Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar. Referat. Den 22. april 2015 kl Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads , Brønderslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar. Referat. Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev"

Transkript

1 Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar Referat Den 22. april 2015 kl Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads , Brønderslev

2 Deltagere Vibeke Stoustrup Aalborg Kommune Anders D. Stryhn Rebild Kommune Marianne M. Gade Brønderslev Kommune Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Kirstine Kejser Thisted Kommune Morten Lemvigh Region Nordjylland Lisbeth Bilde Hjørring Kommune Lise-Lotte Stisager Frederikshavn Kommune Søren Westergaard Jammerbugt Kommune Carsten Christensen Vesthimmerlands Kommune Tanja Christensen Morsø Kommune Dennis Jensen BRN Sekretariat Rasmus Engsig BRN Sekretariat Kommunikationsgruppe: Deltager i dagsordenpunkt 2 Heidi Holler BRN Sekretariat Anne Lundsted Poulsen BRN Sekretariat Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Claus Andreasen Vesthimmerlands Kommune Inge-Merete Nesgaard Region Nordjylland Aalborg Universitet Deltager i dagsordenpunkt 5 Peter Wilgaard Larsen COB, AAU Kvalificeret Arbejdskraft: Deltager i dagsordenpunkt 7-10 Ole Bendix Hjørring Kommune

3 Dagsorden 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 2. Kommunikationsindsatsen (45. min.) 3. Bestyrelsesmøde 27. marts og kommende møder (30. min) 4. Økonomi (10 min) 5. Forskningssamarbejde med AAU (20. min) 6. Kort nyt gensidig orientering i sekretariatsledelsen (15 min) 7. Strategi- og handlingsplan status på indsatsområderne (90. min) 8. Samarbejdsmodel for det fælles sekretariat og med erhvervsforum (45. min) 9. Mødet i erhvervsforum den 6. maj (15. min) 10. Eventuelt

4 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Referat: Dagsorden godkendt.

5 2. Kommunikationsindsatsen Det indstilles, at: Sekretariatsledelsen drøfter kick-off d med udgangspunkt i evalueringen og egne erfaringer fra dagen Sekretariatsledelsen drøfter kommunikationsstrategien med udgangspunkt i de områder, som kommunikationsgruppen har udvalgt Referat: Tilbagemeldinger fra Kick-off var generelt positive, og CREATE blev fremhævet som en rigtig god ramme for arrangementet. Der var dog enkelte kommentarer: Angående cafémøderne blev det nævnt, at deltagelsen ikke var jævnt fordelt på indsatsområderne, at man kunne have nøjes med to runder, og at det kunne have været hensigtsmæssigt med større fysisk afstand mellem caféerne af hensyn til lydgener. Angående programmet blev det forslået, at der kunne sættes mere tid af til at netværke, og at der med fordel kunne have været færre oplæg. Angående en gentagelse af arrangementet var der bred opbakning fra sekretariatsledelsen. Det blev dog fremhævet, at det er centralt at der er tilstrækkeligt nyt at formidle, så det giver mening for deltagerne.

6 2. Kommunikationsindsatsen Referat fortsat: Under kommunikationsstrategien drøftes potentialet i et Intranet for BRN. Det blev besluttet, at de dokumenter, der har almen interesse såsom referater, projektbeskrivelser mm., skal være offentligt tilgængelige på hjemmesiden. En del procesdokumenter vil med fordel kunne udveksles via intranet eller lignende, hvor det på nuværende tidspunkt gøres pr. mail. Sekretariatet undersøger en løsning til næste møde. Forslaget om etablering af et kommunikationsnetværk mødte bred opbakning. Det blev bragt op som et opmærksomhedspunkt, at den mængde tid, som hver kommune allokerer til arbejde til kommunikationsgruppen, bør overvejes og drøftes. Det besluttes at der, frem mod mødet i sekretariatsledelsen den 19. maj, udarbejdes et notat der vurderer opgaver og tidsforbrug i kommunikationsgruppen. Under orienteringspunkter var: At den nye hjemmeside for BRN forventes lanceret i uge 19. At designskabeloner, brevpapir, logo og designmanual lægges på hjemmesiden. At den løbende journalisering af BRN materiale varetages af sekretariatet og foretages i Aalborg Kommunes ESDH-system.

7 3. Bestyrelsesmøde d. 27. marts og kommende møder Det indstilles, at: Sekretariatsledelsen drøfter planlægning af de kommende direktions- og bestyrelsesmøder og involvering af sekretariatsledelsen Sekretariatsledelsen drøfter egen mødeplan ift. ovenstående Referat: Det besluttes, at sekretariatsledelsen fremadrettet vil placere dets møder, så de passer bedst muligt ind i mødeflowet for direktionen og bestyrelsen. I denne sammenhæng skal det sikres, at sekretariatsledelsen udarbejder dagsordener i fællesskab. Ud over de kommende møder i bestyrelsen og direktionen omfatter dette også det fælles seminar, som afholdes den 30. oktober. For at give tid til forberedelse inden seminaret den 30.oktober rykkes sekretariatsledelsesmødet planlagt til den 20. oktober, til ultimo september eller primo oktober. Samtidigt planlægges yderligere et møde senere på året. Det besluttedes også, at sekretariatsledelsens medlemmer bør deltage i møderne i erhvervsforum.

8 4. Økonomi Det indstilles, at: Sekretariatsledelsen drøfter budget 2015 som godkendt af bestyrelsen d Sagsbeskrivelse: Budgettet blev taget til efterretning. Der registreres ikke timebidrag fra den enkelte partner. Alle leverer ud fra relevans og muligheder. Såfremt der opstår udfordringer med dette, drøftes dette først i sekretariatsledelse og siden om nødvendigt i direktion.

9 5. Forskningssamarbejde med AAU Det indstilles, at: Sekretariatsledelsen drøfter mulighederne i et forskningssamarbejde mellem BRN og AAU. Referat: Med udgangspunkt i oplægget fra Peter Wilgaard Larsen er der opbakning til etableringen af et forskningssamarbejde med Crossing Organisational Boundaries (COB): Det vil være en god platform for at synliggøre BRN og dets resultater. Det kan være med til at give et mere kvalificeret videngrundlag for beslutninger. Det er dog vigtigt, at der også er fokus på: At være med til aktivt at præge forskningens fokus, så vi sikrer at det skaber værdi for BRN-samarbejdet. At få forventningsafstemt og herunder præcisere hvad hver part skal bidrage med. Lisbeth Bilde og Jørgen Basballe melder sig til at koordinere med COB. Der orienteres om dette på senere møder i direktion og bestyrelse.

10 6. Kort nyt gensidig orientering Det indstilles, at: Sekretariatsledelsen gensidigt orienterer hinanden om aktuelt nyt Referat: Morten Lemvigh gav status på Regionens og kommunernes deltagelse på folkemødet. Fra flere deltagere, der har været involveret i planlægningsprocessen, ønskes mere kommunikation om,hvordan forberedelserne skrider frem. Morten Lemvigh sørger for, at sende det fornødne materiale ud snarest muligt, herunder om borgmestrenes deltagelse. Til forslaget angående et samarbejde om årlige statistiske kommuneoversigter træffes der beslutning om, at det sættes på dagsorden til mødet i sekretariatsledelsen den 19. maj, i direktionen den 12. juni og evt. i bestyrelsen den 26. juni. Der besluttes endvidere, at der nedsættes en styregruppe, som skal besættes med kommunale repræsentanter. Lise-Lotte Stisager, Dennis Jensen og Rasmus Engsig byder ind. Derudover sørger Tanja Christensen og Anders Stryhn for at finde medarbejdere som kan deltage.

11 7. Strategi- og handlingsplan status på indsatsområderne Det indstilles, at: Sekretariatsledelsen drøfter strategi- og handlingsplanens generelle format. Formændene for tovholdergrupperne giver en kort præsentation af processen i grupperne og aktuelt fokus i arbejdet Sekretariatsledelsen kommer med input til planen for det enkelte indsatsområde. Referat: Med udgangspunkt i den korte status på arbejdsprocessen i tovholdergruppen, som hver formand gav på mødet, var de vigtigste punkter: Internationalt Samarbejde: Tovholdergruppen har opstillet tre mål, med internationalisering af regionen som den overordnede ramme for gruppens arbejde, og funding som et underliggende fokus. Derudover er der opsat 4 temaer, som gruppen indledningsvist ønsker at fokusere sin indsats på, og hvor gruppen allerede har igangsat visse aktiviteter. For at understøtte gruppens internationale perspektiv, planlægges der møder med relevante interessenter i Göteborg og Bruxelles. Sidst men ikke mindst søger gruppen at involvere sig i de øvrige tovholdergruppers aktiviteter, som har et internationalt perspektiv eller som skal understøttes ift. funding.

12 7. Strategi- og handlingsplan status på indsatsområderne Referat fortsat: Turisme: Tovholdergruppen for turisme har for nyligt haft sit konstituerende møde, hvor meget af fokus var på at få et overblik over de igangværende ændringer på området. Gruppens sammensætning er bred,hvilket indebærer, at både det strategiske og praktiske perspektiv på indsatsområdet er repræsenteret. På nuværende tidspunkt er der igangsat 2 projekter på indsatsområdet, som tovholdergruppen er ansvarlig for, hvor etableringen og implementeringen af den nye regionale turisme organisering er længst fremme i processen. Infrastruktur: Tovholdergruppens arbejde tager udgangspunkt i de tre overordnede temaer; fysisk, digital og strategiske infrastruktur. Gruppen har indledningsvist haft fokus på den strategiske infrastruktur i form af det fælles afsnit i planstrategierne og REVUS, samt den digitale infrastruktur i form af projektet Bredbånd i Nordjylland. Det kommende halvår vil det primære fokus være på digital infrastruktur. Kvalificeret Arbejdskraft: Tovholdergruppen har haft meget fokus på direkte involvering af relevante interessenter i gruppens møder, herunder Væksthus Nordjylland, AAU, UCN og Netværk for beskæftigelseschefer. Processuelt ønsker gruppen at udarbejde en samlet handlingsplan for de kommende 2,5 år, der skitserer 1-2 temaer per halvår. Temaerne danner derpå grundlag for, hvilke projekter der etableres og hvilke interessenter der involveres. Indsatsområdet er tema på bestyrelsesmødet d. 26.6, hvor bestyrelsen får mulighed for at prioritere indsatsen.

13 7. Strategi- og handlingsplan status på indsatsområderne Referat fortsat: Erhvervsudvikling og Jobskabelse: Indledningsvist har der været meget fokus på de nordjyske klynger og hvilken snitflade, der er til tovholdergruppens prioritering og arbejde. Derudover har tovholdergruppen prioriteret tre fokusområder, som alle tre blev godkendt af bestyrelsen den 27. marts. Sammen med de øvrige projekter, som bestyrelsen har igangsat inden for erhvervsudvikling og jobskabelse, har gruppen derfor ansvaret for den videre udvikling. Dette håndteres i udbredt grad ved nedsættelse af arbejdsgrupper for de enkelte projekter, hvorigennem relevante aktører involveres.

14 8. Samarbejdsmodel for det fælles sekretariat og med erhvervsforum Det indstilles, at Sekretariatsledelsen drøfter: hvordan det fælles sekretariat i bred forstand involveres og aktiveres Hvordan Erhvervsforum og andre partnere inddrages aktivt i samarbejdet Behov for udvikling af model for projektudvikling og evaluering Referat: For tovholdergrupperne fremhæves vigtigheden af at involvere bredt i udviklingen af projekter både internt i det fælles sekretariat, men også med andre eksterne aktører. Hver BRN gruppe skal finde deres rolle i forhold til de grupper og den organisering, der allerede eksisterer på deres indsatsområde. Med henblik på involvering fa erhvervsforum bør hver tovholdergruppe vurdere, hvordan det gøres bedst muligt, men der er bred enighed om, at det skal bruges aktivt. Anders Stryhn fremhæver, at Erhvervsudvikling og Jobskabelse agter at involverer de relevante erhvervsforumsmedlemmer i udvikling af de projekter, der er blevet igangsat inden for indsatsområdet. Dennis Jensen påtager sig ansvaret for at udarbejde en model for projektudvikling og evalusering.

15 9. Møde i Erhvervsforum d. 6. maj Det indstilles, at: Sekretariatsledelsen drøfter afvikling af møde i Erhvervsforum d. 6. maj Referat: Programforslaget blev taget til efterretning, og kommentarer gik primært på,hvorledes drøftelsen af indsatsområderne skulle forløbe, og hvordan erhvervsforumsmedlemmerne fordeles herpå. Det besluttes at den fælles drøftelse af indsatsområder og BRN som helhed, tages efter at indsatsområderne er blevet drøftet i grupper. Der tages kontakt til formændene for tovholdergrupperne mhp. koordinering og planlægning. Dennis Jensen påtager sig ansvaret for planlægning og koordinering af kommende møderne i erhvervsforum.

16 Dagsorden

17 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

18 2. Kommunikationsindsatsen

19 2. Kommunikationsindsatsen Det indstilles, at: Sekretariatsledelsen drøfter kick-off d med udgangspunkt i evalueringen og egne erfaringer fra dagen Sekretariatsledelsen drøfter kommunikationsstrategien med udgangspunkt i de områder som kommunikationsgruppen har udvalgt Sagsbeskrivelse: Kick-off d samlede ca. 340 deltagere i CREATE på Aalborgs Havnefront. Deltagernes evaluering af dagen er vedhæftet. Bordet rundt i sekretariatsledelsen mhp. at opsamle centrale læringspunkter og evt. fremadrettede anbefalinger, som kommunikationsgruppen kan arbejde videre med. Kommunikationsgruppen giver en kort præsentation af arbejdet med kommunikationsstrategien og de områder, som ønskes særskilt drøftet med sekretariatsledelsen. Områderne udvælges på mødet i kommunikationsgruppen d. 20. april, og foreligger derfor ikke ved udsendelse af dagsorden. Kommunikationsgruppen giver ligeledes kort status på arbejdet med visuelt identitet og ny hjemmeside.

20 3. Bestyrelsesmøde d. 27. marts og kommende møder

21 3. Bestyrelsesmøde d. 27. marts og kommende møder Det indstilles, at: Sekretariatsledelsen drøfter planlægning af de kommende direktions- og bestyrelsesmøder og involvering af sekretariatsledelsen Sekretariatsledelsen drøfter egen mødeplan ift. ovenstående Sagsbeskrivelse: Med udgangspunkt i bestyrelsesmødet den 27. marts, gives en kort opsummering på de centrale diskussioner og igangsatte projekter. I denne sammenhæng drøftes det, om sekretariatsledelsen kan indtage en mere central og aktiv rolle i mødeflowet og konkret forberedelse af dagsordener til Erhvervsfroum, direktion, formandskab og bestyrelse. I forlængelse heraf drøftes mødeplan for sekretariatsledelsen for resten af 2015.

22 Årshjul 2015 Bestyrelse m.fl. Hvornår? Hvad? Tema 23. januar Bestyrelsesmøde Deltagelse af ErhvervsForum 27. januar Studietur til Bruxelles NordDanmarks EU-kontor 6. februar Direktionsmøde 3. marts Direktionsmøde 27. marts Partner kick off og Bestyrelsesmøde Erhverv og jobskabelse 6. maj Erhvervsforum Indsatsområderne 12. juni Direktionsmøde 26. juni Bestyrelsesmøde 21. august Direktionsmøde 19. September Bestyrelsesmøde Kvalificeret arbejdskraft Turisme? Fællesmøde med ErhvervsForum Infrastruktur Væksthus Nordjylland, kontrakt 2016 EU-kontoret: strategi oktober Seminar for bestyrelse og direktion Status på det første år i BRN 6. november Direktionsmøde 27. November Bestyrelsesmøde Internationalisering

23 Mødeplan for sekretariatsledelsen maj 2015: Mulige dagsordenspunkter: Forberedelse til direktionsmødet den 12. juni, herunder opfølgning på, og drøftelse af, diverse igangsatte projekter Nye initiativer herunder drøftelse af initiativ angående Statistik og Nøgle for kommunerne, fremsat af Region Nordjylland. Status på arbejdet i tovholdergrupperne 11. August 2015 skal dette møde flyttes?: Mulige dagsordenspunkter: Forberedelse til direktionsmødet den 21. august, herunder opfølgning på, og drøftelse af, diverse igangsatte projekter, Status på arbejdet i tovholdergrupperne 20. oktober 2015 skal dette møde flyttes?: Mulige dagsordenspunkter: Forberedelse til direktionsmødet den 6. november, herunder opfølgning på, og drøftelse af, diverse igangsatte projekter, Status på arbejdet i tovholdergrupperne

24 4. Økonomi

25 4. Økonomi Det indstilles, at: Sekretariatsledelsen drøfter budget 2015 som godkendt af bestyrelsen d Sagsbeskrivelse Sekretariatet har udarbejdet et budget for Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i en samlet befolkning i Nordjylland på indbyggere pr. 1. januar Nedenfor ses den samlede finansiering i form af kommunernes samlede kontingent og Region Nordjyllands kontingent. I bilag 4 fremgår den samlede oversigt over kontingenterne fra de enkelte medlemmer. Medlem Kontingent Kommunerne Region Nordjylland I ALT På den følgende side fremgår budgettets hovedposter. Hovedposterne er defineret af den godkendelse, der har fundet sted i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Desuden er vist finansieringsmodeller for BRN indsatsområder og initiativer.

26 Budget 2015 TURISME 4 kr. pr. indbygger fra kommuner NORDDANMARKS EU- KONTOR 3 kr. pr. indbygger fra RN (betales direkte) PROJEKTMIDLER Fælles projekter mv. Fælles projekter, fleksible midler 5 kr. pr. indbygger fra kommuner og 3 kr. pr. indbygger fra RN kr. pr. indbygger fra kommuner Specifikt sundhedsprojekter 2 kr. pr. indbygger fra RN SEKRETARIAT 1 kr. pr. indbygger fra kommuner og RN I ALT

27 Finansieringsmodel for BRN-initiativer Finansieringskilder: BRN egne projektmidler Kommuner/Region Erhverv Uddannelse Vækstforum Fonde Basis: 4 kr. pr. indbygger via BRN Finansieringskilder: BRN fælles projektmidler Kommuner/Region Erhverv Uddannelse Vækstforum Fonde Kontingent fra kommuner via bloktilskud Kontingent direkte fra kommuner og region

28 Disponeret sekretariat Budget Disponeret Kommunikation Kick-off Ramme Visuel identitet og hjemmeside Ramme Folkemøde ,15 kr. pr. indbygger fra kommuner Restbudget

29 5. Forskningssamarbejde med AAU

30 5. Forskningssamarbejde med AAU Det indstilles, at: Sekretariatsledelsen drøfter mulighederne i et forskningssamarbejde mellem BRN og AAU. Sagsbeskrivelse: Forskningsgruppen Crossing Organisational Boundaries (COB) ved Aalborg Universitets Institut for Kultur og Globale Studier, er interesseret i et BRN som forskningsfelt. Hensigten er et samarbejde, hvor forskerne løbende engagerer sig og stiller spørgsmålstegn til praksis for at kunne bidrage til udviklingen af BRN. Samarbejdet er derved med til at sikre en kontinuerlig læringsproces for begge parter. Såfremt sekretariatsledelsen beslutter, at der skal arbejdes videre på et konkret oplæg til samarbejde, nedsættes en lille arbejdsgruppe om dette. Et kommende forskningssamarbejde vil i givet fald skulle godkendes i direktion / bestyrelse. Kort oplæg Ph.D. Peter Wilgaard Larsen. Kort bilag vedlagt.

31 6. Kort nyt gensidig orientering i sekretariatledelsen

32 6. Kort nyt gensidig orientering Det indstilles, at: Sekretariatsledelsen gensidigt orienterer hinanden om aktuelt nyt Sagsbeskrivelse: Som noget nyt sættes et punkt på dagsordenen, hvor de enkelte medlemmer af sekretariatsledelsen kan orientere hinanden helt kort om relevant nyt. På dette møde orienteres om status på deltagelse på Regionens og kommunernes deltagelse på folkemødet, som regionen er hovedansvarlig for. Ligeledes orienteres om evt. kommende samarbejde om årlige statistiske kommuneoversigter, som regionen vil tilbyde at udarbejde. Forslaget drøftes konkret på mødet i sekretariatsledelsen d mhp forelæggelse for direktionen d Andre korte orienteringspunkter er velkomne.

33 7. Strategi- og handlingsplan status på indsatsområderne

34 7. Strategi- og handlingsplan status på indsatsområderne Det indstilles, at: Sekretariatsledelsen drøfter strategi- og handlingsplanens generelle format. Formændene for tovholdergrupperne giver en kort præsentation af processen i grupperne og aktuelt fokus i arbejdet Sekretariatsledelsen kommer med input til planen for det enkelte indsatsområde. Sagsbeskrivelse: Den samlede strategi- og handlingsplan for , skal præsenteres for direktionen på mødet den 12. juni og for bestyrelsen på mødet den 26. juni. Den nuværende strategi- og handlingsplan består af en overordnet beskrivelse af samarbejdet på første og sidste opslag, samt ét opslag pr. indsatsområde. For hvert indsatsområde beskrives centrale muligheder og udfordringer og få overordnede mål (venstre opslag) samt et overblik over igangsatte projekter og evt. fokusområder (højre opslag). Formand en for hver tovholdergrupper giver en kort status på arbejdsprocessen i tovholdergruppen og aktuelt fokus. Der skal ikke orienteres i dybden om konkrete initiativer. Sekretariatsledelsen har mulighed for at kommentere og give sparring. Foreløbig strategiog handlingsplan er vedhæftet i bilag.

35 8. Samarbejdsmodel for det fælles sekretariat og med erhvervsforum

36 8. Samarbejdsmodel for det fælles sekretariat og med erhvervsforum Det indstilles, at Sekretariatsledelsen drøfter: hvordan det fælles sekretariat i bred forstand involveres og aktiveres Hvordan Erhvervsforum og andre partnere inddrages aktivt i samarbejdet Behov for udvikling af model for projektudvikling og evaluering Sagsbeskrivelse: Det fælles sekretariat tæller efterhånden op imod 50 medarbejdere fra kommuner og Region. Det drøftes hvordan denne ressource bedst muligt involveres og aktiveres i arbejdet. Det handler bl.a. om, hvordan arbejdet i tovholdergrupperne organiseres, og hvordan der kommunikeres. Erhvervsforum udgør en stærk og engageret ressource for BRN. Det er højt prioriteret af bestyrelsen, at denne ressource knyttes tæt og meget aktivt til samarbejdet. Det drøftes, hvordan dette gøres bedst muligt. I takt med at projekter modnes i BRN, vil der bliver behov for nogle enkle modeller for projektudvikling, projektbeskrivelser og evaluering. Det foreslås, at denne opgave defineres som et selvstændigt udviklingsprojekt for sekretariatet. Sekretariatsledelsen inviteres til at give input til arbejdet og udpege et eller to medlemmer til engagere sig i dette fremover.

37 9. Møde i Erhvervsforum d. 6. maj

38 9. Møde i Erhvervsforum d. 6. maj Det indstilles, at: Sekretariatsledelsen drøfter afvikling af møde i Erhvervsforum d. 6. maj Sagsbeskrivelse: D. 6. maj holdes det første ordinære møde i Erhvervsforum. Forud har der været dialog med ca. halvdelen af Erhvervsforums medlemmer om initiativer, som de har særligt har interesse for at arbejde konkret med. Oversigt over tilbagemeldinger fremgår af ref. Fra bestyrelsesmøde d Afvikling af mødet har været drøftet med Anders Stryhn og Marianne Gade. Oplægget er pt. således: Temaet for mødet er indsatsområderne. På mødet deltager tovholdere fra hvert indsatsområde med henblik på en drøftelse af perspektiver og fremtidige aktiviteter. På dagen vil vi starte i plenum, hvorefter der vil være mulighed for separate drøftelser inden for de konkrete indsatsområder. Oplægget uddybes på mødet.

39 10. Eventuelt

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Møde i kommunikationsgruppen. d. 4. juni, Hjørring

Møde i kommunikationsgruppen. d. 4. juni, Hjørring Møde i kommunikationsgruppen d. 4. juni, Hjørring Mødedeltagere Heidi Holler Aalborg Kommune Katrine Jacobsen Thisted Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Lisbeth

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark 28. september 2015 Bredgade 60 Brønderslev Deltagere Marianne M. Gade Brønderslev Kommune Jørgen Basballe Mariagerfjord

Læs mere

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Dagsorden kommunikationsgruppen Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Mødedeltagere Heidi Holler Aalborg Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Mikkel Mørk

Læs mere

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst.

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst. Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark Den 13. marts 2015. Niels Bohrs Vej, 30. 9220 Aalborg Øst. Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland

Læs mere

Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur

Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur tirsdag den 3. februar 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg 03.02.15 1 Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland Jørgen Basballe

Læs mere

Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse

Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse Mandag d. 4 februar 2015 Business Park Nord Østre Alle 6 9530 Støvring 04.02.15 1 Deltagere Anders Daugberg Stryhn Rebild Kommune Marianne M. Gade Brønderslev

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

TURISME. Tovholdergruppemøde. Turisme. Business Region North Denmark. 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild

TURISME. Tovholdergruppemøde. Turisme. Business Region North Denmark. 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin Storgaard Jammerbugt

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Michael Christiansen Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 20. juni 2016 Kl Vestre Boulevard Aars. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 20. juni 2016 Kl Vestre Boulevard Aars. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 20. juni 2016 Kl. 13.00 15.30 Vestre Boulevard 7 9600 Aars Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 3. marts 2016 Kl. 13.00-15.30 Repræsentationslokale 1 Boulevarden 13 9000 Aalborg Deltagere Anders Daugberg Stryhn

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Studietur til Göteborg

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Studietur til Göteborg Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Studietur til Göteborg 11.-12. august 2015 Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Michael Christiansen Mariagerfjord

Læs mere

Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark 5. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland Jørgen Basballe

Læs mere

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Bestyrelsen Fredag 28. november 2014 Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Konstituering Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og op til tre næstformænd Bestyrelsen udpeger Lene Kjelgaard

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 1. december 2016 Kl

Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 1. december 2016 Kl Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Den 1. december 2016 Kl. 13.00-15.00 Mødelokale 4 Boulevarden 13 9000 Aalborg Deltagere Michael Christiansen Mariagerfjord Kommune

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg Direktionen Torsdag 8. januar 2015 AKKC Europa Plads 4 9000 Aalborg 1 1. Dagsorden Dagsordenen er godkendt. 2 2. Status på udpegningerne Direktionen tager orienteringen om sammensætningen af ErhvervsForum

Læs mere

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark Fælles om vækst og udvikling Hvad er Business Region North Denmark? Samarbejde om vækst og udvikling Etableret af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland 1.1.2015 Invitation

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Referat: Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Referat: Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Referat: Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tirsdag d. 20 januar 2015 Boulevarden 13 9000 Aalborg 25.02.15 1 Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Jane Lindberg Rebild Kommune Michael

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. 26. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. 26. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark 26. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune

Læs mere

Sekretariatsledelsen Referat

Sekretariatsledelsen Referat Sekretariatsledelsen Referat Tirsdag 19. maj 2015 14.00-16.00 Himmerland Golf and Spa Resort Centervej 1 9640 Farsø Mødedeltagere Anders Stryhn Rebild Kommune Marianne Gade Brønderslev Kommune Rasmus Engsig

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 3. december 2015 Mødelokale 1 Nordre Kajgade 1 Hobro. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 3. december 2015 Mødelokale 1 Nordre Kajgade 1 Hobro. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 3. december 2015 Mødelokale 1 Nordre Kajgade 1 Hobro Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Dagsorden kommunikationsgruppen. Boulevarden Aalborg Mødelokale 3

Dagsorden kommunikationsgruppen. Boulevarden Aalborg Mødelokale 3 Dagsorden kommunikationsgruppen Boulevarden 13 9000 Aalborg Mødelokale 3 Mødedeltalere Heidi Holler Aalborg Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Christian Michaelsen

Læs mere

Bestyrelsen Business Region North Denmark

Bestyrelsen Business Region North Denmark Bestyrelsen Business Region North Denmark Fredag 23. januar 2015 kl. 9-11.30 Hotel Søparken Søparken 1 9440 Aabybro 1. Godkendelse af dagsorden Referat: Dagsordenen er godkendt. 2 2. Ny fælles indsats

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 9. december 2016 Kl Lokale 318 Ny Rådhusplads Brønderslev

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 9. december 2016 Kl Lokale 318 Ny Rådhusplads Brønderslev Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 9. december 2016 Kl. 12.00-15.00 Lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke

Læs mere

Dagsorden Erhvervsforum

Dagsorden Erhvervsforum Dagsorden Erhvervsforum Fredag 18. september 2015 09.00-10.30 - Morgenmad fra 08.30 Regionsrådssalen Regionshuset Niels Bohrs Vej 50 9220 Aalborg Ø Deltagere Torben Fristrup CUBIC Peter Mølbjerg Reservedelsfabrikken

Læs mere

Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark

Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark Referat Fredag 27. marts 2015 12.00-14.00 CREATE Rendsburggade 14 9000 Aalborg Deltagere Arne Boelt Birgit S. Hansen Hans Ejner Bertelsen Lene Kjelgaard Jensen

Læs mere

Bilag 6: Interessevaretagelse

Bilag 6: Interessevaretagelse Bilag 6: Interessevaretagelse Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Godkender de tre standpunktspapirer om Bredbånd i Nordjylland, National Luftfartsstrategi og 3. Limfjordsforbindelse Drøfter evt. nye

Læs mere

Møde i kommunikationsgruppen. D. 5. august 2015

Møde i kommunikationsgruppen. D. 5. august 2015 Møde i kommunikationsgruppen D. 5. august 2015 Dagsordenspunkter 1. Orientering siden sidst (fast punkt) 2. Status på driftsopgaver 3. Kommunikationsnetværk 4. Intern formidling 5. Brochure 6. Kommunikationsressourcer

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 14. oktober 2016 Kl. 12.30 15.00 Mødelokale 4 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Martin Storgaard

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2016 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 12-02-2016 10:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1,9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Utilsigtede Hændelser og Patientsikkerhed Indsatsområde: Tværgående tema Utilsigtede Hændelser og Patientsikkerhed Siden 2010 har det været lovpligtigt at rapportere

Læs mere

De tre workshop skal bl.a. tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra NDEU s kommunerunde.

De tre workshop skal bl.a. tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra NDEU s kommunerunde. SUPPLERENDE NOTAT FUNDRAISINGKONFERENCE Notatet Fundraisingkonference Mere finansiering til Nordjylland har været behandlet i tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde. Med udgangspunkt i tovholdergruppens

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 29. november 2016 Kl. 13.00-15.30 Mødelokale 1, NOVI Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Ø Deltagere Anders Daugberg

Læs mere

1. Pressestrategi En strategi for håndtering af pressearbejdet afstemt med sekretariatsledelse, direktion og bestyrelse.

1. Pressestrategi En strategi for håndtering af pressearbejdet afstemt med sekretariatsledelse, direktion og bestyrelse. Løsningsforslag inddelt i temaer (se oprindelig liste på side 5-8). Presse 1. Pressestrategi En strategi for håndtering af pressearbejdet afstemt med sekretariatsledelse, direktion og bestyrelse. 2. Mere

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

BRN Internationalt samarbejde

BRN Internationalt samarbejde BRN Internationalt samarbejde Fundraisinguddannelse for ansatte i nordjyske kommuner og RN Et initiativ til styrkelse af kompetenceniveauet og udvikling af et nordjysk fundraisernetværk Tovholdergruppe

Læs mere

Frederikshavn Kommune Grenen

Frederikshavn Kommune Grenen Kommunikationsguide Frederikshavn Kommune Grenen Kommunikationsstrategi Fase 1: Potentiale Baggrund for kommunikationsstrategi.. 6 Målgrupper... 8 Hvad siger målgruppen?... 11 Vurdering af 0-punkter..

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016

Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016 Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016 CVR-NR. 36 22 04 06 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere og trives bedre.

Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere og trives bedre. Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere trives bedre. Dato: 19. januar 2016 Ref.: Henriette Frahm Direkte tlf.: 72 69 03 45 E-mail: hef@ucn.dk

Læs mere

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden. Til drøftelse: Torsdag den 10. marts 2016 kl Konferencelokalet

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden. Til drøftelse: Torsdag den 10. marts 2016 kl Konferencelokalet REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden Torsdag den 10. marts 2016 kl. 17.30-20.00 Konferencelokalet Møde nr. 19 Indkaldte: Christian Riise, Kari Astrid Thynebjerg, Michael Blomsterberg, Steen Bundgaard,

Læs mere

Navn og hjemsted. Foreningens navn er NordDanmarks EU-kontor subsidiært North Denmark EU Office. Formål

Navn og hjemsted. Foreningens navn er NordDanmarks EU-kontor subsidiært North Denmark EU Office. Formål Ud kast til vedtægter for foreningen NordDanmarks EU-kontor 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er NordDanmarks EU-kontor subsidiært North Denmark EU Office. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål Foreningens

Læs mere

1. Velkommen og præsentation af den nye bestyrelse i Udvikling Fyn, (bilag 1)

1. Velkommen og præsentation af den nye bestyrelse i Udvikling Fyn, (bilag 1) Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn fredag den 6. januar 2012 kl. 11.30-13.30, Svendborg Rådhus, Ramsherred 5, 5700 Svendborg (udvalgsværelse 5, indgang G). Sekretariat for Udvikling Fyn Dagsorden

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Fredag 10. juni 2016 10.30 11.30 Fællesmøde med Erhvervsforum 08.45 10.15 Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsordenen 2.

Læs mere

Bilag 4A: Opfølgning på ErhvervsForums temadrøftelse om kvalificeret Arbejdskraft

Bilag 4A: Opfølgning på ErhvervsForums temadrøftelse om kvalificeret Arbejdskraft Bilag 4A: Opfølgning på ErhvervsForums temadrøftelse om kvalificeret Arbejdskraft Baggrund for Temadrøftelsen To afholdte møder: Fællesmøde mellem BRN s bestyrelsen med ErhvervsForum den 10. juni 2016

Læs mere

Dagsorden Sekretariatsledelsen

Dagsorden Sekretariatsledelsen Dagsorden Sekretariatsledelsen Tirsdag 27. oktober 2015 13.00-16.00 Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Deltagere Anders Stryhn Jammerbugt Kommune Anna Oosterhof Vesthimmerlands Kommune Jørgen

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen Dagsorden for Videnudvalget Mødedato 5. februar 2014 Mødetid Kl. 16.00-18.00 Mødested Ved Fjorden 6, 6950 (Rådhuset) Mødelokale 1 Fraværende Bemærkninger R E F E R A T Deltagere: Bent Brodersen Tine Korsholm

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper.

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper. 21. maj 2014 Bilag 6.2 Mobilitetsprojekter Referat af møde vedr. den nordjyske mobilitetsstrategi 12. maj 2015. Deltagere Christian Bjerg, Aalborg Kommune - chb-teknik@aalborg.dk 9931 2105 Christian Roslev,

Læs mere

Dagsorden Direktionen. Fredag 21. august 2015 09.00-11.00 Thisted

Dagsorden Direktionen. Fredag 21. august 2015 09.00-11.00 Thisted Dagsorden Direktionen Fredag 21. august 2015 09.00-11.00 Thisted Deltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Dorte Stigaard Region Nordjylland Henrik Hartmann Jensen Jammerbugt Kommune Henrik Kruuse

Læs mere

Bilag 1: Digitalisering

Bilag 1: Digitalisering Bilag 1: Digitalisering Baggrund På baggrund af input fra ErhvervsForums temadrøftelse om digitalisering den 4. november 2016, har tovholdergruppen for Erhvervsudvikling og Jobskabelse nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

VELKOMST KKR. v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget NORDJYLLAND

VELKOMST KKR. v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget NORDJYLLAND VELKOMST v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget PRAKSISPLANUDVALGET Borgmester Birgit Hansen Frederikshavn Kommune Rådmand Mads Duedahl Aalborg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 1/7 1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 1.3. Foreningens

Læs mere

Tovholdergruppe Erhvervsudvikling og jobskabelse

Tovholdergruppe Erhvervsudvikling og jobskabelse Erhvervsudvikling og jobskabelse Mariagerfjord Torben Ladefoged Erhvervsdirektør tl@mfer.dk Frederikshavn Lise-Lotte Stisager Chefkonsulent lisg@frederikshavn.dk Hjørring Dorte Woldbye Dietz Udviklingskonsulent

Læs mere

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels HANDLINGSPLAN 2017-2018 orth Denmark-Brussels orth Denmark-Brussels Handlingsplan 2017-2018 Handlingsplanen for 2017-2018 omsætter strategien for Norddanmarks EU-kontor til konkrete indsatser, som skal

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ styregruppe Referat Dato: 29. november 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 9.00 - ca. 12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Forretningsorden

Læs mere

Dagsorden Sekretariatsledelsen

Dagsorden Sekretariatsledelsen Dagsorden Sekretariatsledelsen Fredag 18. marts 2016 09.00-12.00 Visit Aalborg Kjellerups Torv 5 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Godkendelse

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 20-11-2015 08:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag N OTAT Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag KKR Nordjylland varetager opgaver på en lang række politiske områder, herunder i særlig grad i forhold til Sundhedsområdet og det specialiserede socialområde.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere