niveauer. Deres evne til samarbejde, og deres chancer for gennemførsel af uddannelsesforløb, skal udvikles ved at implementere og videreudvikle principperne fra CL, der sætter fokus på oparbejdelse af gensidig social ansvarlighed. Deres evne til at reflektere over egen position og ansvar skal styrkes. Dette skal ske gennem udvikling af kursistinddragende metoder, der anerkender og myndiggør kursisterne så de bliver bedre til at tilrettelægge deres studieprocesser og videnstilegnelse. Endelig udvikles kursisternes IT-færdigheder gennem brugen af ActivBoards og andre it-værktøjer. Det undersøges, hvordan kursisterne kan motiveres til højere ansvarlighed i undervisningen ved selv at producere viden, der formidles elektronisk. Der tages hensyn til kursisterne forskellige læringsstile, så der gives mulighed for asynkron videnstilegnelse i forskellige fysiske rammer. Side 9

11 Konkret vil dette komme til udtryk i forskellige indsatser som introforløb, foredrag i konflikthåndtering, kursistværksteder i brug af IT, ny skriftlighed, kursistdemokrati osv. Nogle af kursistaktionerne vil bygge videre på erfaringerne fra projektet Grib Chancen hvor arbejdet med målgruppen psykisk sårbare unge i første projektår klart har vist, at en meget tæt lærerstøtte og opfølgning kombineret med helhedsvejledning styrker målgruppens mulighed for at gennemføre et uddannelsesforløb med et tilfredsstillende resultat. Ledelsesudvikling I projektet indgår endvidere kompetenceudvikling af ledelsen. Gennem ledelsescoaching skal ledelsen sættes i stand til at håndtere det forventede kulturskift, som projektet initierer, når der sættes markant fokus på lærernes sociale kompetencer og når lærernes forskellige forudsætninger for at sikre kursisternes studiegennemførelse italesættes. Det omfatter 10 ledere med 7 coaching sessioner + 2 kursusdag (opstart og midtvejs dag). Overordnet projektplan Projektet igangsættes formelt januar 2012 og løber over tre år. Hvert år måles resultaterne af indsatsen, og det vurderes, hvordan indsatsen kan fokuseres yderligere for at fastholde og forøge gennemførelsen. Det kan på den baggrund vurderes, hvordan ressourcerne i det fremadrettede pædagogiske arbejde bedst kan prioriteres med henblik på fastholdelse af lave frafaldsprocenter. Første fase (januar 2012-august 2012): Projektopstart. Etablering af projektorganisation samt udvikling og igangsættelse af strategi på det enkelte VUC. Indsamling og systematisering af viden og erfaringer om frafald og fastholdelse af kursister, herunder konstruktion af baseline. Kompetenceudvikling af lærergrupper med henblik på øget fokusering på undervisningens sociale side og kursisttypologier. Anden fase (august 2012-august 2014): Kompetenceudvikling af lærere og ledelser samt konkrete kursistaktioner. Første år iværksættes pædagogiske tiltag på baggrund af resultaterne fra projektopstartsperioden. Derudover nedsættes erfaringsudvekslingsgrupper på tværs af de deltagende institutioner. Løbende dataindsamling foretages og i slutningen af året analyseres disse. På baggrund af det første kursusårs erfaringer justeres udviklingsforløbet. Der fokuseres på de forhold, der har givet de umiddelbart bedste resultater i forhold til de opstillede parametre. Udviklingsdesignet præciseres med henblik på sikring af mere valide målinger af effektfaktorer. De fem VUC er viderefører projektet i sin udviklede form. Effekten af det andet kursusår måles. Der afholdes erfa-seminarer i løbet af de to år. Det vurderes om resultaterne med fordel kan forsøges anvendt i andre institutionstyper. Side 10

12 Tredje fase (august december 2014): Evaluering og udbredelse. Standardisering af tiltag med henblik på præcis vurdering af målbare succeskriterier. Overføring af de indvundne erfaringer og den indvundne viden til faste strategi- og handleplaner på det enkelte VUC. Endelig effektmåling, der vurderer de opnåede resultater i forhold til omkostningerne ved de enkelte parametre. Formidling og forslag til implementering på andre typer af uddannelsesinstitutioner. Overordnet projektplan Projektstart. Etablering af projektorganisation og baseline Viden og erfaringer om fastholdelse indsamlet og systematiseret Start på lærergruppes kompetenceudvikling Kursistaktioner og fortsat kompetenceudvikling af lærere/ledelse Erfaringsudvekslingsnetværk etableret blandt de deltagende skoler Vidensdeling blandt de deltagende skoler Data om frafald og tilstedeværelse indhentet og analyseret Metoder til identifikation af faresignaler, igangsætning af fastholdelsesstrategier samt incitamentsstrukturer på baggrund af 1. års erfaringer Fortsættelse af kursistaktioner og kompetenceudvikling af lærere/ledelse VIdensdeling blandt de deltagende skoler Data om frafald og tilstedeværelse indhentet og analyseret Slutevalueringsfase Vidensudbredelse internt og til andre institutioner og beslutningstagere Strategi- og handlingsplaner implementeret på hvert VUC Rapport udgivet Effektmål og evaluering Som nævnt oven for under succeskriterier og forventede effekter vil projektets effektmål være en nedbringelse af fravær, frafald, udvikling af lærerkompetence og læringsmiljø, fokus på kursistforudsætninger og udvikling af incitamenter til at fremme disse processer. Det er ligeledes et effektmål, at der indsamles brugbar viden om forhold, der vil kunne forøge uddannelseseffekterne og nedbringe frafaldet permanent. Resultaterne forventes at kunne overføres til andre institutioner. For at kunne opfylde disse mål vil der i projektet foregå en løbende evaluering af de forskellige tiltag. Evalueringen omfatter: Side 11

13 Valide data om frafald, kursisttilstedeværelse og karakterer opdelt på AVU og HF/Gymnasie hold og teams. Disse data matches med tilsvarende data fra årene 2009, 2010 og Interview med kursister og lærerne med henblik på afklaring af den oplevede betydning af de beskrevne indsatser. Lærerne afrapporterer god praksis og beskriver effektive strategier. Ledelsen opsamler erfaringerne med udviklingen af ledelsesstrategi. Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) er ansvarlig for den løbende (procesevaluering) og den afsluttende evaluering (målopfyldelsesevaluering). De fem VUC er er hver især ansvarlig for en valid dataindsamling af fravær, frafald og karakterer. Der udvælges repræsentanter for lærergrupperne og fra ledelsesteams, der beskriver og vurderer de forskellige strategiers udvikling og implementering. NCK foretager interviews med repræsentative kursist- og lærerpopulationer. NCK analyserer og syntetiserer det foreliggende datamateriale, er ansvarlig for perspektivering af de indsamlede resultater i forhold til foreliggende nationale undersøgelser og inddrager internationale forskningsresultater om drop out. Fx Why students withdraw or continue their educational careers (Van Bragt, Bakx, Teune, Theo, & Croon, 2011). NCK udarbejder en evalueringsplan, der skal godkendes af Region Hovedstaden senest tre måneder efter projektstart. Organisering og styring Projektet gennemføres i et samarbejde mellem fem VUC er: VUF, VUC Hvidovre-Amager, HF & VUC Nordsjælland, VUC Vestegnen og VUC Lyngby. Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) indgår i projektet under medvirken af Center for Ungdomsforskning (CeFu), begge Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Overordnede ansvarlig for projektet er styregruppen bestående af ledere fra de fem VUCér og NCK s centerleder. Projektet ledes af en projektleder, der er sekretær for styregruppen. Styregruppen afholder 4 møder om året. Projektledelsen er placeret på VUC Lyngby. Der etableres en projektgruppe med deltagelse af projektlederen samt centerleder fra NCK. Endvidere deltager en lokal projektleder fra hver af de deltagende VUC er. Side 12

14 Projektgruppen skal sikre koordination mellem de lokale aktiviteter og projektets overordnede formål. De lokale projektledere skal sikre implementering af projektet på det enkelte VUC. Additionalitet og vidensdeling Der vil gennem dette projekt blive indsamlet viden om, hvordan fravær og frafald hænger sammen med dels gensidig social ansvarlighed, dels kursisternes forudsætninger og deres evner til at reflektere og handle herpå. Det væsentlige er, at finde frem til og beskrive faktorer, som kan dokumenteres at have en positiv effekt på kursisternes gennemførelse og mere generelt på deres udbytte af undervisningen, fagligt såvel som socialt. Projektet har som mål at kunne svare på: Hvilke pædagogiske strategier bruger lærerne/teamene til at sikre fastholdelse af kursisterne? Hvordan kan disse pædagogiske strategier bruges differentieret i forhold til bestemte kursisttyper? Hvilke sociale kompetencer skal læreren have for at kunne fastholde kursisterne? Hvordan arbejder lærerteamene med kompetenceudvikling, så der videndeles om, hvordan den enkelte lærer fastholder kursisterne? Hvilke ledelsesstrategier udvikles til videndeling? Kan indførelse af incitamentstruktur understøtte den nye lærerrolle med hensyn til fastholdelse af kursister? Hvordan kan erfaringerne fra projektet videreformidles til andre dele af uddannelsessektoren? De udviklede aktiviteter kræver principielt ingen yderligere finansiering, når de er udviklede, og vil derfor kunne anvendes i institutionernes arbejde fremover. Forankringen af projektet ud over projektfasen sker på baggrund af følgende: Lærerne kompetenceudvikles og de anvender den tilegnede kompetence i deres undervisning De udviklede pædagogiske tiltag og metoder indarbejdes undervejs i projektet og vil blive anvendt fremover i den udstrækning de viser sig effektive i forhold til frafald Ledelsen kompetenceudvikles og udarbejder strategier med henblik på at implementere projektets resultater i hele organisationen. Der udvikles en holdningsændring til betydningen af fravær og frafald. Som nævnt oven for vil projektet arbejde for at udbrede den indhøstede viden på andre institutioner og i den uddannelsespolitiske bevidsthed hos institutionsledere og andre beslutningstagere. Side 13

15 Da projektet favner en bred vifte af institutioner og niveauer og anvender den teoretisk funderede kursisttypologi, der er udviklet i FAG-projektet fra Randers, er det eksemplarisk i sin form. Indsatser og resultater vil derfor uden større oversættelsesproblemer kunne anvendes på mange andre uddannelsesinstitutioner. Dette vil sikre resultaternes forankring i regionalt perspektiv ud over de fem involverede VUC er. Projektet vil på baggrund af erfaringerne efter første år, fx kunne udvides med deltagelse fra erhvervsskoleområdet. Kommunikationsplan Projektet vil udarbejde en hjemmeside hvor alle erfaringerne, rapporter, nærværende ansøgning m.m. vil blive lagt ud. Der vil blive udarbejdet intranet mellem centrene, alt efter hvad det kan lade sig gøre teknisk, da centrene ikke bruger samme platform. Den gode praksis fra projektet Det samarbejdende klasserum vil fortsætte med præsentation af projektets erfaringer ved pædagogiske dage, konferencer, møder og andre arrangementer, i interesserede uddannelsesinstitutioner og med fokus på erhvervsskoler. Der vil tilstræbes pressedækning i relevante media. Endelig vil der blive holdt en konference hvor erfaringerne fra arbejdet i de fem centre vil blive præsenteret. Projektets aktører vil holde løbende kontakt med Region Hovedstaden for i fællesskab at planlægge mangfoldiggørelse af projektets resultater i de forskellige udviklingsfaser. Især pressedækningen sker i tæt samarbejde med Region Hovedstaden. Projektlederen udarbejder en kommunikationsplan, der skal godkendes af Region Hovedstaden senest tre måneder efter projektstart. Budget Se venligst bilag 1 Side 14

16 Referencer Bech, H. (2009). Frafald på de gymnasiale uddannelser. København: UNI-C. Cubion (2010). Projekt Rekoment - Afsluttende evalueringsrapport. København: Region Hovedstaden. Elev- og kursistundersøgelse - Benchmarkingsrapport for VUC (2010). København: ennova. Fastholdelse i uddannelse (2010). København: EVA. Hold fast - Slutrapport over 19 fastholdelsesprojekter på gymnasiale uddannelser (2011). København: Videncenter om fastholdelse og frafald. Klewe, L. (2002). Frafald fra undervisningen og fravalg af prøver på avu og hf-enkeltfag. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. Kølsen de Wit, C., & Wegener, C. (2005). Dokumentation af årsager til unges frafald fra ungdomsuddannelserne: historier om at gå i skole. København: Metode- og Dokumentationscentret. Markussen, E. (Ed.). (2010). Frafall i utdanning for åringer i Norden - TemaNord 2010:517. København: Nordisk Ministerråd. Michelsen, L., & Brandstrup, O. (2010). Rekoment Slutrapport. Frederiksberg. Pless, M., & Hansen, N.-H. M. (2010). Hf på VUC - et andet valg. København: CEFU, Aarhus Universitet. Rumberger, R., & Lim, S. A. (2008). Why students Drop Out of School: A Review of 25 Years of Research. Policy Brief, 15(october 2008). Valentine, J. C., Hirschy, A. S., Bremer, C. D., Novillo, W., Castellano, M., & Banister, A. (2011). Keeping At-Risk Students in School: A Systematic Review of College Retention Programs. Educational Evaluation and Policy Analysis, 33(2), Van Bragt, C., Bakx, A., Teune, P., Theo, C., & Croon, M. (2011). Why students withdraw or continue their educational careers: a closer look at differences in study approaches and personal reasons. Vocational Education & Training, 63(2), Wahlgren, B. (1977). Studiefrafald - en undersøgesle af omfang og mulige årsager. Roskilde: Roskilde Universitetscenter. Side 15

Cooperative Learning i voksenundervisningen

Cooperative Learning i voksenundervisningen Cooperative Learning i voksenundervisningen Opfølgende evaluering af VUC-projektet Det samarbejdende klasserum Bjarne Wahlgren og Tinne Geiger København, november 2011 Indhold Indhold...2 Indledning...3

Læs mere

VUC erne i koblingsfeltet mellem stigende målstyring og uddannelsesfremmede målgrupper

VUC erne i koblingsfeltet mellem stigende målstyring og uddannelsesfremmede målgrupper VUC erne i koblingsfeltet mellem stigende målstyring og uddannelsesfremmede målgrupper v/ Postdoc Kristina Mariager-Anderson, Nationalt Center for Kompetenceudvikling, Aarhus Universitet Specialkonsulent

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Artikel trykt i Voksenuddannelse nr. 112, marts 2015 Socialpædagogisk kompetence relationer rykker!

Artikel trykt i Voksenuddannelse nr. 112, marts 2015 Socialpædagogisk kompetence relationer rykker! Artikel trykt i Voksenuddannelse nr. 112, marts 2015 Socialpædagogisk kompetence relationer rykker! Resultater fra et udviklingsarbejde om nye læreroller Af Bjarne Wahlgren, Kristina Mariager-Andersson

Læs mere

Organisatorisk udviklingsprojekt om frafald og kursisters forskellige tilgange til skolelivet

Organisatorisk udviklingsprojekt om frafald og kursisters forskellige tilgange til skolelivet Revideret Oplæg Steen Beck og Michael Paulsen, IFPR, SDU 1. september 2009 Organisatorisk udviklingsprojekt om frafald og kursisters forskellige tilgange til skolelivet Formål Projektets formål er at undersøge

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Mere om at skabe evidens

Mere om at skabe evidens Mere om at skabe evidens Dokumentation, procesevaluering og implementeringsforskning Tine Curtis, centerchef TrygFondens Forebyggelsescenter Syddansk Universitet Hvad har kommunen brug for, for at kunne

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Kan Cooperative Learning i voksenundervisningen motivere til læring?

Kan Cooperative Learning i voksenundervisningen motivere til læring? Kan Cooperative Learning i voksenundervisningen motivere til læring? - evaluering af VUC projektet Det samarbejdende klasserum om kursistudbytte og lærerkvalificering Praksisbaseret viden og videnbaseret

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Baggrund... 2 Oversigt over partsudvalgets medlemmer... 3 Videreudvikling af lærernes kompetencer... 4 Pejlemærkerne...

Indholdsfortegnelse. Baggrund... 2 Oversigt over partsudvalgets medlemmer... 3 Videreudvikling af lærernes kompetencer... 4 Pejlemærkerne... Partsudvalget for kompetenceudvikling af lærerne på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet Undervisningsministeriets sagsnr. 016.38R.391 Indholdsfortegnelse Baggrund.... 2 Oversigt over partsudvalgets medlemmer...

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager

Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 26.marts 2012. 1 1. Indledning Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens

Læs mere

Projekt Nye Lærerroller, slutevaluering: Appendiks med oversigt over registerdata

Projekt Nye Lærerroller, slutevaluering: Appendiks med oversigt over registerdata Projekt Nye Lærerroller, slutevaluering: Appendiks med oversigt over registerdata Udvikling køn og alder HF Enkeltfag Andel af kursisterne, der er under 25 år VUC Hvidovre- 68 % 65 % 66 % 65 % 67 % VUC

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling VEU Center FYN TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Formiddag: 09:30 12:15: Projektpræsentation og forventningsafstemning Velkomst og præsentation af Projektorganisationen v. Kursus- og udviklingschef Else

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Unge med særlige behov for. vejledningsindsats. vejledning/særlig. Projekt 2.1.a. og 2.1.b

Unge med særlige behov for. vejledningsindsats. vejledning/særlig. Projekt 2.1.a. og 2.1.b Unge med særlige behov for vejledning/særlig vejledningsindsats Projekt 2.1.a. og 2.1.b 1 Lov om vejledning (LBK 770) Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge med særlige behov for vejledning om

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale mellem programkonsortiet og Frederiksberg Kommune om forskningsprogrammet Fremtidens Dagtilbud Dato 13. marts 2014 På vegne af Ministeriet for

Læs mere

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse.

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Formål: Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. I øjeblikket er tallet for Region Syddanmark 77 %, og for Region

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Kulturkursus. VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i Antal årsværk undervisere: 262 (2011)

Kulturkursus. VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i Antal årsværk undervisere: 262 (2011) VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i 2004. Antal årskursister: 2.345 (2011) Antal årsværk undervisere: 262 (2011) Udviklingschef: Peter Müller ansat siden 1976 Sammenskrivning

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling.

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling. Projektbeskrivelse Hf- og hvad så? Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører som en del af EVA s handlingsplan for 2015 en undersøgelse af hf-kursister på toårigt hf med fokus på kursisternes uddannelsesmønstre

Læs mere

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv.

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Ca. 35.000 personer tog hf-undervisning på VUC i kursusåret 2006/07 Mellem 35.000 og 45.000 unge og voksne følger hvert år hf-undervisning

Læs mere

København, 18. juni 2013

København, 18. juni 2013 Klasserumsledelse og elevinddragelse - Følgeforskning i forbindelse med udviklingsprojekt under Børne- og Undervisningsministeriets udviklingsplan på det gymnasiale område Formål Formålet med følgeforskningen

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Aftalebeskrivelse Til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Fra EVA De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Et grundlæggende formål med de gymnasiale

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Elevfokuseret Selvevaluering

Elevfokuseret Selvevaluering Elevfokuseret Selvevaluering Udvikle elever Processer i undervisning Mål og strategi Medarbejdere Samarbejde Udvikle og forbedre Bevis for afholdelse Uddannelse El-automatik - grundforløb ved Syddansk

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Bjarne Wahlgren, Kristina Mariager-Anderson & Sia Hovmand Sørensen Marts 2015 INDLEDNING 5 PROJEKTETS BAGGRUND 5 PROJEKTETS DYNAMIK

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

Identificering af faresignaler for frafald og metoder til forebyggelse af denne

Identificering af faresignaler for frafald og metoder til forebyggelse af denne Identificering af faresignaler for frafald og metoder til forebyggelse af denne Undersøgelserne viser, at der er følgende hovedårsager til frafald: Fejlplacering af kursister medfører, at de får det svært

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialstyrelsen, Odense 15. juni 2016 Mikkel Møldrup-Lakjer, Center for Data, Analyse og Metode Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst

Læs mere

Karrierefokus -i og efter gymnasiet. København, den 13. september 2017 Claus Lei Hansen Studievalg København

Karrierefokus -i og efter gymnasiet. København, den 13. september 2017 Claus Lei Hansen Studievalg København Karrierefokus -i og efter gymnasiet København, den 13. september 2017 Claus Lei Hansen Studievalg København De ufokuserede studenter 49% af de ledige studenter har været i gang med en videregående uddannelse

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

- Kvalitet, status og initiativer

- Kvalitet, status og initiativer Realkompetence i NVR - Kvalitet, status og initiativer DFS s forum for kompetencer/realkompetence Den 24. januar 2012 Ulla Nistrup NVR, Nationalt Videncenter for Realkompetence www.nvr.nu Program Kvalitet

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning.

Helhedsorienteret undervisning. Helhedsorienteret Undervisning Indledning Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for 2015/16

Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for 2015/16 Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for 2015/16 Hjemmel og deltagere i forhandlingen Bestyrelsesformand Jette Kammer Jensen, næstformand Lars Falsig og direktør Tue Sanderhage

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Kjærgård Landbrugsskole Institutionsnummer: 557302 Journalnr: 090.30K.391 Dato: 28. februar 2012. Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje af projekter Uddannelsespulje 01. At mestre valget Karrierelæring i ungdomsuddannelserne Århus Statsgymnasium Samlet budget 2.500.000 kr. Ansøgt beløb 1.878.000 kr. Egenfinansiering 623.000 kr. Egenfinansieringsgrad

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Udviklingsplan for de Gymnasiale Uddannelser

Udviklingsplan for de Gymnasiale Uddannelser Seminar for faglige foreningers bestyrelser 21.3. 2013 Udviklingsplan for de Gymnasiale Uddannelser - fase 2 en dagsorden med fokus på eleven og kvaliteten hvad viser vores evalueringer elevvinkel hvad

Læs mere

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Workshoppens indhold: Bæredygtig kompetenceudvikling Antropologisk ledelse Antropologisk frafaldsanalyse At lede på viden Tove Christensen

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen.

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce samarbejde med mindst 40 erhvervsskoler

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Bjarne Wahlgren kristina Mariager-Anderson

Bjarne Wahlgren kristina Mariager-Anderson Bjarne Wahlgren kristina Mariager-Anderson Relationer rykker VUC-lærernes socialpædagogiske kompetence au AARHUS UNIVERSITET 1 Forord Titel: Relationer rykker - VUC-lærernes socialpædagogiske kompetence

Læs mere

Auto Teknisk Center. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

Auto Teknisk Center. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: 2 Opfølgnings/handlingsplan: Opfølgning og evaluering på sidste års

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Bjarne Wahlgren Kristina Mariager-Anderson Sia Hovmand Sørensen Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed au AARHUS UNIVERSITET INDLEDNING 5 PROJEKTETS BAGGRUND 5 PROJEKTETS

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Projektplan FoUprojekt Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Dette er projektplanen for Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse, der ligger til grund for Niels Brocks ansøgning om FoU-midler i 2013. Formål

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER STARTKONFERENCE STARTKONFERENCE 2015/03/11

AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER STARTKONFERENCE STARTKONFERENCE 2015/03/11 AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER 11.03.2015 DE KRITISKE ANTAGELSER ER AFGØRENDE FORMÅL MED OPLÆG Introduktion til forandringsteori: Hvad er en forandringsteori? Og hvad skal den bruges til? Hvordan udarbejder

Læs mere