Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR"

Transkript

1 Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1

2 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR

3 VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din Stofa Telefoni aftale. Aftalevilkårene er sammen med de gældende priser på Stofa.dk og ordrebekræftelsen grundlaget for aftalen mellem dig og Stofa. Rigtig god fornøjelse! 3

4 AFTALEVILKÅR FOR STOFA TELEFONI 1. GENERELT 1.1. De følgende vilkår gælder for kundens abonnement på Stofas Telefoni i det følgende kalder vi det for aftalen Abonnementet indgås mellem kunden og Stofa A/S CVR (herefter benævnt Stofa), Uraniavej 6, 8700 Horsens Med Stofa Telefoni får du mulighed for at ringe via din bredbåndsforbindelse Det er en forudsætning for abonnementet, at kunden har abonnement på kabel-tv og Stofa Bredbånd. Hvis kabel-tv forsyningen og/eller bredbåndsforbindelsen afbrydes af Stofa på grund af kundens misligholdelse eller opsigelse af kunden, så afbrydes adgangen af telefoni samtidigt Det er en forudsætning for abonnementet, at kunden har en adresse. Stofa forbeholder sig retten til at fremsende meddelelser om abonnementsaftalen til. den adresse, som kunden har opgivet ved aftalens indgåelse. Kunden er derfor forpligtiget til straks at informere Stofa om ændret adresse Det er kundens ansvar at sikre, at tilsluttet udstyr overholder de til enhver tid gældende krav til udstyr på det danske telemarked, herunder at være CE-mærket. Kunden skal også sikre, at udstyret er beregnet til at kunne tilsluttes det offentlige telenet og at udstyret bruges i overensstemmelse med formålet. Hvis udstyr eller interne net, der tilsluttes 4 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR

5 forbindelsen, giver anledning til forstyrrelser på nettet på grund af fejl eller lignende i udstyret, er kunden forpligtiget til straks at afbryde tilslutningen Kunden anses for at være almindelig slutbruger, jf. definitionen i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, og det er en forudsætning for aftalen, at kunden ikke på kommercielt grundlag stiller Stofas Telefoni til rådighed for andre eller overdrager eller udlåner abonnementet til tredjemand. Gør kunden det, eller har Stofa en berettiget mistanke herom, kan Stofa uden varsel og ansvar afbryde forbindelsen og ophæve aftalen I forbindelse med oprettelse af abonnement vil kunden få tilsendt en personlig kode til brug for betjening af relevante services som for eksempel spærringer. Det er kundens ansvar at sikre, at adgangskoden opbevares på betryggende vis, således at den ikke er tilgængelig for uvedkommende Til imødegåelse af misbrug og fejl, forbeholder Stofa sig retten til at afbryde kald, der overstiger en varighed på 180 minutter Bredbåndstelefoni virker ikke ved strømsvigt. Desuden virker telefonstik ikke, medmindre de tilknyttes den medfølgende adapter Det er ikke muligt at benytte præfiks-telefoni sammen med abonnementet. 1. ABONNEMENTET 2.1. Stofa udbyder Telefoni abonnementer enten til fast pris eller som forbrugsafregnet. 5

6 2.2. Ved fast pris abonnementet kan kunden ringe ubegrænset til danske fastnetnumre. Opkald til mobilnumre, udland, 70-numre, servicenumre og indholdstakserede tjenester (f.eks. 90-numre) samt internet- og datanumre er ikke omfattet, og takseres altid efter pålydende i henhold til prislisten. Ved forbrugsafregnet telefoniabonnement afregnes kunden pr. foretaget kald jf. pkt OG Stofa kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kreditvurdering af kunden og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Hvis Stofa ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at kundens betalingsbetingelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er Stofa berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse. 3. KVALITETS- OG SERVICENIVEAU 3.1. Oplysning om kvalitets- og serviceniveau kan fås ved henvendelse til Stofa. 4. LEVERINGSTIDSPUNKT 4.1. Stofa fastlægger et nærmere leveringstidspunkt, som meddeles til kunden via eller pr. brev. 5. INSTALLATION 5.1. Installationsadressen for kundens forbindelse til Stofa Telefoni er adressen for bredbåndsforbindelsen, og kunden kan alene benytte Stofa Telefoni abonnementet på installationsadressen. 6 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR

7 5.2. Det er en betingelse for aftalens indgåelse og tilslutning, at kunden er tilsluttet et af Stofa godkendt net. Kundens bredbåndsabonnement er ikke inkluderet i prisen for Stofa Telefoni abonnementet, og faktureres særskilt på samme faktura Stofa udleverer en terminaladapter til kunden, hvortil en fastnettelefon kan tilsluttes, eller kunden kan mod beregning vælge at få tilsluttet sine eksisterende fastnetstik. Stofa forudsætter, at kunden højest har 3 telefoner tilsluttet. Terminaladapteren er kundens ejendom, medmindre terminaladapter er indbygget i et af Stofa udleveret modem Kunden er ikke berettiget til på nogen måde at disponere over (sælge, udleje, pantsætte mv.) Stofa eller Stofas underleverandørers udstyr eller installationer og må ikke foretage indgreb i disse. Kunden skal til enhver tid opretholde mærkningen af, at udstyret eller installationerne tilhører Stofa eller Stofas underleverandører Kunden må alene tilslutte udstyr, der er godkendt til brug på telenettet og opfylder eventuelle særlige anvisninger fra Stofa. Der henvises i øvrigt til IT- og Telestyrelsens Bestemmelser om teleterminaludstyr, som kan rekvireres hos IT- og Telestyrelsen Kunden må ikke benytte forbindelsen, så det skaber forstyrrelser i det offentlige telenet. Indtræffer sådanne forstyrrelser, skal kunden straks træffe foranstaltninger herimod, herunder eventuelt stoppe den adfærd, der forårsager forstyrrelsen. 7

8 6. NUMMERTILDELING 6.1. Stofa tildeler kunden et fastnettelefonnummer Kunden kan mod betaling vælge et specielt nummer (guld nummer) Kunden kan også overføre fastnettelefonnumre fra andre teleudbydere til Stofa. Stofa vil portere et sådant nummer hurtigst muligt. Porteringen vil dog først kunne foretages, når dette er muligt i henhold til kundens abonnementsaftale med anden teleudbyder, for eksempel efter udløbet af en bindingsperiode eller et opsigelsesvarsel, hvorfor der må påregnes en indporteringstid på min. 30 dage. Stofa opkræver et gebyr i henhold til prislisten for at portere et nummer fra en anden teleudbyder Kunden kan uden gebyr vælge at få hemmeligt nummer. Kunden kan anmode om at få ændret sit telefonnummer mod betaling af gebyr. Stofa har ret til at ændre kundens nummer, uden at denne kan kræve erstatning herfor, hvis ændringen skyldes lovmæssige, væsentlige tekniske eller driftsmæssige forhold Nummerreservation for privatkunder gælder i en måned for ét fastnetnummer pr. kunde. Reservationen bortfalder automatisk, medmindre kunden indgår abonnementsaftale om det reserverede nummer. 7. NUMMEROPLYSNINGSDATA 7.1. Kunden har for hver forbindelse til tjenesten ret til uden beregning at få en kortfattet optagelse i Stofas offentligt 8 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR

9 tilgængelige nummeroplysningsdatabase. En kortfattet optagelse omfatter typisk navn, stilling, adresse og telefonnummer (nummeroplysningsdata). Kunden er ansvarlig for, at optagelsen ikke krænker tredjemands rettigheder. Kunden kan ved henvendelse til Stofa anmode om at få ændret sine nummeroplysningsdata. Stofa registrerer sådanne ændringer i Stofas nummeroplysningsdatabase umiddelbart efter kundens henvendelse 7.2. Kunden kan kræve hemmeligholdelse af alle eller dele af kundens nummeroplysningsdata, som herefter ikke kan benyttes ved udbud af nummeroplysningstjenester og lignende. Kunden kan herunder vælge at være optaget i nummeroplysningsdatabasen med angivelse af, at telefonnummeret er hemmeligt (hemmeligt nummer) eller vælge, at ingen af kundens nummeroplysningsdata oplyses i forbindelse med udbud af nummeroplysningstjenester eller lignende (hemmelige kundedata (udeladt nummer) Stofa er forpligtet til at videregive de nummeroplysningsdata, som er registreret i nummeroplysningsdatabasen, til alle, der fremsætter ønske herom, herunder adressebureauer samt udbydere af nummeroplysningstjenester og telefonbøger. Nummeroplysningsdataene videregives blandt andet til brug for TDC s nummeroplysningstjeneste 118. Nummeroplysningsdata, som kunden har krævet hemmeligholdt, videregives ikke af Stofa til tredjemand. Videregivelse af nummeroplysningsdata kan dog altid finde sted til alarmtjenesten 112, til politiet og til andre udbydere af telenet eller teletjenester i signaleringsøjemed Stofa offentliggør og videregiver i øvrigt ikke andre nummeroplysningsdata end navn, stilling, adresse og telefonnummer, medmindre kunden udtrykkeligt har givet samtykke hertil Kunden har i henhold til lov om Det Centrale Personregister 9

10 (CPR) ret til ved henvendelse til sin bopælskommune at få indsat en markering i CPR om, at kunden frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed. En sådan markering giver kunden beskyttelse mod markedsføring fra tredjemand, som har indhentet nummeroplysningsdata fra Stofas nummeroplysningsdatabase. 8. FLYTNING 8.1. Kunden kan bestille flytning af Telefoni, så længe det er inden for Stofas forsyningsområde Såfremt kunden flytter fra adressen, skal der eventuelt laves en nyoprettelse på den nye adresse, og kunden må derfor påregne at skulle betale etableringsomkostninger henhold til prislisten for etablering på den nye adresse. 8.3 Hvis kunden flytter udenfor Stofas forsyningsområde betragtes dette som en opsigelse af abonnementet, og kunden vil blive faktureret eventuel restbinding. 9. FUNKTIONER OG FACILITETER 9.1. Kunden kan i tillæg til abonnementet tilmelde sig nedenstående services. Tilmelding kan ske ved henvendelse til kundeservice eller via selvbetjeningen på Mine sider på stofa.dk. Takstoplysning Kunden kan ringe til Stofas kundeservice på telefonnummer og få oplyst prisen for opkald til andre danske telefonnumre,dog ikke prisen for opkald i udlandet og opkald til informations- og indholdstjenester (service 900-numre). Servicen er gratis og kræver ikke tilmelding. 10 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR

11 Status Kunden kan få oplyst det aktuelle samtaleforbrug ved henvendelse til Stofa. Der opdateres minimum en gang i døgnet. Servicen vedrørende det aktuelle samtaleforbrug er tilgængelig via Mine Sider på stofa.dk. Der kræves ikke tilmelding. Saldomax Saldomax giver kunden mulighed for at sætte en øvre grænse for forbruget. Når grænsen nås, bliver der spærret for forbrug. Saldomax er beskyttet af en kode, der som tidligere nævnt tilsendes kunden ved oprettelse. Koden skal bruges til at definere, ændre eller annullere forbrugsgrænsen. Koden er personlig, og kunden skal sørge for at opbevare koden med den fornødne sikkerhed, så et eventuelt utilsigtet forbrug undgås. Saldomax er gratis. Forbrugsgrænsen beregnes på grundlag af kundens samlede forbrug. Eventuelt abonnement, betaling for ekstra services m.v. regnes ikke med i forbrugsgrænsen. Når spærring på saldomax aktiveres, spærres der for udgående kald. Det gælder også for abonnementer, hvor kunden kan ringe ubegrænset. Tidsintervallet for de oplysninger, der ligger til grund for spærringen, opdateres med samme interval som under status. Spærring Ved tilmelding til servicen spærring kan kunden - ved brug af den ved oprettelsen tildelte kode hindre brug af tjenesten. Kunden kan med koden både etablere og ophæve spærringen. Stofa tilbyder forskellige spærringsmuligheder. Kunden skal tilmelde sig servicen via Mine Sider på stofa.dk. Servicen er gratis. Specificeret regning og fakturering Kunden kan vælge at modtage en specificeret regning i stedet for den almindelige (takstopdelte) regning. Den spe- 11

12 cificerede regning viser forbruget for hver enkelt samtale, herunder oplysninger om det kaldte nummer, dato, klokkeslæt, varighed og pris. Stofa forbeholder sig retten til, at fremsende den specificerede regning via til den adresse som kunden har opgivet ved aftalens indgåelse. Har kunden tilmeldt sig betaling over PBS, er Stofa berettiget til at give den specificerede regning via et link til en hjemmeside med regningen på selve PBS oversigten. Kunden kan vælge at modtage både en almindelig (takstopdelt) regning og en specificeret regning. Stofa vil her være berettiget til at opkræve et gebyr. Dette gælder ligeledes hvis kunden ønsker en kopi af regningerne. Abonnement opkræves 3 måneder forud. Forbrug faktureres kunden 3 måneder bagud. Stofa forbeholder sig dog retten til at foretage kortere faktureringsintervaller, for eksempel hvis kunden har et ekstraordinært forbrug i forhold til, hvad en gennemsnitskunde har eller hvis der er et ekstraordinært stort forbrug i forhold til tidligere. Standsning af viderestilling fra 3. mand Ved standsning af viderestilling fra tredjemand forstås en service, hvor Stofa, efter anmodning fra kunden, standser en konkret automatisk viderestilling. Servicen er gratis. Skjult nummer Kunden har mulighed for at forhindre visning af sit nummer ved opkald. Valget kan enten foretages pr. opkald eller permanent, ligesom kunden kan fravælge visning af nummer på modtagne opkald. For kunder med hemmeligt eller udeladt nummer etablerer Stofa permanent blokering for nummervisning. Opkald til 112 blokeres dog ikke. Servicen er gratis. Forhindring af visning af tilsluttet nummer Kunden har mulighed for at forhindre den kaldende abonnent i at få vist et tilsluttet nummer. Servicen er gratis. 12 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR

13 9.2. Følgende tjenester tilbydes gratis og uden tilmelding til kunder på antenneanlæg omfattet af særlig fordelsaftale med Stofa. Vis nummer Kunden har med Vis nummer mulighed for at se, hvem der ringer til kunden. Vis nummer kræver et display i kundens telefon eller en nummerviser. Viderestilling Kunden har mulighed for at viderestille sine opkald til et nummer efter eget valg, og kunden kan selv indstille, om viderestilling skal være ske ved manglende svar, ved optaget eller generelt. Når kunden viderestiller sine opkald til et andet nummer, betaler kunden for viderestillingen. Det vil sige at den der ringer til kundens Stofa nummer betaler for opkaldet til Stofa nummeret, mens kunden betaler for viderestillingen fra kundens Stofa nummer og til det nummer, som kunden har valgt at viderestille til (prisen for dette varierer efter om kunden viderestiller til et fastnet- eller mobil nummer i DK eller udlandet, samt af hvilket abonnement, som kunden har hos Stofa). Telefonsvarer Med telefonsvareren er det muligt at lægge en besked til kunden, hvis kunden ikke tager telefonen. Kunden kan aflytte sin telefonsvarer fra sin telefon hos Stofa, eller man kan ringe til den fra andre telefonnumre. Desuden er det muligt at indtale kundens personlige velkomsthilsen og få en sms eller , når der er nye beskeder på telefonsvareren. Telefonsvareren kan gemme op til 100 beskeder. Hver besked kan højest vare 3 minutter. Kundens beskeder slettes automatisk efter 6 måneder. 13

14 10. PRISER Stofa fastsætter priser for ydelser i henhold til abonnementsaftalen, herunder oprettelsesafgift, abonnementsafgift og forbrugsafgifter. Derudover kan Stofa fastsætte specifikke afgifter og gebyrer for tillægsservices og funktioner og faciliteter. Stofa skal dog varsle alle ændringer af afgifter og gebyrer med 1 måneds varsel. Kunden har herefter mulighed for at opsige abonnementet med et varsel på minimum 14 dage, dog senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft Stofa gennemfører ændringer til fordel for kunden uden varsel. Ved væsentlige ændringer af vilkår og priser til ugunst for kunden, varsler Stofa enten ved brev, , på faktura eller betalingsoversigt og lignende. Ved mindre væsentlige ændringer til ugunst for kunden kan Stofa også vælge at varsle i landsdækkende dagblade eller på Mine sider på stofa.dk Kunden kan få oplysning om de til enhver tid gældende priser på eller ved henvendelse til Stofa Kunden bliver opkrævet en opkaldsafgift pr. foretaget opkald. Opkaldsafgiften bliver opkrævet ved både opnået og ikke opnået forbindelse til modtageren, dog undtaget opkald til danske fastnetnumre for fast pris abonnementet, hvor der ikke opkræves opkaldsafgift Forbrugstaksering bliver afregnet pr. påbegyndt minut. 14 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR

15 11. OPSIGELSE OG LUKNING Kunden kan til enhver tid opsige aftalen uden yderligere omkostninger. Opsigelsesvarslet er 1 måned Opsiger kunden sit bredbåndsabonnement eller kabeltv abonnement hos Stofa, betragtes det samtidig som opsigelse af telefoniabonnementet. På samme vis betragtes det som opsigelse, hvis kunden udporterer sit fastnetnummer fra Stofa til anden teleudbyder. Såfremt der udporteres i bindingsperioden og opsigelsesperioden faktureres kunden indtil udløb heraf Særligt for tillægstjenester mv. gælder, at disse automatisk opsiges sammen med opsigelsen af telefoniabonnementet. Kunden faktureres for minimum 1 måneds abonnementsafgift for tillægstjenester Hvis kundens forbindelser til tjenesten er afbrudt som følge af væsentlig misligholdelse, kan Stofa opsige abonnementsaftalen ekstraordinært med 14 dages varsel. Ophører abonnementet på grund af opsigelse eller misligholdelse, opgør Stofa mellemværendet og foretager refusion eller opkræver differencebeløb. Refusion foretages kun, hvis beløbet overstiger 25 kr. Bemærk, at kunden i alle tilfælde hæfter for abonnement og anden fast betaling i bindingsperioden Stofa kan herudover opsige aftalen med 1 måneds varsel til udløbet af en betalingsperiode Ved væsentlig misligholdelse fra kundens side er Stofa berettiget til at foretage lukning. Ved lukning er Stofa kun berettiget til at opkræve abonnement ind til lukningstid 15

16 punktet. Stofa er berettiget til at opkræve gebyr for genåbning af tilslutningen jf. den til enhver tid gældende prisliste Abonnementet kan ikke stilles i bero Kunden er berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Fortrydelse skal ske ved afsendelse af skriftlig meddelelse herom til Stofa senest 14 dage efter modtagelse af kontrakten. Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis kunden har taget tjenesten i brug. 12 MISLIGHOLDELSE 12.1 Som væsentlig misligholdelse, der giver Stofa adgang til uden varsel at ophæve abonnementsaftalen og/ eller afbryde forbindelsen anses blandt andet men ikke begrænset til: A. Kunden, på trods af påkrav ikke foretager betaling af skyldige beløb, overskrider det gældende kreditmaksimum som for private kunder er aftalt til kr. medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Stofa og kunden, eller undlader at stille sikkerhed for betaling. Der skal gøres opmærksom på, at Stofa er berettiget til at kræve, at kunden stiller sikkerhed for betaling såvel på tidspunktet for indgåelse af abonnementsaftalen og efter at abonnementsaftalen er indgået. B. Kunden gentagne gange misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen. C. Abonnementet benyttes til kommercielle erhvervsmæssige formål. 16 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR

17 D. Hvis kunden efter henstilling/krav fra Stofa ikke frakobler tilsluttet udstyr, der ikke er CE- mærket, er behæftet med fejl eller ikke er beregnet til tilslutning til det offentlige net. E. Kunden udviser en adfærd, der forårsager forstyrrelser i det offentlige net. F. Kunden etablerer en forbindelse til et anden fastnetforbindelse, der aldrig er afbrudt eller kun afbrydes i kortere tid. Det vil sige tilfælde hvor forbindelsen må karakteriseres som værende af vedvarende varighed I tilfælde af abonnentens misligholdelse kan Stofa foruden et lukkegebyr, kræve erstatning for ethvert tab, der påføres selskabet Stofa afhjælper fejl i egne anlæg og installationer hurtigst muligt. Grænsen for Stofas fejlretningsansvar er det af Stofa etablerede kabelslutningspunkt Kunden skal sikre, at Stofa med henblik på fejlsøgning og fejlretning snarest kan få adgang til egne anlæg og installationer på installationsadressen. Kunden er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i kundens anlæg og installationer på installationsadressen Hvis der er fejl i forbindelse med abonnementet og det viser sig, at der ikke er fejl i Stofas net, er kunden forpligtet til at dække Stofas omkostninger. 17

18 13. ERSTATNING Stofa er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Stofa eller nogen, som Stofa har ansvaret for med nedenfor anførte begrænsninger. Stofa er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge at afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer i leverancen af tjenesten i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager, medmindre Stofa har forsømt at begrænse ulemperne herved. Stofa er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af, at tjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende I tilfælde af forsinket portering, eller hvor kunden på grund af fejl i porteringen er uden telefonforbindelse i mere end 24 timer, er kunden berettiget til en kompensation, forudsat kunden snarest efter, at porteringen forskriftsmæssigt skulle have været gennemført, skriftligt har rejst krav herom til Stofa jf. pkt FORCE MAJEURE Stofa er ikke ansvarlig for forstyrrelser, afbrydelse eller nedbrud, der skyldes forhold uden for Stofas kontrol, herunder men ikke begrænset til krig, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, ændringer i lovgivningen og anden offentlig regulering, samt strejke og lockout blandt Stofas medarbejdere. 18 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR

19 15. TVISTER Enhver tvist mellem parterne skal forsøges løst i mindelighed. Såfremt det ikke lykkedes, kan parterne indbringe sagen for de almindelige domstole. 16. OVERDRAGELSE AF KONTRAKT Stofa har til enhver tid ret til at overdrage denne kontrakt eller dele heraf til tredjemand. 17. KLAGEADGANG Ved uenighed om aftalens overholdelse og den krævede betaling, kan kunden klage til: Reklamationsafdelingen hos Stofa, Uraniavej 6, 8700 Horsens eller Klagen indgives skriftligt, og Stofa skal senest 14 dage efter klagens modtagelse bekræfte modtagelsen. Stofa træffer afgørelse i klagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til 6 måneder, før der foreligger en afgørelse. Stofas afgørelse kan indbringes for: Teleankenævnet Nørrevoldgade 48 st København K, tlf.: IKRAFTTRÆDEN Disse betingelser er gældende fra den 20. oktober 2008 og er gældende, indtil nye meddeles. De til en hver tid gældende abonnementsbetingelser fremgår endvidere af Stofas hjemmeside 19

20 KONTAKTOPLYSNINGER Stofa A/S Uraniavej 6 DK-8700 Horsens KUNDESERVICE TELEFON: Stofas kundeservice kan hjælpe med spørgsmål om telefoni. Spørgsmål af teknisk karakter angående Telefoni stilles til Teknisk Support se afsnit om support herunder. Gå ind på under kontakt os TEKNISK SUPPORT TELEFON: Support er udelukkende til tekniske spørgsmål. Du bedes have din ordrebekræftelse eller abonnementsaftale med oplysninger om dit abonnement klar ved opkald til Teknisk Support. Stofa A/S, CVR Varenr , Version 6, 21/02. Der tages forbehold for trykfejl. TAKSTOPLYSNING TELEFON: Hvis du udenfor kundeservices åbningstid, ønsker oplysning om prisen for kald til til andre danske telefonnumre, kan du ringe til Stofas takstoplysning. Teknisk Supports åbningstider: Alle ugens dage kl Dog ikke juleaften og nytårsaften 20 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services. Telenor Mobil Erhverv. Tillægsprodukter og Services

Priser og vilkår. Priser. Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services. Telenor Mobil Erhverv. Tillægsprodukter og Services Priser Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Telefonsvarer 0,00 0,00 Telefonsvarer m/ personligt nummer 0,00 0,00 Telefonbeskeder sendt fra web til

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere