Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a."

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport 2011/12 CVR.nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære general for- ~~.12. dirigent BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BOa lnternational Limited et UK.baseret selskab med begrænset hæftelse og en del af det internationale BOa netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

2 Indhold Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Selskabsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis 5 Resul tatop gørelse Balance Noter Specifikationer Varmelovgivningen Budget

3 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011/12 for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a., Christiansfeld. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Christiansfeld, den 22. august 2012 Bestyrelse: Leo Ranlev Nielsen formand ~fo'- - ens ørgen Madsen a:~. Hans Chri~~ shan ise er Jett~~ sekretær l-#vu~~cj?ß~~~ Hans Christian Petersen Heinz Schneider

4 2 Den uafhængige revisors erklæringer Til andelshaverne i Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a., Christiansfeld Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. for regnskabsåret l. juni 20 Il maj 2012, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag afvor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger afrevisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. maj 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret l. juni 20 Il maj 2012 overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på den baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Haderslev, den 22. august 2012 BDO statsaut. revisor

5 3 Selskabs oplysninger Selskabet Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Ravnhavevej Christiansfeld Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: Hj ernstedskommune: Regnskabsår: januar 1965 Kolding 1. juni maj Bestyrelse Leo Ranlev Nielsen, formand Jens Jørgen Madsen, næstformand Jette Iversen, sekretær Finn Bunkenborg Hans Christian Fischer H.C. Jensen (udpeget af kommunen) Frede Nøhr (udpeget af Tyrstrup Andelsboligforening) Hans Christian Petersen Heinz Schneider (udpeget af Brødremenigheden) Revision BDO Statsautoriseret revisions aktieselskab Jomfrustien Haderslev Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 25. september 2012, på Brødremenighedens Hotel.

6 4 Ledelsesberetning Aktivitet Selskabets er et andelshaverbaseret fjernvarmeværk, hvor varmeproduktionen dels sker på kraftvarmeanlæg ved samproduktion med el, som sælges til elselskab, dels på kedelcentral. Produktionen sker på to forskellige adresser i byen. Som energikilde benyttes naturgas. Udviklingen i regnskabsåret Indtjeningen i regnskabsåret har udviklet sig bedre end forventetlbudgetteret. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

7 5 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B- virksomheder. I henhold til anvisninger fra Erhvervsstyrelsen indregnes årets over-/underdækning samt hensættelser til fremtidige investeringer efter varmeforsyningsloven som reguleringsposter til årets omsætning. Sammenligningstallene i resultatopgørelsen er tilrettet i overensstemmelse hermed. Den anvendte regnskabspraksis er bortset herfra uændret i forhold til sidste år. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er optaget til balancedagens kurser. Kursregulering indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. RESULTATOPGØRELSEN Omsætning Omsætningen indregnes i resultatopgørelsen i takt med at ydelserne faktureres/afregnes. Herudover sker der regulering for beløb, som i henhold til varmeforsyningsloven skal udbetales til eller opkræves hos forbrugerne eller kan hensættes til fremtidige investeringer efter et "hvile i sig selv" princip. Omkostninger Omkostninger omfatter de udgifter, som er afholdt for at realisere omsætningen, i form af naturgas, vedligeholdelse, lønninger og andre driftsomkostninger. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v. Skat af årets resultat Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat samt forskydning i udskudt skat. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, produktionsanlæg, maskiner og inventar samt ledningsnet måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

8 6 Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Produktionsanlæg Maskiner og inventar Ledningsnet 10 år 10 år 5 år 5 år Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af en eventuel hensættelse til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Værdipapirer Værdipapirer, indregnet under omsætnings aktiver, omfatter let omsættelige papirer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Selskabsskat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig aktiver og forpligtelser. og skattemæssig værdi af Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de forventes at kunne realiseres til. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket svarer til nominel værdi.

9 7 Resultatopgørelse 1. juni maj 2011/ /11 Spec Note kr. tkr. 1 Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distri butionsomkostninger Administrationsomko stninger Resultat af primær drift Andre driftsindtægter Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat O O Skat af årets resultat 2 O O ARETSRESULTAT O O

10 8 Balance 31. maj AKTIVER Spec Note kr. tkr. Grunde og bygninger Produktionsanlæg Maskiner og inventar Ledningsnet 3 O 168 Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender O Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER I AL T

11 9 Balance 31. maj PASSIVER Spec Note kr. tkr. Andelskapital Overført tab EGENKAPIT AL Hensættelse til solvarmeanlæg O Hensættelse til fremtidig indregning i varmeprisen HENSATTE FORPLIGTELSER Gæld til pengeinstitutter Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Leverandører af varer og tj enesteydelser Overdækning ifølge varmelovgivningen Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I AL T Eventualforpligtelser 6

12 10 Noter 1 Personaleudgifter 2011/ /11 kr. tkr. Antal personer beskæftiget i gennemsnit 3 3 De samlede personaleudgifter udgør Lønninger og gager Andre udgifter til social sikring mv Øvrige personaleudgifter Personaleudgifterne fordeler sig således Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Skat af årets resultat kr. 2010/11 tkr. Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst O O 3 Materielle anlægsaktiver Grunde og Produktions- Maskiner og bygninger anlæg inventar Ledningsnet Kostpris 1. juni Tilgang O O O O Kostpris 31. maj Afskrivninger 1. juni Årets afskrivninger Afskrivninger 31. maj Regnskabsmæssig værdi 31. maj O Ejendomsvurdering 31. maj

13 11 Noter 4 Egenkapital Forslag til årets resultat- 1. juni 2011 Årets tilgang fordeling 31. maj 2012 Andelskapital Overført tab O O Langfristede gældsforpligtelser Gæld i alt 31. maj Afdrag næste år Restgæld efter 5 år Gæld til pengeinstitutter O O 6 Eventualforpligtelser Selskabet har indgået serviceaftale på kraftvarmeanlægget. Aftalen omfatter i alt driftstimer.

14 12 Specifikationer 1 Nettoomsætning 2011/ /11 kr. tkr. Forbrugsafgifter, mwh Afgift for dårlig afkøling Driftsbidrag Administrations bidrag Salg af el, kwh C02 tilskud Bruttoomsætning Over-/underdækning ifølge varmelovgivningen Afskrivninger ud over varmelovgivningens regler Hensættelse til solvarmeanlæg O Nettoomsætning Produktionsomkostninger Forbrug af naturgas m.v, Naturgas, m Naturgas- og C02 afgift Drift af centralen Vedligeholdelse af grund og bygninger Vedligeholdelse af kraftvarmeanlæg Vedligeholdelse af kedler m.v Afskrivning på bygninger Afskrivning på produktionsanlæg Kemikalier og hjælpematerialer Smøreolie O 80 El Vand Renholdeisel affaldshåndtering Alarmudstyr Værktøj m.v Jordleje m.v O Ejendomsskat og forsikringer

15 13 Specifikationer 2011/ /11 kr. tkr. Produktions lønninger Løn til teknisk personale Regulering af beregnede feriepenge Lønrefusion ATP m.v. Personaleudgifter Uddannelse, ERF A samarbej de Heraf overføres til distributionsomkostninger Energi medgået til produktion af ikke registreret forbrug, 18% Driftsomkostninger til produktion af ikke registreret forbrug, 15% Lønandel vedrørende distribution, 30% O Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger Energi medgået til produktion af ikke registreret forbrug, 18% Driftsomkostninger til produktion af ikke registreret forbrug, 15% Lønandel vedrørende distribution, 30% Vedligeholdelse af ledningsnet Afskrivning på ledningsnet Vedligeholdelse af målere Verifikation og stikprøvekontrol Distributionspumper O 19 Styring af nettemperatur Drift af varevogne Afskrivning på varevogne

16 14 Specifikationer 4 Administrationsomkostninger /11 kr. tkr, Bestyrelseshonorar Løn til administrativt personale Bogføringsassistance O Løn rengøring Administrationsvederlag SE Driftslederaftale O 7 Telefon Porto, fragt og gebyrer Kontorartikler og tryksager Småanskaffelser O 15 Afskrivning på kontorinventar Annoncer og reklame Edb-udgifter Revision og regnskabsmæssig assistance Advokat vedr. forurening O Anden rådgivning O Abonnementer O Kontingenter Kvalitetsstyring og energibesparelser O Energistyrelsen, myndighedsbehandling O Møder, rejser m.v Kørselsgodtgørelser Incassoomkostninger O 4 Tab på debitorer Diverse O Andre driftsindtægter Lejeindtægt teleselskaber

17 15 Specifikationer 2011/ /11 kr. tkr. 6 Finansielle indtægter Udbytte fra investeringsforening Renteindtægter O Kursregulering af værdipapirer O Finansielle omkostninger Renteudgift, kassekredit Renteudgift, valutalån Kursregulering på valutalån Kursregulering af værdipapirer O

18 16 Specifikationer 8 Tilgodehavender fra salg kr. tkr, Tilgodehavende elafregning Tilgodehavende årsopgørelser Tilgodehavende tilslutningsafgifter m.v. O 38 Hensættelse til imødegåelse af tab Andre tilgodehavender Udlæg Moms o o O 10 Værdipapirer Danske Invest danske mellemlange obligationer Danske Invest kommuner europæiske obligationer DFF-Edb AmbA, nom kr. Regulering til kursværdi pr Værdipapirer i alt Regnskabs- Regnskabsmæssig værdi / mæssig værdi / kursværdi kursværdi o Gæld til pengeinstitutter (langfristet del) Danske Bank, valutalån DKK Danske Bank, valutalån CHF Afdrag i det kommende år

19 17 Specifikationer kr. tkr. 12 Leverandører af varer og tjenesteydelser Vare- og omkostningskreditorer Anden gæld Sky ldige årsopgørelser Depositum Beregnet skyldig løn O 43 Beregnet feriepengeforpligtelse, funktionærer Sky ldige feriepenge 42 O A-skat m.m ATP Beregnede skyldige renter Moms O

20 18 Varmelovgivningen Opgørelse af resultat i henhold til varmelovgivningen 2011/ /11 Regnskabsmæssige afskrivninger på produktionsanlæg Varmelovsmæssige afskrivninger på produktionsanlæg Regulering af afskrivninger efter varmelovgivningens regler kr. tkr. Årets over-/underdækning jfr. spec Overdækning fra sidste år Overdækning til fremførsel I varmeprisen for det kommende år er indregnet Produktionsanlæg Kostpris 1. juni Tilgang Kostpris 31. maj O Afskrivninger 1. juni Afskrivning, 20% Afskrivninger 31. maj Varmelovsmæssig værdi 31. maj Regnskabsmæssig værdi 31. maj Til indregning i varmeprisen over afskrivningsperioden

21 19 Budget for 2012/13 Budget Realiseret Realiseret 2012/ / /11 tkr. tkr. tkr. Forbrugsafgifter, mwh a kr Driftsbidrag, m2 a kr Administrationsbidrag, 925 forbrugere a kr Salg afel m.v Nettoomsætning Forbrug af naturgas m.v Drift af centralen Produktionslønninger Heraf overføres til distributionsomkostninger Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Omkostninger i alt Resultat af primær drift Andre driftsindtægter Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat exel. over-/underdækning Henlæggelse til solvarmeanlæg O O Afskrivninger ud over varmelovgivningen Årets over/-underdækning Overført underdækning O

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere