Dansk Lymfomgruppe 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Lymfomgruppe 2012"

Transkript

1 Rekommandationer for diagnostik og behandling af FOLLIKULÆRT LYMFOM (FL) Dansk Lymfomgruppe 2012 Senest revideret

2 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 EPIDEMIOLOGI... 3 PATOLOGI... 4 KLINISK FORLØB OG PROGNOSE... 5 STADIEINDDELING... 8 BEHANDLING... 9 FØRSTE LINIE BEHANDLING FL GRAD 1-3A... 9 FØRSTE LINIE BEHANDLING FL GRAD 3B VEDLIGEHOLDELSESBEHANDLING PERIFER STAMCELLEHØST RELAPS BEHANDLING BEHANDLING AF TRANSFORMERET FL KONTROL APPENDIX FORSLAG TIL ALGORITME FOR PRIMÆRBEHANDLING AF FL FORSLAG TIL ALGORITME FOR RELAPSBEHANDLING AF FL... 16

3 3 INTRODUKTION Formålet med dette notat er i kortfattet form at angive fælles rekommandationer for diagnostik og behandling af patienter med follikulært lymfom (FL) i Danmark. Der er ikke tale om et fuldt dækkende referenceprogram, men en oversigt til brug i hverdagen og eventuel støtte til udarbejdelse af instrukser på de enkelte afdelinger. Senest reviderede referenceprogram altid vil være at finde på Dansk Lymfomgruppes hjemmeside: Medlemmer af arbejdsgruppen (2011): Paw Jensen, Hæmatologisk afdeling, Aalborg Sygehus Hans Bentzen, Hæmatologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Lars Munksgaard, Hæmatologisk afdeling, Odense Universitetshospital Peter de Nully Brown, Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet Stanislaw Pulczynski, Hæmatologisk afdeling, Holstebro Sygehus Michael Pedersen, Hæmatologisk afdeling, Herlev Helle Knudsen, Patologisk afdeling, Herlev Lars Møller Pedersen, Hæmatologisk afdeling, Roskilde (Formand) EPIDEMIOLOGI Prævalens: der er stor variation i forekomsten af FL. Mens den i USA opgøres til ca. 35% af alle NHL, udgør FL i Danmark 19% af alle NHL. Incidensraten i DK er 3.1/ svarende til ca. 180 tilfælde/år, med en kønsratio på 1:1,1 (m:f), mens den i USA angives til 3,7/ Modsætningsvis ses en lavere incidens i de asiatiske lande, hvor også forekomsten af bcl-2 translokationen ikke forekommer så hyppigt som i de vestlige lande.

4 4 Incidens: har generelt for NHL været stigende gennem halvdelen af det sidste århundrede, men nyere data fra bl.a. de nordiske lande kan ikke dokumentere fortsat stigning i den samlede incidens ind i dette årtusinde. Alder: medianalderen i DK er 60 år med 95% af patienterne i aldersintervallet år, og FL er således meget sjældent forekommende i barnealderen. PATOLOGI Biopsi: ved nodal sygdom stilles diagnosen optimalt på baggrund af en excisionsbiopsi fra en afficeret perifer lymfeknude. Hvis perifere lymfeknuder ikke er involveret kan en grovnålsbiopsi fra en dybtliggende lymfeknude (eks. retroperitonealt) være et brugbart alternativ. Da FL primært er en histologisk diagnose, der i høj grad hviler på en vurdering af det patologiske vævs arkitektur (karakteristisk overrekpresentation af follikulære strukturer), bør finnåls-baseret diagnostik undgås. Histologi: histomorfologien er, som anført, en af hjørnestenene hvorpå diagnosen FL hviler. Morfologien er initialt bedst bedømt ved hjælp af en HE farvning. FL findes oftest i en follikulær variant men kan også forekomme i en diffus variant eller en kombination af disse. De internationalt anerkendte histopatologiske kriterier for diagnosen FL er beskrevet i bogen WHO Classification of Tumours og Haematopoietic and Lymphoid Tissue 4th edition udgivet af WHO i 2008(1). I henhold til disse kriterier opdeles FL i 2 histologiske grader afhængig af antallet af centroblaster fundet i biopsien: Diffust FL grad 3 lymfomer bør klassificeres som diffust storcellet B-celle lymfom. Der er demonstreret en korrelation mellem histologisk grad og prognose, idet grad 1 og 2 som regel udviser et indolent klinisk forløb, mens grad 3 synes at opføre sig mere aggressivt med prognostiske egenskaber, der bedre kan sammenlignes med DLBCL. Sidstnævnte dog kun vist i retrospektive opgørelser med ikke konsistente data.

5 5 I tilfælde af histologisk transformation sker der en morfologisk ændring i retning af en klassisk DLBCL histologi, hvor den follikulære arkitektur tiltagende erstattes af en diffus storcellet vækst af lymfoide celler med centroblastært udseende. Immunhistokemi: tumorcellerne eksprimerer pan-b markører så som CD19, CD20, CD22 og CD79a, samt let-kæde restriktion for enten let-kæde kappa eller lambda. Deres kimcenteroprindelse bevidnes ved en hyppig ekspression af bcl-2 og CD10 med en positivitet, der er op til 100% ved grad I-II og lidt lavere (ca. 75%) ved grad III. Tumorcellerne ved FL er som regel negative for CD5 og CD43. De neoplastiske follikler indeholder et tæt netværk af follikulære dendritiske celler positive for CD21 og CD23. Flowcytometri: anvendes ikke rutinemæssigt i diagnostikken af FL, men kan være en værdifuld hjælp i forbindelse med knoglemarvsdiagnostik til påvisning af den monoklonale B-celle population i marvaspiratet. Cytogenetik: det store flertal FL indeholder en karakteristisk cytogenetisk abnormitet, translokationen t(14;18)(q32;q21). Denne involverer et rearrangement og deregulering af bcl-2 genet, som pga. translokationen bliver flyttet fra kromosom 18 til kromosom 14 i umiddelbar nærhed af IgH locus. Dette medfører en overekspression af bcl-2 genet med deraf følgende overekspression af det anti-apoptotiske bcl-2 protein. En lille fraktion FL tilfælde (2-5%) synes selv ved sensitive metoder så som FISH at være t(14;18)-negative. Referencer 1. WHO Classification of Lymphoid Neoplasms. IARC Press KLINISK FORLØB OG PROGNOSE Langt hovedparten af patienter med FL præsenterer sig med dissemineret sygdom (stadie III-IV). En væsentlig del af patienterne er fraset glandelhævelse symptomfri på diagnosetidspunktet. Typisk forekommende symptomer er B- symptomer, lokale tryksymptomer inkl. smerter og symptomer relateret til marvfortrængning. Nodal udbredning, involvering af milten og marvinfiltration (40-

6 6 50%) er karakteristiske træk. Ekstranodal sygdom er mere sjælden, ofte lokaliseret (stadie IE) og har generelt en bedre prognose med mindre tendens til transformation (eksempelvis det primære kutane FL). Ikke lokaliseret FL opfattes som en inkurabel sygdom med et typisk gradvist progredierende forløb, hvor responsrater og varighed i tiltagende grad reduceres i takt med gentagne behandlinger af stigende sygdomsaktivitet (1). Spontane midlertidige regressioner kan observeres hos % af patienterne. Den mediane overlevelse er 12 år uden plateau på overlevelseskurven. Et mindretal af patienterne (30%) præsenterer sig på diagnosetidspunkt med lokaliseret sygdom (stadie I-II), der opfattes som potentielt kurabelt med radioterapi, men ca halvdelen vil udvikle recidiv efter et årti. Hos mange patienter med FL har sygdommen et indolent forløb, Adskillelige kliniske prognostiske modeller har været appliceret på FL. IPI undersøgt retrospektivt på patienter med FL har vist god korrelation til både PFS og OS, men relativt få patienter kategoriseres i højrisiko-grupperne. I FLIPI (Follicular Lymphoma International Prognostic Index) foreslået af Group Etude Lymphome d Adultes (GELA) indgår følgende risikofaktorer (2): - Alder 60 år - Hb < 12 g/dl - LDH > referenceinterval - St. III-IV - > 4 nodale regioner FLIPI Risikogruppe % af patienterne 5-års overlevelse 10-års overlevelse God prognose (0, 1) Intermediær prognose (2) Dårlig prognose (3, 4, 5) FLIPI stratificerer kvantitativt mere ligeligt mellem risikogrupperne sammenlignet med IPI og er valid i alle aldersgrupper. FLIPI er også vist at have prognostisk

7 7 værdi ved 1. relaps/progression. Både IPI og FLIPI er baseret på data før behandling med rituximab blev introduceret. Transformation til en mere aggressiv lymfomtype (typisk DLBCL) kan ses på ethvert tidspunkt af sygdomsforløbet. Det ses hyppigere hos patienter med avanceret versus lokaliseret stadie og ved høj versus lav FLIPI score. Den rapporterede frekvens af transformation varierer betydeligt (20-70%) afhængig af biopsifrekvens og længden af follow-up. Autopsidata indikerer transformation hos flertallet af patienter med FL. Transformation ledsages af et mere aggressivt klinisk forløb med typisk hurtig vækst af lymfomstørrelse, B-symptomer, stigende LDH og et dårligere behandlingsrespons. Den mediane overlevelse efter påvist transformation er typisk 1-2 år (3). Referencer: 1. Horning SJ et al. The natural history of initially untreated low-grade non-hodgkin s lymphoma. N Engl J Med 1984; 311: Solal-Celigny P et al. Follicular lymphoma international prognostic index. Blood 2004; 104: Al-Tourah AJ. Population-Based Analysis of Incidence and Outcome of Transformed Non- Hodgkin s Lymphoma. J Clin Oncol 2008; 26:

8 8 STADIEINDDELING Den præterapeutiske lymfomdiagnostik inkluderer Anamnese og klinisk undersøgelse: anamnese med vægt på 1) varighed og væksthastighed af evt. lymfeknuder, 2) symptomer på ekstranodal involvering, og 3) B-symptomer (feber, utilsigtet vægttab > 10% indenfor 6 mdr. og gentagne episoder med nattesved). Performancestatus (ECOG) registreres under objektiv undersøgelse ligesom alle patologiske målelige parametre beskrives i to dimensioner. Klinisk-kemisk undersøgelser: på diagnosetidspunkt tages følgende (LYFO prøver understreget) - Blodprøver: Ht, MCV, MCHC, Hb, leukocytter, diff.tælling, trombocytter, retikulocytter, faktor II-VII-X, APTT, ALAT, basisk fosfatase, bilirubin, carbamid, CRP, kreatinin, kalium, natrium, LDH, urat, calcium-ion, s- albumin, IgG, IgA, IgM, TSH, beta-2 mikroglobulin, M-komponent, glukose,, (blodtype), HIV, CMV, EBV, hepatitis B (HBsAg. Anti-HBc-Ab, hepatitis C antistof, DAT test. - Urinundersøgelser: glucose, protein. Knoglemarvsundersøgelse: til stadieinddeling anvendes knoglemarvsundersøgelse med aspiration og biopsi. Materialet undersøges histopatologisk, immunhistokemisk og eventuelt flowcytometrisk. Billeddiagnostik: CT af hals, thorax og abdomen anses for den internationale standard til stadieinddeling. CT kan være relevant ved andre involverede områder som for eks. ansigtsskelet ved lymfom lokaliseret nasalt, paranasalt eller orbitalt. Nogle anser MR for ligeværdig med CT og MR er standard ved undersøgelse af CNS. UL kan anvendes til markering af patologiske lymfeknuder og i visse situationer kan denne modalitet give supplerende oplysninger til CT. FL udviser metabolisk aktivitet ved PET men med en generelt lavere SUV sammenlignet med DLBCL. Flere studier har vist, at PET kan identificere særligt metabolisk aktive foci ved transformation og kan eventuelt anvendes som

9 9 vejledning til valg af biopsilokalisation. Desuden kan PET anbefales ved lokaliseret sygdom mhp udelukkelse af mere udbredt sygdom inden strålebehandling iværksættes. Der henvises i øvrigt til rekommandationer fra den billeddiagnostiske gruppe. Responsevaluering: international standard ved protokolleret behandling er responskriterierne defineret af Cheson et al. i 1999 og revideret i 2007 (1,2). PET har endnu ikke en dokumenteret rolle ved monitorering af FL. Knoglemarvsundersøgelse bør gentages efter behandling hos patienter med præterapeutisk involvering af marven. Referencer 1. Cheson BD et al. Report of an International Workshop to Standardize Response Criteria for Non-Hodgkin s Lymphomas. J Clin Oncol 1999; 17: Cheson BD et al. Revised Response Criteria for Malignant lymphoma. J Clin Oncol 2007; 25: BEHANDLING FL er en klinisk og biologisk heterogen sygdomsgruppe med en forventet lang overlevelse hos flertallet af patienterne. Bortset fra et mindre antal tilfælde med lokaliseret sygdom er behandlingen aktuelt ikke kurativ. Et stigende antal dokumenterede behandlingsmodaliteter med forskellige biologiske angrebspunkter er til rådighed. Kompleksiteten både hvad angår sygdommens karakter og behandlingsmuligheder nødvendiggør en individualiseret behandling i forhold til eksempelvis alder, comorbiditet, etc. FØRSTE LINIE BEHANDLING FL GRAD 1-3A St. I og II i naboregioner der kan dækkes af samme strålefelt.: - behandles med IF-RT med intenderet kurativt sigte. - tilfælde rubriceret som st.i-ii men med tilstedeværelse af faktorer, der indikerer mere avanceret sygdom (eks. B-symptomer, forhøjet s-ldh, bulk) anbefales behandlet som st. III-IV.

10 10 St. II-IV asymptomatisk: - patienter uden symptomgivende sygdom og i øvrigt ikke behandlingskrævende (se nedenfor) observeres ( wait and watch ). St. II-IV symptomatisk: Patienter med symptomer eller behandlingskrævende sygdom i øvrigt (eks. B-symptomer, forhøjet LDH, cytopenier sekundære til knoglemarvsinfiltration, bulk, potentiel eller manifest organpåvirkning som eksempelvis hydronefrose): - rituximab i kombination med kemoterapi er vist at give forlænget tid til progression men også overlevelsesgevinst i forhold til ikke rituximabholdig kemoterapi. Følgende regimer er blandt de mest anvendte og veldokumenterede: R-CVP (1); R-Bendamustin (2); R-CHOP (3). Undersøgelser med direkte sammenligning af de enkelte regimer foreligger ikke. - Der er situationer, hvor eksempelvis rituximab monoterapi (standardskema x 4 med 1 uges intervaller efterfulgt af 4 behandlinger hver 2. måned) eller R-klorambucil (kontinuerligt eller stødkur +/- prednison) kan anvendes, specielt hos svækkede patienter (høj alder, udtalt co-morbiditet, ikke-lymfomrelateret dårlig performance, etc..) Man skal være opmærksom på en udtalt stamcelletoxicitet ved klorambucil. Referencer: 1. Marcus R et al. CVP chemotherapy plus rituximab compared with CVP as first-line treatment for advanced follicular lymphoma. Blood 2005; 105: Rummel MJ et al. Bendamustine Plus Rituximab Is Superior in Respect of Progression Free Survival and CR Rate When Compared to CHOP Plus Rituximab as First-Line Treatment of Patients with Advanced Follicular, Indolent, and Mantle Cell Lymphomas: Final Results of a Randomized Phase III Study of the StiL (Study Group Indolent Lymphomas, Germany).Blood 2009; 114: 405 (abstract). 3. Hiddemann W et al. Frontline therapy with rituximab added to the combination of cyclophosphamide doxorubicin, vincristine, and prednisone (CHOP) significantly improves the outcome for patients with advanced-stage follicular lymphoma compared with therapy with CHOP alone: results of a prospective randomized study of the German Low-Grade Lymphoma Study Group. Blood 2005; 106:

11 11 FØRSTE LINIE BEHANDLING FL GRAD 3B Behandles som diffust storcellet B-celle lymfom (jf. DLGs rekommandationer for DLBCL). Konsolidering og vedligeholdelse: Højdosis behandling med autolog transplantation: Der findes ikke dokumentation for at benytte behandlingensmodaliteten som led i 1. linie behandling. Radioimmunterapi Der foreligger evidens for forlænget progresionsfri overlevelse (men ikke OAS) ved behandling med Zevalin efter primær induktion med kemoterapi, dog uden Rituximab.(1). Referencer: 1. Morschhauser Fet al. Phase III Trial of Consolidation Therapy With Yttrium-90 Ibritumomab Tiuxetan Compared With No Additional Therapy After First Remission in Advanced Follicular Lymphoma. J Clin Oncol 2008; 26: VEDLIGEHOLDELSESBEHANDLING Vedligeholdelsesbehandling med rituximab som led i primærbehandling med forudgående rituximab-holdig induktion har vist forlænget progresionsfri overlevelse i PRIMA studiet, men der var ikke forskel i OAS(1). Referencer: 1. Salles G et al. Rituximab maintenance for 2 years in patients with high tumour burden follicular lymphoma responding to rituximab plus chemotherapy (PRIMA): a phase 3 randomised controlled trial. Lancet 2011; 377:

12 12 PERIFER STAMCELLEHØST Perifer stamcellehøst foretages enten integreret i et behandlingsforløb med højdosis kemoterapi og stamcellestøtte eller på et tidligere tidspunkt som en såkaldt forsikringshøst. Perifer stamcellehøst bør hos yngre overvejes gennem hele sygdomsforløbet og i særdeleshed forud for stamcelletoxisk terapi så som Fludarabin og klorambucil. Klinisk praksis varierer med hensyn til tidspunkt for stamcellehøst og der foreligger ingen data, som understøtter en specifik fremgangsmåde. RELAPS BEHANDLING - Valg af 2. linie og efterfølgende behandlinger afhænger af alder, comorbiditet, stadie, symptomer, klinisk forløb, remissionsvarighed og tidligere kemosensitivitet. Afhængigt af den kliniske situation kan behandlingsstrategien indeholde én eller flere af nedenstående komponenter: wait and watch : bedst dokumenteret i forhold til primærbehandling. IF-RT: ingen foreliggende evidens. Baseres på klinisk praksis typisk med bestråling af lokaliseret relaps med lav tumorbyrde. Et fase II studie har vist god lokal kontrol med 2 x 2 Gy. - Radioimmunterapi (RIT): data fra adskillelige fase II studier har dokumenteret effekt af RIT ved FL. Et fase III studie har vist bedre effekt af Zevalin end rituximab i forhold til responsrater (1). Zevalin er godkendt til indikationen relaps af FL, men klinisk praksis varierer i forhold til hvornår i sygdomsforløbet denne behandling anvendes. Effekten er begrænset ved tumormål > 5 cm. og muligvis ved splenomegali. - R-kemo/kemo: valg af immunkemoterapi til relapsbehandling baseres på fase III studierne som anført under primærbehandling. For prioriteringen gælder således de samme overvejelser som ved primærbehandling.

13 13 - R-monoterapi: anvendes overvejende til ældre og svækkede patienter. Flere fase II studier har dokumenteret effekten, men med en relativ lav rate af CR. - Højdosis kemoterapi & autolog stamcelletransplantation (HDT+ASCT): dokumentationen er sparsom. Et enkelt fase III studie ( European CUP Trial ) har vist bedre overlevelse ved HDT og ASCT sammenlignet med standard kemoterapi (2). Klinisk praksis varierer og nogle vælger at reservere denne modalitet til påvist transformation. - Allotransplantation: der er dokumenteret GVL effekt ved FL. Nonmyeloablativ allotransplantation overvejes typisk til udvalgte yngre patienter med dårlig prognose, hvor ovenstående standardmodaliteter har været anvendt. - Vedligeholdelsesbehandling med rituximab efter relapsbehandling med R-kemo er vist at øge overlevelsen (3). Det optimale schedule ikke fastlagt, men den hyppigst anvendte er hver 3. måned i 2 år. Der foreligger ingen evidens for at vedligeholdelsesbehandling har effekt ved recidiv når patienten tidligere har modtaget vedligeholdelsesbehandling.. Referencer 1. Witzig TE et al. Randomized controlled trial of yttrium-90-labeled ibritumomab tiuxetan radioimmunotherapy versus rituximab immunotherapy for patients with relapsed or refractory low-grade, follicular, or transformed B-cell non-hodgkin's lymphoma. J Clin Oncol 2002; 20: Schouten HC et al. High-dose therapy improves progression-free survival and survival in relapsed follicular non-hodgkin's lymphoma: results from the randomized European CUP trial. J Clin Oncol 2003; 21: van Oers MHJ et al. Rituximab maintenance treatment of relapsed/resistant follicular non- Hodgkin s lymphoma: long term outcome of the EORTC phase III randomized intergroup study. J Clin Oncol 2010; 28: Al Khabori M et al.autologous stem cell transplantation in follicular lymphoma: a systematic review and meta-analysis. J Natl Cancer Inst. 2012;104: Epub 2011

14 14 BEHANDLING AF TRANSFORMERET FL Transformation bør altid forsøgt verificeret ved biopsi i forbindelse med relaps eller progression af sygdommen. Standard er højdosis kemoterapi og stamcelletransplantation efter principperne for relaps af DLBCL. Dog kan primært transformeret FL alternativt behandles som de novo DLBCL. KONTROL Klinisk praksis varierer og entydigt gældende anbefalinger kan ikke skitseres. Mange vælger enten at følge FL efter samme principper som for DLBCL de første 2-3 år efter behandling eller at evaluere patienten på baggrund af klinisk mistanke om sygdomsprogression. Der er ingen dokumentation for at anvende rutinescanninger i kontrolfasen, men hos patienter som er i vedligeholdelsesbehandling bør der udføres CT-evaluering 1-2 x årligt for at sikre der fortsat er indikation for at opretholde denne behandling. Patienter bør følges livslangt, men patienter i stadium 1A kan afsluttes efter 5 år.

15 15 APPENDIX FORSLAG TIL ALGORITME FOR PRIMÆRBEHANDLING AF FL - FL gr. 1-3a - St. I-II - Asymptomatisk* - IF-RT - FL gr. 1-3a - St. I-II - Symptomatisk* - R-CVP x 8 - R-Bendamustin x 6 - R-CHOP x 6-8 Evt Konsolidering/ved ligeholselse - FL gr. 1-3a - St. III-IV - Asymptomatisk* - Wait and watch - FL gr. 1-3a - St. III-IV - Symptomatisk* - R-CVP x 8 - R-Bendamustin x 6 - R-CHOP x FL gr. 3b - Transformeret FL - Behandles som DLBCL - Ældre - Comorbiditet - R.Klorambucil - R-monoterapi *Symptomatisk: B-symptomer, forhøjet LDH, bulk, cytopenier sekundære til knoglemarvsinfiltration, potentiel eller manifest organpåvirkning

16 16 FORSLAG TIL ALGORITME FOR RELAPSBEHANDLING AF FL Relapsbehandling af FL vil altid skulle individualiseres. En algoritme for behandling vil derfor altid kun være vejledende. Valg af nedenstående modaliteter afhænger af alder, co-morbiditet, foreliggende kliniske billede, tidligere behandlingsrespons og prognostisk vurdering. - FL gr. 1-3a - Asymptomatisk* - IF-RT - Wait and watch - Lokaliseret non-bulk - Øvrige - R-kemo (eks. CVP, CHOP, Bendamustin) + R-vedligeholdelse - Standard som 2. linie behandling og senere - Zevalin - Som 2. linie behandling eller senere - FL gr. 1-3a - Symptomatisk* - R-Klorambucil - R monoterapi - Især ældre og svækkede - Non-myeloablativ allotransplantation - Yngre behandlingsrefraktære patienter - HDT + ASCT - Især ved klinisk aggressiv sygdom - FL gr. 3B - Transformeret FL - Behandles som DLBCL * Symptomatisk: B-symptomer, forhøjet LDH, cytopenier sekundære til knoglemarvsinfiltration, bulk, potentiel eller manifest organpåvirkning

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital 18 F-FDG-PET/CT ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital DRS årsmøde jan 2012 18F-Fluoro Fluoro-Deoxy-Glukose (18F-FDG) FDG) K Hjorthaug 2 18

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Hvilke personer skal registreres?: Registreringsvejledning: LYFO Alle patienter som diagnosticeres med malignt lymfom, og som har haft en et forløb på en hæmatologisk afdeling der varetager diagnostik

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Den hæmatologiske fællesdatabase Hvilke personer skal registreres?: Registreringsvejledning: CLL Alle patienter som diagnosticeres med CLL, og som har haft et forløb på en hæmatologisk afdeling, der varetager

Læs mere

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Chronisk lymfatisk leukæmi Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype CD19 +, CD5 +, CD23 + CD20 s/-, CD79b s/-, sig s/- De monoklonale lymfocytter skal udgøre

Læs mere

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Chronisk lymfatisk leukæmi Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype CD19 +, CD5 +, CD23 + CD20 s/-, CD79b s/-, sig s/- Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype

Læs mere

Dansk Lymfomgruppe: Guidelines for diagnostik, behandling og opfølgning af follikulært lymfom

Dansk Lymfomgruppe: Guidelines for diagnostik, behandling og opfølgning af follikulært lymfom 1 Dansk Lymfomgruppe: Guidelines for diagnostik, behandling og opfølgning af follikulære lymfomer Dansk Lymfomgruppe: Guidelines for diagnostik, behandling og opfølgning af follikulært lymfom Version:

Læs mere

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer hodgkin s sygdom i hodgkin s sygdom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, september 2011. Forekomst Lymfom, lymfeknudekræft, er den tredje hyppigste kræftform hos

Læs mere

Dansk LymfomGruppe www.lymphoma.dk. Årsrapport 2011

Dansk LymfomGruppe www.lymphoma.dk. Årsrapport 2011 Dansk LymfomGruppe www.lymphoma.dk Årsrapport 2011 Dansk LymfomGruppe (DLG) Årsrapport 2011 Malignt lymfom i Danmark Udarbejdet af: DLGs Registreringsudvalg: Peter de Nully Brown Judit Jørgensen Lars Munksgaard

Læs mere

Præ 1. Serie 2. Serie 3 serie 4. Serie Eva

Præ 1. Serie 2. Serie 3 serie 4. Serie Eva RIGSHOPITALET HOVON 8 Behandlings- og undersøgelsesskema OBS! MAX ORDINATION PÅ 75 MG RITUX I HHT. PROTOKOL! Serie nr. (gives med ugers interval) Behandlingsdag INDUKTIONSBEHANDLING ARM A (age 8-65)(R

Læs mere

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer non-hodgkin lymfom i non-hodgkin lymfom 3 Årsagen til, at NHL hos børn opstår, kendes endnu ikke. I mange tilfælde af NHL kan der i kræftcellernes arvemateriale påvises forandringer, der forklarer, hvorfor

Læs mere

Social ulighed i kræftoverlevelse

Social ulighed i kræftoverlevelse Social ulighed i kræftoverlevelse 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Marianne Steding-Jessen

Læs mere

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Lars Onsberg Henriksen, Koncerndirektør Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Set fra en regional synsvinkel overordnet, strategisk planlægningsmæssigt, og behov for ændret

Læs mere

Dansk Lymfomgruppe 2012

Dansk Lymfomgruppe 2012 Rekommandationer for diagnostik og behandling af DIFFUST STORCELLET B-CELLE LYMFOM (DLBCL) Dansk Lymfomgruppe 2012 Senest revideret november 2011 2 Indhold Introduktion... 3 Epidemiologi & Klinisk præsentation...

Læs mere

Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose)

Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose) Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose) Dato: 26.07.2017 Forelæggelse vedrørende: Indstilling om udarbejdelse af udkast til en

Læs mere

Maligne lymfoproliferative sygdomme, malignt lymfom og lymfocytær leukæmi

Maligne lymfoproliferative sygdomme, malignt lymfom og lymfocytær leukæmi Maligne lymfoproliferative sygdomme, malignt lymfom og lymfocytær leukæmi Generelle forhold Definition: maligne sygdomme, ofte klonale, udgået fra lymfocytter eller lymfoide stamceller. : ca. 1600 pr.

Læs mere

Dansk LymfomGruppe www.lymphoma.dk

Dansk LymfomGruppe www.lymphoma.dk Dansk LymfomGruppe www.lymphoma.dk Årsrapport 21 Dansk LymfomGruppe (DLG) Årsrapport 21 Malignt lymfom i Danmark Udarbejdet af: DLGs Registreringsudvalg: Peter de Nully Brown Judit Meszaros Jørgensen Lars

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER DCCG S NTIONLE RETNINGSLINIER FOR DIGNOSTIK OG BEHNDLING F KOLOREKTL CNCER Rekommandationer Patienter med resektabel rectumcancer bør tilbydes præoperativ kemostråleterapi o Hvis tumor er lokaliseret i

Læs mere

LYMFOMINSTRUKS: diagnostiske procedurer. 1. Primærdiagnostik. Dokumenttitel: Dokumentdata

LYMFOMINSTRUKS: diagnostiske procedurer. 1. Primærdiagnostik. Dokumenttitel: Dokumentdata Dokumenttitel: Formål: Definitioner: LYMFOMINSTRUKS: diagnostiske procedurer At beskrive diagnostiske procedurer ved maligne lymfoproliferative sygdomme (NHL, HL og CLL) med henblik på at sikre en ensartet,

Læs mere

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer Niels-Chr. G. Hansen Årligt antal nye tilfælde af lungekræft i Danmark 5000 4000 Antal 3000 2000 1000 0 1940

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Hvilke personer skal registreres?: Registreringsvejledning: Myelom og MGUS Alle patienter som diagnosticeres med MGUS(fra 2013), solitært myelom, myelomatose eller plasmacelle leukæmi, og som har haft

Læs mere

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol efter kræftbehandling Vi ved temmelig lidt og det vi ved, ved vi ikke med særlig stor sikkerhed

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Per Kongsted 1, Inge Marie Svane 1, Henriette Lindberg

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Overlæge Doris Schledermann Afdeling for klinisk patologi Odense Universitetshospital 45 min med... Baggrundsviden Har peritoneal cytologi overhovedet

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Testis cancer kort behandlingsvejledning

Testis cancer kort behandlingsvejledning Testis cancer kort behandlingsvejledning Baggrund Tumorer i testiklen udgår i 95% af tilfældene fra germinalcellerne. Germinalcelletumorer kan også opstå udenfor gonaderne specielt svarende til midtliniestrukturer

Læs mere

PERIFERE T-CELLE LYMFOMER (PTCL)

PERIFERE T-CELLE LYMFOMER (PTCL) 2013 Dansk Lymfomgruppe Arbejdsgruppe om PTCL www.lymphoma.dk NATIONALE RETNINGSLINJER/REKOMMENDATIONER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF PERIFERE T-CELLE LYMFOMER (PTCL) Nuværende version: 31.5.2013 Næste

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

Retningslinjer for diagnostik og behandling af DIFFUST STORCELLET B-CELLE LYMFOM (DLBCL) Dansk Lymfomgruppe 2015

Retningslinjer for diagnostik og behandling af DIFFUST STORCELLET B-CELLE LYMFOM (DLBCL) Dansk Lymfomgruppe 2015 Retningslinjer for diagnostik og behandling af DIFFUST STORCELLET B-CELLE LYMFOM (DLBCL) Dansk Lymfomgruppe 2015 Senest revideret Maj 2015 2 Indhold Introduktion... 3 Epidemiologi & Klinisk præsentation...

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

HÆMATOLOGISKE KRÆFTFORMER

HÆMATOLOGISKE KRÆFTFORMER Sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb for HÆMATOLOGISKE KRÆFTFORMER Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af arbejdsgruppe i 2008 Godkendt af Kræftstyregruppen, april 2008 Det faglige grundlag

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

Lymfoide neoplasier. Mine temaer. Flowcytometri for Yngre Hæmatologer 2017

Lymfoide neoplasier. Mine temaer. Flowcytometri for Yngre Hæmatologer 2017 Michael Boe Møller Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Flowcytometri for Yngre Hæmatologer 2017 Lymfoide neoplasier Mine temaer Baggrund Diagnostik Lymfoid uddifferentiering Applikationer

Læs mere

MALIGNT MELANOM. Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

MALIGNT MELANOM. Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital MALIGNT MELANOM Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital OUTLINE IMMUNTERAPI PD1-inhibitorer i kombination med eller vs. CTLA4-inhibitorer. Follow-up på store studier med mono-

Læs mere

Dansk LymfomGruppe Årsrapport 2006. www.lymphoma.dk

Dansk LymfomGruppe Årsrapport 2006. www.lymphoma.dk Dansk LymfomGruppe Årsrapport 2006 www.lymphoma.dk Dansk LymfomGruppe (DLG) Årsrapport 2006 Malignt lymfom i Danmark Udarbejdet af: DLGs Registreringsudvalg: Peter de Nully Brown Francesco d Amore Lars

Læs mere

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Forskerdag i palliationsnetværket 5. november, 2014 Karen Marie Dalgaard, spl., cand. scient. soc., ph.d. Forsker PAVI -Videncenter for

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Registreringsvejledning: Myeloproliferative sygdomme (MPN) og Myelodysplasi (MDS) Hvilke personer skal registreres?: Alle patienter som diagnosticeres med en myeloproliferativ sygdom eller myelodysplasi

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

POEMS syndrom. Retningslinje udfærdiget i 2013 af Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG)

POEMS syndrom. Retningslinje udfærdiget i 2013 af Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG) POEMS syndrom Retningslinje udfærdiget i 2013 af Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG) Retningslinjen er udfærdiget af et DMSG udvalg bestående af: Afdelingslæge Anja Klostergaard, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Behandlingsvejledning for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Behandlingsvejledning for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Behandlingsvejledning for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Hjernetumordagen, 23. april 2013

Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hans Skovgaard Poulsen, Overlæge, dr.med Finsencenter, København www.radiationbiology.dk Behandlingsmål Forlænge liv Forbedre livskvalitet Gliomer Primær Behandling Lav-grads

Læs mere

8 Konsensus om medicinsk behandling

8 Konsensus om medicinsk behandling DBCG-retningslinier 009 8 Konsensus om medicinsk behandling 8. Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre alle patienter med operabel brystkræft tilbud om en optimal systemisk behandling. Metode Anbefalingerne

Læs mere

Rekommandationer for Vævs- og cellehåndtering ved lymfomdiagnostik. Dansk Lymfomgruppe 2009

Rekommandationer for Vævs- og cellehåndtering ved lymfomdiagnostik. Dansk Lymfomgruppe 2009 Rekommandationer for Vævs- og cellehåndtering ved lymfomdiagnostik Dansk Lymfomgruppe 2009 Senest revideret november 2009 1 Vævs- og cellehåndtering ved lymfomdiagnostik Dette notat beskriver fælles rekommandationer

Læs mere

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR)

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Arbejdet med at samle alle danske børnecancerpatienter i Dansk Børnecancer Register (DBCR) blev påbegyndt 1/9 2004 ved stud. med. Agnethe Vale Nielsen (under

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Metastatisk, spinalt tværsnitssyndrom. Behandlingsvejledning

Metastatisk, spinalt tværsnitssyndrom. Behandlingsvejledning Metastatisk, spinalt tværsnitssyndrom Behandlingsvejledning August 2009 Metastatisk spinalt tværsnitssyndrom Definition Symptomgivende kompression af medulla spinalis eller cauda equina fra metastaserende

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

set fra almen praksis

set fra almen praksis Tidlig kræftdiagnostik og radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor, Ph.D. Research Unit for General Practice Center for Research in Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus

Læs mere

Rapport udarbejdet for Dansk LungeCancerGruppe. Niels-Chr. G. Hansen

Rapport udarbejdet for Dansk LungeCancerGruppe. Niels-Chr. G. Hansen Erfaringer med opfølgning af fynske patienter efter kurativt intenderet behandling af første tilfælde af lungecancer fundet ved udredning i perioden 2007 2013 (opgjort november 2014) Rapport udarbejdet

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

AL Amyloidose. sygeplejerske info om myelomatose

AL Amyloidose. sygeplejerske info om myelomatose AL Amyloidose Dette kapitel gennemgår de med myelomatose beslægtede tilstande, der med en samlet betegnelse hedder amyloidose. Hovedvægten er lagt på AL Amyloidose herunder symtomer, diagnosticering, behandling

Læs mere

Lungecancer Diagnostik og Pakkeforløb

Lungecancer Diagnostik og Pakkeforløb Lungecancer Diagnostik og Pakkeforløb Torben Riis Rasmussen overlæge, klinisk lektor, ph.d. Lungemedicinsk afd., Aarhus Universitetshospital 1 Eks. på Gammeldags Diagnostisk Pakke LEUKÆMI, DIAGNOSE Bestil:

Læs mere

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Henning Grønbæk, professor, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Aarhus NET Center Aarhus Universitetshospital Vision:

Læs mere

Nyrecancer & kryoablation

Nyrecancer & kryoablation Nyrecancer & kryoablation - den tiltagende T1a udfordring Tommy Kjærgaard Nielsen, 1.reservelæge, ph.d. stud. Urinvejskirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital, Skejby Patienten 72 årig kvinde, henvist

Læs mere

Hoved-hals kræft Post-ASCO Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH

Hoved-hals kræft Post-ASCO Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH Hoved-hals kræft Post-ASCO 2017 Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH Oversigt Cisplatin ugentligt vs. hver 3. uge 6006 og 6007 Escalate vs. de-escalate 6015 og

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Lægemidlets navn: Zydelig (Idelalisib)

Lægemidlets navn: Zydelig (Idelalisib) Mini-MTV skema til brug for vurdering af et lægemiddel i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Mini-MTV skemaet er til brug for vurdering af lægemidler med markedsføringsgodkendelse,

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Hjernetumordagen 1. april 2014

Hjernetumordagen 1. april 2014 Hjernetumordagen 1. april 2014 Onkologisk behandling af hjernetumorer Sidste år sluttede vi med spørgsmålet: Får I den bedste behandling? Svar: Primær behandling Ja! Recidiv behandling Måske! Behandlingsmål

Læs mere

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling Rekommandationer Patienter, radikalt opereret for rectumcancer Stadium III: o Høje tumorer 10-15 cm fra anus: Kan behandles ligesom colon cancer med 6 måneders kombinationsbehandling med 5-FU præparat

Læs mere

Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging. Peer Christiansen

Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging. Peer Christiansen Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging Peer Christiansen DBCG arbejdsgruppe Hanne Melgaard Nielsen, AUH Eva Balslev, Herlev Ilse Vejborg, RH Niels Kroman, RH Søren Cold,

Læs mere

Myelomatose generelt. Dansk Myelomatose Forening 13.9.14. Maja Hinge. Læge, stud. ph.d., Hæmatologisk afd., Vejle Sygehus

Myelomatose generelt. Dansk Myelomatose Forening 13.9.14. Maja Hinge. Læge, stud. ph.d., Hæmatologisk afd., Vejle Sygehus Dansk Myelomatose Forening 13.9.14 Myelomatose generelt Maja Hinge. Læge, stud. ph.d., Hæmatologisk afd., Vejle Sygehus Torben Plesner Professor, Overlæge, Hæmatologisk afd., Vejle Sygehus Hvad er myelomatose

Læs mere

PERCIST. Joan Fledelius, Nuklearmedicinsk afdeling, Hospitalsenhed vest, Herning

PERCIST. Joan Fledelius, Nuklearmedicinsk afdeling, Hospitalsenhed vest, Herning PERCIST Joan Fledelius, Nuklearmedicinsk afdeling, Hospitalsenhed vest, Herning 2 Nuklearmedicinsk responsevaluering 1990 Kaplan et al: Gallium-67 imaging: A prediction of residual tumor viability and

Læs mere

Rekommandationer for diagnostik og behandling af. Hodgkin Lymfom. Dansk Hodgkin Lymfomgruppe, En undergruppe under Dansk Lymfomgruppe 2014

Rekommandationer for diagnostik og behandling af. Hodgkin Lymfom. Dansk Hodgkin Lymfomgruppe, En undergruppe under Dansk Lymfomgruppe 2014 Rekommandationer for diagnostik og behandling af Hodgkin Lymfom Dansk Hodgkin Lymfomgruppe, En undergruppe under Dansk Lymfomgruppe 2014 HL rekommandationer, oktober 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer CML kronisk myeloid leukæmi i kronisk myeloid leukæmi 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense og Rigshospi talet. Forår 2015 FOREKOMST Akut leukæmi (blodkræft) er den mest almindelige

Læs mere

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017.

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling

Læs mere

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom.

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Anbefalingerne udarbejdede af: Overlæge,Dr.Med.BirgitGuldhammerSkov.BispebjergHospital,PatologiskAfdeling. Professor,overlægeMogensVyberg.AalborgUniversitetshospital,PatologiskInstitut.

Læs mere

LYMFOMINSTRUKS: Non-Hodgkin lymfomer (NHL)

LYMFOMINSTRUKS: Non-Hodgkin lymfomer (NHL) Dokumenttitel: Formål: Definitioner: LYMFOMINSTRUKS: Non-Hodgkin lymfomer (NHL) At beskrive behandlingen af NHL med henblik på at sikre en ensartet og evidensbaseret evaluering af patienterne på højeste

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

PERIFERE T-CELLE LYMFOMER (PTCL)

PERIFERE T-CELLE LYMFOMER (PTCL) 2017 Dansk Lymfomgruppe Arbejdsgruppe om PTCL www.lymphoma.dk ANBEFALINGER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF PERIFERE T-CELLE LYMFOMER (PTCL) Nuværende version: 17.11.2016 Næste opdatering: 17.11.2019 1

Læs mere

Referat. fra fælles forskningsmøde den 1. september 2010 mellem Hæmatologisk Afdeling X og Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi.

Referat. fra fælles forskningsmøde den 1. september 2010 mellem Hæmatologisk Afdeling X og Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. Referat fra fælles forskningsmøde den 1. september 2010 mellem Hæmatologisk Afdeling X og Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. 1. Velkomst og beskrivelse af baggrund for initiativet (ved Niels

Læs mere

LYFO 1 SKEMA REGISTRERING

LYFO 1 SKEMA REGISTRERING LYFO 1 SKEMA REGISTRERING Patientidentifikation - bopæl og primært behandlende sygehus: CPR-nr. ı ı ı - Navn: Diagnosedato ı ı ı (dd mm åå) Histologi (WHO) Kun for Anaplastisk T-celle lymfomer: ALK +?

Læs mere

Dansk LymfomGruppe Årsrapport 2007. www.lymphoma.dk

Dansk LymfomGruppe Årsrapport 2007. www.lymphoma.dk Dansk LymfomGruppe Årsrapport 27 www.lymphoma.dk Dansk LymfomGruppe (DLG) Årsrapport 27 Malignt lymfom i Danmark Udarbejdet af: DLGs Registreringsudvalg: Peter de Nully Brown Francesco d Amore Lars Møller

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 7

DMG-Nyhedsbrev nr. 7 Januar 2008 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH DMG-Nyhedsbrev nr. 7 DMG-2007 Patologi Kirurgi Sentinel node diagnostik Hyperterm perfusionsbehandling

Læs mere

SO Dalton, BL Frederiksen, E Jakobsen, M Steding-Jessen, K Østerlind, J Schüz, M Osler, Johansen C.

SO Dalton, BL Frederiksen, E Jakobsen, M Steding-Jessen, K Østerlind, J Schüz, M Osler, Johansen C. Social position, lungekræft stadie og tid mellem henvisning og diagnose i Danmark, 2001-2008 1 SO Dalton, BL Frederiksen, E Jakobsen, M Steding-Jessen, K Østerlind, J Schüz, M Osler, Johansen C. Institut

Læs mere

6: Er der foretaget en litteraturvurdering (udført af afdelingen eller af andre)? Ja, af FDA, EMA samt forslagsstillerne.

6: Er der foretaget en litteraturvurdering (udført af afdelingen eller af andre)? Ja, af FDA, EMA samt forslagsstillerne. Mini-MTV (skema) Før nedenstående skema udfyldes, anbefales det at læse vejledningen til skemaet, som kan downloades fra www.sst.dk/mtv under mini MTV til sygehusvæsenet Skema og felter kan justeres og

Læs mere

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2 PATOLOGI Materiale... 1 Cytologi:... 1 Exfoliativ:... 1 Nåleaspiration:... 1 Svartiden... 1 Histologi:... 2 Materiale ved operativ behandling af lungetumor... 2 Svartiden... 2 Diagnostik... 2 Metoderne...

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Læge J. Magnus Bernth Jensen Klinisk Immunologisk afdeling Hvilke analyser til hvilke patienter??? Hvilke patienter bør undersøges? Infektioner er almindelige

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 8.3 A Diagnostisk udredning på sygehus - radiologi Adm. overlæge Jens Karstoft Radiologien i kræftdiagnostik og behandling Radiologien (røntgendiagnostikken) spiller en central

Læs mere

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuroonkologisk afdeling, Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling

Læs mere

neuroblastom Børnecancerfonden informerer

neuroblastom Børnecancerfonden informerer neuroblastom i neuroblastom Der findes ingen kendt årsag til at sygdommen opstår, ej heller i de tilfælde, hvor sygdommen er medfødt. Kun i meget sjældne tilfælde kan der findes en øget risiko for, at

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Ovariecancer. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Ovariecancer. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovariecancer Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovarietumorer kan være benigne, borderline eller maligne Primære ovarietumorer udvikles fra overfladeepitelet,

Læs mere

Neurologisk apopleksiafsnit, Aalborg universitetshospital modtager alle patienter til observation for apopleksi og TIA/TCI i region Nordjylland Det

Neurologisk apopleksiafsnit, Aalborg universitetshospital modtager alle patienter til observation for apopleksi og TIA/TCI i region Nordjylland Det ERNÆRINGSSONDE VED DYSFAGI VED LENE KJÆRHAUGE CHRISTIANSEN, SYGEPLEJERSKE MED SÆRLIG KLINISK FUNKTION MIN HVERDAG MED SONDEERNÆRING Neurologisk apopleksiafsnit, Aalborg universitetshospital modtager alle

Læs mere

1 Arbejdsgruppens sammensætning

1 Arbejdsgruppens sammensætning Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita. 1 Arbejdsgruppens sammensætning 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning Beskrivelse af arbejdsgruppen med navn, arbejdssted, speciale og angivelse af hvem personen repræsenterer.

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Carina Nees, Rikke Daugaard og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, januar 2010

Læs mere

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Anne-Sofie Schrohl Rasmussen, cand.scient. (humanbiologi) Faggruppen Patobiologi,

Læs mere