nyhedsbrev om maj 2005 i dette nummer: Udvidelse af Ulykkesregisterets geografiske dækning siden 1. januar 2004 [ side 2-3] Safe Community

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyhedsbrev om maj 2005 i dette nummer: Udvidelse af Ulykkesregisterets geografiske dækning siden 1. januar 2004 [ side 2-3] Safe Community"

Transkript

1 & nyhedsbrev om maj 2005 Ulykkesforskning nr. 17 maj årgang ISSN forebyggelse i dette nummer: [ side 2-3] Safe Community Status over Safe Community bevægelsens arbejde globalt set. [ side 4 ] Børnesikkerhed Sund By Netværket udgiver ny håndbog om børnesikkerhed for 0-15 årige. [ side 4 ] Registrering af færdselsuheld via skadestuen Pilotprojekt i Ribe Amt om registrering af trafikulykker viser en stor underrapportering i politiets data. Projektet fortsætter nu i 3 år mere. [ side 5 ] Svagt faldende ulykkesforekomst i 2004 Ulykkesregisterets data for 2004 viser, at antallet af skadestuehenvendelser pga. ulykkeshændelser er faldende ligesom sidste år. [ side 6 ] International forskning [ side 7 ] Hoftebeskyttere Pjece til beslutningstagere om erfaringer med brug af hoftebeskyttere i Københavns Kommune. [ side 8 ] Kalender Udvidelse af Ulykkesregisterets geografiske dækning siden 1. januar 2004 Data for 2004 for alle ulykkestyper er nu opsamlet i Ulykkesregisterets database, se nærmere beskrivelse af ulykkesforekomsten 2004 inde i bladet. Ulykkesregisterets optageområder er blevet væsentligt udvidede især i Jylland siden 1. januar I løbet af 2003 blev optageområdet for Esbjerg Centralsygehus udvidet til at dække hele Ribe Amt; for Randers Centralsygehus vedkommende blev optageområdet udvidet med fem kommuner på Djursland. Disse ændringer skyldes lukning af skadestuer på sygehusene i Grindsted og Grenå. Kortet ovenfor viser således Ulykkesregisterets nuværende optageområder for de fem sygehuse (Esbjerg, Randers, Frederikssund, Glostrup og Herlev), der fortsat indsamler data om skadestuekontakter som følge af ulykker (de nye optageområder er markeret med brun farve). Det samlede optageområde omfatter nu 50 kommuner med knap 17% af den danske befolkning. Dette befolkningsudsnit er repræsentativt for hele landet mht. køns- og aldersfordeling generelt samt arbejdsstyrkens størrelse og sammensætning i henseende til køn og alder. Derimod er arbejdsstyrken ikke repræsentativ mht. brancher/erhverv, bl.a. fordi visse brancher har en speciel geografisk tilknytning (f.eks. olie- og gasudvinding eller lufthavnsdrift). Resultatet af igangværende analyser af arbejdsstyrkens repræsentativitet vil blive omtalt i et senere nr. af Nyhedsbrevet. Ved analyser af udvikling over tid i forekomsten af skadestuekontakter til de nævnte sygehuse bør man være opmærksom på betydningen af de strukturelle ændringer gennem de seneste par år. Både skadestuefunktion, skadebehandling uden for sygehusregi mv. kan påvirke befolkningens adfærd i fb.m. søgning af skadestuebehandling. bfm og ham/sif

2 Artiklen er blevet oversat fra engelsk af redaktionen 2 Safe Community: Fælles visioner og strategier Yousi ousif Rahim, Chairman European Safe Community Network Baggrund Den første internationale konference om sundhedsfremme blev afholdt i1986 og resulterede i Ottawa deklarationen om sundhedsfremme med henblik på at opnå WHOs mål om Sundhed for alle i WHO støttede ideen om at skabe Safe Community netværk og adopterede Safe Community bevægelsen som koncept. Karolinska Instituttet blev udnævnt til Collaborating Centre for Community Safety Promotion i Safe Community modellen er siden da blevet adopteret med succes talrige steder i verden. Safe Community konceptet repræsenterer en ny vision for, hvordan man skal organisere og styre aktiviteter for fremme af sikkerhed og skadeforebyggelse lokalt. Hovedfokus er, at skadeforebyggelse skal ske gennem et tværfagligt, forpligtende og systematisk samarbejde mellem instanser i lokalsamfundet. Godkendelse som en Safe Community kræver opfyldelse af 6 indikatorer: 1. Et netværk som bygger på partnerskaber og samarbejde i en tværsektoriel gruppe med ansvar for fremme af sikkerhed i lokalsamfundet 2. Langsigtede, vedvarende programmer der omfatter køn, alder, miljø og alle skadehændelser 3. Programmer målrettet højrisikogrupper og -miljøer og programmer som fremmer sikkerhed for udsatte grupper 4. Programmer der dokumenterer hyppighed af ulykker og skader samt deres årsager 5. Evalueringsværktøj til at bedømme programmer, processer og effekter af indsatserne. 6. Fortløbende deltagelse i nationale og internationale Safe Community netværk Ansøgninger om at blive udnævnt til en Safe Community vurderes af WHOs Collaborating Centre i Sverige (WHO CC). Siden 1989 er 83 lokalsamfund formelt blevet udnævnt til Safe Communities i Australien, Canada, Danmark, Estland, Finland, Holland, Hong Kong, New Zealand, Norge, Storbritannien, Sverige, Syd Afrika, Syd Korea, Tjekkiet, USA og Østrig. Safe Communities gør en forskel WHO CC har siden 1989 anerkendt arbejdet med fremme af sikkerhed, ved at anvende Safe Community modellen lokalt. Konceptet er nu anerkendt som en af de primære former for intervention på lokalsamfundsniveau. Hovedmålet med Safe Community konceptet er at skabe samfund, hvor beslutningstagerne er motiverede, vidende, erfarne og villige til at vælge de rette strategier for borgernes sikkerhed. For at kommunikationen skal være effektiv bør beslutningstagere og praktikere være e- nige om målene med indsatsen og have klare budskaber til de forskellige målgrupper. Safe Community i praksis 1. Deltagelse af sundhedssektoren Institutioner og personale inden for folkesundhedsområdet har meget at tilbyde Safe Communities, da sundhedssektoren har tradition for og ekspertise i at indsamle og bruge data til at identificere og forebygge skader. På lokalt plan har sundhedsvæsenet derfor en vægtig rolle i skadeforebyggelsen, og mange af disse forebyggelsesprogrammer har ansat sundhedspersonale som deres Safe Community koordinatorer. 2. Ledelse i Safe Communities Safe Community baserer sig på samarbejde mellem professionelle grupper fra forskellige sektorer og niveauer i den offentlige administration. Samarbejdet har som mål at reducere antallet af skader i det lokale område og at fremme sikkerheden for dets borgere. For det meste involverer et Safe Community program alle eksisterende forebyggelsesindsatser i lokalområdet. Programmerne ledes, i de fleste lande, af forskellige faggrupper så som kirurger, sygeplejersker, medarbejdere indenfor sundhedsfremme, sundhedsøkonomer, vejsikkerhedsfolk, skorstensfejere og forretningsmænd. 3. Dataindsamling og registrering af ulykker Ulykkesregistrering og indsamling af skadesdata fra forskellige kilder er en milepæl i Safe Community modellen. De indsamlede data skal bruges til at identificere og beskrive et områdes skadesprofil. Derved bliver det et værktøj for beslutningstagere til at udpege indsatsområder og udvikle strategier til at forebygge skader. Data er samtidig et middel til at måle effekten af indsatsen ifht. antallet af registrerede ulykker/skader. Hovedkilderne til at indsamle data er sundhedscentre, klinikker, hospitaler, dødsårsagsdata, centrale statistiske kontorer, politiet, vej og trafiksektoren, skoler, børnehaver, tandlæger, sportssurveys, telefonsurvey og arbejdstilsyn. 4. Aktiviteter for børnesikkerhed Børnesikkerhed er et prioriteret område i de fleste lokalsamfund. De fleste certificerede Safe Communities har da også fokus på aktiviteter for at fremme sikkerheden for børn. Blandt disse aktiviteter kan nævnes: Gruppemøder for vordende forældre, gruppemøder efter fødslen, udlån af sikkerhedsudstyr, checkliste for sikkerhed i hjemmet, information om trafiksikkerhed, rabat på cykelhjelme/gratis hjelme til børn, sikkerhedsinspektion af legepladser, færdselsundervisning i børnehaver og skoler, information til forældremøder på skolerne, udstillinger om sikre hjem, værn mod hundebid, undervisning i førstehjælp i skoler, fremme af sikre skoleveje, sikkerhedskontroller, udstillinger om børnesikkerhed, uddannelse af lærere, pædagoger og buschauffører i ulykkesforebyggelse, svømmeundervisning, antimobning på skoler, voldsforebyggelse og støtte til udsatte børn.

3 Foto: Yousif Rahim 5. Forebyggelsesarbejde i skolerne Skolebørn er en af de primære målgrupper for fremme af sikkerhed, og undervisningsforløb om sikkerhed i skolerne er længe blevet anset for at være en hjørnesten i dette arbejde. Safe Community strategier på skoler bygger primært på klassens pensum, instruktioner af klassen eller en kombination af begge tilgange. En sikring af legepladser i skolerne er et af de vigtigste indgreb i børns miljø til forebyggelse af alvorlige skader. Det er også vigtigt at involvere forældrene i skolens sikkerhedsarbejde. Børnene kan tage det de har lært i skolen med hjem og dele det med familien, men det er også vigtigt at engagere familiemedlemmerne så meget som muligt i læringen. Forældre kan naturligt involvere sig i sikkerhedsaspekter mht. skolegården og vejen/ruten til og fra skole. Mange Safe Communities har sammenkædet undervisningen i skolen med adfærden uden for skolen; fx brug af refleks, cykelhjelm og børnenes færden i trafikken. De involverer også hyppigt politiet, skolens administration, sundhedscentre mv. for at øge opmærksomheden om sikkerheden i skolerne og i skoledistriktet. 6. Ældre Ældre er en gruppe med høj risiko for ulykker/skader og har derfor været en væsentlig målgruppe for forebyggelsesarbejdet lokalt. Forebyggelsesinitiativerne kommer fra forskellige organisationer og dækker bl.a. fysisk træning og sociale aktiviteter arrangeret af ældreorganisationer, uddannelse og hjemmebesøg ved sundhedspersonale, faldforebyggelse, checklister om sikkerhed i hjemmet, personalarmer og udstillinger om sikkerhed for ældre. 7. Trafiksikkerhed Trafiksikkerhed er et andet hovedområde for ulykkesforebyggelse i de certificerede Safe Communities. De fleste lokalsamfund har fokuseret på aktiviteter så som rapportering af trafikuheld, cykeltræning, undervisning i trafiksikkerhed i skoler og børnehaver, kør sikkert kampagner, undervisning af fodgængere, politik om Nulvisioner (Nul døde), kampagner for selebrug i biler, kampagner for brug af cykelhjelm, præsentation af statistikker og information til borgerne om trafikulykker. 8. Vold Forebyggelsesindsatsen mod voldshandlinger er ens i mange Safe Communities. Først og fremmest er forebyggelsen af vold organiseret af politiet, krisecentre, frivillige organisationer mv. Indsatserne omfatter psykisk og fysisk selvforsvar, lokale netværk mod hustruvold, at øge bevidstheden i lokalsamfundet om vold, forebyggelse af voldshændelser på barer og restauranter, forældrepatruljer på gaderne om natten og forebyggelse af seksuel vold og chikanerier. 9. Udbredelse af Safe Community programmet, videndeling og opbakning til Safe Community netværk Safe Communities benytter såvel massemedierne til at øge borgernes opmærksomhed som de mere traditionelle måder at kommunikere på, ved at videregive informationer baseret på ansigt til ansigt undervisning i klinikker og ved hjemmebesøg. Der er også gjort brug af materialer lokalt, nationalt og internationalt i form af årlige rapporter, motivering af medier til at engagere sig, lokale aviser, TV, radio-spot og dokumentarer, videoer og AV- materialer, rappor-ter, stickers, brochurer, pamfletter, plakater, pjecer og flyers. Forskellige metoder har været taget i brug til at dele information og erfaringer mellem communities, - bl.a. studiebesøg, seminarer, konferencer, hjemmesider og nyhedsbreve. 9.1 Konferencer Der er afholdt internationale konferencer om Safe Communities årligt siden 1989 og disse konferencer har spillet en væsentlig rolle for at skaffe nye Safe Communities og rekruttere studerende til at arbejde med områderne skadeforebyggelse og fremme af sikkerhed. Udover de internationale konferencer afholdes der hvert eller hvert andet år regionale konferencer. 9.2 Websites Internettet er et af de mest effektive instrumenter til at kommunikere og dele informationer. En række communities har effektivt formidlet deres arbejde og netværk på Internettet. Udover WHO CC hjemmesiden er der en række internationale og nationale hjemmesider af interesse: Safe Community netværket udgiver et ugentlig elektronisk nyhedsbrev (Safe Community Weekly News), med seneste nye aktiviteter, konferencer mv. Nyhedsbrevet oversættes og udgives på 13 forskellige sprog: Konklusion Safe Community er som koncept vokset med rivende fart i hele verden. Konceptet kan bruges som model for arbejdet med ulykkesforebyggelse i enhver lokalitet og i forskellig kontekst. Safe Community konceptet kan benyttes til forskellige typer af samfund uafhængigt af det økonomiske fundament. Erfaringerne indtil nu indikerer at Safe Community konceptet har en fortsat indflydelse på beslutningstagere og befolkningerne i de certificerede Safe Communites hvor målbevidste forandringer af omgivelserne har været essentielle for at reducere ulykkes- og skaderaten i disse samfund. Info: 3

4 Værd at vide om Børnesikkerhed 0-15 år Søren Kølster, formand for ulykkestemaet Sund By Netværket www. sund-by-net.dk Sund By Netværket og Komiteen for Sundhedsoplysning har sammen udarbejdet og i april 2005 udgivet håndbogen Værd at vide om Børnesikkerhed 0-15 år. Viden til fagpersoner og forældre Ulykker er et af de største sundhedsmæssige problemer blandt børn, og ulykker er den hyppigste dødsårsag blandt de årige. På trods af en intensiv forebyggende indsats har antallet af børneulykker været nogenlunde konstant de seneste år. Børnene er hyppige gæster på landets skadestuer, der hvert år besøges af ca børn i forbindelse med ulykker. Størstedelen af ulykkerne sker i hjemmet, i daginstitutionen og skolen eller i forbindelse med fritidsaktiviteter. Forebyggelse af børneulykker stiller både krav til de voksne om viden, interesse, handling og samarbejde, og krav til indretningen af børns fysiske miljø med bl.a. materialer og udstyr, der optimerer sikkerheden. Værd at vide om Børnesikkerhed 0-15 år hjælper med at bryde de ofte komplicerede mekanismer, der kan forårsage ulykker og skader. Håndbogen retter sig mod såvel fagpersoner som forældre. Tal og tjek og regler Med Værd at vide om Børnesikkerhed 0-15 år ønsker Sund By Netværket at bakke op om intentionerne i folkesundhedsprogrammet Sund hele livet. Håndbogen består af to dele: En beskrivende del, der indeholder talmateriale om børneulykker i relation til bl.a. alder, køn og ulykkessted. Afsnittet beskriver endvidere hvilke faktorer, der har særlig betydning for børns sikkerhed i forskellige aldre og hvordan ulykker bedst kan forebygges ved rettidig opmærksomhed og relevant børnesikring. En opslagsdel med sikkerhedsregler og tjeklister. Velegnet til opslag f.eks. i forbindelse med køb af børneudstyr eller legeredskaber. Værd at vide om Børnesikkerhed 0-15 år er en revision og opdatering af tidligere håndbøger i forebyggelse af ulykker Børneulykker 0-6 år og Ulykker i skolen og fritidsordninger 6-15 år udarbejdet af Sund By Netværket i november Håndbogen er udgivet med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og udsendes til samtlige kommuner. Info: Håndbogen findes i en elektronisk udgave på og kan i øvrigt købes for 10 kr. hos Komiteen for Sundhedsoplysning ( 4 Registrering af færdselsuheld via skadestuen - Erfaringer fra pilotprojekt i Ribe Amt Palle Jørgensen, Ribe Amt, Michael Aakjer Nielsen,, Carl Bro a/s Ribe Amt har gennemført et pilotprojekt på Sydvestjysk Sygehus vedrørende registrering af personskader i forbindelse med færdselsuheld i Esbjerg Kommune. Pilotprojektet viste, at der på vejnettet dukker en række nye sorte pletter op, som ingen tidligere havde kendskab til. Ligeledes viste analysen, at specielt unge trafikanter (særligt de 7-17-årige), cyklister og knallertkørere er hyppigere repræsenteret i trafikuheldene end hvad der fremgår af den officielle statistik, der er baseret på politiets registreringer. Underrapportering hos politiet Projektet, der blev igangsat i år 2000, udløb med udgangen af Det er resultater fra dette 3 årige projekt som ligger til grund for teksten her. Projektet er i 2004 videreført i endnu en 3 årigt pilotprojekt. Ribe Amt har nu evalueret pilotprojektet. Denne evaluering viste indledningsvis, at der på skadestuen i den tre-årige periode var registreret personskader som følge af trafikuheld. Politiet havde i samme periode og på samme vejnet kun 383 personskader. I den forbindelse viste det sig, at overraskende mange personskader, som defineres som alvorlige personskader, ikke indgik i den officielle statistik. Antallet af personskader i skadestuens registrering var højest blandt de 7-17 årige og deres andel af det samlede antal personskader var markant større i skadestueregistreringerne end i politiets registreringer. Det svarer til at politiet kun får kendskab til hver 10. personskade blandt børn og unge, mens politiet generelt får kendskab til hver 7. personskade i de ældre aldersgrupper. Cyklisterne i trafikuheldene Ses alene på cyklisterne kom i alt godt 1550 personer til skade i trafikken i den treårige periode, og det vil sige, at næsten halvdelen af samtlige personskader der blev registreret i pilotprojektet var cyklister. Hvis vi kun havde set på den officielle uheldsstatistik, havde vi kun fået kendskab til 5% af disse personskader! 2/3 dele af cyklisterne kom tilskade i eneuheld mens resten stort set kom til skade i enten uheld med personbiler eller uheld med andre cyklister. Info: Palle Jørgensen, Michael Aakjer Nieslen,

5 Bjarne Laursen, Seniorforsker Statens Institut for Folkesundhed www. si-folkesundhed.dk kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed Svagt faldende ulykkesforekomst i 2004 Antallet af skadestuekontakter efter ulykker lå i 2004 lidt lavere end i 2003 (ca. 1%), viser de nyeste tal fra Ulykkesregisteret ved Statens Institut for Folkesundhed. Herved fortsætter tendensen fra 2003, hvor der for første gang i mange år kunne konstateres et fald i henvendelser til skadestuerne efter ulykkeshændelser. En af årsagerne til det fortsatte fald er sandsynligvis ændringer i visitation på mange skadestuer, hvor der nu kræves henvisning fra en vagtlæge for at komme på skadestuen. Ulykkesregisterets data for 2004 For hver 100 danskere i Ulykkesregisterets optageområde var der i 2004 i gennemsnit ca. 11 skadestuebesøg, heraf 8 hjemme/fritidsulykker, 1-2 arbejdsulykker og 1 trafikulykke. Faldet ligger primært på hjemme-fritidsulykkerne mens antallet af såvel trafikulykker som arbejdsulykker ligger stort set konstant. Ulykkesregisterets optageområde omfatter fem skadestuer i Danmark, nemlig skadestuerne på Glostrup, Herlev, Frederikssund, Esbjerg og Randers sygehuse og dækker herved knap 17% af Danmarks befolkning. Ved at sammenligne registreringer fra de fem sygehuse kan man få et indtryk af eventuelle regionale forskelle i ulykkesmønsteret. Især for trafikulykker ses forskelle, der afspejler forskelle i trafikmønsteret regionalt. For eksempel udgjorde knallertulykker i 2004 omkring 17% af alle trafikulykker i Esbjerg, Frederiksværk samt flere landkommuner, mod kun 5% i Albertslund og Værløse kommuner. Arbejdsulykker Efter et betydeligt fald i de senere år var antallet af skadestuekontakter efter arbejdsulykker som helhed konstant i forhold til Antallet af skader inden for industrien var dog faldende, bl.a. var der et faldende antal svejserøjne, næsten en halvering siden Også i bygge/anlægssektoren, hvor antallet af ulykker ellers har været stigende de senere år, var der lidt færre ulykker i 2004 i forhold til Til gengæld var der et stigende antal skader indenfor social- og sundhedssektoren. En stor del af stigningen her skyldtes skadestuekontakter efter stik af kanyler. Idrætsskader samt hjemme/fritidsulykker Selvom også det totale antal idrætsskader var konstant, var der en stigning i antallet af skader inden for visse idrætsgrene, bl.a. motocross, hvor der i Ulykkesregisteret var registreret 198 ulykker i Motocross er i øvrigt blandt de farligste idrætsgrene, og mere end hver 10. skadestuekontakt førte til indlæggelse, hvilket giver en 5. plads i indlæggelser efter fodbold, ridning, badminton og håndbold. De tilskadekomne var typisk drenge i alderen år. Blandt de modeprægede aktiviteter var der et faldende antal ulykker med rulleskøjter, skateboards og løbehjul (skatescooter). I alt var der i Ulykkesregisteret registreret 840 sådanne ulykker i 2004, et fald på mere end 20% siden Til gengæld var der et stigende antal skader i forbindelse med brug af trampoliner, især havetrampoliner som nu er involveret i næsten 40% af alle trampolinskader. Der var dog for trampolinskaderne store regionale forskelle, og Esbjerg-området lå særlig højt. I det hele taget lå Jylland højt hvad angår hoppeskader: Også for hoppepuderne var der i Jylland betydelig flere skader end i Københavnsområdet og Nordsjælland. Blandt haveredskaberne nåede motorplæneklipperen en trist førsteplads i 2004, ikke mindst de alvorlige skader. Antallet af amputerede fingre eller dele af fingre i motorplæneklippere i 2004 var 8, svarende til 50 på landsplan, det højeste antal hidtil. Motorplæneklippere var hermed årsag til lige så mange mistede dele af fingre som klemning i døre, og halvt så mange som rundsave var skyld i. Note : Der er i denne artikel set bort fra skadestuekontakter fra beboere i de nytilkomne kommuner i registerets optageområde ( ). Dette skyldes, at det tager noget tid før befolkningen i disse kommuner vænner sig til at skulle henvende sig på et nyt sygehus og skaderegistreringen på sygehuset giver herved ikke et reelt billede af ulykkesforekomsten i de nye områder. Info: På hjemmesiden er de nyeste tal for 2004 nu lagt ud (se under punktet statistik). I disse tal indgår de nye optageområder for 2004, hvorfor de faktiske antal registrerede ulykker viser en stigning. 5

6 Artiklerne er udvalgt af redaktionen International forskning Et vindue til verden 6 Pransky GS et al. Outcomes in work ork-r -rela elated injuries: ies: a compar ompariison of older and younger wor- kers. AM J Ind Med;47: Liberty Mutual Research Institute for Safety and Health, Center for Disability Research, Hopkinton, Massachusetts, USA. Studiet undersøger hvorvidt der er hold i forestillingen om, at den ældre del af arbejdsstyrken har sværere ved at holde sig sunde og produktive specielt efter en ulykke. Der er i forvejen ikke megen forskning om aldersrelaterede forskelle i arbejdspræstationer efter en arbejdsulykke. Data blev indsamlet ved hjælp af selvrapporterede spørgeskemaer til medarbejdere over og under 55 år, 2-8 uger efter en arbejdsulykke. På trods af flere alvorlige ulykker blandt de ældre medarbejdere var arbejdspræstationerne de samme i begge aldersgrupper. Ja, faktisk ser de ældre medarbejder ud til at klare sig bedre arbejdsmæssigt og sundhedsmæssigt end deres yngre kollegaer efter en ulykke. Flanagan RJ, Rooney C, Griffiths C. Fatal poisoning in childhood, England & Wales Forensic Sci Int.;10:121-9 Medical Toxicology Unit, Guy s & St Thomas Hospital Trust, London, UK. Engelske dødsattester på børn under 10 år, som døde på grund af forgiftning, blev analyseret mht. til alder, køn, dødsårsag, og involverede produkter. Antallet af døde pga. forgiftning faldt fra 165 (20.6 pr million børn) i 1968 til 30 (4.6 pr. million) i 2000 et fald på ca. 80%. De aldersspecifikke rater for drenge og piger var de samme. Det største fald er sket for aldersgruppen 0-4 årige. De fleste døde i forbindelse med ildebrand pga. inhalering af forbrændings gasser, et mindre antal døde efter brand i motorkøretøjer og andre transportulykker. Fra 1979 (brug af ICD9) blev kodningen af disse dødsfald ændret fra forgiftning med kulilte til dødsfald med andre gasser, røg og dampe. Dødsfald pga. ild fremkommer ikke som forgiftning i dødsårsagsstatistikker baseret på én underliggende dødsårsag og kan derfor ikke tabuleres som forgiftning i mange lande. Eisenberg D, Warner KE. Effec ects ts of snowfall on motor vehicle colli- sions, injuries and fatalities. Am J Publich Health;95:120-4 Department of Health Management and Policy, School of Public Health, University of Michigan, USA. Undersøgelsen estimerer effekten af snefald på forekomsten af trafikuheld i hele USA i perioden Alle registrerede ulykkesdødsfald efter trafikuheld (1. 4 millioner) blev samkørt med vejrdata fra de pågældende dage for uheldene. Derudover blev en delmængde fra 17 stater samkørt med alle registrerede uheld, hvor der kun skete materiel skade og med ikke-dødelige trafikuheld. Resultatet: På dage med sne er der færre ulykkedødsfald efter trafikulykker end på tørre dage, men til gengæld er der flere ikke fatale uheld og uheld med materielskade. Den første dag med snefald var væsentlig mere farlig end andre dage med sne mht. til dødsfald, specielt for ældre førere. Jensen OC et al. Non-fatal occupa- tional injuries related to slips, trips and falls in seafaring. AM J Ind Med;47: Research Unit of Maritime Medicine, University of Southern Denmark. Sejlads på handelsskibe involverer ofte risikable arbejdsfunktioner for de ansatte og flere studier har vist en stigning i antallet af dødsulykker til søs. Dette studie beskriver risici involveret i skader pga. gliden, snublen og falden (GSF) på handelsskibe med henblik på at udpege indsatsområder for forebyggelse. Et spørgeskemastudie blev udført i 11 lande med 6461 medarbejdere, med bl.a. oplysninger om hvorvidt de havde pådraget sig en skade på deres sidste tur, om det var sket som følge af gliden, snublen og falden. Af alle rapporterede ulykker var 43% GSF relaterede. Frakturer og forstuvninger/forstrækninger udgjorte 42% - sammenlignet med kun 17% for ikke GSF relaterede ulykker. Studiet viste at skader relateret til GFS på handelsskibe forekommer hyppigere end tidligere antaget. Polkington P, Kinra S. Effec ectiv tiveness of speed camera in preventing road traffic collisions and related casualties: systema stematic tic revie view. BMJ;12: University of the West of England, Faculty of Health and Social Care, Bristol, UK. Formålet var at undersøge hvorvidt indførelse af automatisk hastighedskontrol medvirker til at reducere antallet af kollisioner og andre uheld. Designet af undersøgelsen var et systematisk review af de væsentligste litteraturkilder, men også hjemmesider fra trafiksikkerheds- og motor organisationer blev gennemgået samt kontakt med nøglepersoner og organisationer i England. 14 undersøgelser, baseret på observationer, der svarede til inklusions kriterierne blev fundet. Der blev ikke fundet nogen randomiserede kontrol studier, de fleste studier var før- og efter studier uden kontroller. Alle undersøgelser på nær én viste, at kameraerne havde effekt op til tre år eller mindre efter deres introduktion. Konklusion: Eksisterende forskning viser gennemgående at hastighedskontrol er en effektiv metode til forebyggelse af kollisioner og andre trafikuheld.

7 Kort nyt Af Hanne Backe, Leder af Folkesundhed København, ældreprogrammet Hoftebeskyttere skal ikke trækkes ned over hovedet på folk! - Men det er et godt bud, hvis man er bange for at brække sin lårbenshals I de rigtige faglige hænder, og kombineret med let adgang til vejledning, ikke bare om lårbenshalsbrud, men især også om faldrisiko, er tilbud om hoftebekyttere et effektivt forebyggende bidrag til både at hæve livskvaliteten hos målgruppen og sænke omkostningerne i primær og sekundært sundhedsvæsen. Det er således helt afgørende for effekten af hoftebeskyttere, at tilbudet varetages af en sundhedsuddannet person, og at der gennemføres en prøveperiode, så det sikres at borgeren reelt vil og kan bruge bukserne. Kun hoftebeskyttere, der er på, virker! Der findes en del myter om hoftebeskyttere, såvel hos borgere som hos professionelle. Samtidig er der stadig ikke mange administrative erfaringer at hente fra kommuner og amter, der har hoftebeskyttere på dagsordenen. Det har derfor været vigtigt for Sund By Netværket at formidle de erfaringer, Københavns Kommune har indhøstet i processen med implementering af tilbudet i den kommunale drift. Det er håbet, at brochuren kan give institutioner, kommuner og amter konkret og anvendelig introduktion og inspiration til at gennemføre lignende initiativer. Brochuren er således fortrinsvis rettet mod beslutningstagere, administratorer, ledere og konsulenter på ældreområdet. Men også praktikere kan hente information i forbindelse med planlægning af tilbud om hoftebekyttere. Europæisk netværk for ældres sikkerhed Under EU s folkesundhedsprogram er projektet EUNESE (European Network for Safety Among Elderly) blevet igangsat i Formålet med projektet er at etablere et europæisk netværk blandt EU-lande der kan medvirke til at harmonisere og forbedre indsatsen inden for ulykkesforebyggelse og fremme af sikkerheden for EU s ældre-befolkning. Netværkets medlemmer søges sammensat fra forskellige områder, bl.a. repræsentanter inden for forskning i ulykker og forebyggelse, geriatrisk sundhed, forbrugersikkerhed, offentlig omsorg for ældre borgere samt fortalere for ældres rettigheder. Projektet koordineres af Center for Research and Prevention of Injuries i Grækenland og har deltagelse af 24 partnerlande i EU, fordelt på flere arbejdsgrupper. Projektet løber til Juni Info: Johan Lund (arb.grp. koordinator), Historisk møde i WHO om forebyggelse af børneulykker I foråret var WHO vært for et historisk to-dages konsultationsmøde om forebyggelse af børneulykker. Mødet havde bl.a. deltagelse fra fire WHO hovedkvarterer, rådgivere fra fire WHO regioner (Afrika, Amerika, Østlige Middelhavsområde og Europa), UNICEF, og 28 delegater fra internationale og regionale organisationer, myndigheder og NGOer, institutioner og donorer med interesse i og ansvar for forebyggelse af børns ulykker. Formålet med mødet var at producere et udkast til en WHO strategi om forebyggelse af børneulykker og påbegynde planlægningen af en World Report on Child Injury Prevention. Et vigtigt omdrejningspunkt på mødet var den skæve fordeling af ulykkesbyrden globalt. Der er planlagt et nyt møde i slutningen af Info: childhood/childinjury_meeting/en/ Kirsten Lee ny formand for Sund By Netværket På Sund By Netværkets årsmøde i marts i år blev Folkesundhedschef i København Kirsten Lee valgt som ny formand for Netværket. Hun afløser sundhedschef Gregor Gurevitsch fra Norborg Kommune som har siddet på formandsposten siden Kirsten Lee mener, at behovet for et fagligt netværk som Sund By Netværket vil blive endnu større efter kommunalreformen, hvor kommunerne skal løfte flere opgaver inden for forebyggelse og sundhedsfremme end tidligere. I forbindelse med kommunalreformen vil Sund by Netværket følgeligt invitere de nye kommuner til at blive medlem af netværket. Info: ForældreNetværk for unges trafiksikkerhed Ideen med forældrenetværk er at give forældre mulighed for at gå sammen om at hjælpe og påvirke unge trafikanter. Unge er ofte lydhøre over for forældres holdning og handlinger men effekten er endnu større når påvirkningen kommer fra et lokalt netværk af forældre. Forældre i et organiseret netværk kan også nemmere få indflydelse på lokale myndigheder og foreningers engagement. Forældrenetværkene kan bl.a. involvere sig i: Samkørsels ordninger, Informationer på offentlige steder (sportsarrangementer, fester/festivaler oa.), alternative taxaordninger, tilbud om foredrag og debatoplæg til kørelærere, skoler og uddannelsesinstitutioner. Amtslige og kommunale trafiksikkerhedsudvalg samarbejder med Rådet for Større Færdselssikkerhed om at etablere forældrenetværk over hele landet. Pilotprojekter med forældrenetværk er p.t. i gang i Sønderjylland og på Fyn. Info: 7

8 Kalenderen Konferencer 16. NoFS - Nordisk forskningskonference om sikkerhed Gilleleje juni Safe First international conference on Safety and Security Engineering Rom, Italien juni /safe05/ 14 th International Conference on Safe Communities Bergen, Norge juni st World Congress on Sports Injury Prevention Oslo, Norge juni Trafikdage på Aalborg Universitet Aalborg august st International Safe Communities Conference on Injury Surveillance Trondheim, Norge september K olofon Nyhedsbrevet er udgivet af: Center for Ulykkesforskning Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade København K Tlf.: Telefax: Om nyhedsbrevet Nyhedsbrevet udgives både i papirversion og på internettet: Ønsker du at modtage en elektronisk udgave af nyhedsbrevet, kan du tilmelde dig mailinglisten på hjemmesiden. Ønsker du at modtage papirversionen bedes du maile til: Cykelkonference - Dansk Cyklist Forbunds 100 års jubilæum Se mere information på Cyklistforbundets hjemmeside 6 th Nordic Safe Community Conference Karlstad, Sverige November 2005 og 8 th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion Durban, Syd Afrika april info K urser Master Course in Safety Promotion Stockholm, Sverige 5. sept juli Delvist internetbaseret. who_education_en.htm Redaktion: Informationsmedarbejder Hanne Møller Grafisk tilrettelæggelse: Hanne Møller Fotograf: Mogens Ulderup Trykke ykkeri ri: Kailow Tryk 6. årgang. Udkommer 3 gange årligt. Deadline næste nummer: 12. august 2005 Næste nr. sept Oplag: 800 ex. 4 nye kurser i Safety Promotion Stockholm - internet Injury Epidemiology and Surveillance 10. okt nov Injury Intervention Strategies 14. nov dec Evidence-Based Safety Promotion 19. dec jan Evaluation of Safety Promotion 23. jan feb For kursusinformation se: who_education_en.htm Ph.D Course: Research in Injury Prevention and Safety Promotion Stockholm, Sverige 23. jan feb info Netsteder Ny hjemmeside om amternes trafiksikkerhedsarbejde WHO - Europaregionens hjemmeside om vold og ulykker screen1024.htm Vejsektorens kommuneatlas med kort over veje og trafik (bla. dræbte og tilskadekomne inkl. cyklister) Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise, forkorte eller redigere de indsendte indlæg. Alle indlæg skal være forsynede med afsendernavn og adresse. Indlæg sendes til Hanne Møller: Artikler eller større uddrag må gengives med kildeangivelse og efter aftale med forfatteren.

Verdenskonference i Wien. nyhedsbrev om september 2004. i dette nummer: nr. 15 sep. 2004 5. årgang ISSN 1600-3373

Verdenskonference i Wien. nyhedsbrev om september 2004. i dette nummer: nr. 15 sep. 2004 5. årgang ISSN 1600-3373 & nyhedsbrev om september 2004 Ulykkesforskning nr. 15 sep. 2004 5. årgang ISSN 1600-3373 forebyggelse i dette nummer: th [ side 2-3 ] 7 World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion Bjarne

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

Hanne Møller Mathilde Damm Bjarne Laursen Marts 2012. Ulykker i Danmark 1990-2009

Hanne Møller Mathilde Damm Bjarne Laursen Marts 2012. Ulykker i Danmark 1990-2009 Hanne Møller Mathilde Damm Bjarne Laursen Marts 212 Ulykker i Danmark 199-29 ULYKKER I DANMARK 199-29 Hanne Møller Mathilde Damm Bjarne Laursen Marts 212 Ulykker i Danmark 199-29 Hanne Møller, Mathilde

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 01-00. Udkast. December 01 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse nr. 2 Juni 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL

Tidsskrift om forebyggelse nr. 2 Juni 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL Tidsskrift om forebyggelse nr. 2 Juni 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL FOLKESUNDHEDS- PROGRAMMET 1999-2008 I N D H O L D L E D E R Tema: Folkesundhedsprogram 1999-2008 Leder Vil fastholde det lange perspektiv

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA 1 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA AUGUST 2011 2 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA Forord Denne

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK

NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK 2013 Årsrapport til det europæiske overvågningscenter Narkotikasituationen for narkotika i Danmark og narkotikamisbrug, 2013 1 EMCDDA Narkotikasituationen i Danmark

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Ventetid. De gamle bag rattet. Det usynlige folk. Kunstig befrugtning

Ventetid. De gamle bag rattet. Det usynlige folk. Kunstig befrugtning 4. februar 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 2 Ventetid 15.000 børn og unge står på ventelister i psykiatrien. Men op mod halvdelen hører slet ikke hjemme her. Side 3 De gamle bag rattet Skal vi

Læs mere

Mindre alkohol. Magasinet

Mindre alkohol. Magasinet Tema: Unge og alkohol Magasinet 012012 6. årgang Marts 2012 Mindre alkohol mere samfund - Vi har jo et fantastisk privilegeret samfund, men et af de steder, hvor vi bare lukker øjnene, og hvor vi gør os

Læs mere

POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK. Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA

POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK. Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK 2008 Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA Narkotikasituationen i Danmark 2008 Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Hovedrapport Projektbeskrivelse og resumé

UNGE TRAFIKANTER. Hovedrapport Projektbeskrivelse og resumé UNGE TRAFIKANTER Hovedrapport Projektbeskrivelse og resumé Oktober 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Unge trafikanter, Amternes fællesprojekt SIDE 1.1. Baggrund og formål. 1 1.2. Projektets indhold og omfang...

Læs mere

OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver

OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

BØRN OG FOREBYGGELSE. et temahæfte

BØRN OG FOREBYGGELSE. et temahæfte BØRN OG FOREBYGGELSE et temahæfte 2007 BØRN OG FOREBYGGELSE et temahæfte Børn og forebyggelse et temahæfte 3 Børn og forebyggelse et temahæfte Udarbejdet af: Line-by-Line Emneord: børn, forebyggelse,

Læs mere