SÅDAN GØR VI I AARHUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅDAN GØR VI I AARHUS"

Transkript

1 SÅDAN GØR VI I AARHUS Tilgængelighed i kommunale bygninger og i de offentlige rum

2 Tilgængelighed i kommunale bygninger og i de offentlige rum 'Sådan gør vi i Aarhus' Forfatter og udgiver Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Yderligere oplysninger Jane Kallestrup, Konsulent Tlf Grafisk tilrettelæggelse Søren Laurids Tirstrup

3 INDHOLD Side 4 Side 6 Side 8 Side 10 Side 12 Side 14 Fokus på tilgænglighed for alle Torve og gaderum De rekreative områder De kommunale bygningsanlæg Kommunikationsindsatsen Nyttige adresser

4 FOKUS PÅ TILGÆNGELIG- HED FOR ALLE Den fysiske tilgængelighed i Aarhus Kommune er et vigtigt indsatsområde. Denne pjece drejer sig om de kommunale bygninger og anlæg, og er skrevet til de kommunale bygherrer og deres rådgivere. Målet er at sikre fuld tilgængelighed i forbindelse med nybyggeri af kommunale bygningsanlæg og ved nyanlæg i de offentlige rum, samt reducere eksisterende barrierer i de kommunale anlæg. Aarhus Kommune inspirerer private til at etablere gode tilgængelige løsninger. Tilgængelighed har Byrådets bevågenhed. I januar 2010 blev der etableret en tilgængelighedsfunktion i Borgmesterens Afdeling og der blev sat fokus på puljen til tilgængelighedstiltag. Denne pjece skal medvirke til at fastholde fokus på den fysiske tilgængelighed. Tilgængelighed udgør et nødvendigt parameter, når kommunen bygger, etablerer nye anlæg og renoverer. Pjecen beskriver i kort form de rammer og krav, der skal tilgodeses i de offentlige rum (torve, gader og rekreative områder) og i forbindelse med nybyggerier eller væsentlige ombygninger af de kommunale bygningsanlæg. Pjecen giver et overblik over indsatsområderne. Aarhus Kommune ønsker at øge tilgængeligheden til gavn for alle, men især for mennesker med handicap. (1) Målet er at skabe universelt design, som kan benyttes af alle. 1. "Ved borgere med handicap forstås borgerer der som følge af en funktionsnedsættelse (fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk) møder samfundsskabte barrierer - såvel fysiske som holdningsmæssige - som forhindrer deltagelse i samfundslivet på lige fod med andre" - FN's handicapkonvention

5

6 TORVE OG GADERUM Når vi indretter torve og gaderum i Aarhus, laver vi tilgængelige løsninger. Løsninger skal også tilgodese personer med et færdselshandicap, herunder personer med synshandicap, hørehandicap, kørestolsbrugere og gangbesværede m.fl. INDRETNING AF GADERUM Af hensyn til fremkommeligheden skal en sammenhæng-ende del af fodgængerarealet friholdes for gadeinventar, butiksudstillinger og andre forhindringer. Gangbaner i en minimumsbredde på 1,5 m skal tydeligt afgrænses fra andre færdselsarealer. BELÆGNINGER OG OVERGANGE Belægninger på gangbaner skal udføres med jævne, plane skridsikre belægninger, der er sammenhængende af hensyn til kørestolsbrugere og gangbesværede. Chaussé og brosten bør undgås. På åbne pladser etableres ledelinier af hensyn til blinde og svagtseende. Ved markante retningsskift skal der udføres et opmærksomhedsfelt i afvigende belægningsmateriale. Nedsænkede kantsten skal have et lodret spring på 2,5 cm af hensyn til mennesker med synshandicap. Stigningen på kantstensrampen skal være 1:10 af hensyn til kørestolsbrugere. (Afventer den nye VD-Håndbog) Fodgængerovergange markeres altid med et opmærksomhedsfelt i afvigende belægning. Feltet er mindst 90 cm dybt, målt vinkelret fra kantstenen. Fodgængerovergangene forsynes i bymæssig bebyggelse som regel med lydfyr af hensyn til blinde og svagtseende. BYINVENTAR Offentligt og privat inventar må ikke anbringes i gangbaner, men må kun placeres i særlige inventarzoner. Trafik og Veje angiver inventarzonerne.

7 KVALITETSCHECK AF PROJEKTER Ved større projekter eller ved iværksættelse af udviklingsprojekter skal handicaporganisationerne inddrages fra begyndelsen. Der foretages som udgangspunkt en egentlig tilgængelighedsrevision af vejprojekter efter vejreglerne. I en række tilfælde vil det endvidere være hensigtsmæssigt at inddrage relevante rådgivere på tilgængelighedsområdet, f.eks. SBi (Statens Byggeforskningsinstitut) eller rådgivere med særlig indsigt. Projekter på offentlige veje skal indsendes til Trafik og Veje til godkendelse. Trafik og Veje indhenter de fornødne myndighedsgodkendelser, dog undtaget udtalelser fra Brandvæsen og Renovationsvæsen, som indhentes af bygherren. (Bymæssig bebyggelse og vejregler) VEJLEDNING De nærmere anbefalinger til indretning af gaderum fremgår af Færdselsarealer for alle, en håndbog om tilgængelighed, udgivet af Vejdirektoratet.

8 DE REKREATIVE OMRÅDER Når der sker nyanlæg eller renovering i parker, skove og på strande skal følgende forhold påses : INDRETNING De vigtigste park- og skovstier anlægges med en bredde på mindst 1,5 meter og med maksimal sidehældning på 25 promille (1:40). Stierne skal friholdes for lavthængende grene af hensyn til alle, herunder personer med nedsat syn. Stier skal endvidere anlægges, så de kan fungere som naturlige ledelinier for svagtseende. Det vil være relevant med et tilgængeligheden f. eks. gennem en tilgængelighedsrevision. Bænke, borde, skraldespande mv. anbringes tilgængeligt uden for gangzonen på 1,5 meter. Der opsættes bænke både med og uden armlæn. Specielt for personer med fysisk handicap og ældre mennesker er armlænet vigtigt, når bænken skal forlades. Bænke skal tillige placeres, så der er plads til f.eks. en barnevogn eller kørestol for enden af bænken. Bordhøjden afpasses efter, at kørestole med armlæn kan komme ind under bordet. Handicaptoiletter indrettes efter Dansk Standard 3028 og med tilgængelig adgang. BELÆGNINGER Belægninger på de vigtigste park- og skovstier udføres med jævne, plane og skridsikre belægninger, som minimum udført med vibreret grus og kalkstabil. Brosten og chaussesten eller lignende ikke plane belægningssten må ikke anvendes som belægning på disse stier. Tilsvarende skal handicap-parkeringspladser med adgang til det tilgængelige stianlæg og lignende indrettes på et jævnt og stabilt underlag. HANDICAPEGNET ADGANG Der sikres adgang til flere strande i kommunen i form af en mindst 1,5 meter bred sti fra parkeringspladsen og ud i vandet. Bålpladser, legeområder, udsigtspunkter og lignende bør som udgangspunkt indrettes tilgængeligt. Trapper på badebroer må højest have en stigning på 15 cm. Der skal også placeres hvileplader på badebroer.

9 De egentlige naturområder, eksempelvis bålpladser, udsigtspunkter og sheltersområder, ligger ofte meget utilgængeligt, primært for at tilgodese, at de besøgende kan få en maksimal naturople-velse. Det vil være en udfordring at få god tilgængelighed, men hvis det tænkes ind fra starten, vil det i mange tilfælde være muligt. Strategien er derfor, at tilgængelighedsindsatsen i lighed med strandene vil blive koncentreret om enkelte steder. INFORMATION På Aarhus Kommunes hjemmeside oplyses om tilgængelige ruter m.m. VEJLEDNING Der henvises til Dansk Standard Udearealer for alle og Dansk Standard Rekreative arealer for alle. (Afventer nye publikationer)

10 DE KOMMUNALE BYG- NINGSANLÆG Aarhus Kommune har en stor portefølje af kommunale bygninger med forskellige funktioner. Hvert år opføres nye bygninger, og der gennemføres ombygninger. Der vil altid skulle sikres ligeværdig adgang for alle. Effektive døråbninger skal være over 77 cm. Udendørstrapper må ikke have en trinhøjdfe over 15 cm. Tilgængelighedsmæssigt er der forskel på de behov, der skal dækkes. Kravene til indretning af badefaciliteter er eksempelvis mere vidtgående, når der er tale om egentlige plejeboliger end ved indretning af administrationsbygninger. Aarhus Kommune er indstillet på at tilgodese hensynet til tilgængelighed ud over de forskrifter, der er fastlagt i byggelovgivningen. Ved al nybyggeri skal anvisningerne i Dansk Standard 3028 følges såvel ved indretning af bygningen, som ved indretning af udearealerne. I forbindelse med ombygninger tilstræbes DS 3028 opfyldt, hvor det er muligt under hensyn til de fysiske rammer og økonomi. For nogle kommunale bygningsanlæg f.eks. plejeboliger og daginstitutioner er der udarbejdet standardbyggeprogrammer, blandt andet med de præcise krav til tilgængelighed. Hvor det giver mening, udbredes brugen af standardbyggeprogrammer. Det er obligatorisk at integrere kravene til tilgængelighed i det konkrete byggeprogram samt sikre, at byggeprogrammerne hele tiden er opdaterede. Den kommunale bygherre skal sikre, at kravene til tilgængelighed bliver efterprøvet i alle byggeprocessens faser. Personer, der har særlig viden, skal inddrages i processen. Kvalitetssikringen kan eventuelt tillige ske ved at inddrage rådgivningsbistand fra f.eks. arkitektvirksomheder med særlig viden om universielt design og tilgængelighed. VEJLEDNING Der henvises til Dansk Standard Tilgængelighed for alle, samt SBi tjeklister med et A eller B krav. (Bygningsreglement er C krav)

11

12 KOMMUNIKATIONS- INDSATSEN Tilgængelighed som et højt prioriteret område forudsætter en vedvarende indsats. En indsats, der giver de forskellige aktører indsigt i, hvad der er forskellen på gode og mindre gode tilgængelige løsninger. INDSATSEN PÅ DE INDRE LINJER Den interne indsats med hensyn til vedligeholdelse og løbende opdatering af viden omkring tilgængelighedsspørgsmål er primært koncentreret om: Uddannelse De relevante forvaltninger forpligtes til at uddanne nøglemedarbejdere i tilgængeligheds-problemstillinger. Det gælder både for de udførende led og de, som er ansvarlig for projekternes gennemførelse. Værktøjer De forskellige bygningsafdelinger udarbejder for egne relevante områder en checkliste for tilgængelighed, som anvendes gennem planlægningsog projekteringsfaserne for det enkelte byggeri eller anlæg. Checklisten opdateres løbende i takt med indhøstede erfaringer og ny udvikling på området. Erfaringsudveksling Der etableres et tværmagistratsligt forum, hvor der 1-2 gange om året samles op på erfaringer med udgangspunkt i cases. Hvor det er relevant, indarbejdes erfaringerne i checklister. Erfaringsopsamlingen drøftes jævnligt i Styregruppen for Tilgængelighed. Information På Aarhus Kommunes hjemmeside finder du materiale, som f.eks. Aarhus Kommunes Handicappolitik samt links til relevante publikationer og hjemmesider.

13 Brugerundersøgelser og evalueringer Via brugerundersøgelser samles der op på, hvad der virker og hvad der virker mindre godt. Erfaringerne indarbejdes i checklister. Stikprøvevis evalueres der på kommunale nybyggerier og ombygninger, når byggeriet er gennemført så der herved opnås en vurdering af de målsætninger, man har sat sig i forhold til det udførte. INDSATS I FORHOLD TIL OMVERDENEN Eksternt handler det især om Aarhus Kommunes involvering i en udbygget dialog med rådgiver- og entreprenørkredse med henblik på at få skabt viden om og forståelse for væsentlige tilgængelighedsspørgsmål. Aarhus Kommune vil fortsætte og udbygge den hidtidige indsats således: Tilgængelighedschecklisten videregives løbende til de eksterne rådgivere og entreprenører. Bygningsmyndigheden afholder ca. 2 gange om året møde med handicaporganisationerne. På disse møder udveksles erfaringer og informationer om både generelle forhold og konkrete sager med principielt indhold. Tilgængelighedsspørgsmål tages op med jævne mellemrum på de kontaktmøder, som Bygningsmyndigheden har med repræsentanter for byggeriets parter.

14 NYTTIGE ADRESSER Aarhus Kommunes Handicapråd Rådhuset, Rådhuspladsen Aarhus C Tlf Dansk Standard Kollegievej Charlottenlund Tlf Danske Arkitektvirksomheder Kristen Bernikows Gade København K Tlf Statens Byggeforskningsinstitut Dr. Neergaards Vej Hørsholm Tlf Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Tlf Trafik og Veje Grøndalsvej Viby J Tlf Ejendomsforvaltningen Rådhuspladsen Aarhus C Tlf aarhus.dk Natur og Miljø Grøndalsvej Viby J Tlf Køb af publikationer Alle Dansk Standards publikationer kan købes hos: Dansk Standard Kollegievej Charlottenlund Tlf

15

16 Integration og Bydelsudvikling Borgmesterens Afdeling Rådhuset. Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. Tlf:

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 2 JANUAR 2013 FORORD Denne håndbog handler om tilgængelighed for alle. Håndbogen giver anvisninger på, hvordan

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP?

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP? HVORDAN HVORDAN KAN KAN UDDANNELSES- UDDANNELSES- INSTITUTIONER - ET INSPIRATIONSKATALOG INSTITUTIONER INKLUDERE INKLUDERE TIL VIDEREGÅENDE STUDERENDE STUDERENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER MED HANDICAP?

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse.

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse. 1 Den overordnede danske handicappolitik har som målsætning at fremme det tilgængelige samfund hvor handicappede har mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre. At have sin egen bolig -

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere