1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter..."

Transkript

1 Gener el l ebe i ngel s erf orl ever i ngogdr i f af L ok al Tel ef onens j enes er Ver s i on1. 0-Febr uar2013 L ok al Tel ef onena/ S-Pos bok s tr anbj er gj-k on ok al el ef onen. dk www. l ok al el ef onen. dk-cvrnr. :

2 Generelle beingelser for levering og drif af LokalTelefonens jeneser Februar Afalen A. Elekronisk kommunikaion meddelelser mellem parerne B. Forrydelsesre for forbrugere Afalens parer A. Regisrering og ændring af adresseoplysninger Kvalies- og serviceniveau Leveringsidspunk LokalTelefonens udsyr Kundens udsyr og inerne ne, kundens brug af jenesen mv Nummerildeling Behandling af kundeoplysninger, opkalds- og rafikdaa Tillægsydelser og abonnemensformer A. Elekronisk selvbejening (kundelogin) Flyning Priser Bealing A. Auomaisk Opankning Kredivurdering og sikkerhedssillelse A. Forbrugsmaksimum Kundens misligholdelse (LokalTelefonens lukkere) LokalTelefonens misligholdelse A. Fejlafhjælpning B. Afslag i abonnemensafgifen C. Ersaningsansvar D. Force majeure Overdragelse af afalen Opsigelse Ændringer af LokalTelefonens elejeneser Ændring af beingelser og priser Tviser og klager Ikrafrædelse S i d e

3 Generelle beingelser for levering og drif af LokalTelefonens jeneser 1. Afalen Disse generelle beingelser gælder for afaler om levering og drif af LokalTelefonens elejeneser og daajeneser (herefer jeneser), der udbydes af LokalTelefonen A/S (herefer LokalTelefonen). Sådanne afaler kaldes også abonnemensafaler. For hver af LokalTelefonens jeneser gælder jenesespecifikke beingelser i supplemen il nærværende generelle beingelser (herefer jenesespecifikke beingelser). For visse abonnemensformer/produker, rabaafaler og illægsydelser, jf. pk. 9, gælder endvidere særskile illægsbeingelser i illæg il de jenesespecifikke beingelser og/eller nærværende generelle beingelser (herefer illægsbeingelser). Ved modsrid mellem beingelserne gælder, a illægsbeingelser går forud for jenesespecifikke beingelser, som igen går forud for nærværende generelle beingelser. En afale om levering og drif af jenesen (e abonnemen) omfaer følgende: Eablering af én eller flere forbindelser il jenesen. Mulighed for a bruge jenesen med de il enhver id ilknyede funkioner og facilieer, der hører il de abonnemen, som kunden har valg. Adgang il a indgå afale om levering af illægsjeneser, funkioner og facilieer (illægsydelser), jf. pk. 9. De fremgår af LokalTelefonens ordrebekræfelse, hvad afalen omfaer. Ordrebekræfelsen sendes pr. , jf. pk. 1.A. Ordrebekræfelsen er sammen med beingelser og priser grundlage for afalen mellem kunden og LokalTelefonen. Senere besilling af ydelser i ilknyning il afalen kan ske under kundelogin eller ved henvendelse il LokalTelefonen. 1.A. Elekronisk kommunikaion meddelelser mellem parerne De er en forudsæning for abonnemensafalen, a kunden har en adresse. Meddelelser fra LokalTelefonen il kunden vedrørende kundens afaler med LokalTelefonen, sendes via il den adresse, som kunden har oplys ved afaleindgåelsen, jf. pk. 2.A. Meddelelser fra LokalTelefonen omfaer bl.a. ordrebekræfelser om senere besillinger, og meddelelser vedrørende kundens afaler med LokalTelefonen, herunder varsling om væsenlige ændringer af priser, rykkere og beingelser, jf. pk. 19. Kunden modager således ikke meddelelserne som almindelig pos. LokalTelefonen kan dog fri vælge a fremsende meddelelser il kunden som almindelig brev. Meddelelser mv., som kunden modager pr. il den afale adresse, har samme juridiske resvirkning med hensyn il bl.a. bealings-, accep- og klagefriser, som hvis de var modage som almindelig pos. Kunden har ansvare for løbende a konrollere, om der er komme meddelelser fra LokalTelefonen frem il den afale adresse. Ved ændring af kundens adresse skal kunden sraks give LokalTelefonen meddelelse herom. Hvis fremsendelse af meddelelser ikke kan ske il den afale adresse, er LokalTelefonen bereige il a opkræve e gebyr ved genfremsendelse af meddelelsen pr. almindelig brev il kunden. 1.B. Forrydelsesre for forbrugere Hvis kunden er privakunde (forbruger), kan kunden forryde en besilling i 14 dage efer modagelsen af ordrebekræfelsen. Dee gælder dog ikke, hvis besillingen er ske ved fremmøde på LokalTelefonens' forreningssed eller hos forhandlere af LokalTelefonen's jeneser. Hvis kunden ved besillingen har accepere, a LokalTelefonen påbegynder levering af jenesen/illægsydelsen inden forrydelsesfrisens udløb, ophører kundens forrydelsesre dog allerede, når LokalTelefonen påbegynder leveringen, jf. pk Afalens parer Parerne i denne afale om levering og drif af jenesen er kunden (abonnenen) og LokalTelefonen (CVR: ). Kunden er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af beingelserne. Tjenesen må ikke silles il rådighed eller anvendes il formidling af rafik for andre end kunden eller dennes hussand/virksomhed eller en evenuel bruger. Kunden hæfer for bealingen for de ydelser, der leveres i henhold il afalen, også i de ilfælde, hvor brugen af abonnemene overlades il andre. 2.A. Regisrering og ændring af adresseoplysninger Er kunden en privakunde eller en enkelmandsvirksomhed, skal kunden ved afaleindgåelsen give LokalTelefonen oplysning om kundens navn og adresse (folkeregiseradresse) sam adresse. Enkelmandsvirksomheder skal desuden oplyse CVR nummer. LokalTelefonen kan endvidere kræve oplysning om CPR-nummer il brug for løbende validering af kundens oplysninger. Kun myndige personer kan indgå afale med LokalTelefonen. 2 S i d e

4 Er kunden en juridisk person/virksomhed, skal kunden ved afaleindgåelsen give LokalTelefonen oplysning om virksomhedens navn, adresse (hjemsedsadresse), selskabsform og CVR nummer sam adresse. Kunden skal efer LokalTelefonens anmodning dokumenere oplysningernes rigighed. LokalTelefonen kan kræve bopælsaes og/eller billedlegiimaion forevis, hvis de skønnes nødvendig. Oplysningerne og LokalTelefonens regisreringer heraf lægges il grund for afalen, indil der meddeles ændringer heraf. Ved adresseændring skal kunden sraks give LokalTelefonen meddelelse herom. 3. Kvalies- og serviceniveau Oplysning om de il enhver id værende kvalies- og serviceniveau, herunder leveringsider og fejlreningsider, kan fås ved henvendelse il LokalTelefonen. 4. Leveringsidspunk Ved levering af ydelser i henhold il afalen faslægger LokalTelefonen på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdes omfang mv. e leveringsidspunk, som meddeles kunden i LokalTelefonens ordrebekræfelse. Leveringsidspunke faslægges i vides mulig omfang efer kundens ønske. Levering har funde sed, når forbindelsen il jenesen er idrifsa. 5. LokalTelefonens udsyr Der udleveres som udgangspunk ikke udsyr fra LokalTelefonen il brug af LokalTelefonens' jeneser. 6. Kundens udsyr og inerne ne, kundens brug af jenesen mv. Kunden skal sikre, a forbindelsen il de offenlige elene benyes på en måde, der ikke forårsager forsyrrelser, afbrydelser eller lignende for rafikken i de offenlige elene. Indræder sådanne forsyrrelser mv., skal kunden sraks ræffe foransalninger herimod, f.eks. regulere mængden af indkommende og udgående elerafik eller abonnere på yderligere forbindelser il de offenlige elene, eller sandse den adfærd, der forårsager forsyrrelserne mv. Kunden er forplige il ikke a udøve chikane mod LokalTelefonen eller LokalTelefonens medarbejdere. Kunden skal sikre, a udsyr (compuere, eleerminaludsyr eller andre former for kommunikaionsudsyr), der ilslues de offenlige elene, er CE-mærke i overenssemmelse med reglerne i lov om radio- og eleerminal-udsyr mv. Samidig skal kunden sikre, a udsyre er beregne il a kunne ilslues de offenlige elene og jeneser, og a udsyre bruges i overenssemmelse med si formål. Hvis udsyr eller inerne ne (eleinsallaion il ege brug fx eksra elefon-sik), der ilslues eller bruges i forbindelse med de offenlige elene, giver anledning il forsyrrelser i elenee på grund af fejl eller lignende i udsyre eller de inerne ne, er kunden forplige il sraks a afbryde ilsluningen. 7. Nummerildeling LokalTelefonen ildeler kunden e elefonnummer, kredsløbsnummer eller anden form for idenifikaion for hver forbindelse il jenesen. LokalTelefonen er i ganske særlige ilfælde bereige il uden ansvar a ændre nummere, hvis de er påkræve af ekniske eller drifsmæssige grunde. Kunden informeres om ændringen med længs mulig varsel. Nummerændring efer kundens anmodning kan sædvanligvis finde sed. LokalTelefonen er bereige il a opkræve e gebyr herfor. LokalTelefonen kan opkræve eksra bealing for ildeling af udvalge elefonnumre, også kald Guldnumre. Ved abonnemen på elefonijeneser kan kunden mod bealing indgå afale om ildeling af en nummerserie. Tildele nummerserier il brug for elefonijeneser skal opsiges samle og kan ikke deles i enkelnumre. 8. Behandling af kundeoplysninger, opkalds- og rafikdaa LokalTelefonen regisrerer kundeoplysninger sam forbrugs- og rafikdaa med henblik på a kunne foreage korrek opkrævning af bealing for kundens forbrug af jenesen, jf. pk. 12, og med henblik på opfyldelse af reglerne i logningsbekendgørelsen. Aren af de regisrerede oplysninger afhænger af, hvilken jenese afalen vedrører, og omfaer bl.a. kundens navn og adresse, kundens ege nummer eller IP-adresse, de kalde nummer, idsregisrering af forbruge (begyndelsesidspunk og varighed) sam sørrelsen af den overføre daamængde mål i Megabyes (MB). For mobiljeneser regisreres endvidere simkores nummer (IMSI/ICC), mobilelefonens nummer (IMEI) og lokaliseringsdaa. Endvidere regisreres elefonnummer (MSISDN) il brug for korrek aksering og opkrævning ved LokalTelefonens services og 3 S i d e

5 jeneser. For inernejeneser regisrerer LokalTelefonen endvidere serienummer på kundens udsyr (MAC-adresse) sam IP-adresser på kunder, der opfanges i LokalTelefonens virus- og spamfilre. 9. Tillægsydelser og abonnemensformer For illægsjeneser, funkioner og facilieer (illægsydelser) gælder i visse ilfælde særskile illægsbeingelser il de jenesespecifikke beingelser og/eller nærværende generelle beingelser, jf. pk. 1. Beingelser for illægsydelser kan endvidere indgå i de jenesespecifikke beingelser. E abonnemen kan indgå i en særlig abonnemensform eller være omfae af en rabaafale, hvor der gælder særskile illægsbeingelser, jf. pk A. Elekronisk selvbejening (kundelogin) Kunden får adgang il en personlig side på LokalTelefonens hjemmeside ved a benye kundens personlige brugernavn og adgangskode. Kundens udveksling af daa med LokalTelefonen via elekronisk selvbejening sker i krypere form via en sikker forbindelse. Kunden kan bl.a. benye følgende illægsydelser via elekronisk selvbejening: Oversig over kundens eksiserende afaler med LokalTelefonen Saldooplysning Taksopdel forbrug (forbrugsoversig) Specificere forbrug (opkaldsliser) Tyverispærring Kunden har endvidere adgang il a foreage følgende besillinger via elekronisk selvbejening: Ændring af abonnemen Tilmelding/Framelding af sandard services og eksra services Ændring af kundedaa, herunder den afale adresse, jf. pk. 2.A. Hvis kunden har glem den oprindelige adgangskode il elekronisk selvbejening, kan ny adgangskode oplyses il kunden via il den afale e- mail adresse, jf. pk. 1.A. 10. Flyning Ved flyning finder pk. 4 (leveringsidspunk) anvendelse. Hvis flyning medfører ændring af elefonnummer, kredsløbsnummer eller anden form for idenifikaionsnummer finder pk. 7 ilsvarende anvendelse. 11. Priser LokalTelefonen fassæer priser for ydelser i henhold il abonnemensafalen, jf. pk. 1. LokalTelefonen kan opkræve opreelsesafgif, abonnemensafgif og forbrugsafgifer. Derudover kan LokalTelefonen opkræve specifikke afgifer og gebyrer for illægsydelser og engangsydelser mv. Oplysning om de il enhver id gældende lisepriser og rabaordninger kan fås på LokalTelefonens hjemmeside eller ved henvendelse il LokalTelefonen. 12. Bealing Beløb, som kunden skal beale i henhold il abonnemensafalen rækkes løbende fra kundens personlige kono hos LokalTelefonen (herefer kundens mobil-kono) også selvom saldoen derved bliver negaiv. Kunden er ved løbende indbealing il mobil-konoen forplige il a sørge for, a saldoen på mobil-konoen alid er posiiv. Kunden kan have en eller flere mobil-koni hos LokalTelefonen. De er en forudsæning for afalen, a kunden har e kredi- eller bealingskor, som kan benyes il indbealing il LokalTelefonen via inernee. Yderligere informaioner om kor yper, kan findes på Ved forud bealing udsender LokalTelefonen ikke regninger il kunden. Fakuraer og specifikaion af kundens forbrug af forbrugsakserede jeneser er ilgængelig via elekronisk selvbejening, jf. pk. 9.A. Opreelsesafgif rækkes fra kundens mobil-kono i forbindelse med indgåelse af abonnemensafalen. Abonnemensafgifer rækkes fra kundens mobil-kono fra leveringsidspunke, jf. pk. 4, og opkrævningen sker månedsvis forud. Forbrugsafgifer, øvrige afgifer og gebyrer rækkes løbende fra kundens mobil-kono. For forbrugsakserede jeneser opdaeres kundens mobil-kono som regel indenfor 24 imer. I visse ilfælde f.eks. ved roamede opkald eller opkald il særjeneser, kan opdaeringen dog ske med yderligere forsinkelser. 4 S i d e

6 Når kundens mobil-kono nærmer sig 0 kr., vil LokalTelefonen sende meddelelser herom pr. sms il kundens mobilnummer og pr. il den afale adresse, jf. pk. 1.A. Kunden skal i den forbindelse være opmærksom på, a opdaering af kundens mobil-kono sker med en vis forsinkelse, jf. ovenfor om opdaeringshyppighed. Kunden hæfer for forbrug ud over de forudbeale beløb, uanse om LokalTelefonen har fremsend sådan meddelelse eller ej, og LokalTelefonen kan ikke drages il ansvar for forsinke eller manglende fremsendelse af meddelelse og evenuelle følger heraf. Hvis kunden misligholder sin forpligelse il a sikre, a saldoen på kundens mobil-kono alid er posiiv, sender LokalTelefonen en besked pr. il kunden om a saldoen er negaiv. Hvis saldoen på kundens mobil-kono har være negaiv i 5 dage eller bliver negaiv med 200 kr., er LokalTelefonen umiddelbar herefer bereige il a afbryde kundens forbindelse il jenesen, herunder så der spærres for udgående opkald, sms, mms, daa mv. Kunden vil modage meddelelse herom pr. og evenuel pr. sms. Spærringen ophæves auomaisk, når de ved indbealing il kundens mobil-kono sikres, a konoens saldo igen er posiiv. LokalTelefonen er bereige il a opkræve e gebyr herfor. LokalTelefonen kan i henhold il dansk res regler herom foreage eferopkrævning af afgifer og gebyrer, der f.eks. ved en fejl ikke er opkræve idligere. Bealing sker i danske kroner. LokalTelefonen er bereige il a opkræve morarener fra de idspunk, hvor saldoen på kundens mobil-kono bliver negaiv, og indil bealing sker, og i øvrig i henhold il renelovens besemmelser. LokalTelefonen er endvidere bereige il a opkræve gebyr ved udsendelse af rykkere sam for fremsendelse af sagen il inkasso. 12.A. Auomaisk Opankning Kunden kan ilmelde sig Auomaisk Opankning via LokalTelefonens hjemmeside. Ved Auomaisk Opankning sker der auomaisk overførsel fra kundens bealingskor il kundens mobil-kono af e af kunden valg fas beløb (opankningsbeløbe). Den auomaiske overførsel sker når LokalTelefonen konsaerer, a saldoen på kundens mobil-kono er 0 kr. eller negaiv, eller anden grænse som kunden selv har valg. Hvis kunden abonnerer på jeneser uden forbrugsaksering skal opankningsbeløbe dække abonnemensbealingen for jenesen. Såfrem summen af de fase opankningsbeløb og en ev. negaiv saldo oversiger kr ,00 overfører LokalTelefonen dog maksimal kr ,00 pr. dag fra kundens bealingskor il kundens mobil-kono. Efer hver Auomaisk Opankning vil kunden modage meddelelse herom pr. sms og pr. il den afale adresse, jf. pk. 1.A. Hvis kunden har ilmeld sig Auomaisk Opankning, modager kunden ikke auomaisk meddelelse fra LokalTelefonen, når kundens mobil-kono nærmer sig 0 kr., jf. pk. 12, ligesom ilmelding il Auomaisk Opankning og ilmelding il saldokonrol ikke kan kombineres. Hvis kunden har ilmeld sig Auomaisk Opankning, og den auomaiske opankning ikke kan gennemføres på grund af kundens forhold (f.eks. hvis kundens bealingskor er spærre eller udløbe), vil kunden modage meddelelse herom pr. og evenuel pr. sms. LokalTelefonen er bereige il a opkræve e gebyr herfor. LokalTelefonen anser herefer afalen om Auomaisk Opankning for a være borfalde. Pk. 12 finder i øvrig anvendelse, når kundens mobil-kono bliver negaiv. Ved ilmelding il Auomaisk Opankning regisrerer og opbevarer en redjemand godkend efer inernaionale sikkerhedssandarder (PCI DSS - Paymen Card Indusry Daa Securiy Sandard) de nødvendige bealingskor-oplysninger il brug for auomaisk debiering af kundens bealingskor, på vegne af LokalTelefonen. Kunden kan il enhver id ændre de fase opankningsbeløb og bealingskor-oplysningerne ved genilmelding af Auomaisk Opankning. Kunden kan endvidere il enhver id framelde sig Auomaisk Opankning. 13. Kredivurdering og sikkerhedssillelse LokalTelefonen kan ved afaleindgåelsen eller på e senere idspunk foreage en kredivurdering af kunden og kan il brug herfor indhene oplysninger fra uafhængige kredioplysningsbureauer eller advarselsregisre. Hvis LokalTelefonen ved afaleindgåelsen eller på e senere idspunk finder begrunde anledning il a anage, a kundens bealingsforpligelser ikke vil blive opfyld reidig, er LokalTelefonen bereige il a forlange sikkerhedssillelse i form af konan depo eller uigenkaldelig anfordringsgarani i en bank eller kauionsforsikringsselskab, der er godkend af LokalTelefonen. Kunden afholder alle udgifer i forbindelse med sikkerhedssillelse. Konan depo forrenes ikke over for kunden. 13.A. Forbrugsmaksimum For forbrugsakserede jeneser, kan LokalTelefonen som e supplemen eller som e alernaiv il krav om sikkerhedssillelse, jf. pk. 13, ildele kunden e forbrugsmaksimum. E forbrugsmaksimum indebærer, a LokalTelefonen konaker kunden og/eller afbryder kundens forbindelse, hvis de ildele forbrugsmaksimum overskrides. 5 S i d e

7 Sørrelsen af forbrugsmaksimum fassæes il e beløb svarende il ilsvarende kunders gennemsnisforbrug i e kvaral, dog minds 500 kr. LokalTelefonen kan i henhold il dansk res regler herom foreage eferopkrævning af afgifer og gebyrer, der f.eks. ved en fejl ikke er opkræve idligere. 14. Kundens misligholdelse (LokalTelefonens lukkere) For forbrugsakserede jeneser, er LokalTelefonen bereige il a afbryde kundens forbindelser il jenesen, hvis kundens forbrug skønnes væsenlig a oversige ilsvarende kunders gennemsnisforbrug eller udviser mege beydelig eller pludselig signing i forhold il idligere. I ilfælde af kundens væsenlige misligholdelse af forpligelser i henhold il afalen er LokalTelefonen endvidere bereige il a afbryde kundens forbindelser il jenesen eller begrænse kundens mulighed for brug af jenesen. Følgende forhold anses bland ande for væsenlig misligholdelse: A. Kunden undlader reidig a opfylde LokalTelefonens krav om sikkerhedssillelse, jf. pk. 13. B. Opreelsesafgif beales ikke reidig. C. Saldoen på kundens mobil-kono er negaiv og abonnemensafgifer, forbrugsafgifer mv. beales ikke efer LokalTelefonens fremsendelse af meddelelse herom il kunden. D. Kunden undlader efer krav fra LokalTelefonen herom a ræffe foransalninger med henblik på a afhjælpe forsyrrelser mv. af rafikken i de offenlige elene, jf. pk. 6. E. Kunden udøver chikane mod LokalTelefonen eller LokalTelefonens medarbejdere eller forårsager ved sin adfærd forsyrrelser i LokalTelefonens offenlige elene, jf. pk. 6. F. Kunden bruger udsyr, der ikke er CE-mærke eller beregne il ilsluning il LokalTelefonens offenlige elene, jf. pk. 6, og undlader efer krav fra LokalTelefonen herom a frakoble eller afbryde udsyre. G. Kunden undlader efer krav fra LokalTelefonen herom a afbryde ilsluning af udsyr eller inerne ne, der på grund af fejl eller lignende i udsyre eller de inerne ne giver anledning il forsyrrelser i LokalTelefonens offenlige elene, jf. pk. 6. H. LokalTelefonen afskæres fra a få adgang il egne anlæg og insallaioner med henblik på fejlsøgning mv., jf. pk. 15.A. I. Kunden afgiver urigige oplysninger eller undlader a give meddelelse om ændring af adresse eller -adresse, jf. pk. 2.A. J. Kunden er age under konkursbehandling. K. Abonnemene anvendes il formidling af rafik for andre end kunden eller dennes hussand/virksomhed eller en evenuel regisrere bruger, jf. pk. 2, og dee forhold bringes ikke il ophør umiddelbar efer påale fra LokalTelefonen. Afbrydelse af kundens forbindelser i henhold il pk. A, B eller C kan kun ske for de forbindelser, der ikke er beal for, medmindre der foreligger svig eller genagne gange for sen eller manglende bealing. Afbrydelse af kundens forbindelse medfører ikke afslag i abonnemensafgifen for den pågældende periode. Hvis kunden reer de forhold, der gav anledning il afbrydelsen, sam bealer evenuel forfalden gæld, foreager LokalTelefonen snares genåbning af forbindelsen. LokalTelefonen er bereige il a opkræve e gebyr herfor. Hvis kunden ikke reer de forhold, der gav anledning il afbrydelsen, kan LokalTelefonen opsige afalen uden varsel, jf. pk. 17. LokalTelefonen er i øvrig bereige il a afbryde kundens forbindelse il jenesen, begrænse kundens mulighed for brug af jenesen eller ophæve afalen hel eller delvis ved kundens konkurs, bealingssandsning, åbning af forhandling om akkord eller væsenlig forringede økonomiske forhold i øvrig. En kunde, der har mislighold afalen ved a undlade a beale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå afale om abonnemen på LokalTelefonens elejeneser eller illægsydelser, før gælden er beal. 15. LokalTelefonens misligholdelse 15.A. Fejlafhjælpning Kunden kan anmelde fejl il LokalTelefonens kundeservice (elefonnummer ). Ved opkald il LokalTelefonens kundeservice beales almindelige forbrugsaks. LokalTelefonen afhjælper fejl i egne anlæg og insallaioner i overenssemmelse med de gældende fejlreningsider, jf. pk. 3. Fejlafhjælpning sker i almindelighed inden for normal arbejdsid (mandag - fredag fra kl il kl ). Kunden er forplige il i nødvendig omfang a medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlrening. Hvis kunden anmelder en fejl, og de viser sig, a der ikke er fejl i de offenlige elene eller jenesen, eller a fejlen ligger i kundens udsyr eller inerne ne, jf. pk. 5 og pk. 6, er LokalTelefonen bereige il a fakurere kunden for LokalTelefonens udgifer il fejlsøgning. 15.B. Afslag i abonnemensafgifen Hvis LokalTelefonen ved ændring eller flyning af eksiserende forbindelser il jenesen ikke overholder de faslage leveringsidspunk, jf. pk. 4, eller hvis der opsår fejl i de offenlige elene eller jenesen, der medfører afbrydelse af forbindelsen, foreager LokalTelefonen efer henvendelse fra kunden e forholdsmæssig afslag i abonnemensafgifen for den pågældende periode. Afslage ydes dog kun, hvis afbrydelsen har vare i mere end 3 døgn i ræk fra fejlmeldingsidspunke. 6 S i d e

8 For mobiljeneser gælder, a afbrydelser, som skyldes manglende dækning eller lokal overbelasning af nee, ikke bereiger il afslag i abonnemensafgifen. Beløbe frarækkes ved en eferfølgende opkrævning af abonnemensafgif. 15.C. Ersaningsansvar LokalTelefonen er ersaningsansvarlig i henhold il dansk res almindelige ersaningsregler for ab som følge af handlinger eller undladelser forårsage af LokalTelefonen eller nogen, som LokalTelefonen har ansvare for, med nedenfor anføre begrænsninger: A. LokalTelefonen er ikke ersaningsansvarlig for ab, der er opsåe som følge af afbrydelser, forsyrrelser eller ændringer af de offenlige elene og jeneser i forbindelse med foransalninger, der skønnes nødvendige af ekniske, vedligeholdelsesmæssige og drifsmæssige årsager eller er pålag af myndighederne, medmindre LokalTelefonen har forsøm a begrænse ulemperne herved. B. LokalTelefonen er ikke ersaningsansvarlig for indireke ab, herunder ab avance, produkionsab, ab som følge af a jenesen ikke kan benyes som forudsa, ab som følge af a en afale med redjemand falder bor eller misligholdes og lignende. C. LokalTelefonen er ikke ersaningsansvarlig for ab som følge af ændring af indholde af daa, modage eller afsend fra kunden, som skyldes kommunikaionsfejl. D. LokalTelefonen er ikke ersaningsansvarlig for ab som følge af uopfordre eller uønske fremsendelse af daa il kunden eller som følge af kundens ab af personlige daa eller insallere sofware. E. LokalTelefonen er ikke ersaningsansvarlig for ab som følge af uvedkommendes adgang il kundens daa og/eller sysemer eller for uvedkommendes aflyning af kundens forbindelser il jenesen. 15.D. Force majeure LokalTelefonen er ikke forplige il a yde ersaning, jf. pk. 15.C, såfrem den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold uden for LokalTelefonens konrol, herunder men ikke begrænse il lynnedslag, srømafbrydelse, oversvømmelser, ildebrand, krig, srejke og lockou, herunder også srejke og lockou bland LokalTelefonens egne medarbejdere og evenuelle underleverandører. 16. Overdragelse af afalen Kunden kan med LokalTelefonens samykke overdrage (abonnemens)afalen il en ny kunde, jf. pk. 2. LokalTelefonen kan forlange, a både den hididige og den fremidige kunde skriflig ilræder overdragelsen. Den nye og den gamle kunde og LokalTelefonen afaler e idspunk for overdragelsen, dog således a overdragelsen førs sker, når den gamle kunde har beal forfalden gæld, og når den nye kunde har modage en ordrebekræfelse. På dee idspunk opgøres LokalTelefonens mellemværende med den hididige kunde. Den fremidige kunde hæfer i henhold il afalen for alle bealingsforpligelser, der opsår efer overdragelsesidspunke. LokalTelefonen er i forbindelse med overdragelse af afalen bereige il a opkræve e gebyr herfor af den fremidige kunde. LokalTelefonen kan il enhver id overdrage abonnemensafalen eller dele heraf il e med LokalTelefonen koncernforbunde selskab eller som led i en samle overdragelse af LokalTelefonens akivieer il redjemand. 17. Opsigelse Kunden kan opsige afalen uden varsel, med mindre kunden har indgåe afale om en bindingsperiode. Hvis der er afal en bindingsperiode (uopsigelighedsperiode), er afalen uopsigelig fra kundens side i 6 måneder fra afalens ikrafrædelse. De fremgår af ordrebekræfelsen, om der er afal en bindingsperiode. Kunden kan med e varsel på minds 1 måned opsige afalen il udgangen af bindingsperioden. Kunden kan endvidere - mod bealing af e beløb, der dækker abonnemensafgif og evenuel minimumsforbrug i bindingsperioden - opsige afalen med omgående virkning. Opsiger kunden si abonnemen hos LokalTelefonen, borfalder søen il kundens valg af klub/forening, med udgangen af måneden forud for opsigelsen Opsigelse kan ske skriflig ved a sende e brev eller en il kundeservice. LokalTelefonen bekræfer kundens opsigelse pr. il den afale adresse, jf. pk. 1.A. Ved LokalTelefonens varsling af ændring af beingelser og priser, jf. pk. 19, kan kunden i varslingsperioden opsige afalen il udgangen af varslingsperioden med e varsel på minds 14 dage, uanse en evenuel bindingsperiode og uanse de normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. LokalTelefonen opgør parernes mellemværende på idspunke for afalens udløb og ilbagebealer eller opkræver e evenuel differencebeløb. Kunden kan ved opsigelse få ilbagebeal ubruge forudbeale beløb, som kunden har indbeal il kundens mobil-kono, jf. pk. 12. Kunden kan ikke få ilbagebeal beløb, som LokalTelefonen evenuel har ilfør kundens mobil-kono. 7 S i d e

9 LokalTelefonens ilbagebealing gennemføres ca. 30 dage efer LokalTelefonens modagelse af opsigelsen il e bankkononummer, som kunden oplyser overfor LokalTelefonen. LokalTelefonen kan opkræve e gebyr for opgørelse af kundens afale. Kunden kan derudover il enhver id opsige illægsafaler om abonnemensformer eller illægsydelser mv. med e varsel på minds 1 måned. LokalTelefonen bekræfer pr. mail kundens opsigelse. LokalTelefonen kan opsige afalen uden varsel, hvis kundens forbindelse il jenesen er afbrud som følge af misligholdelse i henhold il pk. 14. LokalTelefonen kan i øvrig opsige afalen med e varsel på minds 3 måneder, herunder hvis LokalTelefonen ophører med a udbyde jenesen. Hvis LokalTelefonen hel eller delvis ophører med a udbyde abonnemensformer eller illægsydelser, som LokalTelefonen ikke er forplige il a udbyde, kan LokalTelefonen opsige afalen herom eller dele heraf med minds 1 måneds varsel. Hvis kunden i 6 måneder i ræk ikke har brug mobiljenesen på en måde, som medfører aksering over for kunden, kan LokalTelefonen opsige abonnemensafalen med minds 1 måneds varsel. 18. Ændringer af LokalTelefonens elejeneser LokalTelefonen er bereige il a foreage nødvendige ændringer af LokalTelefonens elejeneser for a sikre en ilfredssillende drif heraf eller for a imødekomme myndighedskrav. LokalTelefonen ilsræber a informere kunden om ændringer med passende varsel, hvis LokalTelefonen skønner, a ændringen har væsenlig beydning for kundens brug af jenesen. 19. Ændring af beingelser og priser LokalTelefonen kan ændre disse beingelser, supplerende jenesespecifikke beingelser, særskile illægsbeingelser sam abonnemensafgifer, forbrugsafgifer og gebyrer, jf. pk. 11, med e varsel på minds 1 måned. Ændringerne varsles pr. il den afale adresse, jf. pk. 1.A, og på LokalTelefonens hjemmeside Ændringer, der ikke er il uguns for kunden, kan ske uden varsel ved offenliggørelse på LokalTelefonens hjemmeside. Ændringer af ren begunsigende karaker, herunder for eksempel generelle nedsæelser af priser, kan dog gennemføres uden varsel eller offenliggørelse. Ændring af éngangsafgifer, herunder opreelsesafgifer og flyeafgifer mv. kan ske uden varsel ved indførelse i LokalTelefonens prisliser. 20. Tviser og klager I ilfælde af vis mellem kunden og LokalTelefonen om forhold, der udspringer af afalen, kan kunden klage il LokalTelefonen. LokalTelefonen ræffer som udgangspunk afgørelse i sagen senes 3 måneder efer, a klagen er indgive. LokalTelefonens afgørelse kan indbringes for Teleankenævne, Nørre Voldgade 48, s., 1358 København K, lf Hvis Teleankenævne ikke finder a have kompeence il a behandle en indbrag klage, vil Teleankenævne i mulig omfang videresende klagen il den ree myndighed. Tviser kan i øvrig af hver af parerne indbringes for de almindelige domsole i Danmark efer gældende regler herom. 21. Ikrafrædelse Disse beingelser ræder i kraf den 1. februar S i d e

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Grønne regnskaber 2013

Grønne regnskaber 2013 Grønne regnskaber 2013 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Miljø- og Energiforvalningen Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50948 Dok.

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til fagpersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialsyrelsen@socialsyrelsen.dk

Læs mere

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed BAT Nr. 4 juli 2008 Miniseren må il lommerne og genåbne voksenlærlingeordningen. De er direke dum a lukke en ordning, som er en ordnende succes for alle parer Side 2 Byggefagene i BAT er mege ilfredse

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere