I/S Vestforbrænding. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I/S Vestforbrænding. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv."

Transkript

1 I/S Vestforbrænding Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv. November 2009

2 I/S Vestforbrænding Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv. November 2009 Ref Projektforslag for Bispevangen og Ballerup Centrum Version Dato Udarbejdet af AD Kontrolleret af IC Godkendt af PEHA Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen 31 DK-2830 Virum Danmark Telefon

3 Indholdsfortegnelse 1. Redegørelse for projektet Formål Plangrundlag Organisation Forundersøgelser Kort Bebyggelse Arealafståelse og servitut Myndigheder Forhold til anden lovgivning Normer og standarder 3 2. Anlægsbeskrivelse Anlæggets hoveddisposition Udstrækning Kapacitet og belastningsforhold Forsyningssikkerhed Tekniske specifikationer Dimensionering Materialevalg og konstruktionsprincipper Projektets gennemførelse Tidsplan Anlægsudgifter Finansiering 5 3. Vurdering af projektet Driftsforhold 3.2 Samfundsøkonomi og miljøvurdering Projektforslaget med basisforudsætninger Øvrige miljøforhold Selskabsøkonomi for I/S Vestforbrænding Følsomhedsvurdering Varmesalgets udvikling Selskabsøkonomi for HNG 9 4. Brugerforhold Bilag 1, kortskitse (nedfotograferet) Bilag 2, resume af samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi Bilag 3, eksterne beregninger Bilag 8, kundeliste 17 Projektforslag Bispevangen og Ballerup Centrum doc I

4 1. Redegørelse for projektet 1.1 Formål I/S Vestforbrænding anmoder hermed Ballerup Kommune om at behandle og godkende dette projektforslag i henhold til bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektforslaget er med henvisning til Vestforbrændings varmeplan VP2010 udarbejdet med henblik på at fjernvarmeforsyne området omring Ballerup Centrum og Bispevangen. Projektforslaget afslutter dermed den etape af fjernvarmeudbygningen i området, som blev indledt med to tidligere projektforslag for forsyning af Lautrupparken mv. og Baltorpparken mv. 1.2 Plangrundlag Områderne, der er omfattet af projektforslaget, er i Ballerup kommunes varmeplan planlagt til naturgasforsyning og forsynet med naturgas i henhold til et godkendt projekt. Desuden er etableret et LKV anlæg på Bispevangen. 1.3 Organisation Bygherre er I/S Vestforbrænding, der er ansvarlig for ledningsprojektet og for driften af fjernvarmeforsyningen for alle tilslutninger. Der etableres et stik til hver kundeinstallation efter kundernes ønsker. Vestforbrænding etablerer kundeinstallationer hos alle kunder, hvor der konverteres til Vestforbrændings fjernvarme fra naturgaskedler, oliekedler eller elvarme. Kunder, der konverterer fra elvarme, står selv for øvrige nødvendige installationer i varmeanlæg mv. på kundernes ejendom. LKV anlægget, som ejes af E.ON, kan fortsat være i drift og udnyttes til regulerkraft og reserve efter tilslutning til fjernvarme i den udstrækning, det er fordelagtigt. Vestforbrænding forhandler med E.ON og Bispevangen om de organisatoriske muligheder for at etablere fjernvarme inden leveringsaftalen med E.ON udløber. Hvis der ikke opnås enighed, kan fjernvarmen først etableres, når leveringskontrakten med E.ON udløber. Ref /Projektforslag Bispevangen og Ballerup Centrum doc 1/17

5 1.4 Forundersøgelser Kort Der vedlægges kortbilag 1 over området, hvor de områder og ledninger, som er omfattet af projektforslaget, er markeret. Desuden er markeret matrikler, der støder op til Vestforbrændings distributionsledning ved Lundegården Bebyggelse Projektforslaget omfatter alle bygninger og matrikler i projektområdet, som hovedsagelig består af 3 delområder: Område 1. Bispevangen, som svarer til område 2.8 i Varmeplan 2010, samt to kommunale institutioner. Område 2. Ballerup Centrum syd for jernbanen, som var den sydlige del af område 2.9 i Varmeplan Område 3. Ballerup Centrum nord for jernbanen omkring Banegårdspladsen, som var en del af område 2.9 i Varmeplan 2010 Nr Kommune Antal BBR Behov Området betegnelse kunder M2 MWh/år Nye kunder Ballerup kommune 1 Bispevangen Ballerup Centrum syd Ballerup Centrum nord Ballerup kommune Projektforslaget omfatter alle bygninger indenfor det område, der er markeret på bilag 1. Enkelte mindre ejendomme i området er ikke medtaget i ovenstående liste og i de økonomiske beregninger. Ballerup kommune påtænker, at der på længere sigt kan ske en fortætning af bebyggelsen i området langs jernbanen mellem Bispevangen og Ballerupcentret. Eventuel ny bebyggelse i dette område vil kunne forsynes fra den ringforbindelse, som påtænkes etableret af hensyn til forsyningssikkerheden. Desuden er 4 kommunale ejendomme (Bispevangen , Præstevænget 51, Pederstrupvej 49 og Pederstrupvej 53) beliggende tæt ved forsyningsområdet. Ledningsanlægget forberedes til at kunne forsyne disse ejendomme Arealafståelse og servitut Det påregnes, at fjernvarmeledningerne i videst muligt omfang etableres på kundernes matrikler og kun placeres i vejarealer, når der ikke er andre muligheder. Projektforslagets forslag til ledningstrace er foreløbigt og vil blive yderligere optimeret i samarbejde med lodsejerne og Ballerup kommune. Ref /Projektforslag Bispevangen og Ballerup Centrum doc 2/17

6 I forbindelse med, at der planlægges etableret en samkøringsforbindelse mellem område 1 og område 3 er der samtidig opstået en mulighed for en mere optimal trace for ledninger, der er omfattet af det allerede godkendte projektforslag. Der skal tinglyses en deklaration for alle fjernvarmedistributionsledninger, der er beliggende på private matrikler. Der er principielt ikke behov for, at stikledninger deklareres, med mindre de påtænkes ført videre til nabomatrikler. I bilag 4, kundeliste er angiver listen med kundernes adresser og matrikel nr. 1.5 Myndigheder Forhold til anden lovgivning Intet at bemærke Normer og standarder Projektet udføres efter DS/EN Beregning og udførelse af præisolerede faste rørsystemer for fjernvarme, og andre relevante normer og standarder. 2. Anlægsbeskrivelse 2.1 Anlæggets hoveddisposition Udstrækning På kortbilag 1 er vist det fjernvarmeforsynede område med de distributionsledninger, stikledninger og bebyggelser, der er omfattet af projektforslaget. Desuden er vist de eksisterende fjernvarmeledninger, som tilhører Vestforbrænding, i de tilgrænsende områder Kapacitet og belastningsforhold Det samlede varmebehov, som er omfattet af projektforslaget, er anslået til ca MWh. Størstedelen af dette behov er verificeret ved møder med de større kunder. Varmebehovet fremgår detaljeret af bilag 3. I nedenstående tabel er redegjort for varmebehov og kapacitetsbehov projektforslagets kunder ved 100% tilslutning. Ref /Projektforslag Bispevangen og Ballerup Centrum doc 3/17

7 Kunder Tilslutning Tilsluttede kunder Område I alt nye kunder Årsbehov An kunder An net Grundlast MWh % MWh MW MW MW Bispevangen % ,2 1,0 0,5 Ballerup Centrum syd % ,7 1,3 0,7 Ballerup Centrum nord % ,6 2,0 1,0 I alt % ,4 4,4 2,2 Med hensyn til grundlastkapacitet fra Vestforbrænding er i VP2010 redegjort for, at der i det sammenhængende fjernvarmesystem i hovedstadsområdet, som I/S Vestforbrænding er tilsluttet, er tilstrækkelig kraftvarmegrundlast til at forsyne alle Vestforbrændings nye forbrugere. Næsten hele varmeleverancen til den bebyggelse, der tilsluttes, vil i praksis komme fra I/S Vestforbrænding, primært i form af kraftvarme. Det betyder, at leverancen til CTR og VEKS mindskes med en tilsvarende mængde, som så modsvares af en merproduktion på primært Avedøreværket suppleret med Amagerværket. Kun en mindre del af leverancen vil ske med spidslast fra naturgas- eller oliefyrede varmecentraler Forsyningssikkerhed Området forsynes med samme grad af forsyningssikkerhed som I/S Vestforbrændings øvrige kunder. Ballerup kommune er interesseret i, at der etableres ekstra forsyningssikkerhed i området. Derfor indeholder projektforslaget mulighed for, at der kan etableres en samkøringsforbindelse mellem område 1 og 3, således at begge områder kan forsynes fra to sider. Samkøringsforbindelsen fastlægges til dimensionen DN150 og forudsættes etableret senest i Ved at udskyde ledningens etablering vil det formentlig være muligt at koordinere den med byudviklingen i området. 2.2 Tekniske specifikationer Dimensionering Ved dimensioneringen af kundeanlæg til erhvervskunder er anvendt benyttelsestiden timer, med mindre kunden har et særligt behov, medens der for boligkunder er anvendt benyttelsestiden timer. I den hydrauliske analyse af forsyningen til området er anvendt benyttelsestiden timer. Derved er taget hensyn til, at der erfaringsmæssigt er en vis samtidighed Materialevalg og konstruktionsprincipper Ledningsnettet udføres i et præisoleret rørsystem, der lever op til kravene i EN 253. Ref /Projektforslag Bispevangen og Ballerup Centrum doc 4/17

8 Fjernvarmestik afsluttes som hovedprincip lige indenfor ydermuren med to afspærringsventiler. For små kunder afsluttes fjernvarmestikket i et udvendigt skab med afspærringsventiler. 2.3 Projektets gennemførelse Tidsplan Tidsplanen anslås til følgende: November 2009 Projektforslag sendes til Ballerup kommune Januar 2010 Projektforslag behandles og sendes i høring Februar 2010 Projektforslag godkendes Marts 2010 Projektstart 2010 Anlæg sættes i drift i etaper Anlægsudgifter Anlægsudgifterne er i prisniveau 2009 og ekskl. moms anslået til. Fjernvarmedistributionsledninger og stik til projektet Samkøringsforbindelse Fjernvarmesystem i alt 11,3 mio.kr. 3,3 mio.kr 14,6 mio.kr Fjernvarmekundeanlæg for tilsluttede kunder (99 %) I alt 3,4 mio.kr. 18,0 mio.kr Finansiering Idet Vestforbrænding yder introduktionsrabat til større kunder, som tilsluttes samtidig med, at fjernvarmeledningerne etableres, fås følgende finansiering: Kunderne finansierer Kapacitetsafgift ved tilslutning, netto efter introduktionsrabat Fjernvarmekundeanlæg, netto efter introduktionsrabat I alt finansieret af kunderne 0,0 mio.kr. 0,0 mio.kr. 0,0 mio.kr. Rest til finansiering af I/S Vestforbrænding 18,0 mio.kr. I alt 18,0 mio.kr. Enkelte forbrugere med et varmebehov under 40 MWh/år, som ikke er med i opgørelsen, vil dog skulle afregnes til småkundetariffen og skal selv afholde udgifter til brugerinstallation og betale en stikledningsafgift på kr. Ref /Projektforslag Bispevangen og Ballerup Centrum doc 5/17

9 3. Vurdering af projektet Siden varmeplanen for Ballerup kommune blev udarbejdet for 20 år siden er mange forhold ændret, som betyder, at det bør overvejes at revurdere planerne og justere områdeafgrænsningen mellem fjernvarme og naturgas. Der kan bl.a. peges på følgende forhold: Vestforbrænding havde, da varmeplan blev udarbejdet, ikke overskydende affaldsvarme i vinterhalvåret, men har nu, (på grund af stigende affaldsmængder til forbrænding og øget brændværdi) overskydende affaldsvarme hele året. Denne sælges til CTR og VEKS til en lav substitutionspris Der er siden Avedøreværkets blok 2 (AVV2) blev etableret, kommet et overskud af kraftvarmekapacitet, især i den vestlige del af CTR-VEKS systemet. Det er reelt denne varme, som (netto) bruges til at forsyne de nye kunder i Ballerup. En del af denne kraftvarme er baseret på naturgas. Vestforbrænding har netop afsluttet et projekt for røggaskondensering, hvorved der udnyttes 20 MW varme fra røggasserne. Det betyder, at der bliver yderligere behov for at afsætte overskudsvarme fra Vestforbrænding til kunder i lokalområdet. Vestforbrændings kunder har sparet på varmen, (og returtemperaturen kan sænkes med afkølingstarif) så der i de kommende år vil være overskydende kapacitet i Vestforbrændings forsyningsledninger. Der er i de naturgasforsynede områder mange steder sket en ændring af bebyggelsens karakter siden varmeplanen blev udarbejdet. Således fortættes de eksisterende områder, og der etableres ny tæt bebyggelse i områder med lav varmetæthed. I områder med ny tæt lav bebyggelse, der ligger tæt ved eksisterende fjernvarmeområder, viser det sig, at fjernvarmeforsyning er mere samfundsøkonomisk fordelagtig end naturgasforsyning, ligesom investeringer i fjernvarme baseret på overskudsvarme er meget mere samfundsøkonomisk fordelagtige end ekstra investeringer i lavenergibyggeri. Danmark har et problem med CO 2 emission. En af de mest effektive måder at reducere CO 2 udslippet på er at konvertere fra naturgaskedler til effektiv kraftvarme, når det kan ske med relativt små investeringer i tilslutning af nye kunder. Det er ikke mindst tilfældet i det aktuelle projektforslag. Regeringens nyeste udspil om at fremme vedvarende energi og reducere brugen af fossile brændsler gør ydermere projektet meget aktuelt, da det er Ref /Projektforslag Bispevangen og Ballerup Centrum doc 6/17

10 vanskeligt at finde så fordelagtige projektforslag, som fremmer denne målsætningen. 3.1 Driftsforhold De nye forbrugere vil modtage fjernvarme fra I/S Vestforbrænding på lige fod med de eksisterende forbrugere i forsyningsområdet. I/S Vestforbrænding vil selv producere den ekstra varmeleverance til dækning af mersalget og varmetabet i de nye ledninger. Det betyder, at der bliver et tilsvarende mindre salg af overskydende varme til CTR og VEKS. 3.2 Samfundsøkonomi og miljøvurdering Projektforslaget med basisforudsætninger De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på Energistyrelsens forudsætninger af maj Med hensyn til den marginale produktionspris for varme fra VEKS og CTR, er denne beregnet på grundlag af den marginale lastfordeling af varmen til en ekstra kunde i systemet i perioden Der er for kraftvarmeværker og spidslastcentraler beregnet en marginal produktionspris, som tager hensyn til de marginale driftsudgifter og energipriser iht. Energistyrelsens forudsætninger. Projektforslaget er sammenlignet med naturgas, idet det er antaget, at alle ejendomme, der ikke allerede har installeret en kondenserende kedel, alternativt ville blive forsynet med naturgas med kondenserende kedler. I den samfundsøkonomiske vurdering er økonomien i LKV anlægget på Bispevangen sidestillet med en kondenserende naturgaskedel. Den samfundsøkonomiske gevinst ved hele projektet med 95 % tilslutning af alle kunder er beregnet til 11,6 mio. kr. som nutidsværdi i år 2009 i prisniveau 2009, og den interne forrentning er 15 %, hvilket er mere end kravet om 6 % intern forrentning. Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference Beregningspriser excl afgifter Investering kr D&V kr Brændsel og produktion kr Afgiftsforvridningstab kr Beregningspris for CO2 emission kr Skadesomk ved SO2 og Nox kr I alt beregningspriser kr Intern rente 15% Ref /Projektforslag Bispevangen og Ballerup Centrum doc 7/17

11 Der er her set bort fra den positive gevinst, der er ved, at samkøringsforbindelsen umiddelbart kan forsyne større kunder og ny bebyggelse langs ledningen. Ser man bort fra samkøringsforbindelsen, vokser den samfundsøkonomiske gevinst til 14,3 mio. kr. og forrentningen til 20 %. I den samfundsøkonomiske nutidsværdi er i henhold til Energistyrelsens forudsætninger indregnet: miljøgevinsten ved reduktion af CO 2 den ækvivalente drivhuseffekt af de øvrige drivhusgasser CH4 og N2O. miljømæssige skadesomkostninger fra emission af SO2 og Nox afledte virkninger af afgiftsprovenuet med skatteforvridnings faktor 1,20 Nutidsværdien er i beregningspriser, hvor der er anvendt nettoafgiftsfaktor 1,17. Der henvises i øvrigt til vedlagte resume af beregningerne i bilag 2, samt et eksternt bilag 3 med alle beregninger Øvrige miljøforhold De væsentligste miljømæssige forhold, herunder de samfundsøkonomiske omkostninger ved CO 2 emissionen er indeholdt i de samfundsøkonomiske omkostninger. Det er desuden relevant at belyse konsekvensen for nationalregnskabet for CO 2 emission iht. Kyoto-aftalen. Dette regnskab indeholder den CO 2 emission, som ikke er underlagt kvoteregulering. I dette projektforslag konverteres naturgasforbrug på en række ikke kvoteregulerede virksomheder til den kvoteregulerede fjernvarme. Det betyder, at CO 2 regnskabet udenfor det kvoteregulerede marked forbedres med tons/år. 3.3 Selskabsøkonomi for I/S Vestforbrænding Projektets selskabsøkonomiske gevinst for I/S Vestforbrænding er jf. vedlagte beregninger anslået til 17,2 mio. kr., som nutidsværdi med en diskonteringsrente på 5 %, og den interne rente er beregnet til 14 %. Det er en gevinst, som kommer alle Vestforbrændings kunder til gode, herunder også de nye kunder, hvilket betyder, at varmeprisen formentlig kan holdes uændret, når rabatten på 20 % udløber. 3.4 Følsomhedsvurdering Varmesalgets udvikling Man kan forvente to modsat rettede udviklingstendenser i varmemarkedet. Ref /Projektforslag Bispevangen og Ballerup Centrum doc 8/17

12 På den ene side vil forbrugerne spare på varmen på længere sigt. På den anden side vil forbrugerne spare på elforbruget, bebyggelsen vil fortættes og der vil blive etableret ny bebyggelse, som umiddelbart kan forsynes fra ledningerne med stor samfundsøkonomisk fordel. Derfor er det realistisk at antage, at varmemarkedet er uændret. For at vurdere følsomheden for faldende varmebehov antages, at det samlede behov falder med 15 % for alle kunder. Hvis varmebehovet falder jævnt med 1,5 % om året i en periode på 10 år til i alt 15 % i 2019 falder den samfundsøkonomiske gevinst til 8,8 mio.kr, og den selskabsøkonomiske falder til 13,3 mio.kr. 3.5 Selskabsøkonomi for HNG HNG kan ikke som naturgasleverandør på det frie naturgasmarked have forventninger om en fortjeneste ved levering til kunderne. Som naturgasnetselskab mister HNG som følge af projektforslaget distributionsindtægter på ca. 0,9 mio kr/år svarende til 4,2 mio. kr. i nutidsværdi i perioden med en kalkulationsrente på 5 %. HNG s distributionstarif er fastlagt under hensyntagen til, at HNG s nettogæld etableret indtil den 1. januar 2005 afvikles via distributionsindtægter indtil udgangen af 2014 jf. lov om naturgasforsyning med tilhørende bemærkninger. Idet HNG har en berettiget forventning om ovennævnte distributionsindtægt med baggrund i godkendt projekt for forsyning af ejendommen, er det aftalt, at Vestforbrænding kompenserer HNG for den mistede distributionsindtægt hvert år i perioden frem til udgangen af Projektforslaget påvirker derfor frem til dette tidspunkt ikke distributionstariffen for HNG s øvrige naturgaskunder. Ref /Projektforslag Bispevangen og Ballerup Centrum doc 9/17

13 4. Brugerforhold Der er regnet med Vestforbrændings fjernvarmetarif pr. 1. januar 2009, idet der gives en introduktionsrabat på 20 % frem til 30. juni 2011 til kunder, der konverterer til fjernvarme. Det forventes, at fjernvarmeprisen herefter vil fortsætte uændret. For kunder, der har installeret en kondenserende naturgaskedel, hæves introduktionsrabatten dog til på 30 %. Vestforbrænding kan tilbyde kunderne et alternativt tilbud med en prisgaranti, der sikrer, at prisen på fjernvarmen ikke overstiger prisen fra individuel naturgas indenfor en 3-årig periode. Desuden tilbyder Vestforbrænding at give kunder med et varmebehov over 40 MWh/år, der konverterer fra olie, el eller naturgas, et kampagnetilbud i form af gratis tilslutning og gratis kundeinstallation. Enfamiliehuse og mindre ejendomme med et varmebehov under 40 MWh, som afregnes efter småkundetariffen skal selv afholde omkostninger til vekslerinstallation og betale kr. for stikledningen. Den samlede brugerøkonomiske gevinst som nutidsværdi er beregnet til 6 mio.kr. Der en økonomisk fordel for kunderne på typisk 7-16 % ved at skifte til fjernvarme. I tabellen nedenfor er beregnet de samlede opvarmningsudgifter til fjernvarme og naturgas for typiske kunder i projektforslaget og baseret på Vestforbrændings normale tarif. Det bemærkes, at de nuværende naturgaspriser er lave i forhold til prisen i de seneste år og, at prisen fra Vestforbrænding vil være stort set stabil. Ref /Projektforslag Bispevangen og Ballerup Centrum doc 10/17

14 Brugerøkonomi 1. år, prisniveau 2009 ekskl. moms Fjernvarme fra Vestforbrænding Stor kunde Lille kunde Fjernvarmen fra Vestforbrænding sammenlighes med Ny Ny Kond. kedel Kond. kedel Varmebehov MWh Kapacitet kw Kampagnetilskud tilslutningsafgift % 100% 100% Kampagnetilskud brugerinstallation % 100% 100% Introduktionsrabat på den variable varmepris til 2011 % 20% 20% Udgifter ved fjernvarme fra Vestforbrænding Stikledningsbidrag kr 0 0 Byggemodningsbidrag kr 0 0 -Godtgørelse for eksisterende kedelanlæg kr 0 0 Kapacitetsafgift ,00 kr/mw kr Kampagnetilskud tilslutningsafgift kr Brugerinvesteringer kr Tilskud til brugerinvestering kr Samlede investering ved tilslutning + renovering kr 0 0 Årlig udgift til opvarmning Amortisering af kap. udg. 9% kr 0 0 Betaling til Vestforbrænding, prisblad 1. jan 2009 Fast varmepris MWh 264,36 kr/mwh kr Fast varmepris MWh 211,49 kr/mwh kr Fast varmepris MWh 185,05 kr/mwh kr 0 0 Årlig fast afgift i alt kr Variabel varmepris uden rabat 321,46 kr/mwh kr Introduktionsrabat kr Årlig fjernvarmeudgift kr Årlig fjernvarmepris kr/mwh Drift af brugerinstallation Fast udgift 400 kr/inst. kr Variabel udgift 10 kr/mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr/mwh Variabel omkostning (inkl VF faste årlige afgift) kr/mwh Opvarmning med naturgas Stor kunde Lille kunde Ny Ny Kond. kedel Kond. kedel Tilslutningsafgift kr 0 0 Investering i kondenserende kedel kr Samlede investering kr Virkningsgrad for naturgasfyr % 100% 100% Årligt naturgasforbrug m Årlig udgift til opvarmning 1. år Amortisering af investering 9% kr Naturgaspris (HNG), fast 1. okt okt. 2011, incl distr. afgift, ekskl. moms pris m3 5,72 kr/m3 kr pris m3 5,57 kr/m3 kr pris m3 5,10 kr/m3 kr pris m3 4,79 kr/m3 kr 0 0 Storforbrugerpris 4,40 kr/m3 kr Naturgas i alt kr Middel naturgaspris kr/m3 5,54 5,72 Drift af brugerinstallation Fast udgift 800 kr/inst. kr Variabel udgift 20 kr/mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr/mwh Besparelse ved fjernvarme 1. år kr Besparelse ved fjernvarme 1. år % 7% 16% Ref /Projektforslag Bispevangen og Ballerup Centrum doc 11/17

15 5. Bilag 1, kortskitse (nedfotograferet) Viser projektforslaget samt bygninger der kan tilsluttes med stikledninger. Ref /Projektforslag Bispevangen og Ballerup Centrum doc 12/17

16 6. Bilag 2, resume af samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi Varmeforsyningsprojekt Ballerup kommune Bispevangen Ballerup Centr. Basisforudsætninger Samfunds- selskabs- og brugerøkonomi Forudsætninger Basis Reference Varmebehovs forudsætninger Potentielt varmebehov 2015 MWh Nye kunder 2015 i områder: 1 Bispevangen MWh Ballerup Centrum syd MWh Ballerup Centrum nord MWh Nye kunder 2015 MWh Forsyningsdata Samlet nettab med nye kunder % 4,4% 0,0% Forventet benyttelsestid ab værk h Beregning af tilslutingsafgift Investering i lokalt net i 2 områder 1 Bispevangen 1000 kr 0 2 Ballerup Centrum syd 1000 kr 0 3 Ballerup Centrum nord 1000 kr 0 Investering i fjernvarmedistributionsnet incl stik 1 Bispevangen 1000 kr Ballerup Centrum syd 1000 kr Ballerup Centrum nord 1000 kr Investeringer, resume Investering i lokalt net i 2 områder 1000 kr 0 0 Investering i fjernvarmenet incl stik 1000 kr Samkøringsforbindelse i kr Investering i fjernvarme i alt 1000 kr Investering i brugerinstallationer 1 Bispevangen 1000 kr Ballerup Centrum syd 1000 kr Ballerup Centrum nord 1000 kr Investering i fjernvarmebrugerinstallation i alt 1000 kr Investering i naturgasnet og stik 1000 kr 0 0 Investering i kondenserende naturgaskedler 1 Bispevangen 1000 kr Ballerup Centrum syd 1000 kr Ballerup Centrum nord 1000 kr Investering i naturgasinstallationer 1000 kr Ref /Projektforslag Bispevangen og Ballerup Centrum doc 13/17

17 Samfunds- selskabs- og brugerøkonomi Vurdering Basis Reference Samfundsøkonomisk vurdering Diskonteringsrente % 6% Samfundsøkonomisk overskud ved projektet, nutidsværdi 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning % 15% Kompensation til HNG, som nutidsværdi for perioden til og med 2014 Kompensation i pct af mistede distributionsindtægter % 100% HNGs årlige distributionsafgift er beregnet til 1000kr/år 939 Kompensation til HNG i alt, nutidsværdi 1000 kr Selskabsøkonomisk vurdering af investering for VF, nuværende tarif inkl rabatter Salgspris til CTR og VEKS kr/mwh 210 Merproduktionspris ved ø-drift kr/mwh 0 Diskonteringsrente (real rente) % 5% Selskabsøkonomisk gevinst, nutidsværdi 1000 kr Intern forrentning % 15% Samlet brugerøkonomisk vurdering, nuværende tarif med rabat og stabil pris Diskonteringsrente % 5% Brugerøkonomisk gevinst ved projekteg, nutidsværdi 1000 kr Gennemsnitlig besparelse i.f.t. nuværende kedler % 16% Gennemsnitlig besparelse i.f.t. kondenserende kedler % 10% Betydning for VFs driftsresultat, nuværende tarif svarende til en reduktion i VFs priser, i faste priser Afskrivningsperiode og låns løbetid, lineær år 20 Inflation % 2% Nominel rente på banklån, afdrag som afskrivninger % 5% Andel af overskud til affaldskunder % 50% Reduktion af behandlingspris i år 2015 kr/ton 4,0 Reduktion af varmepris egne kunder i år 2015 kr/mwh 6,4 Varmeplanens selskabs- og brugerøkonomi med prisloft Prisloft for varme ab affaldsforbrænding kr/mwh 292 Nuværdigevinst for VF varmeside plus forbrugerne 1000 kr Intern rente for VF varmeside plus for brugerne % 16% Nuværdigevinst for VF affaldsside 1000 kr Fjernvarmepris, balancepris kr/mwh 436,45 Resume af fordeling af den samlede fordel med og uden prisloft: Uden prisloft og med nuværende fjernvarmetarif Samlet gevinst for affald og varmesiden mio.kr 17,2 Samlet gevinst for nye kunder mio.kr 6,4 I alt for fjernvarmeforbrugerne og affaldssiden mio.kr 23,6 Med prisloft Samlet gevinst for VFs nuværende kunder mio.kr 5,8 Samlet gevinst for nye kunder mio.kr 6,4 Samlet gevinst for affaldssiden mio.kr 11,3 I alt for fjenvarmeforbrugerne og affaldssiden mio.kr 23,6 Ref /Projektforslag Bispevangen og Ballerup Centrum doc 14/17

18 Samfunds- selskabs- og brugerøkonomi Øvrige forudsætninger Basis Reference Salgspriser, excl moms med nuværende tarif Fjernvarme tarif, Vestforbrænding 2009, ekskl moms Tilslutningsafgift kr/mw ,00 Kampagnetilskud tilslutningsafgift 100% kr/mw 0,00 Kampagnetilskud brugerinstallation 100% Fast afgift kunder over 40 MWh Faktor Fast varmepris MWh 1 kr/mwh 264,36 Fast varmepris MWh 0,8 kr/mwh 211,49 Fast varmepris MWh 0,7 kr/mwh 185,05 Fast varmepris over MWh 0,6 kr/mwh 158,62 Variabel varmepris uden rabat 321,46 Middelpris for fjernvarmekunder kr/mwh 507,38 Variabel varmepris med normal rabat 20% kr/mwh 257,17 Variabel varmepris kond. kedel 30% kr/mwh 225,02 Fjernvarme tarif, Vestforbrænding 2009, ekskl moms Gælder kun for kunder med varmebehov under MWh/år 40 Tilslutningsafgift kr/mw ,00 Stikledningsbidrag, aktuel omkostning til stikledningsomkostning Byggemodningsbidrag, aktuel omk af små distr ledninger Fast afgift for kunder op til 40 MWh Kundeafgift pr kundeinstallation kr/inst ,00 Fast varmepris kr/mwh 234,36 Variabel varmepris med rabat kr/mwh 257,17 Naturgaspris (HNG), fast 1. okt okt. 2011, incl distr. afgift, ekskl. moms Intervaller 1,00 pris m3 5,72 kr/m3 5,72 pris m3 5,57 kr/m3 5,57 pris m3 5,10 kr/m3 5,10 pris m3 4,79 kr/m3 4,79 pris m3 storkunde 4,70 kr/m3 4,70 Storkundegaspris 4,40 kr/m3 4,40 Middelpris for naturgaskunden 498,86 kr/mwh 498,86 Tilslutningsafgift til småhuse ,00 kr/hus Tilslutningsafgift dobbelttilslutning 6.000,00 kr/hus Middelpris for naturgas til spidslast kr/mwh 498,86 Markedsprisen på naturgas excl afgifter og distribution og elpris Storkundegaspris, marginal 2,30 kr/m3 Nordpool elpris 300 kr/mwh CO2 pris 150 kr/ton Naturgas (HNG) distributionsafgift, 1. januar 2009 Intervaller pris m3 1,104 kr/m3 pris m3 1,035 kr/m3 pris m3 0,593 kr/m3 pris m3 0,332 kr/m3 pris m3 i alt 0,578 kr/m3 pris mio. m3 0,250 kr/m3 Middelpris for naturgaskunden kr/m3 Naturgasafgifter 2,24 kr/m3 Øvrige forudsætninger Øvrige forudsætninger vedr. brugerinstallationer Ny gas installation i pct af fjernvarmeinstallation % 0,0% 170% Virkningsgrad for naturgaskedler i referencen % 100% Periode for udskiftning til nye gasinstallationer år 20 Årlig variabel D&V udgift fjernvarmeinstallationer kr/mwh Årlig variabel D&V udgift naturgasinstallationer kr/mwh Årlig fast D&V udgift fjernvarmeinstallationer kr/inst Årlig fast D&V udgift naturgasinstallationer kr/inst Amortisering ved beregning af udgifter 1. år % 9% 9% Øvrige forudsætninger vedr net og samfundsøkonomi D&V i pct af anlægsinvestering i fjernvarmenet % 1% Investering i naturgasnet og stik i pct af invest i fjv.net % 0,0% 0,0% Scrapværdi lineær afskrivning. 1=ja 0=nej 1 1 Andel af gas til fjernvarmepris i samfundsøkonomi % 21,9% 21,9% Investeringen i fjernvarmenet og stik vokser med % 0% 0 Investeringen i brugerinstallationer vokser med % 0% 0% Tilslutning er i 2015 reduceret til % 95% Varmebehov nye kunder falder fra 2009 til 2019 med % 0% 0% Ref /Projektforslag Bispevangen og Ballerup Centrum doc 15/17

19 7. Bilag 3, eksterne beregninger Ref /Projektforslag Bispevangen og Ballerup Centrum doc 16/17

20 8. Bilag 8, kundeliste Nye forbrugere, opdelt på kommuner og områder Brugerdata, lokalitet Nr. Kommue Adr. iht. Vej Matr. Med i Område BBR nr nr forslaget Ballerup kommune 1 Bispevangen Højhuset Bispevangen 12 1 Daginstitution Bispevangen Byggelegeplads Præstevænget 51 1 I alt inkl prisstigning 3 2 Ballerup Centrum syd Stationsgården syd Centrumgaden 33 1 Ballerup centret central 1 Ballerup centret og 11fb 1 Ballerup centret central 2 Banegårdspladsen 3 11fb+182B 1 I alt inkl prisstigning 3 3 Ballerup Centrum nord Stationsgården nord Centrumgaden ak 1 Centrumgaden 2A 76E 1 Centrumgaden 2B 76A 1 Centrumgaden 4 76B 1 Centrumgaden 6A 75A 1 Centrumgaden 10 91A 1 Centrumgaden 12 91A 1 Centrumgaden 14A 91B 1 Centrumgaden A 1 Centrumgaden g 1 Centrumgaden 1-3' 109A 1 Centrumgaden 5 82B 1 Centrumgaden 9 10B 1 Centrumgaden 11 10BÆ 1 Ahornsvej Ahornsvej Sct. Jacobsvej 8 9az 1 Sct. Jacobsvej 10 9tf 1 Sct. Jacobsvej 12 9k 1 Ballerup kommune Bibliotek Banegårdspladsen 1 11 o 1 Forsynes fra Ballerup centret central 2 Banegårdspladsen 3 182b 1 Post Danmark Banegårdspladsen 7 11 gu 1 Forsynes fra Stationsgården Banetoften Bydammen 15 80b 1 Forsynes fra Stationsgården Linde Allé Linde Allé 1 10E 1 Centrumgade 13 Linde Allé 7 10F 1 I alt 25 Ballerup kommune 31 Ref /Projektforslag Bispevangen og Ballerup Centrum doc 17/17

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV Revision 1 Dato 2014-10-13 Udarbejdet

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Revision 1 Dato

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato September 2014, Revideret. 8. juli 2015 RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅ- LØV MV. I BALLERUP

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅ- LØV MV. I BALLERUP Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato December 2011 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅ- LØV MV. I BALLERUP VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅLØV MV. I BALLERUP

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 revideret efter høring RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV.

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY MV.

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY MV. Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY MV. VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETAPE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING TIL EJBY INDUSTRIOMRÅDE Revision 1 Dato 2013-04-16 Udarbejdet af AD, TSR, CHVM Kontrolleret af JAKB Godkendt

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato December 2015 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 Revision 4 Dato

Læs mere

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Resume Varmeplanlægning Rødovre Kommune Projektforslag Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Varmedistributør Rødovre Kommunale Forsyning, RKF Forudsætninger, opdateret 2015 Fjernvarme Reference Varmebehovs

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato December 2016 RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL DAMHUSHAVE RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY Til TÅRNBYFORSYNING Varme A/S Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 TÅRNBYFORSYNING VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY TÅRNBYFORSYNING VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY Revision

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Etape A, Kgs. Lyngby, Fortunen mv. Lyngby-Taarbæk Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side

Læs mere

BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK

BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK Til Borup Varmeværk A.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK 1-28 Revision 1 Dato 2013-06-05

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato 2011-07-27 Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS ! " # $ % &' ( ) * ) " " +,! ) " " - % &' (. * ) *.. www.ilk.dk Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme fra R2 Agro A/S. Side 1 af 6 Hedensted Fjernvarme Projektansøgning udnyttelse at overskudsvarme

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD Til Høje Taastrup Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD 1-28 Revision Dato 2015-03-24 Udarbejdet af AD Kontrolleret

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Side 1 af 7 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Udgivelsesdato : 07-02-2017 Projekt : Kongevænget Delområde

Læs mere

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Att: Jacob Elkjær (JAEL@rudersdal.dk) 25. april 2016 Sagsnr.: 2015100006 Tlf. direkte: 6225 9587 crd@naturgas.dk Revideret projektforslag for omstilling af naturgasforsyning

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Myter i energiplanlægningen Energibesparelser er den billigste måde at reducere udledningen af drivhusgasser på! Alle energibesparelser

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Notat Dok. ansvarlig: TCA Sekretær: Sagsnr.: s2015-731 Doknr: d2015-15740-15.0 10. marts 2016 Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Baggrund Det er politisk aftalt, at grundbeløbet til decentral kraftvarme

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 211 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL STENSTRUP

Læs mere

Til Hillerød Kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER

Til Hillerød Kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER Til Hillerød Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD Til Høje Taastrup Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato November 2014 FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD 1-24 Revision Dato 2014-11-27 Udarbejdet af AD Kontrolleret

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEPRODUKTION PÅ BIOFOS SPILDEVANDSANLÆG I HVIDOVRE

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEPRODUKTION PÅ BIOFOS SPILDEVANDSANLÆG I HVIDOVRE Til BIOFOS Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEPRODUKTION PÅ BIOFOS SPILDEVANDSANLÆG I HVIDOVRE PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEPRODUKTION PÅ BIOFOS SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Distributionsnet. Projekt nr Vikingeparken, Hobro. Mariagerfjord kommune

PROJEKTFORSLAG. Distributionsnet. Projekt nr Vikingeparken, Hobro. Mariagerfjord kommune PROJEKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 8.870 Vikingeparken, Hobro Mariagerfjord kommune Juni 0 7. juni 0 Sagsnr.: 00008 sjs@naturgas.dk Projektforslag ) Projektansvarlig: HMN Naturgas I/S forestår

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Etape B1 Investeringer B1

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Etape B1 Investeringer B1 Resume Projektforslag Etape B1 Investeringer B1 Fordelt i projektforslag Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Fordeling I alt VF DTU-HF Mølleåv Kunder Distributionsselskab Vestforbrænding Fjernvarmenet ekskl.

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Gladsaxe Fjernvarme Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Fjernvarmeforsyning af områder i Buddinge og Søborg Fjernvarmeudbygning

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Sag 11693100 J.nr. Udarb. KLF Udg. 2 Kontrol KEH Dato 02-11-2011 Godk. KEH

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere