Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere"

Transkript

1 Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning om roamingtakster for mobiltelefoner i EU 1, som i øjeblikket er under behandling i Europa- Parlamentet og Rådet. Den danske regering fik et forhandlingsmandat fra Europaudvalget den 3. november, hvor det blev fastslået, at Regeringen vil arbejde for, at forordningen i første omgang kun skal rettes mod engrostaksterne. Ifølge det tyske EU-formandskab og Europa-Kommissionen, arbejdes der for en førstebehandlingsaftale om forslaget, således at behandlingen kan afsluttes inden sommerferien. Europa-Parlamentets ordfører, Poul Rübig, har endnu ikke fremsat sin betænkning, men har allerede bebudet sit synspunkt om Kommissionens forslag. Overordnet støtter Rübig Kommissionens tilgang til forslaget, men han ønsker at arbejde for visse forbedringer bl.a. indførelsen af en Euro-takst på detailpriser, som er ens i hele EU, samt en alt-inklusiv abonnementstype, der vil give forbrugerne ubegrænset taletid og dataoverførelser, uanset hvor mobiltelefon bruges i Fællesskabet. 1 Forordningen skal dække hele EØS-området.

2 Kommissionens forslag 2 Ifølge Europa-Kommissionen er roaming-taksterne for mobil taletelefoni generelt et ureguleret marked, der til stadighed giver anledning til klager fra forbrugere, tilsynsmyndighederne og politikkerne. Kommissionen fastholder, at de nuværende regler på området er utilstrækkelige til at nedbringe taksterne. Derfor finder Kommissionen det nødvendigt, at indføre nye regler på området, som vil sikre, at taksterne, som mobiltelefonbrugere betaler under rejse i EU, ikke uberettiget er højere end de takster, der betales, når de foretager opkald i deres hjemmeland. Den nuværende situation kan sammenfattes som følger: Ingen regulering af engrospriserne. Ingen regulering af detailpriserne. Utilstrækkelig gennemsigtighed og manglende oplysninger om takster. Resultatet er, ifølge Kommissionen, for høje takster. Hertil kommer, at forbrugerne ikke kan gennemskue de takster, de opkræves. Kommissionen fastholder også, at forbrugerne ikke i tilstrækkelig grad benytter sig af disse roamingydelser. Kommissionen mener således, at indførelsen af rimelige priser, kan føre til vækst på området. Kommissionens forslag indeholder fire elementer: Regulering af engrospriser: Kommissionen har forslået, at der fastsættes maksimale takstgrænser for de takster, som mobiltelefonoperatører kan opkræve for engroslevering af roamingtjenester. Takstgrænserne skal, ifølge Europa-Kommissionen, differentieres mellem opkald internt i et besøgt land og opkald foretaget i et besøgt land til hjemmelandet eller et tredjeland. Regulering af detailtaksterne: For at sikre rimelige priser til forbrugerne, har Kommissionen foreslået, at der fastsættes en beskyttende takstgrænse på detailniveau på 130 % af den gældende engrostakstgrænse. 2 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet og om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og tjenester. (KOM (2006) 282 af den ). Forslaget har retsgrundlag i traktatens bestemmelser om det indre marked (artikel 95 EF)

3 De anførte takstgrænser for detailtaksterne vil dog først få retsvirkning seks måneder efter forordningens ikrafttræden. Gennemsigtighed: Kommissionen har foreslået en forpligtelse for mobiltelefonudbydere til gratis og efter anmodning at give personaliserede oplysninger til forbrugerne om roamingtaksterne. Hver kunde skal kunne vælge oplysninger enten pr. SMS eller mundtligt via deres mobiltelefon. Hertil kommer, at udbyderne skal give kunderne oplysningerne om roamingtaksterne ved tegning af abonnement og med regelmæssige mellemrum i tilfælde af større ændringer i taksterne. Tilsyn: De nationale tilsynsmyndigheder skal gives beføjelse til og ansvar for at sikre overholdelsen af forordningens bestemmelser. Tilsynsmyndighederne vil også blive forpligtet til at overvåge prisudviklingen for engros- såvel som detailpristaksterne. Kommissionen finder, at forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, da forslaget blot indfører maksimumtakstgrænser mellem medlemsstaterne. Kommissionen finder forslaget i overensstemmelse med nærhedsprincippet, da internationale roamingpriser berører alle medlemsstaterne, og fordi handling fra medlemsstaternes side alene ikke kan løse problemet. Regeringens forhandlingsmandat Kommissionens forslag blev behandlet på et møde i Europaudvalget den 3. november, hvor videnskabsministeren fik mandat til at indlede forhandlinger i Rådet. 3 Ifølge forhandlingsmandatet vil regeringen arbejde for at justere Kommissionens forslag på en række punkter, men regeringen vil under alle omstændigheder arbejde for, at forslaget vedtages. Regeringen er derfor indstillet på at indgå kompromisser under forhandlingerne, hvis det skulle være nødvendigt. Regeringen vil arbejde for, at forordningen i første omgang kun rettes mod engrostaksterne. Regeringen mener dog, at muligheden for et senere indgreb på detailniveau bør etableres fra starten, hvis det viser sig, at regulering på engrospriser alene, ikke giver det ønskede resultatet for forbrugerne efter 6 måneder fra forordningens ikrafttræden. Regeringen vil også arbejde for, at engrostaksterne nedsættes mere, end der lægges op til i Kommissionens forslag. 3 Jf. Det offentligt referatet for mødet i Europaudvalg den 3. november 2006:

4 Hvis det lykkedes at få nedsat priserne på engrostaksterne, vil regeringen arbejde for en justering af prisreguleringen på detailniveau, hvis der altså viser sig behov for indgreb på dette område. Endelig vil regeringen arbejde for, at marginen for priserne på detailniveau sættes op. På mødet orienterede regeringen udvalget om, at de foreløbige drøftelser i EU viser, at der synes at være bred enighed om målet; at priserne skal ned. Som følge heraf lader der i EU til at være en vilje til at indgå de nødvendige kompromisser. Behandlingen i Europa-Parlamentet Forslaget bliver behandlet i Europa-Parlamentets Udvalg om Industri, Forskning og Energi, hvor Britta Thomsen (Socialdemokrat) er medlem. Udvalget har udpeget den østrigske kristelige demokrat, Poul Rübig, som forslagets ordfører. 4 Den 11. januar afholdt Industriudvalget og Udvalget om Det Indre Marked en fælles høring om forslaget for at indhente inspiration til Europa-Parlamentets behandling af forslaget. Høringen blev indledt af forslagets ordfører, Poul Rübig, som konstaterede, at den nuværende situation for roamingtjenester hindrer det indre markeds funktion. Han påpegede, at mange forbrugere har svært ved at forstå, at man i nogle lande betaler 7 (euro)cent for indenrigsopkaldt, mens udenrigsopkald koster 2 EUR. Han efterlyste en Euro-takst for roamingopkald, der er ens i hele Fællesskabet, og en alt-inklusiv takst 5, som forbrugerne kan vælge ved tegning af et abonnement. Med hensyn til engrostaksterne sagde Rübig, at den bedste løsning vil være etableringen af en europæisk børs, som kan sælge roamingtjenester til operatører på lige vilkår. Europa-Kommissionens repræsentant på høringen, Fabio Calasanti, bemærkede, at alle parter ønsker en hurtig regulering på området, hvorfor der er gode chancer for indgåelsen af en førstebehandlingsaftale allerede under tysk formandskab. Calasanti sagde, at Kommissionen var parat til at indgå kompromisser især omkring følgende emner: 4 Udvalget om Det Indre Marked, Kulturudvalget og Økonomiudvalget vil også afgive en udtalelse om forslaget. Jf. Europa-Parlamentets statusblad om forslaget: 5 Denne abonnementstype skal dække hele EU, og give kunderne ubegrænset adgang til mobilnettet for tale- såvel som dataopkald

5 Gennemsigtighed dvs. spørgsmålet om forbrugere skal anmode om en besked om roamingtaksterne (gennem f.eks. SMS) eller om de skal modtage den automatisk ved tilslutning til et nyt netværk. Engrospriser Kommissionen er villig til at diskutere, om engrospriserne skal differentieres efter, om man ringer fra sin mobiltelefon i et tredjeland til en anden telefon i samme land eller om man ringer til sit hjemmeland eller et tredjeland. Indførelsen af en Euro-takst som kan tegnes ved indgåelsen af et nyt abonnement som skal være ens i hele fællesskabet. Calasanti var dog mindre villig til at tale om at udvide forslagets anvendelsesområde, således at det også vil omfatte dataoverførelser og SMS/MMS beskeder, da markedet for disse tjenester, ifølge Calasanti, endnu ikke er modent. Kommissionen mener, at en regulering på disse tjenester vil skade innovationen. Ordføreren fra Udvalget for Det Indre Marked, Joseph Muscat, påpegede, at det ikke er ønskeligt, at der indføres en "sunrise"-klausul, hvorefter detailpriser ikke vil blive reguleret i første omgang. Han fastholder, at industrien allerede har haft tid nok til at imødekomme opfordringer om at sænke roamingtaksterne. Han mener, at Europa-Parlamentet skal sende et signal om, at det er på forbrugernes side. Ikke mindst i betragtning af, at arbejdet med at indføre en "sunrise"-klausul nemt kan blive meget kompliceret og ikke vil være fuldt tilgængelig for forbrugerne. Andre parlamentsmedlemmer talte for, at forslaget også bør omfatte dataoverførelser og SMS-tjenester. Hertil var der flere medlemmer, der argumenterede for, at Kommissionens idé om at differentiere engrostaksterne for lokale roaming (opkald til en telefon i de lande, hvor opkaldet er foretaget) og roamingtaksterne til et tredjelande bør genovervejes, da det kan skabe forvirring hos forbrugerne. Rübigs non-paper Selvom Poul Rübig endnu ikke har offentliggjort sit udkast til betænkningen om forslaget, har han udarbejdet en non-paper, som indeholder hans ideer vedrørende den endelige betænkning. Følgende er en gennemgang af de vigtigste elementer i dokumentet: Engrostaksterne: Rübig finder, at det er nødvendigt at indføre engrostakstregulering, med mindre der kan etableres en europæisk børs, som - 5 -

6 kan dække det europæiske roamingmarked. Detailtaksterne: Rübig støtter bestemmelserne i Kommissionens forslag om at regulere detailtaksterne. Dermed må den totale detailtakst som en hjemmeudbyder må opkræve af sin roamingkunde for levering af et reguleret roamingopkald (eksklusive moms) ikke overstige 130 % af den gældende maksimale engrostakst for opkaldet. Men Rübig ønsker også, at der indføres en Euro-takst (Euro-Tariff), som skal tilbydes alle forbrugere for internationale roamingtjenester. Denne takst skal dække alle gebyr i forbindelse med opkald. Rübig kræver yderligere, at der indføres et alt-inklusivt abonnement for opkald, dataoverførelser og SMS er i hele fællesskabet men prisen på denne abonnementstype vil ikke blive reguleret af forordningen, og kan frit fastsættes af udbyderne. Gennemsigtighed: Mens Kommissionen ønsker, at det skal være muligt for forbrugerne at anmode om en SMS eller mundtlig besked om roamingtakster, ønsker Rübig, at beskederne leveres automatiske til forbrugerne (dvs. at beskederne skal skubbes (push) til kunderne og ikke trækkes (pull) gennem en konkret henvendelse. Andre bestemmelser: Rübig ønsker også, at der etableres en mulighed for forbrugerne til at flytte deres telefonnumre til andre operatør i andre EU-lande. Hertil kommer, at Rübig vil se nærmere på låste telefoner, og hvordan de påvirker markedet. Formandskabets holdning I en tale til Industriudvalget den 30. januar præsenterede den tyske økonomiog teknologiminister, Michael Glos, det tyske formandskabets holdning til forslaget. Ifølge Glos, skader de for høje priser på roaming-markedet EU s konkurrenceevne, og er til skade for europæiske forbrugere. Derfor vil det tyske formandskab prioritere vedtagelse af forslaget, og det vil arbejde for politisk enighed i Rådet inden juni

7 Ifølge Glos, har formandskabet følgende mål: At sikre billigere priserne for forbrugerne. At sikre at mobiludbydere har en stor grad fleksibilitet til at fastsætte deres takster. At sikre at den bureaukratiske byrde og procedurerne er begrænset. Glos fremhævede, at der er bred støtte til forslaget i Rådet, men forordningens enkelte bestemmelser skal stadigvæk diskuteres. Han forsikrede udvalgets medlemmer, at formandskabet vil arbejde for et kompromis i de kommende uger og måneder. Han sagde endvidere, at den første kompromistekst blev præsenteret i Rådets arbejdsgruppe den 18. januar. Tidsplan for forslagets behandling i Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet 27. februar 2007: Drøftelsen af betænkningen i Industriudvalget 8. marts 2007: EPP-gruppens høring (de kristelige demokrater) 12. marts 2007: Tidsfrist for ændringsforslag i Industriudvalget 11. april 2007: Afstemningen i industriudvalget maj 2007: Afstemningen i salen (Strasbourg) Med venlig hilsen Mongin Forrest (11168) - 7 -

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0021 DA 30.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/21/EF af 7. marts 2002 om

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser,

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven-

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR Hver gang du køber ny mobiltelefon, spiser budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- Fjernsynet er lavet, så det overholder

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 1 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 15. maj 2007 Grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om...

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om... EU i hverdagen!_avis:layout 1 05/03/10 10.46 Page 1 EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? Med Lissabon-traktaten får du som EU-borger mulighed for mere direkte indflydelse. Retningslinjerne i EU s nye borgerinitiativ

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2006 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden:

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere